Dentz 6 2020

Page 1

DENTZ nummer 6 - jaargang 12 - 2020

M A G A Z I N E U I T G AV E VA N A N T-TA N D A RT S E N

DOSSIER VGZ GEVOELIGE NEDERLAAG VOOR VERZEKERAAR DE VERBORGEN AGENDA ROND

ABONNEMENTEN GEVOLGEN WTZA VOOR DE MONDZORG

BIJZONDER:

TANDARTS BIJ DEFENSIE DENTZ 1


Nieuw Wordt nu deels vergoed

De eerste tandpasta op recept voor extra fluoride door dagelijks tandenpoetsen • Voorkomt meerdere vormen van cariës (kroon- en/of wortelcariës) • Klinisch bewezen significant effectievere remineralisatie van primaire wortelcariëslaesies*1 • Voor patiënten met verhoogd risico op cariës** • Gebruik 3x per dag tot het volgende bezoek of advies van de tandarts – in plaats van reguliere tandpasta

Uitsluitend op recept verkrijgbaar Voor patiënten ≥ 16 jaar * Na 3 tot 6 maanden, vergeleken met 1100 ppm fluoride tandpasta ** Voor patiënten ≥ 16 jaar 1 Baysan et al. Caries Research 2001;35:41-46 Verkorte productinformatie Duraphat 5000 ppm. Voor de volledige en meest recente productinformatie verwijzen wij naar de goedgekeurde SPC op www.cbg-meb.nl. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Duraphat 5000 ppm tandpasta. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 1 g tandpasta bevat 5 mg fluoride (als natriumfluoride), overeenkomend met 5000 ppm fluoride. FARMACEUTISCHE VORM: Tandpasta. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Ter voorkoming van dentale cariës (tandbederf) bij jongeren en volwassenen, met name bij patiënten met een risico op meerdere vormen van cariës (coronale en/of wortelcariës). CONTRA-INDICATIES: Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt in geval van overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in de rubriek lijst van hulpstoffen vermelde hulpstoffen. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Duraphat 5000 ppm tandpasta mag niet worden gebruikt bij jongeren en kinderen jonger dan 16 jaar. Deze tandpasta bevat een hoog fluoridegehalte. Daarom moet het advies van een tandheelkundig specialist worden gevraagd voordat het product wordt gebruikt. Een verhoogd aantal potentiële fluoridebronnen kan leiden tot fluorosis. Voordat fluoride–bevattende geneesmiddelen zoals Duraphat gebruikt worden, moet een beoordeling worden gedaan van de totale fluoride-inname (dat wil zeggen drinkwater, gefluorideerd zout, andere fluoride-bevattende geneesmiddelen zoals tabletten, druppels, kauwgom of tandpasta). Fluoride tabletten, druppels, kauwgom, gels of vernissen en gefluorideerd water of zout dienen tijdens het gebruik van dit middel te worden vermeden. Wanneer algemene berekeningen worden uitgevoerd van de aanbevolen inname van het fluoride ion, welke 0,05 mg/kg per dag is uit alle bronnen en 1 mg per dag niet mag overschrijden, moet er rekening worden gehouden met eventuele inname van de tandpasta (elke tube Duraphat 5000 ppm tandpasta bevat 255 mg fluoride ionen). Dit product bevat natriumbenzoaat. Natriumbenzoaat is licht irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen. BIJWERKINGEN: Maagdarmstelselaandoeningen: Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): brandende orale sensatie. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000): Overgevoeligheidsreacties. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: CP GABA GmbH, Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg, Duitsland. VOOR INLICHTINGEN EN CORRESPONDENTIE: Colgate-Palmolive Nederland B.V. Leeuwenveldseweg 3F 1382 LV Weesp Nederland. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: RVG 120994. AFLEVERSTATUS: UR (Uitsluitend recept). VERGOEDING: Wordt deels vergoed. DATUM VERGUNNING: 25.01.2018. DATUM SPC: 13/11/2018

2 DENTZ


HETBESTEVANKAMAGURKA

DENTZ 3


Tijd voor de optimale balans Zorgeloos genieten, altijd en overal!

Geniet van de feestdagen !

www.infomedics.nl 4 DENTZ


REDACTIONEEL

DOOR: RAVIN RAKTOE, HOOFDREDACTEUR

D

it is hem dan, de laatste Dentz van

ging aan het woord komen. Als men wil weten

dit jaar, en mogelijk de laatste Dentz

hoe het echt zit - leest men Dentz Magazine. Dat

in deze vorm. Op het moment dat

blijkt ook steeds, als we als bestuur in discussies

deze editie naar de drukker is gegaan,

of uitingen in de media kunnen verwijzen of te-

moet de Algemene Ledenvergadering van de

ruggrijpen naar de inhoud van eerdere publicaties

ANT nog plaatsvinden. Tijdens deze ALV van 11

van Dentz. Goed voorbeeld zijn de NZa-ambities

december hebben de leden zich uitgesproken

voor de jeugd en de inkooppolitiek van zorgverze-

over de voorgenomen fusie met de KNMT. En de

keraar VGZ rond implantaten, onderwerpen die in

uitkomst daarvan heeft ook invloed op dit blad.

deze editie weer opgevolgd worden in het artikel

De opties variëren van: verdergaan met Dentz

over abonnementen en het hoofdartikel over de

zoals u het blad kent, het blad laten fuseren met

vorige maand door VGZ verloren rechtszaak.

het Nederlands Tandartsenblad, of met beide bladen stoppen en één nieuw blad maken. Wat

Lees de artikelen over een bepaald onderwerp en

het uiteindelijk is geworden zullen we eind januari

u weet niet alleen van de hoed en de rand, maar

zien.

u weet ook de inhoud van actuele discussies tegen de juiste achtergrond te plaatsen omdat

Er zijn diverse lezers geweest die hier reeds

u het echte verhaal kent, en niet zoet gehouden

vragen over hebben gesteld. Wat gebeurt er

bent met een journalistiek bellenblaasverhaal.

met de inhoud van Dentz, er is geen ander blad dat de politiek en achtergronden zo scherp weet

Maar, terugkomend op de vraag die meerderen

te schetsen. Allereerst: Dentz is zeker sinds de

van u gesteld hebben: hoe de uitkomst van de

laatste aanpassing van de bladformule van 2017

ALV ook zal zijn geweest, de inhoud van Dentz is

veel informatiever geworden als het gaat om de

niet gebonden aan een blad maar is kenmerkend

politiek rond mondzorg. Ik ben ervan overtuigd

voor de stijl van het ANT-bestuur en de wens om

dat dit noodzakelijk is als je als beroepsver-

onze leden goed geïnformeerd te houden en ken-

eniging wil dat je leden de achtergronden van

nis te laten nemen van de achtergronden zodat

het gevoerde beleid van de vereniging moeten

zij door de mooie promotiepraatjes of het slinkse

kunnen begrijpen. Juist daarom leest u veel bij-

beleid van overheid en andere stakeholders heen

dragen van het bestuur of achtergronden waarin

kunnen kijken. En dat blijft ook volgend jaar onze

stakeholders die op wat voor wijze dan ook te

missie - beloofd. Voor nu: een hele fijne Kerst en

maken hebben met het beleid van onze vereni-

een gelukkig en gezond 2021. DENTZ 5


6 DENTZ


INHOUD 16

32

38 60

24

55

03

KAMAGURKA

24

het beste van...

05

REDACTIONEEL

32

Ravin Raktoe

08

COLOFON

38

08

COLUMN Jan Willem Vaartjes

12

DENTAAL NIEUWS

16

VGZ-beleid

20

40

patiënt wint rechtszaak

ABONNEMENTEN wat zit hierachter?

52 38

DYFLEXIS marktleider personeelsplanning

REGEL DE ZORG over regeldruk en onrust

KIJKJE IN DE PRAKTIJK Arjen Gelders

DE WTZA

gevolgen voor de mondzorg

44

RECHTEN&PLICHTEN

46

46

52

STAGEVERSLAG

tijd voor polissen

Bieke op Bali

DE BIJZONDERE TANDARTS

55

STUDENTENCOLUMN

56

COLUMN

tandarts bij defensie

51

BOEKENTIPS

Wilfred Kniese DENTZ 7


DENTZ M A G A Z I N E

Dentz is een uitgave van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

Redactie Ravin Raktoe (hoofdredacteur) Aan dit nummer werkten mee Jan Willem Vaartjes, Wilfred Kniese, Richard Suy, Kees Adolfsen, Daniël Post, Karik van Berloo, Annemarie Jongbloed, Arjen Gelders, Joran Aalders, Pim Nugteren, Quinty Ketels, James Raktoe

COLUMN

JAN WILLEM VAARTJES, VOORZITTER ANT

VGZ beleid implantologie ( J33)

N

a twee jaar strijd met VGZ heeft de rechter het beleid van VGZ onderuitgehaald. Een patiënt, verzekerd bij VGZ, betwistte

de vergoeding die zij van VGZ kreeg. VGZ

Advertenties Elma Media B.V. Silvèr Snoek, s.snoek@elma.nl 0226-331600 www.elma.nl Vormgeving Birdie Media Druk Wilco, Meppel De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. Copyright Niets in deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2020 Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) ISSN 1877-3753

baseerde ten onrechte haar vergoeding op het gemiddeld door VGZ met de fabrikanten afgesproken tarief voor een implantaat (J33). Verzekerden van VGZ hebben recht op een vergoeding voor de J33 die 50% hoger ligt dan het bedrag dat VGZ heeft vergoed. Hiervoor heeft de ANT zich de afgelopen jaren hard gemaakt, waarbij VGZ het niet schuwde om als tegenactie tandartsen op de voorpagina van de Telegraaf aan de schandpaal te nagelen en de ACM in te schakelen. In 2018 kreeg ik het contractering- en inkoopbeleid voorgelegd van VGZ, waaruit bleek dat VGZ ongeveer 26000 implantaten wilde inkopen om met deze ‘centrale inkoop’ 3 miljoen euro te besparen. Het gemiddeld gecontracteerd tarief werd vastgesteld op basis van afspraken met 12 fabrikanten, waarvan VGZ beweerde dat deze groep 70% van de markt vertegenwoordigde. Daarover heerste veel twijfel. Sommige fabrikanten gaven ons bovendien aan dat VGZ hen onterecht op die lijst had geplaatst.

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen

gecontracteerde tandarts-implantologen op de Zorgzoeker website van VGZ. Genoeg aanleiding om dieper in deze zaak te duiken. De ANT begreep dat de nodige praktijken uiteindelijk ten onrechte als gecontracteerd

8 DENTZ

foto: Marloes Bosch

Dit was ook het geval bij de zogenaamde


VOORZITTERAANHETWOORD

op de website van VGZ stonden. Een ver-

zag de ACM geen casus hierin en na enke-

zekerde die een klikgebit in de bovenkaak

le gesprekken werd het stil.

nodig had, werd ook op het verkeerde

Nu de NZa nauwelijks bleek op te komen

been gezet door zogenaamde nabije

voor de consument leek VGZ met haar

‘gecontracteerde implantologen’ die alleen

powerplay wel vrij spel te hebben om

accreditaties of een overeenkomst voor de

haar verzekerden te duperen. Het verschil

onderkaak hadden.

van 160 euro vergoeding per klikgebit op 2 implantaten is wezenlijk, maar voor

ders: de tandartsen. Omdat VGZ niet hard

Al deze grieven zijn door de ANT neerge-

een individuele patiënt nooit voldoende

kon maken welk lager gemiddeld gecon-

legd bij VGZ en daarnaast als handha-

om een kostbare juridische procedure te

tracteerd tarief zij met tandartsen had

vingsverzoeken bij de NZa. Ook riepen we

starten. Ze hadden echter geen rekening

afgesproken, werd geoordeeld dat VGZ

VGZ op om over te gaan tot 100% vergoe-

gehouden met die ene patiënt gerekend

had moeten uitgaan van het NZa-tarief.

ding. VGZ heeft dit verzoek niet gehono-

die juist mij opbelde na de behandeling

reerd, maar tot onze verbazing gaf ook de

van het plaatsen van twee implantaten. Zij

Wij zullen VGZ vragen om niet te wachten

NZa op de belangrijke punten niet thuis.

verbaasde zich over de lage vergoeding

op aanvragen maar pro-actief hun ge-

Er is recent door de NZa wel een lage

van de implantaten, terwijl ze toch goed

dupeerde verzekerden alsnog de hogere

administratieve boete opgelegd vanwege

verzekerd was (polis Ruime Keuze). Na uit-

vergoeding uit te keren en met onmiddel-

het veranderen van de publicatiedatum

leg en verwijzing naar de stukken die door

lijke ingang de hoogte van de vergoeding

conceptovereenkomsten door VGZ, maar

de ANT waren gepubliceerd contacteerde

aan te passen. Daarnaast is het voor VGZ

de door ons aangekaarte grote issues zijn

me ze enige tijd later weer en vertelde

en andere verzekeraars niet zonder meer

de afgelopen jaren genegeerd.

ze dat ze dit het er niet bij liet zitten, ook

mogelijk om deals met fabrikanten te

omdat andere verzekerden die mogelijk

maken met het doel daarmee de maximale

minder te besteden hadden, steeds op-

vergoeding te beperken.

Ondertussen was VGZ niet van plan haar

nieuw benadeeld worden.

verzekerden te helpen en begin febru-

Na deze hectische twee jaar ben ik blij

ari 2019 bovendien zodanig gepikeerd

Met onze informatie ging zij aan de slag

dat het op de valreep voor de fusie met

geraakt door onze oproep, dat zij de media

en werd VGZ gedagvaard, waarmee de

de KNMT nog gelukt is om deze zaak

opzochten. Op de voorpagina van de

juridische procedure startte. Het punt

succesvol af te ronden. Zo zie je dat je

Telegraaf kopte het: ‘Woekerwinsten op

waar het uiteindelijk vooral om draaide

nooit moet opgeven als je strijd voor

implantaten’. Verderop in de krant werd

was de vraag of een fabrikant een zorg-

rechtvaardigheid, ook al discrediteert de

in het artikel ‘Grimmige ruzie over prijs

aanbieder was. Na een juridisch steekspel

tegenstander je in de krant. Wij nemen

implantaat’ door VGZ-topman Tim Kliphuis

ging de rechter hier logischerwijs niet in

deze strijdvaardigheid mee naar de KNMT

verklaard dat onze bezwaren tegen hun

mee en bepaalde dat een fabrikant geen

zodat jullie nieuwe beroepsorganisatie ook

beleid voor hen zo opruiend waren dat ze

zorgaanbieder is en dat wel degelijk ge-

in de toekomst op blijft komen voor zowel

de ACM gevraagd hebben om de zaak te

keken moet worden naar het gemiddelde

de belangen van verzekerden

onderzoeken. Zoals wij hadden verwacht

gecontracteerde tarief bij de zorgaanbie-

als tandartsen. DENTZ 9


Sinds 1989 staat LabOral voor betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde microbiologische diagnostiek van orale infectie en waterdiagnostiek. Wij helpen u graag! Bezoek nu onze website www.laboral.nl en maak kennis met ons uitgebreide assortiment, waaronder

VHC Vitamine D Test

Watermanagement Implantologie Screening Test

Pocket Protect Parodontitis DNA test

LabOral Diagnostics | Vleugelboot 2a | 3991 CL Houten | T 0306361674 | E info@laboral.nl 190x135mm_A.indd 1

22-0000-1297-01 ANT Dentz 2020#6

02-11-2020 17:56

W&H Lisa VA131 B-autoclaaf. Inclusief 10 jaar onderhoud, 10 jaar garantie op voorrijden en arbeidsloonkosten. Bel ons voor meer informatie: 036-5499171 Leverbaar in 18 en 22 liter uitvoering (inclusief snel-cyclus van 13 minuten)

De Lisa VA131 is de meest intelligente Klasse B sterilisator ter wereld en is de ideale toevoeging voor iedere sterilisatieruimte!

10 DENTZ

190x135mm-D .indd 1

MedieQ Service Stellingmolenstraat 100 1333 CN Almere 036-5499171 Service@medieq.nl

18-06-20 14:45


Kies voor scholing die bij u past. Bent u op zoek naar betrouwbare, topklinisch relevante en actuele nascholing? Kies dan voor Quality Practice, een compleet en voordelig na scholingspakket met veel keuzevrijheid. ACTA Dental Education (ADE) is de marktleider in tandheelkundige nascholing. Door onze nauwe samenwerking met ACTA blijft u altijd op de hoogte van de laatste inzichten uit de wetenschap.

QP congres: Bijzondere patiëntengroepen 23 januari 2021 - livestream Iedere patiënt is bijzonder, maar sommigen hebben nét een andere behandeling of aandacht nodig. Hoe identificeert u deze patiënten en bovenal: hoe zorgt u ervoor dat zij de beste, meest passende zorg krijgen? Volg dit online congres via livestream en krijg op deze en nog veel meer vragen antwoord. Scan de QR code voor uitgebreide informatie en aanmelden of kijk op qualitypractice.nl.

Heeft u vragen over ons aanbod? Mail naar qp@acta.nl. Kijk op onze website: www.qualitypractice.nl voor meer informatie over onze producten en diensten. Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam, qp@acta.nl 190x135mm-C.indd 1

02-11-2020 17:56

Weg van Rollecate 17 8325 CP Vollenhove Tel: 0527-241782 / 06-53214620 www.zeelte.nl Info@zeelte.nl

KAPS-Variflex-100 voor een nog betere ergonomie! Karl Kaps K900 Led microscoop met Variflex-100 Wij willen u graag de mogelijkheden van de Karl Kaps microscoop laten ontdekken. Onze proefplaatsingen zijn altijd gratis. U bent van harte welkom in onze showroom in Vollenhove. Bel ons gerust voor demonstratie en advies. DENTZ 11 190x135mm.indd 1

05-08-19 15:49


FFP2-masker biedt in veel gevallen niet meer bescherming dan een (goed) type IIR chirurgisch masker 16-10-2020

Bewijs dat een FFP2-masker in veel geval-

Vaststelling definitieve NOW 1.0-subsidie van start 08-10-2020

len niet meer bescherming biedt dan een

20-10-2020

Het kabinet schrapt voorlopig het wetsvoorstel dat zou leiden tot een inperking van de vrije artsenkeuze. De Mondzorgal-

(goed) type IIR chirurgisch masker neemt

liantie keerde zich eerder tegen dit wets-

toe.

voorstel en is verheugd over het besluit dat het kabinet deze week aankondigde.

In een recent onderzoek uitgevoerd door

Vanwege het voorbehoud van minister de

ondermeer het Radboud UMC is gebleken dat een chirurgisch masker vergelijkbaar presteerde als een FFP2 masker. Dit onderzoek is gepubliceerd in de leidraad PBM in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 (FMS). In deze leidraad is opgenomen dat in de meeste zorgsituaties chirurgische mondneusmaskers type IIR voldoen. FFP2 maskers worden net als in de leidraad in de mondzorg alleen aangeraden tijdens aerosolvormende handelingen bij zowel verdachte als bewezen COVID-19-patiënten. Waarbij wordt opgemerkt dat volgens het onderzoek van het RadBoudUMC met bioaerosolen, het beschermend effect van chirurgische maskers IIR zelfs vergelijkbaar is met dat van de gangbare FFP-2 maskers.

Verder lezen?

12 DENTZ

Voorlopig geen inperking vrije artsenkeuze

Jonge dat het wetsvoorstel op een later Een aantal tandarts-praktijkhouders heeft in maart, april of mei een voorschot op de NOW-subsidie ontvangen. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen zij een verzoek indienen bij het UWV om de subsidie definitief vast te laten stellen. Het is belangrijk dat tijdig te doen om te voorkomen dat het volledige voorschot moet worden terugbetaald.

moment alsnog kan worden ingediend, blijft de Mondzorgalliantie de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Scan de QR-code en lees meer over de volgende punten: •

Wetsvoorstel ‘Wijziging van de Zorgverzekeringswet bevorderen van zorgcontractering’

Het indienen van een verzoek om defini-

verplicht. Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag moet bij dat verzoek soms een verklaring van een deskundige derde of een accountant worden bijgevoegd.

Mondzorgalliantie vraagt aandacht voor keuzevrijheid patiënten en zorg-

tieve vaststelling van de NOW-subsidie is

vraaguitval •

Trendmatige ontwikkeling leidt tot voortschrijdend inzicht)

Winstwaarschuwing minister de Jonge houdt Mondzorgalliantie alert

Voor meer informatie scan de QR-code.

Meer informatie? Lees hier verder:


DENTAALNIEUWS

ANT en KNMT vragen nadere uitleg huidige omschrijving V84 en V94 30-10-2020

Meerdere tandartsen hebben de KNMT en ANT benaderd met het probleem dat

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming kondigt digitale inspecties aan

Kan de mondzorg helpen de ziekenhuizen open te houden? 30-10-2020

Meer en meer wordt duidelijk dat een

23-10-2020

belangrijke reden voor het vastlopen van de

zorgverzekeraar VGZ stelt dat de code

zorg het tekort aan personeel is en niet de

V94, een viervlaksvulling van composiet,

beschikbare apparatuur of ruimte voor de

als deze is uitgevoerd in een frontele-

Covid-19 patiënten. De overheid staat open

ment, niet (meer) gedeclareerd mag

om alle mogelijke wegen om (tijdelijk) perso-

worden en deze daarom afwijst. De

neel aan te trekken voor de zorg te verken-

beroepsverenigingen hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om om nadere uitleg over de huidige omschrijving en doen een voorstel tot aanpassing. De reden voor de afwijzing van de declaratie is dat VGZ aangeeft dat V94 alleen gedeclareerd kan worden indien naast drie vlakken er tenminste ook één knobbel in de restauratie moet zijn betrokken, zoals ook in de omschrijving is opgenomen. In het verleden is de prestatie V14 omgezet naar V94 mede om de onduidelijkheden rondom onderlagen te verhelpen en tevens vanwege de vele patiëntenvragen die de terminologie (‘kroon van plastisch materiaal’) van V14 opriep. Bij deze omzetting is de zinssnede van tenminste één knobbel toegevoegd om de extra inspanning te beschrijven boven die van een drievlaksvulling.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is voornemens om op korte termijn digitale inspecties uit te voeren bij tandheelkundige praktijken. Dit maken zij bekend in een brief aan de ANT. De inspecties zijn gericht op naleving van de Kernenergiewet, het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de bijbehorende regelingen. Sinds 6 februari 2018 gelden er nieuwe regels in Nederland; het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

nen. Mondzorgverleners, zoals tandartsen en mondhygiënisten, zijn gewend om steriel en hygiënisch te werken en hebben een adequate medische achtergrond. Hierdoor zou de inzetbaarheid van hen onder leiding en ondersteuning van een arts mogelijk zijn. En bovendien iets wat relatief snel geïmplementeerd kan worden, wat in de komende maanden van het grootste belang is. Laat de mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygieënisten en ONT weten of u hier aan zou willen meehelpen. Wij onderzoeken de animo voor dit initiatief.

werd toen van kracht. Voor veel tandheelkundige praktijken betekent de nieuwe regelgeving dat zij de melding, die zij onder het voormalig Besluit stralingsbescherming hebben gedaan voor het gebruik van een röntgentoestel, hebben moeten omzetten naar een registratie of een vergunning. De overgangstermijn voor deze omzetting is geëindigd op 6 februari 2020. Om de naleving te bevorderen start de ANVS daarom dit digitale inspectieproject.

Naar het formulier:

Scan de QR-code voor de rest van dit bericht en lees de brief:

Verder lezen?

DENTZ 13


14 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Pluim van VWS voor mondzorg tijdens coronapandemie 17-11-2020

In een brief aan de Mondzorgalliantie spreekt het ministerie van VWS haar grote waardering uit aan de mondzorg in Nederland voor de manier waarop de sector de zorgverlening tijdens de coronapandemie aanpakt. Het ministerie erkent in haar brief daarnaast de Leidraad Mondzorg Corona, tezamen met de richtlijn Infectiepreventie, als het belangrijkste kader om vast te stellen of er tijdens de pandemie verantwoorde zorg wordt verleend in de mondzorgpraktijk. Het ministerie gaat ook in op de kwestie rond zorgberoepen en contactberoepen.

Fusiewebinar nog eens terugkijken? Dat kan! 13-11-2020

&

Vanaf 1 januari willen de KNMT en ANT samen verder als één krachtige en toekomstbestendige beroepsvereniging. Afgelopen donderdag 12 november hebben de ANT en KNMT daarom een speciaal fusiewebinar georganiseerd om de voorgenomen fusie toe te lichten en al uw vragen rondom te fusie te beantwoorden.

Nieuwe regels jaarverantwoording onbetaalbaar en onuitvoerbaar 26-11-2020

De nieuwe regels voor de openbare jaarverantwoording zijn onuitvoerbaar en kosten tandartsen en andere eerstelijns zorgverleners minstens 100 miljoen euro. Dat is onaanvaardbaar voor de ANT en haar eerstelijns-coalitiepartners, die willen dat de ministeriële regeling terug naar de tekentafel gaat. De eerstelijnscoalitie, bestaande uit de ANT, LHV, KNOV, KNMP, KNGF, KNMT, ONT, LVVP, InEen, NVvP, NVM-mondhygiënisten en de ONT, maakt zich grote zorgen over de impact van de nieuwe ‘Regeling jaarverantwoording WMG’.

Daarover schrijft ze het volgende: Tijdens de zorgverlening is er meestal nauw

Kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders

contact tussen de patiënt en de zorgverle-

worden namelijk geconfronteerd met een

ner. Dit geldt niet alleen voor de mondzorg,

onacceptabele lastenverzwaring, zowel

maar voor de meeste zorgberoepen. De

administratief als financieel.

meeste zorgberoepen vallen hiermee in de categorie contactberoepen. Omdat het van

Zo hebben accountants berekend dat alleen

belang is dat de reguliere zorgverlening zo

al de accountantscontrole, slechts één van

veel mogelijk doorgang kan vinden, worden

de nieuwe verplichtingen onder de regeling,

er voor de zorg uitzonderingen gemaakt

de eerstelijnszorg jaarlijks 100 miljoen euro

op de maatregelen om de pandemie terug

zal kosten.

te dringen. Dit is opgenomen in artikel 58f derde lid sub b. Daar waar uitzonderingen

Daarnaast moet er ook een jaarrekening

worden gemaakt voor de zorg, gelden deze

volgens een voorgeschreven model worden

uitzonderingen vanzelfsprekend ook voor

gemaakt, jaarlijks een vragenlijst over de

de mondzorg.

financiële bedrijfsvoering worden ingevuld en een bestuursverslag worden opgesteld.

Met deze uitspraak ziet de Mondzorgalliantie zich nogmaals gesterkt in haar eerdere standpunt dat de mondzorgverleners als zorgberoepen moeten worden gezien.

Brief VWS over positionering mondzorg

Kijk hier de webinar terug:

Verder lezen?

DENTZ 15


VGZ-BELEID GEËXPLANTEERD DOOR RECHTER

Patiënt wint zaak tegen zorgverzekeraar

16 DENTZ


Op 18 november 2020 heeft de Rechtbank Gelderland een voor de mondzorg belangrijke uitspraak gewezen. De zaak was aangespannen door een patiĂŤnt, die van mening was dat zij ten onrechte een te lage vergoeding van VGZ ontving voor de in haar kaak aangebrachte implantaten. Wat volgde was een procedure van meer dan 13 maanden met de nodige processtukken over en weer. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank onlangs dat het vergoedingsbeleid dat VGZ hanteert, geen stand kan houden. Hoe zit dit juridisch? En wat zijn de gevolgen van deze uitspraak? door: DaniĂŤl Post en Karik van Berloo

DENTZ 17


Hoe het begon: Inkoopprocedure VGZ

zorgaanbieder. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoe-

In 2018 maakte VGZ bekend met implantaatfabrikanten af-

ding voor niet-gecontracteerde zorg, gaan zorgverzekeraars

spraken te willen maken. Kern van deze afspraken zou zijn dat

uit van het gemiddelde tarief dat is overeengekomen met

de implantaatfabrikanten implantaten inclusief aanverwante

gecontracteerde zorgaanbieders. Veelal krijgen patiënten voor

producten zouden leveren aan tandartsen en kaakchirurgen

niet-gecontracteerde zorg een percentage van 70-80% van dat

die implanteren bij VGZ-verzekerden tegen een vaste met VGZ

‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Wat bleek : VGZ ging niet uit

afgesproken vergoeding.

van de gemiddeld met tandartsen afgesproken tarieven, maar van een veel lager bedrag, gebaseerd op de met fabrikanten

Contractering VGZ met tandarts(-implantologen)

afgesproken tarieven. Dat betekent een groot verschil in vergoe-

Vervolgens kwam later in 2018 de contractering met tand-

ding voor patiënten die bij VGZ verzekerd zijn en implantaten

artsen op gang voor het jaar 2019 en verder. Over de wijze

nodig hebben.

waarop VGZ deze contractering vormgaf, is het nodige te doen geweest. Zo dienden individuele zorgaanbieders en de koepels

Standpunt ANT en patiënten

meldingen en handhavingsverzoeken bij de NZa in, werden

Omdat de ANT zich realiseerde wat dit betekent voor pati-

tandartsen in de media in een kwaad daglicht gesteld, ontving

ënten die verzekerd zijn bij VGZ, benaderde zij VGZ met het

VGZ de nodige juridische brieven en klachten en zou VGZ zich

verzoek hierover in gesprek te treden en het vergoedingsbeleid

tot mededingingswaakhond ACM hebben gewend. Bovendien

zo spoedig mogelijk aan te passen. Volgens de ANT was de

besloot VGZ tot een aanpassing van de overeenkomsten die zij

vergoeding voor ongecontracteerde zorg te laag vastgesteld,

wilde sluiten met tandartsen.

en kon VGZ niet uitgaan van de gemiddeld met fabrikanten

In deze overeenkomsten met tandartsen is vervolgens opge-

afgesproken tarieven maar moest hij kijken naar de tarieven die

nomen dat gecontracteerde tandartsen vrij kunnen kiezen bij

afgesproken waren met de gecontracteerde zorgaanbieders: de

welke fabrikant zij de implantaten inkopen, maar deze tandart-

tandarts(-implantologen). Ondanks de oproep van de ANT con-

sen mogen bij VGZ nooit meer in rekening brengen dan de netto

tinueerde VGZ het voorgenomen vergoedingsbeleid. Bij de NZa

inkoopprijs van deze implantaten én uiteraard nooit meer dan

werd een handhavingsverzoek ingediend , maar deze zag geen

het NZa-maximumtarief van de J33 (‘Kosten implantaat’), een

reden om handhavend op te treden tegen het beleid van VGZ.

contractuele vorm van de voor J33 anders niet geldende 1-op-1

Ook individuele patiënten met naturapolissen keerden zich in

regel. Met andere woorden: de gecontracteerde tandarts mag

2019 met soortgelijke argumenten tegen het beleid van VGZ,

voor een implantaat dat hij bij de fabrikant inkoopt voor € 200,-,

nadat zij werden geconfronteerd met de vergoeding voor hun

niet meer dan € 200,- bij VGZ declareren en voor een implan-

implantaten. VGZ hield echter vast aan het vergoedingsbeleid.

taat dat € 300,- bij de fabrikant kost, niet meer dan € 300,-. Voor niet-gecontracteerde tandartsen geldt deze 1-op-

Patiënt bindt de strijd aan

1 regel bij de J33 niet. Door deze afspraak had VGZ geregeld

Eén van deze patiënten besloot geen genoegen te nemen met

dat gecontracteerde tandartsen die implantaten gebruikten van

de lagere vergoeding die zij ontving van VGZ. Deze patiënt had

de door VGZ gecontracteerde fabrikanten, niet meer zouden

in het voorjaar van 2019 twee implantaten in haar onderkaak

mogen rekenen dan de tarieven die VGZ met deze fabrikanten

geplaatst gekregen ten behoeve van een overkappingsprothe-

was overeengekomen.

se. VGZ keerde haar een vergoeding uit van 80% van € 209,49, kennelijk het tarief dat met de fabrikanten was afgesproken.

Hoogte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg

Volgens de patiënt diende zij minimaal een vergoeding te

Eind 2018 publiceerde VGZ vervolgens de lijst met vergoe-

ontvangen van 80% van € 314,04 (het NZa-tarief van de J33

dingen die patiënten met een naturapolis vanaf 2019 zouden

in 2019). Namens de patiënt werd VGZ gesommeerd alsnog

krijgen, indien zij zich wenden tot een niet-gecontracteerde

over te gaan tot het uitkeren van de hogere vergoeding, maar

18 DENTZ


DOSSIERVGZ

VGZ bleef bij haar standpunt. Reden voor de patiënt om VGZ te

is het te declareren tarief dus afhankelijk van de prijzen van de

dagvaarden en in rechte een hogere vergoeding af te dwingen

fabrikant met het NZa-tarief als maximum. Dit betekent volgens de rechter dat het gemiddeld met tandartsen gecontracteerde

De procedure

tarief niet kon worden bepaald en dat dus van het NZa-tarief

In de procedure voerde VGZ talloze verweren aan. Zo had

moet worden uitgegaan.

volgens VGZ de NZa naar de zorginkoop van implantologie

VGZ had nog betoogd dat de gemiddelde tarieven die tandart-

gekeken en geconcludeerd dat er geen aanleiding was voor

sen in rekening brengen, lager liggen dan het NZa-tarief. Omdat

handhaving. Ook zou de J33 volgens VGZ een vergoeding zijn

niet duidelijk was om welk lager tarief het dan precies ging,

voor de kosten van het implantaat (een techniektarief), en geen

oordeelde de rechter dat dat niet aan de patiënt kon worden

honorariumvergoeding voor de verrichting van de tandarts. Ook

tegengeworpen.

de bevoegdheid van de rechter werd in twijfel getrokken. Duidelijk was dat VGZ niet op rechterlijke inmenging van zijn beleid zat te wachten. Al deze verweren van VGZ werden echter door

Consequenties

de rechter terzijde geschoven.

Daarmee kreeg de patiënt gelijk van de rechter: zij heeft recht op een hogere vergoeding en dient per implantaat nog een

Het belangrijkste verweer van VGZ was echter dat onder het

nabetaling te krijgen van € 83,53 per implantaat, 50% meer dan

begrip ‘zorgaanbieder’ ook implantaatfabrikanten zouden val-

het bedrag dat VGZ per implantaat vergoed had.

len, waardoor VGZ voor het gemiddeld gecontracteerde tarief

In de procedure had de patiënt ingebracht dat zij deze proce-

mocht uitgaan van de tarieven die zij met de fabrikanten had

dure niet uitsluitend voor zichzelf voerde, maar dat zij een juiste

afgesproken. VGZ beriep zich daarbij op een extensieve uitleg

vergoeding ook voor andere patiënten van belang achtte. Het

van de polisvoorwaarden in combinatie met een vergaande

is te hopen dat – indachtig deze wens –andere patiënten die al

uitleg van wettelijke bepalingen. Nadat de overige argumenten

geïmplanteerd zijn én de patiënten die in de toekomst geïm-

van VGZ van tafel waren geveegd, spitste de resterende proce-

planteerd zullen worden, nu alsnog een hogere vergoeding van

dure zich hier met name op toe.

VGZ ontvangen. Ook voor zorgaanbieders is deze uitspraak van belang.

Fabrikant is geen zorgaanbieder

Duidelijk is dat een fabrikant of leverancier niet zonder meer

Het oordeel van de rechter is evenwel duidelijk: een fabrikant

door de zorgverzekeraar als ‘zorgaanbieder’ kan worden

kan niet als zorgaanbieder worden aangemerkt. Een fabri-

bestempeld om op die manier de vergoeding voor niet-ge-

kant kan immers niet als behandelaar van de patiënt worden

contracteerde zorg ‘te drukken’. Daarmee blijft de toegang tot

beschouwd. Bovendien kan een patiënt ook niet rechtstreeks bij

niet-gecontracteerde zorg voor patiënten verzekerd. Ook is

de fabrikant terecht. Volgens de rechter kan om die reden dan

duidelijk dat als een zorgverzekeraar niet kan aantonen wat het

ook niet van een met de fabrikanten gemiddeld gecontracteerd

gemiddeld gecontracteerd tarief is, uitgegaan moet worden van

tarief worden uitgegaan. Daarmee zette de rechter een streep

het NZa-maximumtarief als referentietarief voor het kortings-

door het voornaamste verweer van VGZ.

percentage dat een zorgverzekeraar voor niet-gecontracteerde zorg mag toepassen.

Uitgaan van het NZa-tarief Vervolgvraag was waarop de vergoeding van de patiënt dan wél gebaseerd moest worden. De patiënt betoogde dat VGZ uit moest gaan van 80% van het NZa-maximumtarief, en de rechter ging daarin mee. Volgens de rechter zijn gecontracteerde

Scan de QR-code voor de

tandartsen (zorgaanbieders) vrij in hun keuze van fabrikant, en

uitspraak van Rechtbank Gelderland.

DENTZ 19


ABONNEMENTEN De oplossing voor een probleem dat niet bestaat

De discussie over het invoeren van abonnementen in de basisverzekering wordt niet langer achter gesloten deuren onder geheimhoudingsplicht gevoerd. De schaamteloze lobby voor abonnementen staat al geruime tijd op de agenda van partijen, die er linksom of rechtsom een groot financieel voordeel mee denken te gaan behalen. Kwaliteit van zorg en patiĂŤntenbelang worden daarvoor naar het achterplan geschoven, maar in de promotie van het idee juist als motief om voor een abonnement te kiezen gepresenteerd. Omdat deze lobby vooral bij de NZa gevoerd wordt, is het van belang in dialoog te blijven met onze marktmeester. Niet in de laatste plaats om er zeker van te zijn dat alle verantwoordelijken over volledige informatie beschikken om afgewogen beslissingen te nemen, zonder enig compromis als het gaat om het consumentenbelang. door: Ravin Raktoe

Preventie stimuleren of onderbehandeling accepteren

zijn en aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen

Voorstanders van het invoeren van een abonnement denken

van onderbehandeling of uitsluiting. Want wie zegt dat onder-

hiermee een manier te hebben gevonden om zorgprofessionals

behandeling actief gemonitord gaat worden en dat er daarnaast

te motiveren veel meer aan preventie te gaan doen. En door nog

vanwege risico-selectie niet een heleboel jeugd buiten de boot

meer preventie te leveren moet de noodzaak tot curatie beperkt

gaat vallen? Maar verzekeraars zullen bij geconstateerde onder-

blijven. Een gedachtengang die moeilijk te volgen is. Er wordt

behandeling waarschijnlijk beargumenteren dat daar helemaal

momenteel al meer preventie geleverd dan curatie, en de groei zit

geen van sprake is, en dat er in het verleden gewoon veel onnodi-

reeds in zorg die geleverd wordt onder preventiecodes. Er is op

ge zorg is geleverd. Immers, zorgverleners hebben hun beroeps-

basis van verwachte gestimuleerde preventie dus geen argument

matige verantwoordelijkheid voor het leveren van zorg, en als

te maken dat abonnementen tot betere kwaliteit van zorg zullen

ze dat niet doen is het kennelijk niet nodig geweest. En dat gaat

leiden.

vervolgens de beslissing weer onderbouwen om de abonnementstarieven in de toekomst steeds te verlagen. Is het abonnement

Verder nodigen abonnementen juist uit om er zo veel mogelijk

dus eigenlijk niet gewoon bedoeld als instrument om de macro-

van af te sluiten, en daarvoor zo min mogelijk te doen. Dit kan tot

kosten te kunnen bepalen? Juist daar zit het financiĂŤle belang van

onderbehandeling, of op basis van risico-inschatting tot uitslui-

een bepaalde categorie voorstanders van abonnementen.

ting gaan leiden. De medische gevolgen hiervan van zijn moeilijk in kaart te brengen en nog minder zal duidelijk zijn wie daar de verantwoordelijkheid voor moet gaan dragen. Bedenk daarbij dat

U als zorgverlener wordt financieel risicodrager

er juist in het huĂ­dige stelsel geen rem is om voldoende preven-

Zorgverzekeraars beschikken over een schat aan informatie

tie en curatie te leveren; vrijwel alle zorg wordt vergoed en ruim

waaruit snel duidelijk kan worden waar bovengemiddeld veel

95% van alle tandartsen levert deze voor een zeer acceptabel

zorg geleverd wordt. Ga met die zorgverleners in gesprek, ze

jaarbedrag.

moeten kunnen aantonen wat er voor het gedeclareerde bedrag precies is gedaan aan verrichtingen. Daarna is het een kleine stap

Toch gaan de zorgverzekeraars waarschijnlijk stellen het risico

om te constateren of die zorg ook doelmatig is geweest. De ANT

op onderhandeling acceptabel achten, omdat deze zogenaamd

heeft hier Zilveren Kruis eerder al de hand gereikt en wij zien het

makkelijk kan worden vastgesteld. Bij overbehandeling daarente-

ook als onze taak om in samenwerking met de verzekeraars con-

gen, is dat volgens hen niet of veel moeilijker het geval. Dit zou tot

creet onterechte declaraties aan te pakken. Het gaat hier om de

daar aan toe zijn als diezelfde zorgverzekeraars verantwoordelijk

reputatie en de geloofwaardigheid van de gehele beroepsgroep

20 DENTZ


BEKOSTIGING

en het declaratiegedrag van een uiterst beperkte groep zorgver-

reden zijn waarom de verzekeraar zich geen zorgen maakt over

leners mag niet tot draconische maatregelen leiden, die het hele

uitsluiting; het aantal abonnementen dat gaat worden afgesloten

veld treffen.

lijkt zo gegarandeerd. Wij vragen ons overigens hardop af of er niet reeds gesprekken zijn gevoerd tussen verzekeraars en dit

Naast alle hier niet eens besproken uitvoeringsproblemen die

soort aanbieders, en wie er verder bij dit soort gesprekken betrok-

abonnementen in de praktijk met zich zullen meebrengen, moet

ken zijn geweest. Zulk contact zou niet koosjer zijn, aangezien de

onze grootste zorg zijn dat het financiële risico gaat verschuiven

verkenning voor een alternatieve bekostiging onderdeel is van de

van de zorgverzekeraar naar de zorgverlener. Dat moet voor de

NZa-ambities waar alle stakeholders bij betrokken horen te zijn.

rekenmeesters bij de verzekeraars als muziek in de oren klinken: wel de lusten, niet de lasten. De zorg kost nooit meer dan de waarde van het abonnement en als er meer zorg nodig is, zal

De NZa is verantwoordelijk voor de keuze

deze gratis geleverd worden door de zorgverlener. Denk aan de

We staan niet graag in de schoenen van de NZa die dit alles naar

doorleverplicht waar het in de ziekenhuiszorg aan het eind van

eer en geweten zal moeten beoordelen, vanuit hun verantwoor-

een jaar vaak om te doen is. Men gaat er bovendien voor het ge-

delijkheid om het consumentenbelang te bewaken. In dit scenario

mak aan voorbij dat de preventie waar een zorgverlener invloed

moet geaccepteerd worden dat de verzekeraar niet meer

op heeft, slechts een onderdeel is van de totale preventie die de

inkoopt op kwaliteit om aan zijn zorgplicht te voldoen, en dat het

eventuele noodzaak voor curatie bepaalt. Het financiële risico is

experimentele systeem onderbehandeling gaat stimuleren: over

dus bovendien oneerlijk: waar de zorgverlener beperkt invloed

perverse prikkels gesproken. Eén argument van de voorstanders

heeft op de uiteindelijke noodzaak tot curatie, wordt hij wel vol-

zal bij de NZa vooral aantrekkelijk lijken; om nog maar aan één

ledig financieel verantwoordelijk voor het leveren (of voorkomen)

generieke knop te hoeven draaien om de uitgaven in de basis-

ervan.

verzekering te verlagen. Dat dit mechanisme voor de sector de belofte van een neerwaartse spiraal in zich heeft, behoeft geen betoog. Mooie bijvangst zal ook zijn dat al die lastige codes

Experimenteren met hongerige partners

overboord kunnen, waar toch alleen maar eindeloze discussies

Probleem is nog wel dat een abonnement zoals de voorstanders

over gevoerd worden.

dat voor ogen zien, niet van vandaag op morgen voor de hele

De wereld van de abonnementen ziet er rooskleurig uit door

sector kan worden geïntroduceerd. De eerste stap voor deze

de sterk gekleurde bril van de voorstanders, maar de ANT is

beoogde stelselwijziging zullen we waarschijnlijk gaan zien in

niet geïnteresseerd in ondoordachte emotionele oproepen of

de vorm van een experiment, dat dusdanig gecontroleerd zal

promotie-webinars. Wij zullen daarom de komende maanden

worden uitgevoerd, dat de uitkomst bij voorbaat vast staat.

de dialoog met de NZa constructief en energiek voeren - omdat

Daarna is het een kwestie van het juiste moment bepalen om

consumenten vertrouwen mogen en moeten hebben in deze

het experiment om te zetten in een definitieve en grootschalige

overheidsinstantie, die centraal staat in hun belangenbehartiging.

stelselwijziging. Zo kunnen sector en politiek alvast wennen aan het idee, en houdt men in ieder geval de schijn op dat er niet reeds een definitieve beslissing is genomen. Experimenten lopen daarom net zo lang tot er voldoende draagvlak is (lees: iedereen

Meer weten over abonnementen en de context waarin wij deze eerder

onderwerp-moe is zich er dan maar bij neerlegt). De zorgverze-

zagen? Lees online de artikelen (scan de QR-code):

keraar heeft voor een experiment met abonnementen nog wel strategische partners nodig. Wie dat zijn? Denk daarbij aan een voldoende grote aanbiedende partij die organisatorisch makkelijk kan opschalen en er ongetwijfeld bij gebaat is om eventuele institutionele investeerders jaarlijks gezonde groeicijfers in het patiëntenbestand en de bruto-omzet te laten zien, zonder dat er veel extra kosten gemaakt hoeven te worden. Heeft dit dan nog iets met kwaliteit, gezondheidswinst, ‘bewezen effectieve preventie’ of het consumentenbelang te maken? Het zal mogelijk wel de

NZa-ambities mondzorg zijn een rookgordijn Dentz 4-2019

Capaciteit nieuwe verdienmodellen en taakherschikking; NZa-ambities jeugd in context Dentz 5-2019

De macht van de tandarts moet worden gebroken Dentz 6-2019

DENTZ 21


Easy cleaning

Sensor cupfiller

Touch interface

Nu te bewonder in onze showroom in Ravenstein

Japanese Supreme Quality Larix Dental Concepts - Info@larixdc.nl - 0486-412120

22 DENTZ


! W U E I N

Vaarwel complexiteit.

3M™ RelyX™ Universal Composietcement 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief

B R E E D B A ND L E D P OLY M E R I S AT I E L A M P

3M.nl/RxUniversal 3M.nl/SBUPlus

YO U ’ R E COVERED B L ACK | RED ROCK | SA PPH I RE | M I DN IG HT

VOLG ONS! facebook.com/ ultradentproductsnederland instagram.com/ ultradentproducts_nederland ultradent.com/nl/blog

W W W. U LT R A DE NT.C OM/ NL © 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

DENTZ 23


is in Nederland marktleider in personeelsplanning en urenregistratie voor non-desk organisaties. Met ruim 3000 klanten en 60 medewerkers veroveren zij vanuit hun eigenzinnige kantoor in Den Haag de wereld van het 'workforce management'. De missie van Dyflexis is om de administratieve rompslomp van workforce management te veranderen in een tijdsbesparend feestje, zodat hun klanten tijd over houden om zich te focussen op grotere ambities. Wat kan hun software betekenen voor tandartspraktijken?

“Time for Bi 24 DENTZ


igger plans� DENTZ 25


INFOMEDICS

Annemarie Jongbloed is 40 jaar, woont met haar man en twee dochters in Den Haag en is CMO bij Dyflexis. Daarnaast is zij DE ontdekker van een zelfportret van Vincent van Gogh: op zijn kop, in het schilderij 'de Korenschelven'. Experts hebben deze ontdekking (nog) niet bevestigd. In haar Groningse Studentenkamer, ergens begin deze eeuw, had Annemarie een replica van de Korenschelven in de provence van Vincent van Gogh boven haar bed hangen. Zo kwam het dat zij op een dag de contouren van een man met hoed in de hooiberg ontdekte. Ervan uitgaande dat dit al lang een bekend fenomeen was bij de Van Gogh kenners, liet ze de zaak rusten. Tot ze begin dit jaar las dat het meisje met de parel aan een röntgenonderzoek onderworpen was. Ze ging op zoek naar meer informatie over De Korenschelven en het verborgen (zelf)portret, maar kon helemaal niks vinden. Ze besloot haar theorie op linkedin te delen, en ging viraal. Helaas heeft het Kröller Müller museum, de eigenaar van het doek, inmiddels laten weten niks in de theorie te zien en het erbij te laten... Oordeelt u zelf!

Welke oplossingen biedt jullie software, het gaat om meer dan uren registreren? Dyflexis is hét complete Workforce management systeem. De juiste persoon, met de juiste vaardigheden, op de juiste taak, op het juiste moment. Dat is simpel gezegd waar workforce management over gaat. De software van Dyflexis biedt één compleet systeem van personeelsplanning- en urenregistratie software met een handige app en volledig geïntegreerd kloksysteem. De software is daarnaast volledig te integreren met loonadministratie software. De personeelsplanning is ontwikkeld om vooral snel en makkelijk te kunnen plannen. Maak in een handomdraai een slimme planning aan de hand van onder meer beschikbaarheid, loonkosten, contractsoorten en certificeringen. Wanneer er iets gewijzigd wordt, zijn alle aanpassingen voor iedereen direct inzichtelijk. Onze missie is de gebruikerservaring zo te maken dat de personeelsplanning niet voor hoofdpijn zorgt, maar voelt als een feestje! Gewerkte uren worden met de urenregistratie software automatisch geregistreerd op basis van de personeelsplanning en/ of het kloksysteem. Ook tijd-voor-tijd-uren, overuren, ziekte-uren en verlofuren kunnen eenvoudig worden bijgehouden en worden automatisch berekend. Ons systeem is echt een rekenwonder. Ik ben soms verbaast over hoeveel rekenregels voor één organisatie toegepast kunnen worden. Met ons nieuwste kloksysteem, de Rex-O-Matic NOA, klokken medewerkers gemakkelijk in en uit. Door het scannen van een persoonlijke kaart zoals een OV-chipkaart of bankpas worden werktijden automatisch geregistreerd in Dyflexis. Wel persoonlijk, niet privacygevoelig. Dyflexis kan gekoppeld worden met o.a. Nmbrs, Afas, Loket, Unit4, RAET & Visma. Hierdoor worden gegevens moeiteloos uitgewisseld tussen Dyflexis en de loonadministratie. Zo voorkomt u fouten, heeft u nooit dubbel werk en bespaart u heel veel tijd! Met de app hebben medewerkers altijd inzicht in en controle

26 DENTZ


WORKFORCEMANAGEMENT

over hun rooster en gegevens. Ze krijgen

Dentale software is gericht op de pati-

heid gaan bieden om patientenkaarten bij

notificaties over wijzigingen en beschik-

ëntenkaart en het maken van roosters

te houden. Wij geloven in specialistische

bare open diensten, kunnen zelf aangeven

voor de agenda. Sluit jullie software

software die koppelt met andere specialis-

wanneer ze beschikbaar zijn en verlof

hier goed op aan, is er geen sprake van

tische software. Ieder zijn vak!

aanvragen. Tenslotte hebben ze altijd

dubbeling?

inzicht in hun saldi.

Praktijksoftware biedt de mogelijkheid om afspraken tussen patiënten en tandartsen

Is de software die jullie bieden kant-

te plannen. Hiervoor zijn wij geen ver-

en-klaar of moet er veel voor worden

Wie zijn jullie klanten?

vanging maar een belangrijke aanvulling.

ingeregeld?

De grote gemene deler tussen onze klan-

Dankzij onze plan-API is Dyflexis juist

Dyflexis is een SaaS oplossing die aan-

ten is dat het non-desk organisaties zijn.

goed te koppelen aan uw praktijksoftware.

voelt als maatwerk. Wij hebben duizenden

Daarmee bedoelen we organisaties waar

U kunt ervoor kiezen om de data uit Dy-

instellingen die we voor klanten aan en uit

niet een 40-urige werkweek op kantoor

flexis in te lezen in uw praktijksoftware of

kunnen zetten. Welke CAO’s dient u zich

wordt afgedraaid, maar juist organisaties

juist andersom. Onze consultants kunnen

aan te houden? Is er bijvoorbeeld sprake

waar de personeelsbezetting essentieel

adviseren op welke manier de plan-API

van toeslagen, of niet? Wilt u uw pauzes

is om te draaien. We hebben inmiddels

het beste bij een praktijk past.

bijhouden en zo ja hoe? Zijn er bepaal-

ruim 3000 klanten, waaronder tientallen

de certificeringen die nodig zijn in de

tandartspraktijken.

planning? Moet er bijvoorbeeld altijd een Ben je niet bang dat deze software

BHV’er aanwezig zijn? Houdt u zich aan

door de leveranciers van praktijksoft-

de WAB en andere wet- en regelgeving?

Is de software gecertificeerd als het

ware gaat worden geïmiteerd?

Dit soort vragen behandelen we tijdens de

gaat om databeveiliging?

Haha! Nee, absoluut niet. Als we kijken

implementatie. Onze consultants hebben

Wij zijn altijd bezig met het beveiligen

naar de complexiteit van contracten,

dit al voor duizenden klanten gedaan en

en verbeteren van onze processen, en

rekenregels, cao’s, verlofsaldi, etc. durven

helpen u uw systeem en processen slim in

zijn dan ook trots dat wij al jaren ISO

we met zekerheid te stellen dat perso-

te richten. Tijdens de implementatie wor-

27001:2013 (informatiebeveiliging) en

neelsplanning en urenregistratie een vak

den de medewerkers die verantwoordelijk

ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement)

op zich is. Andersom zullen wij ook nooit

zijn voor de planning en urenregistratie

gecertificeerd zijn.

een poging doen om praktijksoftware of

ook getraind om de software te gebruiken.

Afgelopen juli zijn we weer voor 3 jaar

loonadministratie software aan te bieden.

Normaal doen we dat graag bij ons op

gehercertificeerd.

Ik garandeer je dat wij nooit de mogelijk-

kantoor met een heerlijke lunch van onze DENTZ 27


chef, maar ivm Corona gebeurt dit alle-

roosters had gekeken. In de garage van

zijn, etc. Uren worden niet meer geregis-

maal online. Inhoudelijk maakt dat niks uit,

zijn moeder is hij software gaan maken

treerd op gevoel maar op zuivere data.

qua lunch een groot gemis, haha!

om dit te digitaliseren, wat hij vervolgens

Dat scheelt bij veel van onze klanten een

verkocht heeft aan diezelfde werkgever.

hoop gedoe. Niet alleen voor de medewer-

Joshua werkt inmiddels niet meer bij ons,

kers die de kantjes er vanaf lopen, maar

Wordt veranderende wet- en regelge-

maar zijn gedachtegoed houden we zeker

juist ook voor de medewerkers die een

ving die betrekking heeft op personeel-

in stand!

“tandje” harder gaan dan de rest.

Jazeker. Zo hebben we sinds vorig jaar

De medewerker heeft met Dyflexis altijd

Voor welke grootte van ondernemingen

een notificatie voor de Wet Arbeids-

inzicht in zijn planning, gewerkte uren

is dit een nuttige oplossing?

markt in Balans, die u waarschuwt als

en verlof. Er kan (on)beschikbaarheid

Vanaf 5 medewerkers worden we inte-

u medewerkers buiten de wettelijke

aangegeven worden, verlof aangevraagd

ressant en onze grootste klanten hebben

termijn oproept. We hebben trouwens

worden en medewerkers kunnen onderling

duizenden medewerkers. De tandart-

kort geleden een whitepaper geschreven

diensten ruilen. Medewerkers hebben zo

spraktijken die klant bij ons zijn variëren

over de belangrijkste wet-en regelgeving

controle over en inzicht in hun roosters. De

van 5 tot 350 medewerkers.

rondom personeelsplanning en urenre-

medewerkerstevredenheid wordt daarmee

gistratie. Wist je bijvoorbeeld dat de EU

enorm verhoogd. Voor veel van onze

vorig jaar heeft gesteld dat elk bedrijf

klanten een hele belangrijke reden om met

verplicht is een gedegen urenregistratie bij

onze software te werken.

scontracten ook verwerkt als die zich voordoen?

te houden? De whitepaper is hier gratis te downloaden: Welke conclusies of trends kun je op basis van de uitdraaien van jullie softhttp://www.dyflexis.com/nl/

ware trekken/monitoren?

whitepaper

Een heleboel! Dankzij handige dashboard en rapportages hebben klanten niet alleen

Wat heeft de werknemer aan jullie

inzicht in de data uit het verleden, maar

software?

kunnen ze ook voorspellingen maken voor

Dyflexis is 10 jaar geleden begonnen

de toekomst. Het kloksysteem blijkt ook

door een glazenhaler die ontslagen

vaak zeer nuttig te zijn qua data. Geen

werd omdat hij niet goed op de papieren

discussies meer over overwerken, op tijd

28 DENTZ


WORKFORCEMANAGEMENT

Jullie hebben al een paar tandartspraktijken als klant, waarin verschilt de tandarts als klant van jullie overige klanten? Hoe groot zijn die praktijken? Tandartsen zijn altijd een lekker kritisch publiek. Daar houden we wel van! Gelukkig zijn ze tot nu toe allemaal tevreden. Wij bieden alle klanten gratis support, ook voor alle medewerkers. Dat lukt nooit als je klanten ontevreden zijn, dus dat is voor ons een essentiĂŤle doelstelling!

Hoe zijn de ervaringen van de tandartsen, krijgen jullie veel feedback? Onze tandarts-klanten melden ons dat personeel heel tevreden is met het extra inzicht, zij kunnen altijd hun saldi bekijken. Als ze twijfelen of de uren kloppen, kunnen ze dat direct zelf checken in de app. De planning is bovendien zeer overzichtelijk, je weet precies wanneer iemand waar staat. Maar kijk eens op onze website voor referenties en ervaringen van gebruikers.

Meerdere implantaten/pockets tegelijk testen? Gebruik de Implant/ Pocket Pooltest om de aMMP-8 waarde van 1 of meerdere implantaten e/o pockets te meten.

Mondzorg op Maat! PerioSafe Nederland BV | www.periosafe-nederland.nl | +31 (0)577-760011

190x135mm_D.indd 1

21-9000-1549-06 ANT Dentz 2020#6

DENTZ 29 02-11-2020 17:43


DSA3500

DSA2500

30 DENTZ


Alleen leverbaar aan slimme mondzorgprofessionals De DSA Smart Dental Units zijn dĂŠ slimme stand-alone unit. Verrijdbaar of als zweepunit. U zegt het maar. Stekker in het stopcontact en klaar. Geen leidingwerk of verbouwing. Slim, snel en voordelig!

Al 1700 slimme praktijken in Nederland werken met DSA smart dental units!

Lees alle slimme voordelen op dental.nl DENTZ 31


REGEL DE ZORG! In de discussie over (de-)regulering wordt gewoonlijk aangenomen dat de door de zorgverlener als klemmend ervaren regeldruk vooral te wijten is aan het feit dat er eenvoudigweg teveel regels zijn. Omdat men meent dat het probleem hoofdzakelijk van kwantitatieve aard is, probeert men voortdurend de aantallen regels te beperken. Desondanks lijkt de regeldruk te exploderen en steeds complexer te worden. Iedereen kent de begrippen ALARA, kwaliteit, rechtmatigheid, doelmatigheid en ‘maximaal veilig’, ‘verantwoorde zorg’, ‘De juiste zorg op de juiste plek’, ‘Zinnige zorg’ en ga zo maar door. Maar wat hebben deze begrippen nu met elkaar gemeen? door: Richard Suy

Een hele sector aanvullende informatie laten verstrekken met het oog op fraudebestrijding, terwijl onderzoek laat zien dat fraude in de eerstelijns nauwelijks voorkomt. De eerstelijns koepelorganisaties schrijven minister De Jonge aan vanwege een concept-invulling regeling jaarverantwoording in het kader van de Wtza. Wederom krijgen de zorgaanbieders te maken met een zoveelste verplichting.

Regelzucht Veel regels worden als een last ervaren. Dat komt omdat een groot deel ervan geen handeling voorschrijft, maar tot een bepaald resultaat verplicht. Er blijkt een enorme behoefte van de toezichthoudende organen en verzekeraars om het gedrag van de zorgverlener controleerbaar en meetbaar te maken, om deze vervolgens erop af te rekenen. Er wordt niet langer vertrouwd op de kennis en kunde van de zorgverleners,

32 DENTZ


REGELDRUK FUSIE

waarbij kwaliteit niets anders dan transparantie en een uitkomst

maar niet mag meebeslissen. Kritiek vanuit de zorgverleners valt

van verwachte zorg is, maar er worden eisen geformuleerd voor

steeds buiten de scope van de betreffende werkgroep en is dus

norm-conform gedrag met een bijbehorend gegunde beloning.

aan dovemansoren gericht – echte democratie. VWS tolereert een levendige discussie, maar de uitkomst is al gegund aan de

De behoefte om naleving zichtbaar te maken in meetbare en

zorgverzekeraars.

controleerbare resultaten kan ertoe leiden dat zorgverleners en instellingen worden verplicht documenten te overleggen waarin

Druk en onrust

weer regels staan die van eigen makelij zijn. De norm verplicht

De verbeter-cyclus verplicht tot optimalisatie. Het meest opval-

hier tot het opstellen van protocollen, gedragscodes of op schrift

lende kenmerk hiervan is dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is

gestelde beleidsplannen. Maar ook richtlijnen, handreikingen en

om te bepalen wanneer deze voorschriften zijn overtreden. Het

huisregels. Maar alles wat op schrift wordt gezet vraagt weer

kan altijd beter en dit veroorzaakt het ongeruste gevoel dat veel

verdere duiding en detaillering.

zorgverleners bekruipt. Het is nooit duidelijk onder welke grens men faalt. Deze stijl van reguleren die nu tot norm is verheven is

Om zoveel mogelijk gedetailleerd op schrift te krijgen en dit aan-

besmettelijk gebleken. Alles moet op schrift en daar waar vragen

sluitend te ordenen jagen de toezichthoudende organen de regel-

rijzen komt er nog meer detaillering.

zucht aan. Er wordt blijvend gestreefd naar het doorontwikkelen en optimaliseren van de doelmatigheid, rechtmatigheid, kwaliteit,

AVG

veiligheid en ga zo maar door. Een oneindige verbeter-cyclus

Neem nu dataprotectie en veilige overdracht van gegevens. Wat

wordt zo in gang gezet. En alles wat op papier verschijnt, daar

zijn er waanzinnig veel nieuwe hardware-oplossingen geĂŻnstal-

kun je op handhaven.

leerd en software-applicaties bedacht om alles maar veiliger te maken. De contracten vliegen je om de oren en iedereen schuift

Het gevolg is ook dat het aantal stuur- en werkgroepen blijft

de verantwoordelijkheid door. De schoorsteen van deze industrie

toenemen waar iedereen mag meepraten over doorontwikkeling,

rookt goed, maar wanneer is het goed genoeg? Zelfs de Autoriteit DENTZ 33


Whitening

Voor elke patiënt een passende Philips Zoom! bleekbehandeling Patiënt aanbieding* Van € 99,- voor

€ 89,-

Nieuwe thuisbleekservice van Philips Zoom! en Excent Tandtechniek

per pakket (excl. btw)

Bleekgel en bleeklepels in 1 pakket geleverd Inclusief haal- en brengservice via Excent Aantrekkelijke prijs voor uw patiënt Geen gelvoorraad meer in de praktijk * 6 spuitjes, 16% NiteWhite en bleeklepel

Bestel via excent.eu/zoom

|

Bleken in de praktijk met Philips Zoom! Nu gratis In Office bleekset voor twee medewerkers

Boek nu een Philips Zoom! In Office demo Maak een afspraak met onze Philips Zoom! specialist Rebecca Vellema voor een workshop of gratis Zoom!demonstratie in uw praktijk. Nu met gratis In Office bleekset voor het bleken van 2 medewerkers.

Rebecca Vellema Rebecca.vellema@philips.com

Benieuwd naar al onze aanbiedingen? Bekijk en bestel op www.philips-dentalcare.com of vraag meer informatie aan via: sonicarezoom.benelux@philips.com 34 DENTZ Aanbiedingen gelden tot 31 december 2020


REGELDRUK

Persoonsgegevens houdt wijselijk haar mond. Is het genoeg? Nee, er komt nog meer aan: het Programma Medicatieoverdracht komt er voor 12 sectoren aanrollen. Begrijp me goed, een verbeter-cyclus in gang zetten en bewustwording creĂŤren is een groot goed, maar een exploderende registratieplicht en elkaar afrekenen op schier onhaalbare doelen wordt vervelend. Dan heb ik het nog niet eens over de kosten en onwerkbaarheid die de sector ten deel vallen. Het demotiveert zorgverleners in het uitoefenen van hun vak. Het is eenvoudigweg bedrog van de toezichthoudende organen dat de branches zelf de regels mogen opstellen als deze maar regelmatig aantoont dat ze het goed doen. Koerswijziging Laten we het nu eens anders doen. In plaats van meepraten zonder mee te mogen beslissen bij de overheid, gewoon zelf de handschoen oppakken. Als brancheorganisatie bepalen wat niet mag i.p.v. uitsluitend meewerken aan deze regelzucht en onderstrepen wat wel moet. Een sanctie op zaken die niet door de beugel kunnen, om de kwaliteit van zorg te bevorderen. Per saldo is dit niets anders dan het formuleren van de randvoorwaarden en het wegnemen van blinde vlekken. Vorm geven aan zelfreinigend vermogen. Eigenaarschap van onze professionele standaard waarbij we recht doen aan de zorgvraag van onze patiĂŤnten. Regels naleven door na te laten waarbij de beroepsverenigingen de professionele standaard formuleren in plaats van een proliferatie van steeds fijner gespecificeerde normregels. Ik ben nog geen zorgverlener tegengekomen die niet zucht onder de toenemende registratieplichten. En zonder tegendruk blijft er steeds meer op ons afkomen.

Fusievereniging Leiderschap tonen en vertrouwen geven, dat is de rol die ik verwacht van de fusie-branchevereniging KNMT waarbij deze de marges van het toelaatbare moet bepalen en bewaken. Aangeven wanneer regels niet toepasbaar zijn op een sector. Een stevige gesprekspartner zijn die grenzen stelt bij zowel het gedrag van zijn leden, alsmede bij stakeholders. De interne domeinstrijd te lijf gaat die is ontstaan doordat iedereen zaken op schrift zet om zijn eigen deelgebied met een onderliggend belang te borgen. Een vereniging die niet alleen aanreikt waar je allemaal aan dient te voldoen maar ook eens stevig kan zeggen wat niet mag. Dit, om tegen het licht van Europese regelgeving te reguleren waar het moet, en de vrijheid te zoeken waar het kan. DENTZ 35


Interprox Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat interdentaal reinigen met een rager de meest effectieve resultaten geeft aangaande: •

Verwijdering van tandplaque

Vermindering van bloeding bij sonderen

Vermindering van pocketdiepte

Interprox interdentaal ragers zijn zeer gebruiksvriendelijk en hebben een uitgebreide maatvoering waardoor er voor elke interdentale ruimte een passend borsteltje is. Interprox 4G is het meest geschikt voor interdentale ruime vóór in de mond en Interprox Plus met 90° hoek is het meest geschikt voor het reinigen van zijdelingse delen.

elmex® ANTI-CARIËS mentholvrij tandpasta Vrij van menthol, kamfer, pepermuntolie en essentiële oliën en daarmee zeer geschikt voor mensen met mentholallergie, een gevoelige mond of voor patiënten die chemo- en/of radiotherapie (hebben) ondergaan. Deze tandpasta met Aminfluoride voor effectieve cariësbescherming is verkrijgbaar bij de dro-

Meer informatie op www.interprox.nl

gist of via uw dentale groothandel.

De Interprox actie ‘100 ragers voor €29’ is verlengd t/m 15 januari 2021, dit in verband met het later

www.elmex.nl

uitkomen van deze editie van Dentz. Maak dus t/m 15 januari 2021 nog gebruik van deze unieke actie! www.dentaid.nl/nl/interprox-2020

Onder volledige narcose behandelen in uw eigen praktijk met het mobiel anesthesieteam van AIC AIC Services is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Wij leveren op aanvraag naast anesthesiologen en intensivisten ook een volwaardig mobiel anesthesieteam op elke wenselijke locatie in heel Nederland en België, waardoor u in uw eigen praktijk cliënten onder volledige narcose kunt behandelen zonder dat u ook maar enige investering hoeft te doen in uw praktijk. Volwaardig mobiel anesthesieteam Het mobiel anesthesieteam levert het totale pakket om onder volledige narcose te kunnen behandelen binnen uw eigen praktijk. Dit is inclusief alle nodige apparatuur, medische gasvoorziening, medicatie, disposables, anesthesioloog en personeel van hoge kwaliteit. Zo kunt u behandelingen onder volledige narcose uitvoeren binnen uw eigen praktijk, wanneer het u uitkomt, met uw eigen spullen en personeel en zonder dat u ook maar enige investering hoeft te doen in uw praktijk. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele narcose willen aanbieden: Als u aan uw cliënten behandelingen onder algehele narcose wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de narcose verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

36 DENTZ


PRODUCTNIEUWS

“Wat vergoedt mijn verzekering?” Met één druk op de knop geeft ZorgSom duidelijkheid over wat de zorgverzekeraar vergoedt aan de patiënt. Voor zowel praktijk als patiënt een onmisbaar overzicht. ZorgSom is een softwaretool voor tandartsen, implantologen, orthodontisten en mondhygiënisten. Probeer ZorgSom nu 2 maanden gratis en vrijblijvend uit! www.zorgsom.nl

Wie niet boren wil, moet slim zijn De DSA3500 Smart Dental Unit is de slimme Stand Alone zweepunit. Stekker in het stopcontact en klaar. Geen leidingwerk of verbouwing.

Slim, snel en voordelig! Al 1700 Nederlandse praktijken en 50 ziekenhuizen gebruiken een Smart Dental Unit. Heel slim! Kijk op dental.nl/DSA3500

Disposable lachgassedatie maskers Om de hygiëne te garanderen en het besmettingsgevaar op virussen voor uw patiënten te verkleinen biedt Grodenta nu disposable neusmaskers aan. Deze maskers kunnen maar één keer gebruikt worden en zijn te verkrijgen in verschillende geuren met bijpassende kleuren. Bekijk het complete assortiment op onze website: www.grodenta.com DENTZ 37


Een kijkje in de praktijk van

Tandartspraktijk de Gelder

“MET VEEL GEDULD EN GOED UITLEGGEN KOM JE EEN HEEL EIND”

Soms helpt het toeval een flink handje

Grote tevredenheid

blij dat we naar hem

mee bij het kiezen van een praktijknaam.

“Mijn vader voerde zijn praktijk nog

geluisterd hebben!”

De eerste bewoners van het huis waar

grotendeels vanuit het woonhuis,” vertelt

de vader van Arjen Gelders een tand-

Gelders, “plus een kleine uitbouw. Ik

Niet planmatig

artspraktijk startte, noemden hun huis

werkte bij hem vanuit mijn woonplaats

Naast Gelders werken

‘de Gelder’. Genoemd naar het landgoed

Deventer. Toen wij inmiddels twee kinde-

er nog twee tandartsen

waar zij elkaar als geliefden het eerst

ren hadden, hebben we van huis geruild.

in de praktijk en inmid-

ontmoetten. Als dat zich zo aandient,

Maar wij wilden werk en privé duidelijker

dels is er veel expertise

gaan we niet meer ingewikkeld over een

gescheiden hebben: zo groeide het plan

in huis: “We hebben een

praktijknaam doen, zal pa gedacht heb-

voor een praktijkgebouw los van onze wo-

implantologe die bij ons

ben. En ‘ingewikkeld’ lijkt sowieso niet te

ning.” Een vriendje van een vriendje was

komt en iedere vrijdag

passen in de filosofie van deze praktijk.

net klaar met zijn architectenopleiding en

is er een tandprotheticus. We hebben een

Aangenaam, prettig en gericht op goed

had projecten nodig. ‘de Gelder’ werd zijn

fulltime werkende mondhygiëniste en al

contact des te meer.

eerste project, tot grote tevredenheid van

onze assistentes zijn preventie-assistente.

Gelders: “Twee van zijn ideeën pakten

Dat helpt enorm bij het soepel werken op

heel goed uit: 1. De praktijk moet niet in de

onze vier behandelkamers. Zelf heb ik me

‘boerderijstijl’ van het woonhuis, dat wordt

vooral op orthodontie gericht.”

te truttig; 2. Bezuinig niet op de ruimte van

Zo’n team veronderstelt een gegroeid

je behandelkamers, want daar breng je als

en stabiel patiëntenbestand. Dat is er,

tandarts meer uren door dan thuis. Ik ben

bevestigt Gelders: “Ik heb nooit heel plan-

door: Kees Adolfsen

38 DENTZ


DEPRAKTIJKVAN...

wie Arjen Gelders, tandarts/ prakt ijkeigenaar

wat algemene praktijk

waar Twello

website www.tandartspraktijk degelder.nl

matig naar die groei toegewerkt. Maar we

met het hele team. Dat houdt het gezellig,

bel, maar daar ben ik niet zo mee bezig.

hebben ook een zekere regiofunctie. Jonge

maar het bespaart bovendien veel werk-

Als je in kamer 1 de tijd neemt, wordt er

mensen die als kind hier kwamen en naar

overleg. De lijnen zijn sowieso kort bij ons:

vast in kamer 2 stevig doorgewerkt: het

Deventer vertrekken, blijven bij ons komen.

implantoloog en tandprotheticus staan

totaalplaatje blijft altijd in orde.”

En een school vlakbij levert nogal wat

samen aan de stoel als dat handig is. We

Gelders is zelf geheel verantwoordelijk

ortho-patiëntjes. Zo’n vijftien jaar geleden

hebben een leuke vaste club mensen.”

voor dat totaalplaatje: er is geen ‘prak-

voerden we een patiëntenstop in. Maar

tijkmanagerslaag’. Wel is hij - zestig

steeds nee verkopen vond ik helemaal niet

Goed uitleggen

inmiddels - teruggegaan van vijf naar vier

leuk. Ik vond eigenlijk dat wij dat capaci-

Die tijd voor contact is er ook als het om de

dagen aan de stoel: “Ook heb ik net nog

teitsprobleem maar moesten oplossen.

patiënt gaat. Voor Gelders staat op de eer-

iemand erbij aangenomen aan de balie.

Het was een van de redenen voor een

ste plaats dat patiënten zich prettig voelen

De dames daar nemen me veel werk uit

extra verdieping op de praktijk. De archi-

in zijn praktijk. Daar kan een gebouw

handen. Maar er blijven op avonden, de

tect was inmiddels directeur van een groot

- met bijvoorbeeld houten vloeren - aan

“vrije” vrijdag en de weekenddagen vaak

bureau en tekende nauwelijks meer. Maar

meehelpen, maar het zit vooral in de om-

nog dingen te doen. Zeker als je ook nog

voor onze praktijk kroop hij weer achter de

gang met mensen: “Oudere mensen zien

aan nascholing blijft doen, wat Gelders

tekentafel.”

onze tandprotheticus al járen, dat geeft

vooral aan de orthodontie besteedt. “Een

Die extra verdieping herbergt de voor-

vertrouwen. En bij wat forsere ingrepen

beetje minderen is goed. Maar ik wil zeker

raad en een royale verblijfsruimte voor de

kunnen mensen wat angstig zijn: met veel

nog een aantal jaar door. Het team, de

medewerkers. Mét reden: “We hebben

geduld en goed uitleggen kom je dan een

patiënten en het vak: ik heb er nog enorm

dagelijks onze vaste koffie- en theepauzes

heel eind. Die tijd is niet allemaal declara-

veel plezier in!” DENTZ 39


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN DE ZORG WWW.ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Karik van Berloo en Daniël Post

De Wtza en de mondzorg:

eisen aan financiële bedrijfsvoering Tandarts X heeft een tandartsenpraktijk in het zuiden van het land. Hoewel de steeds wisselende regelgeving hem wel eens benauwd, houdt X nieuwe wetten en regels nauwlettend in de gaten. X heeft ook gelezen over de Wtza en weet dat er een meldplicht zal komen voor zorgaanbieders en ook dat sommige praktijken een Wtza-vergunning zullen moeten aanvragen. Een andere goed ingevoerde tandarts in zijn praktijk, tandarts Y, heeft vernomen dat een ander aspect van de Wtza is dat de NZa aanvullende toezichtstaken zal krijgen, onder meer wat betreft de financiële bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Tandarts X vraagt zich af hoe dat precies zit.

Wtza De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) brengt voor zorgaanbieders verschillende gevolgen met zich. Onlangs werd bekend dat de Wtza waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022 in werking zal treden, in plaats van de eerder voorgenomen datum 1 juli 2021. De meest bekende en grote veranderingen die de NZa met zich brengt, zijn de meldplicht en de vergunningplicht. De meldplicht houdt kort en goed in dat alle nieuwe en bestaande aanbieders zich moeten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), door middel van een digitale vragenlijst. Daarnaast dienen grotere tandartsenpraktijken, die zorg verlenen met meer dan 10 zorgverleners, een zogenoemde Wtza-vergunning aan te vragen. Over deze Wtza-verplichtingen schreven wij eerder in Dentz Magazine nummer 3/4 van 2020. Dentz 3/4 2020

40 DENTZ


ONDERNEMEN

Extra toezichttaken NZa

financiële zorgadministratie ook inzage

Naast bovengenoemde verplichtingen, zal

krijgt in de andere activiteiten.

de Wet Marktordening Gezondheidszorg

Ontvangsten en betalingen zijn in de

(Wmg) vanwege de inwerkingtreding van

financiële administratie traceerbaar naar

de Wtza worden gewijzigd. Daardoor

bron en bestemming

krijgt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Wmg zal tevens inhouden dat zorg-

zal extra inzet van zorgaanbieders vragen.

extra toezichtstaken. Het gaat onder

aanbieders er zorg voor dragen dat in

Tel daarbij op dat mondzorgaanbieders

meer om het toezicht op de transparantie

hun financiële administratie onder meer

zich ook rekenschap zullen moeten geven

van de financiële bedrijfsvoering door

ontvangsten en betalingen traceerbaar

van de andere Wtza-verplichtingen, zoals

zorgaanbieders. Wat zal die ‘transparan-

zijn naar ‘bron en bestemming’, en dat

de meldplicht en vergunningplicht.

tie van de financiële bedrijfsvoering’ dan

duidelijk is wie op welk moment welke

Overigens bestaan voor mondzorgaan-

inhouden?

verplichtingen namens de zorgaanbieder

bieders al de nodige verplichtingen in

is aangegaan. Dat raakt dus de wijze

dit kader. Zo regelt de NZa-Regeling

Schriftelijke vastlegging van de verdeling

waarop mondzorgpraktijken hun financi-

Mondzorg de nodige zaken over adminis-

van taken en bevoegdheden

ële administratie voeren. Op basis van de

treren, declareren en transparantie. Er zijn

Vanaf 1 januari 2022 zal de Wmg waar-

nieuwe wettekst van de Wmg lijkt het erop

geen concrete signalen die erop duiden

schijnlijk bepalen dat zorgaanbieders,

dat zorgorganisaties ontvangsten en be-

dat deze bestaande regelgeving voor de

waaronder mondzorgpraktijken, zorg

talingen in de financiële administratie van

mondzorg niet afdoende waarborgen

dienen te dragen voor een eenduidige ver-

hun praktijk moeten bijhouden en moeten

biedt.

deling van taken, bevoegdheden en ver-

kunnen aantonen van wie deze ontvang-

antwoordelijkheden met betrekking tot de

sten afkomstig zijn en aan wie bepaalde

Toezicht

financiële bedrijfsvoering. Deze verdeling

betalingen zijn gedaan. Daarnaast lijkt het

De NZa zal toezicht houden op de na-

dient ook schriftelijk te worden vastgelegd

erop dat zorgorganisaties op basis van de

leving van de verplichtingen wat betreft

in een document. Doel van de bepaling is

Wmg moeten registreren welke personen

de financiële bedrijfsvoering. De wijze

dat geen onduidelijkheid bestaat over de

namens de zorgorganisatie (financiële)

waarop daar invulling aan wordt gegeven

taakverdeling binnen zorgorganisaties:

verplichtingen zijn aangegaan.

en de administratieve belasting die dat

duidelijk beschreven moet zijn wie welke

Uit de toelichting op de regelgeving blijkt

oplevert moeten wel in verhouding staan

taken en bevoegdheden heeft wat betreft

dat zorgorganisaties steeds aan de hand

tot het doel. Het uitstellen van het in wer-

de financiële bedrijfsvoering. Dat kan dan

van documenten moeten kunnen aanto-

king treden van de Wtza geeft gelukkig

ook door interne en externe toezichthou-

nen dat zij voldoen aan bovengenoemde

wat lucht en afdoende tijd om nader te

ders worden getoetst.

verplichtingen.

kijken naar de verplichtingen die passend

Maken van onderscheid tussen activiteiten

Administratieve lasten

in financiële zin

De vraag die rijst bij het doornemen van

Terug naar de casus

Verder zullen mondzorgpraktijken op basis

deze verplichtingen, is of de administra-

Tandarts X heeft goed begrepen dat de

van de Wmg verplicht zijn de activitei-

tieve lasten voor zorgaanbieders in het

Wtza de nodige wijzigingen met zich

ten op het gebied van zorgverlening te

algemeen, en mondzorgorganisaties in

zal brengen en dat zijn tandartspraktijk

onderscheiden van andere beroeps- of

het bijzonder nog behapbaar zijn. Dat

actief stappen dient te ondernemen, om

bedrijfsmatige activiteiten. Deze bepaling

zorgaanbieders een deugdelijke adminis-

te blijven voldoen aan de regelgeving. Wij

is voornamelijk van belang voor zorgaan-

tratie moeten bijhouden is logisch en zal

verwachten dat de komende maanden

bieders die zich binnen één entiteit, naast

niemand verbazen. Het bijhouden van de

steeds concreter zal worden op welke

de zorgactiviteiten, tevens bezig houden

‘ontvangsten en betalingen’ in de financi-

wijze tandartsenpraktijken op juiste wijze

met andere activiteiten. In dat geval moet

ële administratie traceerbaar naar ‘bron

kunnen voldoen aan de nieuwe regel-

de zorgaanbieder in de financiële admi-

en bestemming’ lijkt echter te duiden op

geving. Het is daarom aan te raden dat

nistratie goed onderscheid maken tussen

extra administratieve ballast. Ook het op-

Tandarts X, en al zijn collega-tandartsen

deze verschillende activiteiten en beseffen

stellen van documenten waarin taak- en

in Nederland, het nieuws rondom de Wtza

dat de NZa mogelijk via het toezicht op de

bevoegdheidsverdelingen zijn vastgelegd,

goed blijven volgen.

zijn voor de mondzorg.

DENTZ 41


SPECIALIST IN LACHGASSEDATIE

MEER DAN 25 JAAR ERVARING EN DESKUNDIGHEID

EEN AANGENAME BEHANDELING VOOR U EN UW PATIËNT. 42 DENTZ Grodenta

B.V.

|

+31 13-5230230

|

info@grodenta.com

|

www.grodenta.com


190x135mm-B.indd 1

#whdentalwerk video.wh.com

23-03-2020 14:01

Nu bij uw dealer, wh.com of office.benelux@wh.com

Getting it right optimale hygiĂŤne in recordtijd

Registre

uw prod er uc en profit t eer wh.com

Perfecte onderhoudscyclus in 10 seconden

Snelle sterilisatie in slechts 12 minuten DENTZ 43


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN ZORG | WWW. ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Daniël Post en Karik van Berloo

Het is weer polisseizoen: ook voor de mondzorg

DE

CASUS

Het is een regenachtige zondagmiddag begin december. Tandarts X werkt in zijn kantoor de administratie van de praktijk bij. Hij bekijkt enkele aanbiedingen voor de inkoop van verbruiksmaterialen, zoekt naar de beste opties voor een nieuwe tandartsstoel en loopt nog eens door de stapel brieven van de belastingdienst heen. Dan stuit hij op een e-mail van één van de andere tandartsen in zijn praktijk, Tandarts Y, waarin Y vraagt of X al naar de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars voor het komende jaar gekeken heeft. X verwijdert de e-mail snel. Nog daargelaten dat X wel andere zaken te doen heeft, zijn die polisvoorwaarden voor hem als mondzorgaanbieder toch niet van belang. Of toch wel?

44 DENTZ

Polisvoorwaarden

verzekering beschikken. Zorgverzekeraars

Elk jaar publiceren de zorgverzekeraars

nemen steeds vaker beperkingen in de po-

medio november hun polisvoorwaarden

lisvoorwaarden op, zoals toestemmings-

voor het komende jaar. De polisvoor-

vereisten, maximale vergoedingen en

waarden vormen de afspraken tussen

beperkingen in wie de zorg mag leveren.

de zorgverzekeraar en de verzekerde, de

Voor een vergoeding van de zorg moet dan

patiënt. Om aanspraak te maken op een

wel aan die voorwaarden worden voldaan.

vergoeding van zijn zorgverzekeraar, moet in beginsel voldaan zijn aan de bepalingen

Daarnaast zijn zorgaanbieders op grond

in de polisvoorwaarden. Indien dat het

van de ‘NZa-regeling Transparantie

niet geval is, kan de zorgverzekeraar de

zorgaanbieders’ verplicht om bepaalde in-

vergoeding afwijzen.

formatie aan patiënten te verstrekken. De zorgaanbieder moet de patiënt onder meer

Belang van de zorgaanbieder

informeren over de te leveren prestaties

De inhoud van de polisvoorwaarden zijn

en over datgene dat voor de patiënt van

om meerdere redenen voor zorgaanbie-

belang is om een weloverwogen keuze te

ders van belang. Dat geldt ook voor de

maken uit verschillende zorgaanbieders,

mondzorg, waar een belangrijk deel van

maar ook over eventuele ‘eigen betalin-

de behandelingen basis- of aanvullend

gen’. Zo dient de zorgaanbieder de patiënt

verzekerd is.

te informeren indien deze (een deel van) de kosten van de zorg zelf moet betalen,

Allereerst is voor veel patiënten – en

bijvoorbeeld indien dat uit de polisvoor-

daarmee voor de tandartspraktijken waar

waarden blijkt. Dit betekent niet dat een

zij patiënt én klant zijn – belangrijk dat

tandarts alle polisvoorwaarden uit volledig

hun behandeling vergoed wordt, indien zij

uit het hoofd moet kennen. Aan de andere

over een basisverzekering of aanvullende

kant mag wel enige kennis van de polis-


RECHTEN&PLICHTEN

voorwaarden worden verwacht, bijvoor-

ën behandelingen, zoals voor implantaten

beeld of een machtiging vereist is.

en implantaatgedragen prothesen, voor bepaalde kaakchirurgische behandelingen

De polisvoorwaarden en eigen beta-

en voor tandheelkundige zorg in bijzonde-

lingen

re gevallen. Anderzijds zijn er de mach-

mondzorg is dat overigens lang niet altijd

Patiënten met een basisverzekering en

tigingen voor behandelingen die duurder

het geval doordat zo massaal gewerkt

aanvullende verzekering hebben voor

zijn dan een bepaald bedrag. Denk aan

wordt zonder contract. Maar daar waar dit

mondzorgbehandelingen vaak slechts een

een behandeling waarvan de zorgaan-

onderscheid er wel is, geldt dat verzeker-

beperkte dekking. Deze vloeit voort uit

bieder verwacht dat de materiaal – en

den met een restitutiepolis ook dan recht

de wet, maar ook uit de polisvoorwaar-

techniekkosten hoger zijn dan een door

hebben op een volledige vergoeding. Dat

den. Zo is nog steeds veel te doen over

de verzekeraar bepaald bedrag. Sommige

geldt echter wel uitsluitend voor zorg die

het zogenoemde ‘hinderpaalcriterium’ in

machtigingsvereisten gelden alleen indien

valt onder de basisverzekering. Voor aan-

de basisverzekering. Patiënten die naar

er geen overeenkomst tussen de zorgver-

vullend verzekerde zorg geldt dat de tekst

een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

zekeraar en de tandarts is gesloten, het-

van de polisvoorwaarden bepalend is, en

gaan en een naturapolis hebben, krijgen

geen in de meeste gevallen zo is. Maar ook

lang niet alle aanvullende verzekeringen

vaak slechts een gedeelte vergoed. Dat is

indien gewerkt wordt op basis van een

bij een restitutiepolis hebben ook een resti-

toegestaan, zolang de vergoeding maar

overeenkomst kan een tandarts te maken

tutieaanspraak voor de aanvullende zorg.

niet zó laag is, dat in feite sprake is van

krijgen met een machtigingsvereiste, zelfs

Met andere woorden: de patiënt heeft dan

een ‘hinderpaal’ om naar die niet-gecon-

indien daarover niets in de overeenkomst

wel recht op een volledige vergoeding

tracteerde zorgaanbieder toe te gaan.

met de tandarts zelf is opgenomen!

voor basiszorg, maar niet voor aanvullen-

De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat

de zorg.

een vergoeding van ca. 75% in dat kader

De polisvoorwaarden en aangewezen

als een breed gedragen praktijknorm kan

zorgaanbieders

Terug naar de casus

worden beschouwd en in beginsel geen

Daarnaast kennen de polisvoorwaarden

Terug naar Tandarts X en Y uit de casus.

hinderpaal oplevert, maar er zijn zorg-

doorgaans bepalingen over de verschil-

Dat de polisvoorwaarden voor Tandarts

verzekeraars die met veel lagere vergoe-

lende ‘typen’ zorgaanbieders: welke

X helemaal niet van belang zijn, klopt

dingspercentages werken, zoals 60%. Dat

zorgaanbieder mag de zorg tegen een

niet. Uit de NZa-regelgeving vloeit in onze

blijkt dan uit de polisvoorwaarden. Voor

vergoeding leveren? In de mondzorg geldt

optiek ook niet voort dat de zorgaanbieder

aanvullend verzekerde zorg kunnen nog

bijvoorbeeld dat bepaalde behandelingen

in detail hoeft uit te spitten welk bedrag

lagere vergoedingspercentages gelden.

slechts voor een vergoeding in aanmer-

exact bij welke polis wordt vergoed. Dat

king komen indien deze plaatsvinden in

zou ondoenlijk zijn en het lijkt er dus op

Ook eventuele ‘eigen bijdragen’ zijn

een Centrum voor Bijzondere Tandheel-

dat de mondzorgaanbieder kan volstaan

doorgaans in de polisvoorwaarden

kunde of uitsluitend door een orthodontist

met aangeven dat slechts aanspraak

opgenomen. Deze eigen bijdrage dient de

of kaakchirurg worden uitgevoerd. Indien

bestaat op een gedeeltelijke vergoeding,

patiënt zelf te voldoen en daarover moet

buiten deze setting de behandeling plaats

als dat zo is. Daarnaast kan van Tandarts

hij dan ook door de zorgaanbieder worden

vindt, heeft de verzekerde geen recht op

X waarschijnlijk wel verlangd worden dat

geïnformeerd.

vergoeding. De betreffende zorgaanbieder

hij weet voor welke zorgverzekeraars eerst

mag de patiënt dan uiteraard wel helpen,

toestemming gevraagd moet worden voor

De polisvoorwaarden en machtigingen

maar van deze zorgaanbieder wordt dan

de behandeling. Alleen al om die reden

In de polisvoorwaarden die zien op

wel verwacht dat hij de patiënt informeert

kan het voor Tandarts X echter geen

tandheelkundige zorg zijn bovendien bij

dat hij/zij de zorg dan (waarschijnlijk) niet

kwaad om de polisvoorwaarden, zeker

de meeste zorgverzekeraars zogenoemde

vergoed zal krijgen.

van de belangrijkste verzekeraar(s) in de

‘machtigingsvereisten’ of ‘toestemmings-

regio, eens door te bladeren om te weten

vereisten’ opgenomen: de patiënt heeft

De polisvoorwaarden en natura en res-

welke eisen de zorgverzekeraars stellen.

toestemming nodig voor de behandeling,

titutie: voor basis en aanvullend

Dat kan zowel voor hem als voor zijn pati-

en anders krijgt hij geen vergoeding. In de

Uit de polisvoorwaarden is daarnaast op

ënten nuttig zijn. Tandarts X doet er voorts

praktijk is het de zorgaanbieder die zorg

te maken of het gaat om een naturaverze-

verstandig aan niet de indruk te wekken of

moet dragen voor zo’n machtiging.

kering of restitutieverzekering. Dat is van

concreet toe te zeggen dat de behandeling

belang voor de hoogte van de vergoe-

wel voor vergoeding in aanmerking komt.

In de mondzorg bestaan grofweg twee ty-

ding, aangezien een naturaverzekerde

Uit rechtspraak volgt dat Tandarts X, ook

pen machtigingsvereisten. Enerzijds zijn er

doorgaans een lagere vergoeding krijgt bij

als hij niet beter wist, aan een dergelijke

de machtigingen voor bepaalde categorie-

niet-gecontracteerde basiszorg. Voor de

toezegging kan worden gehouden. DENTZ 45


De bijzondere

TANDARTS Ook híér werken tandartsen

Tandarts Joran Aalders (31) werkt bij het ministerie van Defensie. Zijn standplaats is de marinebasis in Den Helder. Maar Aalders is de laatste drie jaar drie keer uitgezonden naar de Cariben. In welke omstandigheden werk je als tandarts-militair? Wanneer en waarvoor word je uitgezonden? En wat maak je mee als tandarts op zee? door: Kees Adolfsen

Wat waren voor jou triggers om voor

Dienst (DTD), onder leiding van een

Met dat team verzorgen we zo’n 8.000

Defensie te gaan werken?

commandant, voor zowel de Landmacht,

man defensiepersoneel.”

“Het trok me na mijn afstuderen niet direct

de Luchtmacht, de Marine als de Mare-

om in een reguliere tandartspraktijk te

chaussee. De DTD is onderverdeeld in

Maar jij kon niet wachten tot je mocht

gaan werken. Ik vreesde een beetje voor

acht regio’s, waarvan Den Helder er één

gaan varen…?

de sleur van de alledaagse praktijk. Ook

is. Onze hoofdtaak is alle militairen ope-

“Dat kan ik niet ontkennen. Het leek me

omzet maken om het omzet maken leek

rationeel te krijgen en te houden. Daartoe

vooraf heel mooi om een keer varend de

me geen fijne druk – en een vast salaris

wordt elke militair ieder jaar gekeurd of hij

oceaan over te steken. Die kans kreeg ik

juist heel aantrekkelijk, zeker als begin-

of zij ‘dental fit’ is. Zonder die goedkeuring

voor het eerst toen orkaan Irma in 2017

nend tandarts. Een ouderejaars had me

mag een militair niet worden uitgezon-

het eiland Sint Maarten had geteisterd.

in mijn laatste jaar over de Landmacht

den of mee gaan varen. We screenen de

Met Zr. Ms. Karel Doorman leverden we

verteld. Mooie verhalen over schieten, pa-

feitelijke mondgezondheid, maar ook de

noodhulp op het eiland. De oversteek

rachutespringen en zo. Maar de romantiek

eventueel te verwachten problemen rond

kostte elf dagen, zonder enig land te zien

van de schepen en het varen trok mij meer

bijvoorbeeld verstandskiezen of cariës. Te

onderweg. De eerste vijf dagen voeren we

dan de Landmacht. Daarom besloot ik in

allen tijde moet voorkomen worden dat

op de uitlopers van de orkaan Irma, met

2015 om bij de Marine in Den Helder aan

een militair in vreemd gebied afhankelijk

continu storm en golven tot zeven meter

de slag te gaan. Daarvoor moest ik nog

wordt van lokale tandheelkundige zorg.

hoog. De helft van de bemanning lag zee-

wel de verkorte officiersopleiding aan de

Je kunt nu eenmaal tijdens een militaire

ziek op bed, onder wie ook mijn assistente.

Koninklijke Militaire Academie volgen. Met

missie niet even met je schip afmeren in

Halverwege werd het gelukkig heel rustig,

alles erop en eraan: op bivak gaan, schie-

vijandelijk gebied.

met een prachtige strakke zee. Toen kon-

ten met een glock, etc. Een hele intense en

Ons gezondheidscentrum in Den Helder

den wij flink aan de slag. Zo’n humanitaire

ook mooie tijd!”

heeft 11 behandelkamers, met 5 voltijds

missie is altijd last minute, waardoor de

tandartsen, een tandarts-parodontoloog,

dental fitness van alle deelnemende mili-

Hoe is de mondzorg georganiseerd bij

meerdere tandarts-endodontologen, 2

tairen lang niet altijd gegarandeerd is. Met

Defensie?

mondhygiënistes en natuurlijk de assis-

650 man aan boord betekende dat lange

“Er is één Defensie Tandheelkundige

tentes, onder wie 3 preventie-assistentes.

dagen met zo’n 30 controles per dag, en

46 DENTZ


BIJZONDERETANDARTS

“EENMAAL OP OPEN ZEE WAREN DE GOLVEN ZES METER HOOG EN GING HET SCHIP ENORM HEEN EN WEER” daarnaast de nodige behandelingen. We hebben aan boord van de schepen een kleine behandelkamer, inclusief röntgenbuis en sterilisatieruimte. Voor kroon- en brugwerk of implantologie zijn geen voorzieningen: dat wordt niet als noodzakelijk gezien om militairen operationeel te houden.” Behandelen op zee: gaat dat altijd goed? “Het is op die deinende golven wel een beetje bijzonder natuurlijk. In gewone omstandigheden gaat het prima, dan ligt de patiënt vrij stabiel in de stoel. Maar de behandelkrukken waar wij op werken, staan nooit helemaal stil. Daarnaast kan werkelijk alles bewegen wat niet vast staat, ook dingen waar je niet over nadenkt zoals de trays en de röntgenbuis. Soms is het lastig werken. Tijdens mijn tweede humanitaire missie, noodhulp op de Bahama’s in 2019 vanwege orkaan Dorian, begonnen we vlak voor vertrek met een wortelkanaalbehandeling aan een onderincisief. Toen we begonnen lagen we in een rustige baai voor de kust bij de Bahama’s, maar eenmaal op open zee waren de golven zes meter hoog en ging het schip enorm heen en weer. Ik hield me vast aan de behandelstoel, de assistente hield zich aan mij en de stoel vast. Een lastige onderneming met zulke omstandigheden, maar je leert er uiteindelijk toch mee om te gaan en je werk goed uit te voeren. Echt penibel vond ik het toen ik een keer midden op de oceaan een extractie van een carieuze 38 wilde uitvoeren en we helaas geen goede hevels mee bleken te hebben om goed tussen de elementen te komen. Uiteindelijk was het wel gelukt, maar het was even spannend. Dat wil je liever niet nog eens meemaken. Zoals we ook bij mijn eerste keer varen na een paar dagen op zee ontdekten dat we de primer vergeten waren. Geen composietvullingen mogelijk dus, tot we gelukkig met een kleine bevoorrading alsnog primer toegestuurd kregen. Dat zijn goede lessen, zoiets overkomt je maar één keer…” Hoe schat je de mondgezondheid en het mondbewustzijn van de gemiddelde militair in? “Ik kan het niet goed met civiele mondzorg vergelijken, omdat

Tandarts Joran Aalders

DENTZ 47


“Wat vergoedt mijn verzekering?” Met 1 druk op de knop geeft ZorgSom duidelijkheid over wat de zorgverzekeraar vergoedt. Dat wil toch iedereen?

Makkelijk en snel in gebruik Voor zowel praktijk als patiënt een onmisbaar overzicht

48 DENTZ

Probeer ZorgSom nu 2 maanden gratis! Ga naar www.zorgsom.nl


“IK MAG NU ADVIEZEN GEVEN OVER DE RANTSOENEN DIE MEEGAAN OP OEFENINGEN” ik daar nog nooit gewerkt heb. Maar mijn indruk is dat militairen gemiddeld beter gesaneerd zijn. Er zijn weinig zorgmijders, ook omdat iedere militair in principe altijd dental fit moet zijn en dus jaarlijks voor een controle komt. Een nadeel is natuurlijk dat wij onze patiënten pas voor het eerst zien als ze 17 of 18 zijn. Hoe de mondzorg daarvóór is geweest weet je niet; het blijft dus een beetje een loterij wat we in de stoel krijgen. Ook wordt defensiepersoneel nooit aan een vaste behandelaar gekoppeld – dat maakt hun toewijding meestal ook minder. Waar ik me zelf de laatste twee jaar toenemend mee bezighoud, zijn de voedingsgewoonten onder defensiepersoneel. Wat eten ze, hoe veel en hoe vaak? Zeker als militairen in training zijn, volgen ze een behoorlijk koolhydraatrijk di-

Toch even weten: zijn die militairen ook stoer in de behandelstoel? “Leuke vraag! De meeste militairen stoken elkaar op met angstaanjagende verhalen over de tandarts. Het zal je verbazen hoe soms de stoerste gasten in onze stoel de grootste watjes worden. Ik heb ooit twee weken meegelopen met de kaakchirurg in ons militair hospitaal. Elke dag ging er wel iemand helemaal of bijna onderuit. Juist de meest gespierde jongens zitten bij een extractie enorm gespannen in de stoel. Als de behandeling klaar is, is de spierontspanning zo groot dat al het bloed naar

den: ik heb deze zomer op Curaçao drie maanden waargenomen voor de tandarts daar. Op de marinebasis in Willemstad werken ongeveer 600 militairen, en hun partners en kinderen zijn ook onze patiënten. Daar moet je ook meer leidinggeven en plannen, en er is ook meer overleg met de civiele praktijken waar we daar

eet. Met 6.000 calorieën per dag gaan dan

hun knieën zakt. Ik heb er al heel wat zien

mee samen werken. Zowel op Curaçao

ook energiedrankjes, -repen en dergelijke

flauwvallen, vast meer dan in de civiele

als op Aruba kan je voor 3 jaar geplaatst

naar binnen. En dan heb ik het nog niet

praktijk.”

worden als je dat wil. Één mooi verhaal nog: toen we in 2017 naar Sint Maarten

over de liefde voor koffie binnen Defensie: 10 koppen koffie per dag is heel normaal.

Tot slot: hoe kijk je naar jouw toe-

voeren kwam een ander marineschip

Op zich niet heel erg, maar als je daar

komst?

langszij varen. Ze zouden de volgende

suiker of creamer in doet, vraagt vrijwel

“Ik heb niet de gewoonte ver vooruit te

dag de oversteek naar Nederland maken

niemand zich af wat de impact daarvan is

plannen. Een driejarig contract tekenen

maar hadden iemand met een kiespijn aan

op zijn/haar (mond)gezondheid. In die zin

bij Defensie vond ik al veel, maar die jaren

boord en durfden het niet aan. Ik dacht: ze

is het mondbewustzijn nogal gering. Ik heb

zijn omgevlogen. Ik heb veel prachtige

brengen die patiënt met een klein bootje

van de staf van de DTD ruimte gekregen

ervaringen opgedaan en indrukwekkende

naar ons schip. Een kwartier later klonk

om hieraan te werken de komende tijd. Ik

dingen meegemaakt. Ik kan me in de toe-

op het schip de melding: ‘Klaar maken

mag nu bijvoorbeeld ook adviezen geven

komst tandheelkundig verder specialise-

voor helikopterlanding aan dek’. Werd die

over de rantsoenen die meegaan op

ren, of me meer in de breedte ontwikkelen.

patiënt per helikopter bij ons gebracht. Zeg

oefeningen.”

Binnen Defensie zijn er vele mogelijkhe-

nou zelf: waar maak je dat mee?” DENTZ 49


AL MEER DAN 200 JAAR UW PARTNER OP HET GEBIED VAN EDELMETAALRECYCLING

altijd uw goederen verzekerd en beveiligd afgehaald door eigen buitendienstmedewerkers

• •

smelten van uw oude kroon- en brugwerk, in een verwerkingsduur van slechts 1 werkdag

• •

voor het smelten reinigen wij uw materialen

altijd een onafhankelijke analyse, verzorgd door het laboratorium van Edelmetaal Waarborg Nederland BV

altijd de hoogste vergoeding in valuta en/of fijnmetaal

Bel of E-mail voor het laten afhalen van uw oude kroon- en brugwerk Tel.: +31(0)513 468 110 • e-mail: info@meulen.nl • www.meulen.nl Polderboskdyk 13a • 8501 ZJ Joure

50 DENTZ


BOEKENTIPS Souvenirs Ferry is een ‘ouwe zeikerd’. Hij is

Mijn vrouw piikt zeepjes Wat als je dezelfde jurk hebt gekocht als een vriendin? Is het onbeschoft seks te hebben op andermans bank? En hoe pakken we die ene vriend aan die nooit een rondje geeft? Op deze en vele andere vragen geeft Joost Prinsen al jaren antwoord in het Algemeen Dagblad, waarbij hij menig inzender op eigen treurig falen wijst. Met nooit de etiquette maar steeds het gezond verstand als uitgangspunt. Al zijn adviezen zijn nu gebundeld in dit fraaie boekje, onmisbaar voor iedereen met een schoonmoeder, een buurman, een collega of een vriend(in) waar het thuisfront niet van weten mag. Joost Prinsen, Nijgh & Van Ditmar

boos. Op op zijn omgeving, op de scheiding van zijn ouders, op alles wat niet goed loopt, op de wereld in het algemeen. Tot 13 november 2015. Dan is hij met vrienden bij een concert in het Parijse theater Bataclan als drie mannen met Kalasjnikovs het vuur openen in de volgepakte zaal. Ferry ziet en voelt hoe tientallen mensen naast hem worden gedood. Even weet hij zeker dat ook zijn leven voorbij is. Maar kruipend door het bloed en over de lichamen weet hij wonder boven wonder te ontsnappen. Die ervaring verandert zijn leven. Langzaam maakt zijn boosheid plaats voor dankbaarheid en vergeving, met als hoogtepunt het feit dat hij bevriend raakt met de vader van één van de aanslagplegers. Hij vertelt zijn optimistische verhaal voor een steeds gro-

In Corontaine Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben, graag

ter publiek. Zo verandert de ‘ouwe zeikerd’ in een inspirator. Dit is een boek over Ferry’s ervaringen van die vreselijke vrijdagavond en de vijf jaar erna: ervaringen die hij niemand gunt, met gevolgen die hij nooit had willen missen. Souvenirs is een les in het accepteren van het onacceptabele en in het vergeven van het onvergeeflijke. Absoluut niet gemakkelijk, maar wel mogelijk, zo laat Ferry zien. Ferry Zandvliet, Growing Stories

zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar

VOOR DE KINDEREN

het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan

Het mysterie van het Winterhuis Hotel

wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel ze-

Elizabeth snakte naar adem. Gerommel

ker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks

klonk van ergens diep onder het hotel. De

zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn

vloer schokte, de kroonluchter en de glazen

zwakte? Youp van 't Hek, Thomas Rap

op de tafels rinkelden. Ik moet erachter komen wat er precies gebeurt, dacht Elizabeth. Ik moet Winterhuis Hotel redden.

The evening and the morning 997 na Christus. Engeland wordt van twee kanten belaagd, in het

Winterhuis Hotel schudt op zijn grondves-

westen door Wales en in het oosten door de Vikingen. Gerechtig-

ten. Het hotel trilt en beeft, een geheimzinnig

heid is ver te zoeken en geweld en wetteloosheid zijn aan de orde

boek verdwijnt uit een afgesloten kamer en

van de dag. De koning staat machteloos en de chaos regeert. In

Elizabeth en Freddy vinden verborgen bood-

deze turbulente tijden raken de levens van drie mensen onlos-

schappen in de schilderijen aan de muren.

makelijk verbonden met elkaar en met een klein gehucht dat later

Het lijkt erop dat iemand

Kingsbridge zal worden genoemd.

probeert de kwaadaardige

Het dorp van een jonge botenbouwer wordt geplunderd door de

Gracella Winters, die ergens in

Vikingen en hij vlucht met zijn familie naar een ander dorp om daar een nieuw leven op te bouwen. Een Normandische edelvrouw volgt haar geliefde echtgenoot naar Engeland, maar realiseert zich al snel dat de gewoonten in haar nieuwe land heel anders zijn dan ze gewend is, en dat iedereen op brute wijze vecht om de macht. Een jonge monnik droomt ervan zijn bescheiden abdij ooit tot een roemrijk centrum van kennis en geleerdheid te verheffen. Alle drie raken ze tegen hun wil betrokken bij de machinaties van een bisschop die meedogenloos streeft naar macht en rijkdom, en

de geheime gangen onder het hotel begraven ligt, weer tot leven te wekken. Elizabeth en Freddy moeten de raadsels oplossen om Winterhuis Hotel te redden van Gracella's duistere magie, voordat het te laat is... Ben Guterson, Leopold

niets geeft om de levens van de gewone mensen. Ken Follett, Boekerij

DENTZ 51


Met de ANT van Nouhuysbeurs op buitenlandstage

AAN DE SLAG OP BALI

Het stageverslag van Bieke Odrosslij

52 DENTZ


BUITENLANDSTAGE

Wat hield het onderzoek in? Het KIM Women’s Centre zet zich in om vrouwenemancipatie en gendergelijkheid voor Balinese vrouwen en meisjes uit de omgeving te vergemakkelijken. Dit wordt gedaan door het trainen van beroepsvaardigheden en het ondersteunen van programma’s als koken en verzorging, maar ook door het leren van de Engelse taal. We hebben een plan opgesteld om de mondgezondheid in dit Women’s Centre te verbeteren. Voorafgaand aan het bezoek bereiden we ons voor door informatiebronnen (zoals het hou je mond gezond project en website Ivoren Kruis) te raadplegen om een instructie uit te werken, toegespitst op zowel kinderen als volwassenen. In eerste instantie wilden we de effectiviteit van onze instructie toetsen door vragenlijsten af te nemen voor en na de instructie. Maar door de taal en culturele barrière en de tijdsbelasting hebben de dit in overleg laten vallen. We zullen de effectiviteit van de instructie zichtbaar maken door

We kregen een warm en meteen ook erg zoet welkom, met thee gemaakt van tumeric (geelwortel), kaneel en citroengras en groene pannenkoeken, ook wel dadar (pannenkoek) goeloeng (rollen) genoemd. De vulling van de pannenkoek is gemaakt van kokos en palmsuiker. Dit was dus ons tweede zoetmoment, na het ontbijt, van de dag. We leerden het hoofd van het centrum kennen. Haar naam is Ibu Sari Adi Pollenjegeg, een Balinese vrouw van 35 jaar met het hindoeïsme als geloof. Al het contact dat we vanuit Nederland hadden met het centrum verliep via haar. Hoe ging je te werk? De kinderen met een mentale of fysieke achterstand werden de special needs kinderen genoemd. Per dagdeel waren er een tiental van deze kinderen aanwezig. Elke kind had gedurende twee weken lang

“HET LEVEN VAN DE MENSEN IN HET CENTRUM IS NIET ZO GESTRUCTUREERD ALS DIE VAN EEN GEMIDDELDE NEDERLANDER”

dezelfde begeleider (buddysysteem). Er was dus 1-op-1 begeleiding. In een inleidend

verduidelijken. Dit hebben we gedaan zodat,

gesprek met Ibu Sari komt naar voren dat er

in ieder geval, ons verhaal zo ordelijkheid

meerdere punten zijn waarop verandering

mogelijk zou verlopen in de aanwezige

plaats zou kunnen vinden in de begeleiding

chaos. De ochtendklassen staan namelijk

en opvoeding van de kinderen. Echter komen

ingepland vanaf 10 uur. Echter komt het

veranderingen hier moeilijk tot stand. Eén

vaak voor dat de lessen op andere tijden

gebruik van fluoride enzovoort.

van de voornaamste redenen hiervan liggen

beginnen of niet doorgaan. Dit is afhankelijk

bij de cultuur. Het leven van de mensen in

van verschillende factoren. Door het drukke

Waar verbleef je?

gebruik te maken van videomateriaal. Hierbij is er een eerste video gemaakt vóór het geven van enige instructie en een tweede video na afloop van de instructie. Zo kunnen verschillende variabelen bekeken worden zoals de poetsduur, de poetsmethode, het

het centrum is niet zo gestructureerd als

verkeer of door de vele ceremonies, die een

We verbleven op het centrum zelf. Aange-

het leven van een gemiddelde Nederlander.

groot onderdeel zijn van de Balinese cultuur,

komen op Denpasar hebben we onze reis

Wanneer een kind een opdracht niet wil

komt het voor dat er klassen niet doorgaan.

vervolgd naar Ubud. Het is een twee uur

uitvoeren wordt het er vaak bij gelaten.

Een ongeorganiseerde start van de dag

durende reis waarbij de taxi niet sneller dan

We hebben de instructie verdeeld over ons

zorgt ervoor dat de dag ongestructureerd

vijftig kilometer per uur kan rijden.

drieën zodat ieder van ons 1 gedeelte kon

verloopt. DENTZ 53


ONDER NARCOSE BEHANDELEN IN UW EIGEN PRAKTIJK?

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.: AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op 4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw cliĂŤnten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de inrichting van uw kliniek. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele anesthesie willen aanbieden: Als u aan uw cliĂŤnten behandelingen onder algehele anesthesie wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte: Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Weena 1197 3013 AL Rotterdam Tel: + 316 247 257 37 www.aicservices.nl 54 DENTZ info@aicservices.nl


STUDENTCOLUMN ICX, het FAIRE Duitse Premium Implantaatsysteem

MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE!

STUDENTEN

ESTAFETTE OSSEOÏNTEGRATIE METEN IN ÉÉN SECONDE DECL AR ATIECOD

‘Vind je dat niet vies de hele dag in andermans mond kijken?’ of ‘wat vind je nu zo leuk aan tandarts worden?’ twee vragen die ik al regelmatig naar mijn hoofd heb

E J34

gekregen, waarop ik dan elke keer met hetzelfde ‘politiek correcte’ antwoord volg: ‘nee ik vind dat niet vies en ik

www.penguinrfa.nl

vind het fascinerend om te zien hoe het gebit bij ieder-

WIJ OVERTUIGEN AL 16 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN ORIGINEEL DUITS/ZWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl

een anders is en leuk dat je mensen kan helpen met het behouden of behalen van een mooi gebit naar hun wens’. Als ik er goed over na denk ben ik tandheelkunde gaan studeren omdat ik op de basisschool mijn eigen tandarts al heel interessant vond en dat gepriegel met klein instrumentarium helemaal fantastisch, daarnaast wilde ik toch

21-9000-1315-04 Dentz 2020#4

ook wel graag de medische kant op, maar zag mezelf niet in een ziekenhuis rond lopen na zes jaar geneeskunde en

2x135mm-F.indd 1

14-08-2020 10:18

nog vele jaren arts in opleiding trajecten. Bovendien is het ook fijn dat je een groot deel van de week op zaal zit en ‘echt’ bezig bent in plaats van alleen maar naar colleges

088 606 0810 www.e-dental.nl

kijken en essays schrijven. Zoals je een groot deel van de middelbare school ook alleen maar stil zit en opdrachten moet maken, daar was ik toch ook wel klaar mee.

Behandelunits Röntgen Sterilisatie en Hygiëne Compressoren Afzuiginstallaties CAD-CAM Meubilair Verlichting Turn-Key bouw

Als tandheelkunde student zijn we over het algemeen allemaal wel praktisch ingesteld. Dus thuis stilzitten in quarantaine is dan ook zeker niet weggelegd voor de meeste van ons, maar toen kwam toch echt de corona lockdown en mochten we helemaal niks meer. Het was zo zuur dat lockdown begon in de week waarop wij allemaal als koppel onze eerste patiënt zouden zien, die hebben helaas moeten wachten tot het nieuwe studiejaar. Na 13 weken vrij weinig tandheelkundige activiteit krijgen we eindelijk het bericht dat we toch weer naar de uni mogen komen en die boor nog even vast kunnen pakken op de prekliniek voor de vakantie begint. Ik was verbaasd over hoe hard ik dat had gemist en realiseerde mij dat dit is waarom ik zo graag tandarts wil worden. Dus als echt antwoord op de vraag van het begin: ‘ik vind het eigenlijk

Showroom elke 1e zaterdag open van 9:00 tot 14:00 5 december 2 januari 26 februari 6 maart 3 april 1 mei 22-0000-0234-05 Dentz 2020#6

gewoon heel leuk om te doen. Niet om puur een boor vast te hebben, maar om dan te proberen iets te maken waar jij trots op bent en nog belangrijker waar de patiënt ook erg blij mee is’. Door: Quinty Ketels, derdejaars tandheelkunde student Nijmegen

DENTZ 55


COLUMN

ZWANENZANG

A

ls deze Dentz bij u op de mat valt is er

basisverzekering in de kiem te smoren: met onbe-

in alle waarschijnlijkheid besloten over

taalbaar wordt gewoon bedoeld dat de waarde

de toekomst van KNMT en ANT. Daar-

niet in geld is uit te drukken. Dat argument gebruikt

mee zal een einde zijn gekomen aan

de politiek ook altijd om zorgpersoneel geen bonus

een uiterst intensieve, vruchtbare maar ook ver-

uit te keren: jullie inzet is onbetaalbaar, keep up

moeiende periode van verkenning, inventarisatie

the good work! Overigens was de spanning tijdens

en overleg. Activiteiten die bovenop de Corona-cri-

het gehele symposium om te snijden. Je voelde ge-

sis zijn gekomen en 200% inzet van besturen en

woon, ook digitaal, dat men bij de KOM het liefst de

directie heeft gevergd. Wij gaan vanzelfsprekend

KNMT en ANT als gemeenschappelijke vijand over

voor diezelfde 200% in 2021 maar nu om van de

een kom, pardon kam, had willen scheren. Maar

fusie het succes te maken dat wij er allemaal van

dan bevuil je ook wel een beetje het eigen nest. Als

verwachten en waar menig stakeholder maar al te

bovendien de messcherpe voorzitter van de ANT is

graag van verschoond wenst te blijven.

uitgenodigd voor het slotpanel van het symposium lijkt enige voorzichtigheid op zijn plaats.

Maar voordat we echt terug- en vooruitblikken eerst even de actualiteit. Het event van het jaar

Herman, die overigens geen introductie nodig had,

waar al maanden naar was uitgekeken is natuurlijk

is slechts keurmerkhouder en KOMt kennelijk niet

het KOM-symposium dat door Corona-omstan-

in aanmerking voor het certificaat van zijn eigen

digheden onder een verkeerd gesternte moest

organisatie. Daar KOMt dus meer bij kijken. Wat

worden geïmproviseerd. Bij de ingang werden

vreemd is voor iemand die massa-oprichter is

alle genodigden snel getest en daarmee was er

van gecertificeerde organisaties met maximaal

volgens de organisatoren 100% zekerheid dat er

drie letters zoals de SOH, ANT en KOM (maar

in de zaal geen besmette personen zouden zitten.

niet van ABC, daar zijn wij hem een keer te snel

Onzin natuurlijk, alsof Corona het enige virus is

af geweest). Onze voorzitter, Jan-Willem, had

waarmee je besmet kunt raken. Tevens kregen

de euvele moed om in het hol van de leeuw het

alle genodigden de gouden tip mee om zich met

bestaan van het vermaledijde systeem te ontken-

micro-nutrients weerbaar te maken: men neme

nen waar de KOM als een moderne Don Quichotte

een ruime hoeveelheid grapefruitschillen, laat

al jaren tegen ten strijde trekt. De werkelijkheid

deze drie uur op een zacht vuur pruttelen, giet

hangt volgens hem van toevallige banaliteiten aan

het aftreksel in een KOMmetje en nuttigt elk half

elkaar. De gemiddelde Nederlander wil gewoon

uur een theelepel van het vocht. Dat laatste is het

snel, pijnloos en schappelijk geholpen worden

cruciale moment: de methode werkt namelijk niet

door een aardige tandarts. Dus ophouden met

op anderhalve meter afstand. Ik heb het meteen de

windmolens bevechten en zielig doen: met wat we

volgende dag uitgeprobeerd met de beste kwaliteit

hebben kunnen we prima zorg leveren. Duidelijke

Sunkist. Louter positief nieuws, het werkt! Ik ben

boodschap maar volkomen tegen het zere been

sindsdien alleen maar negatief geweest. Waarmee

van Herman die er zijn levenswerk van gemaakt

evidence based is aangetoond dat daadwerkelijk

heeft te betogen dat de gemiddelde patiënt niet

effectieve preventie in de mondzorg mogelijk is

bestaat. Dat zielige hoopje mens in de tandarts-

zonder het gebruik van mondkapjes.

stoel is toch een unieke persoonlijkheid met eigen

WILFRED KNIESE, PENNINGMEESTER ANT 56 DENTZ

anders dan aan zichzelf. Een ondeelbaar wezen

huis: “weet iemand in de zaal wat een tandarts

opgesloten in een fysieke verpakking van lichaam

waard is?” Waardeloze vraag natuurlijk, het is toch

met gebit, een holisme waar niet denigrerend over

bekend dat een tandarts gewoon onbetaalbaar

gesproken mag worden als gold het een gemid-

is. Om elk misverstand meteen uit te sluiten en

delde. Natuurlijk is dat allemaal onzin. Als elke

een onnodige discussie over mondzorg terug in de

patiënt zo onnavolgbaar uniek zou zijn kan KiMo

foto: Marloes Bosch

ziel en eigen vingerafdrukken. Niemand is gelijk Gastheer was Herman en hij viel met de deur in


COLUMNWILFRED

wel inpakken met zijn richtlijnen. Zonder

het juiste Forum verleende. Immers, was

is wat ons betreft ook al weer vergeten en

gemiddelden geen wetenschap is de

niet ook de beoogde fusie tussen KNMT en

vergeven. In 2014 hebben KNMT en ANT

unieke visie van de FTWV hierop. Tenzij

ANT bekokstoofd door met private equity

na een wat uit de hand gelopen kostenon-

men de wetenschappelijkheid van de

gefinancierde ketens, gesteund door de

derzoek hand in hand gestreden voor een

tandheelkunde wil ontkennen, maar dat

zorgverzekeraars en VWS.

rechtvaardige hoogte van de arbeidskos-

voert hier te ver. Dus, sorry Herman, maar

tencomponent waarmee een bodem in de

als je het totale budget van de mondzorg

Vat ik het symposium samen dan is de

inkomenspositie van tandartsen is gelegd.

deelt door het aantal patiënten dan krijg

conclusie dat KOM maar al te graag een

Aansluitend werd het dossier taakher-

je exact het gemiddelde budget van elke

slaatje zou willen slaan uit het samengaan

schikking actueel, politiek voorgeprogram-

patiënt die in de stoel plaatsneemt. En

van KNMT en ANT. Van 90 leden kan

meerd en daarmee onafwendbaar ook

tegenover de patiënt staat de gemiddelde

de schoorsteen nog niet echt roken. Het

al wees alles erop dat ook dit zoveelste

tandarts. Het hele spel in de mondzorg

clublied van KOM past dan ook goed in de

experiment in de mondzorg gedoemd was

is er juist op gericht om dat gemiddelde

Kerstsfeer: (n)U zijt welleKOMe…

te mislukken. Ook hier hebben wij samen

budget van de patiënt bij de gemiddelde

met de KNMT het dossier nog enigszins

tandarts te krijgen. Banaler kunnen we het

Tot slot van 25 jaar ANT dan een terugblik

in goede banen kunnen leiden door via

niet maken, wel leuker.

op de 10 jaar die gevolgd zijn op de

duidelijke afspraken met VWS en NVM

donkere middeleeuwen van de vereni-

de centrale rol van de tandarts rond met

Het hoogtepunt van de avond brak echter

ging. Titia en ik zijn dit avontuur in 2012

name röntgendiagnostiek vast te leggen.

aan met gastspreker Pieter Lakeman. Al

begonnen; heel snel daarna heeft zich

De laatste twee jaren stonden verder in

bijna 45 jaar bekend bij vriend en vijand

onze dieselmotor-voorzitter Jan-Willem

het teken van het ambitieoverleg bij de

als de gesel van accountants en beursge-

aangesloten samen met collega-bestuur-

NZa. De ANT heeft al in een zeer vroeg

noteerde ondernemingen en meer recent

ders Chris, Sherif, Ravin en Richard waar

stadium gewaarschuwd tegen de lobby

het boegbeeld van de KOM. Naar eigen

het altijd fantastisch mee samenwerken

vanuit zorgverzekeraars en commerciële

zeggen geen enkel verstand van tandart-

is geweest. Sinds het aantreden van dit

ketens om de mondzorg te overspoelen

senij en daarmee de ideale spreker om de

nieuwe bestuur bij de ANT eind 2012

met abonnementen, een idee waarvan

brug naar de onafhankelijke mondzorg te

is er ongelooflijk veel gebeurd met de

zowel VWS als NZa gecharmeerd lijken

slaan vanuit een willekeurig vertrekpunt.

vereniging maar is ook het gezicht van de

te zijn zonder adequate onderbouwing

Dat bleek Oude Piemela te zijn. De leden

mondzorg onherkenbaar veranderd. In de

vanuit doelmatigheid en patiëntenbelang.

in de zaal zaten meteen rechtop in hun

circa 50 columns die sindsdien het licht

Volgend jaar zal duidelijk worden of de

stoel. Nu ging het spannend worden.

hebben gezien is dit snel veranderende

ANT hier de plank volledig heeft misgesla-

Eindelijk zou cijfermatig onderbouwd gaan

tijdsgewricht beschreven, geanalyseerd en

gen of juist profetisch te werk is gegaan.

worden hoeveel ontucht er nu werkelijk in

gedocumenteerd. Met de nodige kritische

En als kroon op onze belangenbehartiging

die gemiddelde tandartsstoel plaatsvindt.

afstand en humor. Daar wordt per definitie

een eclatant succes behaald door steun

Pieter weet een zaal te boeien en vergeet

verschillend op gereageerd maar wel is

aan een van onze patiënten in haar strijd

daarbij wel eens de reden van zijn KOMst.

duidelijk geworden dat degenen die het

met zorgverzekeraar VGZ. Een prachtig

De presentator moest wel drie keer de

hardste riepen nooit mijn columns te lezen

jubileumcadeau! En de ontwikkelingen

vraag herhalen waar hij in hemelsnaam

altijd wel zeer goed op de hoogte waren

rond al deze spannende dossiers heeft u

heen wilde. Het hoogtepunt werd meteen

van de inhoud. En menig lezer heeft op-

met regelmaat kunnen volgen in de Dentz,

een anti-climax. Er was geen enkel bewijs

gebiecht bij een nieuwe Dentz als eerste

een blad dat zich onder de inspirerende

voor ontuchtige handelingen gevonden,

naar deze column te hebben gegrepen om

leiding van Ravin in enkele jaren tijd heeft

allemaal fake news. Wellicht dat Pie-

er vervolgens schande van te spreken of

ontwikkeld van een tamelijk inhouds-

ter zich vergist had in de datum en per

er de lofzang over te zingen. In zekere zin

loos “verplicht” nummer tot een serieus

ongeluk de verkeerde speech onderuit zijn

is de onderhavige column de zwanenzang

verenigingsblad met diepte-analyses en

bureaula had getrokken. Was het thema

van een tijdperk.

stevige stellingnames. Een blad ook waar

misschien toch fraude in de mondzorg

Belangenbehartiging met een hoofdletter

geweest, daar is immers ook geen enkel

2012 was het jaar van het voortijdig en op

bewijs voor te vinden. Er was nog wel een

onterechte gronden afgebroken experi-

geschreven wordt.

uitsmijter met link naar het thema van on-

ment met de vrije tarieven. Milliman heeft

Een stilstaande klok geeft nog steeds twee

afhankelijke mondzorg. De top van de NZa

met uitstekend onderbouwde berekenin-

maal per etmaal de juiste tijd aan. Wat

was immers een paar jaar geleden weg-

gen aangetoond dat de tarieven slechts

daar tussenin gebeurt loopt waarschijnlijk

gestuurd vanwege corrupte en te nauwe

marginaal waren gestegen en niet met de

synchroon noch in de pas. Onze vereen-

banden met de farmaceutische industrie.

10% die de zorgverzekeraars de sector in

de krachten moeten van KNMT en ANT

Dezelfde industrie die Corona in de wereld

de schoenen wilden schuiven om het ex-

in 2021 een organisatie maken die niet

heeft geholpen om de belangen van

periment te ondermijnen. De klacht die wij

alleen klinkt als een klok maar waarbij u

de tandartsen te schaden. Het geliefde

aansluitend tegen de NZa hebben inge-

ook permanent weet hoe laat het is in de

KOMplotdenken waartoe het symposium

diend bij de Ombudsman was nuttig maar

mondzorg. Uw mondzorg! DENTZ 57


VoIP telefonie van

Ruim 2.500 gebruikers gingen u al voor! Neem nu de gratis proefperiode van 2 maanden! Bereikbaarheid. De cliënt moet er op kunnen vertrouwen dat uw praktijk bereikbaar is. Dit vraagt om een communicatieomgeving, waarmee u in staat bent om goede zorg én service te verlenen aan uw patiënten. Snelkoppeling met uw informatiesysteem. Door uw patiënten informatiesysteem te koppelen aan uw telefoniesysteem ziet uw assistente op haar scherm wie er belt en kan meteen het juiste dossier geopend worden. Uitgaande gesprekken kunnen met 1 muisklik opgezet worden. Meerdere locaties? Meerdere locaties kunnen aangesloten worden op hetzelfde telefoniesysteem, allen met hun eigen identiteit. Gesprekken kunnen eenvoudig worden doorgezet naar collega’s op een andere locatie en onderling bellen is gratis.

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u hier meer over weten of de gratis proefperiode aangaan? Neem dan gerust contact met ons op via de mail, sales@mt-pd.nl of telefonisch, 085- 022 1 022.

58 DENTZ


DENTZ 59


Purekeys medische toetsenborden

Medical Keyboards

Snel te desinfecteren Maximaal typecomfort

30 dagen gratis proefperiode, kijk op www.purekeys.nl voor meer info

Het probleem bij de meeste medische toetsenborden is dat er kieren, naden en randen rond de toetsen zitten waar ziektekiemen zich kunnen ophopen. Zelfs bij grondig schoonmaken kan er vuil rond de toetsen blijven zitten. Een goed medisch toetsenbord is voorzien van

VOORDELEN Vlak oppervlak, laat zich snel en volledig Medical Keyboards schoonmaken tussen iedere behandeling

praktijk ook vaker gebeuren.

Het Purekeys toetsenbord is uitgerust met Medical Keyboards een Clean Key waarmee u alle toetsen uit kunt schakelen tijdens het schoonmaken

De hygiënische toetsenborden van Purekeys hebben een volledig

Siliconen hoes, kan met iedere standaard Medical Keyboards anti-bacteriële vloeistof worden gereinigd

een volledig vlakke toplaag zonder randen of naden. Hierdoor is het toetsenbord gemakkelijk schoon te maken en daardoor zal dit in de

vlakke toplaag waardoor er geen bacteriën, virussen en andere ziektekiemen kunnen ophopen tussen de toetsen. De toplaag is gemaakt van hoogwaardig siliconen dat bestand is tegen alle bekende desinfectiemiddelen zoals alcohol, peroxides en chlooroplossingen. Onder de flexibele toplaag bevinden zich de toetsen zoals u ze kent van een normaal toetsenbord. Elke toets is voorzien van een duurzaam ‘scissor mechanisme’ dat garant staat voor een langere levensduur en comfortabel typen.

Duurzame “scissor type” toetsen voor Medical Keyboards optimale “tactile feedback” Plug and Play compatibel met iedere Medical Keyboards Windows-based PC Stijlvolle vormgeving, beschikbaar als Medical Keyboards draadloze of USB versie.

Kijk op www.purekeys.nl voor meer informatie en dealeradressen.

Medical Keyboards www.purekeys.nl 60 DENTZ

Ook verkrijgbaar in zwart