Dentz 5 - 2019

Scroll for more

Page 1

DENTZ nummer 5 - jaargang 11 - 2019

M A G A Z I N E U I T G AV E VA N A N T-TA N D A RT S E N

ILARA ZERBO

NIEUWE PARO CLASSIFICATIE NZa-AMBITIES JEUGD IN CONTEXT VAN CAPACITEIT, NIEUWE VERDIENMODELLEN EN TAAKHERSCHIKKING

ALLES OVER HET GEHEEL NIEUWE G-HOOFDSTUK KEUZESTRESS BIJ TWINTIGERS EN DERTIGERS DENTZ 1


Turn`N´Click systeem - 4.5 - 5.5 - 6 .4 3.6

Zomaar 6,4 redenen waarom u voor ExamVision kiest.

01

Innovatief Met de Kepler Advanced heeft u 4 vergrotingen in 1 loepbril.

04

Ruime keuze Met 8 verschillende vergrotingen en 3 modellen altÄłd succes.

02

Professioneel Advies en aanmeting op locatie door gediplomeerde opticiens.

05

Ergonomie Verbeter uw werkhouding met onze loepbrillen en ergonomisch advies.

6,4

Maximale vergroting De maximale vergroting van onze unieke Kepler Advanced.

03

Ervaring

Al meer dan 7.000 (tand)artsen gingen u voor in de Benelux.

Nog meer redenen nodig? Neem contact op met ExamVision. 2 DENTZ

www.examvision.nl +31(0)10 - 4375052


KAMAGURKA

DENTZ 3


T AM! nen N SA E TE perso . S E L r .p ER T HE f mee ting p T IN HE t 2 o kor R me € 10 O in g VOijf nu ntvan o hr Sc en

UPDATE MONDGEZONDHEID VAN HET KIND DATA:

VAN FLUORIDEADVIES TOT GEWENST GEDRAG IN HET GEZIN. NEEM JIJ DE PREVENTIEBARRIÈRES WEG?

NASCHOLINGSAVOND MET GEHONOREERDE GASTSPREKERS PREVENTIE 2.0: HOE DRAAGT HET FLUORIDEADVIES HIERAAN BIJ? Em. Prof. dr. Cor van Loveren

• Secties Preventieve Tandheelkunde en Cariologie, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) • Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis

25 nov 2019 Amsterdam 26 nov 2019, Zwolle 3 dec 2019, Eindhoven

TANDENPOETSEN? FAMILY MATTERS! Dr. Denise Duijster

• Universitair docent • Sectie Sociale Tandheelkunde, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

WAAR & WANNEER?

INTERESSANT VOOR HET HELE TEAM!

• Inclusief catering/borrel na afloop • Nascholingspunten: aangevraagd voor 2 punten bij KRM & KRT

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN?

Maandag 25 november 2019, Amsterdam Dinsdag 26 november 2019, Zwolle Dinsdag 3 december 2019, Eindhoven

• Tarief € 79,- p.p. • Schrijf nu in met 2 of meer personen en ontvang € 10 korting p.p.

Ga naar www.colgatedental.nl voor meer informatie over de gastsprekers, de inhoud van de lezingen en schrijf u direct in!

powered by

4 DENTZ

GA NAAR WWW.COLGATEDENTAL.NL VOOR MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN


REDACTIONEEL

HARDE CIJFERS DOOR: RAVIN RAKTOE, HOOFDREDACTEUR

D

ie 600.000 kinderen houden de

met preventie te voorkomen. En zo lang een

En dan waren er ook inhoudelijke vragen

gemoederen flink bezig. Dat is

overheid niet bereid is om bijvoorbeeld de

over zaken die tijdens controles aan de orde

maar goed ook, want zij zijn let-

suikerconsumptie structureel aan te pakken,

komen. Omdat er veel verschillende vragen

terlijk en figuurlijk het kind van

blijft het dweilen met de kraan open. En zo

over zijn gesteld zullen we hier in komende

de rekening. Als gevolg van het beleid dat

lang dĂĄt het geval is, mag een toename in

edities uitgebreid aandacht aan besteden.

geen rekening heeft gehouden met hun be-

de uitgaven voor preventie geen gevolgen

Een ander populair onderwerp waren de

staan. Van partijen die beweren hun priva-

hebben voor de honorering van curatie. Die

ambities voor de mondzorg. In deze, en

cy en die van hun ouders te willen bescher-

is namelijk gebaseerd op echte praktijkkos-

komende edities van Dentz blijven we ook

men. Van partijen die pronken met ambities,

ten, en niet op wensdromen.

aandacht besteden aan dit onderwerp. We

die helemaal niets aan hun situatie zullen verbeteren. Van partijen die denken dat het

waarderen de bijval voor het standpunt van •

herschikken van taken extra uren uit een

de ANT. Sommigen van u stelden terecht de vraag hoe het experiment met taakher-

dag zal toveren. Al die partijen begrijpen

We hebben veel reacties van u mogen ont-

schikking zich precies verhoudt tot de plot-

dat; hoe ze de discussie ook willen draaien,

vangen op het vorige nummer van Dentz

selinge drang bij de overheid om deze am-

hoe ze het onderwerp ook willen re-framen

Magazine. U heeft vragen gesteld over

bities uit te werken. In het artikel op pagina

- het komt altijd neer op twee dingen.

de samenwerking die de ANT heeft met

20 leest u het vervolg op de situatieschets

Capaciteit en financiering.

Zilveren Kruis, met wie we proberen de

in Dentz 4, en na dit artikel bieden wij u in

controles op het declaratiegedrag van

de komende nieuwsbrieven en in Dentz 6

Preventie en innovatie worden steeds meer

tandartsen op zorgvuldige wijze plaats te

de gevraagde verdere verdieping in dit on-

een instrument om deze werkelijke proble-

laten vinden. Sommigen hebben onlangs

derwerp. We zijn u in ieder geval dankbaar

men te camoufleren. Vooral omdat men er

post ontvangen van een andere verzeke-

voor de steun en betrokkenheid.

maar al te graag aan voorbijgaat dat ook

raar, die een andere methodiek toepast

(het stimuleren van) gezond gedrag geld

dan waarover u heeft gelezen in het artikel.

En last but not least: we hebben in 2019

kost. En dat het totaalvolume van curatie

Gebruik de kennis uit het artikel om de juis-

bijna 500 nieuwe aanmeldingen mogen

niet meteen vermindert als je meer pre-

te vragen te stellen wanneer u informatie

ontvangen voor ons blad. We heten alle

ventie toepast. Misschien vermindert het

of vragen toegestuurd krijgt, of neem voor

nieuwe abonnees welkom - en zoals u kunt

wel helemaal niet, want niet alle curatie is

ondersteuning contact op met de ANT.

lezen staan we open voor uw input. DENTZ 5


Nederland maakt kennis met het vernieuwde Infomedics Wat verandert er? Voor uw patiĂŤnten valt sinds 1 juli de nieuwe Infomedics envelop op de mat. Weten wat er voor u verandert? Kijk op: www.goedgeregeldvooriedereen.nl Bent u nog geen klant? Ook dan kunt u kennis maken met het vernieuwde Infomedics. Bel voor meer informatie 088 - 655 59 80

www.infomedics.nl 6 DENTZ


INHOUD 56

20

46

12

20 44

52

03

KAMAGURKA

05

REDACTIONEEL Ravin Raktoe

08

COLOFON

08

COLUMN Jan Willem Vaartjes

10

DENTAAL NIEUWS

12

NIEUWE CLASSIFICATIE IN DE PARODONTOLOGIE Natasha Lioubavina-Hack en Ilara Zerbo

20

26

HET VERNIEUWDE G-HOOFDSTUK vanaf 1 januari 2020

RECHTEN &PLICHTEN risico’s bij overtreding van de NZa tariefbeschikking mondzorg

32

BRANCHE, PRODUCT&EVENT

36

EEN KLACHT

52

38

BUITENLANDSTAGE op z’n Zuid-Afrikaans

LIFESTYLE fietsend naar ‘t werk

55

STUDENTENESTAFETTE Jelle Overgaauw

56

KEUZESTRESS De twijfels en dilemma’s van twintigers en dertigers

65

COLUMN Wilfred Kniese

NZa-AMBITIES JEUGD in context

48

40

ONDERNEMEN wat moet u weten over de WAB

44

TANDARTS&HOBBY het hele jaar kleur

46

DE PRAKTIJK VAN...

DENTZ 7


DENTZ M A G A Z I N E Dentz is een uitgave van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

Redactie Ravin Raktoe (hoofdredacteur)

Advertenties Elma Media B.V. Silvèr Snoek, s.snoek@elma.nl 0226-331600 www.elma.nl Vormgeving Birdie Media Coverfoto Marloes Bosch Druk Bariet Ten Brink, Meppel De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. Copyright Niets in deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2019 Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) ISSN 1877-3753

JAN WILLEM VAARTJES, VOORZITTER ANT

COLUMN

Aan dit nummer werkten mee Tessa Vogelaar, Reinier van de Vrie, Kees Adolfsen, Daniël Post, Karik van Berloo, Jan Willem Vaartjes, Wilfred Kniese, Natasha Lioubavina-Hack, Ilara Zerbo, Michiel van Everdingen, Peter Gits, Heleen van Oers, Paul Hendrikx, Rob van der Donk, Merthijn Huisman, Jelle Overgaauw

D

e resultaten van de pilot in Schiedam, waar zorgverzekeraar DSW ouders van kinderen die de tandarts niet of nauwelijks

bezochten aanschreef, waren geweldig. Het sturen van een simpele brief met het verzoek om een afspraak te maken met een tandarts, bleek een daverend succes. Binnen een half jaar had ruim veertig procent van deze kinderen alsnog de tandarts bezocht. Een belangrijk resultaat bovendien, want uit eerdere onderzoeken bleek dat honderdduizenden kinderen de tandarts niet bezoeken. Zo zie je maar, dat met relatief weinig werk en een postzegel veel bereikt kan worden. Ons verzoek om de brief te versturen kon echter op weinig positieve reacties rekenen, terwijl zorgverzekeraars dankzij hun declaratiedata exact kunnen zien om wie het gaat. Een aantal adviserend tandartsen van de verzekeraars vond het ook een goed idee, maar stuitte intern op bezwaren rond privacy en een gebrek aan motivatie. Op zich vreemd, want zorgverzekeraars zien weinig privacybezwaren als men fraude vermoedt of controles uitvoert. In die gevallen wordt specifieke informatie opgevraagd en worden

8 DENTZ


VOORZITTERAANHETWOORD

zelfs patiëntendossiers ingezien. Als het

al vaker gebeurd en momenteel ligt er nog

mechanisme de ene kant op werkt, waar-

een omstreden wetsontwerp bij de Eerste

om zou het dan ook niet de andere kant op

Kamer om beperkingen die zorgverzeke-

mogen werken? Zeker gezien het maat-

raars vanwege privacy ervaren, verder te

schappelijke belang en de uiterst geringe

minimaliseren.

WANNEER PRIVACY IN DE WEG ZIT, KAN DE MINISTER DE WET OOK VERANDEREN

inbreuk op privacy. Het is geen openbare brief en de informatie is automatisch te

Het nieuws was de Autoriteit Persoons-

genereren.

gegevens niet ontgaan en op vragen van

gebracht worden met een taxi. Allemaal

journalisten meldden zij - nota bene op

zaken die mogelijk kunnen bijdragen, maar

Het succes van de actie van DSW was

zondag - dat verzekeraars hun cliënten

de essentie dat we met één brief bijna de

voor ons reden voor een persbericht. De

best een dergelijke brief mogen sturen. Na

helft van het probleem al kunnen aanpak-

boodschap over het bestaan van kinde-

alle eerdere reacties zou je verwachten dat

ken wordt effectief weg ‘gefilibusterd’. Ein-

ren die niet de zorg ontvangen waar ze

er dan snel actie zou komen. Maar toen

deloze praatgroepen met allerlei partijen

recht op hebben, terwijl er een eenvoudige

kwam in het Nederlandse zorglandschap

en voldoende problemen op tafel om weer

oplossing is om hen in beeld brengen, had

de gewone reflex boven om alles zo inge-

jaren niks te veranderen.

veel potentie. De publiciteit op die vrijdag

wikkeld te maken dat je bij voorbaat weet

in september overtrof echter al onze

dat het gedoemd is te mislukken.

verwachtingen en leidde zelfs tot vragen

Zijn we daar verbaasd over? Helaas niet. Zie ook het tandartstekort dat we al vele

aan minister Bruins in het RTL-Nieuws. De

Zorgverzekeraars noemen ondanks de

jaren aan de kaak stellen. Ondanks 4

reactie van de zorgverzekeraars die dag

uitspraak van de Autoriteit Persoonsge-

adviezen in de afgelopen 9 jaar om meer

was niet anders dan voorheen; ‘de AVG

gevens privacy nog steeds een probleem,

tandartsen op te leiden, kwam tijdens

staat ons in de weg’. De reactie van de

geven liever de voorkeur aan een ‘multi-

Prinsjesdag het nieuws dat alleen als het

minister was daarmee overeenkomstig en

mediale aanpak met animaties en flyers’

onafhankelijke Capaciteitsorgaan adviseert

hij vroeg zich bovendien af of we dit wel

en zien graag ook iedereen betrokken,

om het aantal opleidingsplaatsen voor

zouden moeten willen. Wat dat betreft is

zoals consultatiebureaus en tandprothetici.

geneeskunde te beperken, er ruimte zal

het goed om te weten dat wanneer privacy

Anderen doen suggesties voor Centra voor

zijn om het aantal opleidingsplaatsen voor

in de weg zit, de minister de wet ook kan

Jeugd en Gezin en poetslessen op scholen,

tandheelkunde uit te breiden.

veranderen. Op het gebied van fraude is dit

of zien het liefst elke jeugdige gehaald en

Begrijpt u het nog? DENTZ 9


Toestemming patiënt niet nodig bij overdracht patiëntendossier praktijkoverdracht 15-08-2019

Volgens de AVG wetgeving zou iedere patiënt expliciet toestemming

Evaluatie Wkkgz laat zien dat laagdrempelige klachtafhandeling goed werkt

Autoriteit Persoonsgegevens: ouders informeren over tandartsbezoek is toegestaan 09-09-2019

Autoriteit Persoonsgegevens kraakt

23-08-2019

argumentatie zorgverzekeraars: ou-

moeten geven bij praktijkoverdracht.

ders informeren over tandartsbezoek

De

is toegestaan

Autoriteit

Persoonsgegevens

heeft recent laten weten dat dit niet langer nodig is. Zorgverzekeraars mogen wel degelijk ouders informeren over het tandartsbeIn de situatie waarbij het wel verplicht

zoek van hun kind. Dat stelt de

was om de patiënt om diens toestemming te vragen ontstond het risico dat een groot deel van de patiënten bij de overdracht van hun dossier naar een andere praktijk of instelling, geen zorgverlener meer zou hebben. Daarnaast zou medische informatie over de patiënt, zoals uitslagen van onderzoeken en rapportages, in zo’n situatie kunnen gaan ‘zweven’. Om deze redenen is besloten dat de gebruikelijke handelswijze – informeren over overdracht en gelegenheid voor bezwaar – in lijn is met de privacyregels én het beroepsgeheim.

Autoriteit Persoonsgegevens naar aanHet Nivel heeft in opdracht van het

leiding van de brandbrief, die de ANT

ministerie

Volksgezondheid,

over dit onderwerp heeft gestuurd naar

Welzijn en Sport een evaluatie uitge-

minister Bruins van VWS. Dit in tegen-

voerd over de Wet kwaliteit, klachten

stelling tot wat zorgverzekeraars eerder

en geschillen in de zorg (Wkkgz). Dit

beweerden. ANT roept zorgverzeke-

is de tweede monitor. Uit het rapport

raars wederom op hun zorgplicht na te

blijkt dat laagdrempelige klachtaf-

leven en actie te ondernemen. “Aange-

handeling bij zorgaanbieders goed

zien veel zorgverzekeraars stelden dat

werkt, maar soms nog erg geforma-

de AVG hun weerhield van het bena-

liseerd is.

deren van deze ouders, zou niets hen

van

nu in de weg moeten staan om deze De Wkkgz is in 2016 in werking getre-

eenvoudige en effectieve aanpak toe te

den om de positie van de cliënt te ver-

passen”, stelt vice-voorzitter Ravin

sterken. Zorgaanbieders zijn verplicht

Raktoe van de ANT.

om een laagdrempelige opname en afhandeling van klachten in te richten. Er wordt van hen verwacht een klachtenfunctionaris aan te stellen en sinds 2017 moeten zij zich tevens aansluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Verder lezen?

Verder lezen?

Verder lezen?

10 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Aantal opleidingsplekken Tandheelkunde enkel verhoogd bij krimp instroom Geneeskunde 17-09-2019

Vacature Patiënt dagvaardt VGZ vanwege te lage vergoeding implantaten

medewerker ledenservice ANT De ANT is als dynamische belangenorganisatie een belangrijke factor in de

mondzorg en staat bekend als een proactieve en innovatieve instelling. Het kantoor wordt aangestuurd door het bestuur en staat onder de dagelijkse

27-09-2019

leiding van de verantwoordelijke

Vandaag werd, zoals traditiege-

managers. De medewerkers op

trouw op Prinsjesdag, de miljoenen-

het ANT bureau zijn

nota gepresenteerd. In de begroting

verantwoordelijk voor het

van Onderwijs Cultuur en Weten-

voorbereiden en uitvoeren van

schap werd ook een passage gewijd

Op 26 september heeft een bij VGZ

aan het aantal opleidingsplekken

het ANT beleid en zetten zich

verzekerde patiënt haar verzekeraar

Tandheelkunde.

in voor de belangenbeharti-

gedagvaard. Het gaat daarbij om de-

ging van en dienstverlening

zelfde discussie die de ANT al enige

aan tandartsen als ook voor

Op de bekostiging van de tandarts-

tijd voert met VGZ, namelijk de ver-

opleidingen wordt komend voorjaar

de kwaliteit van de mond-

goeding van de J33. De patiënt is net

teruggekomen. Verwacht wordt dat

zorg in Nederland. De cultuur

als de ANT van mening dat VGZ haar

het binnenkort te ontvangen advies

bij de ANT is klantgericht en

een te lage vergoeding heeft gegeven

van het capaciteitsorgaan zal aange-

initiatief en zelfstandigheid

voor de implantaten die haar tand-

ven dat de capaciteit van de initiële

arts bij haar heeft geplaatst.

geneeskundeopleiding omlaag kan.

van de medewerkers wordt gestimuleerd. Daartoe ondersteunt de ANT de persoonlijke

In dat geval zal in overleg met de mi-

De ANT heeft eerder ook al twee brie-

nister van VWS het aantal opleidings-

ontwikkeling met opleidings-

ven aan VGZ toegezonden, waarin de

plekken tandheelkunde per studiejaar

en trainingsbudgetten.

ANT VGZ duidelijk heeft gemaakt dat

2021/2022 worden verhoogd en gelijk

de vergoeding die VGZ haar patiënten

hieraan het aantal opleidingsplekken

uitkeert, te laag is en zij daardoor pati-

initiële geneeskunde worden verlaagd.

Interesse?

ënten benadeelt. Het gaat om patiënten

Stuur je motivatiebrief

die zich voor implantaten (J33) wenden Het met elkaar verbinden van de mo-

tot een ongecontracteerde tandarts.

gelijke uitbreiding aan het aantal oplei-

Wil je meer informatie,

dingsplaatsen Geneeskunde is vreemd

neem dan contact op met

te noemen omdat het tekort aan tand-

Juliette Insinger,

artsen leidend zou moeten zijn en niet

Manager Ledenservice ANT

de overheidsfinanciën. De ANT vindt

Telefoonnummer 020-2374740

dit een kwalijke zaak en is teleurgesteld dat de overheid nog steeds geen concrete uitspraak doet. In het licht van

en cv naar j.insinger@ant-tandartsen.nl

Voor informatie over de ANT: Verder lezen?

www.ant-tandartsen.nl

de honderdduizenden kinderen die nog niet naar de tandarts gaan en de aankomende vergrijzing kan er niet getreuzeld worden.

DENTZ 11


12 DENTZ


Nieuwe bestuurders NVvP over implicaties nieuwe classificatie

NIEUWE CLASSIFICATIE IN DE PARODONTOLOGIE EIST REGISSEURSROL VAN TANDARTS Met de komst van een nieuwe classificatie voor parodontale aandoeningen en het aanstaande experiment taakherschikking is het belangrijker dan ooit dat de tandarts de regie behoudt van het gehele zorgplan, inclusief de parodontale behandeling. Dat benadrukken parodontologen dr. Ilara Zerbo en dr. Natasha Lioubavina-Hack, respectievelijk de nieuwe voorzitter en congrescoรถrdinator van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). beeld: Marloes Bosch

DENTZ 13


INTERVIEW

Hoe bevalt uw (nieuwe) rol in het NVvP-bestuur? Ilara Zerbo (IZ): Goed! Ik had niet per se de ambitie om voor-

ALS WE ALS TEAM SAMENWERKEN ZIJN WE VEEL STERKER

zitter te worden, maar ik ben gevraagd voor deze positie en vind het een grote eer. Tot dusverre ben ik tevreden, al moet

Veel tandartsen doen dit al. Parodontale aan-

ik nog wel aan de nieuwe positie wennen. De afgelopen jaren

doeningen behandelen we als team en de pati-

was ik congrescoördinator en in die functie zijn je taken veel

ënt is erbij gebaat als de tandarts de regie heeft

meer afgebakend. Als voorzitter heb je ook het overzicht nodig

en ervoor zorgt dat er goed wordt samenge-

over veel deelgebieden.

werkt binnen het team. Wij maken ons er sterk

Natasha Lioubavina-Hack (NL): De eerste maanden zijn

voor dat in Nederland het de standaard blijft om

voor mij meteen heel druk geweest. Als congrescoördinator

patiënten in teamverband te behandelen.

moet je alles tot in de puntjes regelen. Wat extra lastig is aan congressen voor de parodontologie, is dat je er rekening mee

Wat zijn uw belangrijkste doelstellingen als

moet houden dat je publiek bestaat uit verschillende zorgver-

bestuursleden?

leners. Parodontologie is een brede discipline waarin alge-

IZ: De belangrijkste doelstelling is het blijven

meen practici, parodontologen, mondhygiënisten en preven-

uitbreiden en overdragen van de kennis over

tieassistenten werken.

parodontitis, en met name het verband met de algehele gezondheid en de risicofactoren ervan.

Waarin wijkt uw visie af van het voorgaande

Een ander doel is parodontale zorg toegankelijk

NVvP-bestuur?

te maken voor iedere patiënt. Om dat te bereiken

IZ: Mijn visie is niet heel anders. Monique Danser heeft heel

is het nodig iedereen in zijn kennis en waarde te

veel bereikt in haar periode als voorzitter (van 2012 tot 2019,

laten. Van de parodontoloog NVvP tot aan de

red.). Samen met het bestuur heeft ze veel georganiseerd en

assistente. Ik ervaar frictie tussen de verschil-

gemoderniseerd binnen de NVvP en stond ze aan de basis

lende beroepsgroepen in de tandheelkunde. Dit

van de richtlijn Parodontologie in de algemene praktijk, de

zie je bijvoorbeeld gebeuren bij het inzetten van

richtlijn peri-implantitis (dan

preventieassistenten. Hierover missen we nog

wel samen met de NVOI). Verder is belangrijk dat ze de banden heeft aangehaald met de European Federation of Periodontology (EFP), omdat ook die bezig is met een moderniseringsslag. Een voorbeeld daar-

WIJ WILLEN BOVEN ALLES DAT DE PATIËNT CENTRAAL STAAT

duidelijke afspraken. Als wij als mondzorgprofessionals de patiënt centraal stellen en onze ogen open houden, kunnen wij kwalitatief goede zorg leveren. Als we als team samenwerken zijn we veel sterker en is de patiënt beter af! NL: Een van de belangrijkste doelstellingen vind ik om de communicatie en integratie tussen de

van is de nieuwe classificatie

beroepsgroepen te verbeteren. Het is niet wen-

voor parodontale aandoeningen die de EFP maakte met de

selijk dat tandheelkundige zorgprofessionals

American Academy of Periodontology. De implementatie hier-

als ‘afzonderlijke winkels in een winkelcentrum’

van zie ik als een belangrijke taak. Hiermee wil ik doorgaan en

gaan functioneren, om de eigen belangen te ver-

de NVvP blijven vernieuwen en verbeteren.

dedigen. Daar is enkel de patiënt de dupe van.

NL: Op Europees niveau heeft de tandarts de regie en bepaalt

Samenwerken in de parodontologie is juist ont-

of een patiënt naar de mondhygiënist, preventieassistent of

zettend belangrijk. Zeker nu het aantal patiënten

parodontoloog moet worden verwezen. Die visie volgen wij.

groeit, door onder meer vergrijzing, meer nieuw-

14 DENTZ


Biografie Natasha Lioubavina-Hack Natasha Lioubavina-Hack studeerde Tandheelkunde in Moskou. In Denemarken doorliep zij de vierjarige opleiding tot Master of Science in Periodontology aan het Royal Dental College in het Deense Aarhus. In 2000 promoveerde ze aan de Universiteit in Aarhus met een proefschrift over botregeneratie. Sinds 1999 werkt Lioubavina-Hack in Nederland, de eerste zes jaar in de Tandartsen Groepspraktijk te Zaltbommel en later ook in de Praktijk voor Parodontologie Rotterdam. In 2005 werd ze eigenaar van verwijspraktijk Kliniek De Meern, waar ze werkt als tandarts-parodontoloog NVvP en tandarts-implantoloog NVOI. Ze spreekt regelmatig op nationale en internationale congressen. Sinds april 2019 is ze congrescoördinator in het bestuur van de NVvP.

komers en het allerbelangrijkste: door de verandering in de levenskwaliteit. Veel mensen willen hun eigen gebit behouden en zien een prothese als hun grootste nachtmerrie. Bovendien draagt het volledige paro-team verantwoordelijkheid voor de nazorg voor het toenemende aantal implantaatpatiënten. De NVvP heeft parodontologen, tandartsen en mondhygiënisten als leden. Hoe zorgt u er als voorzitter voor dat van al deze beroepsgroepen de belangen worden behartigd? IZ: Wij zijn een wetenschappelijke vereniging en geen belangenvereniging, dus vooral gericht op het uitdragen van kennis en mensen bij elkaar brengen. Daarin proberen we aansluiting te zoeken bij al onze leden. De tandarts heeft als regiehouder een belangrijke rol maar dat wil niet zeggen dat de NVvP zich enkel op tandartsen richt. Wij willen boven alles dat de patiënt centraal staat. Wanneer dat het geval is, wordt het vanzelf duidelijk wie de patiënt moet behandelen, of dat nu de parodontoloog (NVvP), tandarts, mondhygiënist of de (paro-)preventieassistent is, of een combinatie daarvan. De nieuwe classificatie voor parodontale aandoeningen is vorig jaar tijdens EuroPerio gepresenteerd. Wat is het grootste verschil tussen de oude en de nieuwe versie? IZ: Daarvoor moeten we eerst bepalen wat we bedoelen met de ‘oude classificatie’. In Nederland gaat het om de classificatie van Ubele van der Velden uit 2000, waarin geDENTZ 15


sproken wordt over ‘juveniele parodontitis’ en ‘adulte parodontitis’, een indeling op basis van leeftijd. Maar wereldwijd werd gesproken over ‘chronische’ of ‘agressieve’ parodontitis, gebaseerd op de Amerikaanse classificatie uit 1999. Er werden binnen hetzelfde vakgebied verschillende ‘talen’ gesproken. In de nieuwe classificatie, die vanaf 2020 overal in Nederland gehanteerd moet gaan worden, is er sprake van parodontitis òf niet. Daarnaast wordt uitgebreid gekeken naar het risicoprofiel van de patiënt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ‘stadia’ (staging) en ‘gradatie’ (grading). Stadium gaat over de ernst en omvang van de botafbraak en de complexiteit van patiëntbehandeling, bijvoorbeeld functiebeperking, uitwaaien van elementen enz. Bij gradatie wordt gekeken naar de risicofactoren van een patiënt, bijvoorbeeld de ernst van botafbraak in relatie tot de leeftijd, roken of diabetes. In de gevallen met de hoge stadia en gradaties kan de diagnose buiten de ‘normale parameters’ van parodontitis belanden (pockets, bloeding, mobiliteit, botafbraak enz.) en zich mengen met de diagnose van restauratieve en/of functionele problemen. In dat geval kan de volledige diagnose alleen worden vastgesteld wanneer de mondhygiënist nauw met de tandarts werkt. NL: Het gaat verder dan alleen de toestand van het tandvlees. De mond wordt niet langer gezien als iets opzichzelfstaands, maar als onderdeel van het hele lichaam. Dat vraagt van tandartsen meer verantwoordelijkheid dan vroeger. Hoe komt de nieuwe classificatie aan bod tijdens het NVvP-najaarscongres? NL: De nieuwe classificatie lijkt behoorlijk ingewikkeld – zelfs voor ons parodontologen – en daarom geven wij hierover tijdens het congres uitgebreide uitleg. We presenteren klinische casussen, waarin we diagnose volgens de oude classificatie en de nieuwe naast elkaar leggen. Veel tandartsen laten het NVvP-congres

Biografie Ilara Zerbo Ilara Zerbo studeerde Tandheelkunde aan de Universiteit van Londen. In 1998 verhuisde zij naar Nederland, waar ze van 1999 tot 2010 bij het Centrum voor Implantologie en Parodontologie Amstelveen werkzaam was. In 2004 promoveerde ze aan de VU Amsterdam op het onderwerp botaugmentatie. Vijf jaar later rondde ze de masteropleiding tot parodontoloog af. Sindsdien is ze werkzaam als parodontoloog NVvP in de Parodontologische Kliniek Den Haag. Vanaf 2016 was Zerbo congrescoördinator van het bestuur van de NVvP. Sinds april van dit jaar is ze voorzitter.

16 DENTZ


INTERVIEW

HET IS BELANGRIJK DAT DE TANDARTS DE REGIEHOUDER BLIJFT VAN HET ALGEHELE ZORGPLAN aan zich voorbij gaan omdat ze denken dat ons congres

met beroepsgroepen en opleidingsinstitu-

voor parodontologen en mondhygiënisten is, maar het is

ten. Nu hebben Edin en de ANT een voor-

zeker ook voor tandartsen van belang! Tandartsen die zich

zet voor hun rekening genomen. Als ANT-lid

niet op tijd verdiepen in de nieuwe classificatie lopen het

vind ik het een goed initiatief, maar naar mijn

risico niet langer soepel met de parodontoloog en mond-

mening vraagt dit nog verdere uitwerking op

hygiënisten te kunnen communiceren. Momenteel hebben

landelijk niveau.

wij een recordaantal aanmeldingen van mondhygiënisten aan ons congres. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee,

Hoe ziet u de rol van de nieuwe paro-

maar dat is slechts een deel van het team! Wij hopen dat

assistent, de ‘assistent C’, en de

ook meer tandartsen zich zullen aanmelden. Voor hun re-

mondhygiënist in de parodontologie?

giefunctie is dit zeer van belang.

IZ: Met de huidige situatie van een tekort

IZ: Het is belangrijk dat tandartsen, mondhygiënisten en

aan mankracht van mondhygiënisten voor

parodontologen goed met elkaar kunnen communiceren.

de parodontale zorg, kan de paro-assistent

Een duidelijke diagnose hoort hierbij. Parodontologische

een verrijking zijn van het parodontologisch

zorg staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een totaal

team, mits de juiste opleiding en begeleiding

zorgplan van een patiënt. Daarom is het van belang dat de

aanwezig is. Het heeft mijn voorkeur dat de

tandarts, de regiehouder blijft van het algehele zorgplan,

gediplomeerde paro-assistent blijft werken

ook wanneer de parodontale zorg door een parodontoloog

onder begeleiding van de tandarts of mond-

of mondhygiënist wordt uitgevoerd.

hygiënist, waarbij het belangrijkste deel van de behandeling zoals de diagnostiek, risico-

In de vorige editie van Dentz ging het over de nieuwe

bepaling enz., bij de tandarts en mondhy-

opleidingsstructuur voor tandartsassistenten.

giënist hoort.

Wat vindt u daarvan?

NL: Aan een paro-assistent, die qua oplei-

NL: Aan een goede registratie van de bevoegdheden en

ding ergens tussen de preventieassistent

bekwaamheden van tandartsassistenten is al lange tijd

en mondhygiënist zit, is zeker behoefte.

behoefte. In de afgelopen jaren is de taakverdeling van be-

Daarmee zeg ik niet dat deze groep de ta-

roepsgroepen in de mondzorg door de overheid veranderd.

ken van de mondhygiënist kan overnemen.

Er werd duidelijk bepaald welke aanvullende behandelin-

Maar voor patiënten met minder zware

gen mondhygiënisten mochten doen en welke opleiding

parodontale aandoeningen is behandeling

daarbij moest horen. Door mondhygiënisten meer tijd aan

door een paro-assistent uitermate geschikt.

restauratief werk te laten besteden, ontstaat automatisch

Met de ruimte die nu door de taakherschik-

een gat in de parodontale zorg. Deze zou kunnen worden

king ontstaat binnen de parodontologie, is

opgevuld door de speciaal opgeleide paro-preventieassis-

de paro-assistent absoluut noodzakelijk als

tent. Maar een duidelijke beschrijving van de taken en de

aanvulling van het team. Ik hoop echt dat

daarbijbehorende opleiding van de paro-preventieassisten-

de duidelijkheid omtrent de functie van deze

te ontbrak, tot op heden is dit niet duidelijk vastgelegd. Ik

beroepsgroep de angst en onzekerheid bij

vind dit in principe de taak van de overheid in samenspraak

de mondhygiënisten wegneemt. DENTZ 17


INTERVIEW

Hoe denkt u over het experiment taakherschikking in de mondzorg? IZ: Als ik eerlijk ben, ben ik best bezorgd over de taakherschikking. Ik vrees dat de taakherschikking ervoor zal zorgen dat het mondzorgteam verder uit elkaar wordt gedreven, in plaats van dichter bij elkaar wordt gebracht. Ik vrees dat diagnoses meerdere malen worden gesteld en foto’s dubbel worden gemaakt. Daarmee kunnen dubbele kosten en verwarring voor de patiënt ontstaan. Bij patiënten kan verder onterecht het idee gaan leven dat bezoek aan de mondhygiënist voldoet, en de tandarts niet meer nodig is. Ik benadruk het belang van communicatie tussen de verschillende beroepsgroepen zo sterk, omdat de patiënt niet de dupe mag worden van een gebrek hieraan. NL: Ik maak mij zorgen over een tekort aan mankracht in parodontologische

Wat wilt u met de NVvP hebben bereikt over drie jaar?

zorg. Het takenpakket van de mondhygiënisten wordt door de overheid steeds verder uitgebreid. In de realiteit gaat dit ten koste van de uren die de mondhygiënist aan parodontale behandelingen en preventie kan besteden. Er is nu al een tekort aan mankracht om patiënten met zwaardere parodon-

Ilara Zerbo: Ik hoop dat we

tale problematiek kan behandelen en dit tekort zal alleen maar toenemen.

dan de nieuwe classificatie en nieuwe richtlijnen hebben geïmplementeerd. Verder willen we meer nascholing

De taakherschikking komt er definitief. Maar wat zou uw ideale op-

kunnen bieden, door con-

lossing zijn voor de huidige krapte in mondzorgland?

gressen en workshops. Te-

NL: Meer mensen opleiden. En dan bedoel ik op elk niveau: zowel parodon-

gelijkertijd willen we blijven

tologenNVvP, tandartsen, mondhygiënisten, paro-assistenten, preventie-

moderniseren, digitaliseren

assistenten als assistenten. Daarnaast moet er een duidelijke beschrijving

en toegankelijker zijn voor

komen van elk opleidingstraject dat een assistente kan doorlopen. Dit kan

onze leden.

de integratie van alle beroepsgroepen binnen het paro-team versoepelen. Verder hoop ik dat de opleiding Mondzorgkunde in overweging neemt om

Natasha Lioubavina-Hack:

de paro-minor, of een soortgelijke praktische externe opleiding, terug te

Ik hoop congressen te

brengen als onderdeel van het curriculum van alle mondzorgkundigen en

hebben georganiseerd

deze niet verder te laten lijden onder de nieuwe taakherschikking. Meerde-

die voor alle niveaus en

re van mijn mondzorgkundige stagiairs en net afgestudeerde mondhygi-

beroepsgroepen binnen

ënisten zouden ook graag ook meer aandacht willen voor parodontologie

de tandheelkunde interes-

tijdens de opleiding.

sant zijn. Bovendien hoop

IZ: : Ik sluit mij aan bij Natasha. Ik ben het er volledig mee eens dat de pa-

ik dat bezoekers van onze

ro-minor een essentieel onderdeel is van de theoretische, maar vooral de

congressen deze innovatief

praktisch opleiding van de mondzorgkunde. Mijns inziens is de mondhygi-

en informatief vinden en

ënist met een paro-minor een completere mondhygiënist. Om dit mogelijk

echt als een waardevolle

te maken is medewerking van externe (tandarts-, mondhygiëne- en paro-)

beleving ervaren.

praktijken nodig.

18 DENTZ


DENTZ 19


CAPACITEIT,

NIEUWE VERDIENMODELLEN

EN TAAKHERSCHIKKING... De 600.000 kinderen die de tandarts niet of nauwelijks bezoeken drukken beleidsmakers op feiten die niet langer genegeerd kunnen worden. Het Capaciteitsorgaan heeft berekend hoeveel tandartsen er extra opgeleid moeten worden, maar heeft deze kinderen niet meegenomen in zijn raming. En de NZa-ambitie van ‘meer bewezen effectieve preventie voor de jeugd’ is hol als je niet eens weet wie je allemaal moet bereiken. In dit artikel schetsen we zowel de kern van het probleem als ook een beeld van de situatie rond het probleem. Uiteenlopende belangen, een ondoordachte taakherschikking en vage NZa-ambities gaan niet verhullen waar het allemaal werkelijk om gaat: capaciteit en financiering. door: Ravin Raktoe

De afgelopen twee jaar heeft de ANT zorgverzekeraars tijdens

schappelijke verantwoordelijkheid genomen en aan zijn zorgplicht

overleggen om aandacht gevraagd voor de jeugd die de tandarts

voldaan, maar vooral bewezen dat eenvoud werkt.

niet bezoekt. Het verzoek was specifiek, eenvoudig en laagdrempelig. Bovendien kostte het weinig om te realiseren: “schrijf ouders

Aan de ANT om ervoor te zorgen dat het probleem dat al zo lang

van kinderen die de tandarts niet bezoeken aan en wijs ze op het

speelt nu eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Wij stuurden

recht op vergoeding vanuit de basisverzekering”. Zorgverzekeraars

minister Bruins een brandbrief met het verzoek om onze vraag aan

weten wie deze kinderen zijn en kunnen zo heel gericht de groep in

de verzekeraars uit zijn naam te herhalen en we informeerden de

beeld brengen. Enkele van de reacties van de verzekeraars waren

pers over het succes van de pilot van DSW. De media-aandacht

financieel gemotiveerd: “het is niet aan ons om verzekerden naar

was die vrijdag de 6e september ongekend. Naast diverse voorpa-

zorg te leiden,” en “wie zegt dat zo’n kind later bij ons verzekerd

gina’s van landelijke en regionale media openden NOS en RTL met

blijft, als we die investering nu doen”. Maar ook een wettelijke be-

het bericht. Het onderwerp stond eindelijk op de kaart en iedereen

perking die hen in andere situaties niet lijkt te weerhouden speelde

wilde de minister horen. Diezelfde avond kregen we zijn mening

een rol: “dat gaat niet, want dan schenden we de privacy.”

via RTL Nieuws: “Als je verzekeraar gaat kijken welke zorg je hebt gehad, en je gaat bellen als je iets niet hebt geconsumeerd, daar ben ik niet zo erg voor.” Een enorm teleurstellende en bovendien on-

Uiteindelijk heeft alleen verzekeraar DSW de handschoen opge-

begrijpelijke reactie die meer vragen oproept dan beantwoordt. En

pakt en concreet werk gemaakt van ons verzoek. Uit de resultaten

de minister vervolgde: “Misschien kunnen we de informatie eerder

van een pilot bleek dit schrijven van een simpele brief enorm ef-

aanreiken aan ouders. Als ze bij het consultatiebureau komen, dat

fectief. In samenwerking met de lokale tandartsenkring heeft DSW

ze daar al de informatie krijgen.” Natuurlijk is informatievoorziening

296 ouders in Schiedam benaderd. Gevolg hiervan is dat van hun

op het consultatiebureau ook een uitstekend idee. Maar weet je of

kinderen al 127 in het eerste halfjaar de tandarts hebben bezocht.

mensen daar wat mee doen? Kun je net zo precies als in de pilot

Dit is 43% van de jeugd die de tandarts zelden of nooit bezocht –

van DSW zien of kinderen nu ineens wel gaan? De campagne kon

een fantastisch resultaat. DSW heeft hiermee niet alleen zijn maat-

en mocht hier niet eindigen wat de ANT betreft.

20 DENTZ


NZaAMBITIESJEUGD

De Autoriteit Persoonsgegevens spreekt zich uit De discussie over het onderwerp was intussen al opgelaaid. Politici van lokale partijen, maar ook Tweede-Kamerleden zochten contact en werden door ons bijgepraat over het onderwerp. Zorgverzekeraars lieten nu plotseling vooral horen dat ze maar al te graag deze aanpak wilden toepassen, maar dat ze door de privacywetgeving werden gehinderd. Het selectief aanschrijven van klanten op basis van declaratiegegevens mocht niet. Maar nog datzelfde weekend was er - nota bene op zondag - een reactie van de Autoriteit Per-

zelfs. Maar of zij wel of geen problemen ondervinden

soonsgegevens: “Volgens de privacywet mag je alles doen wat no-

bij hun eigen bezoek, daar willen wij nu nog niet over

dig is om een contract tussen een verzekerde en een verzekeraar

speculeren. De focus ligt in deze fase van de aanpak

netjes uit te voeren”, meldde een woordvoerder. “Daarbij hoort ook

van het probleem op het identificeren van de groep.

goed contact, zeker als er misstanden worden vermoed. In dit ge-

Pas daarna kun je kijken naar oorzaken en deze gericht

val lijkt het erop dat veel ouders denken dat een tandartsbezoek

aanpakken. Het versturen van de brief elimineert al een

van een kind geld kost, wat niet zo is.” Misstanden. De AP begreep

deel van het probleem, dat heeft DSW aangetoond.

duidelijk de zwaarte van de situatie, waar verzekeraars nog ble-

We hebben in de discussie volgend op de media-aan-

ven steken in de emoties die de berichtgeving had losgemaakt.

dacht kunnen lezen over vele initiatieven die worden

Maar zelfs deze uitspraak van de AP was niet voldoende om hun

ontplooid om kinderen vroeg gezonde gewoonten bij

bezwaren te laten vallen en actie te ondernemen. De AP zag het

te brengen. Voorlichting via het consultatiebureau en

vast verkeerd en verzekeraars wilden, naar eigen zeggen uit zorg-

het informeren van kinderen op school vinden we ster-

vuldigheid, eerst een bevestiging van de uitspraak. Argumenten

ke voorbeelden. Een zorgverzekeraar die zich tevreden

werden in stelling gebracht om de uitspraak te ondermijnen: ‘als

stelt met een bericht in een eigen magazine of op social

we als verzekeraars dit mogen, dan zullen we ook (volwassen) pa-

media is een zwak voorbeeld en mist wat ons betreft de

tiënten met specifieke aandoeningen kunnen aanschrijven om zorg

essentie van onze boodschap.

af te nemen’, luidde de redenering. Dat daar wèl een nadrukkelijke

Als ANT geloven we niet in het meteen kiezen voor de

schending van privacy plaatsvindt is voor de meeste mensen wel

meest kostbare aanpak, zoals het inzetten van dure

duidelijk, maar het verschil tussen hun voorbeeld en de doelbinding

busritten op kosten van de collectiviteit. Ook het ver-

bij het aanschrijven van ouders en verzorgers van niet-zelfredza-

spreiden van allerhande informatiepakketten lijkt ons

me kinderen, die niet de preventieve zorg krijgen waar ze recht op

pas aan de orde als je weet wie je wilt bereiken. Er moet

hebben, is voor verzekeraars kennelijk niet evident. De ANT rekent

uit dit alles vooral een bestendig model voor regelmatig

op de bestendige gedragslijn van de AP die dit verschil wel heeft

tandartsbezoek voortkomen. Ouders moeten ook hun

onderkend en daarbij voor ogen hield dat deze kinderen tekort ge-

maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen

daan wordt en daar letterlijk onder lijden.

– en beseffen wat er van hen verwacht wordt. Misschien is een verplicht tandartsbezoek voor de jeugd

Ongeacht de ontwikkelingen blijft het voor de ANT belangrijk om

hier wel op zijn plaats. De tandarts uit Schiedam die

de focus te houden, juist omdat het probleem al zo lang speelt en

op tv vertelde over de problemen die ze tegenkwam bij

het nu eigenlijk pas de aandacht krijgt die het verdient. Wij willen

de kinderen in de pilot van DSW, noemde onder ande-

ervoor waken dat het momentum om tot een constructieve aanpak

re gaatjes in blijvende tanden en kiezen die zelfs al tot

te komen niet verloren gaat. Er wordt regelmatig gesteld dat ouders

wortelkanaalbehandelingen hadden geleid. Dit leed en

hun kinderen niet laten gaan omdat ze zelf ook niet gaan. Natuurlijk

de kosten die daaruit voortkomen, kunnen voorkomen

hebben deze ouders een rol in het tandartsbezoek, de belangrijkste

worden en daar hebben ouders de belangrijkste rol in. DENTZ 21


De olifant in de kamer heet capaciteit Minister Bruins heeft inmiddels mede onder politieke druk al wel toegezegd met de zorgverzekeraars te gaan bespreken hoe zij zo veel mogelijk kinderen geregeld bij de tandarts denken te gaan krijgen. Feitelijk dus de vraag die de ANT 1,5 jaar geleden

EEN ZORGVERZEKERAAR DIE ZICH TEVREDEN STELT MET EEN BERICHT OP SOCIAL MEDIA MIST DE BOODSCHAP

al bij de meeste verzekeraars heeft neergelegd en die tot onze brandbrief heeft geleid. Daarom is het jammer dat de minister al-

eigen verantwoordelijkheid gaan nemen, iets wat hen ook dwars

leen maar een gesprek met de zorgverzekeraars wil aangaan en

moet zitten – zeker gezien de hoge kosten van de oplossing.

‘niet van plan is één specifieke maatregel te stimuleren voordat

Maar ga er maar eens aan; kritiek uiten op een methode die kin-

helder is welke mogelijkheden er zijn en welke maatregelen het

deren naar de tandarts brengt (inderdaad: de ANT heeft wel de-

meest kansrijk worden geacht.’ We hadden op meer leiderschap

gelijk ook begrip voor de positie van verzekeraars). Die kritiek is er

gehoopt. En dit terwijl de pilot van DSW heeft uitgewezen dat er

overigens wel: diverse basisscholen in Rotterdam en Schiedam

43% potentieel laaghangend fruit valt te oogsten. Begin 2018

houden steeds vaker de boot af. Zij ervaren de onderbreking van

werd tijdens het Algemeen Overleg Eerstelijnszorg met de mi-

de lesdag door de busdienst als storend en zien het niet als taak

nister al gesteld dat de cijfers van december 2016 toonden dat 1

van de school om te voorzien in een oplossing voor dit probleem.

op de 5 kinderen tussen 2 en 18 jaar niet naar de tandarts gaat;

Misschien ook omdat blijkt dat sommige ouders deze service wel

dat zijn de 600.000 kinderen van onze cijfers, toen toch ook al

‘handig’ vinden.

zorgwekkend. Als we er van uit gaan dat een fulltime werkend mondzorgteam van 1 tandarts, 2 mondhygiënisten en 3 preven-

Ook werd er de laatste weken ruimte gezien voor ongefundeerde

tieassistenten zo’n 3000 patiënten kan behandelen - dan zijn er

stemmingmakerij. De voorzitster van de NVM (Nederlandse Ver-

dus 200 van die teams nodig om al deze kinderen de mondzorg

eniging van Mondhygiënisten) relativeerde in een blog op Skipr

te geven waar ze recht op hebben. Het Capaciteitsorgaan heeft

de rol van zorgverzekeraars en deelde daarbij een opmerkelijke

in zijn raming van het aantal extra opleidingsplaatsen Tandheel-

ervaring: ‘Helaas horen wij nog te vaak dat gemotiveerde ou-

kunde deze vergeten groep kinderen niet eens meegenomen.

ders met hun peuter worden geweigerd bij een eerste bezoek

Effectieve actie in deze zaak ondernemen betekent dus ook het

aan de tandarts: “Kom maar terug als uw kind vier is.”’ Een van

aanpakken van het capaciteitsprobleem.

weinig collegialiteit getuigende aantijging, niet alleen gericht tegen de tandarts, maar ook tegen haar eigen vakgenoten waar-

Dure oplossingen zijn niet bestendig

van tweederde in de tandartspraktijk werkzaam is. Maar goed,

In het kielzog van de actie grepen diverse partijen in de mondzorg

de tandarts als boeman - lekker makkelijk scoren, zal er gedacht

hun kans om hun (verdien-) modellen te promoten. De club van

zijn.

jeugdtandverzorgers die kinderen met een bus van school haalt

Het is overigens opmerkelijk dat de NVM de bij jeugdtand-

en brengt, roemt op tv en social media deze ‘gratis’ oplossing. In

zorg-organisaties zo geliefde haal-en brengservice prijst, terwijl

feite is dit een enorm dure manier van mondzorg verlenen, die

ze zich toch bewust moet zijn van de hoge kosten van deze op-

volledig wordt vergoed uit de basisverzekering. De declarabele

lossing. Maar hier vinden de ambities van de NVM en NVIJ (Ne-

uren starten bij wijze van spreken buiten de praktijk en er zijn

derlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandverzorging)

al hoge kosten gemaakt voordat er überhaupt enige mondzorg

elkaar; beide zijn uitgesproken voorstander van taakherschikking

is geleverd. Is dat een bestendig model? En door deze dure ser-

en iedere kans wordt aangegrepen om de nieuwe praktijkvorm

vice van de commerciële jeugdzorg te financieren, stimuleren de

zonder tandarts maar met extra declaratiemogelijkheden aan te

zorgverzekeraars op hun beurt niet dat ouders en verzorgers hun

prijzen. En zo komen de NZa-ambities weer in beeld.

22 DENTZ


NZaAMBITIESJEUGD

Ambities mondzorg 2019 – 2021

...NZa-AMBITIES JEUGD IN CONTEXT Beroepsverenigingen in de mondzorg werken de komende tijd samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit aan het realiseren van zeven gezamenlijke ambities.

Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor jeugd tot 18 jaar

Meer inzetten op bewezen effectieve preventie Meer aandacht voor preventie is een belangrijke ambitie. Daarom willen we in beeld brengen wat de rol is van de mondzorgverlener bij preventie, en welke andere partijen daar een bijdrage aan moeten leveren. Bij de jeugd is hier de grootste winst te behalen, maar ook voor andere groepen is hier meer aandacht nodig.

1

2

Het is goed is om te verkennen of een alternatieve bekostiging voor de jeugd zinvol is. Aandachtspunten hierbij zijn de betaalbaarheid van de mondzorg, de samenhang met preventie en het stimuleren van tandartsbezoek voor de groep kwetsbare jeugd.

2

Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor kwetsbare ouderen

Toegankelijkheid van de mondzorg op de lange termijn moet geborgd zijn Voor de toegankelijkheid Taakherschikking wordt bezegeld via NZa-ambities van de mondzorg op de Ambities nummer 1 en 2 op het programma van de NZa gaan lange termijn kijken we of het aantal beschikbare over een grotere inzet op ‘bewezen’ effectieve preventie en zorgverleners goed aansluit bij de vraag. Opleidingsmaatwerk in de bekostiging bij de jeugd. In feite draait het hele plaatsen en organisatie van de zorg zijn daarbij belangprogramma alleen maar om deze twee ambities. Zoals u in het rijke onderwerpen.

7

gedaan is de poort wijd openzetten voor grote tariefdalingen We onderzoeken of maatwerk in de

en de introductie van verstikkende bekostiging abonnement-systemen iets en organisatie van- de dat meer en meer duidelijk aan hetmondzorg wordenvoor is. kwetsbare ouderen

een kostenexplosie te verwachten, en dat heeft alles te maken

mogelijk is. De huidige manier van bekostigen lijkt niet goed aan te sluiten bij de doelgroep. Daarnaast Uit de stukken van een recent WOB-verzoek is bovendien duikunnen we de organisatie van deze zorg beter afstemmen op andere delijk geworden dat over taakherschikking in de mondzorg ampartijen en wettelijke kaders, zoals langdurige zorg. per is nagedacht bij VWS en datdeerWet grote kennislacunes zijn.

met de extra winstkansen die NVM en NVIJ zien. Reden dus voor

Het is modieus en de beurt was nu aan de mondzorg, maar

eerste deel van dit artikel kon lezen, valt vooral bij de jeugd straks

Meer ruimte voor de zorgverzekeraars om met gemengde gevoelens naar het exesthetische of cosmetische periment te kijken, zoals we ook in Dentz 4 uiteenzetten (artimondzorg

3

het blijkt in de praktijk veel gecompliceerder dan voorzien. Met

Verbeteren en minder dan een jaar te gaan tot de startinformatie van het experiment

kel: “NZa-ambities Mondzorg zijn Rookgordijn”). Voor de NVM

transparantie de patiënt zijn VWS en zorgverzekeraars nu plotseling voor zeer bezorgd over

We onderzoeken of er de regulering gaat het bijinhet experiment vooral om het vrijgeven van de twee meer ruimte kan komen voor handelingen röntgendiagnostiek en anesthemondzorgvoorbehouden die alleen cosmetisch van aard is. Het is de wens van sie. Verrichtingen, die een aanzienlijke impact kunnen hebben mondzorgprofessionals dat zij hierover afspraken kunnen maken Het zelfstandig mogen boren is daarvoor op de praktijkomzet. met hun patiënten.

kosten die uit de hand gaan lopen. Logisch, want curatie zal niet We willen inzicht krijgen in de

6

niet perse wenselijk en eigenlijk ook niet nodig. De commerciële

van demassaal patiënt, engaat snel worden teruggedrongeninformatiebehoefte terwijl de preventie

die zo nodig verbeteren. De patiënt kunnen

worden gestimuleerd, allemaal de stellen basisverzekering. Niet we zovia in staat om zelf een goede

4

en weloverwogenkeuze te maken voor

verwonderlijk dat de hulp is ingeroepen van de NZaals omdemet een zowel de verzekeringspolis behandeling. ambitieprogramma de schade te gaan beperken

jeugdcentra hebben mogelijk wel belang bij het vrijgeven van

5

boren omdat primaire cariës zich vooral bij de jeugd manifes-

Kijken we naar de ambities en maatschappelijke rol van de

teert en er bij herschikking geen of minder noodzaak zal zijn om

zorgverzekeraars, en plaatsen we daar de ambities van de

relatief dure tandartsen in dienst te moeten hebben. Voor VWS

NVM en de NVIJ met hun beoogde verdienmodel tegenover, dan

is het doel juist om de jeugd tot 18 jaar zoveel mogelijk onder

is het duidelijk dat deze ambities in de praktijk volkomen haaks

de regie van de mondhygiënist te brengen. Deze leeftijdsgroep

op elkaar staan. Geen enkel ambitieoverleg bij de NZa kan hier

Meer ruimte voor innovatie

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in de inrichting van

consumeert het grootste deel van de mondzorg gefinancierd een gezamenlijk op meer formuleren. En dat zal aan het huidige verrichtingensysteem omgedragen innovatie enbeleid flexibiliteit ruimte te geven. Daarnaast bekijken we of het beleidsproces van uit de algemene middelen van de basisverzekering. Aan deze het einde van de ambitiesessies mevrouw Kaljouw als voorzitter de NZa innovatie beter kan faciliteren.

wens zullen enkel kostenoverwegingen ten grondslag liggen,

van de NZa de gelegenheid geven om knopen door te hakken

kwaliteit kan hier onmogelijk een rol spelen. En omdat boren een

omdat de veldpartijen er niet uit zijn gekomen. ‘Dit. Gaat. Ge-

vast onderdeel is van het experiment taakherschikking, loopt

beuren.’ En dat is precies waar de ANT al een tijd tegen waar-

VWS consequent met een grote boog om het vraagstuk van de

schuwt: de uitkomsten van het ambitieoverleg lijken namelijk

afgrenzing van het begrip ‘primaire cariës’ heen. Ze meent zich

al lang vast te liggen, de deelnemers moeten alleen nog even

daarin gesteund door de NVM die tijdens haar lobby voor taak-

gemasseerd worden om te verklaren dat ze het met de uitkomst

herschikking VWS sterk naar de mond heeft gepraat en daar-

eens zijn omdat ze deelnemer waren aan het proces. Want de

bij enthousiast het vrijgeven van boren als onderdeel van deze

NZa wil maar al te graag kunnen zeggen dat het uiteindelijke

package-deal heeft gesteund. Maar wat zij daar vooral hebben

resultaat door het gehele werkveld gedragen wordt. DENTZ 23


NZaAMBITIESJEUGD

De ambities van de zorgverzekeraars

De ambities van NVM en NVIJ

*

abonnementstarief voor de jeugd

*

preventief aanvullend zorgverzekeringsprodukt

*

er moet wel aan de zorgverzekeraar worden doorgegeven

*

geen plafond voor tijdsgebonden declaraties

binnen het abonnement welke verrichtingen zijn uitgevoerd

*

verhoogd uurtarief voor mondhygiënisten

*

inzetten op bewezen effectieve preventie

*

preventie als maatwerk belonen

*

maar wel met een duidelijk plan aansluitend bij de motiva-

*

curatieve prestatiecodes pas vergoeden als

tie van de patiënt

aantoonbaar eerst preventie-codes op de juiste

*

functionele bekostiging uitfaseren, tarieven afstemmen op

wijze zijn ingezet (!)

goedkoopste bekwame zorgverlener

*

mondhygiënist regiehouder voor de jeugd en

*

tarief abonnement mogelijk koppelen aan verrichtingen in

leidend bij preventiecodes M01, M02 en M03.

een eerder tijdvak

*

preventie omvat vooral gedragsverandering

*

toewerken naar geclusterde codes met een beschrijving

en leefstijlbenadering

van het eindresultaat

*

functionele bekostiging afbouwen als daarmee de

*

(meerjarige) contractplicht voor alle zorg vergoed via de

preventieassistent kan worden buitengesloten

basisverzekering

*

omzet van consumptie van preventie stimuleren

*

verplichte bij- en nascholing als onderdeel van vergoedingen

*

kwaliteitservaring van de patiënt basis voor best practices

Het is duidelijk dat de ambities rond het verdienmodel bij de jeugd gaan botsen. Taakherschikking zal de weg vrijmaken voor nieuwe declaratiestromen die kostenverhogend gaan werken zonder directe relatie tot gezondheidswinst. Op dit moment wordt alleen krampachtig gezocht naar noodoplossingen die frustrerend gaan werken en nieuwe problemen zullen introduceren. Hoe ziet de ANT maatwerk bij de jeugd en bewezen effectieve De ANT begrijpt heel goed dat er een bepaalde vorm van

preventie?

kostenmatiging bij de jeugd nodig is en heeft daar ook heldere ideeën bij. Maar naar onze mening kunnen deze alleen

Het is een kerntaak van de overheid om de collectieve preven-

vormgegeven worden vanuit een integrale beleidsvisie op

tie landelijk te organiseren en te financieren. Dring het roken

het geheel van de mondzorg. Die ontbreekt bij de overheid

en het consumeren van alcohol terug, introduceer accijns op

volledig - en een gespeeld overleg waar meepraten mag,

suiker, zout en vet. Stimuleer bewegingsprogramma’s. Dit alles

maar beslissen niet, gaat daar niets aan veranderen.

mag niet ten koste van curatie gaan.

In de volgende editie van Dentz leest u een analyse van recent vrijgekomen WOB-documenten waaruit blijkt dat de overheid zich bij de mondzorg lijkt te hebben verslikt in dogmatische taakherschikking - en hoe de NZa-ambities als Heimlich-manoeuvre moeten dienen.

Het leggen van nadruk op gezondheidsuitkomsten en het afstemmen van de vergoeding daarop is prematuur. Preventie is niet eenvoudig te vatten in uitkomstindicatoren en het is een illusie te denken dat kwaliteitsverbetering samengaat met lagere kosten en tegelijk gezondheidswinst oplevert.

Als men persé abonnementen wil introduceren, start dan een experiment met een abonnement voor de jeugd bij vrijgevestigde mondhygiënisten en commerciële instellingen voor jeugdtandzorg. Meet de uitkomsten van bewezen preventie en koppel de beloning aan de resultaten en aan de opleiding van de zorgverlener. Laat dit experiment 5 jaar parallel lopen met het experiment taakherschikking.

24 DENTZ


Eva maakt al gebruik van ZorgSom. Net als 1500 andere tandartsen orthodontiepraktijken. Ook weten hoe het werkt?

Vraag nu op www.zorgsom.nl een gratis proeflicentie aan. DENTZ 25


EEN NIEUW

GNATHOLOGIE-HOOFDSTUK Per 1 januari 2020 wordt het G-hoofdstuk vernieuwd. Samen met deze vernieuwing in de prestatieomschrijvingen wordt de afkorting OPD (Orofaciale Pijn en Disfunctie) in de tariefbeschikking geïntroduceerd. Tandarts-gnathologen Michiel van Everdingen en Peter Wetselaar hebben namens de NVGPT in samenwerking met de ANT zorg gedragen voor de totstandkoming van deze herziening. door: Michiel van Everdingen

Aanleiding en historie

Uitgangspunt

Het G-hoofdstuk zoals we dat tot nu kennen stamt uit 1986, toen de

Er bestond grote behoefte aan een systeem dat bruikbaar is in zo-

UPT-codes werden geïntroduceerd. Destijds werd de positie van de

wel de algemene, als de gedifferentieerde gnathologische praktijk,

condylus in het kaakgewricht als belangrijke factor met betrekking

buiten de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde. De systematiek

tot het ontstaan en verergeren van craniomandibulaire disfunctie

dient bovendien recht te doen aan de grote verscheidenheid in

(CMD) beschouwd. Vandaar ook de titel ‘kaakgewrichtsbehande-

complexiteit van OPD. Diagnostiek en behandeling van OPD horen

lingen’ voor het G-hoofdstuk, dat de behandeling van CMD omvat-

primair in de algemene praktijk thuis, er zijn in Nederland slechts 50

te. Deze behandeling bestond vaak uit het perfectioneren van de

tandarts-gnathologenen dat is te weinig om aan de zorgbehoeftete

occlusale verhoudingen teneinde de meest optimale condylusposi-

voldoen. Snelle en adequate zorg voorkomt bovendien dat een ont-

tie te bewerkstelligen, in de veronderstelling dat dit de problemen in

stane OPD chronisch en complexer wordt.

het neuromusculaire systeem zou kunnen doen herstellen.

Het huidige G-hoofdstuk kent een paar niet-invasieve behandelingen maar de keuze is te beperkt. Counseling is bijvoorbeeld vaak de

Begin jaren 90 verandert de naam CMD naar TMD (temporoman-

belangrijkste therapeutische optie bij OPD, maar wordt in de huidi-

dibulaire disfunctie). De publicaties van de groep van S. F. Dworkin

ge lijst niet beschreven als (declaratie-)optie.

leidden een paradigmashift in met de introductie van de ‘Research

De opbouw lijkt op die van het T-hoofdstuk en het E-hoofdstuk, er

Diagnostic Criteria voor TMD’ (RDC-TMD). Hoewel de etiologie van

wordt gestart met beperkt onderzoek voor niet-complexe casus-

TMD grotendeels onopgehelderd blijft, wordt de rol die psychoso-

sen en uitgebreider onderzoek bij complexere. De volgende stap-

ciale factoren spelen bij TMD steeds beter begrepen. TMD wordt

pen binnen het systeem worden verduidelijkt met behulp van een

nu onderzocht en behandeld volgens het biospychosociale model,

stroomdiagram (afbeelding 1), dat ook onderdeel van de NZa-pres-

de occlusale factoren blijken meestal van ondergeschikt belang.

tatiebeschrijvingen wordt zoals bijvoorbeeld de DETI-diagramvan

Dit nieuwe inzicht leidt ertoe dat onderzoek en behandeling van

het E-hoofdstuk. Prestaties in het oude G-hoofdstuk die voor di-

TMD-klachten compleet verandert.

agnostiek en behandeling van OPD obsoleet zijn geworden, maar

Enigszins gechargeerd zou men kunnen stellen dat meervoudig

wel belangrijk zijn in restauratieve tandheelkunde, zijn niet verloren

instelbare articulatoren plaats maken voor vragenlijsten en meerdi-

gegaan.

mensionaal onderzoek en dat irreversibele inslijpprocedures en uitgebreid kroon-en-brugwerk onnodig gemaakt worden door coun-

Laatste stand van zaken

seling, oefentherapie en het toepassen van behandelingen met een

Na jaren van verdere ontwikkeling verscheen in 2014 de publicatie

reversibel karakter.

van E. Schiffmanet al, ‘The Diagnostic Criteria for TMD’ (DC-TMD)

De naam en structuur van het G-hoofdstuk was daarmee 6 jaar

als opvolger van de RDC-TMD. Dit is momenteel de wereldwijd ge-

na de introductie eigenlijk al verouderd. De verouderde prestatie-

accepteerde standaard als diagnostisch instrument bij (mogelijk)

omschrijvingen van het UPT hebben waarschijnlijk niet tot proble-

complexe OPD. Alle instrumenten van de DC-TMD zijn uitgebreid

men bij de declaraties van behandelingen geleid omdat veel pati-

getest en in vele talen officieel vertaald, waaronder het Nederlands.

ënten met TMD klachten in Centra voor Bijzondere Tandheelkunde

Het voordeel van hanteren van systematiek die is gebaseerd op een

werden behandeld waar men met een uurtarief werkt, en niet met

praktijkrichtlijn, is dat correcte toepassing getoetst kan worden. Met

mondzorgprestaties uit de UPT-lijst.

de toepassing van deze jongste standaard is dit een feit geworden.

26 DENTZ


G-HOOFDSTUK Patiënt met OPD (*1)

Stroomschema bij OPD

C13 Initieel onderzoek (*2)

Causale dentoalveolaire diagnose

Causale dentoalveolaire therapie

JA

nee

Verdenking op andere niet-dentoalveolaire causale verklaring (*3)

C

Gepast beleid / verwijzing

JA

nee

G: §1 OPD

G21 Functie onderzoek kauwstelsel (*4) (bijlage 3)

niet complex

Werkdiagnose & behandelplan OPD A, Niet Complex Mogelijk Complex

G41, G62, G68

Diagnose OPD-A (niet complex)

G: §1 OPD

G22 / G23 Verlengd Onderzoek OPD (*5)

mogelijk

complex

Therapie OPD- A: (niet-complex)

(bijlage 5)

Diagnose OPD-B (complex)

(Bijlagen 4 ,7,8 en 9)

Vermoedelijke verklaring OPD buiten het domein van de Gnathologie

Doorverwijzing naar 2e lijn in overleg huisarts

G: §1 OPD

complex

G: §1 OPD

niet complex

Afhankelijk van uitkomst evaluatie: Afbehandeld, voortzetten therapie, verwijzing naar 2e lijn in overleg huisarts

G48: Evaluatie/herbeoordeling 6-12 maanden na aanvang complexe therapie of G48: Her-intake na eerder doorlopen complexe therapie voor zelfde OPD

Afhankelijk van uitkomst evaluatie: Afbehandeld, voortzetten therapie, Verlengd Onderzoek OPD, verwijzen

G47: Evaluatie/herbeoordeling 3-6 maanden na aanvang niet-complexe therapie

G43 G62* G68* G44* G46* Complexe multidisciplinaire behandeling

De 13 belangrijkste wijzigingen:

voor dat uw kaak op slot schiet of vast zit?

1. Introductie van het begrip ‘Orofaciale Pijn en Disfunctie’ (OPD),

b)

Het Functieonderzoek Kauwstelsel is te beperkt om een

hetgeen meer omvat dan alleen TMD.

OPD als complex te kunnen classificeren.

2. De titel van het hoofdstuk luidt voortaan: ‘Behandelingen Kauw-

c)

Onderzoek en behandeling van niet-complexe OPD richt

stelsel’.

zich voornamelijk op de somatische aspecten van de

3. De paragrafen zijn opnieuw ingedeeld:

OPD.

a)

Paragraaf A beperkt zich tot het domein van

d)

Onderzoek van (mogelijk) complexe OPD om vat tenmin-

Orofaciale Pijn en Disfunctie

ste het volledige onderzoeksprotocol van de DC-TMD,

b)

Paragraaf B: omvat beetregistraties ten behoeve

waar nodig aangevuld met modules voor Cervicogene

van Algemene Tandheelkunde

pijn, Neurogene pijn of Hoofdpijn.

c)

Paragraaf C: is ongewijzigd en behandelt het

e)

Het bleek niet mogelijk om een soort DETI-score te ont-

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).

wikkelen voor OPD. De patiëntengroep is te divers, te

veel factoren spelen een rol. Het gebruik van de volledige

Paragraaf A:

DC-TMD vraagt echter zoveel expertise van de behan-

4. Het stroomschema (afbeelding 1) is leidend in zowel de diagnos-

delaar dat deze ook in staat wordt geacht om de juiste

tische fase als de behandelfase.

classificatie van de OPD aan te geven.

5. Er is een differentiatie aangebracht: van niet-complexe OPD naar

f)

Er is een limitatieve lijst opgesteld van OPD-diagnoses

complexe OPD:

en complicerende factoren (afbeelding 2).

a)

Er moet voldaan zijn aan de rechtvaardigingsgronden

g)

Behandeling van complexe OPD is altijd multidisciplinair.

om tot het Functieonderzoek Kauwstelsel over te gaan:

een dentoalveolaire diagnose moet uitgesloten zijn, er

6. De prestaties horende bij codes G41 en G43 (behandeling OPD)

moet geen sprake zijn van “rode seinen” en op tenminste

zijn opzettelijk niet scherp omschreven. Omdat de patiëntenpopu-

één van de drie screeningsvragen is bevestigend geant-

latie bij OPD erg divers is, is het karakter van de behandeling altijd

woord.

sterk persoonsgebonden. Onder andere counceling, begeleiding bij

Deze 3 screeningsvragen zijn:

opbeetplaattherapie, oefentherapie en pijneducatie kunnen onder

1.

Hebt u één of meerdere keren per week pijn

deze prestaties vallen.

in uw slapen, gezicht, kaak of kaakgewricht?

7. G62: Er bestaat nog maar één type therapeutische stabilisatie-

Hebt u één of meerdere keren per week pijn

opbeetplaat.

wanneer u uw mond opent of kauwt?

8. G44*: Therapeutische injectie: Hiermee wordt bedoeld een

Komt het één of meerdere keren per week

spierinjectie of kaakgewrichtsinjectie met een medicament. Een

2. 3.

DENTZ 27


Surface chemistry cells can’t resist.

De TiUltra implantaatnek heeft een oppervlaktechemie en topografie die vroege osseointegratie en botstabiliteit bevorderen. Zuiver oppervlak : de chemie en hydrofiliciteit van het oppervlak van Xeal en TiUltra blijven onaangetast met behulp van een beschermlaag. Dankzij deze laag wordt de kwaliteit van het implantaat en het abutment gegarandeerd van de productie tot de plaatsing – hetgeen uiteindelijk de patiënt ten goede komt.

DE RUWHEID TELT De ideale integratie komt uit meer voort dan enkel de ruwheid van een oppervlak, het is de interactie van dat oppervlak met de omliggende weefsels die telt. TiUltra is een ultra-hydrofiel geanodiseerd implantaatoppervlak dat bestaat uit verschillende zones met elk een andere gradatie in ruwheid, van collar tot apex.

GMT 61408 - Product Info - Xeal&TiUltra - 190x135 - BENL.indd 1 190x135mm-05.indd 1

GMT 61408 © Nobel Biocare Belgium NV, 2019. All rights reserved.

Het nieuwe Xeal-oppervlak is beschikbaar voor de On1™ Base en het Multiunit Abutment. TiUltra is beschikbaar op de bestsellers van Nobel Biocare, de NobelActive© en NobelParallel™ Conical Connection implantaten.

24-09-19 09:56:34 24-09-19 11:04

Sterk in tandtechnisch werk

Op zoek naar maatwerk voor uw patiënt? 4Dental staat voor kwalitatieve tandtechniek. Dankzij onze strategische samenwerking met Azië-expert Spring Dental, gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige tandtechniek voor een scherpe prijs, hebben wij nu nog meer keuze. Wij bieden fraaie esthetiek voor elke patiënt!

4Dental in Nederland

4Dental in Azië

✓ Ruim 100 jaar historie

✓ Eigen laboratorium sinds 2005

✓ Altijd dichtbij: > 40 locaties

✓ Scherpe tarieven: Spring productlijn

✓ CAD/CAM expertise: eigen freescentrum

✓ Leveringsbetrouwbaarheid: meerdere laboratoria

✓ Kwaliteit en service

✓ Kwaliteit en service

*Deze introductieaanbieding geldt uitsluitend voor nieuwe klanten van 4Dental Tandtechniek. Deze actie is geldig tot en met 31 december 2019. Let op, per praktijk kan hiervan slechts éénmaal gebruik worden. Kijk voor de volledige voorwaarden op www.4dental.nl/actie.

Uw full-service partner in tandtechniek. Kijk op www.4Dental.nl 28 DENTZ 190x135mm-05.indd 1

24-09-19 11:26


G-HOOFDSTUK AS1 diagnosen:

Complicerende factoren:

Co-morbiditeit met relatie tot OPD (etiologie en/

A. Pijn diagnosen:

of therapie): Ondermeer : systemische aandoening

Myogene pijndiagnosen:

groeistoornis, trauma, bestraling, PDS, FM,

› › › ›

CVS, SOLK

Myalgie Lokale myalgie Myofasciale pijn

• Medisch gecompromitteerd met invloed op (etiologie

Myofasciale pijn met gerefereerde pijn

Artrogene pijndiagnosen:

› › ›

en/of therapie). Zoals: Slaap-apneu, medicatiegebruik,

middelengebruik

Artralgie Overige TMD pijndiagnosen

Hoofdpijn geassocieerd met TMD

AS-2 factoren met invloed op etiologie en/of therapie.

Aanwijzing voor psychosociale factoren zoals: chronische

stress, depressiviteit, somatisatie, angst, catastroferen, ver-

B. Disfunctie diagnosen

stoorde slaap, inadequate coping stijl, grote discrepantie

› › › › › › ›

tussen ernst aandoening en ervaren lijdensdruk

Myogene bewegingsbeperking ADD met reductie

Geschiedenis / chroniciteit: Klacht langer dan 6 maanden

ADD zonder reductie, zonder beperking

bestaand en/of meer dan één hulpverlener geconsulteerd

ADD zonder reductie, met beperking

voor dezelfde OPD en/of onvoldoende effect op eerdere

(sub-)Luxatie

therapie voor OPD

ADD met reductieintermitterende blokkade

Degeneratieve kaakgewrichtsafwijking

C. Andere niet-dentoalveolaire OPD

› › › ›

Neuropathieën PDAP

Mondgewoonten: Slaapbruxisme, waakbruxisme, Overige

persisterende mondgewoonten

• Impact van de OPD:

Burning Mouth Neurovasculaire pijn

Sterk verstoorde functie van het

kauwstelsel n.a.v. OPD en/of Sterke beïnvloeding sociale

activiteiten n.a.v. OPD

• Inadequate cognities / verwachtingen:

Cognities van

patiënt m.b.t. oorzaken OPD stroken niet met gangbare

verklaringsmodellen en/of wensen of verwachtingen van

patiënt aangaande te volgen therapie stemmen niet over

een met gangbare therapie bij OPD

(proef-)verdoving valt hier niet onder. G44* kan alleen worden toe-

voorafgegaan door het Functieonderzoek Kauwstelsel. Rechtvaar-

gepast wanneer de OPD als complex is gediagnosticeerd.

diging voor het toepassen van deze beetregistratiemethoden moet

7. G62: Er bestaat nog maar één type therapeutische stabilisa-

blijken uit het Uitgebreid Onderzoek ten behoeve van het behan-

tieopbeetplaat.

delplan (C28).

8. G44*: Therapeutische injectie: Hiermee wordt bedoeld een

13. De opbeetplaat zonder voorafgaand functieonderzoek (G69)

spierinjectie of kaakgewrichtsinjectie met een medicament. Een

heet voortaan “beetbeschermingsplaat” omdat dit type opbeet-

(proef-)verdoving valt hier niet onder. G44* kan alleen worden toe-

plaat geen therapeutisch doel heeft, maar uitsluitend bedoeld is om

gepast wanneer de OPD als complex is gediagnosticeerd.

bescherming te bieden binnen het kauwstelsel.

9. G46*: Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig). Ook deze code kan alleen worden toegepast wanneer de OPD als complex is gediagnosticeerd. Inkoop en instructie van

Wat er nu nog moet gebeuren

een (geïndividualiseerde) Terabite zou bijvoorbeeld onder deze

Een nieuw systeem vergt gewenning. De DC-TMD is zelfs niet voor

code vallen.

alle gnathologen in Nederland gesneden koek, laat staan voor de

10. G47 en G48:

Alle OPD-behandelingen worden afgesloten

algemene praktijk. Daar zal scholing en training voor nodig zijn.

met een evaluatie inclusief her-meting en registratie van de afwij-

Desalniettemin zijn degenen die de vernieuwde G-codes hebben

kende waarden uit het initiële onderzoek en het bespreken van de

helpen opstellen, ervan overtuigd dat met deze vernieuwde code-

conclusies met de patiënt.

lijst deze groep patiënten meer op maat gesneden zorg kan ontvangen.

Paragraaf B:

De NVGPT zal zorgen dat alle benodigde formulieren, bijlagen en

11. Geen van de prestaties uit deze paragraaf zijn nog van toepas-

instructies op haar website www.nvgpt.nl beschikbaar komen.

sing in de diagnostiek en behandeling van OPD.

Na ongeveer 1 jaar zal de ANT samen met de NVGPT en

12. De beetregistratiemethoden worden om deze reden niet meer

Zorgverzekeraars Nederland een evaluatie uitvoeren. DENTZ 29


Drie keuzes. ÉÉN betrouwbaar resultaat. Kies voor toonaangevende hechtsterkte voor CAD/CAM en glaskeramiek restauraties.

Kies voor gemak en een decennium aan klinisch bewijs met dit universele cement.

Kies voor eenvoudig en hygiënisch cementeren van VMK en RVS kronen met fluorideafgifte.

3M™ RelyX™ Ultimate adhesief composietcement

3M™ RelyX™ Unicem zelfhechtend composietcement

3M™ Ketac™ Cem Plus glasionomeercement

Houd het eenvoudig. Kies met onze cementeerwijzer het beste materiaal voor uw indicaties op go.3M.com/cementwijzer

30 DENTZ


G-HOOFDSTUK

Behandeling kauwstelsel (G) a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) Onderzoek/diagnostiek bij OPD G21 Functieonderzoek kauwstelsel G22 Verlengd onderzoek OPD G23 Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 104,95 € 209,91 € 93,29

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21) G41 G62 * G68 * G47

Consult OPD-therapie A (niet-complex) Stabilisatieopbeetplaat Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

€ 61,22 € 157,43 € 46,65 € 69,97

Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22) G43 G44 * G46 * G48

Consult OPD-therapie B (complex) Therapeutische injectie Consult voor instructiegeïndividualiseerdeapparatuur (eenmalig) Evaluatie/herbeoordelingna OPD therapie B

b.

Beetregistraties

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 117,78 € 64,14 € 46,65 € 116,61

€ 87,46

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 G11 G12 G13 G14 G16 G20

Scharnierasbepaling Centrale relatiebepaling Protrale/laterale bepalingen Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie Therapeutische positiebepaling Beetregistratie intra-oraal

Diversen G15 G65 * G69 * G33 * c.

€ 87,46 € 81,63 € 58,31 € 524,77 € 29,15 € 58,31

Toeslag voor het behouden van beethoogte Indirect planmatiginslijpen Beetbeschermingsplaat Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 29,15 € 320,69 € 64,14 € 58,31

Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) G72 Controlebezoek MRA G73 * Reparatie MRA met afdruk

€ 291,54 € 29,15 € 46,65

DENTZ 31


Hoe bouw ik een goed pensioen op als tandarts?

Agenda 31 oktober 2019 ANTWORKSHOP Hoe bouw ik een goed pensioen op als tandarts?

Gratis voor ANT leden

2 PUNT EN

Het opbouwen van een goed pensioen is een belangrijke zaak voor een tandarts. Tijdens deze workshop wordt onder meer aandacht besteed aan de werking van lijfrenteproducten en de waarde van je praktijk. Om goed voorbereid richting pensioen te gaan komt de vraag aan de orde: wat kan je met je praktijk doen om de verkoopwaarde te maximaliseren?

www.ant-tandartsen.nl

ANT kantoor, Amsterdam Zuidoost

01 november 2019 CONGRES Endodontische Herbehandeling Bureau Kalker, RAI Congrescentrum Amsterdam

02 november 2019 ANTACTIVITEIT BHV-cursus (Herhalingscursus) Van Lanschot Bankiers, Zeist

BHV-cursus (Herhalingscursus)

Volg uw wettelijk verplichte BHV-training via de ANT!

Praktijkhouders zijn wettelijk verplicht de veiligheid in de praktijk altijd gewaarborgd te hebben, oftewel: er dienen altijd voldoende BHV-ers op de praktijk aanwezig te zijn om de bijbehorende BHV-taken correct uit te kunnen voeren. De ANT biedt daarvoor al geruime tijd een BHV-cursus op de praktijk 6 aan. Hiervoor geldt een minimumaantal deelnemers van vijf personen.

www.ant-tandartsen.nl

PUNT EN

08-17 november 2019 ACTIVITEIT Nascholing voor tandarts, mondhygiënist en assistent

Praktijkverkoop (speciaal voor verkopers)

Docendo Orbis, Thailand

Gratis voor ANT leden

14 november 2019 ANTWORKSHOP Praktijkverkoop (speciaal voor verkopers) Van Lanschot Bankiers, Zeist

22 november 2019 CONGRES NVvP Najaarscongres ParoNextgen Het Spant!, Bussum

2

Waar moet u aan denken bij verkoop van uw praktijk? • Wat is uw praktijk waard? • Welke mogelijkheden heeft u om de belastingclaim bij verkoop te beperken? De ANT heeft samen met Van Lanschot Healthcare en Karssen Financieel een workshop ontwikkeld voor verkopende tandartsen. Tijdens een interactieve sessie wordt antwoord gegeven op deze vragen en zorgen we dat u beter voorbereid bent bij de verkoop van uw praktijk.

www.ant-tandartsen.nl PUNT EN

28 november 2019 ANTWORKSHOP Nascholing Orale Radiologie ANT kantoor, Amsterdam Zuidoost

06 december 2019 CONGRES WHAT HAPPENS IN BELGIUM ... NVOI, Het Spant!, Bussum

27-30 januari 2020 CONGRES Nascholingscursus voor de midwinterdip Stichting Intercongress, Curacao

Nascholing Orale Radiologie

Alleen toegankelijk voor ANT-leden

Docent: Dr. Erwin Berkhout behaalde in 1998 zijn tandartsdiploma en promoveerde in 2007 in de orale radiologie. In 2009 voltooide hij de opleiding tot coördinerend stralingsdeskundige. Sinds 2013 is hij sectievoorzitter van de sectie Orale Radiologie van ACTA en houdt zich daar bezig met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. In deze interactieve lezing behandelt Erwin Berkhout diagnostische uitdagingen en de invloed van de nieuwe richtlijn tandheelkundige radiologie in één.

www.ant-tandartsen.nl

2 PUNT EN

Blue Monday overleefd?

Stichting Intercongress organiseert dé nascholingscursus om de midwinterdip te overleven!

11 PUNT EN

Onderwerpen: In de restauratieve tandheelkunde, Implantologie en Gnatologie volgen nieuwe trends en ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Toch wil je het liefst iets wat blijft, of tenminste wat goed genoeg blijft. De zoektocht naar lange-termijn stabiliteit, gezondheid, voorspelbaarheid én schoonheid maakt ons vak iedere dag uitdagend. Sprekers: Ben en Wiebe Derksen nemen jullie graag mee in de vraagstukken die zij iedere dag tegen komen en de keuzes die zij daarin maken. Alles om het lang vol te houden; en je restauraties hopelijk ook!

www.intercongress.nl

32 DENTZ DENTZ


BRANCHE,PRODUCT&EVENT

NIEUWE WEBSITE

INFOMEDICS Famed en Infomedics zijn samen doorgegaan onder de naam Infomedics.

Een vertrouwde naam met een compleet nieuwe uitstraling.

De kunst van het bekleden

T +31 492 78 00 56 • www.mera-chairs.nl

Onlangs lanceerde Infomedics dan ook haar vernieuwde website:

www.infomedics.nl Zorgconsumenten kunnen meer zelf regelen. Denk bijvoorbeeld aan controleren of de rekening is betaald, direct betalen via iDEAL óf het afsluiten van het Infomedics Betaalplan of een betalingsregeling. Zorgaanbieders lezen meer over de diensten en partnerships van Infomedics. Daarnaast is het binnenkort mogelijk om direct een offerte te maken en online klant te worden bij Infomedics.

21-9000-0981-01 Dentz 2019-05 MER_advertentie.indd 1 92x135mm-B.indd 1

12-09-19 14:0 18-09-19 11

ICX, het FAIRE Duitse Premium Implantaatsysteem

MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE!

N I EU

W

IS A SS O O N S R TI M E NT

OSSEOÏNTEGRATIE METEN IN ÉÉN SECONDE DECL AR ATIECOD

E J34

www.penguinrfa.nl

WIJ OVERTUIGEN AL 15 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN ORIGINEEL DUITS/ZWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl

DENTZ 33

21-9000-0558-02 Dentz 2019-05


E Dental: professioneel, persoonlijk en betaalbaar E Dental is al bijna 20 jaar een professioneel en high-tech dental depot met meer dan 20 betrokken medewerkers. We bieden degelijke, kwalitatieve merken en een compleet dienstenpakket. We kennen onze klanten persoonlijk, reageren snel, zijn flexibel en betaalbaar. Onze dochteronderneming E Build bouwt en verbouwt praktijken en in samenwerking ontzorgen wij u van ontwerp tot oplevering.

Technische dienst Ons team van 10 enthousiaste en hoog opgeleide technici garandeert probleemloos functioneren van al uw Gerco apparatuur. Preventief onderhoud staat daarbij centraal en verlenen wij in geval van calamiteiten supersnelle service. Behandelunits, RDS equipment, high-tech digitale röntgen (CBCT) en randapparatuur worden door ons deskundig onderhouden.

Verkoop Onze productspecialisten zijn bijzonder kundig, kennen de richtlijnen en hebben de creativiteit om de beste oplosMyrte sing aan te bieden. Bij voorkeur hebben we persoonlijk contact in onze showroom of in uw praktijk. De beste oplossing komt immers voort uit interactie. In onze showroom staat het equipment operationeel opgesteld. Hier vindt u verrassende oplossingen op het gebied van ergonomie, hygiëne en design.

Ons moderne pand aan de Kelvinring in Alblasserdam

E Dental vertegenwoordigt meer dan 50 vooraanstaande producenten van tandheelkundig equipment. Bezoek onze 400m2 grote showroom voor een compleet overzicht!

Units E Dental levert veel verschillende behandelconcepten passend bij uw werkwijze en budget. Basic of high end, zweep of hangslang, losse cart met stoel of geïntegreerde behandelunit, wij bieden u een ruime keuze uit ons assortiment. Uniek zijn onze slanke plafondunits met een optimale links- rechts flexibiliteit en onze uitgekiende behandelconcepten voor mondhygiënistes en orthodontisten.

34 DENTZ

Röntgen E Dental heeft het Japanse merk Morita, 20 jaar geleden, in Nederland geïntroduceerd. De ongeëvenaarde beeldkwaliteit van de ConeBeamCT is voor ziekenhuizen en implantologen reden om te kiezen voor dit merk. De gebruiksvriendelijke OPT/RSP heeft zijn plek veroverd bij de orthodontist, en vele algemeen practici gebruiken dagelijks hun Morita IC5 HD. Onze diagnostiek specialisten garanderen een naadloze aansluiting op uw bestaande infrastructuur.


Kelvinring 5 - 2952 BG Alblasserdam - 088 606 0810 - info@e-dental.nl - www.e-dental.nl

Ontwerp Onze creatieve ontwerpers kennen de ideale looproutes, weten van ergonomie en houden rekening met Yevgeny alle wet- en regelgeving. Zij snappen dat de praktijk uw visitekaartje is en zijn in staat uw wensen te vertalen in een helder ontwerp, en doen suggesties omtrent kleurgebruik en materiaal keuze.

Bouwbegeleiding Onze ervaren werkvoorbereiders kennen de praktijk. Zij detailleren, coördineren en sturen de bouw. Timo De werkvoorbereider begrijpt wat u wilt en welke eisen u stelt aan de kwaliteit. Hij is uw vaste aanspreekpunt en zorgt ervoor dat uw nieuwe praktijk binnen de afgesproken tijd wordt gerealiseerd.

Digitale tandheelkunde E Dental biedt een breed scala aan intra orale scanners in diverse prijsklassen. Zo bieden wij de snelle 3Disc Heron scanner aan, bieden we de compacte Dental Wings intra orale scanner aan en hebben we recent ook de Carestream cs 3600 aan het assortiment toegevoegd. Daarnaast bieden wij diverse printers (Rapid Shape) en dentale freesmachines (Roland) aan waarmee u zelf kronen, inlays, bleeklepels en boormallen kunt produceren. Uiteraard bieden wij ook de software aan voor het ontwerpen, maar u kunt dit ook uitbesteden aan onze supersnelle designservice.

Bouw Onze eigen dochteronderneming E Build bouwt vakkundig en snel uw droompraktijk; geheel turn-key! Roy Zij begrijpen het ingewikkelde programma van eisen voor tandheelkundige toepassingen, kennen de wet- en regelgeving en werken keer op keer volgens de praktijkrichtlijnen (denk aan WIP, arbo, stralingsbescherming, legionella).

M e e r w et e n ?

on s tij de ns de M a a k ee n af sp ra a k of bezo ek r en 1 & 2 no ve m be r! op en hu is da ge n op 31 okto be

Kom binnen! Bezoek onze openhuis dagen op 31 oktober, 1 & 2 november voor culinaire gastvrijheid, scherpe aanbiedingen en interessante workshops van o.a. Dr. B. Hassan, specialist in orale implantologie, prothetische- en restauratieve tandheelkunde, parttime gasthoogleraar prothetiek aan UCM Universiteit te Madrid en Medische Universiteit Wenen. Kijk voor meer informatie op: www.e-dental.nl/openhuis

Bek ijk on ze aa nbie di ng en fo ld er!

Meer weten ov er digitale tand

heelkunde?

Bezoek de open

E Dental is als specia huis dagen van E Den tal en laat u infor apparatuur te integrelist op het gebied van digitale meren en insp tandheelkunde ren en te onder irere als geen ander houden. Gedur in staat om u goed n! ende onze openh te adviseren en uis dagen wordt Quirein Bakker de digitale ons team verstre is digitaal tand technicus kt door twee specia en tevens diDr. Bassam listen. recteur van Hassan

Dental Cam, een heeft zich helemaal 100% digitaal toegelegd op Hein Vrins Hein werkend tanddigitale tandhee Vrins werkt al technisch lab. Hij Quirein Bakker lkunde en zal enige jaren bij zal u uitgebreid u meenemen in E Dental en informeren over de voordelen werpen van kronen kan u alles vertellen het zelf ontBassam Hassan van digitale implantaa en inlays. Uiteraard over de nismaken met t kunt u zelf kenfinanciële kant de Chairside Cad Door middel van planning. van het veractieve worksho Cam software en u alles vertellen een interhaal. Want naast p zal hij u laten Hein Vrins kan hij over de verschille zien de klinische van een boormal dat het ontwerp nde materialen. voordelen van , waarmee implanta en work flow is deze de digitale worden gepositio ten optimaal kunnen Quirein is aanwezi investering dankzij neerd, redelijk eenvoud g op donderdag, tegenwo codes en subsidies ordig ook financiee vrijdag (15.00 ig is. 20.00 uur) en zaterdag l goed te verantw Bassam zal er oorden. zijn op vrijdag (11.00 -15.00) (14.00 Hein is aanwezi zaterdag van (11.00 - 18.00) en g op donderdag, - 15.00) vrijdag en zaterdag Probeer zelf in onze showroo m welke scanner het beste bij u past. Geduren de onze openhuis dagen kunt u drie top scanners probere n of in actie zien!

Y es we sca n!

Scannen

Ontwerpen

Plannen

Frezen

Printen

Print

Bezoek altijd gezellig e Bezoek onze onze altijd

openhui gezellige openhuis s dagen! openhuisd agen!

Afbeelding volgt

Teon Thermodesinfec

tor

Gastvrijheid en persoonlijke aandach Lorem ipsum genieten van heerlijke t zijn ons handelsm dolor sit amet, hapjes, erk. Tijdens de zich van te voren etur adipisci por incididunt goede wijnen consect en uiteraard dagen kunt u ng elit,openhu aanmeldt ut labore sed doiseiusmod krijgt et dolore magnazeer scherpe u bovendi aanbied temquis nostrud exercita ingen. Wannee en 5%volgt extra aliqua. kortingUt ru enim tion ullamcotxt 31 oktober 17:00 . (niet minim veniam, geldigad op stuntaanbi laboris nisi ut quat. Duis tot 22:00 edingen) aute irure aliquip ex 1 novemb 12:00 tot 20:00 2 novembea commodo conseKijk voor meer dolor inerreprehe informatie op nderit in volupta t er 10:00 tot www.e

Teon+ Thermodesinfec

tor

Nu

€5.499,-*

B-klasse Autoc

Nu

€8.990,-*

Excl. BTW

Nu

17:00

-dental.nl/ope nhuis

laaf

Assistina 301 +

AN E DENTAL COMPANY Nu

€4.990,-*

Excl. BTW

Excl. BTW

€999,-

*

Excl. BTW

STUNT aanbied

Hoekstuk Rood, Blauw

ingen: 50% KORTI

NG

& Quickkoppel ing

DENTZ 35 STUNT aanbied

Veraview IC-5 HD

ingen: 50% KORTI

X-mind DC

NG

STUNT aanbied

ingen: 50% KORTI

Medisch toetse

NG

nbord Autodispens er


$#*%!

ONVOLDOENDE VERDOVING BIJ VERWIJDEREN IMPLANTAAT

Een klacht Klager verwijt (tandarts)verweerder dat deze bij klager onvoldoende verdoving had aangebracht voorafgaand aan het verwijderen van een implantaat uit de bovenkaak van klager, waardoor klager naar eigen zeggen onnodig veel pijn heeft ondervonden en bovendien immateriële schade heeft geleden.

KLACHT PATIËNT

waardoor hij niet onnodig pijn heeft hoeven

Klager stelt dat verweerder in april 2018

lijden. Volgens klager had ook verweerder

een viertal implantaten in de bovenkaak

er bij de betreffende behandeling voor

van klager heeft geplaatst. Op het moment

moeten zorgen dat klager geen pijn zou

dat de tandtechnicus nadien de implan-

lijden. Klager heeft ter zitting documenten

taatgedragen prothese bij klager wilde

overgelegd met betrekking tot de eerdere

plaatsen, voelde klager pijn. Klager heeft

behandelingen waarbij verdovingen zou-

zich vervolgens tot verweerder gewend, die

den zijn aangebracht.

volgens klager aangaf dat een van de implantaten niet was vastgegroeid in klagers

Klager verlangt een uitspraak over de

bovenkaak waardoor het implantaat moest

gegrondheid van het geschil. Klager vordert

worden verwijderd. Verweerder heeft, zo

voorts vergoeding van de immateriële

voert klager aan, vervolgens twee

schade die hij stelt te hebben geleden, te

verdovingen aangebracht achter de lippen

weten € 300,-.

van klager, maar niet in zijn gehemelte. Volgens klager heeft verweerder te weinig

36 DENTZ

verdoving gegeven, waardoor hij – tijdens

VERWEER TANDARTS

het verwijderen van het implantaat door

Volgens verweerder heeft hij als zorgvuldig,

verweerder – veel pijn heeft geleden. Vol-

vakbekwaam en professioneel handelend

gens klager duurde het verwijderen van

zorgverlener gehandeld. Verweerder heeft

het implantaat ook enige tijd.

de kaak, zo voert hij aan, overeenkomstig

Ter zitting heeft klager nog twee voorbeel-

de geldende richtlijnen verdoofd met net

den beschreven, waarbij hij door zorgver-

zoveel verdoving als gebruikelijk is in die

leners is behandeld en waarbij bij hem

gevallen en als medisch verantwoord c.q.

met succes verdovingen zijn aangebracht,

mogelijk was, gezien de leeftijd en gezond-


KLACHTENCOMMISSIE

heidstoestand van de klager. Verweerder

voelen gedurende het verwijderen van het

gehemelte met zich brengt en de pijn die

heeft op die manier, zo geeft hij te kennen,

implantaat. Volgens verweerder heeft hij

het verwijderen van het implantaat zonder

getracht de pijn als gevolg van de behan-

die afweging ook met klager besproken.

extra verdoving met zich brengt – niet voor deze wijze van verdoven heeft kunnen

deling zoveel als mogelijk te verzachten. Verweerder heeft ter zitting uiteengezet

UITSPRAAK

kiezen. Gelet daarop is het de Geschillenin-

dat hij, nadat de kaak was verdoofd, het

De Geschilleninstantie Mondzorg over-

stantie Mondzorg op basis van het dossier

implantaat uit de kaak heeft verwijderd

weegt als volgt. Zij is van oordeel dat aan

niet gebleken dat verweerder een ondeug-

door éénmaal aan het implantaat te

het dossier en het verhandelde tijdens

delijke behandeling heeft uitgevoerd. Nu de

trekken. Volgens verweerder kan dat een

de hoorzitting op 17 mei 2019 niet kan

klacht op inhoudelijke gronden is afge-

onplezierig gevoel en een pijnscheut geven.

worden ontleend dat verweerder on-

wezen, is toewijzing van de gevorderde

Verweerder heeft niet hoeven snijden,

zorgvuldig heeft gehandeld, in die zin dat

schadevergoeding niet aan de orde.

nu het implantaat niet was vastgegroeid

verweerder is getreden buiten de grenzen

in de kaak. De klacht dat verweerder te

wat redelijkerwijs van hem kon worden ge-

De Geschilleninstantie Mondzorg oordeelt

weinig verdoving zou hebben toegepast,

vergd in de gegeven omstandigheden. De

dat de klacht ongegrond is.

is volgens verweerder echter aantoon-

Geschilleninstantie Mondzorg overweegt

baar onjuist en ongegrond. Verweerder

dat onvoldoende is komen vast te staan

heeft juist, de gezondheidssituatie en het

dat verweerder op basis van de gegeven

medicijngebruik van klager inachtnemende,

omstandigheden niet had mogen handelen

zijn behandeling zo zorgvuldig mogelijk uit-

zoals hij heeft gedaan.Verweerder heeft

gevoerd. Daarbij heeft verweerder, zo geeft

verdovingen aangebracht en het implan-

hij te kennen, een zorgvuldige afweging

taat verwijderd. Het is de Geschilleninstan-

gemaakt tussen het plaatsen van een ver-

tie niet gebleken dat te weinig verdoving is

doving in het gehemelte – hetgeen volgens

aangebracht en dat verweerder –gegeven

verweerder voor meer en langere pijn zorgt

de door hem beschreven afweging tussen

– en de pijn die klager enkele seconden zou

de pijn die een extra verdoving in het

Zowel de klacht als het verweer is weliswaar verkort maar letterlijk overgenomen. Deze uitspraak is integraal te lezen op https://www.geschilleninstantiemondzorg. nl/uitspraken/

DENTZ 37


Fietsend naar het werk

Laat die elektrische auto staan en

KOM IN BEWEGING Kijk, natuurlijk ben je voor het milieu goed bezig als je met je 4%-bijtellingauto al die fossiele brandstofverbruikers erop wijst hoe het moet, maar je lovehandles worden er niet kleiner van. Ja, de koude (en gladde) maanden komen eraan, maar toch gaan we het hebben over fietsen. Geen Swap- of OV-fiets, maar een heuse eigen fiets die goed moet zijn voor jaren fietsplezier. We bekijken een paar modellen die op basis van de woon-werkafstand zijn uitgezocht. Pardon, niet bezweet op het werk willen aankomen? Dat lijkt nou juist geen probleem met ons beroep, de dagelijks frisse praktijkkleding ligt tenslotte klaar!

2-8 kilometer reisafstand

Voor mensen die niet ver van het werk wonen voldoet een stadsfiets. Is de omgeving niet te heuvelachtig, dan is een model met een naafversnelling van 3 of 8 een prima keuze. Onze 3 favorieten in dit klassement:

Cannondale Treadwell EQ Beeldschone maar prijsgunstige Cannondale met prima onderdelen die er ook nog een beetje hip uitziet. Je vergeet nooit meer je tas op je bagagedrager, want die heb je niet. Ingebouwde sensor in verbinding met een telefoonhouder laat je via een app zien hoe goed je bezig bent. Ruig, ongeveerd model, maar toch het comfort van een derailleur.

Batavus Dinsdag Exclusive Klassieke, Hollandse looks maar verrassend licht, hoogwaardige onderdelen zoals hydraulische

Koga F3 2.1

Magura remmen en een Shimano 8-versnel-

Heerlijk lichte fiets die bijzonder wendbaar is dank-

lingsnaaf. De fiets heeft een riem in plaats van een

zij de uitstekende balans van het frame. Qua

ketting en dat maakt hem heel onderhoudsvriende-

versnelling zit je met de derailleur met 30 ver-

lijk. Stuurt heel direct, mist een verende voorvork en

zetten altijd goed, ook als het wat heuvel-

biedt meer weerstand dan een derailleurfiets.

achtiger wordt. De schijfremmen zijn zeer goed doseerbaar en de afwerking is van bijzonder hoge kwaliteit. Helaas geen vering, houd op de klinkers dus goed het stuur vast.

Single speed, naafversnelling, derailleur – de single

8-15 kilometer reisafstand

Een hybride- of toerfiets is voor deze afstanden de beste keuze. Ook elektrisch fietsen wordt nu logisch. Onze 3 favorieten:

speed fiets maakt een kleine comeback maar als je geen Hipster in de grote stad bent zal dat je weinig interesseren. De naafversnelling is in 3, 7, 8, 11 en 14 verzetten te krijgen en is vrij duurzaam en onderhoudsvriendelijk, afhankelijk van het gebruik zijn de versies met 3, 8 en 14 versnellingen de beste keuzes. Een derailleur is onderhouds- en slijtagegevoeliger maar heeft een veel breder bereik waardoor er altijd een comfortabel verzet te vinden is en dat is vooral in een heuvelachtige omgeving of wanneer er met veel verschillende snelheden wordt gereden erg prettig.

38 DENTZ

BMC AlpenChallenge 01 One OngeĂŤvenaard veelzijdige urban bike van Zwitserse makelij. Sportieve maar ook erg stijlvolle moderne fiets met een laag gewicht en de beste onderdelen. Naafversnelling met 11 verzetten en een riem. Kunstwerkje, zie het als een racefiets in een maatpak. Alleen kopen als je echt van fietsen houdt. Kost wat, maar de afschrijving op een auto nog meer.


LIFESTYLE

Giant Anytour RS 1 Sportieve hybridefiets met comfortabele vering van zadelpen en voorvork. Hiermee fiets je in

0 kilometer reisafstand

het weekend met plezier nog een rondje om

In de winter liever niet de weg op, maar toch in beweging komen? Als er ruimte voor is, staat een fitnessfiets garant voor een fantastische workout. Onze favoriet:

het IJsselmeer. Kwalitatief hoogwaardige schakelgroep en derailleur en hydraulische schijfremmen. Design waar je nog even naar omkijkt als je hem in het fietsenrek hebt gezet.

Assault Airbike Elite Hele degelijke ‘fan bike’,

Gazelle Ultimate T10 HMB2020

een fitness fiets die een

Mooie elektrische fiets met een accu die in het

workout voor boven- en

frame is opgenomen. Dankzij de vering en de

onderlichaam

zithouding erg comfortabel. Een betrouwbaar

en op basis van lucht-

derailleursysteem en uitstekende remmen.

weerstand werkt. Ide-

De actieradius is 160 kilometer, dagelijks

aal om tijdens de kou-

laden is niet nodig. Erg stil, dus als ie-

de wintermaanden de

mand er naar vraagt kun je keihard blijven

conditie op peil te

verzorgt

houden.

ontkennen dat het een elektrische fiets is.

Verfrissende he r

fst

minilu zorgt voor een frisse wind in de praktijk of het laboratorium met:

NIEUW

:

minilu WaWi

• • • •

meer dan 45.000 merkartikelen geweldige aanbiedingen levering binnen 24 uur eenvoudige retourafhandeling

DENTZ 39 190725_VDV_minilu.0758.Anzeige_Dentz_NL_190x135.indd 1

25.07.19 14:22


5 TIPS

Door: Karik van Berloo en DaniĂŤl Post

ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN DE ZORG WWW.ELDERMANS-GEERTS.NL

Wat u moet weten over

de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB)

1

De mogelijkheden van tijdelijke contracten

Waarmee moeten praktijkhouders volgend jaar rekening houden? Vijf belangrijke tips op een rij.

Onder de huidige wetgeving geldt dat drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten

mogen worden aangegaan in een periode van maximaal twee jaar. Op grond van de nieuwe wetgeving mag u als werkgever drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan in een periode van maximaal drie jaar: dus een jaar langer dan nu het geval is.

Tandarts X is eigenaar van tandartspraktijk Y, waar tien werknemers verschillende werkzaamheden verrichten. Bij praktijk Y werken onder andere tandartsen, tandartsassistentes, oproepkrachten en een schoonmaker. Vanaf 1 januari 2020 zal X rekening moeten houden met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet zal gevolgen hebben voor de werknemers, maar ook voor tandarts X zelf. 40 DENTZ

TIP: Als de periode van twee jaar dienstverband voor een werknemer pas eindigt na 1 januari 2020, mag u feitelijk nu al gebruik maken van de nieuwe termijn van drie jaar bij de verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die bijvoorbeeld op 1 oktober 2019 afloopt. Stel dat u nog een derde arbeidsovereenkomst mag aangaan ingaande 1 oktober 2019 en het dienstverband met die werknemer op 1 februari 2020 twee jaar heeft geduurd, dan mag u dus de derde arbeidsovereenkomst nu al bij de verlenging per 1 oktober 2019 aan gaan tot 1 februari 2021, zonder dat dit als een vaste arbeidsovereenkomst


ONDERNEMEN

wordt beschouwd. De verruiming van

2020 geldt voor iedereen een vergoeding

TIP: Als u overweegt de praktijk te stop-

de ketenregeling heeft namelijk directe

van één derde maandsalaris per gewerkt

pen vanwege ziekte en/of pensioen, houd

werking op 1 januari 2020.

jaar, ongeacht de leeftijd van de werkne-

dan rekening met de voorwaarden van

mer en de duur van het dienstverband. Wel

deze regeling, zoals het maximum aantal

gaat het recht op de transitievergoeding

werknemers dat u heeft. Een praktijk met

(Geen) vaste uren voor de oproepkracht?

direct vanaf het begin van het dienstver-

25 of meer werknemers mag immers

band ontstaan, terwijl dat nu pas na 2 jaar

geen gebruik van de regeling maken.

Op grond van de WAB bent u

dienstverband ontstaat.

als werkgever verplicht om een

TIP: Als u door omstandigheden (mo-

2

5

Lagere premie afwegen tegen flexibiliteit van tijdelijke contracten

contract met een vastgesteld aantal uren

gelijk) afscheid moet nemen van uw

aan te bieden aan een oproepkracht, wan-

werknemer, kan het verstandig zijn de

neer het contract van de oproepkracht 12

verschillen na te gaan tussen de huidige

maanden heeft geduurd.

wijze waarop de transitievergoeding is

TIP: Vanaf 1 januari 2020 geldt over-

geregeld, en de toekomstige transitie-

gangsrecht. Dit houdt in dat oproep-

vergoeding. Voor de praktijk kunnen de

contract, en niet meer van de sector. Dit

krachten die op dat moment al langer

verschillen in individuele gevallen groot

4

betekent kort gezegd dat tijdelijke arbeids-

zijn.

overeenkomsten meer premie zullen kosten

minder dan 25 werknemers en wilt u

WW-premies verschuldigd zijn. Als u

2020 daarom goed na over de inzet van

de praktijk volledig stoppen vanwege

bijvoorbeeld eerst een jaarcontract met

oproepkrachten die u nu in dienst heeft,

pensionering en/of ziekte? Vanaf 1 januari

een maand proeftijd aanbiedt, kan dat

als de periode van inzet per die datum al

2021 bestaat de mogelijkheid om onder

wellicht voldoende zijn om te beoorde-

langer dan 12 maanden heeft geduurd.

bepaalde voorwaarden compensatie te

len of u de werknemer wilt behouden.

Als u niet wilt dat er vaste uren ontstaan

krijgen voor de transitievergoedingen die

Vervolgens kan dan een vast contract

kunt u bij tijdelijke arbeidsovereenkom-

u moet betalen aan de werknemers als de

worden afgesloten, met als gevolg lagere

sten met oproepkrachten er voor kiezen

praktijk stopt. De peildatum voor het aantal

WW-premielasten voor de praktijk.

om die niet te verlengen, of om de op-

van 25 werknemers is 1 januari van het ka-

Raadpleeg uw salarisadministrateur

roepkrachten de komende maanden niet

lenderjaar waarin de dienstverbanden met

voor een indicatie van extra premiekos-

meer op te roepen, waardoor het vast

toestemming van het UWV zijn beëindigd.

ten voor tijdelijke contracten.

dan 12 maanden werkzaam bij u zijn, uiterlijk op 1 februari 2020 een contract met een vast aantal uren moet krijgen. Het aantal uren wordt berekend aan de hand van het gemiddelde aantal uren over de 12 maanden daarvoor. Denk de komende maanden tot 1 januari

3

De WW-premie zal vanaf 1 januari

2020 afhankelijk worden van het soort

dan vaste arbeidsovereenkomsten.

Compensatie transitievergoeding voor kleine praktijken die stoppen

TIP: Ga na wat voor de praktijk het

Bent u een kleine praktijk met

van vaste contracten waardoor lagere

meeste oplevert: flexibiliteit door tijdelijke contracten, of het sneller aanbieden

aantal uren lager zal worden.

Transitievergoeding Verder veranderen per 1 januari 2020 de regels over de transitievergoeding. Dit is de financiële

vergoeding die werknemers ontvangen bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. Vanaf 1 januari

Cumulatiegronden bij ontslag De voorwaarden om een werknemer in vaste dient te kunnen ontslaan worden minder streng. Onder het huidige ontslagrecht is het in beginsel slechts mogelijk op basis van 1 ontslaggrond een werknemer te ontslaan. Door de invoering van de cumulatie-grond wordt het voor werkgevers eenvoudiger om werknemers via de rechter te ontslaan. Voorgaande houdt in dat er een combinatie van ontslaggronden mogelijk wordt. Dit was in beginsel voor de invoering van de WWZ in 2015 ook al mogelijk. Wel nieuw is dat de rechter daarbij een extra vergoeding van maximaal 50% van de geldende transitievergoeding kan toekennen. Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Meldt u dan aan voor de workshop over de gevolgen van de WAB. www.ant-tandartsen.nl

DENTZ 41


ONDER NARCOSE BEHANDELEN IN UW EIGEN PRAKTIJK?

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.: AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op 4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw cliĂŤnten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de inrichting van uw kliniek. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele anesthesie willen aanbieden: Als u aan uw cliĂŤnten behandelingen onder algehele anesthesie wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte: Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Weena 1197 3013 AL Rotterdam Tel: + 316 247 257 37 www.aicservices.nl 42 DENTZ info@aicservices.nl


Weg van Rollecate 17

8325 CP Vollenhove

Tel: 0527-241782

www.zeelte.nl

Info@zeelte.nl

KAPS-Variflex-100 voor een nog betere ergonomie!

Wij willen u graag de mogelijkheden van de Heka Unic-line laten ontdekken. U bent van harte welkom in onze showroom in Vollenhove. Bel ons gerust voor een afspraak en advies.

190x135mm-B.indd 1

18-09-19 11:43

DENTZ 43


CYCLAMEN GEVEN HET HELE JAAR

KLEUR Veel hobby’s komen voort uit gezinstradities. Maar de passie van tandarts Paul Hendrikx wortelt eigenlijk in de tandheelkunde zelf. Oorsprong: de sluiting van de Utrechtse tandheelkundefaculteit in de jaren tachtig. Ruim 25 jaar later schrijft hij hét handboek voor het kweken van botanische cyclamen in Nederland. door: Kees Adolfsen

44 DENTZ


TANDARTS&HOBBY

Wat heeft het sluiten van die faculteit

helpen aan voldoende fotomateriaal – pas

met deze hobby te maken?

10 jaar later bleek dat ze op dat moment

“Ik werkte daar als universitair docent. Toen

zelf al het idee voor een lijvig standaard-

de minister besloot de faculteit te sluiten,

werk hadden.”

kreeg ik de keus te verkassen naar Amsterdam of Nijmegen. Maar ik had al

Heeft deze hobby - naast de genoemde

een kleine praktijk in Schalkwijk. Ik besloot

faculteitssluiting – meer raakvlakken

in de buurt te blijven en nam de praktijk in

met het tandartsvak?

Houten over waar ik nog steeds werk en

“Onze jongste zoon trof me ooit in de kas

woon. Alleen de tuin vonden wij saai: gras

aan met mijn loepbril op. Hij begreep er

omzoomd met laurierstruiken. We gingen

niets van. Maar als je gaat veredelen, dus

op zoek hoe we daar het hele jaar kleur in

een hybride wilt creëren door te kruisen,

konden krijgen.”

ben je met uiterst precies handwerk bezig. Dan gebruik ik onder meer een scalpel en

En dan kom je vanzelf bij de cyclaam

oude Hedströmvijltjes. Ik draag sowieso

uit?

vaak handschoenen, omdat cyclamen

“Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. Mijn jong-

ergens giftig zijn. Als ik na de drukte van

ste herinnering is zo’n vensterbankplant die

de praktijk de kas binnenkom, ben ik totaal

je cadeau gaf aan een oude tante. Maar

ergens anders en helemaal los van de

toen ik op zoek ging naar winterbloeiers

dagelijkse beslommeringen.”

kwam ik Cyclamen coum (“ko-oem”) tegen, die al in januari buiten bloeit. Daarmee

Welke hoogtepunten beleef je aan

startte een ontdekkingstocht die nog steeds

cyclamen?

doorgaat, met vallen en opstaan. Want

“De kleurrijke zee van bloemen in mijn

cyclamen groeien vooral in het gebied rond

wintertuin is steeds weer heerlijk. Maar een

de Middellandse Zee. Over hoe je die hier,

uniek moment gaat mogelijk nog komen. Ik

in ons klimaat en onze grond kunt kweken,

ben al lang bezig een herfst- en lentebloei-

was weinig te vinden.”

er te kruisen. Dat is (inter)nationaal niet eerder gerealiseerd. De bestuiving is mogelijk

Is er in ons land niet iets als een

gelukt in 2016. Na een jaar kwam het zaad

cyclamenvereniging?

op en nu twee jaar later zouden de eerste

“Die is er alleen in Engeland. Ik ben er lid

bloemen kunnen volgen, waarschijnlijk in

van, maar het stoorde me dat over de teelt

december. Ik ben dit jaar ook veertig jaar

van cyclamen in Nederland geen gedegen

tandarts – het zou een mooie bekroning

informatie voorhanden was. Ons klimaat

zijn.”

verschilt behoorlijk van waar de meeste

foto: Maaijke de Ridder

cyclamen vandaan komen. En ik houd van praktische handboeken. Ik deed tijdens

En die heet dan Hendrikx-cyclaam?

mijn studie veel assistentschappen, werkte

“Om eerlijk te zijn bestaat die al ongeveer.

mee aan tal van readers voor histologie

Op foto’s van een vriend ontdekte ik ooit

en anatomie. Dat motiveerde me ook om

een nog niet beschreven cyclamenvorm en

een handboek voor cyclamenliefhebbers in

die heb ik via de volledig wetenschappelijke

Nederland te schrijven. Het werd in 2002

route op naam gebracht. Als in december

uitgegeven en is nog steeds te verkrijgen.

een unieke bloem het licht ziet, vernoem

Maar de cyclamenvereniging heeft daar

ik de kruising naar mijn in 2017 overleden

niet aan meegewerkt. Ze “konden” me niet

cyclamenvriend Jan Bravenboer.” DENTZ 45


DE PRAKTIJK VAN...

PC2 Tandartsen Een kijkje in de praktijk van

De geschiedenis van PC2 Tandartsen gaat beduidend verder terug dan 2009. Peter Gits (59) nam al in 1988 een kleine praktijk over en begon aan huis. In 2006 ging hij deel uitmaken van een grote maatschap, die zich vestigde op PC Hooftstraat 2 in Eindhoven. Die maatschap werd in 2009

WE KRIJGEN VEEL EXPATS IN DE PRAKTIJK

“door bestaande

Van de fiets

multinationals als

Nog een typische doelgroep voor Eindhoven

ASML en Philips én

zijn de studenten. Op de universiteit ging

de snelle ontwik-

geleidelijk rondzingen dat PC2 Tandartsen

kelingen in onder

dé praktijk voor studenten is. Een eenmalige

meer technologie

actie met een eerste gratis controle hielp

en design. We

nog verder mee. Want budget telt na-

gesplitst – met Heleen van Oers ging Gits

krijgen daardoor veel expats in de praktijk,

tuurlijk. Al hoef je jaarlijks aan de tandarts

verder in een kleinere. Beide praktijken zit-

we registreren wekelijks tientallen nieuwe

beduidend minder kwijt te zijn dan aan de

ten nog steeds opdezelfde locatie, in een in

patiënten.” De expats komen uit de hele

kapper of je iphone, verzekert Gits. “Tenzij

het oog springend voormalig bankgebouw,

wereld, van Rusland tot Argentinië, Iran tot

je natuurlijk van de fiets valt. En dat wil

hartje Eindhoven.

Zuid-Afrika. Er wordt dan ook dagelijks veel

studenten nog wel eens overkomen, met

Engels gesproken aan de stoel. Het is een

het een en ander achter de kiezen.”

stimulerende doelgroep voor de praktijk. Booming

Afhankelijk van hun herkomst is er soms

Ruimere locatie

De splitsing verliep ‘in goed overleg’, verze-

zeker achterstallig onderhoud, volgens Gits.

De huidige zes behandelkamers voldoen

kert Gits. Ook de patiënten lopen echt maar

“Maar het zijn over het algemeen slimme

bijna niet meer voor de groeiende patiën-

hoogst zelden de verkeerde deur binnen. En

mensen. Na een bezoek aan de mondhygi-

tengroep. Maar de drie zzp-tandartsen op

patiënten zijn er genoeg.

ëniste of preventieassistente pikken ze het

parttime-basis kunnen nog uitbreiden qua

“Eindhoven is booming”, legt Van Oers uit,

echt op.”

stoeluren. Ook avondopenstelling zou meer

46 DENTZ


wie Peter Gits, Heleen van Oers, tandartsen/ praktijkeigenaars

wat Algemene praktijk

waar Eindhoven

wanneer Sinds 2009

website www.pc2-tandartsen.nl

ruimte bieden. Tandartsen én patiënten zijn daar duidelijk vóór, weet Gits, maar de assistentes sputteren een beetje tegen. Inmiddels wordt al uitgekeken naar een ruimere locatie. Maar ook die moet absoluut weer in het centrum van de stad liggen.

WE WILLEN DAT PATIENTEN AAN ALLES MERKEN HOE MOOI WIJ DIT VAK VINDEN

Behandelmicroscoop

mer te restylen naar KingKongs, designers

Waaraan wil je als praktijk herkenbaar

voor de hospitality. Opdracht: geen wacht-

zijn? Ze zijn het erover eens dat de kwaliteit

kameruitstraling en een vleugje internatio-

van de behandelingen op nummer 1 staat.

nale allure. Ze zijn er blij mee bij PC2.

Van Oers: “We willen dat de patiënten aan alles merken hoe mooi wij dit vak vinden.

In gesprek

Wij volgen daarom iedere ontwikkeling.

Andere speerpunten: ruim tijd voor voor-

tend gevolgd. Gits: “We nemen elke klacht

Zo behandelen wij inmiddels vrijwel altijd

lichting en de patiënt betrekken in behan-

serieus, ook al wordt die anoniem gedaan.

via de microscoop. Patiënten voelen goed

delkeuzes. Daarnaast leeft de ambitie

We reageren altijd. We zien graag tevreden

welke precisie en perfectie we daarmee

om via social media steeds ‘in gesprek’ te

patiënten. Gisteren zei een net nieuwe pa-

nastreven.”

blijven met de patiënten. Een Facebookpa-

tiënt van 86 jaar bij het weggaan dat hij blij

Ook aan uiterlijke zaken wordt zorg be-

gina en Instagramaccount helpen daarbij.

was dat hij bij ons terecht was gekomen.

steed. Zo ging het verzoek om de wachtka-

Daarnaast worden reviewsites nauwlet-

Daar doe je het allemaal voor!” DENTZ 47


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN ZORG | WWW. ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Daniël Post en Karik van Berloo

Risico’s bij overtreding van de NZa tariefbeschikking Mondzorg

DE

CASUS

Orthodontist X heeft twee praktijken: één in Nederland en één in Duitsland, net over de grens. X ontvangt zijn patiënten in de Nederlandse praktijk, waar hij de patiënt een voorlopige kostenbegroting verstrekt. In de kostenbegroting vermeldt X dat een aparte behandelingsovereenkomst moet worden afgesloten voor het opstellen van een behandelplan door de Duitse praktijk. X brengt vervolgens zijn Nederlandse patiënten € 420,- in rekening voor een behandelplan, dat volgens X deels in Duitsland is opgesteld. Volgens de Tariefbeschikking Orthodontische Zorg en de Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg mag echter slechts een veel lager bedrag in rekening worden gebracht. Hoe zit dat? En welke toezichthouder kan ingrijpen?

48 DENTZ

Op basis van de Wet Marktordening

van de NZa als maximum bedrag dat

Gezondheidszorg (Wmg) stelt de Ne-

in rekening gebracht mag worden.

derlandse Zorgautoriteit (NZa) de Tariefbeschikkingen vast. Voorbeelden zijn de Tariefbeschikking Tandheelkundige

De Wmg en de NZa

Zorg en de Tariefbeschikking Ortho-

De NZa is belast met markttoezicht en

dontische Zorg. Bij elke verrichting die

tariefregulering, ook in de mondzorg.

een tandarts in rekening mag brengen,

Tevens houdt de NZa toezicht op de

hoort een prestatiecode. Op basis van

naleving van de Wmg door zorgaan-

de Beleidsregels bepaalt de tandarts

bieders. Op basis van meldingen of

welke prestatiecode het best aansluit

ambtshalve voert de NZa in dat kader

bij de geleverde zorg. Iedereen die

toezichtscontroles uit, waarbij de NZa

bevoegd en bekwaam is om mondzorg

onder meer kijkt of geen tarieven in

te leveren, mag in beginsel een behan-

rekening zijn gebracht voor niet-be-

deling uit de prestatielijst declareren. In

staande prestaties, of geen tarieven in

een bijlage bij de Tariefbeschikkingen

rekening zijn gebracht die niet liggen

is per prestatiecode een bedrag door

boven de maximale tarieven en of

de NZa vastgesteld, dat maximaal in

materiaal- en techniekkosten wel deug-

rekening mag worden gebracht door

delijk gespecificeerd zijn per individuele

zorgaanbieders die tandheelkundige

patiënt.

zorg leveren. Deze maximumtarieven zijn voor elke zorgverlener binnen de

Hoge boetes

mondzorg hetzelfde. Het maakt daarbij

Op grond van de Wmg kan de NZa

niet uit of de cliënt verzekerd is voor

bestuurlijke boetes opleggen aan

deze zorg of deze zelf wil betalen, in

zorgaanbieders die deze regels niet na-

beide gevallen geldt het maximumtarief

leven. Dergelijke overtredingen kunnen


RECHTEN&PLICHTEN

door de NZa worden beboet met een

deze behandelplannen immers deels in

patiëntenkaart – het enige dat kennelijk

bedrag van ten hoogste € 500.000,- of,

Duitsland opgesteld, dus was volgens

in Duitsland gebeurde – een onderge-

indien dat meer is, 10% van de omzet

hem de Nederlandse Tariefbeschikking

schikt deel van het gehele behandel-

van de onderneming in Nederland. Let

niet op deze behandelplannen van

traject uitmaakte, vond het CBB dat

wel: het gaat dus om boetes die een

toepassing.

de Nederlandse Tariefbeschikking van

bestuursorgaan (de NZa) kan opleg-

kracht was. Bovendien maakt het, zo

gen; daar komt in eerste instantie geen

Rechtbank

overwoog het CBB, voor de Neder-

rechter aan te pas. Bij het vaststellen

De NZa en later ook de Rechtbank

landse patiënt niet uit in welk land het

van de boete houdt de NZa rekening

waren het niet met de orthodontist

behandelplan gemaakt wordt.

met de ernst, de duur, de frequentie

eens. De Rechtbank stelde vast dat

van overtredingen en de mate waarin

de behandeling van de patiënt en het

Betekenis

deze aan de overtreder kan worden

patiëntcontact feitelijk in Nederland

Dit voorbeeld en ook andere recente

verweten. De NZa bepaalt deze boete

plaatsvindt en dat voor het opstellen

boetebesluiten laten zien dat de NZa

aan de hand van een boetebeleids-

van het behandelplan de Nederlandse

streng optreedt tegen handelwijzen of

regel, waarbij de NZa afhankelijk van

patiënt Nederland niet hoeft te verla-

constructies die ervoor bedoeld zijn om

de genoemde factoren een rekensom

ten. Daarbij wees de Rechtbank er nog

onder de regels in de Tariefbeschikkin-

invult en tot een bepaald bedrag komt.

op dat de orthodontist zelf had aan-

gen uit te komen. Te hoge gedeclareer-

In de praktijk zijn boetes van enkele

gevoerd deze constructie te hebben

de honorariumtarieven, techniekkosten

tonnen voor overtreders van deze

opgetuigd, omdat de orthodontietarie-

die niet 1-op-1 zijn gedeclareerd of

regels geen uitzondering.

ven in Nederland ‘absurd’ laag waren.

declaraties voor handelingen waar-

Wel matigde de rechtbank de boete tot

voor geen prestatiecode is: het zijn

€ 95.000,-.

voorbeelden waarbij de NZa hard

Praktijkgeval In het voorbeeld in de casus had de

ingrijpt en niet bang is hoge boetes op te leggen, ook aan de achterliggende

€ 110.000,-, omdat de orthodontist een

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB)

tarief van € 420,- voor het opstellen

De orthodontist legde zich ook hier niet

dat het voor tandartsen verstandig is

van het behandelplan had gerekend

bij neer en ging in hoger beroep, bij het

zich van de regels in de Tariefbeschik-

voor patiënten die waren ingeschreven

College van Beroep voor het Bedrijfs-

king bewust te zijn en bij twijfel over

in de Nederlandse praktijk. De ortho-

leven (CBB). Ook bij het CBB ving de

de toelaatbaarheid van een declaratie,

dontist ging daartegen in bezwaar en

orthodontist echter bot: aangezien het

goed na te (laten) gaan of de handel-

beroep. Volgens de orthodontist waren

maken van wat aantekeningen op de

wijze in lijn is met de NZa-regels.

NZa een boete opgelegd van

aandeelhouder. Een en ander laat zien

DENTZ 49


Polym e r i sati el a m p e n i n d e d agelijks e p raktijk: belan gr i j ke fa c t o re n e n e i s e n voor d e b es te res ultate n . Dr. Jörg Weiler, tandarts uit Keulen Uit onderzoek1 is gebleken dat 50 procent van alle inkomsten in de dentale branche op de een of andere manier verband houdt met lichtpolymerisatie. Een polymerisatielamp is daarmee, naast de boor, waarschijnlijk een van de belangrijkste instrumenten in de tandartspraktijk. Uit een onderzoek van Fan et al.2 blijkt echter dat 38 procent van de restauraties niet goed genoeg wordt uitgehard. Criteria voor een geslaagde lichtpolymerisatie Voor perfect gepolymeriseerde restauraties zijn het belichtingstoestel en de belichtingsprocedure van cruciaal belang. En juist op die twee factoren hebben gebruikers rechtstreeks invloed. Vaste factoren waar de gebruiker niets aan kan veranderen, zijn zaken als breedte, diepte en plaats van een restauratie. Tandartsen zullen hun manier van werken en de keuze voor een belichtingstoestel hieraan moeten aanpassen. Afhankelijk van de situatie, geometrie en hoek van het licht kunnen er schaduwen vallen op de restauratie. Als de polymerisatielamp te klein is, zal de restauratie niet voldoende uitharden binnen één uithardingscyclus. Het is dan ook belangrijk dat de omvang van het door de lamp geproduceerde licht overeenkomt met de omvang van de caviteit, dat de lamp optimaal kan worden geplaatst en dat er indien nodig speciale accessoires bijgeleverd worden. Een andere belangrijke factor is de energie die nodig is om het restauratiemateriaal uit te harden. De benodigde polymerisatietijd hangt vooral af van de energie en het vermogen van de polymerisatielamp. De daadwerkelijk benodigde energie is weer afhankelijk van de factoren vermogen en tijd. Uitgaande van een benodigde hoeveelheid energie van 16.000 mW/cm2 (16 joule) neemt bij 1.600 mW aan vermogen de polymerisatieduur af tot 10 seconden. Bij een vermogen van slechts 800 mW duurt uitharding 20 seconden. Voor de gebruikelijke composietmaterialen wordt 16 joule aangeraden. Daarbij speelt de kleur van het composietmateriaal een belangrijke rol. Hoe translucenter of helderder de composiet, hoe effectiever het licht zijn werk doet en hoe dieper het tijdens het polymerisatieproces kan doordringen in het materiaal. Bij donkerdere composietmaterialen is voor de polymerisatie aanzienlijk meer energie nodig. Bovendien moet 1 2 3

hierbij in vergelijking met lichtere materialen worden gekozen voor een geringere laagdikte. Eisen aan een goede polymerisatielamp De meeste tandartsen kiezen tegenwoordig voor een ledpolymerisatielamp. Het grote voordeel van deze lampen is dat ze meestal geen actief koelsysteem nodig hebben vanwege het beperkte verlies van vermogen. Ze moeten minimaal een vermogen van 1.000 mW/cm2 hebben, zodat de polymerisatiecycli niet te lang duren. Een lichtgewicht, slank handstuk geeft toegang tot alle gebieden en zorgt ervoor dat het licht terechtkomt op de plek waar het nodig is. Bij een andere belichtingshoek is het zeer waarschijnlijk dat de hoeveelheid uitgestraalde energie aanzienlijk vermindert.3 Het licht moet geconcentreerd en homogeen zijn, zodat het hele gebied genoeg energie krijgt. De golflengten van het licht moeten geschikt zijn voor alle foto-initiatoren en alle lichtuithardende materialen (Lucirin, fenylpropaan-2-on en kamferchinon). Met een lichtspectrum van 400 - 480 nm is de lamp geschikt voor alle gangbare restauratiematerialen. Een energie-efficiënte polymerisatielamp vermindert de hoeveelheid restwarmte. Plastic behuizingen en glasvezelkabel zijn vrij breekbaar en kunnen daarom leiden tot energieverlies. De polymerisatielamp moet dan ook een stevige en stabiele constructie hebben. En met de juiste accessoires erbij, nemen de toepassingsmogelijkheden toe.

© 2019 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

50 DENTZ

Dankzij de stevige constructie uit één stuk massief aluminium en het slanke, ergonomische ontwerp is de VALO Grand onverslijtbaar en zijn restauraties op alle plaatsen goed toegankelijk.

De gouden standaard voor lichtpolymerisatie De bekroonde VALOTM Grand voldoet aan veel van de bovengenoemde eisen. De VALO Grand-breedbandledpolymerisatielamp heeft een grote lichtintensiteit en een breed lichtspectrum en is daardoor geschikt voor alle lichtuithardende restauratiematerialen (385 nm - 515 nm). De unieke lens van 12 mm belicht een 50 procent groter oppervlak dan de 10 mm-lens van de originele VALOTM, en die was al een van de grootste op de markt. Een restauratie van een 10 à 11 mm grote molaar kan zo in één keer volledig worden uitgehard.

American Dental Association. (2007). 2005-06 Survey of Dental Services Rendered. 1–181. American Dental Association. (2013). Survey of fees Fan PL et al.: Curing-Light intensity and depth of cure of resin-based composites tested according to international standards. JADA Vol. 133, Avril 2002 Dalhousie University, Halifax/Canada, Prof. Richard Price

www.ultradent.com/nl

De VALO Grand heeft drie verschillende standen waarmee de tandarts het gewenste vermogen kan instellen. De polymerisatietijd is langer of korter al naargelang het ingestelde vermogen. Dankzij zijn grote dekking (meer dan 100 mm2) en de optimaal gecollimeerde bundel levert de lamp een constant, uniform lichtvermogen en uitstekende, betrouwbare resultaten.

Conclusie De juiste polymerisatielamp zorgt samen met de juiste belichtingsprocedure voor veilige, uitstekende en voorspelbare resultaten in de dagelijkse praktijk. Lees meer op Ultradentproductseu.blog of volg ons op facebook (Ultradent Products Nederland).


BREEDBANDLEDPOLYMERISATIELAMP

E L E G A N T LY

Grand Cordless

Grand Corded

POWERFUL

Cordless

Corded

U LT R A D E N T. C O M / N L Ultradent Products Nederland

© 2019 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

DENTZ 51


Met de ANT van Nouhuysbeurs op buitenlandstage

ERVARING OP Z’N ZUID-AFRIKAANS Rob van der Donk en Merthijn Huisman vertrokken met een duidelijk doel naar Zuid-Afrika. De praktijk bleek weerbarstiger, maar juist van die situaties leert men het meest. En dat blijkt. Naast de verschillende nieuwe indrukken hebben ze in korte tijd veel ervaring opgedaan, meer dan ze in Nederland zou zijn gelukt. Al met al een fantastische en vooral leerzame tijd. 52 DENTZ


BUITENLANDSTAGE

Het voornaamste doel van onze stage was

wijze in een township verschilt eigenlijk in

het bevorderen van en leveren van een

alle opzichten met de manier van werken

duurzame bijdrage aan de mondgezondheid

zoals we die in Nederland gewend zijn.

van de kinderen in de diverse townships

De kliniek lag in een ontwikkeld gedeelte

rondom Kaapstad. We hebben onze stage

van de township waar ongeveer 100 000

zelf georganiseerd, in samenwerking met

mensen wonen. Dagelijks staat er dagelijks

de organisatie DentalWellness Trust. We

vanaf 05:00 uur een rij van ongeveer 200

draaiden enkele weken mee in een kliniek in

patiënten, waarvan die dag slechts de helft

de township Gugulethu. Dit is de eerste sa-

geholpen zal worden. De behandeling om

menwerking met DWT en daarom was het

patiënten pijnvrij te maken is eigenlijk altijd

voor ons af en toe wel een verrassing hoe

het trekken van het desbetreffende element.

de verschillende onderdelen van de stage

Dit gebeurt kosteloos als onderdeel van

zouden uitpakken.

een door de overheid gefinancierd publiek gezondheidsprogramma.

Waar studenten in Amsterdam gedurende de gehele opleiding slechts enkele tiental-

In deze zeer arme regio zijn gemutileerde

len elementen extraheren, hebben wij er in

dentities ten gevolge van cariës eerder regel

totaal meer dan 300 verwijderd. Zo hebben

dan uitzondering. Onze initiële doelstelling

Onze praktische vaardigheden en het vermo-

wij naast het leren kennen van een andere

was om ons te bekwamen in het gezond

gen om de moeilijkheidsgraad vooraf goed in

cultuur, andere gebruiken en een andere

maken van desolate restdentities middels

te schatten, verbeterden enorm.

manier van tandheelkunde bedrijven, ook

extracties. We begonnen met eenvoudige

heel veel praktische vaardigheden kunnen

extracties, maar al snel werden op de kin-

Preventieve adviezen vinden nauwelijks

opdoen waar we onze gehele carrière profijt

deren na (vanwege de taalbarrière) eigenlijk

gehoor. Preventie wordt niet als prioriteit be-

van zullen hebben.

alle patiënten naar ons doorverwezen.

schouwd en dat blijkt bijvoorbeeld uit de grote frisdrankconsumptie. Toch is de combinatie

Tijdens onze stage hebben we mensen van

tussen het verbeteren van de mondhygiëne

verschillende organisaties leren kennen. In

van kinderen (het preventieve gedeelte) en

het begin voornamelijk de vrijwilligers die

het ons bekwamen in het extraheren (het

dagelijks de educare’s (kinderdagverblijven)

curatieve gedeelte) erg interessant geweest.

bezochten om te controleren of er daad-

Binnen DWT zijn ook onderzoeken naar

werkelijk op de juiste manier gepoetst werd.

de effectiviteit van poetsprogramma’s en

Daarna hebben we de faculteiten tandheel-

fluoride-interventies, mogelijk zullen andere

kunde bezocht waar we discussieerden met

studenten in de toekomst ook hun thesis over

professoren over de problemen in het land

dit project kunnen schrijven.

zoals de sociaaleconomische status en daarmee samenhangende factoren als hygiëne

Al met al was het een fantastische verrijking

en veiligheid.

om zo veel mensen te hebben geholpen. We hopen dat onze preventieve adviezen de

De laatste drie weken hebben we meege-

gaatjes helpen voorkomen, die ten grondslag

draaid in Gugulethu DentalClinic. De werk-

liggen aan het verlies van tanden en kiezen. DENTZ 53


TE HUUR

Unieke plek ter aanvulling van gezondheidscentrum TE HUUR aan de Brinklaan in Bussum, een zeer representatieve multifunctionele ruimte welke is gesitueerd in een gezondheidscentrum met onder meer een tandartsenpraktijk, psychologenpraktijk en fysiotherapie. Is uw bedrijf de ideale aanvulling in dit complex? De aangeboden ruimte heeft een vloeroppervlakte van ca. 65 m² en heeft

door de diverse raampartijen aan de voor, zij en achterkant een zeer prettige daglichttoetreding.

Bij interesse kunt u contact opnemen met Brick Brokers op nummer 035-6473630 of via lj@brickbrokers.nl.

HUURPRIJS De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis € 1.150,-- exclusief servicekosten. Flexibele termijnen zijn bespreekbaar.

Bezichtigingen kunnen ook plaatsvinden in de avond of weekenden!

190x135mm-Bv2.indd 1

18-09-19 12:07

HOW TO CREATE BEAUTIFUL SMILES

SWIP 2020 Orthodontie voor tandartsen Deze cursus is bedoeld voor tandartsen, algemeen practici en assistenten, die op succesvolle wijze orthodontie in hun eigen praktijk willen aanbieden. Inhoud cursus De deelnemers zullen op een gestructureerde manier de ins en outs van het Straight Wire Systeem leren, maar ook de orthopedische en esthetische aspecten van de behandeling zullen aan bod komen. Orthodontie is immers méér dan alleen het netjes in rij zetten van het boven- en onderfront. De nadruk zal liggen op het leren van een non-extractie behandeltechniek, zoals deze al vele jaren door de docenten en vele andere collega’s in de praktijk wordt toegepast. Cursusdata Deel 1: 24 en 25 januari 2020 Deel 2: 13 en 14 maart 2020 Deel 3: 24 en 25 april 2020 Deel 4: 12 en 13 juni 2020 Deel 5: 11 en 12 september 2020 Docenten Drs. Jan Cleyndert Drs. Nico van der Werff Ortho Academy is de officiële partner van Ortho Organizers in Nederland.

Locatie Hilton Royal Parc Hotel, Soestduinen www.placeshilton.com/soestduinen Kosten € 695,- excl. BTW per deel voor tandartsen € 495,- excl. BTW per deel voor assistenten per deel, excl. BTW, incl. uitgebreide lunch etc. Ovap leden ontvangen 10% korting per deel.

KRT-punten 12 per deel Informatie en aanmeldingen

Hengelosestraat 48-C 7514 AJ Enschede +31 (53) 4343 999 info@ortho-academy.nl www.ortho-academy.nl

54 DENTZ 190x135mm-A.indd 1

18-09-19 12:13


STUDENTCOLUMN

Schone prestaties en compact! De thermodesinfectoren PWD 8531 en PWD 8532 Miele Professional. Immer besser.

STUDENTEN

ESTAFETTE

T

andheelkunde, dat lijkt mij wel wat… Een jaar of zeven was ik, toen ik voor controle bij mijn tandarts kwam. Niet angstig, maar toch een beetje gespannen. Maar dankzij

de vriendelijke aanpak van deze tandarts ontspande ik meteen. Hij begon zeer enthousiast te vertellen over zijn beroep en spoorde mij zelfs aan om óók tandarts te worden. Met een opgeblazen handschoen en een muntje voor de balletjesautomaat wist ik na deze ervaring: tandarts, dat wil ik worden. En toen was daar het moment. De trein naar Amsterdam-Zuid... Een paar maanden daarvoor had ik het nieuws gekregen dat ik was ingeloot, wat was ik blij - en opgelucht. De vreugde maakte die ochtend plaats voor wat zenuwen. Toch spannend, zo’n eerste dag. Voor mijn toelating had ik al ervaring opgedaan in een tandartspraktijk en ik wist dat dit het beroep voor mij was. Het moment dat ik het ACTA-gebouw betrad, was het begin van lange dagen, studeren en vooral veel praktische

Compact model en beste reinigingscapaciteit Door hun compacte vorm kunnen de thermodesinfectoren PWD 8531 en PWD 8532 zelfs in de kleinste hygiënische ruimtes worden geplaatst en behalen zij optimale resultaten waarop u kunt vertrouwen. Aangepast aan de behoeften van kleine tandartspraktijken De lagere capaciteit van de PWD 8531 is duidelijk efficiënter als het gaat om de verwerking van kleinere volumes instrumenten. Hygiënische en intuïtieve bediening Het 4”-kleurendisplay met “Touch on Glass” beschikt over een intuïtieve bedieningslogica en meerdere keuzetoetsen, waardoor er snel en veilig mee kan worden gewerkt.

vaardigheden oefenen. Maar ook kwamen er nieuwe vriendschappen. Samen hebben we de afgelopen jaren diverse congressen en lezingen bijgewoond, borrels georganiseerd en zijn we als kers op de taart met de studievereniging op wintersport geweest. Als masterstudent terugkijkend op de afgelopen drie jaar, ben ik nog elke dag blij met mijn keuze. De studie kan zeker intensief zijn en eist motivatie en doorzettingsvermogen. De dynamiek van de studie vraagt je bovendien om op situaties in te spelen die een combinatie van kennis en creativiteit vergen. Als ik in de trein naar Amsterdam-Zuid zit, weet ik niet wat de dag me precies gaat brengen. Maar wat ik wel weet, is dat dit absoluut de juiste keuze is geweest.

Door: Jelle Overgaauw, Masterstudent Tandheelkunde

Meer informatie: 0347-378884 | www.miele.nl/pro/PWD853

21-9000-0562-01 Dentz 2019-04

ACTA

DENTZ 55


De twijfels en dilemma’s van twintigers en dertigers

WAAROM WILDE IK TANDARTS WORDEN? In de ratrace van het moderne westerse leven moeten we vele keuzes maken. Over werk, loopbaan, wonen, partner, wel of geen kinderen, sociaal leven… Belangrijke keuzes, die grote impact hebben op ons leven. Dat leidt tot twijfels, dilemma’s en keuzestress, met name bij twintigers en dertigers. Hoe is dat bij tandartsen? door: Reinier van de Vrie

56 DENTZ DENTZ


KEUZESTRESS

“Vanaf midden twintig lijkt het wel permanent spitsuur in je hoofd. Belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Verder studeren, carrière maken, voor jezelf beginnen, of toch eerst die wereldreis? Samenwonen, trouwen, kinderen of toch (nog even) niet? Ogenschijnlijk heb je het allemaal best goed voor elkaar. En toch knaagt er iets. Is dit het nu, waar doe ik het allemaal voor, zit ik wel op het juiste spoor, wat wil ik nu eigenlijk écht?” Zo vat de achterflap van Twintigers twijfels & dertigers dilemma’s; De belangrijkste loopbaan- en levensvragen van millennials de problematiek waar jonge beroepsbeoefenaren zich voor geplaatst zien bondig samen. Het boek van Nienke Wijnants kwam begin dit jaar uit.

Bewust gekozen Spelen dit soort twijfels en dilemma’s ook bij jonge tandartsen, die

Rond de dertig is de stress het grootst. Beslissingen op het gebied

over het algemeen toch heel bewust voor hun beroep hebben ge-

van relatie, carrière, wonen en kinderen voelen steeds urgenter,

kozen? Zeker, maar soms in iets andere vorm, denkt psycholoog

maar door de twijfel en het streven naar de perfecte optie worden

Wijnants, die deze thematiek in 2008 met een eerder boek in Ne-

veel knopen nog niet doorgehakt.

derland op de kaart zette. Als loopbaanadviseur sprak ze met heel

De meeste dertigers zijn creatief genoeg om daar zelf uit te komen.

veel beroepsgroepen en ontdekte ze dat ook mensen met een heel

Maar bij een aantal twintigers en dertigers leidt zo’n midlifecrisis tot

specialistisch beroep als piloten, advocaten en (tand)artsen last

slecht slapen, hoofdpijn, depressies, burn-out of in een enkel ge-

hadden van deze keuzestress.

val zelfs suïcide. Tussen de 25-35 jaar is zelfmoord doodsoorzaak

Wat daarin van belang is, is hoe ze tot de keuze van hun beroep zijn

nummer één.

gekomen. Soms is dat omdat ze uit een tandartsfamilie komen en de verwachting is dat ze in de voetsporen van hun ouders treden. Ook materiële motieven of status kunnen een rol hebben gespeeld.

Sociale vergelijking

Volgens Wijnants zijn dat oneigenlijke motieven en is het de vraag

Keuzestress wordt volgens Wijnants sterk beïnvloed door de bui-

of de keuze dan echt uit jezelf komt en bij je past. Dat is anders voor

tenwereld. In keuzes laten we ons vaak onbewust leiden door ou-

degenen die uit liefde voor het vak hebben gekozen.

ders, sociale contacten, school, markt of de economie, en te weinig

Ongeacht de drijfveren dringt ook bij jonge tandartsen op zeker

door wat we zelf belangrijk vinden. Bij sociale vergelijking kijken

moment de vraag op of ze de goede keuzes hebben gemaakt, niet

we vooral in opwaartse richting naar wat anderen hebben bereikt.

alleen in werk maar ook met wonen, partner, kinderen, hun sociale

Tandartsen vergelijken zich met collega’s. Waar werken die, heb-

leven... Hoe combineer je werk bijvoorbeeld met kinderen? Het to-

ben ze een eigen praktijk, hoe groot is die praktijk, differentiëren die

taalplaatje moet kloppen. En is dit nu het perfecte leven?

zich en wat doen ze ernaast? Daarnaast spiegelen ze zich net als

Een tandarts heeft veel in studie en werk geïnvesteerd. Stel dat hij

iedereen aan hun sociale omgeving.

of zij dan tot de conclusie komt dat het niet de juiste beroepskeuze

Door de komst van sociale media heeft sociaal vergelijken alleen

was, dan levert dat stress op. Want, wat is het alternatief als je op

maar aan gewicht toegenomen, is de mening van Wijnants. Het

één paard hebt gewed. Als je stopt verbrand je voor je gevoel alle

leven is er nog uitdagender en veeleisender door geworden. Sociale

schepen achter je. Bij tandartsen speelt bovendien mee dat ze al

media bepalen heel sterk wat we moeten vinden en hoe het ideale

jong aan de top zitten qua carrière en beloning. Waar moet je dan

leven eruit moet ziet. Door de mooie plaatjes hebben we al snel

nog naartoe werken? Dan zul je nieuwe – hogere – doelen moeten

het idee dat anderen dat veel beter voor elkaar hebben: boeiend

bedenken. De meeste mensen voelen zich van nature nu eenmaal

werk, spannende vakanties, fantastische partners en de meest in-

het prettigst als ze ergens naartoe werken en een duidelijk en uit-

teressante hobby’s. Het gras bij de buren is altijd groener, zo laten

dagend doel voor ogen hebben.

Facebook en Instagram ons doen geloven. DENTZ 57


190x135mm-B.indd 1

18-09-19 12:20

Airrotor reparatie voor 135 euro 6 maanden garantie op uitgevoerde reparatie Alle rotoren zijn voorzien van keramische lagers! Onze rotoren worden geproduceerd in de E.U. 24 uurs-service Wij repareren bijna alle modellen airrotors

www.airrotorshop.eu 58 DENTZ


KEUZESTRESS

Ook bij het vinden van een geschikte partner zijn sociale media het laatste decennium een steeds grote rol gaan spelen. Op datingsites kun je eindeloos zoeken naar de ideale partner. Waarom nu kiezen, als je een paar swipes verder misschien een veel betere match hebt? “Het grootste verdriet komt voort uit het feit dat mensen het leven van een ander leven. Bewust of onbewust laten ze zich teveel leiden door heersende normen en waarden, waardoor ze niet zelf

WE MOETEN ALTIJD HOGER OP DE LADDER, MAAR WAAROM?

keuzes maken,” denkt Wijnants.

Existentiële vraag

Anders inkleden

“Keuzestress is in mijn ogen een verschijningsvorm van de grote

De vraag is vervolgens hoe je met keuzestress en

existentiële vraag naar wat het nut van het leven is. Wie ben ik,

negatieve gevoelens omgaat. Wijnants vindt dat je

wat wil ik, wat past er bij me? Waarom ’s ochtends opstaan om

existentiële twijfel moet herkennen en er iets mee

je ding te doen?” Die vragen komen boven op diverse momenten

moet doen. “Zeg keihard nee tegen de sociale verge-

in het leven. En dus vaak ook na een aantal jaren werk, als het

lijking, binnen je doelgroep en met de buitenwereld.

leven vorm begint te krijgen.

De problemen die je ervaart voelen misschien over-

Wijnants zegt te generaliseren, maar ze denkt dat medici en

weldigend. Maar laat je niet bang maken, zoek uit

tandartsen vaak slecht met die vragen om kunnen gaan. Ze heb-

wat je zelf wilt, vindt oplossingen en doe er je voor-

ben meestal zeer gemotiveerd een specialistisch vak gekozen.

deel mee.”

Daaraan willen ze niet twijfelen. Vaak zijn ze ook heel rationeel

Als het onbehagen met een verkeerde beroepskeu-

en vinden ze zingevingsvragen te vaag en zweverig. “Maar, ik

ze te maken heeft, hoeft dat niet tot stoppen te lei-

heb de ferme overtuiging,” zegt Wijnants, “dat iedereen in het

den. Voor Wijnants hoeft werk niet je passie te zijn.

leven zich minimaal éék keer in zijn leven dwingend langer dan

Ze heeft als loopbaanadviseur veel mensen gezien

een halve dag die existentiële vragen moet stellen. Voor wie

die het roer helemaal om wilden gooien, en bijvoor-

religieus is, worden die vragen misschien gemakkelijker beant-

beeld een B&B in Italië wilden gaan runnen. Maar zo

woord, maar anderen zullen toch zelf antwoord moeten vinden

rigoureus hoeft dat vaak niet. Onbehagen maakt je

op de vraag waarom ze leven. Dat moet helemaal vanuit jezelf

doof en blind voor wat in je eigen situatie wel goed

komen. Confronteer jezelf met de ongemakkelijke waarheid van

is. Vergelijk dan met een lijstje de voor- en nadelen

de ogenschijnlijke zinloosheid van het bestaan, waar heel veel

van je werk met een gedroomd alternatief. Vaak blij-

twijfel uit ontstaat. Wat maakt je enthousiast, gemotiveerd,

ken er dan een paar struikelblokken in het werk waar

energiek... zodat je stiekem toch een beetje de baas bent en de

best oplossingen voor te vinden zijn. Het kan soms

vrijheid voelt om keuzes te maken. De wereld is niet maakbaar

om geringe aanpassingen gaan. Als een klein iets je

en tragedies overkomen ons allemaal, maar je kunt wel proberen

de hele dag een rot gevoel bezorgt, moet je dat kleine

meer grip op je keuzes te krijgen.”

aanpakken. Het is dan niet nodig je hele leven om te

Ze vindt dat we in onze westerse, pragmatische, materialis-

gooien en een olijfboomgaard te beginnen.

tische en individualistische maatschappij te veel volgens het

Een tandarts die zijn werk te eentonig vindt, kan zich

dogma leven van school, studie, baan, hard werken, vrije tijd,

op andere taken gaan richten, zich (verder) differen-

pensioen… We moeten altijd hoger op de ladder. Maar waar-

tiëren of bestuurlijk werk of iets anders ernaast gaan

om? Wie zegt dat het leven zo geleid moet worden? Het risico

doen. Als het maar bij je past. Ga geen grote avon-

is bovendien groot dat je niet bereikt wat je voor ogen stond.

turen aan, adviseert Wijnants, als je geneigd bent DENTZ 59


RAI Congrescentrum Amsterdam

Vrijdag 7 februari 2020

Acht lezingen over pijn in de dagelijkse praktijk Schrijf u nu in voor deze praktische congresdag

www.pijn2020.nl

Congres voor Tandartsen, Mondhygiënisten, Tandartsassistenten en Orofaciale Fysiotherapeuten

21-9000-0567-02 21-9000-0567-01

1_2liDentz190x135B.indd 1

18-09-19 12:29

Hét adres voor geaccrediteerde nascholing binnen de tandheelkunde! Wij bieden een uitgebreid programma voor het gehele tandheelkundige team. Ons programma bevat leergangen, cursusdagen, workshops en symposia. We bespreken graag de mogelijkheden voor nascholing bij u in de praktijk of op een locatie naar keuze.

In ons aanbod: 15 november 2019

Vergroting en ergonomie in de tandheelkundige praktijk

29 november 2019

The Apex Revisited

13 december 2019

Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

24 januari en 6 maart 2020 Motivational Interviewing 27 maart 2020

Halitose in de tandartspraktijk

Heeft u vragen over ons aanbod of een specifieke cursus, neem dan contact op met een van onze cursuscoördinatoren. Kijk op onze website: www.acta-de.nl voor meer informatie over onze producten en diensten. Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam, T 020 - 5980 308, ade@acta.nl

60 DENTZ


Geen orthodontist Nienke Wijnants zelf had als kind het romantische idee de orthodontiepraktijk van haar vader over te gaan overnemen. Af en toe hielp ze om patiënten te begeleiden naar de behandelkamer. risico’s te mijden en voor stabiliteit te kiezen. Wie de zelfstandigheid,

Ze vond de behandelingen inte-

stabiliteit en zekerheid van een praktijk wil, moet niet in een onderne-

ressant, maar de patiënten zelf

ming stappen waar je er ieder moment uit kunt vliegen. Soms zijn er

veel boeiender. Het was juist haar

aanpassingen in de privésfeer nodig om het leven anders in te kleden en

vader die vroeg of tandarts wel

meer levensvreugde te krijgen.

iets voor haar was. Nee, dus. So-

Wie vanuit liefde voor het vak heeft gekozen, loopt minder afbreukrisico

ciale psychologie bleek haar veel

en kan gemakkelijker ongemak als lange werkdagen of grote werkdruk

beter te liggen. Na haar studie

aan.

deed ze er eerst nog eens negen

Er is geen recept om te voorkomen dat keuzestress ontstaat en levens-

maanden over om uit te vinden

vragen de kop opsteken. Dat hoort nu eenmaal bij ons leven. Bij keu-

welk werk echt bij haar past. Ze

zestress of twijfels is zelfonderzoek de beste remedie, al dan niet met

werd loopbaanadviseur van jon-

behulp van professionals of naasten met een luisterend oor. Komt de

ge werkenden. Daar ontdekte ze

twijfel uit jezelf of wordt die opgelegd door de buitenwereld?

dat bijna iedereen last had van keuzestress en dat mensen die

B-oplossing

ogenschijnlijk alles prima voor

Uit onderzoek blijkt dat je beter voor een b-oplossing kunt gaan dan geen

elkaar hadden toch vastliepen.

keuze kunt maken. Beter een knoop doorhakken dan eindeloos blijven

Daar ligt de basis voor dit boek en

twijfelen. “Mensen hebben last van geanticipeerde spijt,” zegt Wijnants,

de lezingen die ze erover geeft.

“spijt die je verwacht te gaan ervaren als je foute keuzes maakt. Dat leidt tot apathie.” Ze wijst erop dat veel keuzes ook weer ongedaan zijn te maken, behalve de keuze voor kinderen. “We zijn ook gericht op het maximale. Genoegen met iets nemen, is bijna een vies begrip. Satisficers, mensen die een paar randvoorwaarden stellen aan hun keuze (bijvoorbeeld een baan dicht bij huis), komen mak-

GENOEGEN MET IETS NEMEN IS BIJNA EEN VIES BEGRIP kelijker tot een keuze en zijn eerder tevreden, dan maximizers die veel tijd steken in de ideale keuze. Het keuzeproces bezorgt de laatsten veel stress, en zodra ze besloten hebben, vragen ze zich alweer af of het niet nog beter had gekund. Objectief gaat het ze misschien beter, maar voor hun gemoedstoestand is het dodelijk.” Wijnants komt weer terug op de existentiële vragen. Wie daar goed over heeft nagedacht, maakt gemakkelijker keuzes omdat hij hoofd- en bijzaken weet te onderscheiden. Naarmate er meer belangrijke keuzes zijn gemaakt in het leven wordt de keuzestress minder. Met het doorhakken van knopen verminderen de (dertigers) dilemma’s. Maar ook dan kan existentiële twijfel de kop opsteken. Ook als 35-plusser is daarom het prettig voor jezelf een duidelijk antwoord te hebben op de vraag waarom je tandarts bent geworden. DENTZ 61


62 DENTZ


WORD NU ANT-LID ÉN PROFITEER VAN DE VELE VOORDELEN COMPLEET DIENSTVERLENINGSPAKKET BEVEILIGD COMMUNICEREN gratis mailen én appen via Zivver

KLACHTEN EN GESCHILLENREGELING aangesloten bij Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

ANT PORTAL - TOEGANG TOT ONLINE PROTOCOLLEN EN CONTRACTGENERATOR via uw uitgebreide persoonlijke portal

COMPLEET DIENSTVERLENINGSPAKKET √ Ledenservice - vakinhoudelijke, juridische, bedrijfsmatige ondersteuning √ Klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz √ Helpdesk met adviserend tandartsen √ Stevige, uitgesproken en betrokken belangenbehartiging √ Gunstige verzekeringspakketten √ Flinke besparing op praktijkkosten met onze ledenvoordelen EXTRA’S √ IQdent studieclubs - intercollegiaal overleg voor alle tandartsen √ Ruim nascholingsaanbod: ANT Congres, workshops, online kennistoetsen √ ANT-visitatie STUDENTEN EN STARTERS √ ANT Van Nouhuysbeurs voor buitenlandstages √ Stappenplan voor de afstuderende tandarts √ ANT-Studentencongres √ Gunstige verzekeringspakketten √ ANT Dental Games √ ANT Studentenraad DENTZ 63


Smeren in recordtijd

COLUMN

NIET POETSEN MAAR LULLEN

U

bent dat niet van mij gewend: lichtelijk grof taalgebruik. Maar de tijden zijn ernstig en er moet klare wijn geschonken worden met

passend, niet mis te verstaan taalgebruik. Sinds VWS zich helemaal gestort heeft op preventie als de weg en de waarheid en curatie in het verdomhoekje dreigt te geraken heeft de NVM zijn marketingstrategie gewijzigd en wordt nu volop ingezet op het product “gedragsverandering”. Boren als tertiaire preventie is uit, praten is in. Want daar is straks het grove geld te verdienen. De mondhygiënisten zijn immers dé experts op het gebied van gedragsverandering. Ze worden daarin al 13 jaar opgeleid en bovendien kent preventie niet de risico’s verbonden aan taakherschikking. Mooier kan het niet.

Een perfecte oliebeurt in slechts 10 seconden

De NVM vertegenwoordigt (naar eigen zeggen - en dan is het voor VWS per definitie waar) curriculum technisch de hoogste en best opgeleide mondzorgverleners voor het werken aan gedragsverandering. Er bleef dan ook in het vierde jaar, naast het boren

De nieuwe Assistina Twin onderhoudt uw instrumenten sneller en grondiger dan ooit tevoren. Dankzij de innovatieve technologie van olieverneveling kan de unit tot 360 instrumenten per uur verwerken. De ideale,

van dat ene gaatje, tijd genoeg over voor een extra pretpakket. Laten we dat (imaginaire) curriculum eens nader tegen het licht houden. Gedrag en gedragsverandering van de mens is het terrein van de psychologie. In dat vierde jaar is dus een spoedcursus psy-

practische oplossing voor elke praktijk.

chologie voor startende mondhygiënisten ingebouwd. Wat staat er zoal op het menu? Zwaartepunt ligt natuurlijk bij de cognitieve

W&H Benelux, Reepkenslei 44, B-2550 Kontich, t +32 (0)475 51 63 63, office.benelux@wh.com, wh.com 64 DENTZ

21-9000-0587-01 Dentz 2019-04

WILFRED KNIESE, PENNINGMEESTER ANT

dissonantie, de onaangename spanning bij het maken van levensstijlkeuzes die op gespannen voet met elkaar staan.

foto: Geek Zwetsloot

NIEUW


COLUMNWILFRED

Lekker eten of afvallen, snoepen of geen

tandarts” en “het plafond van maximaal

Weg met de functionele bekostiging, weg

gaatjes etc. Deze basis wordt aangevuld

60 minuten preventie-codes moet eraf”.

met de urenschrijverij. Gewoon innovatief

met Pavlov en Skinner: kwijlen, belonen,

Want dat al te letterlijke 1-uurtje-fac-

maatwerk in de preventieve bekostiging.

negeren en straffen. Tijdens de verdie-

tuurtje van de zorgverzekeraar “straft de

pingscursus “Freud en de mond” wordt

consument” (Freudiaanse verspreking

Onze minister stelde overigens met droge

voor de duur van de les de tandartsstoel

voor mondhygiënist). Preventie kun je nou

ogen in een eerste en wat geïmproviseer-

even in de meest horizontale stand ge-

eenmaal niet mondjesmaat consumeren

dere actie op het DSW-experiment dat we

bracht en vervolgens geanalyseerd ...........

en een uur is amper genoeg voor de intake.

maar moesten beginnen met het uitdelen

.......................(op verzoek van mijn collega’s

Tot slot - want één ambitie is immers geen

van foldertjes aan zuigelingen op het con-

is de tussenliggende passage verwijderd

ambitie - is er de smeekbede van de NVM

sultatiebureau. Dat leek hem veel logischer.

omdat het onderwerp in de praktijk anno

om een preventief aanvullend zorgverze-

Die strategie past natuurlijk wel in de

2019 niet op een politiek correcte manier

keringsproduct. Dus binnenkort kunnen we

praatcultuur. Maar past ook bij taakher-

kan worden behandeld) ....................................

naast de aanvullende tandartsverzekering

schikking. Als je op het consultatiebureau

......waarna cognitieve dissonantie deze in

de aan(.)ullende mondhygiënistenver-

begint valt de huidige groep 4 tot 18 jari-

goede banen moet leiden en “straf en belo-

zekering tegemoet zien (u dient hier zelf

gen alvast buiten de boot. Die mag blijven

ning” de kroon op de behandelsessie gaan

een medeklinker naar voorkeur te kiezen).

zitten met zwarte tanden en etterende

zetten. Een soort ketenzorg. Maar duidelijk

Een innovatief maatproduct voor amateur

monden. Gewoon even de kiezen op elkaar

is wel dat onze nachtegalen werkelijk van

gedragveranderaars.

en straks zelf dokken. Want de capaciteit is

alle markten thuis moeten zijn. Te voorzien

er gewoon nog niet. Bovendien scheelt het

is dat gepleit zal gaan worden voor een

We krijgen bijna medelijden met de

flink in de kosten van de basisverzekering.

zesjarige opleiding. Waarna de beroeps-

zorgverzekeraars als we denken aan

Net geboren zuigelingen zijn pas over een

hiërarchie vastgelegd gaat worden in het

de infernale situatie waar ze in terecht

jaar of vijf gedragstechnisch aanspreek-

XYZ-model van de NVM.

gaan komen en hebben nu al spijt dat ze

baar en dan is het experiment taakher-

door onze brief aan de minister 600.000

schikking het daverende succes waarop

Dit alles staat overigens letterlijk in het

probleemgevallen op hun dak hebben ge-

nu al gerekend wordt. Alle capaciteitspro-

NZa-ambitiedocument van de NVM: “we

kregen. Want de overheid zet maximaal in

blemen in een klap de wereld uit. Echter,

moeten inzetten op gedragsverandering

op preventie en minimaal op capaciteit, de

zolang de regering de oren laat hangen

en leefstijlbenadering en niet op het geven

NVM kwijlt al Pavloviaans bij de gedachte

naar de suikerlobby en onze veelbelovende

van poetsinstructie” als ook “het consume-

aan hogere tarieven en ongelimiteerde

jeugd tussen 4 en 18 als zoethoudertje met

ren van preventie moet bevorderd worden”.

consumptie van preventie. Plus in de verste

een glaasje ranja door de politiek het riet in

Het consumeren van preventie! Alleen

verte geen richtlijn die Ebrowaardig aan-

wordt gestuurd blijft het sowieso dweilen

een lobbykoningin kan op zo’n formule-

geeft wanneer preventie bewezen effectief

met de kraan wijd open. Misschien had

ring komen. Verder begrijpelijk, patiënten

is, geen uitkomst-indicatoren die de behan-

VWS dan toch in 2006 een vooruitziende

hebben een broertje dood aan betalen

deling transparant en meetbaar maken en

blik om boren in het curriculum te laten op-

voor poetsinstructie en de bodemloze put

geen enkele resultaatsgarantie. Is het dan

nemen. De beste preventie om een gat niet

van gedragsverandering is een veel leuker

vreemd dat de zorgverzekeraars stiekem

groter te laten worden blijft nog steeds een

verdienmodel. Maar er zijn nog wel wat

lonken naar het abonnementssysteem?

gezonde dosis ouderwets boren. Tegen-

hordes te nemen zoals: ”€ 155 als uurtarief

Praten doe je maar in je eigen tijd, zullen

over de nieuwe slogan van de mondhygië-

voor de mondhygiënist moet omhoog want

ze denken. Dat mag dan ongelimiteerd.

nisten “niet poetsen maar lullen” plaatst de

we leveren betere preventie en hebben

Verder gewoon een vast jaarbudget met

ANT dan ook graag haar credo: “praatjes

dezelfde praktijkinvesteringen als de

een max-max voor meetbare uitkomsten.

vullen geen gaatjes”. DENTZ 65


Weg van Rollecate 17 8325 CP Vollenhove Tel: 0527-241782 / 06-53214620 www.zeelte.nl Info@zeelte.nl

KAPS-Variflex-100 voor een nog betere ergonomie! Karl Kaps K900 Led microscoop met Variflex-100 Wij willen u graag de mogelijkheden van de Karl Kaps microscoop laten ontdekken. Onze proefplaatsingen zijn altijd gratis. U bent van harte welkom in onze showroom in Vollenhove. Bel ons gerust voor demonstratie en advies.

190x135mm.indd 1

05-08-19 15:49

Geistlich Bio-OssÂŽ Collagen - Ideaal voor de L-Shape Techniek? EXACT!

www.dent-medmaterials.nl 66 DENTZ

info@dent-medmaterials.nl

Tel. 0226 - 360 150

www.dentmedshop.nl


Cavex Alginate Mixer 3 NIEUW

Bestel nu via depot naar keuze inclusief 5 kg Cavex alginaat en accessoires. • Een perfect homogene afdruk in acht seconden. • Vernieuwd display met touchscreen voor eenvoudige bediening. • Onderhoudsvrij door verbeterde techniek.

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

www.cavex.nl DENTZ

67


Normale prijs vanaf €208,48

Nu eenmalig € 40,- korting

Vraag nu uw kortingsvoucher aan via onze website

Flexibele partiële prothese Geïnteresseerd in dit unieke, efficiënte en betaalbare concept? Bezoek onze website www.elysee-dental.nl of neem contact op met onze afdeling Sales 68 DENTZ Support, bereikbaar op telefoonnummer: 0172-653300.