Dentz 3-4 2020

Page 1

DENTZ nummer 3/4 - jaargang 12 - 2020

M A G A Z I N E U I T G AV E VA N A N T-TA N D A RT S E N

EEN FUSIE VAN KWALITEIT EN LEF TAAKHERSCHIKKING MONDZORG EXPERIMENTEREN MET CAPACITEIT

NIEUWE RUBRIEK:

DE BIJZONDERE TANDARTS DENTZ 1


‘s Werelds nummer 1 Waterflosser merk

Schrijf je in voor een educatieve sessie: www.waterpik.nl/professioneel/lunch-learn

DE WETENSCHAP IS DUIDELIJK

Waterpik® heeft meer dan 70 onafhankelijke onderzoeken met duizenden patiënten die de voordelen, veiligheid en doeltreffendheid aantonen.

2 DENTZ


KAMAGURKA

Wat vind t u van de voorgenomen fusie KNMT-ANT? St uur gerust uw mening naar: service@ant-tandartsen.nl

Wilt u uw praktijk laten zien in de rubriek ‘Kijkje in de praktijk?’ andartsen.nl Mail dan naar ant@ant-t

DENTZ 3


ZorgSom bedankt de KNMT, ANT, NVM en ONT voor haar inspanningen voor de gehele mondzorg de afgelopen periode! Probeer ZorgSom nu 2 maanden gratis op www.zorgsom.nl 4 DENTZ


REDACTIONEEL

We blijven bezig DOOR: RAVIN RAKTOE, HOOFDREDACTEUR

C

orona of niet, de regel-de-zorgmachine van de over-

Dentz 3 en 4 zijn samengevoegd omdat wij het in de extreme

heid draait (draaft?) gewoon door. Dit jaar is er een

drukte die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht prioritei-

aantal nieuwe wetten aangenomen die voor sommige

ten moesten stellen waarbij bovendien de actualiteit zich letterlijk

tandartspraktijken grote gevolgen zullen gaan hebben.

per dagdeel wijzigde en we steeds achter de feiten dreigden

Zo is er de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op 1 juli

aan te lopen. Des te meer tijd hebben we daarom gehad om

2021 in werking treedt en een meldplicht en vergunningsplicht

rechtstreeks met u in contact te komen, onder meer over uw

introduceert voor zorgaanbieders. Daarnaast is sinds 1 juli van

praktijkvoering tijdens corona, en dan vaak specifiek over de

het huidige jaar de Wet medezeggenschap cliënten zorginstel-

Continuïteitsbijdrageregeling, de Leidraad Mondzorg Corona,

lingen (Wmcz 2018) reeds in werking getreden. De Wtza beoogt

maar bijvoorbeeld ook over de beoogde fusie van ANT en KNMT.

de Inspectie (IGJ) meer zicht te geven op zorgaanbieders en op

De gesprekken die ik heb gevoerd hebben veel voldoening ge-

basis van risico gestuurd toezicht fraude in de zorg beter aan

geven. Los van het feit dat ze direct hebben bijgedragen aan het

te kunnen gaan pakken. De Wmcz verplicht de aanstelling van

oplossen van vervelende situaties die door de crisis zijn ontstaan,

een cliëntenraad wanneer er meer dan 25 eerstelijns-zorgverle-

hebben we ook onze (terecht) kritische leden persoonlijk te woord

ners werkzaam zijn binnen een organisatie. Werkt er echter een

kunnen staan en ze meer inzicht kunnen bieden in het hoe en

medisch specialist zoals een kaakchirurg in de praktijk mee, dan

waarom van de fusieplannen. De kans om uit te kunnen leggen

geldt de verplichting al vanaf 10 zorgverleners. De ANT vindt dat

dat het ANT gedachtengoed niet verdwijnt, omdat de inbreng

wanneer de kaakchirurg tandheelkundige zorg levert volgens

van ons bestuur in de nieuwe situatie wordt gewaarborgd en we

de tariefbeschikking voor tandartsen, de grens ook op 25 moet

onze plannen en onze werkwijze terug gaan zien in de fusiever-

liggen; het gaat tenslotte om de geleverde zorg (en de impact

eniging heb ik als heel waardevol ervaren. Mijn medebestuurs-

hiervan) en niet om de titel van de zorgverlener. ANT-advocaten

leden en ik zijn nog steeds bezig deze gesprekken te voeren, en

Daniël Post en Karik van Berloo leggen in de rubrieken ‘Onder-

ik nodig u van harte uit om ons een mail te sturen (zie het geeltje

nemen’ en ‘Rechten & Plichten’ haarfijn uit wat de impact is van

onder de Kamagurka voor het adres) zodat we ook met u in

deze twee nieuwe wetten.

gesprek kunnen gaan.

Ook op 1 juli is het experiment taakherschikking in de mondzorg

Maar laat één ding duidelijk zijn – wij hebben ons de afgelopen

van start gegaan. De oplossing van de overheid voor het tekort

jaren met enthousiasme en energie ingezet voor een ideaal en

aan tandartsen, dat op papier weinig kost en in de praktijk weinig

dat wat we bereikt hebben en de plannen die we nog koesteren

zal opleveren, is zonder al te veel bombarie gestart. De verant-

voor de toekomst zijn voor ons de belangrijkste motivatie om de

woordelijke minister van zorg zal het achteloos (of opgelucht) van

fusie tot een groot succes te maken. Ik hoop van harte dat onze

zijn lijstje van to-do’s afvinken, het is nu aan de ambtenaren en

leden dit ook zo zien, en dat ze de unieke kans die nu voor ons

de NZa om er in ieder geval op papier een doorslaand succes van

ligt op waarde zullen weten te schatten. Medebestuurslid Wilfred

te maken. We volgen de vorderingen op de voet en houden vooral

Kniese zet in het hoofdartikel de huidige stand van zaken rond

goed in de gaten of de afspraken rond het experiment netjes wor-

de fusiebesprekingen uiteen. Zoals gezegd hopen wij van u te

den nageleefd. Over deze afspraken leest u meer op pagina 22.

mogen horen en wie weet spreken wij elkaar ook binnenkort. DENTZ 5


Als ondernemende mondzorgprofessional met ambitie streef je altijd naar

De excellente mondzorgpraktijk binnen handbereik

optimale zorg. In de praktijk die jij voor ogen hebt, bereik je dit samen met gemotiveerde en proactieve medewerkers die optimaal op elkaar zijn ingespeeld. De praktijk is echter weerbarstiger. Wij weten als gedreven professionals met jarenlange ervaring in de (mond)zorg als geen ander met welk leeraanbod wij je kunnen ondersteunen om je doelen te verwezenlijken.

GEGARANDEERD SUCCES MET ONZE UNIEKE EN PERSOONLIJKE LEERMETHODE

De trainers van Dutch Dental Academy brengen praktijkkennis en onderwijskundige ervaring samen in een aantal leergangen en trainingen die erop gericht zijn om het beste uit iedere praktijk en medewerker te halen. Dit

Wil je meer over ons weten? Ga dan naar www.dutchdentalacademy.nl

doen we in kleine groepen op inspirerende locaties. Een discrete en veilige leeromgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Al het lesmateriaal hebben we zelf ontwikkeld op basis van behoeften die wij in de dagelijkse praktijk hebben opgehaald. Je kunt direct inschrijven op ons reguliere aanbod: •

Leergang basis praktijkmanagement

Leergang balie-assistent

Training coachend leidinggeven voor tandartsen

Training coachend leidinggeven voor praktijkmanagers

Training coachend leidinggeven op de eigen locatie

“We ontwikkelen lesmateriaal op basis van huidige behoeften. De combinatie met persoonlijke aandacht maakt ons uniek.”

Training begeleiden van stagiairs

Andere behoefte? Wij kennen alle ins en outs van de mondzorgbranche en praten graag met je verder over een passend aanbod.

Maaike van der Mee Eigenaar/docent

Uniek Excellent

6 DENTZ

Hoog niveau


INHOUD 16

44

48

54

36

03 05

KAMAGURKA REDACTIONEEL Ravin Raktoe

08

COLOFON

08

COLUMN

Jan Willem Vaartjes

10

DENTAAL NIEUWS

16 FUSIE ANT-KNMT

22

kwaliteit met lef

TAAKHERSCHIKKING

64

38 LIFESTYLE podcasts: kent u deze al?

42

de cliëntenraad

44

DE PRAKTIJK VAN...

46

ONDERNEMEN

Ittman tandartsen

RECHTEN&PLICHTEN de Wet toetreding

zorgaanbieders

48

DE BIJZONDERE TANDARTS

ook híér werken tandartsen

WETGEVING

experiment van start

50

32

de WKKGZ,

KLACHTENCOMMISSIE

3 aspecten van

54

3 STUDENTEN, 3 STEDEN

tips voor de eerstejaars

63

BOEKENTIPS

64

STAGEVERSLAG

Iris in Brazilië

67

STUDENTENCOLUMN

68

COLUMN

Wilfred Kniese DENTZ 7


DENTZ M A G A Z I N E

Dentz is een uitgave van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

Aan dit nummer werkten mee Jan Willem Vaartjes, Wilfred Kniese, Kees Adolfsen, Daniël Post, Karik van Berloo, Olivier Ittmann, Khik Hann, Niels van de Beek, Hila Melma, Hadiel Aldarij, Iris van der Zwan, Miran Mir

COLUMN

Redactie Ravin Raktoe (hoofdredacteur)

JAN WILLEM VAARTJES, VOORZITTER ANT

Dit zou een van mijn laatste columns zijn geworden, omdat ik in oktober van dit jaar na bijna acht jaar zou aftreden als bestuurder van de ANT. In 2012, direct

Advertenties Elma Media B.V. Silvèr Snoek, s.snoek@elma.nl 0226-331600 www.elma.nl Vormgeving Birdie Media Druk Wilco, Meppel De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. Copyright Niets in deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2020 Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) ISSN 1877-3753

na het debacle met de vrije tarieven in de mondzorg stuurde ik het toenmalige bestuur van de ANT een uitgebreide mail waarin ik uiteen zette wat er strategisch en in de mediacampagne beter had gemoeten. Toevallig bleek het zo te zijn dat de ANT zich juist op dat moment voor een keuze gesteld zag; het opheffen van de vereniging (met het behalen van de vrije tarieven was immers de doelstelling van de vereniging gehaald) of een doorstart te maken met een nieuwe ploeg. Ik werd gevraagd mee te lopen bij de ANT om vervolgens in januari 2013 als voorzitter te starten. De keuze was dus gemaakt; het werd een doorstart, en wat voor één. Met zeer weinig bestuurlijke kennis, maar met veel lef en een onuitputtelijke inspanning hebben wij ons voor de positie van de tandarts ingezet. Dat begon al met rechtzetten van het beeld dat de tandartsen hun prijzen meer dan 10% hadden verhoogd. Uit een door ons opgezet tegenonderzoek door het bedrijf Milliman bleek dat in de NZa marktscan bij sommige

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen

cofferdam uit andere zittingen niet waren meegenomen in de vergelijking tussen de geclusterde tarieven van 2012 en het referentietarief van 2011. Hierdoor viel de berekende prijsstijging in 2012 onterecht

8 DENTZ

foto: Marloes Bosch

behandelingen codes zoals verdovingen en


VOORZITTERAANHETWOORD

“RISICO'S NEMEN

hoger uit en deze misinterpretatie van de

op tegen bewust verkeerd en overmatig

feiten was mede aanleiding tot het stop-

declareren, maar hier ging het om meer

zetten van het experiment. De bevindin-

dan 2000 tandartsen die op basis van een

gen van het Milliman-rapport gebruikten

vage interpretatie van de tariefomschrij-

we voor een media-offensief en toen de

ving werden geconfronteerd met soms

NZa geen gehoor gaf aan de kritiek ook

enorme terugvorderingen. Wij hebben

voor een daarop volgende Ombudsman-

toen uit principe samen met de VvAA een

procedure. Deze procedure leidde tot een

tandarts (die niet eens ANT lid was) bijge-

vrij kritisch rapport van de Ombudsman

staan in zijn strijd tegen dit onrecht. Zowel

met de aanbeveling dat de NZa in de

in de eerste zaak als in het hoger beroep

toekomst veel opener moet zijn over de

hebben de zorgverzekeraars bakzeil moe-

gebruikte (reken)methodes. Daarmee

ten halen. Om deze reden zie je momen-

en een aantoonbaar debiteurenrisico.

werd een belangrijk punt voor toekomsti-

teel ook niet meer van die grote ongenu-

De juridische kosten van zo’n actie zijn

ge onderzoeken gescoord, en dat op een

anceerde terugvorderingacties. Terecht,

makkelijk twintig keer het lidmaatschap,

gustig moment, omdat de NZa juist toen

want er moet gefocust worden op dat

maar omdat het belang voor veel van

ook het kostenonderzoek aan het afron-

hele kleine percentage waar mogelijk wel

onze leden groot was, hebben we als

den was. Dit kostenonderzoek was direct

sprake is van fraude. Voor verzekeraars

ANT de keuze gemaakt ons in te zetten

ook de volgende vuurdoop. De dreigende

is dat waarschijnlijk meer werk en minder

voor deze zaak. In alle gedoe rondom het

tariefkorting, het vele werk voor de aange-

rendabel, maar het is wel de juiste route.

ondernemerschap bleken er ook verkeerde

schreven tandartsen om de alle gegevens

De ANT heeft hierin ook haar verant-

adviezen te worden gegeven, zoals dat je

correct en op tijd aan te leveren en de

woordelijkheid genomen en is uiteindelijk

niet langer dan 1 jaar in een praktijk zou

door de overheid ingezette race naar de

zelfs een samenwerking aangegaan met

kunnen werken. Dat, terwijl in de IT de ge-

bottom met als inzet meer kwantiteit dan

Zilveren Kruis, welke succesvol is geble-

middelde opdrachtduur veel langer is. Een

kwaliteit, maakte in de beroepsgroep veel

ken en waar andere verzekeraars zich bij

krachtig verweer was nodig om de sector

emotie los. Tandartsen kwamen ook los

zullen gaan aansluiten. Een zelfreinigend

te redden van zijn eigen verdeeldheid

van de beroepsorganisaties in verweer

vermogen maakt je positie in de samen-

en vlak voor de Coronacrisis kwam het

en organiseerden onder meer debatten.

leving sterker en zorgt er uiteindelijk zelfs

verlossende woord dat de Belastingdienst

Hierdoor wist ik een van de meest actieve

voor dat je meer vrijheid kan krijgen.

ons bezwaar had gehonoreerd.

gek te krijgen om het bestuur van de ANT

Voor mij was de uitspraak van de rechter

Er zijn gedurende mijn voorzitterschap na-

te versterken. Over de uitkomst van het

ook persoonlijk van belang omdat ik bij het

tuurlijk nog meer belangrijke onderwerpen

kostenonderzoek is achteraf van alles te

NCRV-programma ‘De Monitor’ uitgebreid

geweest, waaronder taakherschikking,

zeggen, maar ik weet zeker dat al onze

mijn beklag had gedaan over het feit dat

waar ik in een volgende column verder

argumenten en krachtige media-aanpak

de zorgverzekeraar het gevorderde geld in

over zal uitweiden. Een belangrijke les is

cruciaal zijn geweest om de schade te

eigen zak hield en niet mede terug gaf aan

geweest dat je met lef om op te komen

beperken. Op YouTube is nog steeds een

de patiënt. Mocht het hoger beroep anders

voor je zaak veel kan bereiken. Maar dit

aflevering te vinden van de ANT talkshow

uitgepakt hebben, dan zou Teun van de

kan niet alleen afhankelijk zijn van een

‘Los in de Mond’ over dit onderwerp,

Keuken zeker weer op de stoep hebben

(tijdelijk) bestuur. Dit moet verankerd zijn

waarin we dieper op dit onderwerp in

gestaan.

in een krachtige ledenorganisatie die bijna

EN JE NEK UITSTEKEN HOREN ERBIJ, ANDERS BEREIK JE TE WEINIG”

tandartsen op dit vlak, Ravin Raktoe, zo

alle tandartsen vertegenwoordigt. Alleen

gaan. Nog steeds zeer de moeite waard Maar risico’s nemen en je nek uitsteken

dan kun je alle onderwerpen de aandacht

horen erbij, anders bereik je te weinig. Zo

geven die ze verdienen, en is bovendien je

Ook in die tijd begonnen zorgverzeke-

hebben we ook een zzp’er gesteund die

politieke slagkracht groter. Als ik de kans

raars met generieke terugvorderingacties,

door de Belastingdienst was bestempeld

krijg van onze leden dan zal ik mij hiervoor

waarvan de bekendste de ‘V21/V20’-con-

als zijnde ‘geen ondernemer’. Dit ondanks

de komende tijd blijven inzetten binnen de

trole was. Als ANT treden we absoluut

het hebben van meerdere opdrachtgevers

nieuwe ledenorganisatie.

om te bekijken.

DENTZ 9


Minimumtarief en zelfstandigenverklaring voor hogere uurtarieven zzp’ers van de baan 19-06-2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken en

Meer bevoegdheden voor (sommige) mondhygiënisten vanaf 1 juli 2020

patiënten recht op elektronische inzage in hun patiëntendossier. Ook hebben zij

Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en

recht op een elektronisch afschrift ervan.

Belastingdienst schreven op 15 juni een

Voor beide zaken – vastgelegd in de

voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Wet aanvullende bepalingen verwerking

aan de Tweede Kamer. In de brief is te lezen

persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) –

dat een belangrijk deel van het eerdere vinden. Het gaat dan om het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring voor hogere uurtarieven. Deze zullen niet verder worden uitgewerkt.

mogen geen kosten in rekening gebracht Op 1 juli gaat het experiment taakher-

moet geven of er sprake is van een dienstverband, wordt dit najaar wel in gebruik genomen. Ook de opdrachtgeversverklaring uit het zzp-plan 2017 zal nog wel worden doorgevoerd. Dit zal in eerste instantie als een pilot uitgevoerd worden. Na de zomer zal staatssecretaris Vijlbrief met meer informatie over de pilot komen.

worden.

schikking in de mondzorg van start. Vierjarig opgeleide mondhygiënisten die zich hebben ingeschreven in het BIG-register mogen dan zonder opdracht van een

De webmodule, die vooraf duidelijkheid

24-06-2020

Met ingang van 1 juli 2020 krijgen

17-06-2020

Werkgelegenheid en staatssecretaris

zzp-plan uit 2017 geen doorgang zal

Vanaf 1 juli recht op elektronische inzage patiëntendossier

tandarts primaire caviteiten behandelen, verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken. Voor een goed verloop van het experiment hebben de ANT en KNMT samenwerkingsafspraken gemaakt met

De manier van elektronische inzage en elektronisch afschrift is in de wet niet voorgeschreven. Een mondzorgverlener kan een patiënt bijvoorbeeld op de computer in de praktijk inzage geven in het patiëntendossier. Ook kan het dossier via een beveiligd bestand – door middel van e-mail of een usb-stick – met de patiënt gedeeld worden, of via een online patiëntenportaal.

NVM-Mondhygiënisten. Wanneer mondzorgpraktijken patiënScan de QR-code om deze samenwerkings-

tengegevens voor andere zorgverleners

afspraken terug te lezen op onze website.

opvraagbaar maken via een elektronisch uitwisselingssysteem, zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP), moeten zij rekening houden met een derde recht dat patiënten per

De modelovereenkomsten, die met de

1 juli krijgen: inzage in welke zorgverleners

invoering van de Wet Deregulering

via het elektronische uitwisselingssysteem

Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de

toegang hebben tot het patiëntendossier.

vroegere VAR verving en vanaf dat moment

Kortom, de patiënt krijgt inzage in wie gege-

duidelijkheid vooraf moesten geven over de

vens beschikbaar heeft gesteld en wie ze

zelfstandigheid van de zzp’er, blijven naast

wanneer heeft ingezien: de zogeheten ‘log-

de opdrachtgeversverklaring bestaan.

ging-gegevens’. Mondzorgverleners hoeven deze gegevens omtrent het gericht sturen en verzenden van een bericht door de ene zorgverlener naar de andere in het kader van een behandeling niet bij te houden. Er

Verder lezen?

Verder lezen?

wordt bij een dergelijke uitwisseling immers verondersteld dat de patiënt daarvan weet en toestemming heeft gegeven.

10 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Dringende oproep KNMT en ANT: leid meer tandartsen op 26-06-2020

&

De KNMT en ANT hebben een oproep gedaan om snel meer tandartsen op te leiden en de adviezen van het Capaciteitsorgaan niet langer te negeren. In een gezamenlijke brief vragen de twee beroepsverenigingen aan de Tweede Kamer om hier bij minister Van Rijn (Medische Zorg) op aan te dringen. In de brief vragen de KNMT en ANT tevens aandacht voor de positie van zzp’ers in de zorg, voorlichting aan ouders over mondzorg voor kinderen en het voorkomen

Vereenvoudiging verrekening van inhaalzorg bij continuïteitsbijdrage 26-06-2020

Naar aanleiding van een brief van KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, ParaNVM Mondhygiënisten, ONT en NVvP aan Zorgverzekeraars Nederland(ZN), heeft ZN besloten tot een verduidelijking van de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving. Dit betekent dat de inhaalzorg en de omzetderving (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, worden bepaald. Dit betekent dat schommelingen in de omzet van het tweede halfjaar niet meteen zorgen voor terugbetalingen. Voor alle zorgaanbieders pakt dit neutraal of positief uit. In dezelfde brief verduidelijkt ZN hoe verzekeraars zullen omgaan met inhaalzorg per verzekeraar. De oorspronkelijke tekst kon zo gelezen worden, dat een hogere omzet bij

in de Europese Dienstenrichtlijn. Kamerlid

een individuele verzekeraar kon leiden tot

Henk van Gerven (SP) heeft naar aanlei-

terugbetalen van inhaalzorg, ook als de to-

ding van de brief een verzoek ingediend

tale maandomzet niet hoger is dan in 2019.

om nog voor het zogenaamde Notaoverleg

Dat is volgens ZN niet het geval: inhaalzorg

reactie van de minister van Medische Zorg en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te ontvangen met

06-07-2020

medisch Platform Nederland, KNMT, ANT,

van oneigenlijk gebruik van uitzonderingen

Cure op maandag 29 juni een schriftelijke

Pas duidelijkheid over capaciteit Tandheelkunde na zomerreces

wordt in zijn geheel berekend en vervolgens verdeeld over zorgverzekeraars. De Q&A wordt op dit punt aangepast.

betrekking tot de opleidingscapaciteit.

In april van dit jaar heeft het Capaciteitsorgaan in een bijgesteld advies geadviseerd jaarlijks 359 tandartsen op te leiden. Minister van Rijn van Medische Zorg en Sport heeft op 30 juni tijdens het Notaoverleg Cure laten weten pas na het zomerreces van de Tweede Kamer met een reactie te komen op dit advies. Eerder zou een reactie nog voor het zomerreces verwacht worden, maar het ministerie van OCW vraagt nu meer tijd. Het zomerreces van de Tweede Kamer duurt tot september. De KNMT en ANT hebben een oproep gedaan om snel meer tandartsen op te leiden en de adviezen van het Capaciteitsorgaan niet langer te negeren. In een gezamenlijke brief vragen de twee beroepsverenigingen aan de Tweede Kamer om hier bij minister Van Rijn op aan te dringen. Kamerlid Henk van Gerven (SP) liet de minister weten het jammer te vinden dat de adviezen van het Capaciteitsorgaan al tien jaar niet worden opgevolgd. Hij hoopt dat het overleg tussen de ministers tot resultaat zal leiden. Ook de mondzorg voor jeugdigen, waar

Verder lezen?

Verder lezen?

de ANT in september 2019 een brandbrief over schreef aan de minister, is besproken tijdens het overleg. Zorgverzekeraars zullen hun campagnes, om ouders te informeren over de verzekerde mondzorg voor jongeren onder de achttien weer oppakken.

DENTZ 11


Tijd voor de optimale balans Zorgeloos genieten tussen werk én privé.

Meer tijd voor wat ec ht belangrijk i s

www.infomedics.nl 12 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Besturen KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan 06-07-2020

&

Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben de besturen van KNMT

Getest op COVID-19? Geef het anoniem door via Meldpunt Mondzorg Corona

Tarieven tandheelkundige zorg 2021 bekend 03-07-2020

14-07-2020

Werk je in de mondzorg en ben je getest op COVID-19? Geef dat dan door aan

en ANT maandag 6 juli het voornemen

het Meldpunt Mondzorg Corona. Met dit

om een fusie van beide verenigingen tot

meldpunt willen de Commissie Leidraad

stand te brengen bekrachtigd.

Mondzorg Corona en de Mondzorgalliantie van ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT

In de verklaring spreken KNMT en ANT uit dat ze een toekomstbestendige vereniging voor ogen hebben, onder de naam KNMT, die de tandarts en de tandarts-specialist als ondernemer centraal stelt in hun regierol voor de mondzorgsector. Eén krachtige vereniging is nodig om de beroepsgroep sterk te kunnen vertegenwoordigen op het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Het is de bedoeling de fusie in te laten gaan op 1 januari 2021. Voorwaarde is dat de leden van beide verenigingen daarmee instemmen. De partijen willen samengaan op basis van gelijkwaardigheid en de sterke punten van de twee verenigingen behouden. Om daarvoor te zorgen willen beide besturen bij de start van de nieuwe organisatie aanblijven.

Per 1 januari 2021 stijgen de tarieven voor de tandheelkunde met 3,4 procent en voor orthodontie met 3,2 procent. Op 30 juni 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-21125), de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-21127) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2108) vastgesteld. De ingangsdatum van beide beleidsregels en de regeling is 1 januari 2021. De Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/ REG-20100), de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer (BR/REGBR/ REG-20102) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2015a) worden hiermee per 1 januari 2021 vervangen.

en KNMT de besmettingen met COVID-19 binnen de mondzorg anoniem monitoren. Via het meldpunt houden ze in de gaten wat de impact is van het virus op de mondzorg. Met deze informatie beoogt de alliantie bij te dragen aan het nemen van optimale (beschermings)maatregelen in de Leidraad Mondzorg Corona. Samen veilig werken, dat is het doel. Klik op de QR-code voor antwoord op deze onderstaande vragen: •

Waar geef je een testuitslag door?

Hoe geef je een testuitslag door?

Wie kan er een testuitslag doorgeven?

Voor welke medewerkers is het meld-

Op het moment van de fusie zal Wolter

punt bedoeld?

Brands tot uiterlijk 1 juli 2022 voorzitter zijn

Wat gebeurt er met de meldingen?

en Jan-Willem Vaartjes tot uiterlijk 1 januari

Mag de praktijkmanager of de prak-

2022 vice-voorzitter.

tijkhouder meldingen namens de hele praktijk doorgeven?

De nu genomen stappen volgen op een eerste verkennende fase om een mogelijk

Heb je vragen over het Meldpunt Mondzorg

samengaan van de twee beroepsverenigin-

Corona, neem dan contact op met:

gen te onderzoeken.

service@ant-tandartsen.nl Bekijk de tarieven 2021

Lees hier verder. Wilt u graag uw input over een samengaan leveren? Wij nodigen u van harte uit dit te doen via service@ant-tandartsen.nl

DENTZ 13


TOP AWARD

WINNER

14 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Model medezeggenschapsregeling voor cliëntenraad beschikbaar 31-07-2020

Vanaf 1 juli 2020 moeten mondzorgpraktijken waar meer dan 25 zorgverleners

Jaarverslag Tuchtklachtfunctionarissen verschenen; 48 klachten over tandartsen 15-07-2020

WHO adviseert voor mondzorg strikte regels aan te houden zoals Nederlandse Leidraad Corona 12-08-2020

Nederlandse tandartsen lopen voorop met veilig behandelen.

werkzaam zijn over een cliëntenraad

In de media verscheen op 12 augustus het

beschikken. Het nieuwe model medezeg-

bericht dat de World Health Organisation

genschapsregeling helpt praktijken om

(WHO) zou adviseren niet-essentiële tand-

keuzes en afspraken over medezeggen-

artsbezoeken uit te stellen. Deze interna-

schap te maken én vast te leggen. Praktijk en cliëntenraad geven samen invulling aan medezeggenschap Cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. De mondzorgpraktijk en de cliëntenraad, ook wel patiëntenraad genoemd, geven in samenspraak invulling aan de medezeggenschap en de inbedding van cliëntenraad in de praktijk. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. Om praktijken op weg te helpen, heeft de ANT samen met de KNMT, InEen, LHV en KNGF het model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg ontwikkeld. •

Model voldoet aan eisen Wmcz en biedt keuzemogelijkheden

Voorbeeld huishoudelijk reglement

Begrip voor mogelijke vertraging

Deze week is het eerste jaarverslag van de tuchtklachtfunctionarissen verschenen. Het jaarverslag biedt de resultaten sinds de start op 1 april 2019. Hierin blikken de tuchtklachtfunctionarissen terug op de cijfers, veelgestelde vragen en eerste indrukken naar aanleiding van deze nieuwe functie. Ook staan in het Jaarverslag Tuchtklachtfunctionarissen de cijfers van het jaar 2019. In totaal kwamen er 922 klachten binnen waarvan er 176 daadwerkelijk tot het indienen van een tuchtklacht kwamen. Van deze klachten ging het bij 48 gevallen om een klacht tegen een tandarts. Het is niet bekend hoeveel van deze klachten tot een tuchtklacht kwamen. Overige klachten gingen over huisartsen (222), GGZ (207) en keuringsartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs (56).

inrichting cliëntenraad door corona

tionale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed. In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en tot dien de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven. Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn

Download hier het Jaarverslag Tuchtklachtfunctionarissen 2019:

verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

Meer informatie? Lees hier verder:

Het bericht op AD.nl is inmiddels aangepast.

DENTZ 15


KWALITEIT Fusie ANT-KNMT

MET LEF

16 DENTZ


FUSIE KNMT en ANT hebben een toekomstbestendige vereniging voor ogen, die rekening houdt met de uitdagingen waar de sector zich de komende tien jaren voor geplaatst zal zien. Deze vereniging, die staat voor een goede mondgezondheid voor iedere inwoner van Nederland, stelt de tandarts en tandarts-specialist centraal in hun regierol voor de mondzorgsector. Zij worden bovendien door deze vereniging in alle opzichten gesteund en gefaciliteerd om hun rol als autoriteit binnen de mondzorg waar te maken. Centraal hierbij staat maximale professionele autonomie van de beroepsgroep gebaseerd op een onberispelijke reputatie bij patiënten en stakeholders. Deze vereniging zal zich richten op actieve belangenbehartiging aan alle tafels die voor de mondzorg relevant zijn, op een kwalitatief hoogwaardig pakket van producten en diensten waarmee ambitieuze tandartsen gesteund worden in het ondernemen en de praktijkvoering, op een afhandeling van klachten waar de leden zich veilig en beschermd bij voelen en op actieve permanente educatie die de vakbekwaamheid in topvorm houdt.

door: Wilfred Kniese

A

ldus het gemeenschappelijke manifest van de be-

van Gauss, een symmetrische curve met aan beide extremen de

sturen van de KNMT en de ANT zoals neergelegd in

standpunten die mogelijk lastig onder een dak zijn te verenigen

de intentieverklaring als ook in de formele toelichting

maar vooral een heel groot oppervlak onder de kromme waar

bij het fusievoorstel dat binnenkort bij de Kamer van

men al snel de grootste gemene delers aantreft en die het draag-

Koophandel zal worden gedeponeerd en dat ter inzage van alle

vlak voor de fusie moeten gaan vormen.

leden beschikbaar zal zijn op de kantoren van de ANT en de KNMT.

Uit de recente enquêtes onder leden en personeel komt een interessant beeld naar voren over het imago en de identiteit van de beide verenigingen. De KNMT wordt gezien als een degelijke

Ambities op hoog niveau die voor beide verenigingen een seri-

organisatie met een duidelijke identiteit en een sterk bureau, een

euze uitdaging zijn en die alleen gerealiseerd kunnen worden als

vereniging die zich vooral richt op kwaliteit en een breed dien-

beide verenigingen het beste geven van wat ze momenteel te

stenpakket voor de leden. Een vereniging ook die zich over brede-

bieden hebben. En als beide besturen eensgezind de schouders

re maatschappelijke thema’s ontfermt. Maar ook een organisatie

onder het project en de nieuwe organisatie zetten om daar het

die aan de dure kant is, te voorzichtig opereert in de communica-

maximum uit te gaan halen.

tie en tamelijk bureaucratisch te werk gaat. De ANT daarentegen wordt gezien als de organisatie met meer lef, slagvaardig, sterk

De recente enquêtes leveren fascinerende inzichten op over wat

uitgesproken in de media en met een jongere uitstraling.

er onder de tandartsen leeft en wat zij van hun vereniging ver-

Goedkoper, meer focus maar wel met een veel beperkter dien-

wachten, maar ook heel vaak wat zij er juist niet van verwachten.

stenpakket. Heel kort samengevat: kwaliteit versus lef. En de

Het interessante is dat voor elke mening of standpunt van een lid

ambitie is om daar kwaliteit met lef van te gaan maken. Want

heel makkelijk een ander lid met een radicaal daaraan tegenover-

vriend en vijand zijn het erover eens dat, als men het beste van

gesteld standpunt kan worden gevonden. Dat geldt binnen de

beide verenigingen weet te bundelen de nieuwe organisatie,

verenigingen, maar zoals te verwachten ook kruiselings tussen

dankzij de grote synergetische effecten, de onbetwiste autoriteit

de beide verenigingen. Daarna gaat het natuurlijk wel om het

en belangenbehartiger binnen de mondzorg kan worden. Een

soort standpunt en hoe vaak dat wordt aangehangen. Gelukkig

positie die een aantal partijen vrezen en die zich om die reden

komt er dan wel het beeld naar voren van de bekende kromme

naar verwachting tegen de fusie zullen keren. DENTZ 17


Het meest in het oog springende van de uitkomst van de enquêtes is nog wel geweest dat leden van beide verenigingen heel goed onder woorden kunnen brengen wat zij waarderen bij de andere vereniging en wat zij van die vereniging graag zouden overnemen met zoveel mogelijk behoud van het goede bij de eigen vereniging. Vanzelfsprekend treft men bij beide verenigingen een groep leden aan die tegen de voorgenomen fusie zijn. Bij een bepaalde groep zit nog veel oud zeer dat 25 jaar terug gaat, aan beide kanten overigens. Maar ook de afgelopen jaren zijn leden overgestapt van KNMT naar ANT en omgekeerd om zeer uitgesproken redenen. Maar er zijn thema’s die al deze verschillen overstijgen en die bepalend moeten worden voor de organisatie van de toekomst:

de leden hechten veel waarde aan krachtige, actieve belangenbehartiging waarbij de tandarts in al zijn of haar facetten centraal behoort te staan, waarbij de tandarts vanuit oogpunt van medische ethiek en professionaliteit ook maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt mits de juiste focus wordt bewaard en geen verantwoordelijkheden op de tandartsen worden afgeschoven die elders thuis horen. Dat praktijkondersteuning zeer gewaardeerd wordt en er een uitgekiend maar niet overdreven dienstenpakket beschikbaar is. Kwaliteit moet hoog in het vaandel staan, de collegialiteit en saamhorigheid worden bevorderd. Maar de organisatie moet ook doelmatig zijn zodat elk lid het gevoel heeft waar voor zijn geld te krijgen en niet onevenredig meebetaalt aan allerlei zaken waar deze niet bij betrokken is of geen belang bij heeft. Bij de fusie stelt iedereen zich de vraag: “op welke wijze word ik hier beter (of slechter) van.” What’s in it for me? De fusie moet een winwin situatie voor alle leden gaan opleveren. Het ideaal: het dienstenpakket van de KNMT tegen de tarieven van de ANT.

De besturen van de beide verenigingen hebben nu met name voor ogen om een toekomstbestendige organisatie te smeden waarbij de continuit voor de langere termijn in alle opzichten wordt gewaarborgd. Veel belangrijke dossiers hebben een "lange adem", veel langer dan de gemiddelde bestuurstermijn. Het is dus zaak om een strategisch plan voor de organisatie te ontwerpen dat minstens 10 jaar vooruitkijkt, waar de organisatie op wordt afgestemd en waar een team bestuurders aan het hoofd zal staan dat de strategie met kracht en verve ten uitvoer zal brengen. Een van de prioriteiten voor 2021, indien de leden hebben ingestemd met de fusie, zal dan ook het opstellen van het profiel voor de nieuwe bestuursvoorzitter zijn die vanaf 2022 het stokje zal gaan overnemen.

DE UITGANGSPUNTEN Om het beste uit beide verenigingen over te nemen is volle

Corona-crisis te behouden. Maar anderzijds de uitdrukking

inzet van beide besturen nodig. Het belangrijkste uitgangs-

van de waardering voor het bestuur van de ANT dat met

punt is daarom de gelijkwaardigheid van de beide vereni-

grote inzet en energie de ANT heeft gemaakt tot wat het

gingen. Dat was voor velen natuurlijk niet evident omdat

vandaag de dag is: een organisatie waar serieus rekening

de KNMT het predicaat Koninklijk draagt, ruim honderd jaar

mee wordt gehouden en waar in brede kring naar wordt ge-

bestaat, ongeveer drie keer zo veel leden heeft alsmede

luisterd. De gelijkwaardigheid van beide organisaties komt

beschikt over een aanzienlijk verenigingsvermogen. Dat

dan ook voornamelijk tot uitdrukking in het feit dat beide

partijen toch op voet van gelijkwaardigheid handelen is

besturen voltallig zitting zullen gaan nemen in het bestuur

enerzijds te danken aan het bestuur van de KNMT dat hierin

van de nieuwe organisatie.

een zowel positieve als ook professionele opstelling heeft gekozen met de wens de fusie tot een succes te maken en

Wolter Brands zal in dat nieuwe bestuur als primus inter

het momentum van de intense samenwerking tijdens de

pares de voorzittersrol op zich nemen, Jan-Willem Vaartjes

18 DENTZ


FUSIE zal de enige vicevoorzitter in het nieuwe bestuur zijn. Dit mede omdat Vaartjes eigenlijk het voornemen had in 2020 af te treden maar in de fusie voldoende inspiratie en kansen ziet om daar toch nog langer dan voorzien zijn energie en enthousiasme aan te wijden. En voor Brands geldt dat zijn huidige termijn tot medio 2022 loopt en dat hij die periode kan gebruiken om de fusie in goede banen te leiden. Een ander uitgangspunt is dat de continuïteit van wat we genoemd hebben “het bestuurlijk geheugen” wordt gewaarborgd. Leden van beide organisatie hebben aangegeven dat ze verandering willen zien. Als twee organisaties die in belangrijke mate verschillen in omvang en middelen samengaan is het risico reëel dat na een tijdje alles bij het oude terugkeert. Veel aandacht zal daarom na de fusie gegeven worden aan het verankeren en borgen van ieders DNA in de nieuwe organisatie en in de samenstelling van het bestuur dat de komende 10 jaren de organisatie zal gaan leiden. Voorzitter KNMT Wolter Brands en voorzitter ANT Jan Willem Vaartjes

HET FUSIEPROCES: EEN GROTE DIALOOG ANT en KNMT zijn volop in gesprek met zowel leden, medewer-

zal worden gegeven aan vrije tarieven voor cosmetische tand-

kers als stakeholders. Een fusie kan immers alleen slagen als er

heelkunde, de inrichting van de basiszorg, mogelijk vrije tarieven

draagvlak is. Onder de leden, dat spreekt voor zich. Maar ook

op deelgebieden. De bredere maatschappelijke thema’s komen

onder de kantoormedewerkers die het nieuwe en gemeenschap-

aan de orde bij het ambitieoverleg waar zowel de jeugdtand-

pelijk geformuleerde beleid zullen gaan uitvoeren. En bij de stake-

verzorging als de zorg voor (kwetsbare) ouderen speerpunten

holders die te maken zullen krijgen met de nieuwe organisatie.

van beleid en lobby moeten zijn. Veel aandacht zal er ook zijn voor een uitgekiend pakket dienstverlening met focus en zonder

Maar de meest intensieve dialoog wordt momenteel gevoerd

onnodige franje. En een zeer belangrijk punt is ook de toekom-

door de 8 bestuursleden. Er is een uitvoerige lijst van onderwer-

stige contributiestructuur. Tot slot buigen we ons met externe

pen opgesteld, zeer uiteenlopend van aard, die het gehele terrein

experts over de naam, branding, huisstijl, website, social media

van de mondzorg en de belangenbehartiging beslaat. Zo wordt

en natuurlijk de huisbladen Dentz en NT.

op hoog strategisch niveau gesproken over de visie en de missie van de vereniging, voor wie is de vereniging bedoeld, waar komt

In principe ligt niets vast, staat alles ter discussie, is alles

de focus te liggen. De missie en visie zal gaan over een gilde-

bespreekbaar. Dat laat onverlet dat elke bestuur, zo niet elk

achtig kader voor tandartsen waarin het kwaliteitsbeleid van de

bestuurslid, eigen ideeën en opvattingen heeft en deze ook zal

sector moet worden vastgelegd en geborgd. Nauw verbonden

verdedigen. Om die reden zijn zogenaamde bestuurlijke duo’s ge-

zijn de bij- en nascholingsprogramma’s, de rol van mondhygië-

vormd: uit beide besturen een bestuurslid die uit de lijst een aan-

nisten en tandartsassistentes, KiMo en richtlijnen, de rol van de

tal onderwerpen toegewezen hebben gekregen om de punten

wetenschappelijke verenigingen, de relatie tot de universiteiten

van overeenstemming en van verschil in kaart te brengen en het

en externe opleidingsprogramma’s. Maar ook over de rol van de

voorbereidende werk te doen voor een breed gedragen beleid.

ketenvorming en de economische consequenties daarvan voor de

Tijdens een speciale sessie van de beide besturen en adviseurs

sector, de diversiteit binnen de sector waarbij naast praktijkhou-

worden alle uitkomsten van de duo-gesprekken gepresenteerd

ders veel oog moet zijn voor de positie en wensen van ZZPers,

en plenair besproken waarna een gemeenschappelijk gedragen

tandartsen in loondienst en alle ondersteunend personeel. Niet

standpunt zal worden geformuleerd. Hoewel daarbij van beide

minder belangrijk, onze toekomst: de studenten tandheelkunde

kanten concessies gedaan zullen moeten worden is opmerkelijk

die we graag zo actief mogelijk bij de vereniging willen betrekken.

hoe synchroon de meningen over veel zaken zijn maar dat er

Op het gebied van de belangenbehartiging staat de NZa centraal

vooral een duidelijk verschil is in stijl van aanpak en communice-

met het overleg over codes en tarieven, waarbij ruime aandacht

ren is. En daar moet uit te komen zijn. DENTZ 19


Wat een vereniging sterk of zwak maakt is vaak een kwestie van perceptie bij de leden. Wat voor de een kracht is, is voor de ander zwakte. Daarin komt ook tot uitdrukking dat er in een organisatie voor elk wat wils is. De uitdaging is daarmee om een organisatie neer te zetten waar elk lid aan zijn trekken komt, intrinsiek gemotiveerd is om lid te worden en te blijven.

PERCEPTIE VAN DE KNMT

PERCEPTIE VAN DE ANT

• • • •

• meer focus op en inleving in de tandarts • ondernemerschap • uitgesproken, kritische houding • meer praktisch dan theoretisch • jonge, modernere uitstraling • proactief op thema’s rond overheid en zorgverzekeraars • politiek “minder correct” • lagere contributie, beperktere diensten/inhoud • kleine, beperkte kantoororganisatie en backoffice • beperkte praktijkondersteuning • beperkt dienstenpakket, weinig tools • weinig verenigingscultuur

• • • • • • • • •

groot ledenaantal know-how sterk bureau/ back-office regionale afdelingen en overlegstructuren brede praktijkondersteuning KNMT-Academy intercollegiale avonden bredere maatschappelijke focus groot verenigingsvermogen hoge overhead hogere contributie, meer diensten/inhoud bureaucratisch en trage besluitvorming duidelijke verenigingscultuur

WORDT HET DUURDER De hoogte van de contributie is een thema dat veel leden

diensten geleverd krijgen voor hun contributie, anderzijds

aan beide kanten bezig houdt. De ANT hanteert een

moet men zich afvragen of men die diensten nodig heeft en

uniform basistarief en heeft daarnaast een paar categorie-

wil afnemen.

ën lidmaatschap waar korting gegeven wordt. Een gratis

Zivver-account wordt aangeboden, voor de Instellings-

De fusie is het uitgelezen moment om de kostenstructuur

klachtenregeling (IKR) moet wel apart en per stoel betaald

van de toekomstige fusieorganisatie kritisch onder het

worden. Prikpunt regelt de praktijkhouder zelf. De KNMT

vergrootglas te leggen, zich af te vragen hoe hoog een ver-

hanteert sinds vorig jaar ook een uniform basistarief maar

antwoord verenigingsvermogen moet zijn, wat wel en wat

kent minder contributie categorieën met kortingsmogelijk-

niet tot de kern van een breed dienstenpakket moet behoren.

heden. Daarnaast wordt er een praktijkmodule in rekening

Bij de fusie zullen de vaste kosten niet toenemen en gaan

gebracht met tarieven die gekoppeld zijn aan het aantal

schaalvoordelen optreden. Ook de variabele kosten zullen

stoelen. In die praktijkmodule is Prikpunt en de klachtenre-

beperkt stijgen. Er gaat dus hoe dan ook ruimte komen om

geling inbegrepen. Het is dus moeilijk om de contributies een

de contributiestructuur aan te passen. Wel is de verwach-

op een te vergelijken maar wel is duidelijk dat de leden van

ting dat men pas na de fusie een goed inzicht zal hebben in

de KNMT gemiddeld een hogere contributie betalen. Dat kan

de werkelijke kostenstructuur

men rechtvaardigen met de constatering dat zij ook meer

De intentie is dat de huidige ANT-leden in 2021 nagenoeg

20 DENTZ


FUSIE

Bestuur KNMT-ANT vlnr: H. Donker, R. Kohsiek, J. Kwakman, W. Kniese, W. Brands, J.W. Vaartjes, R. Suy, R. Raktoe en directeur KNMT E. Markus

dezelfde contributie zullen betalen als in 2020 met mogelijk een

De KNMT heeft een paar jaar geleden de governance radicaal

marginale verhoging om alvast richting uniformering te gaan en

omgegooid via KNMT 2.0. Voordien was er een Algemene Ver-

dat in 2022 uniforme tarieven gaan worden gehanteerd waar

gadering, een Vertegenwoordigend College gekoppeld aan de

iedereen beter van wordt: de een omdat hij meer waar voor zijn

regio's elk met eigen regionale besturen, en een Hoofdbestuur

geld gaat krijgen, de ander omdat hij minder gaat betalen voor

met aanzienlijk minder speelruimte dan bij de ANT het geval is.

bestaande dienstverlening. Dat is het uitgangspunt voor de be-

Daarnaast waren er grote aantallen commissies. Het geheel

sturen: iedereen moet uiteindelijk gaan profiteren van de fusie en

werd als tamelijk onbestuurbaar ervaren en miste de dynamiek

2021 zal worden gebruikt om dat plan uit te werken.

en slagkracht die de ANT eigen is. Middels KNMT 2.0 is er nu een Ledenraad met 24 leden die zo goed als mogelijk een afspiegeling vormen van alle geledingen en bloedgroepen in de mondzorg. Deze Ledenraad vormt min of meer de ALV van de KNMT

VERENIGINGSCULTUUR

hoewel alle leden op meer indirecte wijze nog wel invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken. Daarnaast heeft de KNMT een Raad van Toezicht ingesteld die namens de leden toezicht houdt

De KNMT en de ANT hebben verschillende types governance.

op het bestuur en de besturing van de vereniging en heeft het be-

De ANT kent alleen de ALV die in principe een maal per jaar

stuur duidelijk meer speelruimte gekregen. Het model 2.0 wordt

wordt gehouden en een Raad van Raadgevers die geen formele

momenteel bij de KNMT geĂŤvalueerd.

bevoegdheden kent en al jaren niet meer bij elkaar is gekomen. De ANT heeft geen commissies, geen regionaal netwerk en

Voor beide modellen is het nodige te zeggen en het bestuur van

een nagenoeg afwezige verenigingscultuur. Het accent bij de

de ANT realiseert zich dat governance in verenigingsland sterk in

vereniging ligt volledig bij het bestuur, de ANT-leden stellen daar

beweging is en dat een vereniging voor en door leden behoort te

kennelijk alle vertrouwen in en beoordelen het bestuur op afstand

zijn met een governance die past bij de visie en de ambities van

en op de daden. De betrokkenheid van de leden bij de prakti-

de vereniging. Voor de ANT zou een actieve en betrokken leden-

sche en dagelijks gang van zaken bij de vereniging is nagenoeg

raad een stap in de goede richting zijn om een dosis verenigings-

afwezig. De opkomst tijdens de jaarlijks ALV doet bijna vermoe-

cultuur te introduceren. Voor de KNMT is een behoorlijke speel-

den alsof het bestuur een vrijbrief heeft gekregen van de leden.

ruimte van het bestuur gewenst, een bestuur behoort vertrouwen

Voor de verenigingsdemocratie is dat in de ogen van het bestuur

te krijgen om beleid te maken en te voeren maar moet daar op

geen goede zaak. Door de geringe betrokkenheid van de leden is

gezette tijden natuurlijk verantwoording over afleggen. In maart

het ook moeilijk leden te vinden die bereid zijn in werkgroepen en

volgend jaar staan bij de KNMT verkiezingen voor de ledenraad

klankbordgroepen zitting te nemen. Bovenal is de continuĂŻteit van

op de agenda, er komen veel plaatsen vrij. Dat zou een uitgelezen

de vereniging op deze wijze niet geborgd, de ANT is veel te veel

kans zijn voor ANT-leden die de visie van het ANT-bestuur delen

afhankelijk geworden van het huidige, dynamische bestuur en

om actief betrokken te gaan worden bij de fusie-organisatie. Wij

opvolging voor de huidige bestuursleden is niet in zicht.

zullen in de volgende Dentz hier in meer detail op terug komen. DENTZ 21


EXPERIMENT TAAKHERSCHIKKING IN DE MONDZORG GESTART De ANT heeft van meet af aan gesteld dat de motivatie van de overheid voor het taakherschikkingsexperiment, waarin geregistreerd-mondhygiënisten zonder tussenkomst van een tandarts de voorbehouden handelingen röntgen, anesthesie en boren mogen toepassen, gebaseerd is op verkeerde uitgangspunten. Alle argumenten van tandartsen om nut en noodzaak van het experiment nog eens kritisch te beschouwen waren echter aan dovemansoren gericht, en de lobby om het experiment te laten starten had op ieder ogenblik de wind mee. Afgelopen 1 juli was het dan zo ver en is het experiment van start gegaan. Toch is de huidige vorm anders dan ministers Schippers en later Bruins in eerste instantie voor ogen hadden. Er zijn namelijk samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de beroepsverenigingen van tandartsen, mondhygiënisten en de overheid. Maar nemen die alle zorgen rond het experiment weg? door: Ravin Raktoe

22 DENTZ


TAAKHERSCHIKKING

Experimenteren met capaciteit Terwijl de gesprekken tussen de beroepsverenigingen en de overheid over de voorgenomen taakherschikking nog in volle gang waren, zette voormalig minister Bruins (Medische Zorg)

Röntgen: aanvullende beoordeling tandarts blijft vereiste

in februari 2018 de zaak op scherp met een uitspraak die niet

De beoordeling van röntgenfoto’s kan volgens de samen-

strookte met de werkelijke gang van zaken in de mondzorg:

werkingsafspraken niet geheel zelfstandig worden gedaan

“Mondhygiënisten zijn professionals die in staat zijn zelfstan-

door de geregistreerd-mondhygiënist. Hiermee is tege-

dig hun werk te doen. Toch komt een nieuwe taakverdeling

moetgekomen aan een van de bezwaren van de ANT. Als

met tandartsen onvoldoende zelf van de grond. Partijen

er een solo-röntgenopname wordt gemaakt, dient deze

kunnen niet goed door een deur. Daarom ga ik nu stimule-

binnen een maand door een tandarts aanvullend te worden

ren via een experiment dat mondhygiënisten de standaard

beoordeeld. Met de betreffende tandarts kunnen individuele

mondzorg op zich nemen en tandartsen worden vrijgespeeld

afspraken worden gemaakt over deze samenwerking en de

voor complexere zorg," zei hij in de Tweede Kamer, “laat dit

bekostiging van het beoordelen van de solo-opnamen. Dit

uitlokking zijn om beter te gaan samenwerken.” Hij ver-

geldt overigens ook voor de diensten die de achterwacht

wachtte dat de krappe capaciteit zo beter georganiseerd zou

of tandartsenspoeddienst leveren. Tandartsen die voor een

gaan worden, het tekort aan tandartsen af zou gaan nemen

vrijgevestigde geregistreerd-mondhygiënist als achterwacht

en de noodzaak om buitenlandse collega’s in te zetten

geregistreerd staan hebben zelf buiten kantooruren vaak een

kleiner zou worden. In werkelijkheid werkt het overgrote deel

dienstregeling, waar vaak ook kosten mee gemoeid zijn. Het

van tandartsen en mondhygiënisten al jaren goed samen

kan dus verwacht worden dat de geregistreerd-mondhygië-

en zal het experiment hier hopelijk geen enkele verandering

nisten die van deze dienstregeling gebruik gaan maken, daar

in brengen. Maar wat voordien evident was maar altijd

op hun beurt ook voor zullen moeten gaan betalen. Ook de

krachtig werd ontkend: het experiment moet voorkomen dat

afgesproken achterwachtdienst die tandartsen gedurende

de overheid middelen moet vrijmaken om meer tandartsen te

praktijkuren leveren hoeft niet kosteloos te zijn.

kunnen opleiden. Bezuiniging ten koste van kwaliteit. Vinger aan de geregistreerde pols Veel soorten mondhygiënisten

De samenwerkingsafspraken (kader) komen tegemoet

Daar waar we tot 1 juli van dit jaar de 2- 3- en 4-jarig

aan een deel van de bezwaren die ANT en KNMT eerder

opgeleide mondhygiënisten kenden, komt daar nu de (4-jarig

hebben geuit. Er zijn afspraken gemaakt in het kader van het

opgeleide) ‘geregistreerd-mondhygiënist’ bij. Mits deze in

zorgplan, röntgenopnamen, het hebben van een tandarts als

het bezit is van een geldig certificaat ‘Toezichthoudend

achterwacht en de inspanningsverplichting voor de geregis-

Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde’ en een

treerd-mondhygiënist om er bij de patiënt op aan te dringen

inschrijving in het tijdelijke BIG-register, kan hij of zij mee-

zich in te schrijven bij een tandarts. Naast deze afspraken

doen aan het experiment. Kanttekening hierbij is dat 4-jarig

rond de samenwerking is er bovendien afgesproken dat

opgeleide mondhygiënisten die in de afgelopen 5 jaar de

de beroepsverenigingen gedurende het experiment geza-

voorbehouden handelingen van het experiment niet hebben

menlijk overleg zullen hebben bij het ministerie van VWS.

uitgevoerd, niet bevoegd zijn om deel te nemen en zich mid-

Tot op heden heeft het er altijd alle schijn van gehad dat

dels bijscholing eerst weer moeten bekwamen alvorens ze

het experiment vooropgezet is om te slagen. Zelfs de NZa

zich kunnen registreren. Zo iemand is na de bijscholing en re-

leek in stelling gebracht te zijn toen de marktmeester zich

gistratie overigens wèl meteen bevoegd om die voorbehou-

vorig jaar ineens uitgesproken voorstander noemde van ‘de

den handelingen te delegeren aan derden, lees: assistenten.

juiste zorg op de juiste plek’, wat vaak synoniem staat voor

Ongetwijfeld zal de enthousiaste kopgroep van ambitieuze

taakherschikking, met als doel de (korte termijn-) kosten te

mondhygiënisten die zich laten registreren zich hier nog niet

drukken. Het blijft belangrijk dat tandartsenorganisaties ANT

aan wagen. Maar hoe gaat dat over een tijdje, als onderne-

en KNMT het experiment kritisch blijven volgen, niet in de

mende personen hier mogelijk een business-model in gaan

laatste plaats omdat de patiënt niet de dupe mag worden

zien? Het is onverantwoord dat de overheid hier ruimte voor

van een experiment dat voor de overheid als doel heeft de

heeft gelaten.

tandarts te vervangen. DENTZ 23


Gevoelige tanden? Directe* en langdurige verlichting begint met uw advies

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL met de unieke PRO-ARGIN®-technologie • Biedt superieure dentine tubuli afsluiting: 91% afsluiting in vergelijking met 67% met een tinfluoride/natriumfluoride technologie1,# • Blokkeert de route naar pijn onmiddelijk*: 60,5% reductie in gevoeligheid vanaf het eerste gebruik2, ** • Biedt langdurige verlichting van pijn: 80,5% reductie in gevoeligheid na 8 weken3, **

* Voor directe verlichting, direct met de vingertop aanbrengen op de gevoelige tand zacht 1 minuut inmasseren ** Invergelijking tot de basislijn # In-vitro studie, na 5 applicaties vs tinfluoride / natriumfluoride technologie (p<0.05) References: 1. Hines D, et al. Accepted poster, July 2018 IADR. Colgate-Palmolive Company 2018. 2. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):123 –130. 3. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):17– 22.

door: Kees Adolfsen

24 DENTZ


TAAKHERSCHIKKING

iment Samenwerkingsafspraken ten behoeve van het exper

Zorgplan

op1. Het zorgplan voor een volwassene (>18 jaar) wordt delen dat wenst patiënt de Indien s. gesteld door de tandart iënist van de behandeling door een geregistreerd-mondhyg betreft worden uitgevoerd, wordt het zorgplan voor wat iënist deze delen in overleg met de geregistreerd-mondhyg zorgver beide voor arheid werkba de vastgesteld, zodat de in dit wordt ing leners is geborgd. Indien van toepass verslaglegging opgenomen.

geregistreerd-mondhygiënist

s name maakt, stuurt hij/zij deze door naar een tandart zodat deze binnen een maand een aanvullende beoor-

de deling kan doen. De geregistreerd-mondhygiënist kan ebied, igheidsg deskund haar of behandeling, binnen zijn

bekeken voortzetten vóórdat een tandarts de solo-opname heeft. Bekostiging beoordelen Solo-opnamen 6. Er worden geen generieke afspraken gemaakt over door bekostiging voor het beoordelen van solo-opnamen een tandarts.

2. Indien de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt en/of de patiënt zelf aangegeven heeft door de geregis te eld treerd-mondhygiënist als hoofdbehandelaar behand

zorgwillen worden en deze de preventieve delen van het erheden bijzond ige dusdan plan dit en ld, plan heeft opgeste ligt, bevat dat afstemming met de tandarts voor de hand overleg dan wordt dit plan voor wat betreft deze delen in voor met de tandarts vastgesteld, zodat de werkbaarheid ing toepass van Indien . geborgd is beide zorgverleners wordt dit in de verslaglegging opgenomen.

t van 3. Ten behoeve van de patiëntveiligheid en kwalitei geregis of s tandart een r wannee dat, k zorg is het wenselij wortreerd-mondhygiënist röntgenopnames maakt, deze ing, den gedeeld met respectievelijk de, indien van toepass s.

behandelend geregistreerd-mondhygiënist of tandart

een 4. De geregistreerd-mondhygiënist zorgt ervoor dat s tandart jeugdige een aantal maal voor deze 18 wordt een bezoekt voor een bredere toetsing. Algemeen: Gegevens kunnen uiteraard slechts gedeeld worden indien, wanneer nodig, de patiënt daar toestem

7. Tandartsen en geregistreerd-mondhygiënisten kunnen individueel onderling afspraken maken over deze samenwerking.

Achterwacht spoed

iënist 8. Voor spoedgevallen bij een geregistreerd-mondhyg bij dient een achterwacht altijd geregeld te zijn. Dit kan door ook maar patiënt de van s de behandelend tandart g) aantoonbare aansluiting bij een achterwacht (overda d). en een tandartsspoeddienst (avond, nacht en weeken Inschrijving patiënt tandarts na 9. De (zelfstandig) geregistreerd-mondhygiënist gaat er of de patiënt is ingeschreven bij een tandarts. Wanne

iënist dit niet het geval is heeft de geregistreerd-mondhyg te aan op patiënt de bij er om een inspanningsverplichting geregis De s. tandart dringen dat hij/zij zich inschrijft bij een van treerd-mondhygiënist zal dit vermelden in het dossier de patiënt.

-

ming voor geeft. en) Delen solo-opnamen (peri-apicale röntgenopnam solo-op 5. Wanneer een geregistreerd-mondhygiënist een

de 10. Indien een patiënt zich ondanks aandringen van n bij geregistreerd-mondhygiënist niet wenst in te schrijve bij een tandarts is het krijgen van tandheelkundige zorg de van id rdelijkhe rantwoo eigenve niet spoedgevallen de patiënt.

DENTZ 25


Whitening

Introductie aanbieding* Van €99,- voor

€89,per set (excl. btw)

Nieuw! Thuisbleekservice Hét antwoord op de groeiende vraag naar thuisbleken: Compleet pakket met bleeklepels, instructie en gepatenteerde bleekgel Philips Zoom! DayWhite (6% HP) of NiteWhite (16% CP). Bleekgel en bleeklepels in 1 pakket geleverd Inclusief haal- en brengservice Aantrekkelijke prijs voor uw patiënt Geen gelvoorraad meer in de praktijk

Meer informatie: philips-dentalcare.com/excent

26 DENTZ

Aanbieding voor praktijkmedewerkers 3 spuitjes, 16% NiteWhite en bleeklepel**

€49,excl. btw

* Aanbieding geldig tot en met 31 oktober 2020. ** Zolang de voorraad strekt.


Excent Tandtechniek altijd de juiste keuze. Excent Tandtechniek ondersteunt de tandheelkundig behandelaar met het doel mensen een functionele, esthetische en stralende lach te geven. Excent Tandtechniek levert optimale kwaliteit door zich te richten op vakmanschap en innovatie, waarbij aandacht en lokaliteit een belangrijke pilaar zijn.

VAKMANSCHAP EN Â INNOVATIE

0182 693 355

ALTIJD DICHTBIJ

DIGITALE DENTALE WORKFLOW

VEILIGE DATAOPSLAG

REPARATIE SERVICE

PERSOONLIJKE AANDACHT

DENTZ 27


Onder goede begeleiding in een ontspannen sfeer een orthodontische behandeling aangaan Bij de artsen van de 47 praktijken van Orthocenter staat samenwerken met de verwijzende tandarts hoog in het vaandel. Met open en eerlijke communicatie, altijd met het

Shofu Eyespecial C-IV Na de succesvolle C-II en C-III is nu de nieuwste Shofu Eyespecial C-IV verschenen. Een zeer eenvoudig te bedienen dentale Camera zonder enige kennis van fotografie nodig te hebben.

belang van de patiënt voor ogen. Wij maken voor onze gezamenlijke patiënten het verschil tussen een bescheiden lach of een schaterlach waarbij je met plezier je tanden laat zien. www.orthocenter.nl

De camera heeft al diverse prijzen gewonnen. Nu met Video functie en Polarisatiefilter.

www.shofu.de

matachana M20-B plus sterilisator Wist u dat de matachana M20-B plus sterilisator met zijn 22 liter ketel in slechts 13 minuten een sterilisatieproces kan afronden? Met zijn ‘Smart Intelligence’ zijn procesregistratie,

5500 kelvin - CRI 98

Toonaangevend in kunstmatig volspectrum daglicht Goede verlichting zorgt voor een optimale visuele taakprestatie en visueel comfort in tandartspraktijken. Hiervoor introduceert True-Light een nieuw product: Het daglicht ledpaneel. Dit ledpaneel heeft een daglicht kleurtemperatuur van 5500 kelvin en een unieke CRI van 98 procent! True-Light, al meer dan vijftig jaar toonaangevend in kunstmatig volspectrum daglicht.

28 DENTZ

etiketteren, gebruikers, en pop-up berichten eenvoudig in te stellen. www.steras.nl


PRODUCTNIEUWS

AMBER MILL Lithium disilicaat Amber Mill is de nieuwe maatstaf voor lithium disilicaat CAD/ CAM blokjes, waarbij de kristallisatietemperatuur de mate van translucentie bepaalt. Wordt het blokje op een lage temperatuur gebrand dan is het translucenter. Naarmate een hogere temperatuur wordt toegepast is meer opaak. Op deze manier dekt één blokje het hele scala HT, MT, LT en MO af. Amber Mill is in alle Vitakleuren beschikbaar, alsook 4 bleach kleuren. AllSens – Dé makers van Geurbeleving

Meer info:

Tegenwoordig is het steeds belangrijker geworden om

Memodent BV

klantbeleving mee te nemen in de inrichting van een prak-

www.memodent.nl

tijk. Enerzijds om de typische geur te neutraliseren, ander-

info@memodent.nl

zijds voor een optimale geurbeleving om stress, angst en

053-4306663

de wachttijd te verminderen. Als Nederlandse producent geven wij 5 jaar fabrieksgarantie. www.allsens.nl

ZorgSom is een softwaretool voor tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten. ZorgSom berekent welk deel van een behandeling de patiënt vergoed krijgt van de verzekering. De behandelaar kan de patiënt direct in de stoel voorlichten over de kosten van het behandelplan. Met één druk op de knop is inzichtelijk wat de verzekering vergoedt en wat de patiënt zelf moet bijdragen. www.zorgsom.nl

DENTZ 29


PRODUCTNIEUWS

Patient Experience Program 2020

PRO-ARGIN® TECHNOLOGIE

Bent u tandarts of mondhygiënist?

elmex® Sensitive Professional zoekt enthousiaste professionals die patiënten met gevoelige tandhalzen willen selecteren en hen de kans willen geven mee te doen aan een patiëntenervaringsonderzoek.

Wat moet u doen?

Scan de QR-code

AANMELDING GEOPEND! VOL = VOL

DOET U MEE?

In samenwerking met:

of ga naar: www.colgatedental.nl/pep

Onder volledige narcose behandelen in uw eigen praktijk met het mobiel anesthesieteam van AIC AIC Services is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Wij leveren op aanvraag naast anesthesiologen en intensivisten ook een volwaardig mobiel anesthesieteam op elke wenselijke locatie in heel Nederland en België, waardoor u in uw eigen praktijk cliënten onder volledige narcose kunt behandelen zonder dat u ook maar enige investering hoeft te doen in uw praktijk. Volwaardig mobiel anesthesieteam Het mobiel anesthesieteam levert het totale pakket om onder volledige narcose te kunnen behandelen binnen uw eigen praktijk. Dit is inclusief alle nodige apparatuur, medische gasvoorziening, medicatie, disposables, anesthesioloog en personeel van hoge kwaliteit. Zo kunt u behandelingen onder volledige narcose uitvoeren binnen uw eigen praktijk, wanneer het u uitkomt, met uw eigen spullen en personeel en zonder dat u ook maar enige investering hoeft te doen in uw praktijk. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele narcose willen aanbieden: Als u aan uw cliënten behandelingen onder algehele narcose wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de narcose verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

30 DENTZ


Weg van Rollecate 17

8325 CP Vollenhove

Tel: 0527-241782

www.zeelte.nl

Info@zeelte.nl

KAPS-Variflex-100 voor een nog betere ergonomie!

Wij willen u graag de mogelijkheden van de Heka Unic-line laten ontdekken. U bent van harte welkom in onze showroom in Vollenhove. Bel ons gerust voor een afspraak en advies. DENTZ 31 190x135mm-B.indd 1

18-09-19 11:43


$#*%!

STAKEN VAN BEHANDELING VANWEGE OPENSTAANDE RESTNOTA

Een klacht Het verwijt van klaagster dat verweerster op een nieuw spalkje in het bovenfront heeft geplaatst waardoor de tanden die recht stonden zijn verschoven en het spleetje tussen de tanden groter is geworden.

32 DENTZ

Het geschil

de vorm van de voortanden, volgens de or-

Van september 2016 tot en met oktober

thodontist. Klaagster heeft tijdens de con-

2017 is klaagster orthodontisch behandeld

trole-afspraak eind maart 2019 melding

door een orthodontist werkzaam bij een

gemaakt van de standverandering van de

vorige eigenaar van de praktijk van ver-

voortanden. Volgens de ortho-assistent

weerster. Klaagster heeft gedurende deze

van verweerster was er echter geen spra-

periode een beugel in de bovenkaak ge-

ke van verschuiving van de voortanden,

had. Halverwege 2018 is het spalkje aan

maar had klaagster een nieuwe nachtbeu-

één kant losgekomen. Nadat het spalkje

gel nodig. Op 8 april 2019 heeft klaag-

nog een aantal keer was losgekomen is

ster de nieuwe nachtbeugel opgehaald.

op 15 november 2018 door een assistent

Klaagster heeft de nachtbeugel slechts één

van verweerster een nieuw spalkje achter

nacht kunnen dragen waarna het spalkje

de voortanden in de bovenkaak geplaatst.

enkele dagen later weer is losgeschoten.

Deze spalk was dubbel gedraaid en is

Toen klaagster hiervan melding maakte

hooggeplaatst. In maart 2019 constateer-

werd zij ingepland voor een consult bij D,

de klaagster dat de voortanden waren

tandarts. D heeft tijdens het consult het

verschoven en het spleetje tussen de

spalkje dat wederom los zat, vastgezet.

voortanden groter was geworden. De

Naar aanleiding van de mededeling van

stand van de tanden en de grootte van

klaagster dat haar voortanden waren ver-

het spleetje was anders dan eind oktober

schoven deelde D haar mede dat dit mo-

2017 toen de orthodontische behandeling

gelijk werd veroorzaakt door het lipbandje

werd beëindigd. Op dat moment stonden

en dit op enig moment zou moeten worden

de tanden recht en was er een minimaal

weggelaserd.

spleetje tussen de tanden aanwezig. Het

Tevens deelde D klaagster mede dat zij de

spleetje tussen de voortanden kon niet

nachtbeugel in plaats van twee keer per

helemaal gesloten worden in verband met

week elke nacht zou moeten dragen om


KLACHTENCOMMISSIE

de tanden op zijn plaats te houden. De

redelijk handelend, redelijk bekwaam

kort was. Als tweede optie is klaagster

orthodontist had klaagster indertijd gead-

tandarts mag worden verwacht en wijst

voorgesteld een retainer bij een gespeci-

viseerd de nachtbeugel maar gedurende

de klacht af. Klaagster is in de periode

aliseerd laboratorium voor orthodontie te

één jaar elke nacht te dragen en gezegd

2016-2017 orthodontisch behandeld

laten maken. De retainer met een setup

dat zij na één jaar over kon gaan tot twee

waarna de beugel op 30 oktober 2017 is

voor de elementen 11 en 12 zou klaag-

keer per week dragen van de nachtbeu-

verwijderd. Om de tanden op zijn plaats te

ster ongeveer 4 weken moeten dragen.

gel. D heeft klaagster een retentiebeugel

houden is een spalkje achter de voortan-

Na 4 weken zouden de elementen 11

geadviseerd om de stand van de tanden

den geplaatst en heeft klaagster een

en 12 weer naast elkaar staan. Na deze

te verbeteren. Deze zou zij 3 maanden

nachtbeugel gekregen. In het patiënten-

behandeling zou weer een spalk geplaatst

moeten dragen. Klaagsters vraag ten aan-

dossier is genoteerd dat men in verband

worden om de tanden op de goede plaats

zien van de kosten van een retentiebeugel

met een diepe beet hoopte dat de spalk

te houden. Beide behandelmogelijkheden

werd niet beantwoord. De communicatie

zou blijven zitten. Deze orthodontische

heeft klaagster afgewezen. Klaagster

tussen D en klaagster verliep moeizaam

behandeling van klaagster is niet door

gaf alleen toestemming om een nieuwe

omdat D geen Nederlands sprak. Toen

verweerster uitgevoerd maar door de

spalk te plaatsen omdat de andere was

klaagster op donderdag 18 april 2019

vorige praktijkeigenaar. Verweerster heeft

gebroken. Verweerster heeft een nieuwe

de nachtbeugel in wilde doen paste deze

de orthodontiepraktijk op 1 maart 2018

spalk geplaatst en met klaagster bespro-

niet meer. Mogelijk omdat D het spalkje

overgenomen en de controles bij klaagster

ken dat hiermede niet de verschuiving

opnieuw had vastgemaakt. Op donderdag

uitgevoerd. Klaagster is in oktober 2018

van de tanden werd opgelost. Daarna

25 april 2019 is de nachtbeugel weer pas-

twee keer voor consult geweest om de

is klaagster niet meer naar de praktijk

send gemaakt. ‘s Avonds zag klaagster

spalk die ter plaatse van het element 23

gekomen en heeft op 6 mei 2019 een

dat de nachtbeugel beschadigd was en

los was gekomen opnieuw vast te zetten.

klacht ingediend bij de beroepsorgani-

niet meer aansloot aan de onderkant

Op 15 november 2018 bleek dat de

satie. Verweerster heeft de facturen voor

van de voortanden. Mogelijk was dit het

spalk bij het element 22 en 23 deels was

de behandelingen van 9 april 2019 en 16

gevolg van het slijpen van de nachtbeugel

verdwenen hetgeen mogelijk veroorzaakt

april 2019 gecrediteerd en klaagster een

teneinde deze weer passend te maken.

werd doordat de ondertanden de spalk

kosteloze herstelbehandeling aangebo-

In verband met het verlies van vertrou-

raakten waardoor klaagster op de spalk

den. Tevens heeft verweerster klaagster

wen in het B heeft klaagster een second

beet. Er is toen een nieuwe spalk op maat

aangeboden de klacht door te leiden naar

opinion ingewonnen bij E. Op 2 mei 2019

gemaakt om te voorkomen dat deze weer

de aansprakelijkheidsverzekeraar hetgeen

is door F, orthodontist, geconstateerd dat

los zou raken. De nieuwe spalk kon moei-

echter in verband met de drukte van de

de verschuiving van de voortanden niet

lijk worden vastgezet omdat klaagster

kerstperiode aan de aandacht is ontsnapt.

werd veroorzaakt door het lipbandje maar

haar mond niet goed kon openen door een

Verweerster heeft na de overname van de

door een niet goed functionerend spalkje

recent ondergane neuscorrectie. Op 25

praktijk en de daarmee samenhangende

en bitje.

maart 2019 bleek de spalk bij de elemen-

controles van klaagster haar uiterste best

Klaagster vordert de kosten ad € 1.588,74

ten 11 en 12 los te zitten.

gedaan de door de vorige orthodontist

- bestaande uit de kosten die zij in de

Tijdens een consult op 8 april 2019 gaf

geplaatste spalken opnieuw vast te zetten

periode 2016/2017 ten behoeve van de

klaagster in een gesprek aan dat de

en te vervangen. Dat de door de vorige

beugel in de bovenkaak heeft gemaakt en

tanden na het plaatsen van de nieu-

orthodontist geplaatste spalken loslieten

de nog te maken kosten voor een nieuwe

we spalk op 18 november 2019 waren

werd blijkens het patiëntendossier al ge-

beugel.

verschoven. Met klaagster zijn toen twee

vreesd in verband met de diepe beet van

mogelijkheden besproken ter verbetering

klaagster en klaagster was hiervan op de

Het verweer

van de stand van de tanden. Als eerste is

hoogte. Verweerster betwist nadrukkelijk

Verweerster stelt zich op het standpunt

klaagster voorgesteld het lipbandje even-

dat de tanden zijn verschoven als gevolg

dat zij heeft gehandeld zoals van een

tueel door te knippen omdat deze nogal

van de nieuw door haar geplaatste spalk DENTZ 33


34 DENTZ


KLACHTENCOMMISSIE

in november 2018. De door klaagster

de ondertanden de spalk raakten heeft zij

overgelegde second opinion kan niet als

op 18 november 2018 een nieuwe spalk

bewijs dienen van onzorgvuldig handelen

op maat laten maken en geplaatst. Op

van verweerster aangezien een duidelijke

het moment dat klaagster in het voorjaar

vraagstelling bij de second opinion ont-

van 2019 er melding van maakte dat haar

breekt en onduidelijk is op welke gronden

tanden waren verschoven heeft verweer-

het standpunt van second opiniongever

ster klaagster meerdere behandelopties

is gebaseerd. Verweerster heeft aan alle

voorgesteld om de verandering van de

op haar rustende wettelijke verplichtingen

stand van de tanden te verhelpen. Op

voldaan.

geen van deze voorstellen is klaagster ingegaan. De geschilleninstantie is op grond

De beoordeling

van het patiëntendossier van oordeel dat

De Geschillencommissie Mondzorg stelt

met de (naar moet worden aangenomen:

voorop dat voor aansprakelijkheid van

bewuste) keuze van klaagster bij de vorige

verweerster vereist is dat voldoende

behandelaar voor optie 3 (alleen behande-

aannemelijk is dat verweerster tekort is

len bovenkaak met behoud van de diepe

geschoten in het nakomen van de behan-

beet) er voor de toekomst niet zonder

delovereenkomst. De aanwezigheid van

meer een stabiele situatie te verwach-

onzorgvuldig handelen en/of nalaten is

ten viel. Dat de door die behandelaar

een vereiste voor aansprakelijkheid van

geplaatste spalken loslieten werd blijkens

verweerster. Van onzorgvuldigheid wordt

het patiëntendossier al gevreesd in ver-

gesproken indien niet volgens de regels

band met de diepe beet van klaagster en

der medische kunst is gehandeld en er

klaagster was hiervan op de hoogte. In

niet is gehandeld zoals van een redelijk

die situatie is bepaald niet onaannemelijk

bekwaam en redelijk handelend beroeps-

dat deze (toen de minst ingrijpende) keuze

genoot in dezelfde omstandigheden mag

het verschuiven van de tanden heeft

worden verwacht. De tekortkoming moet

veroorzaakt en niet het door verweerster

aan verweerder kunnen worden verweten

vervangen spalkje. De communicatie

en klager moet door deze tekortkoming

tussen D en klaagster over de oorzaak

schade zijn toegebracht.

van het herhaald losraken van het spalkje

De Geschilleninstantie Mondzorg stelt

heeft mogelijk hinder ondervonden van de

vast dat de klacht niet de orthodonti-

omstandigheid dat D – volgens klaagster

sche behandeling bij de voorganger van

– gebrekkig Nederlands spreekt. Zo dit het

verweerster betreft maar de controlebe-

geval is, verdient dit naar het oordeel van

handelingen die verweerster bij klaagster

de Geschilleninstantie aandacht van ver-

heeft uitgevoerd. Toen de spalk los kwam

weerster. Nadat klaagster een klacht heeft

heeft zij deze vastgezet en nadat bleek

ingediend heeft verweerster nogmaals

dat deze herhaaldelijk loskwam doordat

aangeboden klaagster kosteloos te be-

handelen teneinde de tanden weer op zijn plaats te krijgen en het ontstane spleetje te sluiten. Klaagster is hier wederom niet op ingegaan. Daarnaast heeft verweerster alle facturen voor de door haar gedane behandelingen gecrediteerd. De Geschilleninstantie Mondzorg is van oordeel dat verweerster hiermede heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend redelijk bekwaam tandarts mag worden verwacht. Nu van een tekortschieten in de nakoming van de behandelovereenkomst geen sprake is, dient de klacht ongegrond te worden verklaard. Uitspraak De Geschilleninstantie Mondzorg verklaart het geschil ongegrond en wijst als gevolg daarvan een schadevergoeding af.

Zowel de klacht als het verweer zijn letterlijk overgenomen. Deze uitspraak is integraal te lezen op https://www.geschilleninstantiemondzorg.nl/uitspraken/

DENTZ 35


Onder narcose behandelen in uw eigen praktijk met een mobiel anesthesieteam Narcose pas je toe wanneer een patiënt een ingreep of behandeling moet ondergaan die dusdanig pijn of ongemak veroorzaakt, dat de behandeling zonder narcose niet uitvoerbaar is. Anesthesioloog-intensivist Mustafa Albayrak, tevens directeur van het mobiele anesthesieteam van AIC Services, geeft uitleg over narcose en de mobiele toepassing ervan in de tandartspraktijk. Narcose pas je toe wanneer een patiënt een ingreep of behandeling moet ondergaan die dusdanig pijn of ongemak veroorzaakt, dat de behandeling zonder narcose niet uitvoerbaar is. Maar wat is narcose nu precies, hoe kan het veilig toegepast worden, moet ik daarvoor alle apparatuur in huis hebben of kan het ook anders? Anesthesioloogintensivist Mustafa Albayrak, tevens directeur van het mobiele anesthesieteam van AIC Services, geeft uitleg over narcose en de mobiele toepassing ervan in de tandartspraktijk. Anesthesie: lokaal of algeheel (narcose) Het woord anesthesie kan herleid worden naar het oude Grieks en betekent letterlijk vertaald “niets voelen”. Het is de wetenschap die zich bezighoudt met het niet laten voelen van “chirurgische prikkels” aan patiënten die chirurgische prikkels toegediend krijgen.

36 DENTZ

Anesthesie kan lokaal/regionaal of algeheel toegepast worden. Bij een lokale/regionale techniek wordt een lokaal anestheticum in het weefsel geïnfiltreerd of in de buurt van een of meerdere zenuwen die een bepaalde regio van het lichaam verzorgen. Bij algehele anesthesie of narcose wordt de patiënt volledig buiten bewustzijn gemaakt door het verdoven van de hersenen door toedienen van intraveneuze anesthetica of dampanesthetica via de longen. Met uitzondering van lokale anesthesie vallen alle vormen van anesthesie onder het domein en verantwoordelijkheid van de anesthesioloog. Lokale anesthetica blokkeren de natriumkanalen van perifeer zenuwweefsel waardoor de prikkels die door de “snijdende specialist” – bijvoorbeeld door de chirurg of tandarts - worden veroorzaakt in het weefsel van de patiënt, niet worden doorgegeven aan het centraal zenuwstelsel en de patiënt zich niet bewust wordt van de pijn. Bij narcose wordt juist het gehele centrale zenuwstelsel van de patiënt verdoofd meestal door een combinatie van anesthetica en opiaten. Omdat het toedienen van narcose niet geheel zonder risico’s is, gelden er voor het toedienen van narcose buiten het ziekenhuis (waar geen intensive care aanwezig is) wat strengere regels vanuit de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en ziet de inspectie (IGJ) wat strenger toe op deze regels. Ook geldt dat als de luchtbehandeling op de locatie waar narcose wordt toegediend niet op het niveau is zoals in het ziekenhuis, je niet met dampvormige anesthetica mag werken omdat het anders ook verdovend kan zijn voor de mensen die ermee werken.


Richtlijnen voor narcose In principe kan er op elke willekeurige locatie onder narcose behandeld worden, maar niet alle patiënten mogen buiten het ziekenhuis onder narcose. Alleen relatief gezonde patiënten met een relatief goede conditie die niet een systemische aandoening hebben waar ze dagelijks hinder van ondervinden (ASA I-II) kunnen buiten het ziekenhuis een behandeling ondergaan onder narcose. Ook bestaan er leeftijdsgrenzen tussen de 3-80 jaar en is er een bovengrens voor zwaarlijvigheid (BMI> 40). Zodra een indicatie wordt gesteld voor behandeling onder narcose wordt de patiënt volledig gescreend door de anesthesioloog. Zo nodig worden er gegevens opgevraagd bij behandelende artsen en kan er eventueel aanvullend onderzoek worden verricht worden zoals het prikken van bloed of het vervaardigen van een hartfilmpje. Pas als alle gegevens door de anesthesioloog beoordeeld zijn en hij goedkeuring heeft gegeven, kan de patiënt onder narcose worden behandeld. Het toedienen van anesthetica door niet opgeleide personen zonder beschikking over de juiste kennis, apparatuur en/of hulpmiddelen kan levensgevaarlijk zijn - denk bijvoorbeeld aan Michael Jackson die anesthetica toegediend kreeg van een cardioloog - maar onder de leiding van een anesthesioloog met de juiste apparatuur en spullen is het toedienen van narcose zeer veilig en niet schadelijk. Narcose gerelateerde risico’s liggen in die orde van grootte dat het gevaarlijker is om met de auto naar de kliniek toe te rijden dan het ondergaan van narcose in de kliniek. Sommige mensen kunnen wel kortdurend iets vergeetachtiger zijn dan normaal. Dit is, als het al optreedt, altijd kort en voorbijgaand van aard. Binnen de verschillende specialismen van de gezondheidszorg is de NVA bij uitstek de vakvereniging die haar domein het meest heeft geprotocolleerd en voorzien van richtlijnen. De werkwijze wordt vergeleken met de luchtvaart, waar ook alles zo veel mogelijk volgens vaste patronen wordt uitgevoerd om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Er zijn dus vrij strenge richtlijnen waar elke anesthesioloog en anesthesiepraktijk aan dient te voldoen, met name ook in de setting buiten het ziekenhuis. Alle richtlijnen en standpunten zijn makkelijk op te zoeken op de website van de NVA: www.anesthesiologie.nl. Mobiele anesthesie in de tandartspraktijk Bij mobiele anesthesie komt er een anesthesieteam naar de tandartspraktijk toe en neemt alles wat nodig is om narcose te kunnen geven (inclusief apparatuur) mee naar elke gewenste locatie. Tijdens narcose in de tandartsenpraktijk worden door de anesthesioloog de meest kortwerkende anesthetica en opiaten toegediend. Derhalve is het raadzaam dat de tandarts zoals gebruikelijk zijn werkgebied goed lokaal verdooft. Hoe beter er lokaal verdoofd is, hoe minder de hersenen van de patiënt verdoofd hoeven te worden. Hierdoor is de patiënt sneller wakker als de behandeling klaar is, ervaart minder bijwerkingen en kan ook sneller naar huis. De pijnbestrijding thuis wordt verder door de tandarts geregeld.

De anesthesioloog brengt een infuus in, sluit de patiënt aan op de monitor, dient de narcose toe, beademt de patiënt via een beademingsbuis door de neus (zodat de mond geheel toegankelijk blijft voor de tandarts), bewaakt de vitale functies van de patiënt continu gedurende het hele proces en stuurt zo nodig bij. Ook het ontwaken na de narcose valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de anesthesioloog, de tandarts heeft hier geheel geen omkijken naar. De tandarts kan zijn werk gewoon doen zoals hij gewend is, alleen nu met het belangrijke voordeel dat hij een patiënt heeft die niet tegen de behandeling vecht.

Voordelen en nadelen van mobiele anesthesie Voordelen: – Op elke locatie toepasbaar – Flexibiliteit – Geen wachtlijsten – Tandarts hoeft patiënten niet door te sturen als ze onder narcose behandeld willen worden – Tandarts kan efficiënter en veiliger werken omdat de patiënt niet tegen de behandeling vecht Nadelen: – Uitladen en opbouwen van alle apparatuur kost een half uur voordat de behandeling kan starten – In slaap maken en weer wakker laten worden van een patiënt kost 15min extra tijd – Niet alle patiënten kunnen onder narcose behandeld worden buiten het ziekenhuis, ze moeten relatief gezond zijn en niet al te zwaar of oud Auteur: Anesthesioloog-intensivist Mustafa Albayrak, tevens directeur van het mobiele anesthesieteam van AIC Services, gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie, onder andere met een mobiel anesthesieteam voor tandartspraktijken in zowel Nederland als België.

DENTZ 37


Nederlandstalige Podcasts

KENT U DEZE AL? Wat een heerlijke uitvinding: de podcast. Eigenlijk al antiek, maar weer helemaal van nu. Een kruising tussen radio en hoorspelen. Je kunt je er prima mee vermaken tijdens een lange autorit of een hardloopsessie, als je staat te koken of gewoon lekker in je luie stoel. Waar ik eerst muziek opzette is het luisteren naar een podcast een verfrissende afwisseling. Ze komen in verschillende soorten en maten: van columns naar stoere mannenpraat tot intensieve zoektochten en huiveringwekkende ontdekkingen. Deze keer in Lifestyle: 8 tips voor nederlandstalige meeslepende verhalen. Waargebeurd, spannend ĂŠn leerzaam. Kortom, echte aanraders!

De Brand in het Landhuis Op 7 december 2003 komt grootgrondbezitter Ewald Marggraff bij een brand in zijn landhuis in Vught om het leven. De excentrieke Brabander bezat zo’n 700 hectare land, een kunstcollectie van ruim 500 schilderijen en een vermogen van 160 miljoen in verschillende belastingparadijzen. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van de schilderijen of het geld. Waar is zijn geld gebleven? Wat is er gebeurd met zijn schilderijencol-

door: Veerle van Helsdingen

lectie? En waarom is er op deze vragen nooit antwoord gekomen? Als eind 2018, vijftien jaar na de brand, nog steeds nieuwe verhalen opduiken, besluit podcastmaker en acteur Simon Heijmans een zoektocht te ondernemen. Wat is feit en wat is fictie? De Brand in het Landhuis is een podcast van Simon Heijmans., NPO Radio 1

De val van Srebrenica Een gefaalde vredesmissie, 8000 mannen en jongens die zijn vermoord en getrau-

De Familie Romeijn

matiseerde soldaten. Wat

In deze podcastserie gaan de

gebeurde er in Srebrenica in

38 DENTZ

zusjes Anneke en Aafke

1995? Journalisten Marjolein Koster (1990) en Misha Melita

Romeijn op zoek naar de waar-

(1991) waren allebei vier tijdens de val van Srebrenica en

heid

zien glazige blikken bij hun leeftijdsgenoten als het over deze

over de Tweede Wereldoorlog.

Bosnische stad gaat.

En dan niet het soort helden-

In de podcast de Val van Srebrenica volgen ze de gebeurte-

verhalen

nissen in Srebrenica in acht afleveringen, aan de hand van

van verzetsstrijders met trots

de verhalen van de mensen die erbij waren. Te beluisteren

vertellen. Een podcast van

via je favoriete podcastapp of de NPO Radio 1 app.

NPO 3FM/VPRO

achter

die

familieverhalen

nabestaanden


LIFESTYLE

Bob De 6-delige podcast Bob is het verhaal van de fragiele 84-jarige Elisa, die sinds kort alleen nog maar kan praten over haar oude jeugdliefde en het kind dat zij

Leven met de maffia Vanuit een klein dorpje op een heuvel in de Italiaanse regio Calabrië gaan twee journalisten op zoek naar de link tussen de Italiaanse maffia en Nederland. Waarom is Nederland zo in trek bij het machtige misdaadsyndicaat Ndrangheta? En hoe komt het dat zelfs de kleinere, persoonlijke verhalen waar Gabriella Adèr en Sanne de Boer in Italië op stuiten, uiteindelijk telkens naar Nederland leiden? Een vijfdelige serie van KRO-NCRV en NPO Radio 1.

gedwongen heeft moeten afstaan aan een klooster. Mirke, Nele en Siona gaan op zoek naar de waarheid. Is Bob een levensgroot geheim dat ze haar hele leven met zich mee heeft gedragen, of de fantasie van een dementerende vrouw? Bob is een podcast van NPO Radio 1, Audiocollectief Schik en VPRO Dorst

De plantage van onze voorouders In de achtdelige podcastserie ‘De plantage van onze voorouders’ onderzoekt Maartje Duin sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. Ze ontdekt dat haar voorouders in 1863 mede-eigenaar waren van suikerplantage Tout Lui Faut in Suriname en zoekt contact met de nazaten van de tot slaafgemaakten: de familie Bouva. Samen met Peggy Bouva reconstrueert ze het verhaal van de plantage. Een productie van Prospektor, VPRO/NPO Radio 1

Tante Jos Jos Gemmeke zat in de illegale pers, was koerierster en werd in

El Tarangu In de hete zomer van 1996 stroomt het plein voor de kathedraal van Oviedo vol met mensen die afscheid nemen van hun wielerheld ‘El Tarangu’. Jose Manuel Fuente, slechts 50 jaar oud, wordt ten grave gedragen. Maar zeven jaar later zit hij tegenover Lucien van Impe, mosselen te eten in het Vlaamse wielerstadje Geraardsbergen. Lucien kijkt hem in de ogen en weet niet wat hij ziet. Heeft zijn oude rivaal werkelijk zijn dood in scene gezet? Of is hier iets anders aan de hand? Eén ding is zeker, iemand liegt. Maar wie? En vooral, waarom? El Tarangu is een zesdelige podcast reeks waarin AudioCollectief SCHIK op zoek gaat naar een man die eigenlijk in zijn graf hoorde te liggen. Langs Noord-Spaanse bergflanken en Vlaamse wielercafés komen ze terecht in een wereld van oude helden, onbetrouwbare bronnen en gestoorde geesten. Ze komen

Engeland opgeleid tot geheim agent. Jos was de oudtante van Mijke van Wijk en zij groeide op met verhalen over de verzetsheldin Jos. Kort voor haar dood ontmoeten zij elkaar. Mijke wil alles weten over haar oorlogsverleden, over haar dropping in maart 1945 en de geheime opdracht die zij kreeg van de Engelsen. Maar het geheugen van Jos laat haar behoorlijk in de steek. Na de dood van Jos gaat Mijke op zoek naar de dossiers en rapporten die de Britten over haar hebben bijgehouden. En wat blijkt: een aantal verhalen dat tante Jos altijd vertelde, ligt toch wat anders… Tante Jos is een verhaal in vijf afleveringen. Een podcast van NPO Radio 1

steeds dichter bij de waarheid, tot ze botsen op leugens uit hun eigen verleden... Dit is een serie van AudioCollectief SCHIK en een coproductie van de VPRO, NPO Radio 1, Sporza en OpenVRT.

DENTZ 39


BLR-Bimon: totaalinstallateur die de tandarts ontzorgt BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

Verkoop 0348 - 47 22 47 Service 0348 - 47 00 04 Fax 0348 - 47 20 27 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl

Een tandartspraktijk heeft ‘veel techniek op de vierkante meter’ en dat vraagt om veel expertise van de installateur. BLR-Bimon is een totaalinstallateur met veel ervaring in de tandartsenbranche. “Wij doen alle klimaattechniek en al het loodgieterswerk zelf en ontzorgen de tandarts in het hele traject.”

“Het slim inrichten van een tandartsenpraktijk en het aansluiten van alle apparatuur is een complex verhaal”, zegt directeur Wim Birkhoff. “Wij zijn al vijfentwintig jaar actief bij tandartspraktijken en andere eerstelijnszorginstellingen en kennen het klappen van de zweep. Behalve nieuwbouwprojecten doen we veel renovatieprojecten waarbij we veel contact hebben met de eindgebruiker.” Voor de klimaatbeheersing in steriele ruimtes biedt BLR-Bimon ook een oplossing. “Met speciale filters en circulatie van de lucht houden wij de lucht stof- en bacterievrij.” Aanpakken en doorpakken BLR-Bimon Klimaatbeheersing bestaat dit jaar 50 jaar. De afgelopen tien jaar groeide het van 60 naar

120 medewerkers. Het familiebedrijf heeft veel ervaring met installatiewerk en klimaatbeheersing in de retail, waar naast het leveren van vakwerk, snelheid van handelen belangrijk is. Die mentaliteit van aanpakken en doorpakken neemt BLR-Bimon mee bij zijn werkzaamheden in de eerstelijnszorgsector. De installateur heeft een eigen vakschool, waar het continu medewerkers verder opleidt. Alles met eigen vakmensen Tandartsen kunnen bij BLR-Bimon terecht voor advies, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Alle werkzaamheden gebeuren met eigen vakmensen. “Dat zorgt intern en extern voor korte lijntjes en staat garant voor een optimale kwaliteit van het werk.”

BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

40 DENTZ

0348 - 47 22 47 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl


Orthodontisten in opleiding bij het Radboudumc Met passie voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek Wil jij je verder specialiseren in de Orthodontie? Dat kan bij de expertisegroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboudumc. Met ingang van 1 april 2021 hebben wij plaats voor 8 tandartsen. De opleiding is fulltime en duurt 4 jaar. Je volgt de specialistenopleiding in de Dento-Maxillaire Orthopedie. Binnen het kader van de opleiding word je intensief geschoold in de klinische orthodontie en de theoretische achtergronden daarvan. De orthodontist (in opleiding) levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. Mede omdat wij de (mond)gezondheid van patiënten en de gemeenschap belangrijk achten besteden wij veel aandacht aan je wetenschappelijke vorming. Tijdens de opleiding doe je zelf onderzoek binnen de onderzoekslijnen van de expertisegroep. Voor een beperkt aantal kandidaten is het mogelijk een promotietraject te starten. Ben je een BIG geregistreerde tandarts die al enige ervaring heeft opgedaan in de algemene praktijk of sta je op het punt om je opleiding Tandheelkunde af te ronden? Je weet wat het is om in een team te functioneren en daarin een goede samenwerkende rol te vervullen? Je bent leergierig en bereid van fouten te leren? En je hebt de ambitie om het vak van orthodontist vooruit te brengen? Dan maken we graag kennis met je. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Verhoeven, coördinator specialistenopleiding: (024) 361 88 24 of jacqueline.verhoeven@radboudumc.nl. Wil je solliciteren, raadpleeg dan in ieder geval de website van de expertisegroep www.orthodontics.nl en solliciteer via www.radboudumc.nl/vacatures.

190x135mm.indd 1

14-08-2020 10:51

®

Win volume met OSSIX® Volumax OSSIX® Volumax is een dikke, ossificerende collageenmatrix welke botdefecten tot 4 mm kan opvullen. Zeer handig en efficiënt bij implantaties waarbij dehiscenties rond de implantaten moeten worden hersteld, verticale en/of laterale botopbouw is benodigd, of bijv. als er na een één fase implantaatplaatsing preventief kaakverbreding gewenst is. Het OSSIX® collageen wordt in 10 tot 12 maanden opgevormd tot patiënt eigen bot.*

Win eenvoudig tot 4 mm bot door het gebruik van de OSSIX® Volumax collageen matrix*

Botdefect naast implantaat werd met een dubbelgevouwen OSSIX® Volumax matrix opgevuld, waarna de gingiva rond het healing abutment werd gesloten.

Na 4 maanden: mooie brede processus en dik gekeratiniseerd weefsel.

CBCT scan na 6 maanden met de tot bot omgevormde OSSIX® Volumax.

r Vraag naa rs e rt a st de g aanbiedin

* Alveolar Ridge Augmentation and Ossification of Thick vs. Thin Sugar Crosslinked Collagen Membranes in a Canine L-shape Defect Model, Zubery et al, AAP Research Forum Poster Session, 2016.

CBCT scan na 3 jaar: volledig herstel van de processus

MEMODENT B.V | T +31 (0) 53 430 66 63 | E info@memodent.nl | W www.memodent.nl

19872 Advertentie OSSIX VOLUMAX juni 2020.indd 1

190x135mm C.indd 1

21-9000-1500-02 ANT Dentz 2020#3

DENTZ 41 25-06-20

15:12

29-06-2020 13:38


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN DE ZORG WWW.ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Karik van Berloo en Daniël Post

Ook binnen de mondzorg kan de

cliëntenraad haar tanden laten zien

Tandartsenpraktijk X is een praktijk met 6 tandartsen (waarvan 2 als zzp’er), 11 preventie- en tandartsassistenten, 9 mondhygiënisten en 3 baliemedewerkers. De praktijk is niet tevreden met de bemiddeling door de klachtenfunctionaris van twee inmiddels afgeronde klachten. De klachtenfunctionaris werkte escalatie in de hand. Tandartspraktijk X wil daarom een nieuwe klachtenfunctionaris aanwijzen. De heer Y is patiënt en geeft aan dat de praktijk voor de profielschets van de klachtenfunctionaris instemming dient te hebben van de cliëntenraad. Praktijk X heeft echter geen cliëntenraad. De heer Y vindt dit vreemd en geeft aan dat X – gezien haar grootte – wettelijk verplicht is tot de instelling van een cliëntenraad. Klopt dat?

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De Wmcz 2018 vervangt de oude Wmcz en dit heeft o.a. tot gevolg dat meer zorgorganisaties onder de reikwijdte van de Wmcz vallen. Bijvoorbeeld ook tandartspraktijken vallen nu onder de reikwijdte van de Wmcz 2018. Daarbij komt dat cliëntenraden in plaats van een adviesrecht een instemmingsrecht hebben verkregen voor bepaalde besluiten die de kern van de zorgverlening raken. Kortom, belangrijke wijzigingen die aanleiding zijn voor zorgondernemingen om te bekijken of zij hun medezeggenschap volgens de Wmcz 2018 op orde hebben. Voor wie? De Wmcz 2018 is van toepassing op instellingen zoals bedoeld in de Wet kwaliteit,

42 DENTZ


ONDERNEMEN

klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een

de grens is aangeven dat de zorg die door

instelling zoals bedoeld in de Wkkgz is

medisch specialisten wordt geleverd een

iedere persoon of ieder bedrijf die bedrijfs-

grote impact heeft op het leven van de

matig zorg verleent of doet verlenen. Een

patiënt en de risico’s van gezondheids-

gezegd, geldt de verplichting tot het

tandartsenpraktijk valt op basis van deze

schade naar verhouding groter zijn dan

instellen van een cliëntenraad voor deze

definitie onder de reikwijdte van de Wmcz

in de eerstelijnszorg. Hierdoor bestaat er

praktijk. De cliëntenraad van X heeft door

2018. Onder het regime van de oude

volgens de wetgever een grotere afhanke-

de Wcmz 2018 uitgebreidere bevoegd-

Wmcz werd gedoogd dat veel eerstelijns-

lijkheid van patiënten van de zorgverlener

heden dan voorheen. Het adviesrecht van

zorgaanbieders – zoals tandartsenpraktij-

waardoor de lagere drempel van meer

de cliëntenraad blijft gehandhaafd, maar

ken – geen cliëntenraad hadden ingesteld.

dan 10 personen beter passend is.

nieuw is het instemmingsrecht. Indien een

Dit gedoogbeleid is echter met de Wmcz

In het geval dat een tandartspraktijk een

instelling een besluit wenst te nemen als

2018 komen te vervallen.

kaakchirurg werkzaam heeft en daarmee

beschreven in artikel 8 van de Wmcz 2018

met 16 personen zorg verleent, geldt dat

heeft de instelling de instemming van de

Meer dan 25 zorgverleners

deze tandartspraktijk dus wel met meer

cliëntenraad daarvoor nodig. In dit lijstje

Hoewel veel eerstelijnszorgaanbie-

dan 10 zorgverleners werkt, maar niet

van artikel 8 staat ook de profielschets

ders aan de Wmcz 2018 zullen moeten

met meer dan 25. Wat geldt in zo’n geval?

van de klachtenfunctionaris genoemd.

voldoen, is de wetgever hen wel tege-

Uit op de toelichting bij het Besluit Wmcz

Patiënt Y heeft in die zin dus gelijk: Tand-

moetgekomen bij het opstellen van de

2018 valt af te leiden dat in een dergelijk

artspraktijk X heeft voor de profielschets

Wmcz 2018. Zo geldt voor de meeste

geval de grens van 10 zorgverleners geldt.

de instemming van de cliëntenraad nodig.

eerstelijnszorgaanbieders dat zij pas

Kristalhelder is dit niet, omdat men zich

Niet voor het daadwerkelijk benoemen van

verplicht zijn om een cliëntenraad in

kan afvragen in hoeverre deze kaakchirurg

de klachtenfunctionaris, maar wel voor de

te stellen als de zorg in de regel door

altijd daadwerkelijk medisch specialis-

profielschets.

meer dan 25 natuurlijke personen wordt

tische zorg verleend. Per geval dient te

geleverd. Hierbij wordt niet gekeken naar

worden beoordeeld welke grens van toe-

Medezeggenschapsregeling

het aantal fte van een werknemer. Gezien

passing is, afhankelijk van de zorg die de

Verder is de medezeggenschapsregeling

deze drempel van het aantal zorgverleners

kaakchirurg levert. Dit vraagt dus om een

van belang. Dit is de regeling waarin

zal het in de praktijk niet snel voorkomen

zorgvuldige beoordeling. Het maakt hierbij

de afspraken tussen de instelling en de

dat een tandartsenpraktijk verplicht is om

overigens geen verschil dat slechts één

cliëntenraad worden vastgelegd. In de

een cliëntenraad in te stellen. Toch zijn er

zorgverlener een medische specialist is.

Wmcz 2018 staan een aantal vereisten

tandartspraktijken die wel met meer dan

betreffende de medezeggenschapsrege-

25 personen zorg verlenen en ook als dat

Meerdere cliëntenraden

ling benoemd, zoals het opnemen van de

niet zo is, is de Wmcz 2018 van belang.

Het uitgangspunt van de Wmcz 2018 is

wijze van benoeming van de leden. Voor

Bij Tandartsenpraktijk X bijvoorbeeld

dat patiënten/cliënten vertegenwoordigd

wijziging van de medezeggenschaps-

wordt door 26 personen zorg verleend. De

worden op het niveau waar de zorg daad-

regeling is wederom instemming van de

baliemedewerkers van praktijk X worden

werkelijk wordt verleend. Dat houdt in dat

cliëntenraad nodig is, dus van belang is de

niet meegerekend, deze verlenen namelijk

een cliëntenraad aanwezig moet zijn op

inhoud van deze regeling bij het opstellen

geen zorg. De 2 tandarts-zzp’ers worden

het niveau waar de beslissingen over de

daarvan serieus te nemen om wijzigingen

wel meegerekend, ervan uitgaande dat

zorg worden genomen en waar de zorg

achteraf te voorkomen.

deze in de regel in de praktijk werkzaam

wordt verleend. Bij tandartspraktijken met

zijn. Dat betekent dat praktijk X meer dan

een uitgebreide vennootschapsstructuur

Nieuw orgaan in de tandartsenpraktijk

25 zorgverleners heeft en in beginsel een

en meerdere locaties dient daarom goed

Kortom, hoewel een tandartsenpraktijk in

cliëntenraad moet instellen.

bekeken te worden wat de ‘instelling’ is

de meeste gevallen pas vanaf meer dan

en of er meerdere ‘instellingen’ zijn. Alleen

25 zorgverleners een verplichting heeft

Medisch specialistische zorg

een instelling zoals bedoeld in de Wkkgz

om een cliëntenraad in te stellen, zullen

Indien bij een tandartspraktijk ook een

is verplicht een cliëntenraad in te stellen.

tandartsenpraktijken zorgvuldig moeten

kaakchirurg werkzaam is, kan de situatie

Op die manier kan worden vastgesteld op

bekijken of zij sinds 1 juli 2020 gehouden

veranderen. De wetgever heeft de grens

welk niveau een cliëntenraad ingesteld

zijn om een cliëntenraad in te richten. De

voor het instellen van een cliëntenraad

dient te worden en of dat er meerdere

nieuwe Wmcz 2018 zou namelijk zomaar

voor zorg door medisch specialisten

moeten zijn.

eens kunnen betekenen dat bepaalde

namelijk gesteld op meer dan 10 zorg-

tandartspraktijken te maken krijgen met

verleners. Dit volgt uit het Besluit Wmcz

Instemmingsrecht

een nieuw orgaan binnen de onderne-

2018. Als reden voor deze verlaging van

Terug naar Tandartspraktijk X. Zoals

ming, met verstrekkende bevoegdheden. DENTZ 43


Een kijkje in de praktijk van

Ittmann tandartsen Hij vormt de derde generatie van ‘tand-

Optimaal plezier

Maar ook onze ambitie om een praktijk

artsdynastie’ Ittmann. Zijn grootvader

Olivier werkte na zijn afstuderen in enkele

met uitstraling te creëren kreeg de ruimte.”

startte de praktijk in 1948 in Arnhem.

andere praktijken. “Na gesprekken met

Ze lieten zich - naar grote tevredenheid

Dat jaartal prijkt dan ook, als eerbe-

collega’s over samenwerking kozen we

- adviseren door een ervaren inrichter in

toon, op de gevel van het stoere pand in

toch voor onze eigen weg. Onze belang-

de dentale branche. Muren met een tintje

Velp dat Olivier samen met tandarts en

rijkste ambitie was om met optimaal

en een houtteint op de vloer geven wat

echtgenote Esmée Ittmann-Boonstra in

plezier te kunnen werken. Die garantie

warmte aan een omgeving die per defini-

2016 in gebruik nam. Vier jaar daarvoor

kregen we door mijn vaders praktijk over

tie hygiënisch en dus strak overkomt. Er is

had het stel de praktijk van Oliviers pa

te nemen.”

veel oog voor detail: een zwartgespoten

overgenomen. In Oliviers jeugd bevond

Toen Esmée hoogzwanger was van hun

vitrinekast in de wachtkamer bijvoorbeeld

die praktijk zich op de eerste etage van

derde zoon, kochten ze deze industrieel

herbergt tandheelkundig instrumentarium

hun woonhuis. “Als je wilde douchen

ogende kolos uit 1905. Met een volgens

van Oliviers grootvader. “Na vier jaar ho-

gluurde je eerst in je boxershort om het

(oud-)patiënten veelzijdige achtergrond:

ren wij nog steeds een paar keer per dag

hoekje of er geen patiënten op de gang

als graanopslag van de nabije molen,

van patiënten hoe prettig ze het vinden in

liepen. Dat leek me voor onze kinderen

meubelzaak, wietplantage (op zolder),

de praktijk. Dat vind ik voor een tandarts-

niet zo’n goed idee.”

wijnhandel en yogacentrum. “Met als

praktijk een groot compliment.”

door: Kees Adolfsen

44 DENTZ DENTZ

grote voordeel: er waren bijna geen binnenmuren. We konden vanuit een grote

In eigen hand

doos beginnen met indelen en inrichten.

Als twee tandartsen met vier assistentes

Looproutes konden vrij bepaald worden.

en een mondhygiëniste hebben ze alles


DEPRAKTIJKVAN...

wie Olivier It t mann (tandarts, prakt ijkeigenaar)

wat algemene praktijk

waar Velp

wanneer Sinds 2012 (of 1948)

website www.itt manntandartsen.nl

in eigen hand. Esmée (35) doet naast het werk aan de stoel de administratie en de personeelszaken, Olivier (38) noemt zichzelf de conciërge van het praktijkpand. Met zoons van 4, 6 en 7 jaar werken ze allebei vier dagen. “We willen vooral relaxed en met veel plezier in ons vak werken.

“WE WILLEN VOORAL RELAXED EN MET VEEL PLEZIER IN ONS VAK WERKEN”

naast de borstvoeding, dat is cruciaal voor hun smaakontwikkeling. Wij nemen de tijd voor zulke voorlichting en bewustwording. Het gaat om de kracht van de herhaling en zorg op maat. Die fluoridebitjes die je twee keer jaar kunt declareren, dat past totaal niet in onze visie.”

Dat betekent voor ons: zonder tijdsdruk. In balans

Al bij de inrichting van dit pand hebben we besloten niet te willen groeien. Naar

tandartsen is geen kindertandartspraktijk,

Aan die visie houden ze met succes vast.

de enorme bovenverdieping hebben we

maar de twee tandartsen zijn natuurlijk

Geen avond- of weekendopenstelling,

bewust geen leidingen doorgetrokken voor

thuis gewend aan kinderen en staan zeker

laat staan een contract met verzekeraars

toekomstige behandelkamers. We hebben

bekend om hun gemakkelijke omgang met

die dat zouden kunnen afdwingen. Geen

ook een patiëntenstop, het is fijn zoals het

hen. In hun dentale zorg is daar dan ook

lokale reclame-uitingen, wel anonieme

nu gaat.”

veel aandacht voor. Ouders krijgen tijdens

donaties aan lokale sportclubs. Geen

de zwangerschap al voorlichting over een

Facebook of Instagram, omdat die kanalen

goede start voor hun baby’s. “Dat er kin-

hen privé ook niet interesseren. Bij Ittmann

Goede start

deren zouden zijn die geen water lusten, is

tandartsen houden ze werkplezier, goede

Tot die patiënten horen veel gezinnen,

natuurlijk een droevig misverstand. Begin

patiëntenzorg en een mooi gezinsleven

waaraan Velp nu eenmaal rijk is. Ittmann

dus met water en thee als eerste drinken

zorgvuldig in balans. DENTZ 45


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN ZORG | WWW. ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Daniël Post en Karik van Berloo

De Wtza en de tandarts: de verplichtingen op een rij

DE

CASUS

Praktijk X is een middelgrote tandartsenpraktijk met 15 mondzorgverleners. Daarnaast zijn in de praktijk 5 tandarts-zzp’ers werkzaam. Met de Wet toetreding zorgaanbieders op komst, vraagt de praktijk zich af wat er voor hen gaat veranderen. Omdat de praktijk destijds automatisch een WTZi-toelating heeft gekregen, bestaat de indruk dat er niet echt ‘actie’ zal hoeven worden ondernomen. Klopt dat?

46 DENTZ

De Wtza

inrichting en de kwaliteit van de (mond)

Op 11 februari jl. is het wetsvoorstel

zorg. Het doel hiervan is enerzijds beter

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza),

toezicht door IGJ op nieuwe zorgaanbie-

samen met het wetsvoorstel Aanpas-

ders, doordat deze vroegtijdig in het vizier

singswet Wet toetreding zorgaanbieders

van IGJ komen. Anderzijds is een doel van

(AWtza) door de Tweede Kamer aange-

deze meldplicht dat – doordat een vra-

nomen. Deze wetsvoorstellen, waarvan

genlijst dient te worden ingevuld – nieuwe

nog niet exact bekend zijn wanneer

zorgaanbieders al in een vroeg stadium op

deze in werking zullen treden, brengen

de hoogte zijn van de voor hen geldende

nieuwe verplichtingen met zich die ook

kwaliteitseisen.

relevant zijn voor tandartsen en tandartsenpraktijken. Om welke verplichtingen

Maar hoe zit dit nu bij bestaande tandart-

gaat het?

senpraktijken? In eerste instantie zou de meldplicht uitsluitend gelden voor ‘nieuwe’

De meldplicht: voor nieuwe aanbieders

zorgaanbieders. Vanwege een wijziging

of ook voor bestaande aanbieders?

van de Wtza en AWtza zal de meldplicht

Eén van de nieuwe verplichtingen is de

echter ook gelden voor bestaande tandart-

meldplicht. De meldplicht brengt met zich

senpraktijken.

dat iedere nieuwe tandartsenpraktijk – voordat de mondzorg aanvangt – zal

Vergunning en toezicht: de grootte van

moeten worden gemeld bij de Inspectie

de tandartsenpraktijk

voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De omvang van praktijken verschilt. Zo

De praktijk dient vervolgens een vragenlijst

wordt in de ene praktijk zorg verleend met

in te vullen over onder andere de aard, de

3 zorgverleners, waar dit in de andere


RECHTEN&PLICHTEN

praktijk 20 zorgverleners zijn. Dit aantal is

na inwerkingtreding van de Wtza aan te

zzp’er die solistisch werkt (een aanwij-

relevant voor de twee volgende verplich-

vragen. Ook voor bestaande tandartsen-

zing daarvoor kan bijvoorbeeld zijn of de

tingen: de vergunningplicht en de verplich-

praktijken met een WTZi-toelating brengt

zzp’er zelf rechtstreeks factureert aan de

tingen ten aanzien van het intern toezicht.

de Wtza dus grote veranderingen met

cliënt of de verzekeraar), geldt dat deze

zich. Het is echter ook mogelijk dat er ten

wordt beschouwd als ‘solistisch werkende

Vergunningplicht

tijde van de inwerkingtreding van de Wtza

zorgverlener’. Die zzp’er dient zich dan

Op grond van de huidige Wet Toelating

minder dan 10 zorgverleners werkzaam

zelfstandig te melden bij de IGJ.

Zorginstelling (WTZi) dienen bepaalde

zijn, maar dat daarna de grens van 10

zorgaanbieders een WTZi-toelating actief

zorgverleners wordt overschreden. In dat

Ten aanzien van de vergunningplicht geldt

aan te vragen en worden anderen van

geval geldt – naast de overgangsperiode

in beginsel dat zzp’ers in de tandart-

rechtswege (‘automatisch’) toegelaten,

van twee jaar – dat de Wtza-vergunning

spraktijk mee moeten worden genomen

waaronder mondzorgpraktijken. Dit gaat

binnen zes maanden na de overschrijding

in het aantal van 10 zorgverleners. Zoals

veranderen met de Wtza.

van de ‘grens’ moet zijn aangevraagd.

eerder beschreven, maakt voor dit aantal niet uit op welke basis de zorgverleners

Zo zal voor nieuwe tandartsenpraktijken

werkzaam zijn. De vergunningplicht geldt

gelden dat zij op grond van de Wtza,

Intern toezicht

echter alleen indien de zorg niet slechts

voorafgaand aan de zorgverlening, een

Een aangevraagde Wtza-vergunning

door zzp’ers wordt verleend die volledig

Wtza-vergunning dienen aan te vragen

wordt getoetst op een aantal elemen-

zelfstandig van elkaar werken.

indien de zorg wordt verleend met meer

ten, waaronder de transparantie-eisen.

dan 10 zorgverleners. Het gaat hierbij

Deze zien op de bestuursstructuur en de

Terug naar de casus

om betaalde krachten. De juridische

bedrijfsvoering van de tandartsenpraktijk.

Op basis van de beschreven verplich-

basis op basis waarvan de zorgverleners

Zo is in de Wtza bepaald dat de zorg-

tingen geldt dat praktijk X zich, ondanks

werkzaam zijn (arbeidsovereenkomst of

aanbieder dient te beschikken over een

dat X een ‘bestaande praktijk’ is, op basis

overeenkomst van opdracht) is hierbij niet

interne toezichthouder, zoals een Raad

van de meldplicht zal moeten melden bij

relevant. Wel moet er sprake zijn van een

van Toezicht, om aan de eisen omtrent de

IGJ. Daarnaast beschikt praktijk X van

organisatorisch verband, wat inhoudt dat

bestuursstructuur te voldoen. Hiertoe is

rechtswege over een WTZi-toelating. Op

geen sprake is van 10 mondzorgverleners

wél een uitzondering opgenomen in het

basis van de nieuwe verplichtingen zal de

die allen volledig zelfstandig van elkaar

Uitvoeringsbesluit Wtza die relevant is

praktijk – binnen twee jaar na inwerking-

mondzorg leveren. Nieuwe tandartsen-

voor tandartsenpraktijken. Zo is bepaald

treding van de Wtza – een Wtza-vergun-

praktijk dienen met inwerkingtreding van

dat tandartsenpraktijken met 25 of minder

ning dienen aan te vragen. Dit omdat de

de Wtza dus – in tegenstelling tot het

zorgverleners, uitgezonderd zijn van de

mondzorg in praktijk X met meer dan 10

huidige systeem – actief een Wtza-ver-

verplichting om een interne toezichthouder

zorgverleners wordt verleend. Hiervoor is

gunning aan te vragen.

aan te stellen op basis van de Wtza. Dat

niet van belang dat de mondzorg onder

zal dus gaan om de meeste praktijken.

andere door 5 zzp’ers wordt verleend. Wel

Voor bestaande tandartsenpraktijken zit

is praktijk X uitgezonderd van de verplich-

het iets anders. Deze praktijken beschik-

De meldplicht, de vergunningplicht en

ting om een interne toezichthouder aan te

ken momenteel automatisch over een

zzp’ers

stellen.

WTZi-toelating. Voor deze praktijken

De meldplicht geldt voor zorgaanbie-

geldt ook dat een Wtza-vergunning moet

ders en daarmee in beginsel voor de

Een en ander brengt met zich dat tandart-

worden aangevraagd indien de zorg

tandartsenpraktijk. Als zorgaanbieder

sen(praktijken) – waaronder ook praktijk

wordt verleend met meer dan 10 zorg-

kan echter ook worden beschouwd een

X – met de inwerkingtreding van de Wtza

verleners. De tandartsenpraktijk dient

‘solistisch werkende zorgverlener’. Indien

actief stappen dienen te ondernemen, om

deze Wtza-vergunning binnen twee jaar

er zodoende sprake is van een (tandarts-)

te (blijven) voldoen aan de regelgeving. DENTZ 47


De bijzondere

TANDARTS Ook híér werken tandartsen

Tandarts Khik Han werkt op de Kruispost Amsterdam, die medische en psychosociale zorg biedt aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Wat motiveert hem? En wat maakt hij mee op deze bijzondere plek? door: Kees Adolfsen

De Kruispost biedt noodhulp. Wat

subsidie. Alle tandartsen werken pro deo,

dingen mee?

houdt dat tandheelkundig gezien in?

ik geloof dat zelfs niemand reiskosten de-

“Er gebeuren eigenlijk nooit dingen die me

“De focus ligt volledig op noodhulp, pijnbe-

clareert. De Kruispost is verder afhankelijk

echt ontmoedigen. Het is natuurlijk wel

strijding dus. Dat komt in de praktijk bijna

van giften.”

eens spannend hoe mensen reageren, en

uitsluitend neer op het trekken van tanden

of ze überhaupt begrijpen wat je ze uitlegt.

en kiezen. Dit heeft te maken met de

Hoe bent u bij de Kruispost betrokken

Met Frans en Duits kom ik een eind, maar

voorzieningen die we hier hebben. En ook

geraakt?

Arabisch of Japans gaat natuurlijk niet.

met de mensen die de Kruispost aan de

“Een broer van mijn beste vriend werkt

Of ze dan mijn Engels begrijpen is altijd

Oudezijds Voorburgwal op De Wallen be-

er als huisarts. Hij verzekerde me dat het

afwachten. En soms zijn mensen gefrus-

zoeken. Onder hen zijn ook drugsverslaaf-

leuk was om er te werken. Ook een oude

treerd dat ze niet de behandeling krijgen

den. En heroïne en cocaïne zijn, in feite

jaargenoot werkt er. Ik doe het nu bijna

die ze graag willen - het komt voor dat

létterlijk, dodelijk voor je mondgezondheid.

vier jaar, en met enorm veel voldoening.

ze dan boos weglopen. Natuurlijk vind ik

Ook parodontaal is de situatie vaak zo

Het begeleiden van tandartsen in spe vind

het triest om te zien hoe mensen dakloos

slecht dat alleen bij uitzondering pogingen

ik interessant, ook vanwege de verschillen.

kunnen worden, aan de onderkant van

tot conservering zinvol lijken.”

Toen ik afstudeerde had ik tussen de 185

de maatschappij belanden. Maar is het

en 250 extracties gedaan. Een van de

niet des te meer van belang dat ook deze

Hoe is de tandheelkundige hulp prak-

studenten vertelde me pas dat hij al drie

mensen geholpen worden? Offcieel kost

tisch georganiseerd?

kiezen had getrokken! Praktijkervaring

een consult € 5,- en een behandeling €

“Iedere donderdagmiddag zijn er twee

komen ze veel tekort, moet ik zeggen.

10,-. Maar als ik erachter kom dat een pa-

studenten van ACTA, die onder bege-

En de kennis van het instrumentarium is

tiënt die maand 20 euro te besteden heeft,

leiding en supervisie van een tandarts

soms ook gebrekkig: ze weten niet altijd

moet hij dan de helft bij ons achterlaten?

spoedhulp verlenen. Dit doen we in een

het verschil tussen een extractietang voor

Ik vind van niet.”

voormalig schoonmaakhok, dat de naam

de boven- of onderkaak. Maar dat doet

behandelkamer niet helemaal verdient, om

niets af aan het plezier dat we hebben. Ik

Hoe staat u sowieso in het vak?

eerlijk te zijn. Het is een ruimte van 4 bij

geef ze veel ruimte, laat ze alles zo veel

“Op mijn veertiende werd mijn gebit

2,5 meter, met een verplaatsbare unit. Het

mogelijk zelf ontdekken, maar houd alles

gerestaureerd. De wijze waarop vond ik

afzuigsysteem staat op zichzelf, het in-

natuurlijk wel goed in het oog.”

zo geweldig, dat ik toen al de keus heb

strumentarium is niet helemaal compleet.

gemaakt. Ik heb daarbij eigenlijk nooit aan

Omdat de Kruispost telt als stageplek

Het gaat hier om een vrij bijzondere

mijn portemonnee gedacht. Direct na mijn

voor studenten, helpt ACTA royaal met

doelgroep. Maakt u ook vervelende

afstuderen begon ik cursussen te volgen

48 DENTZ


BIJZONDERETANDARTS

bij Pameijer. Hoe meer je weet, hoe leuker het wordt - daar was ik al snel achter. Ik heb een algemene en implantologiepraktijk in Den Bosch en werk ook in Breda. En ondanks dat ik wat ouder ben, blijft het werk leuk en nog steeds uitdagend. Mijn BIG-registratie loopt in oktober 2022 af, maar ik sta nog steeds met heel veel plezier aan de stoel. Wat op de Kruispost ook helpt, is dat ik in mijn praktijk in Den Bosch vaak eerst een praatje maak. Patiënten vertellen me tot mijn verbazing soms best vertrouwelijke dingen. Er werd me voorheen wel eens verweten dat ik te veel klets en dan dus niks verdien. Dan antwoordde ik maar dat ik daar dan ook geen belasting over hoef te betalen.” De noodhulp op de Kruispost lijkt weinig van moderne tandheelkunde te hebben, met haar accent op behoud van elementen en zo min mogelijk invasief werken. “Dat zou je kunnen zeggen. Maar het is zeker niet zo dat we maar rücksichtlos trekken. We leggen uit wat we doen en bespreken waar mogelijk ook andere opties. Maar als extraheren begint te lijken op bloemetjes plukken zijn die er gewoon niet. Als we wél kansen zien, verwijzen we de patiënt naar ACTA. En als iemand aangeeft dat hij over een paar maanden weer werk heeft, geven we bijvoorbeeld antibiotica mee om de aanwezige ontsteking te elimineren en stimuleren we de patiënt om zich bij een praktijk aan te melden. Tegelijkertijd zijn we bezig om de faciliteiten op de Kruispost te verbeteren. Als we wat kunnen uitbreiden, kunnen we via samenwerking met een tandtechnisch laboratorium wellicht partiële protheses gaan aanbieden. Wat we hier doen is mooi, maar het kan altijd beter.”

“ER WERD ME WELEENS VERWETEN DAT IK TEVEEL KLETS EN DAN DUS NIKS VERDIEN, DAN ANTWOORDDE IK DAT IK DAAR DAN OOK GEEN BELASTING OVER HOEF TE BETALEN” Tandarts Khik Han

DENTZ 47 49


3

ASPECTEN VAN Door: Karik van Berloo en DaniĂŤl Post

ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN DE ZORG WWW.ELDERMANS-GEERTS.NL

DE WKKGZ IN DE TANDARTSPRAKTIJK

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is sinds 2016 in werking en bij de meeste mondzorgaanbieders bekende wetgeving. Zorgaanbieders linken de Wkkgz in de praktijk vooral met de verplichting tot het opstellen van een klachtenreglement en de aansluiting bij een geschillencommissie. Dat zijn inderdaad twee belangrijke zaken die in de Wkkgz worden geregeld, maar de Wkkgz gaat over meer dan klachtenafhandeling. In dit artikel gaan wij in op een drietal andere wat minder bekende verplichtingen die direct samenhangen met het inzetten van opdrachtnemers of werknemers.

Voor wie geldt de Wkkgz? Een eerste relevante vraag is of de Wkkgz van toepassing is op mondzorgaanbieders. Het lange antwoord volgt uit de tekst van de wet en de uitzonderingen die daarin geformuleerd staan. Het korte antwoord voor mondzorgaanbieders is: ja, waarschijnlijk wel. Wanneer een aanbieder immers beroepsof bedrijfsmatig zorg verleent en/of zorg levert die gefinancierd wordt uit de Wlz of de Zvw, is de Wkkgz toepasselijk. Het maakt daarbij niet uit de zorg samen met anderen of solistisch wordt geleverd, en

1

of je de zorg levert vanuit een eenmanszaak, maatschap of B.V.

De vergewisplicht Wanneer je als mondzorgaanbieder andere zorgverleners inschakelt voor het verlenen van een (deel van) de

zorg, dan is het jouw verantwoordelijkheid om je ervan te vergewissen dat de zorgverlener die wordt ingezet – kort samen-

50 DENTZ


WETGEVING

gevat- ook geschikt is voor dat werk. Dat

opdrachtnemers of zzp’ers minder vanzelf-

gaat in de (mond)zorg verder dan slechts

sprekend is. Dit terwijl de Wkkgz dat wel

het vrage van een CV of het voeren van

van de opdrachtgever vereist.

een aantal sollicitatiegesprekken, gelet

Het sluiten van een schriftelijke over-

op (onder andere) de kwetsbare positie

eenkomst is op zichzelf niet per definitie

van patiënten. De zorgaanbieder dient

voldoende om aan de Wkkgz te voldoen.

te onderzoeken of de manier waarop de

Het gaat erom dat er middels die schrif-

zorgaanbieder in het verleden heeft ge-

telijke overeenkomst wordt gewaarborgd

functioneerd het verlenen van goede zorg

dat de opdrachtgever kan blijven instaan

in de weg kan staan. De wet schrijft niet

voor de kwaliteit van zorg die in haar

één op één voor hoe de zorgaanbieder zich

opdracht wordt geleverd. Kort en goed: dat

hiervan dient te vergewissen, slechts dat

de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen

het moet worden gecontroleerd.

voortvloeiend uit de Wkkgz kan voldoen.

De melding bij ernstig disfunctioneren is

Uitgangspunt is dat wanneer het gaat om

In een arbeidsovereenkomst zal dit

plichting. De zorgaanbieder dient dit bin-

BIG-geregistreerde beroepen, de op-

ondervangen zijn doordat een werkgever

drachtgever in ieder geval het BIG-register

onder andere op het gebied van kwaliteit

raadpleegt. Dit zal bij tandartsen in ieder

instructies en aanwijzingen kan geven aan

geval relevant zijn. Ook mag worden ver-

een werknemer. Bij een overeenkomst van

wacht dat andere beroepsregisters worden

opdracht is die aanwijzingsbevoegdheid

geraadpleegd, het Waarschuwingsregis-

logischerwijs minder duidelijk aanwezig.

ter Zorg en Welzijn wordt nagekeken en

Er moeten in de overeenkomst daarom

contact wordt gelegd met oud-werkgevers.

bepaalde waarborgen worden opgeno-

Het opvragen van een Verklaring Omtrent

men ten aanzien van de kwaliteit. Hoe de

Gedrag (VOG) is voor medewerkers die

opdrachtgever dat dient te regelen, schrijft

Zvw-mondzorg leveren een optie, maar

de wet niet voor. Dat kan op verschillende

geen verplichting die volgt uit de Wkkgz.

manieren, bijvoorbeeld door op te nemen dat de opdrachtnemer op verzoek van

Het zal in de praktijk wellicht niet altijd

opdrachtgever inzicht geeft of verant-

mogelijk zijn alle incidenten of het complete

woording aflegt over de kwaliteit van de

arbeidsverleden van een medewerker te

geleverde zorg.

achterhalen. De IGJ acht het wel belangrijk

Het is daarnaast noodzakelijk schriftelijk

dat de zorgaanbieder ten minste kan aan-

vast te leggen hoe partijen ervoor zorgen

tonen dat hij op een zorgvuldige manier is

dat er aan de Wkkgz wordt voldaan; dus

nagegaan wat het arbeidsverleden is. Het

wiens klachtenregeling wordt gevolgd,

is dus raadzaam in het personeelsdossier

hoe incidenten en calamiteiten worden

goed vast te leggen wat er is gedaan om

geregistreerd, wie het dossier bijhoudt

aan de vergewisplicht te voldoen.

en bewaard. De IGJ kan bij controle de

2

De verplichting om schriftelijke overeenkomsten te sluiten De praktijk leert dat het maken van

schriftelijke afspraken met werknemers vrijwel automatisch geschiedt, maar dat het sluiten van goede overeenkomsten met

gesloten overeenkomsten opvragen en aanwijzingen doen tot aanpassingen van

3

de overeenkomst.

Melding bij ontslag door ernstig disfunctioneren Uit de Wkkgz volgt ook dat wanneer een zorgverlener wordt

‘ontslagen’ wegens ernstig disfunctioneren, dit bij de IGJ moet worden gemeld. Het woord ‘ontslagen’ kan hierbij misleidend zijn: de aard van het dienstverband maakt niet uit, het kan ook gaan om het eindigen of ontbinden van een overeenkomst van opdracht of een samenwerkingsrelatie. geen mogelijkheid, maar een wettelijke vernen 3 dagen na het eindigen van de overeenkomst te doen. Ook als de medewerker of opdrachtnemer zelf de samenwerking beëindigd wegens ernstig disfunctioneren dient de melding bij de Inspectie te worden gedaan. Het schenden van deze verplichting door de opdrachtgever of werkgever kan leiden tot een boete. Wanneer er sprake is van ernstig disfunctioneren volgt niet uit de wet en hangt af van onder andere het type zorg. Uitgangspunten zijn dat indien er aanwijzingen zijn van een strafbaar feit, aanwijzingen zijn van een lichamelijke of psychische ziekte of verslaving die de zorg beïnvloeden, of sprake is van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van patiënten, het disfunctioneren waarschijnlijk onder de meldingsplicht valt. Niet al het disfunctioneren is echter zo evident. Deels blijft dit het oordeel van de praktijkhouder zelf, wat soms tot lastige afwegingen leidt.

Tot slot

De Wkkgz is een uitgebreide wet die voor alle zorgaanbieders verplichtingen bevat. De opdrachtgever of werkgever in de mondzorgpraktijk heeft een aantal extra verplichtingen. De praktijk die naast de klachtenregeling de bovengenoemde drie verplichtingen helder heeft, komt bij een bezoek van de IGJ waarschijnlijk een heel eind. DENTZ 51


Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam is op zoek naar: Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam is op zoek naar:

Tandartsdocenten m/v (0,4 – 0,8 fte)

Functie-inhoud

Tandartsdocenten m/v (0,4 – 0,8 fte)

Studenten Tandheelkunde begeleiden/coachen in het klinisch onderwijs. Actief participeren in de voorbereiding, Functie-inhoud uitvoering en evaluatie van het (pre-)klinisch onderwijs. Supervisie hebben over patiëntzorgtaken van de Studenten Tandheelkunde begeleiden/coachen in het klinisch onderwijs. studenten. Deelnemen aan/leiden van patiëntenbesprekingen.

Actief participeren in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het (pre-)klinisch onderwijs. Supervisie hebben over patiëntzorgtaken van de Functie-eisen studenten. Deelnemen aan/leiden van patiëntenbesprekingen.

In het bezit zijn van een tandarts diploma (BIG geregistreerd). Beschikken over goede contactuele en klinische vaardigheden. Affiniteit hebben met het onderwijs. Bereid zijn zich te ontwikkelen in het onderwijs. Functie-eisen

In het bezit zijn van een tandarts diploma (BIG geregistreerd). Beschikken

Wat kan ACTA u bieden over goede contactuele en klinische vaardigheden. Affiniteit hebben met     

mogelijkheden voor hetBereid volgen van didactiek en het van een Basis Kwalificatie het onderwijs. zijnonderwijs zich te in ontwikkelen in behalen het onderwijs. Onderwijs; ruimte voor eigen ontwikkeling en doorgroei mogelijkheden binnen ACTA; Wat kan ACTA u bieden mogelijkheden voor het volgen van didactische tandheelkundige cursussen, ACTAen Quality • mogelijkheden voor het volgenen van onderwijs in didactiek het Practice; een omgeving waarin u met collega’s van verschillende disciplines kunt werken; behalen van een Basis Kwalificatie Onderwijs; een • internationaal, moderne dynamische academische ambiance. ruimte voor eigenen ontwikkeling en doorgroei mogelijkheden binnen ACTA;

• mogelijkheden voor het volgen van didactische en tandheelkundige

Inlichtingen cursussen, ACTA Quality Practice;

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer dr. F.J.A. Ranzijn, sectievoorzitter • een omgeving waarin u met collega’s van verschillende disciplines kunt Integrale Tandheelkunde, telefoon 020 59 80415 of per email e.ranzijn@acta.nl

werken; • een internationaal, moderne en dynamische academische ambiance. Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is in het eerste jaar minimaal € 2.709,00 en maximaal € 4.274,00 bruto per maand bij een fulltime Inlichtingen aanstelling (schaal 10). Doorgroei is in de toekomst, bij gebleken ontwikkeling en geschiktheid, mogelijk tot Voorvan meer informatie over deze functie kuntbiedt u contact opnemen een maximum € 6.133,00 bruto per maand (schaal 13). Voorts ACTA goede secundairemet de heer B.J. Jansen, de clinique Integrale29 Tandheelkunde, telefoon arbeidsvoorwaarden waaronderchef een goede pensioenvoorziening, vakantiedagen (bij een fulltime 020 59 80635 of per email b.j.jansen@acta.nl aanstelling).

Arbeidsvoorwaarden Sollicitatie

Het salarisinclusief is in het eerste jaar minimaal011 € 2.790,00 maximaal € 4.402,00 U kunt uw sollicitatie C.V., o.v.v. vacaturenummer voor 1 aprilen 2020 per e-mail sturen naar bruto perter maand fulltime aanstelling (schaal 10). Doorgroei is in solliciteren@acta.nl, attentie bij vaneen mevrouw M. Zuidervaart. de toekomst, bij gebleken ontwikkeling en geschiktheid, mogelijk tot een

6.317,00 bruto per maand (schaal 13). Voorts biedt ACTA maximum vanu€terecht Voor meer informatie kunt op www.acta.nl

goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een goede pensioen-

Voor deze functie is het verplicht u volledig beschermd tegen Hepatitis B. voorziening en 29 dat vakantiedagen (bijbent een fulltime aanstelling). Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Sollicitatie U kunt uw sollicitatie inclusief C.V., voor 1 november 2020 via onze website toesturen. Sollicitaties ontvangen per email worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.acta.nl Voor deze functie is het verplicht dat u volledig beschermd bent tegen Hepatitis B. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

52 DENTZ


W&H Lisa VA131 B-autoclaaf. Inclusief 10 jaar onderhoud, 10 jaar garantie op voorrijden en arbeidsloonkosten. Bel ons voor meer informatie: 036-5499171 Leverbaar in 18 en 22 liter uitvoering (inclusief snel-cyclus van 13 minuten)

De Lisa VA131 is de meest intelligente Klasse B sterilisator ter wereld en is de ideale toevoeging voor iedere sterilisatieruimte!

MedieQ Service Stellingmolenstraat 100 1333 CN Almere 036-5499171 Service@medieq.nl

190x135mm-D .indd 1

18-06-20 14:45

BIOACTIVE MATERIAL Injecteerbare hybride composiet in twee viscositeiten

NI E U W

SHOFU DENTAL GmbH Mobiel: +31 (0) 625 163 192 benelux@shofu.de ¡ www.shofu.de

Chequer_Anz_190x135.indd 1 190x135mm-B.indd 1

!

powered by S-PRG filler

Maximale esthetiek, laagste krimp

DENTZ 53

22-0000-0068-01 Dentz 2020#1

17.01.20 12:33 27-01-2020 16:19


3 STUDENTEN 3 STEDEN TIPS VOOR DE EERSTEJAARS

54 DENTZ


STUDENTEN

Nijmegen

Niels van de Beek,

Derdejaars Tandheelkundestudent Nijmegen

Hoi! Jij gaat aankomend jaar beginnen aan de

aan docenten wat te vragen is erg laag. Ze hel-

opleiding Tandheelkunde Nijmegen. Super tof!

pen je graag met je problemen en leggen dingen

Voor jou heb ik een lijstje met tips en must do’s

graag nog een keertje uit. Je bent er immers om

gemaakt. Hiermee ga je optimaal genieten van

te leren! En aarzel niet om tijdens een hoorcol-

je studentenleven en ga je heerlijk stressvrij door

lege een vraag te stellen. Vaak helpt dit ook je

St Stevenskerktoren

je 1e jaar. Veel lee(s)(r)plezier!

medestudenten m.a.w. : win-winsituatie!

Beklim de St Stevenskerktoren en bewonder

STUDIE

STUDENTENLEVEN

Planning

Naast de opleiding Tandheelkunde dat Nijmegen

ETEN

Planning, planning en nog eens planning. Plan-

te bieden heeft zijn er talloze must do’s om alles

Budgetproof

ning is key op de universiteit. Tandheelkunde

uit je studententijd te halen. Een aantal daarvan

Budgetproof eten voordat je naar avondpraktijk

is een opleiding waar je voornamelijk veel voor

heb ik hieronder genoteerd!

gaat kan bij de Refter en het restaurant van

hiermee een prachtig uitzicht over de hele stad.

RadboudUMC (vergeet je studentenpas niet!!!!).

moet doen. Het bijhouden van een goede planning m.b.t. verslagen, opdrachten en tentamens

De Molenstraat

Tevens zijn er magnetrons aanwezig op de 3e

is het geheim tot succes ;).

De Molenstraat is de PC-hoofdstraat van

verdieping waarmee je Appie maaltijd of zelfge-

Nijmegen. Hier heb je alle kledingswinkels zitten.

maakt kliekjes even makkelijk op kan warmen.

Knallen

Tevens zitten hier de uitgaansgelegenheden.

Om volledig door te gaan naar je 2e jaar heb je

Deze zitten allemaal naast elkaar, ideaal dus

Bierproeverij De Hemel en Oersoep

propedeuse/alle studiepunten nodig. Je maakt

voor een midnight club switch-up.

Bierproeverij bij De Hemel of Oersoep (check ook zeker het Honigcomplex hieromheen) is een ech-

het voor jezelf het makkelijkst om vol te knallen voor al je 1e toetsen. Op deze manier verlaag je

Waalstrandje

te aanrader voor een topavond. Zij hebben een

de kans op herkansingen en dit scheelt een hoop

The name says it all. Dit strandje tussen Nijme-

grote reeks ambachtelijke bieren om eens goed

overgangsstress.

gen en Nijmegen Lent, liggend aan de waal,

van te genieten na een heftige uni-dag.

is al decennia lang de favoriet van studenten. Oefenen

Perfect om te chillen met je vrienden, een frisse

Typisch Nijmeegs

Van maandag t/m woensdag is er in de avond

duik te nemen of een mooie wandeling/jogsessie

Probeer een Discodel, stuk Marikenbrood of

de gelegenheid om te oefenen op de prekliniek.

te maken. In de zomer met z’n allen BBQ’en op

broodje Spee, of allemaal natuurlijk! Typische

Maak gebruik van deze mogelijkheid om die

een wegwerp BBQ of juist genieten van een net

Nijmeegse lekkernijen om jouw maag goed te

tandartsvingers onder de knie te krijgen.

bezorgde pizza, het kan allemaal. Kortom het

vullen.

Waalstrandje is top en een echte aanrader. Maak fouten

Ik wens je veel succes en vooral heel veel plezier

Wees niet bang om fouten te maken. En ja. Dat

Radboud Sportcentrum

in je aankomende studiejaar!

klinkt veel makkelijker gezegd dan gedaan. Dat

Het Radboud Sportcentrum is dé sportplek voor

En hoop je met deze tips wat geholpen te kun-

is het ook. Maar in je 1e jaar heb je nog geen

studenten. Hier kan je voor onder de 10 euro per

nen hebben.

patiëntencontact en oefen je nog volledig op de

maand onbeperkt sporten met keuze uit ruim

pop. Probeer dan extra veel fouten maken zodat

80 verschillende sporten. Voor elk wat wils! Je

je daarvan kan leren. Dat maakt toekomstige

spant op de opleiding je veel fysiek in, om even

patiëntbehandelingen alleen maar makkelijker!

ontspanning te vinden door je uit te leven in het

P.S. Doe je uitgaansoordopjes aan je huissleutel

sportcentrum is dus erg fijn. Tevens is het ook

zodat je ze nooit kan vergeten. En op deze ma-

Vraag

belangrijk voor verbeteren van je lichaamshou-

nier ben je altijd voorbereid op een onverwacht-

Spreek docenten gerust aan! De drempel om

ding waar je later veel profijt van hebt!

se stapavond.

Met dank aan Claire, Floor en Isa.

DENTZ 55


PA OT o

Online cursus

ok

voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen

on

Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT

lin

e!

De cursus is volledig online en voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. Om aan de cursus en het verplichte examen deel te kunnen nemen, moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne niveau 5 A/M. Het examen vindt plaats bij het Radboudumc in Nijmegen. De cursuskosten, inclusief examen, bedragen: € 975,-

Bij- en nascholing cursus CBCT Indien u 5 jaar of langer geleden met succes uw diploma Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT, heeft gehaald dan wordt het tijd voor een interessante en verplichte update. Wij bieden u online een overzicht van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot CBCT en voldoet aan de eisen met betrekking tot nascholing. Om aan de cursus deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT zijn bestudeerd en moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT. Kosten € 275,-

Voor meer informatie PAOT afdeling Tandheelkunde Radboudumc 024 - 309 28 62 info@paot.nl www.paot.nl

190 bij 135 mm add Cursus CBCT 2020.indd 1

3-7-2020 10:01:16

IMMUUN FITNESS!

Met de PerioSafe & ImplantSafe parodontale enzymtest is de aMMP-8 waarde meetbaar in de mond.  Eenvoudig  Niet invasief  Testuitslag na 5 minuten beschikbaar  Direct bespreekbaar met de patiënt

PerioSafe Nederland BV | www.periosafe-nederland.nl | +31 (0)577-760011 56 DENTZ 190x135mm_B.indd 1

21-9000-1549-03 ANT Dentz 2020#3

29-06-2020 13:34


STUDENTEN

Groningen

Hila Melma,

Derdejaars Tandheelkundestudent Groningen

Welkom in Grûnn

lukt dit vaak beter dan alleen. Een stuk gezelliger

de opleiding tandheelkunde aanbieden zullen er

Gefeliciteerd! Je mag beginnen met de leukste

en tevens motiveer je elkaar ook.

veel aankomende studenten zijn die het ouderlij-

opleiding van het land in dé studentenstad van

Groningen kent veel study-spots. Zo heb je de

ke nest moeten verlaten en moeten geloven aan

Nederland, Grûnn! Het zal voor velen de leukste

Universiteitsbibliotheek met de welbekende rij

de bijna (on)mogelijke taak voor studenten in

tijd van je leven zijn. Maar het is niet altijd

vóór openingstijd wanneer de tentamens voor

Groningen; het vinden van een studentenkamer.

rozengeur en maneschijn. Naast het feit dat de

de deur staan. Tevens heeft de Faculteit der

Mocht je een van de geluksvogels zijn en deze al

meesten ladderzat de kroeg uitrollen op een

Medische Wetenschappen ook de nieuw ge-

hebben gevonden betekent dit dat er ineens veel

vrijdagmorgen en een Groningse eierbal scoren,

opende Centrale Medische Bibliotheek. Ook kun

verantwoordelijkheid op je afkomt. Boodschap-

neemt het studentenleven ook uitdagingen met

je naar het Forum waar je na het studeren kan

pen doen, wasjes draaien, koken etc. Als eerste

zich mee. Maar vrees niet, met deze vijf gouden

ontspannen en een filmpje kan pakken in de bios

tip wil ik meegeven: regel een klantenkaart van

tips kom je het eerste jaar (hopelijk) makkelijker

daar. Mocht je het niet volhouden zonder cafeïne

de supermarkt (lees: korting!!). Hiermee zul je op

door.

kun je onder het genot van een americano en de

lange termijn op kosten besparen. Verder is het

geur van verse donuts studeren in PURE, in de

een goed idee om met je huis- of studiegenoot-

Tip 2: maak nieuwe vrienden

binnenstad.

jes samen te koken en eten. Je leert elkaar beter

Helaas zullen de introductie- en keiweek

Met de ingang van het bindend studieadvies

kennen en deelt de kosten. Win-winsituatie.

anders verlopen dan gehoopt door deze corona

ervaren studenten (bijna evenveel) prestatie-

pandemie. Maar er zijn wel introductiedagen,

druk als bij de skills-toetsen. Het kan verleidend

Tip 1: plannen, plannen & plannen

ga erheen en ontmoet nieuwe mensen. Het is

zijn om een dagje uit te slapen gezien er geen

Plannen is het halve werk, hoor je wel eens. In

een studie van zes jaar dus maak vrienden!

aanwezigheidsplicht geldt bij hoorcolleges.

het geval van tandheelkunde is plannen meer

Wil je meer mensen leren kennen dan kun je je

Helaas worden de colleges niet opgenomen en

dan het halve werk. Tandheelkunde is een

natuurlijk aansluiten bij een studentenverening.

mocht je niet aanwezig zijn bij de colleges zul je

enorm intense opleiding met veel verschillende

In Groningen valt er genoeg te beleven en ja, er

het helemaal in je uppie moeten doen. Tevens

lijnen die tegelijk lopen. Naast de theorie, praktijk

is keuze uit genoeg verenigingen naast Vindicat.

bieden colleges de mogelijkheid om vragen te

en diverse trainingen zijn er ook nog tutorbijeen-

Wil je ook actief blijven, dan bied de ACLO

stellen aan de professors, gebruik deze kans ook.

komsten en andere verplichtingen. Begin op tijd

studentensport enorm leuke groepslessen aan

Docenten waarderen het enorm. En by the way,

(2 weken is het streven) met de voorbereidingen

waar je vaak nieuwe mensen ontmoet.

het jaar bestaat uit 48 leerlingen dus het valt

op tentamens en neem genoeg tijd voor het

Bovendien zijn er ook after school specials

meteen op als je vaak afwezig bent.

oefenen met je vaardigheden. Daarnaast is het

en andere (leerzame) activiteiten die worden

halen van een praktijktoets in 1x al een prestatie

georganiseerd vanuit Archigenes, onze studie-

Tip 4: neem een bijbaantje

an sich. Dus zijn er ook nog extra oefenmomen-

vereniging.

Het huidige leenstelsel wordt ook wel gezien

ten nodig, meestal in de avond.

als een van de schaduwkanten van studeren.

Om alles bij te kunnen houden is het belangrijk

Tip 3: volg je colleges en ga samen

Maar een pleidooi houden over het huidige

om goed te plannen. Hierbij is een agenda een

studeren

leenstelsel is hier niet op zijn plaats. Wel kan ik

must. Mocht je moeite hebben met plannen kun

De tentamens aan de universiteit behappen veel

je aanmoedigen om een bijbaan te nemen naast

je altijd een studieadviseur inschakelen.

meer leerstof dan de toetsen op de middelbare.

je studie. In Groningen zijn er veel mogelijkheden

En hoe controversieel het ook klinkt, vergeet niet

Ook heb je opeens meer bronnen van informatie.

om aan een bijbaantje te komen in de horeca of

tijd voor jezelf in te plannen. Tandheelkunde is

Maak jezelf niet gek en houd je vast aan de col-

in de zorg. Omdat de combi studie en werk lastig

een enorm hectische studie waarbij het mak-

leges en de voorgeschreven literatuur. Wat ook

kan zijn is het misschien een goed idee om je in

kelijk is jezelf te vergeten. Leuke dingen blijven

enorm helpt is het maken van oefenvragen.

te schrijven bij een uitzendbureau. Zo kun je per

doen is goed voor je productiviteit!

De meeste tentamens bestaan uit meerkeu-

week aangeven wanneer je beschikbaar bent.

O, ja vergeet niet om avondeten mee te nemen

zevragen. Deze soort tentamens vereisen een

voor de avondjes dotten die je te wachten staan.

bepaalde manier van studeren. Je zult het

Tip 5: kosten besparen

studeren onder de knie moeten krijgen. Samen

Omdat er maar drie steden in Nederland zijn die

Heel veel succes!

DENTZ 57


STUDENTEN

Amsterdam

Hadiel Aldarij,

Vijfdejaars Tandheelkundestudent Amsterdam

Je bent klaar met de middelbare school en je

tentamen. Ongeacht tot welke groep jij straks

zodat ik me op zoveel mogelijk verschillende

hebt zin om te beginnen aan een nieuwe fase

blijkt te behoren, laat je niet demotiveren door

gebieden kan ontplooien. Kies iets wat bij je past

in je leven. Je studententijd, dé tijd van je leven

anderen. Vergelijk jezelf vooral niet te veel met je

en waar je zin in hebt. Stel je proactief op en sta

zoals iedereen het niet voor niets noemt, gaat

medestudenten, iedereen heeft zijn of haar eigen

open voor nieuwe contacten, dan doen nieuwe

van start. Hoewel je er heel veel zin in hebt,

sterke en zwakke punten en het is bovendien

kansen zich vanzelf voor.

voel je toch ook spanning. Wat gaat er allemaal

geen wedstrijd. Kies er juist voor om elkaar te

gebeuren? Wat komt er allemaal bij kijken? Wie

helpen, je wordt niet voor niets zorgverlener. Stel

Studentenleven

zal jij in de komende zes jaar worden?

vragen aan je docenten en medestudenten en

Studeren is zoveel meer dan studeren. Tuurlijk,

ga lekker veel oefenen. Als je alles in één keer

tentamens moeten gemaakt worden en kennis

Zelf ben ik vijfdejaars tandheelkunde student in

goed zou doen, zou het geen nut hebben om zes

moet opgedaan worden, maar vooral op sociaal

Amsterdam en ik heb het studentenleven in de

jaar lang meer dan €2000 collegegeld neer te

gebied zul je je veel ontwikkelen de komende

afgelopen jaren alweer bijna uitgespeeld. Ik wil

leggen voor de opleiding. Wees dus niet bang

jaren. De meeste tijd naast je studie zal dan

deze kans pakken om mijn ervaringen te delen

om fouten te maken, daar leer je juist van. Met

ook naar je vrienden gaan. Denk aan borrels,

en jou als aankomend eerstejaarsstudent een

de juiste mentaliteit kom je al een heel end.

etentjes, uitjes, weekendjes weg en noem maar

aantal tips te geven over allerlei aspecten waar

op. De studievereniging Favervuta organiseert Ga slim met geld om

regelmatig activiteiten waar je uiteraard bij aan

Studeren is duur, studeren met een kamer in

kan sluiten. Daarnaast is Amsterdam natuurlijk

Bijzonder

Amsterdam nog duurder. Het is dan ook niet

een bruisende stad waar van alles te doen is.

Van alle studies die je had kunnen kiezen, heb je

verkeerd om te bezuinigen waar kan. Daarvoor

Niks is zo leuk als de toerist uithangen in je eigen

een erg bijzondere uitgekozen. Je zult gauw mer-

heb ik in ieder geval één tip waarvan ik blij was

stad.

ken dat tandheelkunde niet zomaar een studie

dat ik die ontvangen had voor ik ging studeren.

is. Naast theoretisch onderwijs, bestaat de stu-

In tegenstelling tot de middelbare school, heb

Eten

die voor een groot deel uit praktisch onderwijs.

je op de universiteit lang niet alle boeken die

Qua eten en drinken is er voor iedereen wat

Waar vrienden van vroeger zich druk maken om

op je boekenlijst staan, nodig. Sterker nog, veel

wils in Amsterdam. Wil je in de buurt van ACTA

het maken van een tentamen of het schrijven

studenten hebben genoeg aan de informatie

een hapje doen? Ga dan lekker biefstuk eten bij

van een essay, zul jij je daarnaast ook nog bezig

die tijdens colleges verstrekt wordt. Koop ze dus

Loetje op de Zuidas of bestel hun clubsandwich

moeten houden met het voor de vijftigste keer

vooral niet allemaal van tevoren, maar praat

voor de lunch. Is het alweer het einde van de

uitboren van een kruisje. En hoewel leren voor

eerst eens met ouderejaars. Veel boeken staan

maand en heb je stiekem geen geld meer om

een tentamen iets is waar je je de afgelopen zes

online, anderen kan je tweedehands kopen of

met je vrienden uit eten te gaan? De pizza’s en

jaar kundig voor gemaakt hebt, is met je handen

lenen in de bibliotheek. Dan houd je toch weer

pasta’s bij Happy Italy zijn zeker niet verkeerd.

bezig zijn iets wat op de middelbare school

wat over om aan leuke dingen uit te geven.

Heb je zin in iets zoets? Probeer een taartje bij

je de komende jaren mee te maken zult krijgen.

eigenlijk nauwelijks aan bod kwam. Maar geloof

De Drie Graefjes. Met lekker weer is een picknick

me, dit is juist het deel waar de studie haar

Bijbaan

in het Vondelpark ook altijd een goed idee.

charmes aan dankt.

Hoewel je zou denken dat het niet mogelijk is om

Ben je toe aan een borrel? Doe dan lekker een

een bijbaan te nemen naast een studie met zo-

biertje bij Waterkant. Heb je zin in een avondje

Mentaliteit

veel contacturen, is het tegenovergestelde waar.

escaleren? Sla de shots bij Chupitos dan vooral

Als ik om me heen kijk zie ik twee soorten

Er bestaan veel bijbanen met flexibele uren en

niet over!

tandheelkunde studenten. De studenten die

met wat planningsskills is meer te bereiken dan

hun tentamens met twee vingers in hun neus

je denkt. Veel studenten kiezen ervoor om als bij-

Ik wens je veel succes op jouw weg naar een

halen, maar moeite hebben met het halen van

baan te assisteren bij de tandarts om zo alvast

succesvolle tandarts en veel plezier tijdens je

hun praktische toetsen en de studenten die na

wat meer ervaring op te doen voor later. Ik heb

studententijd.

een dag oefenen de perfecte vulling maken,

er zelf altijd heel bewust voor gekozen om juist

maar weken lang moeten blokken voor een

een bijbaan buiten de tandartspraktijk te nemen,

58 DENTZ

Hadiel Aldarij


Hét adres voor geaccrediteerde nascholing binnen de tandheelkunde! Wij bieden een uitgebreid programma voor het gehele tandheelkundige team. Ons programma bevat leergangen, cursusdagen, workshops en symposia. We bespreken graag de mogelijkheden voor nascholing bij u in de praktijk of op een locatie naar keuze.

In ons aanbod: 2 oktober en 20 november 2020

Motivational Interviewing (2 middagen)

3 oktober 2020

Paro-workshop voor de algemene en mondhygiëne praktijk

30 oktober 2020

Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

31 oktober 2020

Functieleer/Restauratieve tandheelkunde

4 december 2020

Cracks ... deep ... deeper ... deepest understanding

Heeft u vragen over ons aanbod of een specifieke cursus, neem dan contact op met een van onze cursuscoördinatoren. Kijk op onze website: www.acta-de.nl voor meer informatie over onze producten en diensten. Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam, T 020 - 5980 308, ade@acta.nl

GC Europe - Benelux Sales Department - info.benelux@gc.dental

190x135mm-20-02.indd 1

14-08-2020 10:39

Injection Moulding Technique met EXACLEAR

EXACLEAR

Doorzichtig vinyl polysiloxaan materiaal Uw partner voor transparant werk Ideaal te gebruiken samen met G-ænial Universal Injectable voor de Injection Moulding Technique GC biedt hands-on praktijk trainingen aan, zoals deze Injection Moulding Technique (MIT) training: snel injecteren met behulp van siliconen afdruk.

Met G-ænial Universal Injectable: Injecteerbaar composiet, zeer sterk en perfecte thixotropie

Met G-Premio BOND: Eéncomponent lichthardend universeel adhesief

Met New Metal Strips: Voor approximale vormgeving, afwerken en polijsten

Met TEMPSMART DC: Duaal uithardend materiaal voor tijdelijke kronen en bruggen DENTZ 59

190x135mm-2020#3.indd 1

29-06-2020 13:32


#whdentalwerk video.wh.com

Nu bij uw dealer, wh.com of office.benelux@wh.com

Getting it right optimale hygiĂŤne in recordtijd

Registre

uw prod er uct en profi teer wh.com

Perfecte onderhoudscyclus in 10 seconden

20200723_AD_AssistinaTwin_Lisa_190x135mm_Benelux_Button.indd 1

Snelle sterilisatie in slechts 12 minuten

23.07.2020 13:13:56

60 DENTZ 190x135mm-B.indd 1

23-03-2020 14:01


ICX, het FAIRE Duitse Premium Implantaatsysteem

MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE!

ULTRADENT PRODUCTS VIERT 30 JAAR OPALESCENCE-BLEEKSYSTEMEN Met de introductie van OpalescenceTM PF dertig jaar geleden werd Ultradent Products toonaangevend op het gebied van professioneel tandenbleken en een merk dat gewaardeerd wordt door tandartsen en patiënten over de hele wereld.

VOOR EEN BETERE KWALITEIT VAN LEVEN

OSSEOÏNTEGRATIE METEN IN ÉÉN SECONDE DECL AR ATIECOD

E J34

www.penguinrfa.nl

WIJ OVERTUIGEN AL 16 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN ORIGINEEL DUITS/ZWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM

21-9000-1315-04 Dentz 2020#4 14-08-2020

088 606 0810 www.e-dental.nl

Behandelunits Röntgen Sterilisatie en Hygiëne Compressoren Afzuiginstallaties CAD-CAM Meubilair Verlichting Turn-Key bouw

Showroom elke 1e zaterdag open van 9:00 tot 14:00

5 september 7 november

3 oktober 5 december

22-0000-0234-03 Dentz 2020#4

COSMETISCH BLEEKEN Nog altijd is Opalescence PF een van de best verkopende gels voor cosmetische bleekbehandelingen.

Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl

2x135mm-F.indd 1

Zoals oprichter en CEO dr. Fischer zegt: „Er is één vorm van gezondheid die altijd belangrijker zal zijn dan mondgezondheid en dat is mentale gezondheid.” Tandheelkundige problemen kunnen ervoor zorgen dat iemand niet meer durft te lachen en uiteindelijk leiden tot een laag zelfbeeld of zelfs psychische problemen. In een wereld waarin uiterlijk steeds belangrijker wordt, is een grote rol weggelegd voor professioneel tandenbleken dat een minder ingrijpend en efficiënt alternatief kan zijn voor veneers, kronen en bruggen. OpalescenceTM -bleekgels bevatten de optimale concentratie kaliumnitraat en fluoride (PF), wat zorgt voor sterker glazuur en minder overgevoeligheid. Daarnaast zorgt het hoge watergehalte voor een goede vochtbalans en behoud van de kleur. De afgelopen dertig jaar hebben Opalescence-bleeksystemen miljoenen mensen geholpen aan een stralende glimlach en een betere kwaliteit van leven.

De gel is verkrijgbaar in twee concentraties (10% of 16% carbamideperoxide) en drie smaken. De bleekgel wordt aangebracht in op maat gemaakte lepels, waardoor de behandeling nog beter op het gebit en de glimlach van uw patiënten is toegesneden. Met behulp van spuiten kan de gel gemakkelijk en precies worden aangebracht 10:18en is dus exact af te stemmen op de behandelsituatie van de patiënt. Opalescence PF is perfect voor mensen die graag meerdere opties willen hebben. Help uw patiënten om de beste methode te kiezen, afhankelijk van hun gevoeligheid, hoe snel zij resultaten willen zien en hoe lang ze de lepels willen dragen (4-6 uur of de hele nacht). Na de eerste behandeling in de tandartspraktijk kunnen de bleeklepels gemakkelijk thuis worden gedragen. Voor iedereen die het graag nog flexibeler heeft, is er Opalescence GoTM . Opalescence Go bevat 6% waterstofperoxide en is een betaalbaar, maar professioneel, kant-en-klaar alternatief voor cosmetische bleekbehandelingen dat gretig aftrek vindt sinds zijn introductie in 2013. Er hoeven geen afdrukken te worden gemaakt en er is geen op maat gemaakte lepel nodig. De voorgevulde UltraFitTM -bleeklepels zijn heel eenvoudig in gebruik en vormen zich binnen slechts 10 minuten comfortabel naar het gebit van de patiënt, alsof ze op maat zijn gemaakt. Door de bedekking van molaar tot molaar komt de gel zelfs in aanraking met posteriorelementen. Opalescence Go kan thuis direct uit de verpakking worden gebruikt, nadat de eerste bleekbehandeling in de tandartspraktijk heeft plaatsgevonden. De bleeklepels van Opalescence Go worden ongeveer 60 à 90 minuten per dag gedragen en dat 5 à 10 dagen achter elkaar.

Volg Ultradent Products: facebook.com/ultradentproductsnederland instagram.com/opalescence_netherlands ultradent.com/nl/blog

www.ultradent.com/nl © 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

DENTZ 61


AL MEER DAN 200 JAAR UW PARTNER OP HET GEBIED VAN EDELMETAALRECYCLING

altijd uw goederen verzekerd en beveiligd afgehaald door eigen buitendienstmedewerkers

• •

smelten van uw oude kroon- en brugwerk, in een verwerkingsduur van slechts 1 werkdag

• •

voor het smelten reinigen wij uw materialen

altijd een onafhankelijke analyse, verzorgd door het laboratorium van Edelmetaal Waarborg Nederland BV

altijd de hoogste vergoeding in valuta en/of fijnmetaal

Bel of E-mail voor het laten afhalen van uw oude kroon- en brugwerk Tel.: +31(0)513 468 110 • e-mail: info@meulen.nl • www.meulen.nl Polderboskdyk 13a • 8501 ZJ Joure

62 DENTZ


BOEKENTIPS Te veel en nooit genoeg

LvG

In dit onthullende, gezaghebbende portret van

Bijna dertig jaar was Louis van

Donald J. Trump schetst zijn nicht de duistere ge-

Gaal coach in het mondiale top-

schiedenis van haar familie. Mary Trump bracht

voetbal. We kennen zijn successen,

haar jeugd grotendeels door in het imposante huis

zijn markante optreden, de beeld-

van haar grootouders, waar Donald met zijn broers

vorming. LvG is zijn eigen verhaal,

en zussen opgroeide in een nachtmerrie vol trau-

van binnenuit, aan de hand van

ma’s, destructieve relaties, verwaarlozing en psy-

ongekend open getuigenissen van

chische mishandeling. Ze was persoonlijk aanwezig

vele mensen met wie hij intensief

bij talloze etentjes en de soms grimmige en verwar-

samenwerkte.

rende familiebijeenkomsten. Mary vertelt alles: van

Twintig nationale en internationale

Donalds plek in de schijnwerpers van de familie tot

kopstukken uit de voetbalwereld

de verschrikkelijke manier waarop hij zijn vader afdankte toen hij al-

komen aan het woord over hun

zheimer kreeg.

ervaringen met Van Gaal. Robin van Persie, Erik ten Hag, Arjen

Mary’s inzicht en haar familieband zijn cruciaal in deze onthullende

Robben, Uli Hoeneß, Pep Guardiola en Wayne Rooney spreken

biografie, die blootlegt hoe familiepatronen en de schadelijke relatie

over successen en dieptepunten. Louis van Gaal vertelt zelf over

met zijn vader de beschadigde man hebben gecreëerd die Trump nu is.

zijn keuzes, over waar hij trots op is en over de fouten die hij

Alleen een insider kan deze zenuwslopende saga vertellen – en Mary

maakte. Hij spreekt over zijn tijd bij Ajax, FC Barcelona, AZ, en

is de enige die bereid is openheid te geven over een van de machtigste

voor het eerst over Bayern München, Oranje, Manchester United

en disfunctionele families ter wereld.

en de fluwelen revolutie van Cruijff. Over zijn visie, zijn ontwikke-

Mary L. Trump, Xander Uitgevers B.V.

ling als trainer en de toekomst van het voetbal. Maar ook spreekt hij openhartig over het leven, de liefde en de dood. LvG biedt een unieke blik achter de schermen bij een van de meest succesvolle

The Silent Wife

trainers ter wereld.

Een jonge vrouw wordt op brute wijze aangevallen en

Louis van Gaal & Robert Heukels, Nieuw Amsterdam

voor dood achtergelaten. De politie stelt een onderzoek in, maar dat loopt al snel vast. Tot een gevangene Will Trent vertelt dat de aanval een kopie is van de misdaad waarvoor hij jaren eerder veroordeeld is. De man heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn, en nu denkt hij bewijs te hebben. Het wordt Will duidelijk dat hij de nieuwe zaak pas kan oplossen wanneer hij de oude heeft opengebroken. Maar er zijn bijna tien jaar verstreken: jaren waarin herinneringen zijn vervaagd, getuigen zijn verdwenen en bewijsstukken zijn kwijtgeraakt. Er is maar één persoon die Will kan helpen een meedogenloze moordenaar op te sporen: zijn vriendin Sara Linton. Karin Slaughter, Harper Collins

VOOR DE KINDEREN Alfabet B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen bewondert, terwijl

De Rat van Amsterdam

op de bloemetjesbank een broccoli in bikini

De 41-jarige Ruben Katz vertelt vanuit een Nederlandse gevange-

hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt.

niscel over zijn leven. Met vervalste Joodse identiteitspapieren wil

T is van tandarts - een teckel - die met een

het gezin Katz in 1990 de hoofdstad Riga van de Sovjetrepubliek

tang een tand trekt van een tyrannosaurus

Letland verruilen voor Tel Aviv, maar blijft hangen in Amsterdam.

rex terwijl zijn toegewijde tandartsassistent

Terwijl moeder het verdriet om hun in Riga begraven dochter nau-

- een tapir - toekijkt.

welijks te boven komt en steeds verder wegkwijnt, proberen vader

Alle letters van het alfabet en hun oneindige

en zoon Katz ieder op hun eigen manier zo snel mogelijk te inte-

mogelijkheden vind je in dit prachtige boek

greren. Vader Katz begint een instituut voor Duitse taal- en letter-

vol verrassende vondsten. Iedere pagina is

kunde, terwijl Ruben Katz na zijn rechtenstudie begint te werken

een weergaloos zoek- en ontdekfeest.

voor de Nationale Armenloterij, een filantropisch rattenbolwerk. Zijn

Probeer in de tekeningen ook de letters zelf

obsessie voor Phaedra, de dochter van de puissant rijke loterijbaas,

te vinden, voor de dief ermee vandoor gaat!

voert Ruben Katz uiteindelijk naar het moderne Rusland, waar hij

Zie je welk voorwerp hij van bijna elke blad-

lid wordt van het Siberisch Front, een schimmige organisatie van

zijde meeneemt?

Europeanen die Moskou verkiezen boven Brussel.

Charlotte Dematons, Hoogland & van Kla-

Pieter Waterdrinker, Nijgh & van Ditmar

veren, Uitgeverij

DENTZ 63


Met de ANT van Nouhuysbeurs op buitenlandstage

EEN WARM WELKOM IN BRAZILIË Een verslag van Iris van der Zwan over haar stage in Brazilië en haar onderzoek aan de Federale Universiteit van Pelotas. 64 DENTZ


BUITENLANDSTAGE

Wat hield het onderzoek in?

geïnfiltreerd met Icon en werd het materiaal

Aan de Federale Universiteit van Pelotas

blootgesteld aan de verouderingsexperi-

(UFPel) mocht ik onderzoek doen naar

menten. Deze experimenten omvatten een

Icon. Dit is een redelijk nieuw materiaal dat

aantal cycli in een ‘simulated mechanical

gebruikt kan worden als een micro-inva-

brushing’ en ‘thermocycling’ machine. Het

sieve behandeling voor beginnende cariës

aantal cycli in mijn onderzoek simuleerde

laesies. Icon gaat verdere progressie van

twee jaar functioneren in de mond. Tevens

beginnende laesies tegen door de porositei-

was er een groep die aan beide veroude-

ten in het glazuur op te vullen en daarmee

ringsexperimenten bloot werd gesteld om

een diffusiebarrière te vormen. Hiermee

het gecombineerd effect te onderzoeken. Na

biedt Icon een micro-invasieve oplossing

mijn stage in Brazilië zal er gebaseerd op

voor beginnende approximale laesies. Een

mijn scriptieonderzoek een vervolgonder-

ander positief effect van de behandeling met

zoek plaatsvinden. Een UFPel student zal

Icon is dat het witte aspect van wittevle-

Icon in dit onderzoek blootstellen aan andere

klaesies gemaskeerd kan worden. Doordat

verouderingexperimenten. Hierna zullen de

Waar verbleef ik?

de porositeiten opgevuld worden met het

resultaten van mijn onderzoek en het ver-

Samen met medestudent Ilse de Wit ver-

materiaal komt de brekingsindex dichter in

volgonderzoek samengevoegd worden.

bleef ik in het studentenhuis van UFPel op

de buurt van de brekingsindex van onaan-

de verdieping voor internationale studenten.

getast glazuur. Hierdoor kan Icon bijvoor-

Wat voor land is Brazilië?

Wij waren de enige Europese studenten, het

beeld post-orthodontische wittevleklaesies

Als ik Brazilië in één woord zou moeten om-

leuke hieraan was dat we andere culturen

of opaciteiten veroorzaakt door fluorose

schrijven dan is het warm, en niet alleen de

leerden kennen binnen Zuid Amerika.

maskeren. Mijn onderzoek richtte zich op de

temperatuur. In de regio waar wij studeer-

laatst genoemde toepassing. Omdat Icon

den leek het klimaat enigszins op Nederland

Om mijn verhaal af te sluiten:

een redelijk nieuw materiaal is binnen de

en viel het qua hoge temperaturen mee. De

Ik vond het een hele uitdagende en leerzame

tandheelkunde, is er relatief weinig klinisch

Braziliaanse mensen die we in Pelotas ont-

ervaring. Doordat UFPel een publieke univer-

onderzoek beschikbaar over deze estheti-

moet hebben compenseerden hiervoor. We

siteit is en alle voorzieningen afhankelijk zijn

sche behandeling op de lange termijn. Het

werden heel hartelijk ontvangen en gelijk

van de overheidsfinanciering, verschilde de

doel van mijn onderzoek was om Icon bloot

opgenomen in de PhD gemeenschap van de

opleiding redelijk met die van de ACTA. De

te stellen aan verschillende verouderingsex-

universiteit. Overdag was geen enkele vraag

faculteit was niet volledig gemoderniseerd

perimenten in het laboratorium.

te veel en ’s avonds lieten ze ons graag de

en gedigitaliseerd. Ondanks het geldtekort

leuke plekjes van de stad zien. De zuidelijk-

van de faculteit waren alle behandelingen

Hoe ging ik te werk?

ste staat van Brazilië staat bekend om zijn

volledig gratis voor de patiënten. Vaak stond

Om de experimenten mogelijk te maken

gaucho cultuur. Veel vlees en ‘matte’ (een

er ’s ochtends dan ook een lange rij.

werden er eerst kunstmatige wittevleklae-

speciale thee) zijn twee dingen die typerend

Ik wil dit verhaal eindigen door de ANT te

sies gecreëerd in tanden afkomstig van

zijn voor deze cultuur. De studenten zorgden

bedanken voor het mede mogelijk maken

koeien. Heel interessant voor iemand zoals

ervoor dat we volledig ingewijd werden

van mijn stage. Ik vond het een hele leuke

ik, zonder enige ervaring in het laboratorium.

in de cultuur en ons uit te nodigen voor

en leerzame ervaring en ben blij dat ik deze

Vervolgens werden de kunstmatige laesies

de vele barbecues.

kans heb gekregen. DENTZ 65


Academie Tandartsenpraktijk Modern en hedendaags onderwijs voor Opleidingen en nascholing in mondzorg

Een greep uit het aanbod: Opleiding preventieassistent Opleiding orthodontieassistent Opleiding tandartsassistent | MBO-4 Scholing infectiepreventie Rรถntgenologie voor assisterende

Telefoon: 033 - 44 51 854 academietandartsenpraktijk.nl 66 DENTZ


STUDENTCOLUMN

STUDENTEN

ESTAFETTE Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen Drie jaar geleden ben ik van Tilburg naar Groningen vertrokken om tandheelkunde te gaan studeren; de studie

Bright MY SMILE IS

#MYSMILEISPOWERFUL

Haleigh,

uit de Verenigde Staten is haarstylist, gamer en sporter en glimlacht, omdat ze blij is dat ze zichzelf kan zijn. Het Opalescence GoTM-bleeksysteem past perfect in haar drukke schema. • comfortabel en direct vanuit de verpakking te gebruiken • voorgevulde bleeklepels voor thuisbehandeling • 6% waterstofperoxide Voor veel patiënten is een lichtere, wittere glimlach het enige wat nodig is om te stralen. That’s the power of a smile. Lees meer over cosmetische bleekbehandelingen op opalescence.com/nl.

ultradent.com/nl/blog

Na een profilerende stage kon ik aan de slag als assistent in een grote en zeer interessante (verwijs)kliniek in Oisterwijk. Het moment dat de tandartspraktijken weer open mochten voor reguliere zorg kon ook ik eindelijk de mouwen weer opstropen. De afgelopen maanden heb ik ontzettend veel geleerd in deze kliniek waar naast reguliere behandelingen, implantologie, restauratieve tandheelkunde en orthodontie tevens twee onderwijsinstituten voor implantologie en comprehensive dentistry gevestigd zijn. Ik heb naast het assisteren bij complexe behandelingen tal van cursussen en lezingen bijgewoond, en heb hierdoor mijn kennis en netwerk weten te verbreden. Daarnaast heb ik me laten inspireren door de passie van de tandartsen die ik heb leren kennen: mensen die dag in dag uit bezig zijn met de tandheelkunde. Ik ben me gaan realiseren dat ik het maximale uit deze periode aan het halen ben en dat raad ik iedere tandheelkunde student ook aan: prikkel jezelf, dit is het moment! Maak kennis met alles wat dit vak te bieden heeft en verrijk jezelf hiermee als toekomstig tandarts.

VOLG ONS! facebook.com/ ultradentproductsnederland instagram.com/ ultradentproducts_nederland instagram.com/ opalescence_netherlands

van mijn dromen. Met vallen en opstaan had ik na een jaar mijn draai gevonden: de juiste balans tussen studie en ontspanning, een recept voor succes. De anderhalf jaar die daarop volgde omschrijf ik als een leerzame periode, waaraan helaas abrupt een einde kwam toen de faculteit gesloten werd. De coronacrisis sloeg aanvankelijk als een bom in, ik ging terug naar Tilburg en werd geconfronteerd met een lege agenda. Thuis zitten is niet mijn grootste hobby, maar gelukkig had ik al snel wat gevonden om in beweging te blijven.

W W W. U LTR A D EN T. C O M / NL © 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

Als ik in september hopelijk weer in de trein naar Groningen zit is mijn koffer niet alleen gevuld met schone kleren en een laptop, maar ook met kennis, motivatie en een heleboel ervaring. Door: Miran Mir, derdejaars Tandheelkundestudent Groningen

DENTZ 67


Ruim 1.400 collega’s gingen u voor

3M Health Care Academy SM

Create Your Own Style

Hands-on workshops 2020

U kunt de volgende dag aan de slag met de gepresenteerde technieken en ook na de workshops blijft de unieke mogelijkheid bestaan via een interactief platform in contact te blijven met de sprekers en mede‑cursisten. Kies uit multilayering, slijtage en smart esthetics workshops voor directe composietrestauraties en een 2‑daagse workshop met volledige stap‑voor‑stap procedures voor indirecte restauraties.

CORONA IN TIJDEN VAN COMPLOT

I

Alwin van Daelen

n 1982 werd de Falkland-oorlog uitgevochten tussen Argentinië en Engeland. Zoals zo vaak bij dit soort conflicten waren binnenlandse problemen in

Argentinië de aanleiding. Een buitenlandse

Wiebe Derksen

zondebok is dan ideaal om, surfend op een golf van patriotisme, de aandacht af te leiden van binnenlandse problemen. Noem de Falklands gewoon een provincie van Argentinië en het is legitiem om het leger een kijk-

Marta Ilik

je te laten nemen. Dat een door Argentinië afgevuurde en door Frankrijk gedoneerde Exocet-raket een Brits slagschip torpedeerde heeft de verhoudingen binnen Europa

Bart Beekmans

Brexit-raket die recent is afgevuurd mag er dus niet mee in verband gebracht worden.

Datum

Locatie

Type

Zaterdag 19 september 2020

SintMichielsgestel

Multilayering techniek Anterior

€ 495,-

Vrijdag 2 oktober 2020

Dalfsen

Smart Esthetics in het front

€ 495,-

Zaterdag 3 oktober 2020

Dalfsen

Gebitsslijtage met composiet

€ 495,-

Vrijdag & Zaterdag 30 & 31 oktober 2020*

Tilburg

Success Simplified - € 950,Indirect restaureren

Vrijdag 27 november 2020

Delft, 3M

Multilayering techniek Anterior

€ 495,-

Vrijdag 29 januari 2021

Vinkeveen

Smart Esthetics in het front

€ 495,-

het speelveld van strijd. Saddam Hussein

Vinkeveen

Gebitsslijtage met composiet

€ 495,-

had behoefte aan internationale erkenning

Zaterdag 30 januari 2021

Prijs

nooit zichtbaar onder spanning gezet en de

Hong-Kong, Gibraltar en Koeweit zijn ook van die interessante voorbeelden, waar toevallig ook weer Engeland bij betrokken is. Alleen ga je met China niet zomaar een oorlog aan en binnen Europa houden we het diplomatiek en beschaafd. Koeweit, lange tijd een Brits protectoraat, werd wel

en dacht die te krijgen door het oliestaatje

* 2-daagse cursus

tot provincie van Irak te bombarderen en en passant militair te omhelzen. Ook hij reken-

Meer informatie en inschrijven? 3M.nl/OralCare/Academy 3M Nederland B.V. 3M Oral Care 3M.nl/OralCare infodental.nl@mmm.com

68 DENTZ

WILFRED KNIESE, PENNINGMEESTER ANT

de ermee, net als de Junta, dat er veel regionale steun zou zijn voor zijn actie. Koeweit was immers in het Midden-Oosten bepaald

foto: Marloes Bosch

Een investering in educatie is een investering in uw patiënt. Voor het negende cursusjaar op rij helpen toonaangevende cursusleiders u de kwaliteit van uw werk te verhogen. De interactieve en praktische workshops vinden plaats in een informele sfeer op verschillende data en locaties en helpen u stap voor stap esthetische resultaten te bereiken bij al uw procedures.

COLUMN

Learn today, practice tomorrow


COLUMNWILFRED

niet populair. Ook gokte hij erop dat de

Chinees laboratorium en ingezet om de

internationale grootmachten zich afzijdig

hegemonie van China te vestigen en te

zouden houden. Koeweit was militair ook

voorkomen dat Saddam Trump wordt her-

een makkelijke prooi: de machthebbers

kozen in Amerika. Natuurlijk heeft China

hadden besloten om wapens en ammuni-

al lang het vaccin en gaat er straks veel

tie gescheiden te bewaren om te voorko-

geld aan verdienen. Trump moet dus een

men dat deze tegen het regime konden

buitenlandse zondebok vinden en doet in

achter gekomen dat mijn model I-phone

worden ingezet. Helaas raakte buurman

de tegenaanval alle Chinese bedrijven in

de Corona-app van minister de Jonge niet

Saoedi ArabiĂŤ in paniek en schoot Ameri-

de ban in de hoop zijn matige score in de

ondersteunt. En mijn I-phone is amper

ka te hulp. De Golf Oorlog was een feit en

prognoses te verdoezelen en op een golf

vier jaar oud. Maar goed, er is dan ook sa-

kort daarop kondigde Bush triomfantelijk

van patriotisme herkozen te gaan worden.

mengewerkt met het grootkapitaal van de

aan "we hebben hem".

Ik had in mijn vorige column al gesteld dat

Google Play Store en de Apple App Store,

Corona een complot is van VWS met de

dus dat zal de verklaring wel zijn. Ik loop

Een recent voorbeeld van wereldpolitiek

Chinezen om taakherschikking af te dwin-

dus bewust onbekwaam een verhoogd

wordt gevormd door de democrati-

gen. En natuurlijk zijn er duistere krachten

risico. En omdat ik er graag nog bij wil

sche monsterzege van Loekasjenko in

in de mondzorg die tegen de fusie zijn en

zijn als we definitief weten hoe schadelijk

Wit-Rusland. De protesten in eigen land

die Covid-19 en de leidraad als een com-

het virus nu werkelijk is geweest, maar

worden natuurlijk gevoed door internatio-

plot van de KNMT en de ANT beschouwen

vooral als de fusie een feit wordt kan ik

nale krachten die uit zijn op ondermijning

om hun belangen te ondermijnen. We

maar een ding doen: afstand bewaren. En

van de wettige regering. De autonomie

gaan het zien.

dat raad ik u de rest van het jaar ook aan.

staat op het spel en militair ingrijpen kan

Houd grote afstand tot VWS en taakher-

gelegitimeerd worden. Rusland is paraat.

"R" is het magische getal in Corona-tijden.

schikking, tot de ambities van de NZa, de

En in Nederland woedt inmiddels een felle

De reproductiefactor die aangeeft hoe snel

wurgcontracten van de zorgverzekeraars,

strijd binnen het CDA omdat de verkie-

de aliens zich onder ons verspreiden. En

de Corona-leidraad van de Alliantie en

zingswinst van onze Minister zo marginaal

we vrezen allemaal de tweede golf in het

van organisaties in de mondzorg die een

is geweest dat er wel sprake moet zijn

najaar, want dan zit de "R" in de maand.

ledenslaatje proberen te slaan uit de

geweest van fraude en kiezersbedrog.

Hoewel, die golf lijkt al aardig onderweg

fusie. KOM nou toch, daar denken we toch

in Europa dankzij een florerend toeristen-

niet eens serieus over na! Maar van een

Dit is dus de wereld waarin wij leven, met

seizoen. Overal in Europa kleurt de kaart

zaak hoeft u wat mij betreft geen enkele

of zonder Corona. Geld, macht, mani-

alweer aardig oranje. Gelukkig is dat een

afstand te houden, integendeel. Want de

pulatie, bedrog, dreiging en vooral veel

kleur waar wij Nederlanders al eeuwen

KNMT en de ANT zijn al tijden met afstand

al of niet vermeende complotten. Het

mee vertrouwd zijn en die ons geen schrik

de beste belangenbehartigers van de

virus moet dus wel afkomstig zijn uit een

meer inboezemt. Ik ben er overigens net

mondzorg in Nederland. DENTZ 69


Easy cleaning

Sensor cupfiller

Touch interface

Dental Expo 2020 Gorinchem 29-31 okt Stand H124G

Japanese Supreme Quality Larix Dental Concepts - Info@larixdc.nl - 0486-412120

70 DENTZ


DENTZ 71


Purekeys medische toetsenborden

Medical Keyboards

Snel te desinfecteren Maximaal typecomfort

30 dagen gratis proefperiode, kijk op www.purekeys.nl voor meer info

Het probleem bij de meeste medische toetsenborden is dat er kieren, naden en randen rond de toetsen zitten waar ziektekiemen zich kunnen ophopen. Zelfs bij grondig schoonmaken kan er vuil rond de toetsen blijven zitten. Een goed medisch toetsenbord is voorzien van

VOORDELEN Vlak oppervlak, laat zich snel en volledig Medical Keyboards schoonmaken tussen iedere behandeling

praktijk ook vaker gebeuren.

Het Purekeys toetsenbord is uitgerust met Medical Keyboards een Clean Key waarmee u alle toetsen uit kunt schakelen tijdens het schoonmaken

De hygiënische toetsenborden van Purekeys hebben een volledig

Siliconen hoes, kan met iedere standaard Medical Keyboards anti-bacteriële vloeistof worden gereinigd

een volledig vlakke toplaag zonder randen of naden. Hierdoor is het toetsenbord gemakkelijk schoon te maken en daardoor zal dit in de

vlakke toplaag waardoor er geen bacteriën, virussen en andere ziektekiemen kunnen ophopen tussen de toetsen. De toplaag is gemaakt van hoogwaardig siliconen dat bestand is tegen alle bekende desinfectiemiddelen zoals alcohol, peroxides en chlooroplossingen. Onder de flexibele toplaag bevinden zich de toetsen zoals u ze kent van een normaal toetsenbord. Elke toets is voorzien van een duurzaam ‘scissor mechanisme’ dat garant staat voor een langere levensduur en comfortabel typen.

Duurzame “scissor type” toetsen voor Medical Keyboards optimale “tactile feedback” Plug and Play compatibel met iedere Medical Keyboards Windows-based PC Stijlvolle vormgeving, beschikbaar als Medical Keyboards draadloze of USB versie.

Kijk op www.purekeys.nl voor meer informatie en dealeradressen.

Medical Keyboards www.purekeys.nl 72 DENTZ

Ook verkrijgbaar in zwart