Page 7

CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Logo dạng biểu tượng

Trong một số trường hợp đặc biệt, hình ảnh đại diện của thương hiệu có thể được sử dụng riêng phần icon (biểu tượng). Khi đó việc sử dụng cần được thực hiện theo đúng thiết kế và màu sắc qui định.

23.5X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 2 3 4

5X

5 6 7 8

X

9

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 7

Vinmart guidline  
Vinmart guidline  
Advertisement