Page 1

ALKYONH DEK 2016 11/23/16 10:58 AM ™ÂÏ›‰·1

A§KYONH „(.(0%3,2Œ 7(<;2Œ

ˆ(3,2„,.+(.„2Œ+72< Œ<††2ƒ2< $ÏÇ$ 1$<ˆ$.7,$Œ .$,„¡3,„2Œ©$†.<21+ª

N¤Â˜ ™


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 10:59 AM ™ÂÏ›‰·2

·fi Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ·

=ÓÐÖÃÙÃÒÀÍÑÐÖ¢ÖÊÐÃÐÃÒÊÔ¿ÃÕÇÎ

°ÐÃÖÃÌ¿ÆËÃÎÎËÓÖËÍÑÕÇÎ

Ù7ÑÒÃÔ¢ÆÇËÉÏà ŒÚÑÎËÍÀÙŒÛÐÇÖÃËÔËÕÏÀ ÑÛ$OWGRUIÕÇÎ ÖÑÛ(ËÆËÍÑÂŒÚÑÎÇ¿ÑÛÖ

ÐÊÕÇΠʈÀÎÊÉËÃÖÊÐ$ÎÍÛÀ 0Ë¢ÏÇÉ¢ÎÊÃÉÉÃÎË¢

(ËÆËÍÀ„ÊÏÑÖËÍÀ1ÊÒËÃÉØÉÇ¿Ñ (ÒËÖ½ÎÑÛÙÊÃÒÑÒÇÔ¢ÖØÕÊÕÇÎ

∞§∫À√¡∏ ˜ÐÊÏÇÔØÖËÍÀÍÑËÐØÐËÍÀÍÃËÒÑÎËÖËÕÖËÍÀÒÇÔËÑÆËÍÀ °ÖÑÙËÆÔÂÕÇØÙ ’ÔË×ÏÀÙÈÂÎÎÑÛ „ËÇÂ×ÛÐÕÊ %(ˆÎÃÕÖ¾ÔãÃÂÒÃÍÖÑÙ ¨ÊÎ ¨ÊÎ ÈÃÌ ZZZDON\RQLDPHDJUHPDLO DON\RQL#RWHQHWJU ›ÆËÑÍÖ¾ÖÊÙ ©’†œ­¥£šªŒÂÎÎÑÉÑÙ’ÏǒƒÑнØÐ ž¿ÎØУÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙÍÃË„ØÔ¿ÆÑÙ˜ÍÆÀÖÊÙ ¨Ñ„ŒÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ ©’†œ­¥£šªˆÔÀÇÆÔÑÙ —ÃÕËÎË;ˆÃÐÃÉÑÒÑÂÎÑÛ’ÐÖËÒÔÀÇÆÔÑÙ …¢ÐÑÙ¦ËÕÄ¢ÙƒÔÃÏÏÃÖ½ÃÙ ¯ÍÊÙ…ÇÑÆÑÕÀÒÑÛÎÑÙ ¨ÃÏ¿ÃÙ ËÎÖË¢ÆÊÙ œÃÖÕ¿ÍÃÙ ½ÎÊ ˜ÛÖÛÚ¿Ã ’ÐÆÔÑÐË¢ÆʈÃÐÃÉËÓÖà žÎØÔÑÒÑÂÎÑÛ ;ÃÔ¢ÎÃÏÒÑÙ 0ËÚÃÎÀÒÑÛÎÑÙ ŒÛÐÖÃÍÖË; ÇÒËÖÔÑÒ¾ …¢ÐÑÙ ¦ËÕÄ¢Ù —ÃÕËÎË; ˆÃÐÃÉÑÒÑÂÎÑÛ ˜ÛÖÛÚ¿Ã ’ÐÆÔÑÐË¢ÆÊ ƒÔÊÉÀÔÊÙ ˆÃÐÃÉËØÖÀÒÑÛÎÑÙ œÃÎÎËÖÇÚÐË; ÇÒËϽÎÇËà + ŒÛÐÖÃÍÖË; ÇÒËÖÔÑÒ¾ žËÎÑÎÑÉË; ÇÒËϽÎÇËà ˆÃÔÃÕÍÇÛ¾ ¢ÔÍÑÛ žØÖÑÉÔÃÈ¿ÇÙ ÇÔÉÃÕÖÊÔ¿ÑÛ ’ÒÀÖÃÃÔÚÇ¿ÃÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛÍÃËÖÑÆËÃÆ¿ÍÖÛÑ »ÕÑËÇÔÉ¢ÜÑÐÖÃËÉËÃÖÑÒÇÔËÑÆËÍÀ©’†œ­¥£šªÆÇÐÃÏÇ¿ÄÑÐÖÃËÇ¿ÐÃËÇ×ÇÎÑÐÖ½Ù¨ÑÒÇÔËÑÆËÍÀÆËÃнÏÇÖÃËÆØÔǢР„ÇÍÖ½ÙÑÒÑËÇÕƾÒÑÖÇÒÔÑÕÈÑÔ½Ù ˜ÒËÕÊÏÿÐÑÛÏÇÀÖËÖÃÇÐÛÒÀÉÔÃÈâÔ×ÔÃÆÇÐÇÍÈÔ¢ÜÑÛÐÑÒØÕƾÒÑÖÇÖËÙÃÒÀÅÇËÙÖÑÛ ŒÛÎÎÀÉÑÛ˜ÌÓÈÛÎÎÑ $ÒÀÖÑÖÃÌ¿ÆËÕÖʃÇÔÏÃпÃ0ÒÔÑÕÖ¢ÕÖÑ1ÃÀÖÑÛ$É¿ÑÛ†ÃÛÔÇÐÖ¿ÑÛÕÖÊ1ÛÔÇÏĽÔÉÊ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:10 AM ™ÂÏ›‰·3

§›Á· ÏfiÁÈ· ·fi Ì·˜...

e

d

o it

r

«¡’ ·Îԇ̠ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ¡’ ·Ú¿˙Ô˘Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ¡· ÂÎÙÈÌԇ̠ÙË ˙ˆ‹….» ϤÂÈ Ô Ãfiگ §Ô˘›˜ ªfiگ˜ Û ¤Ó· Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘. «ŸÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÎÈ ·Ó ›ӷȅ» ı· ÚÔÛı¤Ù·Ì ÂÌ›˜, ˙ÒÓÙ·˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο οı ̤ڷ, οı ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÛÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ¶·ÓÙÔ‡ ʈӤ˜, ·Ú¿ÔÓ·, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÔÓÂÈÚ‡ÙËÎÂ Î·È Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙË ÏÂËÏ¿ÙËÛÂ. £˘Ìfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÓÔ˜ ÁÈ· Ù· fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ Ô˘ Û‚‹Û·ÓÂ… ∫È fï˜ …«Ó· ÂÎÙÈÌԇ̠ÙË ˙ˆ‹ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, Ó ã ·Îԇ̠ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜» Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ «∞Ï΢fiÓ˘» fiÚıÈÔ˘˜ ÛÙË Ï·›Ï·· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∫È ·ÎfiÌË. «¡· ·Ú¿˙Ô˘Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜». ∞˘Ùfi οӷÌ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË fiÙÈ ‰È·ÛÒÛ·Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ì ·Ó·ËÚ›·. ΔÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ, ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Î·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË,   È Ù ¤ Ï Ô ˘ ˜, ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ οı ™Ù¤Á˘ (ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜). √È ™Ù¤Á˜ Ì·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ϤÔÓ ÙÚÂȘ ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ. H ›‰ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ EȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Á¤ÌÈÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁfi Ì·˜, ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ‹Úı ӷ ηχ„ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ fiÛˆÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÂÎÙÂÓÒ˜ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÊÙÂÚÒÓ Ù˘ «∞Ï΢fiÓ˘» ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Û ¤Ó· «Ù·Í›‰È ˙ˆ‹˜» Ô˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ‚ÈÒÌ·Ù·. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ·ÎfiÌË, ̤۷ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘, ÙÔ Ó¤Ô ™‡ÏÏÔÁÔ «/EPANTO 1571» £· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ¢.™. Ù˘ «∞Ï΢fiÓ˘», Ô˘ ı· ÙËÓ ‰ÈÔÈΛ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ı· Ù·Íȉ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. √È ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Ì·˜, ‰ÔÌË̤Ó˜ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó·, ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÎÔfi Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜, ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË. Δ¤ÏÔ˜ ı· ÌÔÈÚ·Ûı›Ù ̷˙› Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ Î·È ı· Á›ÓÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓÔ› Ù˘ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ∞Ï΢fiÓ˘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ·Á¿Ë Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì οı ̤ڷ Á›ÓÂÙ·È ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ì·˜ Î·È ¯·Ú¿ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÙËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ, fiˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ô ªfiگ˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘: «¡· ÎÔÈÌ¿Û·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¡· ÂÎ¤ÌÂȘ ·Á¿Ë ¡· ͤÚÂȘ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÂÚ·ÛÙÈÎÔ›»

∫·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË.

∞fi ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·

ia

l


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:10 AM ™ÂÏ›‰·4

‰ Ú‰¿ÔÛÌ Â È¤ ˜˜

™Ù¤ÁË

ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ (™. À. ¢.) ¨ÊÙ®ÔËÕÖ¿ÐÃٝ¢ÎÈà œÑËÐØÐË;Ù†ÇËÖÑÛÔÉјÒËÕÖÊÏÑÐËÍ¢­ÒÇÂ×ÛÐÊÙŒ­„’†œ­¥£š

ΔÈ Â›Ó·È

šŒÖ½ÉÊÇ¿ÐÃ˽ÐéÕÒ¿Ö˪нØÐÏÇÐÑÊ ÖË;ÛÕÖ½ÔÊÕÊÃÒÑÖ½ÎÇÕÏÃÖØÐÒÔÑÕÒà ×ÇËÓÐÏËÃÙÑÏ¢ÆÃÙÃÐ×ÔÓÒØÐÏÇÕÍÑÒÀÖÊÐ ÒÃÔÑÚ¾ÕÇÇоÎËÍÇÙ’ÏǒÇÐÀÙÃÌËÑÒÔÇ ÒÑÂÙÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐÖÑÙÆËÃÄ¿ØÕÊÙÕÖÑÆËÍÀ ÖÑÛÙÚÓÔÑ ¨ÑžÇÄÔÑÛ¢ÔËÑÖÑÛÆÊÏËÑÛÔɾ×ÊÍÇ ÕÖÑͽÐÖÔÑÖÊÙÒÀÎÊÙÖÊÙ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛÖÑ ©ÕÒ¿Ö˪ÑÍÖÓ ÇÐÊοÍØÐÏÇÐÑÊÖË;ÛÕÖ½ ÔÊÕÊÍÃËÕÛÐÑƽÙÃÐÃÒÊÔ¿ÇÙÃÒÀÖÑŒÂÎÎÑ ÉÑ’Ïǒ©’†œ­¥£šªšŒÖ½ÉÊÇ¿ÐÃËÏËà ÕÂÉÚÔÑÐÊÍÃÖÑËÍ¿ÃÕǽÐÃÆËÓÔÑÈÑÐÇÑ ÍÎÃÕËÍÀÍÖ¿ÔËÑÃÐÃÍÃËÐËÕϽÐÑÃÒÀÖѺÆÔÛ ÏéŒÖÃÂÔÑ٣ˢÔÚÑÙªÒÑÛÆËÃ×½ÖÇËÕÃÎÀ ÐËÛÒÐÑÆØÏ¢ÖËÃÍÑÛÜ¿ÐÃÚÓÔÑÆÔÃÕÖÊÔËÑ Ö¾ÖØÐÏËÃÏÇÉ¢ÎÊÃÛξÏÇ;ÒÑÃÐÇÎÍÛ ÕÖ¾ÔÃÍÃ×ÓÙÇÒ¿ÕÊÙ ÚÓÔÑÛÙÛÉËÇËоÙÇË ÆËÍ¢ÒÔÑÕÃÔÏÑÕϽÐÑÛÙÉËÃ’Ïǒ ŒÍÑÒÀÙÖÊÙŒ­„Ç¿ÐÃËÊÃÐÇÌ¢ÔÖÊÖÊ ÆËÃÄ¿ØÕÊÍ¢×ÇϽÎÑÛÙÖÊֽٌÉÊÙÍÃËϽ ÕÃÃÒÀÍÃÖ¢ÎÎÊÎÊÇÍÒÿÆÇÛÕÊÊÃТÒÖÛÌÊÍÃËÊÆËÃÖ¾ÔÊÕÊÕÖÑϽÉËÕÖÑÄÃ×ÏÀÖØÐÆÇ ÌËÑÖ¾ÖØÐÍÃËËÍÃÐÑÖ¾ÖØÐÖÑÛÊÄÇÎÖ¿ØÕÊ ÖÊÙÎÇËÖÑÛÔÉËÍÀÖÊÖ¢ÙÖÑÛÊÅÛÚÑÕÛÐÃË Õ×ÊÏÃÖË;ÖÑÛØÔ¿ÏÃÐÕÊÍÃËÊÍÑËÐØÐË; ÖÑÛ ÇÒÃÐ ½ÐÖÃÌÊ š ½ØÙ ÖÓÔà ÇÎÎÊÐË; ÒÔÃÉÏÃÖËÍÀÖÊÖà ¾×ÇÎÇ ÖÑÒÃËÆ¿ÏÇÖÊÐÃÐÃÒÊÔ¿ÃÃнÚÇËÃÒÑÈÂÉÇËÖÑÐ ÇÉÍÎÇËÕÏÀÖÑÛÕÇ¿ÆÔÛÏÃÕÖéÃܾÖÊÖêÐÃÕÛ ÐÖÔÑÈÇÂÇËÖÑÛÙÊÎËÍËØϽÐÑÛÙ¾ÍÃËÛÒ½ÔÉÊÔÑÛÙ ÉÑÐÇ¿ÙÜÓÐÖÃÙÏÃÜ¿ÖÑÛÙϽÚÔËÖÑ×¢ÐÃÖÀÖÑÛÙ „ËÃÈÑÔÇÖËͽÙÑËÊÎËÍ¿ÇÙÃÎ΢ÍÃËÆËÃÈÑÔÇÖËÍ¢Öà ÇÐÆËÃȽÔÑÐÖÃÒÑÛÏÇÖÀÕÑÍÀÒÑÑË¿ÆËÑËÑËÉÑ ÐÇ¿Ù ÇÒËÆ¿ØÌÃÐ Ðà ÃÐÃÒÖÂÌÇË ÖÑ ÒÃËÆ¿ ÖÑÛÙ ÕÖà ÚÔÀÐËÃÖÊÙÇÍÒÿÆÇÛÕÊÙ ’ÐÃÏÈ¿ÄÑÎÃÊÜؾÇÐÀÙÃÐ×ÔÓÒÑÛÏÇÃÐÃÒÊ Ô¿Ã ÍÑÐÖ¢ ÕÖÑÛÙ ÊÎËÍËØϽÐÑÛÙ ÉÑÐÇ¿Ù ÀÕÑ ÒÇÔ ÐÑÂÐÖÃÚÔÀÐËÃÛÈ¿ÕÖÃÖÃ˽ÍÒÖØÕÊÕÇÒÑËÀÖÊÖà ÕÇ ÇÐÆËÃȽÔÑÐÖà ÕÇ ÜØÐÖ¢ÐËà ˜¿ÐÃË ÏËà Üؾ ÒÑÛ ÉÇÔТÇË ÒÔÀØÔà ÒÔÑÕÒÇÔÐÓÐÖÃÙ ÏËà ÑÎÀ ÍÎÊÔÊÉÇÐË¢ÀÕÑÍËÃÐÃÛÖÀÃÈÑÔ¢ÖÊÜؾÇÐÀÙ ÃÐ×ÔÓÒÑÛÏÇÇÎÃÖÖØϽÐÇÙÆÇÌËÀÖÊÖÇÙÇÐÀÙÃÐ ×ÔÓÒÑÛÏÇÃÐÃÒÊÔ¿Ã ¨ÃÖÇÎÇÛÖÿÃÚÔÀÐËÃÃÛÖÀÖÑÑÏÑÎÑÉÑÛϽÐØÙ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:10 AM ™ÂÏ›‰·5

7ÑÒÃÔÀÐÍÃËÖÑϽÎÎÑÐÖØÐŒÖÇÉÓÐ

2Ï¢ÆÃÛÒÑÕÖ¾ÔËÌÊÙ ˜ÒËÕÖÊÏÑÐËÍ¢ÛÒÇÂ×ÛÐÑÙ œÑËÐØÐËÍÀÙ†ÇËÖÑÛÔÉÀÙ ÛÚ¿ÃÖÔÑÙ ÛÚÑÎÀÉÑÙ £ÑÕÊÎÇÂÖÔËÈÔÀÕØÒÞÔÑÐÖ¿ÆÃÙ

ÇÎÎÊÐËÍÀÒÃÔ¢ÆÑÌѾÔ×ÇÐÃÖÑ×ÇÔÃÒÇÂÕÇ˽ÐÃÐ½Ñ ÏÑÐÖ½ÎÑÆËÃÄ¿ØÕÊÙÉËÃÖâÖÑÏÃÏÇÐÑÊÖË;ÛÕÖ½ÔÊ ÕÊÍÃËÕÛÐÑƽÙÃÐÃÒÊÔ¿ÇÙÇ¿ÐÃËÑˌֽÉÇÙ­ÒÑÕÖÊ ÔËÜÀÏÇÐÊÙ„ËÃÄ¿ØÕÊÙ šÆËÃÄ¿ØÕÊÇÐÀÙнÑÛ¾нÃÙÕÖʌֽÉʽÚÇËÀÎà ÖÃÚÃÔÃÍÖÊÔËÕÖËÍ¢ÏËÃÙÜؾÙÏÇÒÑËÀÖÊÖÃÏÇÇÐÆËà ȽÔÑÐÖÃÃÎ΢ÍÃËÏÇÒÔÑÕÖÃÕ¿ÃÍÃËÏÇÕÛÐÇÚ¾ÇÍ ÒÿÆÇÛÕÊÍÃËÇ̽ÎËÌÊ

ΔÈ ·Ú¤¯ÂÈ

✓ ÃÌËÑÒÔÇÒ¾ÆËÃÏÑоÕÇÏ¿ÃÏÑÔȾÑËÍÑ ÉÇÐÇËÃÍÑÂÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐÖÑÙ ✓ ÒÑËÑÖËͽÙÛÒÊÔÇÕ¿ÇÙÈÔÑÐÖ¿ÆÃÙÇÍÒÿ ÆÇÛÕÊÙÍÃËÅÛÚÃÉØÉ¿ÃÙϽÕÃÃÒÀÇÌÃÖÑ ÏËÍÇÛϽÐÃ×ÇÔÃÒÇÛÖËÍ¢ÒÔÑÉÔ¢ÏÏÃÖà ✓ ÛÒÑÕÖ¾ÔËÌÊÍÃËÕÛÏÄÑÛÎÇÛÖË;ÖÑÛÇ ÐÑ¿ÍÑÛÍÃËÖÊÙÑËÍÑɽÐÇË¢ÙÖÑÛÉËÃÑÏÃÎÀ ÖÇÔÊÒÔÑÕÃÔÏÑɾÕÖËÙÃÒÃËÖÑÂÏÇÐÇÙÃÎ ÎÃɽÙÖÊÙÜؾÙ

¶Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ

✓ ÕÖÑÐÃÜÑÛÐÑ˽ÐÑËÍÑËÏÇÃÕÈ¢ÎÇËÃÍÃË ÃÌËÑÒÔ½ÒÇËà ✓ ÕÖÊÐÍÃÎÎ˽ÔÉÇËÃÖÊÙÑÏÃÆËÍÀÖÊÖÃÙ ÕÖÊÐÇÐ×¢ÔÔÛÐÕÊÖÊÙÕÛÐÂÒÃÔÌÊÙÕÖÊÐ ÅÛÚÑÕÛÐÃËÕ×ÊÏÃÖË;ØÔ¿ÏÃÐÕÊÍÃËÕÖÊн ÐÖÃ̾ÖÑÛÙÕÖÑÐÍÑËÐØÐËÍÀËÕÖÀÖÊÙÒÀÎÊÙ ✓ ÕÖ¾ÃТÒÖÛÌÊËÍÃÐÑÖ¾ÖØÐÍÃËÒÔØÖÑ ÄÑÛÎËÓÐÓÕÖÇÐÃÏÒÑÔÑÂÐÐÃÕÚÇÆË¢ÜÑÛÐ ÍÃËÐÃÆËÃÚÇËÔ¿ÜÑÐÖÃËÖÊÐÍÃ×ÊÏÇÔËÐÀÖÊÖ¢ ÖÑÛÙÍÃËÕÖÊÕÛнÚÇËÃÐÃÃÐÃ΢ÄÑÛÐÇ ÐÇÔÉ¢ÖÑÔÀÎÑÖÑÛÇоÎËÍà ✓ ÕÖÑÐÃÄÔ¿ÕÍÑÛÐÃÐÖÃÒÀÍÔËÕÊÑËÃТ ÉÍÇÙÍÃËÑËÇÒËÎÑɽÙÖÑÛÙ

¥ŒÂÎÎÑÉÑÙ¶·’ÎÍÛÀÐÊ·· ÆËÇÍÆ¿ÍÊÕÇÍÃË Í½ÔÆËÕÇϽÕØÖÊÙˆÇÔËȽÔÇËÃÙ„ÛÖË;٠˜Î΢ÆÃÙÖÊнÐÖÃÌÊÕÖјŒˆ’ÃнÉÇÔ ÕÊÙÆÂÑÃÍÀÏÊŒÖÇÉÓÐÆÛÐÃÏËÍÀÖÊÖÃÙ ÆÇÍà ½ÌËÃÖÀÏØÐÕÇËÆËÀÍÖÊÖÑÚÓÔÑ ÒÑÛÆËÃ×½ÖÇËÕÖËÙÒÃÔÛȽÙÖÊÙÒÀÎÊÙÇ ÈÑÔ½ÃÛÎÑÒÑ¿ÊÕÊÙÖÑ„¾ÏÑ£ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙÖÑ ½ÔÉÑÏÇÖÔ¢Ç΢ÚËÕÖÑÆË¢ÕÖÊÏÃϽÚÔËÐà ÒÃÔÃÆÑ×Ç¿ÒÔÑÙÚÔ¾ÕÊÕÖÑÖ½ÎÑÙÖÑÛ ½ÚÑÐÖÃÙÇÌÃÕÈÃοÕÇËÍÃËÖÑÐÇÌÑÒÎË ÕÏÀÖÑÛ ŒÖÑÐÍÃËÔÀÖÊÙÑËÍÑÐÑÏË;ÙÍÔ¿ÕÊÙ ÒÑÛÏÃÕÖ¿ÜÇËÖÊÚÓÔÃÍÃËÒÑÛÖÃÒ¢ÐÖý ÚÑÛÐÇÒÊÔÇÃÕÖÇ¿ÊÚÔÊÏÃÖÑÆÀÖÊÕÊÖÊÙ ÎÇËÖÑÛÔÉ¿ÃÙÖØÐŒÖÇÉÓÐÉËÃÖÔ¿ÃÑÎÀÍÎÊÔà ÚÔÀÐËÃÒ½ÔÃÕÇÃÒÀ¶·ÕÃÔ¢ÐÖÃÍÂÏÃÖ÷· ½ØÙ ÀÖÑÛÃÒÑÈÃÕËÕÖÇ¿ÊÏÀÐËÏÊÚÔÊÏÃÖÑÆÀÖÊÕ¾ ÖÑÛÙϽÕØÖÑÛÐÑÕÊοÑÛÍÃ˽ØÙÀÖÑÛÐÑ ÏÑ×ÇÖÊ×Ç¿ÊÃÒÀÈÃÕÊÃÛÖ¾ÍÃËÇÌÃÕÈÃÎË ÕÖÑÂÐÖÃÃÐÃÉÍÿÃÍÑÐÆÂÎËà ¥ŒÂÎÎÑÉÀÙÏÃÙÕÖÊÈ¢ÕÊÃÛÖ¾½ÚÇË ÛÒÑÄ¢ÎÇËÕÖÑИ¥ˆ­­ÖÑÖÃÏÇ¿ÑÒÑÛ×Ãà ÐÃ΢ÄÇËÖÊÐÏÀÐËÏÊÚÔÊÏÃÖÑÆÀÖÊÕÊÿÖÊÏà ÛÒÑÉÔÃȾÙÕÂÏÄÃÕÊÙÉËÃÖÊÐÒÔÓÖʌֽÉÊ ÖÑÛ¡ÕÖÀÕÑÃÐÃϽÐÇËÖÊÐÑÎÑÍξÔØÕÊ ÖÑÛ½ÔÉÑÛÓÕÖÇÃÈÑÂÑËнÇֽٌÉÇÙÕÖÇ ÎÇÚØ×ÑÂÐÍÃËÇÒËÎÇÉÑÂÐÑ˽ÐÑËÍÑËÐÃÒÔÑ ÚØÔ¾ÕÇËÕÖÊÐÛÒÑÉÔÃȾÖÊÙÕÂÏÄÃÕÊÙÍÃË ÉËÃÃÛÖ½ÙÏÇÖÑИ¥ˆ­­ÒÔÑÍÇËϽÐÑÛÐà ÎÇËÖÑÛÔɾÕÑÛÐÃÒÔÀÕÍÑÒÖÃÒÔÑÙÀÈÇÎÑÙ ÀÎØÐÀÕØнÚÑÛÐÃТÉÍÊ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:10 AM ™ÂÏ›‰·6

‰Ô̤˜

∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ - ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ¨ÊÙœÃÖÇÔ¿ÐÃÙ®ÔËÕÖË¢ ÛÚÑÎÀÉÑÛ­ÒÇÂ×ÛÐÊÙŒÛÐÖÑÐËÕÏÑÂÖÑÛœ„+ž ∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂™¶∞ (ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 20142020) Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ - ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ (∫¢ - ∏º) ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÌÂ∞ «∞§∫À√¡∏». ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÙÚ›· (3) ¤ÙË.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ

ÒÔÑÍÇËϽÐÑÛÐÃÍÃÎÂÅÇËÖËÙÃТÉÍÇÙÃÒÃÕÚÀÎÊ ÕÊÙÇÍÒÿÆÇÛÕÊÙÅÛÚÃÉØÉ¿ÃÙÖØÐ’ÏǒÕÖÊÐÇÛ ÔÂÖÇÔÊÒÇÔËÑÚ¾ÖÊÙ£ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙÍÃË„ØÔ¿ÆÃÙÏÇÖ¢ ÖÊÈÑ¿ÖÊÕ¾ÖÑÛÙÕÖËÙÒÔÑÄÎÇÒÀÏÇÐÇÙÄÃ×Ï¿ÆÇÙÇÍ ÒÿÆÇÛÕÊÙ Æ¿ÐÑÐÖÃÙ ½ÏÈÃÕÊ ÕÖÊÐ ½ÐÖÃÌÊ ÀÕØÐ ÆÇÐÇ¿ÚÃÐϽÚÔËÒÔÀÖËÐÑÙÖÊÆÛÐÃÖÀÖÊÖÃÐÃÑÎÑ ÍÎÊÔÓÕÑÛÐÍ¢ÒÑËÑÇÍÒÃËÆÇÛÖËÍÀÒÔÀÉÔÃÏÏÃÀÐÖÃÙ ÃÒÑÍÎÇËÕϽÐÑËÃÒÀÖÑÐÍÑËÐØÐËÍÀËÕÖÀÖÊÙÒÀÎÊÙ ˜ÌÛÒÊÔÇÖÇ¿ÖËÙÃТÉÍÇÙÇоÎËÍØÐÃÖÀÏØÐÏÇ ÐÑÊÖË;ÛÕÖ½ÔÊÕÊÍÃËÕÛÐÑƽÙÃÐÃÒÊÔ¿ÇÙ

¶·Ú¤¯ÂÈ

➤ ÑÎÑÍÎÊÔØϽÐÃÇÌÇËÆËÍÇÛϽÐÃÍÃËÇÌÃÖÑÏË ÍÇÛϽÐÃ×ÇÔÃÒÇÛÖËÍ¢ÒÔÑÉÔ¢ÏÏÃÖà ➤ ÅÛÚÑÍÑËÐØÐË;ÛÒÑÕÖ¾ÔËÌÊÍÃËÕÛÏÄÑÛÎÇÛÖË ;ÃÖÀÏÑÛ²ÑËÍÑɽÐÇËÃÙ ➤ ÅÛÚËÃÖÔË; ÒÃÔÃÍÑÎÑÂ×ÊÕÊ ÍÃË ËÃÖÔÑÐÑÕÊ ÎÇÛÖË;ÈÔÑÐÖ¿Æà ➤ Õ¿ÖËÕÊ ➤ ÏÇÖÃÍ¿ÐÊÕÊÏÇÖÑÎÇØÈÑÔÇ¿ÑÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ

¶ÚÔ¿ÁÂÈ

➤ ÖÊÐÃÌËÑÒÑ¿ÊÕÊÀÎØÐÖØÐÆËÃ×½ÕËÏØÐÒÀ ÔØÐÖÑÛÆÛÐÃÏËÍÑÂÍÃËÖØÐÆÇÌËÑÖ¾ÖØÐÖÊÙÑÏ¢ ÆÃÙ

AÔÛÎÔ›

➤ ÕÖÊÄÇÎÖ¿ØÕÊÖÊÙÒÑËÀÖÊÖÃÙÜؾÙÍÃËÖÊÙ

ÎÇËÖÑÛÔÉËÍÀÖÊÖÃÙÖØÐÃÒÃÕÚÑÎÑÛϽÐØÐ ➤ ÕÖÊÐÇÍÒÿÆÇÛÕÊÍÃËÃÒÀÍÖÊÕÊÒÑËÍ¿ÎØÐÆÇ ÌËÑÖ¾ÖØÐ ÃÛÖÀÐÑÏÊÙ ÆËÃÄ¿ØÕÊÙ ÅÛÚÑÍÑËÐØÐËÍÑ ÍËÐÊÖËÍÓÐÍ¢

➤ ÕÖÊÐÍÑËÐØÐËÍÑÒÑ¿ÊÕÊÍÃËÍÑËÐØÐË; ÇÒÃÐ ½ ÐÖÃÌÊ ➤ ÕÖÊÅÛÚÃÉØÉ¿ÃÍÃËÆÊÏËÑÛÔÉË;ÃÒÃÕÚÀÎÊÕÊ ➤ ÕÖÊÐÇÛÃËÕ×ÊÖÑÒÑ¿ÊÕÊÍÃËÃÉØɾÖÊÙÍÑËÐÀ ÖÊÖÃÙ

➤ ÖÊÐÇÐÇÔÉÀÕÛÏÏÇÖÑÚ¾ÍÃËÃТÎÊÅÊÔÀÎØÐ ➤ ÖÊÐ ÃÛÖÑÐÑÏ¿Ã ÍÃË ÖÊÐ ËÕÀÖËÏÊ ÕÛÏÏÇÖÑÚ¾

ÕÖÊÐÍÑËÐØпà ➤ ÖÊÕÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÏÇÖÊÐÑËÍÑɽÐÇËÃÖÊÐÍÑËÐÀ ÖÊÖÃÍÃË¢ÎÎÑÛÙÈÑÔÇ¿ÙÇÒÃÉÉÇÎÏÃÖ¿ÇÙ

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›

ÕÖÊÐ ÒÇÔËÑÚ¾ †ÛÉË¢ £ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ÇÒ¿ ÖÊÙ ÑÆÑ ’ÐÆÔÑÂÖÕÑÛ

¢È·ı¤ÙÂÈ

ÚÓÔÑÛÙÃÐÃÅÛÚ¾Ù²ÕÛÉÍÇÐÖÔÓÕÇØÐÈÛÕËÍÑ×Ç ÔÃÒÇ¿ÃÙ ÃÖÑÏË;Ù ÍÃË ÑÏÃÆË;Ù ¢ÕÍÊÕÊÙ ÇÔÉÑ×Ç ÔÃÒÇ¿ÃÙ ÆÊÏËÑÛÔÉË;Ù ÃÒÃÕÚÀÎÊÕÊÙ ÚÃ΢ÔØÕÊÙ ÛÉËÇËоÙ ² :& ÒÃÔÃÕÍÇÛÃÕÖ¾ÔËÑ ÒÔÑÉÇÂÏÃÖÑÙ ÉÔÃÈÇ¿ÑÛÒÑÕÖ¾ÔËÌÊÙÛÒÿ×ÔËÑÚÓÔѲ;ÒÑ
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:10 AM ™ÂÏ›‰·7

ŒÖÑÍÃ×ÊÏÇÔËÐÀÏÃÙÒÔÀÉÔÃÏÏà ½ÚÑÛÐÕÚÇÆËÃÕÖÇ¿ÍÃËÛÎÑÒÑËÊ×Ç¿ ➤ ÑÏ¢ÆÇÙ ÃÛÖÀÐÑÏÊÙ ÆËÃÄ¿ØÕÊÙ ÈÛÕËÍÑ×ÇÔÃ

ÒÇ¿ÃÙ ÇÔÉÑ×ÇÔÃÒÇ¿ÃÙ ÕØÏÃÖË;Ù ÍÃË ÍÛÍÎÑÈÑÔËà ;ÙÃÉØɾÙÚÇËÔÑÒÑ¿ÊÖØÐÍÃÖÃÕÍÇÛÓÐÍÇÔÃÏË;Ù ÒÔØËоÙÇÐÊϽÔØÕÊÙÍÃËÃÒÑÎÑÉËÕÏÑÂÊϽÔÃÙÅÛ ÚÃÉØÉ¿ÃÙÍÃËÆÊÏËÑÛÔÉË;ÙÃÒÃÕÚÀÎÊÕÊÙ

➤ ÇÕØÖÇÔËͽÙÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖÇÙÏÇ×½ÏÃÖÊÏÑÛ

ÕË;ÖÑÚÑÔÀÖÊÚÇËÔÑÖÇÚпÃÖÊÜØÉÔÃÈË;ÖÑÑ ÏÃÆËÍÀ ÒÃËÚпÆË ÖÊ ÏÃÉÇËÔË; ÖÊÐ ÍÊÒÑÛÔË; ÖÊÐ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÃ; ÃÉØɾ ÖÊ ÈØÖÑÉÔÃÈ¿Ã ÖÊÐ ÖÇÚÐÑ ÎÑÉ¿ÃÖÊÆËÃÚÇ¿ÔËÕÊÚÔÊÏ¢ÖØÐÖÊÐÑËÍÑÎÑÉ¿ÃÃÐà ÍÂÍÎØÕÊ ÖÑÐ ÍËÐÊÏÃÖÑÉÔ¢ÈÑ ÖÊÐ Ö¾ÔÊÕÊ Ç׿ÏØР͢ ➤ ÇÌØÖÇÔËͽÙ ÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖÇÙ ÀÒØÙ ÇÌÀÆÑÛÙ ÕÇÖÑÒËÍ¢ÃÐÃÅÛÍÖ¾ÔËÃÍÃËÕÖÊÐÃÉÑÔ¢ÇÒËÕͽÅÇËÙ ÕÇÃÔÚÃËÑÎÑÉËÍ¢ÏÐÊÏÇ¿ÃÍÃËÏÑÛÕÇ¿ÃÖÑÒËÍ¢ÃÌËÑ ×½ÃÖà ȢÔÏÇÙ ÒÃÔÃÉØÉËͽÙ ÏÑТÆÇÙ ÕÛÏÏÇÖÑÚ¾ ÕÇÒÑÎËÖËÕÖËͽÙÇÍÆÊÎÓÕÇËÙÇÍ×½ÕÇËÙÒÃÜ¢ÔËÃÖÑÛ ŒÛÎÎÀÉÑÛ ÏÃÙ ÍÃË ¢ÎÎØÐ ÈÑÔ½ØÐ ÕÂÕÖÃÕÊ ÑÏ¢ ÆØÐ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÃ;Ù ÃÉØɾÙ ÒÇÔËÄÃÎÎÑÐÖË;Ù ÇÍ ÒÿÆÇÛÕÊÙ ÏÇ ÇÒÑÚËÃ; ×ÇÏÃÖÑÎÑÉ¿Ã ÒÚ ÎËÑÏ¢ÜØ Ïà Í¢

➤ ÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖÇÙÕÇÕÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÏÇÖÊÐÇ×ÇÎÑ ÐÖË; ÑÏ¢Æà ÖÑÛ œ½ÐÖÔÑÛ ÖÊÐ ÖÑÒË; ÍÑËÐØпà ÍÃË ¢ÎÎÑÛÙÈÑÔÇ¿ÙÇÒÃÉÉÇÎÏÃÖ¿ÇÙ ¨ÑÒÔÑÄÎÇÒÀÏÇÐÑÒÔÑÕØÒËÍÀÒÇÔËÎÃÏÄ¢ÐÇËÅÛ Ú¿ÃÖÔÑÅÛÚÑÎÀÉÑÍÑËÐØÐËÍÀÎÇËÖÑÛÔÉÀÐÑÕÊÎÇÛ Ö¾ ÈÛÕËÍÑ×ÇÔÃÒÇÛÖ¾ ÇÔÉÑ×ÇÔÃÒÇÛÖ¾ ÄÑÊ×ÊÖËÍÀ ÍÃË ÆËÑËÍÊÖËÍÀ ÒÔÑÕØÒËÍÀ ÍÇÔÃÏ¿ÕÖà ÑÆÊÉÀ ÍÃË ÕÛÐÑÆÀ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:11 AM ™ÂÏ›‰·8

‰‰Ú Ú ¿ Û¿ÂÛ È˜Â È ˜

EÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ EÈÛΤ„ÂȘ ™¯ÔÏ›ˆÓ

K

ÃÖ¢ÖÊÆË¢Ô ÍÇËÃÖÊÙ ÚÔÑÐË¢ÙÏà ×ÊÖ½ÙÖÑÛƒÛÏÐÃÕ¿ÑÛ˜Û ÒÃοÑÛÖÑÛÑÛƒÛÏÐà տÑÛ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛÍÃË ÖÑÛÑÛ„ÊÏÑÖËÍÑÂÕÚÑ ÎÇ¿ÑÛ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛÕÛÐÑ ÆÇÛÀÏÇÐÑËÃÒÀÖÑÛÙÍà ×ÊÉÊÖ½ÙÍÃËÖÑÛÙÆÃÕÍ¢ ÎÑÛÙÖÑÛÙÒÔÃÉÏÃÖÑÒÑ¿ ÊÕÃÐÇÍÒÃËÆÇÛÖËͽÙÇÒË ÕͽÅÇËÙÕÖÑœ½ÐÖÔÑ„ËÊ ϽÔÇÛÕÊÙšÏÇÔ¾ÕËÃÙ žÔÑÐÖ¿ÆÃÙÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ ÏÃÙÕÖÃÒÎÿÕËÃÆÔ¢ÕÇ ØÐÒÑÛÒÔÃÉÏÃÖÑÒÑ¿Ê ÕÃÐÖÃÕÚÑÎÇ¿ÃÖÑÛÙœÃÖ¢ÖÊÆË¢ÔÍÇËÃÖÊÙÇÒ¿ÕÍÇÅÊÙÕÛܾÖÊÕÃÐÉËÃÖÑÐÖÔÀÒÑÎÇËÖÑÛÔÉ¿ÃÙ ÖÑÛœ½ÐÖÔÑÛÌÇÐÃɾ×ÊÍÃÐÕÖÑÛÙÚÓÔÑÛÙÏÃÙÃÐÖ¢ÎÎÃÌÃÐÆÓÔÃÍÃËÕÛÏÏÇÖÇ¿ÚÃÐÕÇÄËØÏÃÖËÍ¢ ÇÔÉÃÕÖ¾ÔËÃÍÇÔÃÏË;Ù ÒÃÔÃÍÑÎÑÂ×ÊÕÃÐÖÑÐÍÇÔÃÏ¿ÕÖÃÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛÍ®ÔËÕÖÀÒÑÛÎњοÃÐà ÍÃÖÃÕÍÇÛ¢ÜÇËÆË¢ÈÑÔÃÃÐÖËÍÇ¿ÏÇÐÃÕÖÑÐÊÎÇÍÖÔËÍÀÖÔÑÚÀ ÖÔÃÉÑÂÆÊÕÃÐÏÃÜ¿ÏÃÙÍÎÇ¿ÐÑÐÖÃÙ ½ÖÕËÏÇÖÑÐÍÃÎÂÖÇÔÑÆÛÐÃÖÀÖÔÀÒÑÃÛÖ¾ÖÊÕÛТÐÖÊÕÊÍÃËÉÐØÔËÏ¿Ã
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:11 AM ™ÂÏ›‰·9

‰ Ú ¿ Û‰ÂÚ È¿˜Û Â È ˜

E›ÛÎÂ„Ë Û ¤ÎıÂÛË ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜

ø

ÈÇÎÑÂÏÇÐÑË ÍÃË ÒÔÑÕØÒËÍÀ ÖÑÛ œ½ÐÖÔÑÛ „ËÊϽÔÇÛÕÊÙ ² šÏÇÔ¾ÕËÃÙ žÔÑÐÖ¿ÆÃÙ ’Ïǒ ©’†œ­¥£šªÇÒËÕͽÈ×ÊÍÃÐÖÑžÇÖËÚ˽¨ÜÃÏ¿ÒÔÑÍÇËϽÐÑÛÐÃÒÃÔÃÍÑÎÑÛ×¾ÕÑÛÐÖÊÐÇËÍÃÕÖË; ½Í×ÇÕÊÚÃÔÃÍÖË;Ù©’ÐÖ¿ÆÓÔÑÕÖÑÛÙÒÔÑÉÀÐÑÛÙÏÑÛªÖÑÛ’ÒÀÕÖÑÎÑÛœÑÂÕÖÚ½Í×ÇÕÊÄÑÊ ×ÑÂÕÇÖÑÛÙнÑÛÙÖÊÙÒÀÎÊÙÐÃÏÛÊ×ÑÂÐÕÖÊÐÖ½ÚÐÊÖÊÙÚÃÔÃÍÖË;ÙϽÕØÕÖÑÚÇÛϽÐØÐÏÑÛÕÇËÑÒÃËÆà ÉØÉËÍÓÐÆÔ¢ÕÇØÐŒÖÃÒÎÿÕËÃÃÛÖ¾ÙÏÃÙÖÊÙÇÒ¿ÕÍÇÅÊÙÇ¿ÚÃÏÇÖÊÐÇÛÍÃËÔ¿ÃÐÃÕÛÜÊÖ¾ÕÑÛÏÇÖÀÕÑÏÇ ÇÍÒÔÑÕÓÒÑÛÙ ÖÊÙ ˜ÈÑÔÇ¿ÃÙ ’ÔÚÃËÑÖ¾ÖØÐ ’ËÖØÎÑÃÍÃÔÐÃпÃÙ ÍÃË †ÇÛÍ¢ÆÃÙ ÀÕÑ ÍÃË ÏÇ ÖÑÐ ¿ÆËÑ ÖÑÐ Í œÑÂÕÖÃÍÃ×ÓÙÍÃËÐÃÒÃÔÃÍÑÎÑÛ×¾ÕÑÛÏÇÑÒÖËÍÑÃÍÑÛÕÖËÍÀÛÎËÍÀÕÚÇÖËÍ¢ÏÇÖÊÆËÃÆËÍÃÕ¿ÃÚÃÔÃÍÖË;٠ÒÑÛÃÍÑÎÑÛ×Ç¿ÑÍÃÎÎËÖ½ÚÐÊÙ

O

™ÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ °ÔÚÁÔÂËÎfiÔ˘

Ë¢Ð×ÔØÒÑËÖÊÙ’ÎÍÛÀÐÊÙÒÃÔÃÍÑÎÑÂ×ÊÕÃÐÖÊ×Ç¿ÃÎÇËÖÑÛÔÉ¿ÃÍÃËÖÊÐÃÔÖÑÍÎÃÕ¿ÃÕÖÑÍÃÖÃÐÛ ÍÖËÍÀÍÃËÒÃнÏÑÔÈÑÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐÖÊٝÑоÙÕÖÊЈÃÐÃÉ¿ÃÖÊЃÑÔÉÑÇÒ¾ÍÑÑšÀÎÊÆËÑÔÉ¢ÐØÕÊ ¾ÖÃÐÏËÃÒÔØÖÑÄÑÛοÃÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ˜ÛÔÛÖ¢ÐØУÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ©ˆÃÐÃÉ¿ÃʈÔÑÛÕËÓÖËÕÕêÇÐÓÊ ×Ç¿ÃÎÇËÖÑÛÔÉ¿ÃÖÇνÕÖÊÍÇÃÒÀÖÑЛÇÔÑÏÀÐÃÚÑ’ÔÚËÏÃÐÆÔ¿ÖÊÒÃÖ½ÔÃœÃÎοÐËÍуÇØÔÉ¢ÖÑ
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:11 AM ™ÂÏ›‰·10

‰‰Ú Ú ¿ Û¿ÂÛ È˜Â È ˜

™ÙÔ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ¶·ÙÚÒÓ

M

Ç ÃÈÑÔϾ ÖÑÐ ÇÑÔÖÃÕÏÀ ÖÊÙ „ËÇ×ÐÑÂÙ šÏ½ÔÃÙ ÑÛÕÇ¿ØÐ ÇÒËÕÍÇÈÖ¾ÍÃÏÇ ÖÑ ’ÔÚÃËÑÎÑÉËÍÀÑÛÕǿшÃÖÔÓÐÕÛÏÏÇÖ½ÚÑÐÖÃÙÕÖËÙÇÒËÖÛÚÊϽÐÇÙÆÔ¢ÕÇËÙÖÊÙ˜ÈÑ ÔÇ¿ÃÙ’ÔÚÃËÑÖ¾ÖØÐ’ÚÃßÃÙÕÇÕÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÏÇÖÊÐÑÏ¢ÆéœÇÔÃϽØкÚÐʪ¥ËÆÔ¢ ÕÇËÙÏÇÖ¿ÖÎÑ©®ÓÏÃÐÇÔÀÈØÖË¢ÆÊÏËÑÛÔÉ¿ÃÍÃ˽Í×ÇÕÊÕÂÉÚÔÑÐØÐÍÇÔÃÏËÍÓнÔÉØÐÕÖÑÇ ÌØÖÇÔËÍÀÒÑÎËÖËÕÖËÍÀÖÑÒ¿ÑÖÑÛ’ÔÚÃËÑÎÑÉËÍѝÑÛÕÇ¿ÑÛˆÃÖÔÓЪÒÇÔËÇ΢ÏÄÃÐÃнÍ×ÇÕÊÕÂÉ ÚÔÑÐØнÔÉØÐÍÇÔÃÏË;ÙÍÃ×ÓÙÍÃËÄËØÏÃÖËÍÀÇÔÉÃÕÖ¾ÔËÑŒÖÑÄËØÏÃÖËÍÀÇÔÉÃÕÖ¾ÔËÑÇÐÊÏÇÔØ ×¾ÍÃÏÇÃÒÀϽÎÊÖÊÙÑÏ¢ÆÃÙ©œÇÔÃϽØкÚÐʪÏÇÖÊÚÔ¾ÕÊÅÊÈËÃÍÑÂÇÒÑÒÖËÍÑÂÛÎËÍÑÂÉËÃÖËÙ ÖÇÚÐËͽÙÍÃÖÃÕÍÇÛ¾ÙÍÃËÅÊÕ¿ÏÃÖÑÙÍÇÔÃÏËÍÓÐÍÃËÖÃÇ¿ÆÊÍÃÏËÐËÓÐŒÖÊÕÛнÚÇËÃϽÕÃÃÒÀÖÊÐ ÒÔÑÕ½ÉÉËÕÊÖÑÛÇÌØÖÇÔËÍÑÂÒÑÎËÖËÕÏËÍÑÂÖÑÒ¿ÑÛÖÑ۝ÑÛÕÇ¿ÑÛÇ¿ÚÃÏÇÖÊÐÇÛÍÃËÔ¿ÃÐÃÃÒÑÖÛ ÒÓÕÑÛÏÇÕÇÐØÒÀÒÊÎÀÏÑÖ¿ÄÃÃÒÀÖÑÈÛÕËÍÀÖÑÒ¿ÑÍÃËÖÃÃÐÖËÍÇ¿ÏÇÐÃÒÑÛÖÑÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÛÐÆÊ ÏËÑÛÔÉÓÐÖÃÙÕÖÃÆËÃ͢ϿÃÕÂÐ×ÇÕÊÏÇÃТÉÎÛÈÃÒ¾ÎËÐÃÒÎÃÍ¿ÆËÃ
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:11 AM ™ÂÏ›‰·11

‰ Ú ¿ Û‰ÂÚ È¿˜Û Â È ˜

™ÙÔ KÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

K

ÃËÒ¢ÎËÏÇÖÊЩ’ÎÎÊÎÇÉÉÂʪÃÕÚÑÎÊ×¾ÍÃÏÇ« ÍÃËÑËÒÔÓÖÇÙÏÃÙνÌÇËÙ’ÉÃҢ؞ÔÑÐÖ¿ÜØ£ÑË¢ÜÑÏÃË œÃËÉÐØÔ¿ÜÑÛÏÇÐÃÖÃÆ¿ÐÑÛÏÇÃÒÎÀÚÇÔÃÃÄ¿ÃÕÖëÀÎÃÃÛÖ¢ÉËÃÖ¿«ÖýÚÑÛÏÇÐËÓÕÇËÍÃËÇ ÏÇ¿Ù ŒÖÊÐÕÛТÐÖÊÕ¾ÏÃÙ©ÑÛÕËÃÕÖËÍÑ¿ªÍÃÎÇÕϽÐÑËÑËÇ×ÇÎÀÐÖÔ˽ÙÏÃÙ œÃËÐÑÂÔÉËÇÙ ÍÃË ÒÃÎ˽Ù œÃË Ç¿ÚÃÏÇ ÖÊÐ ÇÛÍÃËÔ¿Ã Ðà ÏÃÙ ÏËξÕÑÛÐ ÉËà ÖÊÐÇÏÒÇËÔ¿ÃÖÑÛÙ« œÃËÃÒÑÈÃÕ¿ÕÃÏÇÃÒÀÍÑËÐÑÂÖÊÏËÍÔ¾ÏÃÙÒÔ¢ÌÊ’ÎÎÊÎÇÉÉÂÊÙ ÃܽÅÃÏÇÃÒÀÖÑÐ;ÒÑÏÃÙÒÃÖ¢ÖÇÙÍÃËÎÃÚÃÐËÍ¢ÍÃËÒ¾ÉÃÏÇÕÖÑ œÑËÐØÐËÍÀˆÃÐÖÑÒØÎÇ¿ÑÖÑÛ„¾ÏÑÛÏÃÙ« ŒÛÐÃÐÖ¾ÕÃÏÇÇÍÇ¿ÖËÙ¢ÎÎÇÙÇ×ÇÎÀÐÖÔËÇÙÖÊÙÒÀÎÊÙÏÃÙ«ÖʃËÓÖà ÖÊŒÑÈ¿ÃÖÊÐœÛÔËÃÍÑÂÎÃÍÃË«ÒÑÎνÙ¢ÎÎÇÙ ®ØÔËÕÖ¾ÍÃÏÇ ÉÔ¾ÉÑÔà ÍÃË ÑÔÉÃÐØϽÐà ÕÇ ÑÏ¢ÆÇÙ ¯ÎÎÑË ÕÖÊ Ïà ÉÇËÔË;¢ÎÎÑËÕÖÊÆËÃÐÑϾÍÃË¢ÎÎÑËÕÖÊÕÛÕÍÇÛÃÕ¿ÃÖÔÑÈ¿ÏØоÕÖÊÐ ÖÃÍÖÑÒÑ¿ÊÕÊ ÔÑÂÚØÐ ŒÖÑ Ö½ÎÑÙ ÀÎÑË ¾ÏÃÕÖÃÐ ÍÑÛÔÃÕϽÐÑË ÃÒÀ ÖÊÐ ÒÑÎξÆÑÛÎÇË¢ÃÎ΢ÉÇÏ¢ÖÑËÃÒÀÒÔÃÉÏÃÖË;ÍÃËËÆËÿÖÇÔÊËÍÃÐÑÒÑ¿ÊÕÊ œÃËÖÑÕ¿ÉÑÛÔÑ×ÃÌÃÐÃÒ¢ÏÇ«ÏÇÉÇÏ¢ÖÃÖÃÚ½ÔËÃÍÃËÃÐÑËÚÖ¾ÖÊÐÍÃÔÆË¢ÍÃËÖÑÏÛÃÎÀÏÃÙ œÎÇ¿ÐÑÐÖÃÙÐËÓ×ÑÛÏÇÍÃËÒ¢ÎËÖÊÐÃТÉÍÊÐÃÇÛÚÃÔËÕÖ¾ÕÑÛÏÇϽÕÃÃÒÀÖÊÍÃÔÆË¢ÏÃÙÖÑÛÙ Ç×ÇÎÑÐÖ½ÙÈ¿ÎÑÛÙÏÃÙÉË· ÃÛÖ¢ÒÑÛÏÃÙ½ÚÑÛÐÆËÆ¢ÌÇË« ÇÃÉ¢ÒÊ ¥ËнÑËÖÊÙ©’ÎÍÛÀÐÊÙª


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:12 AM ™ÂÏ›‰·12

‰‰Ú Ú ¿ Û¿ÂÛ È˜Â È ˜

™ÙË °¤Ê˘Ú· P›Ô˘ - AÓÙÈÚÚ›Ô˘

M

½ÕÃÕÖÑÍÃ×ÊÏÇÔËÐÀÒÔÀÉÔÃÏÏÃÖØÐ ÃÒÃÕÚÑÎÑÂÏÇÐØÐÖÑÛœ½ÐÖÔÑÛ„ËÊ ϽÔÇÛÕÊÙ²šÏÇÔ¾ÕËÃÙžÔÑÐÖ¿ÆÃÙ ÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛÏÃÙÇÐÖ¢ÕÕÑÐÖÃËÍÃËÍ¢ÒÑËÇÙÏË ÍÔ½Ù©ÃÒÑÆÔ¢ÕÇË٪ǿÖÇÉËÃÇÍÒÃËÆÇÛÖËÍÑÂÙÇ¿ÖÇ ÉËÃÅÛÚÃÉØÉËÍÑÂÙÕÍÑÒÑÂٝ¿ÃÖ½ÖÑËÃÏËÍÔ¾©Ã ÒÀÆÔÃÕʪÕÖʃ½ÈÛÔæ¿ÑÛ²’ÐÖËÔÔ¿ÑÛ©®ÃÔ¿Îà ÑÙ¨ÔËÍÑÂÒÊÙªÒÔÃÉÏÃÖÑÒÑ¿ÊÕÃÐÑËÃÒÃÕÚÑÎÑ ÏÇÐÑËÖÑÛœ½ÐÖÔÑÛ„ËÊϽÔÇÛÕÊÙ˜ÍÇ¿Ç¿ÚÃÐÖÊÐ ÇÛÍÃËÔ¿ÃÐÃÌÇÐÃÉÊ×ÑÂÐÃÒÀÖÑÒÔÑÕØÒËÍÀÖÊÙ ÕÖËÙÇÉÍÃÖÃÕÖ¢ÕÇËÙÖÊÙƒ½ÈÛÔÃÙÍÃËÕÖÑÐÇÍ×Ç ÕËÃÍÀÚÓÔÑÍÃ×ÓÙÍÃËÐÃÒÃÔÃÍÑÎÑÛ×¾ÕÑÛÐÒÔÑ ÄÑξÄ¿ÐÖÇÑÉËÃÖÑÒÓÙÍÃÖÃÕÍÇÛ¢ÕÖÊÍÇÃÛÖÀÖÑ ÒÔÃÉÏÃÖËÍ¢ÏÇÉ¢ÎѽÔÉÑÒÑÛÄÔ¿ÕÍÇÖÃËÏÀÎËÙο ÉÃÚËÎËÀÏÇÖÔÃÏÃÍÔË¢ÃÒÀÖÊÐÒÀÎÊÏÃÙ¨½ÎÑÙ ÏÇÃÈÑÔϾÖÊÐÇÒ¿ÕÍÇžÏÃÙÕÖËÙÇÉÍÃÖÃÕÖ¢ÕÇËÙ ÖÊÙƒ½ÈÛÔÃÙÍ¢ÐÃÏÇÏ¿ÃÕÖ¢ÕÊÕÖʈÎÃÖÇ¿Ã ®ÑÔÏÀÄÃÕÖÑ’ÐÖ¿ÔÔËÑÓÕÖÇÐÃÆÑÂÏÇÃÒÀÍÑÐÖ¢ ÖÃÃÉ¢ÎÏÃÖÃÖÑÛÆØÔÊ־̓ÔÊÉÀÔÊ—ÃÔÇ΢

EÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï¿‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ T

ÊÐÇÌÃËÔÇÖË;ÇÏÒÇËÔ¿ÃÖÑÛÏÃܽÏÃÖÑÙÖÊÙÇÎË¢Ù½ÜÊÕÃÐÑËÃÒÃÕÚÑÎÑÂÏÇÐÑ¿ÏÃÙÕÇÎËÑ ÕÖ¢ÕËÖÊÙÒÇÔËÑÚ¾ÙÀÒÑÛÒÃÔÃÍÑÎÑÂ×ÊÕÃÐÀÎÊÖÊÆËÃÆËÍÃÕ¿ÃÕÛÎÎÑɾÙÖÑÛÍÃÔÒÑÂÍÃË ÖÊÙÏÇÖÃÈÑÔ¢ÙÖÑÛÕÖÑÇÎÃËÑÖÔËÄÇ¿Ñ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:12 AM ™ÂÏ›‰·13

„ ˘ ¯ ·‰ÁÚ ¿ˆÛÁ ›È ˜·

™ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “¢¿ÊÓ˜ & ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˜”

H

ÇÐÖÛÒØÕËÃ; ÒÔÑÄÑξ ÕÖÑ ÒÎÃÐÊÖ¢ÔËÑ ÏÇ ÖÑ ÆËÃÆÔÃÕÖËÍÀ ×ÀÎÑ ÒÑÛ ÏÃÙ ÖÃÌ¿ÆÇÅÇ ÕÖÑŒÂÏÒÃÐÊÇÒ¿ÕÍÇÅÊÕÖѝÑÛÕÇ¿ÑÃÒÑÎË×ØϽÐØÐƽÐÆÔØÐÖÑÛ˜ÛÉÇпÆÇËÑÛ›ÆÔ ÏÃÖÑÙÃÎ΢ÍÃËÑËÇÌÃËÔÇÖËͽÙÇÔÏÊÐÇ¿ÇÙÖØОËÎËÒÒ¿ÆÊœËÏÑÂÎʈÃÒÃÉÇØÔÉ¿ÑÛÍÃË „ÃÆÃÍ¢ÔËÆÊÕÖÊÐÒÑÎËÖË;Õ¢ÖËÔé„¢ÈÐÇÙÍÃˈËÍÔÑÆ¢ÈÐÇÙªÚ¢ÔËÕÃÐÕÇÀÕÑÛÙÕÛÏÏÇÖÇ¿ÚÃн ÐÃÃ̽ÚÃÕÖÑŒ¢ÄÄÃÖѨÊÐÇÍÆÔÑϾÕÛÏÒξÔØÕÇÊÄÀÎÖÃÕÖÃÏÃÉÃÜË¢ÍÃËÕÖÃÍÃȽÖÑÛͽÐÖÔÑÛ ÖÊÙÊÎËÀÎÑÛÕÖÊÙ’×¾ÐÃÙÍÃËÊÅÛÚÃÉØÉ¿ÃÒÑÛÏÃÙÒÔÑÕ½ÈÇÔÃÐÕÖÊÆË¢ÔÍÇËÃÖÑÛÖÃÌËÆËÑÂÑË ÈØнÙÏÇÎÓÐÖÊٝÇËÍÖ¾Ù®ÑÔØÆ¿ÃÙ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛÒÑÛÕÛÏÏÇÖÇ¿ÚÃÐÕÖÊÐÇÍÆÔÑϾÏÃÙ

™ÙÔ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:12 AM ™ÂÏ›‰·14

ÂÈÛΤ„ÂȘ

✔ 7ÃϽÎÊÖÑÛ„ŒÖÑÛ ŒÛÎÎÀÉÑÛ˜ÎÎÊÐÑÃÛÕÖÔà ÎÓУÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙÉËâÎÎÊ ÏËÃÈÑÔ¢ÇÒËÕͽÈÖÊÍÃÐÖËÙ „ÑϽÙÏÃÙÕÖËÙÉËÑÔÖ½ÙÖØÐ ®ÔËÕÖÑÛɽÐÐØÐÃÎ΢ÍÃË ÖÑÛˆ¢ÕÚÃÍÃËÒÔÑÕ½ÈÇÔÃÐ ÆÓÔÃÍÃËÉÎÛÍ¿ÕÏÃÖÃÕÖÑÛÙ ÃÒÃÕÚÑÎÑÂÏÇÐÑÛÙ

¢Â¯Ù‹Î·Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ✔ ž½ÖÑÙÒ½ÔÃÕÃÐÖËÙÍà ÎÑÍÃËÔËнÙÖÑÛÙÆËÃÍÑÒ½Ù ÕÖÊÐÒÀÎÊÏÃÙÑ˽ÐÑËÍÑËÍÃË ÖÑÒÔÑÕØÒËÍÀÖÊֽٌÉÊÙ ­ÒÑÕÖÊÔËÜÀÏÇÐÊÙ„ËÃÄ¿ØÕÊÙ ÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ’Ïǒ¨Ñ ˜ÔÉÃÕÖ¾ÔËÃÒÀÖÊÐ’×¾Ðà °ÖÕËÑËÈ¿ÎÑËÏÃÙÇÒËÕͽÈÖÊ ÍÃÐÖÑÍÃÎÑÍÃËÔËÐÀÏÃÙÒÃÜ¢ ÔËÖËÙ„ÑϽÙÏÃÙÍÃËÒÔÃÉÏà ÖÑÒÑ˾ÕÃÏÇÃÒÀÍÑËÐÑÂÆÔà ÕÖÊÔËÀÖÊÖÇÙ

✔ ¥ÆËÇÛ×ÛÐÖ¾ÙÍÃ×ÓÙÍÃË ÍÃ×ÊÉÊÖ½ÙÖÊÙ¥Ô×ÑÒÃËÆÃÉØ ÉË;Ù’ÍÃÆÊÏ¿ÃÙÖÊÙ£ÛÔÇÏ ĽÔÉÊÙÒÔÃÉÏÃÖÑÒÑ¿ÊÕÃÐÇÍ ÒÃËÆÇÛÖË;ÇÒ¿ÕÍÇÅÊÕÖËÙ„Ñ ϽÙÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛÏÃÙ˜ÍÇ¿ ÑËÇÒËÕͽÒÖÇÙÏÃÙ¾Ô×ÃÐÕÇÇ ÒÃȾÏÇÖÑÛÙÃÒÃÕÚÑÎÑÂÏÇ ÐÑÛÙÍÃËÇÐÊÏÇÔÓ×ÊÍÃÐÉËà ÖÑÐÖÔÀÒÑÎÇËÖÑÛÔÉ¿ÃÙÖÑÛ œ½ÐÖÔÑÛÃÒÀÖÑÒÔÑÕØÒËÍÀ ÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ 


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:12 AM ™ÂÏ›‰·15

Âȉ‹ÛÂȘ

.$37$ 0(†2<Œ 2ŒÂÎÎÑÉÑÙ’Ïǒ’†œ­¥£šÇÐÊÏÇÔÓÐÇË Öà ϽÎÊ ÖÑÛ ÒØÙ ½ÒÇËÖà ÃÒÀ ÕÛÐÇÔÉÃÕ¿Ã ÏÇ ÖÊÐ ¥ÏÑÕÒÑÐÆ¿Ã ˜ÒÃÉÉÇÎÏÃÖËÍÓÐ —ËÑÖÇÚÐË ÍÓÐ ˜ÏÒÑÔËÍÓÐ ŒØÏÃÖÇ¿ØÐ £ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ÍÃË „ØÔ¿ÆÃÙÖÑÛÙÒÃÔ½ÚÇËÇÖ¾ÕËÃÇËÆË;Í¢ÔÖÃ Ê ÑÒѿà ͢×Ç ÚÔÀÐÑ ×à ½ÚÇË ÆËÃÈÑÔÇÖËÍÀ ÚÔÓ Ïà ¨ÃϽÎÊÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ©’†œ­¥£šªÍà ÖÀÒËÐ ÇÒËÆÇËÌÊÙ ÖÊ٠͢ÔÖÃÙ ÃÛÖ¾Ù ÕÇ ÒÑÎ΢ ÍÃÖÃÕÖ¾ÏÃÖÃÖÊÙÒÀÎÊÙÏÃÙ×ýÚÑÛÐÖÊÆÛ ÐÃÖÀÖÊÖà ½ÍÒÖØÕÊÙ ÕÇ ÒÔÑÝÀÐÖà ÍÃË ÛÒÊÔÇ Õ¿ÇÙ ˜ÛÚÃÔËÕÖÑÂÏÇ ×ÇÔÏ¢ ÖÊÐ ¥ÏÑÕÒÑÐÆ¿Ã ÍÃ×ÓÙÍÃËÖÑÛÙÇÒËÚÇËÔÊÏÃÖ¿ÇÙÒÑÛÃÐÖÃÒÑÍÔ¿ ×ÊÍÃÐ

$3;$,3(Œ,(Œ 0ÇÖ¢ÖÊÐÇÍÎÑÉË;ÕÛнÎÇÛÕÊÒÑÛ½ÉËÐÇÖÊÐœÛ ÔËÃ;žÇÄÔÑÛÃÔ¿ÑÛÖÑÛÕÖÑŒÂÎÎÑÉÑ’Ïǒ ©’†œ­¥£šª ÇÌÇνÉÊ нÑ ÆËÇÛÔÛϽÐÑ ŒÛÏÄÑÂÎËÑ ÏÇÆÂÑÇÒ¿ÒνÑÐϽÎÊÕÖÑ„ŒÍÃËÏÇÖ¢ÖÊÕÛÉÍÔÀ ÖÊÕ¾ÖÑÛÕÇÕÓÏÃÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃËÃÒÀÖÑÛÙ —ÃÕËÎË;ˆÃÐÃÉÑÒÑÂÎÑÛˆÔÀÇÆÔÑ ’×ÃТÕËѦËÕÄ¢ ’ÐÖËÒÔÀÇÆÔÑ …ÇÑÆÀÕËÑ…ÇÑÆÑÕÀÒÑÛÎÑ ƒÇÐËÍÀƒÔÃÏÏÃֽà ËÎÖË¢ÆÊœÃÖÕ¿ÍèÃÏ¿Ã ˜ÛÖÛÚ¿Ã ’ÐÆÔÑÐË¢ÆÊ ½ÎÑÙ ² ­ÒÇÂ×ÛÐÊ „ÊÏÑ Õ¿ØЌڽÕÇØÐ ®ÃÔ¢ÎÃÏÒÑ ËÚÃÎÀÒÑÛÎÑ ½ÎÑÙ ² ­ÒÇÂ×ÛÐÑ ˜ÛÔØÒÃÝÍÓЈÔÑÉÔÃÏÏ¢ÖØÐ ˆÃÐÃÉËÓÖÞÎØÔÑÒÑÂÎÑÛ ½ÎÑÙ²˜ËÆË;ƒÔÃÏ ÏÃÖ½ÃÙ­ÒÇÂ×ÛÐÊ„ËÃÆËÍÖÂÑÛ ƒËÃÖÊИÌÇÎÇÉÍÖË;˜ÒËÖÔÑÒ¾ÊÑÒÑ¿ÃÃÐÃÐÇÓ×Ê ÍÇÒξÔØÙÏÇÖ¢ÖÊÕÛÉÍÔÀÖÊÕÊÕÇÕÓÏÃÊÕÂÐ×ÇÕ¾ ÖÊÙ½ÚÇËØÙÇ̾Ù †ÃÏÒÔÑÒÑÂÎÑÛ ² ‡¢Ð×Ê ’ËÍÃÖÇÔ¿ÐÊ ˆÔÀÇÆÔÑ †¢ÕÒÊ—ÃÕËÎË;ƒÔÃÏÏÃֽÈÃÐÖÃܾ’ÐÖØпݽ ÎÑÙ

(,„,.2Œ;2†(,2 ˜ˆ›¨˜†¥­Œ+$ˆ2ˆ(3$7¡Œ+ + ÃнÉÇÔÕÊ ˜ËÆËÍÑ £ÊÒËÃÉØÉÇ¿ÑÛ „ÊÏÑÖËÍÑÂŒÚÑÎÇ¿ÑÛÃÒÑÖÇÎÑÂÕÇÿÖÊÏà ÖÑÛÕÛÎÎÀÉÑÛÏÃÙÃÒÀÖÊпÆÔÛÕ¾ÖÑÛÖÑ ¹ÖÃÐ ÀÐÇËÔÑ ÍÃË ÃТÉÍÊ ÏÃÜ¿ ÉËà ÏÃ×ÊÖ½ÙÉÑÐÇ¿ÙÍÃËÇÍÒÃËÆÇÛÖËÍÑÂÙ ˜ÛÚÃÔËÕÖÑÂÏÇ ÖËÙ ÆÊÏÑÖËͽÙ ÃÔÚ½Ù ÖÑÛƾÏÑÛ£ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙÒÑÛÕÛÐÖ½ÎÇÕÃÐ ÕÖÊÐÛÒÑÄÑξÖÊÙÃÔÚË;ÙÒÔÀÖÃÕÊÙà нÉÇÔÕÊÙ ÆÊÏÑÒÔ¢ÖÊÕÊÙ ÍÃË ÒÔÀÕÈà ÖÃÖÊÙÃÒÑÒÇÔ¢ÖØÕÊÙÖÑÛÕÚÑÎÇ¿ÑÛÍà ×ÓÙ ÍÃË ÖÊÐ ˆÇÔËȽÔÇËà „ÛÖË;Ù ˜Î΢ ÆÃÙÉËÃÖÊÐÃÒÀÈÃÕʽÐÖÃÌÊÙÕÖјÒË ÚÇËÔÊÕËÃÍÀ ˆÔÀÉÔÃÏÏÃ

„ÛÖË; ˜Î΢Æà 

ÏÇÖ¢ÃÒÀÒÔÀÖÃÕÊÖÑÛ„¾ ÏÑÛ£ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ¨Ñ ÕÂÉÚÔÑÐÑ ˜ËÆËÍÀ ÕÚÑÎÇ¿Ñ £ÃÛÒ¢ ÍÖÑÛÕÖÑÖ½ÎÑÙÖÑÛÏÃÜ¿ÏÇÖËÙÛ ÒÀÎÑËÒÇÙ „ÑϽÙ ÒÑÛ ÛÒÊÔÇÖÑÂÐ ÖÊÐ Ã ÐÃÒÊÔ¿Ã×ÃÆÓÕÑÛÐÕÖÊÐÒÀÎÊÏÃÙÏËà ÃÒÀ ÖËÙ ÍÃÎÂÖÇÔÇÙ ×½ÕÇËÙ ÒÃÐÇÎÎÃÆËÍ¢ ÕÖÑÐÖÑϽÃÖÊÙÛÒÑÕÖ¾ÔËÌÊÙÖØÐÃÐÃÒ¾ ÔØÐÕÛÏÒÑÎËÖÓÐÏÃÙ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:12 AM ™ÂÏ›‰·16

‰‰Úˆ ¿Û Ú ÂÂÈ ˜¤ ˜

¢ˆÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ VINCI

O

Œ­£„˜Œ¥Œ 9,1&, 9,1&, )281'$7,21 ÍÑËÐØÐËÍÀÙ ÄÔÃÚ¿ÑÐÃÙ ÖÑÛ Ñ Ï¿ÎÑÛ9,1&,²ÍÛÔ¿ÑÛÏÇÖÀÚÑÛ ÖÊÙ ƒ˜ž­¦’ ’˜ ÒÔÀÕÈÃÖà ÛËÑ×½ÖÊÕÇÍÃËÚÔÊÏÃÖÑÆÀÖÊÕÇ ½ÐÃÒÔÀÉÔÃÏÏÃÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ ’Ïǒ ©’†œ­¥£šª¨Ñ ÕÛÉÍÇ ÍÔËϽÐÑÒÔÀÉÔÃÏÏÃÃÈÑÔÑÂÕÇÖÊÚÔÊÏÃÖÑÆÀ ÖÊÕÊÖÊÙÃÉÑÔ¢ÙÃÒÀÖÑÕÂÎÎÑÉÑÇÐÀÙ×½ÕË ÑÛÑÚ¾ÏÃÖÑ٨ѩYDQÖÊÙÃÎÎÊÎÇÉÉÂÊÙª×ÃÇ ÒËÖÔ½ÅÇËÕÖÊЩ’ÎÍÛÀÐʪÐÃÇÌÛÒÊÔÇÖ¾ÕÇËÀÚË ÏÀÐÑ Öà ÆËÍ¢ ÖÊÙ ϽÎÊ ÃÎ΢ ÍÃË ÏÇÏÑÐØϽÐà ’Ïǒ ÖÊÙ ÇÛÔÂÖÇÔÊÙ ÒÇÔËÑÚ¾Ù £ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ² „ØÔ¿ÆÃÙÒÑÛÆÇÐÏÒÑÔÑÂÐÐýÚÑÛÐÒÔÀÕÄà ÕÊ ÕÇ ÚÓÔÑÛÙ ÈÔÑÐÖ¿ÆÃÙ ÕÚÇÖË;Ù ÏÇ ÖÊÐ Û ÉÇ¿ÃÖÑÛÙ ¨Ñ ÀÚÊÏà ÃÛÖÀ ÇÍÖÀÙ ÖÑÛ ÀÖË ×à ÍÃÎÂÒÖÇË ÖËÙÃÛÌÊϽÐÇÙÏÇÖÃÈÑÔËͽÙÃТÉÍÇÙÖØÐÃÒà ÕÚÑÎÑÂÏÇÐØÐ ÖØÐ „ÑÏÓÐ ÖÑÛ ŒÛÎÎÀÉÑÛ ×à ÎÇËÖÑÛÔÉÇ¿ÇÒËÒνÑÐÕÃÐÍËÐÊÖ¾ÏÑТÆÃÒÑÛ×à ÕÖÇÎÇÚÓÐÇÖÃËÃÒÀÍÑËÐØÐËÍÀÎÇËÖÑÛÔÉÀÐÑÕÊ ÎÇÛÖ¾ÍÃËÑÆÊÉÀ—ÃÕËÍÀÙÕÍÑÒÀÙÖÊÙÍËÐÊÖ¾Ù ÏÑТÆÃÙ×ÃÇ¿ÐÃËÊÒÃÔÑÚ¾ÄѾ×ÇËÃÙÕÇ¢ÖÑÏà ÏÇÃÐÃÒÊÔ¿ÇÙÍÃËÕÖËÙÑËÍÑɽÐÇ˽ÙÖÑÛÙÖÃÑ ÒÑ¿ÃÜÑÛÐÕÇÃÒÑÏÃÍÔÛÕϽÐÃÍÃËÑÔÇËТÇÒ¿ÖÑ ÒÎÇ¿ÕÖÑÐÚØÔË¢ÖÊÙ£ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙÍÃËÖÊÙ„ØÔ¿ ÆÃÙ¥ËÛÒÊÔÇÕ¿ÇÙÒÑÛ×ÃÒÃÔ½ÚÇËÊÍËÐÊÖ¾ÏÑ ТÆÃ×ÃÇ¿ÐÃË✓ ÛÚÑÍÑËÐØÐË;­ÒÑÕÖ¾ÔË ÌÊØÈÇÎÑÛϽÐØÐ ✓ ÇÖÃÍ¿ÐÊÕ¾ ÖÑÛÙ ÕÇ ÆÊ ÏÀÕËÇÙÛÒÊÔÇÕ¿ÇÙÕÇÉËÃÖÔÑÂÙ ¾œ½ÐÖÔíÉÇ¿ÃÙÉËÃÖÃÍÖÑÒÑ¿ ÊÕÊ ÛÒÊÔÇÕËÃÍÓÐ ÇÉÉÔ¢ÈØÐ ËÃÖÔËͽÙ ÇÌÇÖ¢ÕÇËÙ ÍÃË ÕÛÐÖà ÉÑÉÔÃȾÕÇËÙ (ËÍ ✓ ¨ÇÎÇÛÖÿÑÃÎ΢ÒÑÎÂÕÊÏÃÐÖËÍÀÇ¿ ÐÃËÀÖËÑŒÂÎÎÑÉÑÙ©’†œ­¥£šª×ÃÏÒÑÔÇ¿Ã Т Ò¢Õà ÕÖËÉϾ Ðà ÆÃÐÇ¿ÜÇË ÀÒÑÖÇ ÈÛÕËÍ¢ ÖÑÛ ÜÊÖÊ×Ç¿ ÍÃË ÏÇÖ¢ ÃÒÀ ÕÛÐÇÐÐÀÊÕÊ ÖÑ À ÚÊÏÃÃÛÖÀÕÇ¢ÎÎÃŒØÏÃÖǿþŒÛÎÎÀÉÑÛÙÒÑÛ ÆÔÃÕÖÊÔËÑÒÑËÑÂÐÖÃËÕÖÑÐÍÑËÐØÐËÍÀÖÑϽÃÍÃË ÇÆÔÇÂÑÛоÉÇËÖÐË¢ÜÑÛÐÏÇÖÊÐÒÀÎÊÖÊÙ£ÃÛ Ò¢ÍÖÑÛ ÒÔÑÍÇËϽÐÑÛ ÃÛÖÑ¿ Ðà ÄÑÊ×Ê×ÑÂÐ ÍÃË ÐÃÍÃÎÂÒÖÑÛÐÖËÙÃТÉÍÇÙÖÑÛÙÕÇÏËýÍÖÃÍÖÊ ÒÇÔ¿ÒÖØÕÊ (ËÍ ’ТÆÑÚÑÙ ÖÑÛ ÒÔÑÉÔ¢ÏÏÃÖÑÙ ÇÍ ϽÔÑÛÙ ÖÑÛ ŒÛÐƽÕÏÑÛ Ç¿ÐÃË Ñ Í £¿ÍÑÙ „ÑÂÔÑÙ ÕÖ½ ÎÇÚÑÙÖÊÙƒ˜ž­¦’†˜›¨¥­¦ƒ›’’˜ ¥ŒÂÎÎÑÉÑÙ©’†œ­¥£šªÇÛÚÃÔËÕÖÇ¿×ÇÔÏ¢ ÉËà ÖÊÐ ½ ÏÒÔÃÍÖÊ ÍÑËÐØÐË; ÖÑÛ ÇÛÃË Õ×ÊÕ¿Ã ÖÑÐ ŒÂÐ Æ Ç Õ Ï Ñ 9,1&,


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:12 AM ™ÂÏ›‰·17

ÚÔÛÊÔÚ¤˜ $ÒÀ’+,62&,(7< ✔ š ’ÐÖËÒÔÀÇÆÔÑÙ ÖÊÙ ÑÔÉ¢ÐØÕÊÙ ’+,62&,(7<̓ÍÀÎÈبÕËÃÍÑÂÏÊÕÛ ÐÑÆÇÛÀÏÇÐÊ ÃÒÀ ÖÑÐ ÕÂÜÛÉÑ ÖÊÙ ÇÒËÕͽ È×ÊÍÇ ÖÑ .½ÐÖÔÑ „ËÊϽÔÇÛÕÊÙ ÍÃË ÒÔÑÕ½ ÈÇÔÇ ƽÏÃÖà ÏÇ Ç¿ÆÊ ÔÑÛÚËÕÏÑ ÍÃË ÛÎËÍ¢ ÉËà Öà ÇÔÉÃÕÖ¾ÔË¢ ÏÃÙ š ’+, 62&,(7< Ç¿ÐÃË ÏËà œ¥ ÒÑÛ ÆÊÏËÑÛÔɾ×ÊÍÇ ÃÒÀ ˜ÎÎÊÐÑÍÃÐÃƽÙ ÏÊÖ½ÔÇÙ ÕÖÑ —ÃÐÍÑÂÄÇÔ ÕÖÑœÃÐÃÆ¢ÏÇÕÍÑÒÀÖÊÐÍ¢×ÇÇ¿ÆÑÛÙÛÒÑ ÕÖ¾ÔËÌÊ ÇÛÿÕ×ÊÖØÐ ÍÑËÐØÐËÍ¢ ÑÏ¢ÆØÐ ÕÖÊИÎ΢ÆÃÕÖÑÐÍÃËÔÀÖÊÙÍÔ¿ÕÊÙ

$ÒÀ(267$ ✔ ŒÖÇνÚÊÖÊÙ¥ÎÎÃÐÆË;ÙÇÖÃËÔÇ¿ÃÙÆËÃÐÑ ϾÙÄËÑÎÑÉËÍÓÐÒÔÑÝÀÐÖØÐ(267$ÖÊÙŒÑÛÊÆË ;ÙÃÎÛÕ¿ÆÃÙŒÑÂÒÇԝ¢ÔÍÇÖ,&$ÏÇÖÊÕÛÐÑ ÆÇ¿Ã ÖÑÛ ÒÔѽÆÔÑÛ ÖÊÙ ’ÉÔÑÒÇÔËÄÃÎÎÑÐÖË;٠¥Ï¢ÆÃÙ —ËÑÍÃÎÎËÇÔÉÊÖÓÐ „ÛÖË;Ù ˜Î΢ÆÃÙ Í .ÃÔÃÐÖËÐÀ ƒÇÔ¢ÕËÏÑ ÇÒËÕͽÈ×ÊÍÃÐ ÖÑ ŒÂÎ ÎÑÉÀ ÏÃÙ 2 ÇÍÒÔÀÕØÒÑÙ ÖÊÙ (267$ ÏÃÙ Òà ԽÆØÕÇ ÇÒËÖÃɾ ÂÅÑÛÙ ˜ÛÔÓ 7Ñ ÒÑÕÀ ÃÛÖÀ ÒÔѾÎ×Ç ÃÒÀ ÇËÕÈÑÔ½Ù ÕÖÊÐ 2ÎÎÃÐÆ¿Ã ŒÛÉÍÇÍÔËϽÐÃÉËÃÍ¢×ÇÍËÎÀÄËÑÎÑÉËÍÓÐÇÕÒÇ ÔËÆÑÇËÆÓÐ ÒÑÛ ÒÑÛ΢ÇË Ê (267$ ÕÖÊÐ ˜ÛÔØ ÒÃÝ; ’ÉÑÔ¢ ÖÑÛ΢ÚËÕÖÑÐ ˜ÛÔÓ Æ¿ÐÇÖÃË ÕÖÑÐŒÂÎÎÑÉÑ©’†œ­¥£šª

$ÒÀ *5((.)$6+,215220 ✔ + ÇÖÃËÔÇ¿Ã 1ÃÛÒ¢ÍÖËØÐ ÇÒËÚÇËÔÊÏà ÖËÓÐ ÒÑÛ ÆËÃ×½ÖÇË ÔÑÂÚà ϽÕØ ÖÑÛ ÆËÃÆË ÍÖÂÑÛÕÖÑVLWH ZZZJUHHNIDVKLRQURRPFRP ×ÃÆØÔ¿ÜÇËÕÖÑŒÂÎÎÑÉÀÏÃÙÖÑÖÊÙà ̿ÃÙÃÒÀÍ¢×ÇÃÉÑÔ¢ÒÑÛ×ÃÒÔÃÉÏÃÖÑÒÑË Ç¿ÖÃË ÕÖÑ ÊÎÇÍÖÔÑÐËÍÀ ÖÑÛÙ ÍÃÖ¢ÕÖÊÏà ¹ÆÊÏÃÙÒÔÑÕ½ÈÇÔÃÐÖÑÒÔÓÖÑÕÊÏÃÐÖËÍÀ ÒÑÕÀ ÃÒÀ ÖÊÐ ÇÌ¢ÏÊÐÊ ÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖ¢ ÖÑÛÙ ÍÃËÖÑÛÙÇÛÚÃÔËÕÖÑÂÏÇ×ÇÔÏ¢
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:13 AM ™ÂÏ›‰·18

ÁÂÁÔÓfiÙ·

Ç ÏËà ÍÃÖ¢ÏÇÕÖÊ ÿ×ÑÛÕà ÉÐØÕÖÑ &DIp ÀÒÑÛ ÀÎÑË ½ÆØÕÃÐ ÖÑ ÒÃÔÀÐ ÒÔÃÉÏÃÖÑÒÑ˾×ÊÍÇ Ê ÇÖ¾ÕËà ÇÍƾ ÎØÕÊÖÊÙ©’ÎÍÛÀÐÊÙªÉËÃÖÊÐÊ„ÇͽÏÄÔÊ 2Ë ÈÀÄÑË ÏÃÙ ÃÒÀ ÖÊÐ ÛËÑ×½ÖÊÕÊ ÏËÃÙ ÔËÜË ;Ù©ÃÎÎÃɾ٪ÕÖÊÕÛÐÊ×ËÕϽÐÊÏÃÙÇÒËÍÑË

MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÁηÏÈ¿ Ë ¶fiÏË ÁÈ· ÙËÓ AÏ΢fiÓË 

ÐØпÃÏÇÖÑÛÙÈ¿ÎÑÛÙÖÑÛ½ÔÉÑÛÏÃÙÖÇÎËÍ¢ ÆËÃÅÇÂÕÖÊÍÃÐŒÇÏËÃÿ×ÑÛÕÃÀÒÑÛÛÒ¾ÔÚÇ ÖÑÃÆËÃÚÓÔÊÖÑÀÎÑËÃÒÀÎÃÛÕÃÐÖÑÐÍÃȽ¾ ÖÑ ÖÕ¢Ë ÖÑÛÙ ÏÇ ÖËÙ ÛÒ½ÔÑÚÇÙ ÈØнÙ ÖÑÛ ƒË¢ÐÐÊŒ¿ÐÊÖÊÙ˜ÎÇÛ×ÇÔ¿ÃÙ™ÊÕËÏÑÒÑÂÎÑÛ ÍÃËÖÑÛ¨¢ÍÊœÇÔÃÕË¢ ÕÇÏËÃÜÇÕÖ¾ÏÑÛÕË;


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:13 AM ™ÂÏ›‰·19

ËÍ¢ ÔÚÇ ½¾ ÖÑÛ ÎÑÛ Ë;

ÃÖÏÀÕÈÃËÔà ¨ÑÒÃÔÀнÆØÕÃÐÑÇÍÒÔÀÕØ ÒÑÙÖÑ۝ÊÖÔÑÒÑοÖÊÒ…ØÏ¢Ù—ÃÏÄ¿ÐÊÙÑË „¾ÏÃÔÚÑË£ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙÍÃË„ØÔ¿ÆÃÙ͆ÑÛ ÍÀÒÑÛÎÑÙ ˆÃÐÃÉËÓÖÊÙ ÍÃË Í œÃÒÇÖÜÓÐÊÙ ƒÇÓÔÉËÑÙÑ’ÐÖËƾÏÃÔÚÑÙ„ËÇÂ×ÛÐÕÊÙœÑË ÐØÐË;Ù’ÎÎÊÎÇÉÉÂÊÙÍÃËœÑËÐØÐËÍÓЭÒÑ

×½ÕÇØÐͦ¢ÒÖÊٛآÐÐÊÙÊ„ÊÏÑÖË;ŒÂÏ ÄÑÛÎÑÙÍ™ËÃÏÒ¢ÔÝÃÔ¿ÃшÔÀÇÆÔÑÙÖÊÙ œ˜„£ Í £ÑÂÎÃÙ œØÐÕÖÃÐÖ¿ÐÑÙ Öà ÒÃËÆË¢ ÖÑÛ œ„’ˆÏǒ ÕÛÐÑÆÇÛÀÏÇÐà ÃÒÀ ÇÔÉÃÜÀ ÏÇÐÑÛÙÕÖÊЄÑϾÍÃ×ÓÙÍÃËÀÎÑËÑËÇ×ÇÎÑ ÐÖ½ÙÍÃËÑËÈ¿ÎÑËÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛÏÃÙ
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:13 AM ™ÂÏ›‰·20

‰¿ÚÚ¿ ı Û ÂÚÈ ˜·

™Ã√§π∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™: Δ√ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ Δ√À ∂π¢π∫√À ™Ã√§∂π√À Δ√À ALTDORF ¨ÑÛ’×ÃÐÃÕ¿ÑÛœ¦ËÕÄ¢ ŒÛÏÄÑÂÎÑÛ˜ËÆË;Ù’ÉØɾÙÍÃ˘ÍÒÿÆÇÛÕÊÙˆÇÔËȽÔÇËÃÙ„ÛÖ˜Î΢ÆÃÙ ŒÚÑÎËÍÀÙŒÛÐÇÖÃËÔËÕÏÀÙ ÃÒÑÖÇÎÇ¿½ÐÃÐÕÂÉÚÔÑÐÑ ×ÇÕÏÀÖÊÙÍÑËÐØÐË;ÙÜØ ¾ÙÖÑÛÇÎÎÊÐËÍÑÂÕÚÑÎÇ¿ ÑÛ Í˽ÚÇËØÙÄÃÕËÍÀÕÖÀÚÑ©ÖÊ ÆËÃÒÃËÆÃÉÓÉÊÕÊÖØÐÏÃ×ÊÖÓÐ ÕÚÇÖËÍ¢ÏÇÖËÙÃÔÚ½ÙÖÊÙÃÎÎÊ ÎÑÄѾ×ÇËÃÙÖÊÙÕÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÙ ÍÃËÖÊÙÍÑËÐØÐË;ÙÇÛ×ÂÐÊÙÖÊÐ ÃТÒÖÛÌÊÖÊÙÃÐÇÌ¢ÔÖÊÖÊÙÕͽ ÅÊÙÍÃËÆÊÏÑÍÔÃÖË;ÙÕÛÐÇ¿ÆÊ ÕÊÙÍÃ×ÓÙÍÃËÖÊÉÐÓÕÊÕÛÎÎÑ ÉËÍÓÐÏÑÔÈÓÐÑËÍÑÐÑÏË;ÙÆÔà ÕÖÊÔËÀÖÊÖÃÙª˜ËÆËÍÀÖÇÔà ÏÇ ÖËÙÒÑËÍ¿ÎÇÙÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖÇÙÒÑÛ Õ· ÃÛÖÀÖÑÒÎÿÕËÑÑËÏÃ×ÊÖ½Ùà ÐÃÎÃÏÄ¢ÐÑÛÐÃÎ΢ÍÃËÏÇÖÊÐ ÑËÍÑÐÑÏË;ÖÑÛÙÆÔÃÕÖÊÔËÑÒÑ¿Ê ÕÊÃÐÃϽÐÇÖÃËÕÖÃÆËÃÍ¢ÑË¿ÆËÑË ÐÃÇÌÑËÍÇËØ×ÑÂÐÏ· ½ÐÃÒÐÇÂÏà ÃÛÖÑÆËÃÚÇ¿ÔËÕÊÙÍÃËÍÑËÐØÐËÍÑ ÒÑËÊϽÐÊÙÕÚÑÎË;ÙÜؾÙ 2ËÕÚÑÎËÍÑ¿ÕÛÐÇÖÃËÔËÕÏÑ¿ ÆÂÐÃÐÖÃËÐÃÃÐÃÒÖÂÌÑÛÐÒÑËÍ¿ ÎÇÙÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖÇÙ©ÑËÑÒÑ¿ÇÙ ÇÒÇÍÖÇ¿ÐÑÐÖÃËÕÖÊнÔÇÛÐÃÕÖËÙ ÒÑÎËÖËÕÖËͽÙÍÃËÃ×ÎÊÖËͽÙÇÍÆÊ ÎÓÕÇËÙÕÖÑÐÍÃÎÎØÒËÕÏÀÖÑÛ ÕÚÑÎÇ¿ÑÛÍÃËÖÑÛÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐÖà ÚÓÔÑÛÕÖËÙÇÍÆÔÑϽÙÕÖËÙÄË ÄÎËÑ×¾ÍÇÙÕÇÍÑËÐØÈÇξ½ÔÉà ÍÃËÉÇÐËÍÀÖÇÔÃÕÖÊÐÃТÒÖÛÌÊ ÒÔØÖÑÄÑÛοÃÙÕÖÊÕÛÐÇÔÉÃÕ¿Ã ÍÃËÕÖÊÕÛÎÎÑÉËÍÀÖÊÖê ˜ËÆËÍ¢ÉËÃÖÊ„ÇÛÖÇÔÑÄ¢×ÏËà ˜ÍÒÿÆÇÛÕÊÑËÕÛÉÍÇÍÔËϽÐÇÙ ÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖÇÙ ÃÒÑÕÍÑÒÑÂÐ ÕÖÊЩÃТÒÖÛÌÊÖÑÛŒÚÑÎËÍÑ ˜ÒÃÉÉÇÎÏÃÖËÍшÔÑÕÃÐÃÖÑÎË ÕÏÑÂÍÃËÕÖÊЈÇÔËÄÃÎÎÑÐÖË; ÇÛÃËÕ×ÊÖÑÒÑ¿ÊÕÊÖØÐ ÏÃ×ÊÖÓЪ

¥¥ŒÍÑÒÀÙÖÑÛŒÚÑÎËÍÑÂŒÛÐÇ ÖÃËÔËÕÏÑÂÕÖËÙŒÚÑÎËͽٝÑТ ÆÇÙ˜ËÆË;Ù’ÉØɾÙÇÌÃÕÈÃο ÜÇËÖÊÆÛÐÃÖÀÖÊÖÃÒÔÃÍÖË;Ù¢ ÕÍÊÕÊÙÖØÐÏÃ×ÊÖÓÐÖÊÎÇË ÖÑÛÔÉ¿ÃÍÛÎËÍÇ¿ÑÛÍÃËÖÊÐÃТ ÒÖÛÌÊÃÎÎÊνÉÉÛÑÛÍÑËÐØÐËÍÑ ÆËÍÖÂÑÛ ¥ËˆÃËÆÃÉØÉËÍÑ¿ÕÖÀÚÑËÖÑÛ ×ÇÕÏÑÂÏÒÑÔÇ¿ÐÃÇ¿ÐÃË à šÃТÒÖÛÌÊÇÒÃÉÉÇÎÏÃÖË ÍÓÐÆÇÌËÑÖ¾ÖØÐÇÍϽÔÑÛÙÖØÐ ÏÃ×ÊÖÓÐÍÃËÊÒÔÑÕÑÏÑËØÖË;¢ ÕÍÊÕÊÇÒÃÉÉÇÎÏÃÖËÍÓÐÔÀÎØÐ ÀÒØÙÊÖ¾ÔÊÕÊØÔÃÔ¿ÑÛÊÆËÇ нÔÉÇËÃÃÉÑÔÓÐÍÃËÒØξÕÇØÐ ÊÃТÔÖÊÕÊÇÐÊÏÇÔØÖËÍÓÐÒËÐà ͿÆØÐÊÕÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÊÍÃÖÃÐÑ ϾÔÀÎØÐÍ¢ Ä šÃТÒÖÛÌÊÍÑËÐØÐËÍÓÐÆÇ ÌËÑÖ¾ÖØÐ ÍÃÐÀÐÇÙÇÒÃÉÉÇÎÏÃÖË ;ÙÇÒËÍÑËÐØпÃÙÍÃËÍÑËÐØÐË;٠ÕÛÐÆËÃÎÎÃɾÙÍÃÐÀÐÇÙÆÊÏÑ ÍÔÃÖË;ÙÆËÃÚÇ¿ÔËÕÊÙÍÃËξÅÊÙ ÃÒÑÈ¢ÕÇØÐÍÑÍ 

É šÒÃÔÑÚ¾ŒÚÑÎËÍјÒÃÉ ÉÇÎÏÃÖËÍшÔÑÕÃÐÃÖÑÎËÕÏÑÂË ÆËÃËÖ½ÔØÙÕÖÑÛÙÖÇÎÇËÀÈÑËÖÑÛÙ ÏÃ×ÊÖ½ÙÖØÐŒ˜’˜„ÇÛÖÇÔÑ Ä¢×ÏËÃÙ˜ÒÃÉÉÇÎÏÃÖË;Ù˜ÍÒÿ ÆÇÛÕÊÙ Æ šÒÇÔÃËÖ½ÔØÍÃÎÎ˽ÔÉÇËà ÇÒËÍÑËÐØÐËÃÍÓÐÆÇÌËÑÖ¾ÖØÐ Ç šÍÃÎÎ˽ÔÉÇËÃÖØÐÆÇÌËÑÖ¾ ÖØÐÃÛÖRϽÔËÏÐÃÙÖØÐÏÃ×ÊÖÓÐ ÕÇÀÎÇÙÖËÙÄÃ×Ï¿ÆÇÙ ÕÖ šÕÂÐÆÇÕÊÏÇÖÊÐÍÑËÐØ ÐË;ÍÃËÇÔÉÃÕËÃ;ÒÔÃÉÏÃÖËÍÀ ÖÊÖÃ Ü šÆËÃ×ÇÏÃÖË;ÒÔÑÕ½ÉÉËÕÊ ÖÑÛÕÚÑÎËÍÑÂÕÛÐÇÖÃËÔËÕÏÑÂÏÇ ÖÊÐÛÒÑÕÖ¾ÔËÌÊÖØÐÏÃ×ÊÏ¢ÖØÐ ÒÑÛÍÃÎÎËÇÔÉÑÂÐÒÇÔÃËÖ½ÔØÖÊ ÉÔÃȾÃТÉÐØÕÊÃÔ¿×ÏÊÕÊÍÃË ÒÑÎËÖÇËÃ;ÃÉØɾ

¨ÑÒÃÔ¢ÆÇËÉÏà ÖÑÛ$OWGRUI ¿ÃÖ¢ÌÊÏÇÏÃ×ÊÖ½ÙÇ ÖÓÐÖÑÛ(ËÆËÍÑÂŒÚÑÎÇ¿ÑÛÖRÛ $OWGRUIÕÛÏÏÇÖÇ¿ÚÇÕÖÑÒÔÀÉÔÃÏ Ïé˜Ô¢ÕÏÑÛÙªÍÃËÏ· ÃÛÖ¾ÃÎ ÎÊÎÑÇÒËÆÔ¢ÕÃÏÇÖÀÕÑÕÖʣàÒÃÍÖÑÀÕÑÍÃËÕÖÑ$OWGRUIŒÖÀ ÚÑËÀÎØÐÖØÐÆÔÃÕÖÊÔËÑÖ¾ÖØÐÊ ÇÏÒÇËÔË;Ï¢×ÊÕÊÊÇÍÒÿÆÇÛÕÊ ÍÃËÊÜؾÕÖÊÐÂÒÃË×ÔÑÏÃÍÔË¢ ÃÒÀÖËÙÇÛÒÔÀÕÆÇÍÖÇÙÃÐÃÒÊÔË ͽÙÍÃÔ½ÍÎÇٝÇÚÔ¾ÕËÏÃÏËÍÔ¢ ÇÌÃÔÖ¾ÏÃÖÃÇÌÃÕÈÃοÜÃÏÇÖÊÐ ÒÔÀÕÄÃÕÊÕÖËÙÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖ½Ù ÏÃٝ¿ÃÃÒÀÖËÙÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊ ÖÇÙÖÑÛÒÔÑÉÔ¢ÏÏÃÖÑÙ¾ÖÃÐÐà ÕÛÎνÌÑÛÏÇϾÎÃÐÃÖÃÒ¢ÏÇ ÕÖÑÇÔÉÑÕÖ¢ÕËÑÉËÃÐÃÉ¿ÐÑÛÐ ÚÛÏÀÙÑÑÒÑ¿ÑÙÕÖÊÕÛнÚÇËà ×ÃÆËÃÖÇ×Ç¿ÕÖÊÐÒÇÔËÑÚ¾ÖÊÙ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:13 AM ™ÂÏ›‰·21

£ÛÔÇÏĽÔÉÊÙϽÕÃÃÒÀÖÊÆËà ÆËÍÃÕ¿ÃÖÑÛÕÚÑÎËÍÑÂÕÛÐÇÖÃËÔË ÕÏÑ ✔(,.21$ Ê ¥ƒËÀÚÃÐ ƒÇÔÏÃÐÀÙÆ¢ÕÍÃÎÑÙÍÃËÏËÃÏË ÍÔ¾ÑÏ¢ÆØÎξÐØÐÍÃ˃ÇÔÏà ÐÓÐÈÑÔÖÓÕÃÏÇÕÖÑÃÛÖÑÍ¿ÐÊ ÖÑÏÇÖÑÖÔ½ËÎÇÔÖÑÛÕÚÑÎÇ¿ÑÛ ÖÑÐÇÌÑÒÎËÕÏÀÉËÃÖÊÕÛÎÎÑɾ ϾÎØÐ ÕÃÍË¢ÍÑÛÄ¢ÆÇÙÇËÆËÍ¢ ¢ÉÍËÕÖÔÃÉËÃÖÑÖ¿ÐÃÉÏÃÆ¿ÚÖÛà ÒÃÐË¢ ÍÃËÌÇÍËоÕÃÏÇÉËÃÖÑÏÊ ÎÇÓÐà ✔(,.21$ Ê ŒÖÑÏÊÎÇÓÐà ÍÃ×ÃÔ¿ÜÑÛÏÇÖÑÚÓÔÑÍ¢ÖØÃÒÀ ÖËÙÏÊÎ˽ÙÃÒÀÖÃÕ¢ÒËÃϾÎà ÍÃËÕÛÎνÉÑÛÏÇÖÃÉÇÔ¢ŒÖÔÓ ÐÑÛÏÇÖÃÆ¿ÚÖÛÃÍÃËÏÃÜÇÂÑÛÏÇ ¥£¿ÐÑÍÃÖÇÄÿÐÇËÃÒÀÖÑÃÐà ÒÊÔËÍÀÃÏÃÌ¿ÆËÑÍÃËÕÇÕÛÐÇÔ ÉÃÕ¿ÃÏÇÖÑÐœÓÕÖÃÉÇÏ¿ÜÑÛÐ ÖÑÛÙÍÑÛÄ¢ÆÇÙÍÃËÖÃÕÃÍË¢ÇÒË ÍÑËÐØÐÓÐÖÃÙÕÖÊÉÎÓÕÕÃÖÑÛÙ šÕÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÀÎØÐÒÃÔÀÎÊÖÊ ÆËÃÈÑÔÇÖË;ËÍÃÐÀÖÊÖÃÍÃË ÉÎÓÕÕþÖÃÐÃÒÔÀÕÏÇÐÊ©Í ÔËÇÖÃÍÃÖÃȽÔÐÑÛÏǪ ✔(,.21$ Ê ¨ÊТÎÎÊϽÔà ƒÇÔÏÃÐÑ¿ÍÃË°ÎÎÊÐÇÙÏÃÜÇÂÑÛ ÏÇϾÎÚÇÏÒÇËÔ¿ÃÖÊÙÒÔÑÊ ÉÑÂÏÇÐÊÙÊϽÔÃÙÄÑÊ×¢ÇËÐà ÃÔÚ¿ÕÑÛÏÇÉÔ¾ÉÑÔÃÍÃËÏÇÀÔÇ ÌÊÖÊÆÑÛÎÇË¢¨ÔÃÉÑÛÆÓÐÖÃÙ ©Ï¾ÎÑÏÑÛÍÀÍÍËÐѪÖÃÕÃÍË¢

ÉÇÏ¿ÜÑÛÐÉÔ¾ÉÑÔÃÕÛÐÇÚ¿ÜÑÛÏÇ ÐÃÉÇÏ¿ÜÑÛÏÇÖÑÛÙÍÑÛÄ¢ÆÇÙ¥ ½ÐÃÙÒÃÔÑÖÔÂÐÇËÖÑТÎÎÑÏÇ ÐѾÏÃÖÃÏÇÒÃÔÃËнÕÇËÙÏÇÇ ÒËÆÑÍËÏÃÕ¿ÇÙÏÇÚËÑÂÏÑÔÖÀÕÑ ÕÖÃÉÇÔÏÃÐËÍ¢ÀÕÑÍÃËÕÖÃÇÎ ÎÊÐËÍ¢’Ä¿ÃÕÖÃÍÃÎÎËÇÔÉÑÂÐÖÃË ÇÒËÍÑËÐØÐËÃͽÙÆÇÌËÀÖÊÖÇÙ ¨ÕÑÛÄ¢ÎËÃÍÃËÍÑÛÄ¢ÆÇÙÉÇÏ¿

ÜÑÛÐÃÕÈÛÚÖËÍ¢ÌÇÒÇÔÐÓÐÖÃÙ ÖÑÕÖÀÚÑ ✔(,.21$ Ê ËÃÏËÍÔ¾ÑÏ¢ ÆØÎξÐØÐÍÃ˃ÇÔÏÃÐÓÐÏà ÜÇÂÑÛÏÇÖÃϾÎÃÃÒÀÖËÙÆÂÑ ÏÊÎ˽ÙÕÖÑœÑËÏÊÖ¾ÔËÑÖÑÛ $OWGRUI¥ËƒÇÔÏÃÐÑ¿ÚÃÏÑÉÇÎÑÂÐ ÇÛÚ¢ÔËÕÖà ✔(,.21$ Ê ¨ÃϾÎÃÏÇÖà ȽÔÑÐÖÃËÕÖÑÇÔÉÑÕÖ¢ÕËÑÉËà ÚÛÏÀ»ÎÑËÏÃÜ¿ÕÚÊÏÃÖ¿ÜÑÛÏÇ ÃÎÛÕ¿ÆÃÍÃËÏÇÖÃȽÔÑÛÏÇÖÃϾ ÎÃÕÖÑÚÓÔÑÖÑÛÇÔÉÑÕÖÃÕ¿ÑÛ ˆÇÔËϽÐÑÛÏÇÖÊÕÇËÔ¢ÏÃÙÍÃËà ÆÇË¢ÜÑÛÏÇÕËÉ¢ÕËÉ¢ÖÃϾÎà ÕÖÊÕÚ¢ÔÃÆËÃÎÑɾÙÌÇÚØÔ¿ÜÑ

ÐÖÃÙÖÃÕ¢ÒËÃ¥ËÉÇÔÏÃÐÑ¿ÇÔÉ¢ ÖÇÙÒÃÔÃÖÊÔÑÂÐÃϽÖÑÚÑËÖÊ ÆËÃÆËÍÃÕ¿Ã¥ËÏ¢ÐÖÃÙÏÇÖÃȽÔÇË ÖÃϾÎÃÉËÃÒÎÂÕËÏÑÍÃËÕÖÊÕÛ нÚÇËÃÒÇÔÐÓÐÖÃÙÃÒÀÆË¢ÈÑÔà ÕÖ¢ÆËÃÑÚÛÏÀÙÇ¿ÐÃ˽ÖÑËÏÑÙÉËà ÇÏÈË¢ÎØÕÊ$ÍÑÎÑÛ×Ç¿ÊÃÒÑ ÕÖÇ¿ÔØÕÊÖØÐÏÒÑÛÍÃÎËÓÐÒÑÛ

½ÚÇËÖÑÕÚÑÎÇ¿ÑÊÖÑÒÑ×½ÖÊÕÊ ÕÖÃÍÃÈ¢ÕËÃÍÃËÒ¢ÎËÏÇÃÎÛÕ¿ ÆÃÕÖÑÃÛÖÑÍ¿ÐÊÖÑœ¢ÒÑËÃÒÑ ÕÀÖÊÖÃÚÛÏÑÂÖÑÒÑ×ÇÖÇ¿ÖÃËÕÇ ÃÕÍÑÂÙ ✔(,.21$ Ê ¥ÚÛÏÀÙÏÇÖà ȽÔÇÖÃËÕÖÑÕÚÑÎÇ¿ÑÉËÃÐÃÏÒÇË ÊÇÖËͽÖÃÍÃËÐÃÆËÃÖÇ×Ç¿ ✔(,.21$ Ê ‡Ç×ÇØϽÐÑË ÃÎ΢ÇÛÖÛÚËÕϽÐÑËÏÒÑÔÑÂÐÍÃË ÃÐÃÎÑÉ¿ÜÑÐÖÃËÍÃÎÂÖÇÔÃÐý

ÚÑÛÐÍÃÎÂÖÇÔÊÃÛÖÑÉÐØÕ¿ÃÃÛ ÖÑÇÍÖ¿ÏÊÕÊÍÃËÃÒÑÖ½ÎÇÕÏà ºÕØÙÐýÚÑÛÐÇÒËνÌÇ˽ÐÃÕ ÐÑÎÑÇÕØÖÇÔËÍÓÐÑÔÃÏ¢ÖØÐ š˜ÛÔØÒÃÝ;°ÐØÕÊÏÒÑÔÇ¿ ÐÃÇÐÆÛÐÃÏÓÕÇËÖÊÐËƽÃÖÑÛ ÕÛÐÛÒÑÎÑÉËÕÏÑÂ

ŒÛÏÒ½ÔÃÕÏà šÒÔÑÕÑÏÑËØÖË;¢ÕÍÊÕÊÇ ÒÃÉÉÇÎÏÃÖËÍÓÐÔÀÎØÐ ÀÒØÙÊ ÕÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÊÍÃÖÃÐÑϾÔÀÎØÐ ÊξÅÊÃÒÑÈ¢ÕÇØÐÊÍÃÖÃÉÔà ȾÍÃËÊÃÒÑÉÔÃȾÖØÐÇËÆÓР͢ ÊÃТÒÖÛÌÊÍÑËÐØÐËÍÓÐÆÇ ÌËÑÖ¾ÖØÐÊÍÃÎÎ˽ÔÉÇËÃÇÒËÍÑË ÐØÐËÃÍÓÐÆÇÌËÑÖ¾ÖØÐÊÕÂÐÆÇ ÕÊÏÇÖÊÐÍÑËÐØÐË;ÍÃËÇÔÉà ÕËÃ;ÒÔÃÉÏÃÖËÍÀÖÊÖÃϽÕÃÃÒÀ ÖÊÐÃÐÃÍÃÎÛÒÖË;ÍÃËÄËØÏÃÖË; Ï¢×ÊÕÊÇ¿ÐÃËÏÇÔËÍÑ¿ÃÒÀÖÑÛÙ ÒÃËÆÃÉØÉËÍÑÂÙÕÖÀÚÑÛÙÖØÐ ÕÚÑÎËÍÓÐÕÛÐÇÖÃËÔËÕÏÓÐ ƒËmÃÛÖÀÍÃÎÀÇ¿ÐÃËÐÃÎÇË ÖÑÛÔɾÕÇËÑÕÚÑÎËÍÀÙÕÛÐÇÖÃËÔË ÕÏÀÙÕÇÀÎÃÖÃÕÚÑÎÇ¿ÃÏÇÕÍÑ ÒÀÖÊÐÒÔÑÄÑξÍÃËÃÌËÑÒÑ¿ÊÕÊ ÖØÐÒÔÑÝÀÐÖØÐÖÊÙÇÎÎÊÐË;٠ÉÊÙÍÃËÖÑÍÛÔËÀÖÇÔÑÖÊÐÒÔÑÇ ÖÑËÏÃÕ¿ÃÖØÐÇȾÄØÐÉËÃÐÃÒÇ Ô¢ÕÑÛÐÕÖÑÕÖ¢ÆËÑÖØÐÓÔËÏØÐ ÛÒÇÂ×ÛÐØÐÍÃËÇÔÉÃÖËÍÓÐÇÐÊο ÍØÐ (ËÕ¾Ú×ÊÉËÃÒÔÓÖÊÈÑÔ¢ÕÖÊЈÔØÖÑ Ä¢×ÏËØÍÒÿÆÇÛÕÊÏÇÖÑ£ÀÏÑ ¢Ô×ÔÑÒÃÔ

 m2ÒØÙÃÐÃȽÔÇÖÃËÕÖÊÐÏÇÃÔË×Ï ÒÔØÖžƒ ž˜œ Ö—m ÛÒÑÛÔÉË;ÃÒÀÈÃÕÊÊÑ ÒÑ¿ÃÍÃ×ÑÔ¿ÜÇËÜÊÖ¾ÏÃÖÃÑÔÉ¢ÐØÕÊÙÖÑÛÇÐ ÎÀÉØ×ÇÕÏÑ  >˜žš˜¦›Œ¨šŒœ­—˜¦£šŒ˜¡Œ ¨˜­®¥Œ„˜­¨˜¦¥ @ m2ÒØÙÃÐÃȽÔÇÖÃËÕÖÊÐÏÇÃÔË×Ï ÒÔØÖƒ ž˜œ—m ÛÒÑÛÔÉË;ÃÒÀÈÃÕÊÏÇ×½Ïé˜Ò½ ÍÖÃÕÊÖÑÛÕÚÑÎËÍÑÂÕÛÐÇÖÃËÔËÕÏÑÂÕÖÊ„ÇÛ ÖÇÔÑÄ¢×ÏËØÍÒÿÆÇÛÕʪ ÇÖÊЩ˜Ò½ÍÖÃÕÊÖÑÛ×ÇÕÏÑÂÖÑÛ ÕÚÑÎËÍÑÂÕÛÐÇÖÃËÔËÕÏÑÂÕÖËÙŒÚÑÎËͽÙÑ ТÆÇÙ˜ËÆË;Ù’ÉØɾÙˆÔØÖÑÄ¢×ÏËÃÙ„ÇÛ ÖÇÔÑÄ¢×ÏËÃÙÍÃ˘ÒÃÉÉÇÎÏÃÖË;Ù˜ÍÒÿÆÇÛ ÕÊÙª­ÒÑÛÔÉË;’ÒÀÈÃÕÊ „ ž˜œ— ÇÒËÕÊÏÿÐÇÖÃËÀÖË×à ½ÚÇËÒËÎÑÖËÍÀÚÃÔÃÍÖ¾ÔÃÉËÃÖÃÕÚÑÎËÍ¢½ÖÊ ÍÃË
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:13 AM ™ÂÏ›‰·22

ÚfiÁÚ·ÌÌ· erasmus - EÏÏ¿‰·

ŒÓ· Ù·Í›‰È ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ ÑÍÃÎÑ ÍÿÔË ÖÑÛ ÑŒÂÎÎÑÉÀÙ ÏÃÙÇ¿ÚÇÖÊÐÇÛ ÍÃËÔ¿ÃÐÃÈËÎÑÌÇ оÕÇËÕÖÊÐÒÀÎÊÖÊÙ £ÃÂÒÃÍÖÑÛÍÃ×ÊÉÊÖ½ÙÖÊÙ¥Ô×ÑÒÃËÆÃÉØÉË;٠’ÍÃÆÊÏ¿ÃÙÖÊÙ£ÛÔÇÏĽÔÉÊÙÏÃÜ¿ÏǽÈÊÄÑÛÙ ÏÃ×ÊÖ½ÙÖÑÛ˜ËÆËÍÑÂŒÚÑÎÇ¿ÑÛÍÃËÖÑÛÙÈÑËÖÊ Ö½ÙÕÛÐÑÆÑÂÙÖÑÛÙÕÖÃÒÎÿÕËÃÖÑÛÒÔÑÉÔ¢Ï ÏÃÖÑÙ(5$6086œÃ×ÊÏÇÔËТÍÃËÉËÃÏ¿ÃÑ ÎÀÍÎÊÔÊÇÄÆÑÏ¢ÆÃÑËÈËÎÑÌÇÐÑÂÏÇÐÑ¿ÏÃÙÒ¾ ÔÃÐϽÔÑÙÕÇÆË¢ÈÑÔÇÙÆÔ¢ÕÇËÙÏÃÜ¿ÏÃÙÑËÑ ÒÑ¿ÇÙÇ¿ÚÃÐÕÚÇÆËÃÕÖÇ¿ÃÒÀÍÑËÐÑ ’ÐÃÎÛÖËÍÀÖÇÔà ÇÏ¿ÃÒÔÑÕÒ¢×ÇËÃÇÛÃËÕ×ÊÖÑÒÑ¿ÊÕÊÙÖÀÕÑ ÖØпÆËØÐÖØÐÕÛÏÏÇÖÇÚÀÐÖØÐÀÕÑÍÃË ÖØÐÍÃÖÑ¿ÍØÐÖÊÙÒÀÎÊÙÏÃÙÕÇ×½ÏÃÖÃÑËÍÑ ÎÑÉ¿ÃÙÆËÑÔÉÃÐÓ×ÊÍÇÇÌØÖÇÔË;ÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊ ÖÃÇÍÒÿÆÇÛÕÊÙÕÖÊÐÒÃÔÃοÃÖÊÙ ÃоÙÏÇ

TÇÐÊÏÇÔØÖËÍÀÚÃÔÃÍÖ¾ÔÃÍÃËÄËØÏÃÖËÍÀÖÔÀÒÑ ÃÐÃÈÑÔËÍ¢ÏÇÖÑÐÍÃ×ÃÔËÕÏÀÖØÐÃÍÖÓÐÖÊÐ ÃÐÃÍÂÍÎØÕÊÍÃËÖÃÑȽÎÊÖÊÙ’ÍÑÎÑÂ×ÊÕÇ ÒËÍÐËÍÏÇÈÃÉÊÖÀÒÑÛÇ¿ÚÃÐÇÖÑËÏ¢ÕÇËÑËÃÒà ÕÚÑÎÑÂÏÇÐÑËÍÃËÑËÇÔÉÃÜÀÏÇÐÑËÖÑÛœ½ÐÖÔÑÛ ÊÐÇÒÀÏÇÐÊÊϽÔÃÍ¢ÖØÃÒÀ½ÐÃÐÎÃÏÒÔÀ ¾ÎËÑÏÃÉÇÛÖ¾ÍÃÏÇÃÒÀÖÑÐÃÔÚÃËÑÎÑÉËÍÀ ÚÓÔÑÖØЄÇÎÈÓÐÍÃ×ÓÙÍÃËÃÒÀÖÃÇÍÒÎÊÍÖË ;ÙÑÏÑÔÈË¢ÙÇÍ×½ÏÃÖÃÖÑÛÏÑÛÕÇ¿ÑÛ¨ÃÛÖÀ ÚÔÑÐÃÇÒËÕÍÇÈÖ¾ÍÃÏÇÖÊÐ’Ô¢ÚØÄÃÃÒÑÎàÕÃÏÇÖÑÐÍÃȽÏÃÙÕÖуÃÎÃÌ¿ÆËÇÐÓÍÎÇ¿ÕÃÏÇ ÖÊÐÊϽÔÃÏÃÙÏÇÈÃÉÊÖÀÕÖÊÐŒÇÔÉÑÂÎÃÏÇ ×½ÃÖèÔËÜÀÐËÃÍ¢ÖØÃÒÀÖÑÛÙ¾ÚÑÛÙÖÊÙÍË ×¢ÔÃÙÖØЃÇÔÏÃÐÓÐÈËÎÑÌÇÐÑÂÏÇÐÓÐÏÃÙ ÍÑÎÑÂ×ÊÕÇÇÒ¿ÕÍÇÅÊÕÖÑ„ÊÏÃÔÚÇ¿ÑÖÊÙ ÒÀÎÊÙÏÃÙÀÒÑÛÑ„¾ÏÃÔÚÑÙͨ¢ÍÊÙ †ÑÛÍÀÒÑÛÎÑÙÏÃÙÛÒÑƽÚÖÊÍÇ×ÇÔÏ¢ÕÖÑÉÔà ÈÇ¿ÑÖÑÛÍÃËÇÐÊÏÇÔÓ×ÊÍÇÉËÃÖÑÛÙÕÍÑÒÑÂÙ ÖÑÛÖÃÌËÆËÑÂÉËÃÖÑÒÓÙÇ¿ÆÃÐÑËÈËÎÑÌÇÐÑÂÏÇ ÐÑ¿ÏÃÙÖÊÐÒÀÎÊÏÃÙÃÎ΢ÍÃËÉËÃÖËÙÆÛÕÍÑ οÇÙÒÑÛÃÐÖËÏÇÖÓÒËÕÃШ½ÎÑÙ½ÆÇËÌÇÏÇÉ¢ÎÑ

T

A


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:14 AM ™ÂÏ›‰·23

ÇÐÆËÃȽÔÑÐÍÃË¢ÍÑÛÕÇÒÔÑÕÇÍÖËÍ¢ÖÑÐÖÔÀÒÑ ÒÑÛÃÛÖÑ¿ÒÔÑÕÒÃ×ÑÂÐÐÃÇÒËÎÂÕÑÛÐÃÐÖ¿ÕÖÑË ÚÃÒÔÑÄξÏÃÖÃÕÖÊÐÚÓÔÃÖÑÛÙ ÑÇÒÀÏÇÐÑÒÔØËÐÀʈÔÀÇÆÔÑÙÖÑÛŒÛÎ ÎÀÉÑÛÑËÃÒÃÕÚÑÎÑÂÏÇÐÑËÍÃËÖÑÒÔÑÕØ ÒËÍÀÖÑÛœ½ÐÖÔÑÛ„ËÊϽÔÇÛÕÊÙ²šÏÇÔ¾ÕËÃÙ žÔÑÐÖ¿ÆÃÙ’Ïǒ©’†œ­¥£šªÇÐÊϽÔØÕÃÐ ÖÑÛÙÈËÎÑÌÇÐÑÂÏÇÐÑÛÙÕÚÇÖËÍ¢ÏÇÖÊÐËÕÖÑÔ¿Ã ÖËÙÆÔ¢ÕÇËÙÍÃËÖËÙÆÑϽÙÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛœÃÖÀ ÒËÐÒÃÔÃÍÑÎÑÂ×ÊÕÃÐÖÑÐÍÇÔÃÏ¿ÕÖÃÖÑÛŒÛÎ ÎÀÉÑÛÍ®ÔËÕÖÀÒÑÛÎњοÃÐÃÍÃÖÃÕÍÇÛ¢ÜÇË ÆË¢ÈÑÔÃÃÐÖËÍÇ¿ÏÇÐÃÕÖÑÐÊÎÇÍÖÔËÍÀÖÔÑÚÀÇ ÐÓÇ¿ÚÃÐÖÊÐÇÛÍÃËÔ¿ÃÐÃÍÃÖÃÕÍÇÛ¢ÕÑÛÐÍÃËÑË ¿ÆËÑËÏÇÖÃÚ½ÔËÃÖÑÛÙÃÒÀ½ÐÃÏÒÑÎÏÇÖÊÐÃÔ Ú½ÉÑÐÊϽ×ÑÆÑÖÑÛÖÕËÏÒËÖÑ 7½ÎÑÙÖÑÒÔØËÐÀÖÑÛÙ½ÍÎÇËÕÇ ÏÇÏËÃÇÒ¿ÕÍÇÅÊÕÖËÙÐÇÑÃÐÃÉÇË ÔÀÏÇÐÇֽٌÉÇÙÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ ÏÃÙ ËÃÃ̽ÚÃÕÖÊÄÔÃÆË¢ÏÃÙ ÒÇÔ¿ÏÇÐÇÀÎÑÛÙÕÖÑÐÀ ÏÑÔÈÑÚÓÔÑÖÑÛ;ÒÑÛÖÊֽٌ ÉÊÙÏÇÒ¢ÐØÃÒÀÇÍÃÖÀÒÃÔÇÛ ÔËÕÍÀÏÇÐÑÛÙÐÃÃÒÑÎÃÏÄ¢ÐÑÛÐ ÖÃÒÎÑÂÕËÃÇƽÕÏÃÖÃÐÃÖÔà ÉÑÛÆÑÂÐÐÃÚÑÔÇÂÑÛÐÍÃËÐÃ

T

M

ÆËÃÕÍÇÆ¢ÜÑÛÐÃÍÑÂÉÑÐÖÃÙÒÃÔÃÆÑÕËÃͽÙÇÎ ÎÊÐËͽÙÏÇÎØÆ¿ÇÙ ÊÐÇÒÀÏÇÐÊÍÃËÖÇÎÇÛÖÿÃϽÔÃÃÒÑÈÃÕ¿ ÕÃÏÇÐÃÆËÃÕÚ¿ÕÑÛÏÇÖÊÐɽÈÛÔèÃÇ ÏÒÀÆËÃÒÑÎ΢ÃÎ΢Ê×½ÎÊÕÊÏÇÉ¢Îʝ¿ÃÓ ÔÃÃÔÉÀÖÇÔÃÈÖ¢ÕÃÏÇÏÇÖÃÒÀÆËÃÏÃÙÍÃËÖà ÃÏÃÌ¿ÆË¢ÏÃÙÕÖÊÐÒÎÇÛÔ¢ÖÑÛ¦¿ÑÛÕÛÏÈØÐÓ ÐÖÃÙÀÎÑËÏÃÜ¿ÒØÙ¾ÖÃÐÏËÃÃ̽ÚÃÕÖÊÇÏÒÇË Ô¿Ã˜¿ÚÇÈÖ¢ÕÇËÊÕÖËÉϾÖÑÛÃÒÑÚÃËÔÇÖËÕÏÑ ¥ËÈËÎÑÌÇÐÑÂÏÇÐÑ¿ÏÃÙÕÇοÉÑ×ýÒÃËÔÐÃÐÖÑ ÒÎÑ¿ÑÃÒÀˆ¢ÖÔÃÉËÛÖÃοÃÍÃËÃÒÀÇÍÇ¿ÑÆË ÍÓÙ×ýÈÖÃÐÃÐÕÖÑÐÒÔÑÑÔËÕÏÀÖÑÛÙÖʃÇÔ ÏÃпÃ

T


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:14 AM ™ÂÏ›‰·24

ÚfiÁÚ·ÌÌ· erasmus - EÏÏ¿‰·

ÒÀÉÇÛÏÄÇÛÖ½ÔÃÙÕÖÑÎËÏ¢ÐËÖÊÙˆ¢ÖÔÃÙ ÌÇÍËТÏÇÏÇÒÎÑ¿ÑÉËÛÖÃοÚÆËÃÆÔÑϾ ÏÇÖÑÒÎÑ¿ÑÒÔØÖÀÉÐØÔÊÇÏÒÇËÔ¿ÃÉËÃÒÑÎÎÑÂÙ ÃÒÀÇÏ¢Ù„ËÃÕÚ¿ÜÑÛÏÇÖÊЛÖÃοÃÕÛÐÇÚ¿ÜÑÛÏÇ ÕÖÊÐ’ÛÕÖÔ¿ÃÍ¢ÐÑÐÖÃÙÏËÃÏËÍÔ¾ÕÖ¢ÕÊÕÖÑ ,QQVEUXFN ÏËÃÀÏÑÔÈÊÒÀÎÊÕÖÑÛÙÒÔÀÒÑÆÇÙ ÖØЯÎÒÇØÐ ÉËÃÒÇÔ˾ÉÊÕÊÍÃËÈÃÉÊÖÀÍÃËÕÖÊ ÕÛнÚÇËÃ×ÃÈÖ¢ÕÑÛÏÇÕÖÑÐÒÔÑÑÔËÕÏÀÏÃÙ½ ÐÃFDPSLQJÕÖÊÐÉÇÔÏÃÐË;ÇÌÑÚ¾ÀÒÑÛ×ÃÏÃÙ ÒÇÔ¿ÏÇÐÑÛÐÑËÈ¿ÎÑËÏÃÙÑ˃ÇÔÏÃÐÑ¿ ÑÏ¢ÆÃÖØЃÇÔÏÃÐÓÐÇ¿ÚÇÇÖÑËÏ¢ÕÇËÖÑ ÆÇ¿ÒÐÑÖÊÈØÖË¢ÖËÙÕÍÊнÙÍÃËÖÃÕÖÔÓ ÏÃÖÈÃÔÀÎÑÒÑÛÉÐØÔ¿ÜÃÏÇÀÖË×ÃÍÑËÏÊ×ÑÂÏÇ ÆÂÑÐÂÚÖÇÙÕÖÑFDPSLQJÇÏÇ¿ÙÆÇÐÖÑÄÔ¾ÍÃÏÇ ËÆËÿÖÇÔÃÇÂÍÑÎѝËÃØÔÿÃÏÇÉ¢ÎÊÈØÖË¢ÕÖÑ Í½ÐÖÔÑÖÑÛÍÃÖÃÒÔ¢ÕËÐÑÛÖÑÒ¿ÑÛ½ÍÃÐÇÖÃÒ ÏÃÖÃÒËÑÇÂÍÑÎÃ¥ÜÇÕÖÀÙ¾ÎËÑÙÕÖ½ÉÐØÕÇÖà ҢÐÖÃÍÃËÌÂÒÐÊÕÇÖÊÐÇÒË×ÛÏ¿ÃÉËÃÒÇÔËÒ½ÖÇËà ˆÑÎνÙÑËÇÒËÎÑɽÙ»ÒÑËÑÙÃÒÀÏÃÙ¾×ÇÎÇÏÒÑ ÔÑÂÕÇÐÃÕÛÏÏÇÖ¢ÕÚÇËÕǽÐÃÀÏÑÔÈÑÒÇÔ¿ÒÃÖÑ ÕÖÑÒÑÖ¢Ï˾ÕÇÏ¿ÃÄÀÎÖÃÕÖÑÒÑÖ¢ÏËÏÇÄ¢ÔÍÇÙ ¾ÕÇÃÐÃÔÔ¿ÚÊÕʾÕÇÖÑÌÑÄÑοèÑÏÇÕÊϽÔË ÍÑÛÔÃÕϽÐÑËÃÎ΢ÇÛÚÃÔËÕÖÊϽÐÑËÃÒÑÎÃÂÕÃÏÇ ÕÖÊÎËÃÍ¢ÆÃÖÑÏÒ¢ÔÏÒÇÍËÑÛ¥ýÔÃÙɽÏËÕÇà ÒÀÖÊÏÛÔØÆË¢ÖÑÛƒÇÔÏÃÐËÍÑÂÎÑÛÍ¢ÐËÍÑÛ ÊÐÇÒÀÏÇÐÊϽÔÃÌÇÍËоÕÃÏÇÉËÃÖÑ$OWGRUI ²ÏËÃÏËÍÔ¾ÒÀÎÊÒÇÔ¿ÒÑÛÕÃÐÖÊÆË;ÏÃÙ² ÀÒÑÛ×ÃϽÐÃÏÇÕÖËÙÆËͽÙÖÑÛֽٌÉÇÙ­ÒÑÕÖÊ

A

H

T

ÔËÜÀÏÇÐÊÙ„ËÃÄ¿ØÕÊÙ ÕǽÐÃÛÒ½ÔÑÚÑÍÃËÖÇÔ¢ ÕÖËÑÍÖ¿ÔËÑÒÑÛÍ¢ÒÑÖÇÕÖÇÉÃÜÀÖÃÐÖÑÒÔÓÖÑ ˆÃÐÇÒËÕÖÊÏËÃÍÀºÆÔÛÏÃÖÊÙÚÓÔÃÙ ÒÑÛÕÖÇÉ¢ ÜÑÐÖÃËÕÖÑ¿ÆËÑÍÖ¿ÔËÑÏÇÖÑÕÚÑÎÇ¿ÑÖÑÛÙŒÖÊ ÆËÃÆÔÑϾÒÔÑÙÖÑ$OWGRUIÇÒËÕÍÇÈÖ¾ÍÃÏÇÏËÃÑÔ ÉÃÐØϽÐÊ„ÑϾÀÒÑÛÜÑÂÕÃÐÍÃËÇÔÉ¢ÜÑÐÖÃТ ÖÑÏÃÏÇÃÐÃÒÊÔ¿Ã¥ÎÀÍÎÊÔÊÒÑÎËÖÇ¿ÃÏÇÕÂÉ ÚÔÑÐÃÕÒ¿ÖËÃÒÑÛÍÃÖÑËÍÑÂÐÖÛÒËͽÙÑËÍÑɽÐÇËÇÙ ÏÇÖÃÒÃËÆË¢ÖÑÛÙÍÃËÕÛÉÚÔÀÐØÙÃÐÃÎÃÏÄ¢ ÐÑÛÐÍÃËÖÊÈÔÑÐÖ¿ÆÃÃÖÀÏØÐÏÇÃÐÃÒÊÔ¿ÃŒÖà ÇÔÉÃÕÖ¾ÔË¢ÖÑÛÙÏÒÑÔÑÂÕÇÍÃÐÇ¿ÙÐÃÆÇËÍÃÖà ÕÍÇÛ¾ÍÇÔËÓÐÛÈÃÐÖÓÐÏÇÃÔÉÃÎÇËÀÍÑÕÏÊÏ¢ ÖØÐÒÃÔÃÉØɾÃÔÖÑÕÛÕÍÇÛÃÕÏ¢ÖØÐÖÛÔËÓÐÍÃË ¢ÎÎØÐÉÃÎÃÍÖÑÍÑÏËÍÓÐÇËÆÓÐÇÍÖÔÑȾÃÉÇ΢ ÆØÐÍÃËÏÑÕÚÃÔËÓИÍÒÎÊÍÖË;ÑÔÉ¢ÐØÕÊÍÃËÇ ÏÇ¿ÙÏÃ×ÿÐÑÛÏÇÖÑÐÖÔÀÒÑÒÑÛÀÎÃÃÛÖ¢ÍÃÖà ȽÔÐÑÛÐÐÃÉ¿ÐÑÐÖÃËÒÔÃÉÏÃÖËÍÀÖÊÖÈÑËÑÙ̽ ÔÇË«¿ÕØÙÍ¢ÒÑÖÇÍÃËÕÖÊИÎ΢Æë ÑÌÊϽÔØÏÃÏÃÙÄÔ¾ÍÇÍ¢ÖØÃÒÀÕÛÐ×¾ÍÇÙ ÍÃÎÑÍÃËÔËÑÂÐÃÏÃÜÇÂÑÛÏÇÕÖʃÇÔÏÃÐË;Ç ÌÑÚ¾ϾÎÃÃÒÀÑÍÖÓÏÊÎ˽ÙÍÃËÕÖÊÕÛнÚÇËà ÖÑÃÒÀÉÇÛÏÃÏÇÖ¢ÃÒÀÏËÃÒÑÎξÇÐÆËÃȽÔÑÛ ÕÃÇÒÇÌÇÔÉÃÕ¿ÃÕÇÇËÆËÍÀÇÔÉÃÕÖ¾ÔËÑÖÃϾÎà ɿÐÑÐÖÃËÚÛÏÀÙ ÍÑÎÑÛ×Ç¿ÏÒ¢ÐËÑÕÖÊÐÒËÕ¿ÐÃÖÇÔ¢ÕÖËà ×ÇÔÏÃËÐÀÏÇÐÊÒÔØÖÀÉÐØÔÊÇÏÒÇËÔ¿ÃÍÃË ÃÛÖ¾ÉËÃÖÃÒÃËÆË¢ÏÃÙ¨ÑÖÇÎÇÛÖÿÑÄÔ¢ÆÛÏÃÙ ÕÖÑ$OWGROIÑËÈ¿ÎÑËÏÃÙÑÔÉÃÐÓÐÑÛÐÒ¢ÔÖÛÏÇ

T

A


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:14 AM ™ÂÏ›‰·25

ÒÑÎ΢ÍÃËÆË¢ÈÑÔÃÈÃÉÊÖ¢ÉÎÛÍ¢ÒÑÖ¢ÍÃË ÒÑÎÂÚÑÔÀ ½ÔÃÍ¢ÒØÙÄÔÑÚÇÔ¾ÌÇÍËТÏÇÏÇÖÔ½ÐÑ ÉËÃÖÊ£ÛÔÇÏĽÔÉʝÃÜ¿ÏÃÙÖÃÌËÆÇÂÑÛÐ ¢Ð×ÔØÒÑËÏÇÃÐÃÒÊÔ¿ÃÕÖÃÃÏÃÌ¿ÆË¢ÖÑÛÙÚØ Ô¿ÙÕÛÐÑÆÀˆÊÉÿÐÑÛÐÉËÃÆÑÛÎÇË¢¾¿ ÕØÙÉËÃÍÃȽÕÖÊÐÒÀÎÊÏÀÐÑËÖÑÛÙ »ÒØÙÆËÃÒËÕÖÓÕÃÏÇÃÔÉÀÖÇÔÃÃÛ ÖÀ¾ÖÃÐÃÒÑÎÂÖØÙÇÈËÍÖÀÃÈѠʣÛÔÇÏĽÔÉʽÚÇËÕÚÇÆËÃÕÖÇ¿ ½ÖÕËÓÕÖÇÑË¢Ð×ÔØÒÑËÏÇÍËÐÊ ÖËͽÙÆÛÕÍÑοÇÙÐÃÏÊÐÃÐÖË ÏÇÖØÒ¿ÜÑÛÐÒÔÀÕ×ÇÖÃÒÔÑ ÄξÏÃÖÝÇÉÃÎÀÒÔÇÒÑËÐÃÑ¿ ÒÑÛÀÒØÙÏÃÙÇ¿ÒÃÐÍÃÖà ÕÖÔ¢ÈÊÍÃÐÕÖÑЗmˆÃÉÍÀ ÕÏËшÀÎÇÏÑÑÎÑÕÚÇÔÓÙÍÃËà ÒÀÖÃÇÔÇ¿ÒËÃÌÃÐÃÚÖËÕÖ¾ÍÃÐÍÃË Ò¢Î˝ËÃÏËÍÔ¾ÄÀÎÖÃÕÖÊÐÇÐÆËà ȽÔÑÛÕÃÛÒÿ×ÔËÃÃÉÑÔ¢ÇÒ¿ÕÍÇÅÊ ÕÖËÙÆÂÑÏÇÉ¢ÎÇÙÇÍÍÎÊÕ¿ÇÙÍÃËÕÖÃÛÒÀÉÇËà ÖÑÛœ¢ÕÖÔÑÛ‡ÇÐÑÆÑÚÇ¿ÑÛÀÒÑÛÆËÃÐÛÍÖÇÔÇ ÕÃÏÇÍÃËÕÖÑÑÒÑ¿Ñ¢Ð×ÔØÒÑËÍÃ˽ÔÉÃÖ½ÚÐÊÙ ½ÄÔËÕÍÃÐÍÃÖÃÈÂÉËÑÃÒÀÖËÙÄÀÏÄÇÙÖÑÛÒÑν ÏÑÛ ÖÇÎÇÛÖÿÃϽÔÃÒÑÛ×ÃÒÇÔÐÑÂÕÃÏÇÕÖÊ £ÛÔÇÏĽÔÉÊÃÒÑÆÇ¿ÚÖÊÍÇÊÒËÑÆÊÏËÑÛÔ ÉË;¥ËƒÇÔÏÃÐÑ¿Ç¿ÚÃоÆÊÒÔÑÇÖÑËÏ¢ÕÇËÒ½

M

H

ÐÖÇÕÛÐÃÐÖ¾ÕÇËÙÏÃÙ˜Ò¿ÕÍÇÅÊÕÇÇËÆËÍÀÕÚÑ ÎÇ¿ÑÕÇÇÔÉÃÕÖ¾ÔËÑÍÇÔÃÏË;ÙÕÇœ½ÐÖÔÑ„ËÊ ϽÔÇÛÕÊÙÍÃËÖ½ÎÑÙÕǽÐÃÐÇÒËÖÛÚÊϽÐÑÇÒË ÚÇËÔÊÏÃÖ¿ÃÑÑÒÑ¿ÑÙÃÕÚÑÎÇ¿ÖÃËÏÇÖÊÐÇÂÔÇÕÊ ÇÔÉÃÕ¿ÃÙÕÇ¢ÐÇÔÉÃ’ÏǒˆÑÎÂÖËÏÑÛÎËÍÀÒÑÛ ×ÃȽÔÑÛÏÇÒ¿ÕØÕÖÊИÎ΢ÆÃÏÃÜ¿ÏÃÙ ¿ÉÑÙÇÎÇÂ×ÇÔÑÙÚÔÀÐÑÙ ÉËÃÅÓÐËÃÍÃËÂÕÖÇÔÃÇÒ¿ ÕÍÇÅÊÕÖÑÏÑÛÕÇ¿Ñ£ÃÜËÕÏÑ ˜Ò¿ÕÍÇÅÊÕÖÑÚÓÔÑÒÑÛÑ ®¿ÖÎÇÔÍÃÖ½ÕÖÔØÐÇÖÃÆÑÎÑ ÈÑÐËÍ¢ÕÚ½ÆË¢ÖÑÛÍÃÖ¢ÖÊÙ ÃÐ×ÔØÒÀÖÊÖÃÙ ÔËÐÒ¢ÔÑÛÏÇÖÑÆÔÀÏÑ ÖÊÙÇÒËÕÖÔÑȾÙ½ÚÑÛÏÇ ÏËÃÕÛТÐÖÊÕÊÕÖÑ„ÊÏÃÔÚÇ¿Ñ ÖÊÙÒÀÎÊÙÀÒÑÛÑÃÔÏÀÆËÑÙ ’ÐÖËƾÏÃÔÚÑÙÍÃËÑËÛÒÇÂ×ÛÐÑËÖÑÛ ÒÔÑÉÔ¢ÏÏÃÖÑÙ(5$6086×½ÎÊÕÃÐÐà ½ÚÑÛÐÏËÃÇËÍÀÐÃÍÃËÃÒÀÇÏ¢ÙÍÃËÃÒÀÖÑÛÙ ƒÇÔÏÃÐÑÂÙÕÚÇÖËÍ¢ÏÇÖÑÖÃÌ¿ÆËÃÛÖÀÒÑÛÏÀ ÎËÙÑÎÑÍÎÊÔØÐÀÖÃÐ ÃÒÑÚÃËÔÇÖËÕÏÀÙÏÇÖÑÛÙÈ¿ÎÑÛÙÏÃÙÆÇÐ ¾ÖÃÐÇÂÍÑÎÑÙœÔÃÖ¢ÏÇÖËÙÈØÖÑÉÔÃÈ¿ÇÙ ÖËÙÃÐÃÏоÕÇËÙÖËÙÉÐÓÕÇËÙÍÃËÖÑÍÃÖÃÕÖ¢ ÎÃÉÏÃÖÊÙÃÎÎÊÎÇÒ¿ÆÔÃÕÊÙÖØÐÆÂÑÑÏ¢ÆØÐ ØÙÒÑÎÂÖËÏÑÃÒÀÍÖÊÏÃ

§

O


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:14 AM ™ÂÏ›‰·26

Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ˆÀÖÇ ËÆÔÂ×ÊÍÇ Ñ ŒÂÎÎÑÉÀÙ ÕÃÙÍÃËÖËÕÃÙÓ×ÊÕÇÕÖÊÆÊÏË ÑÛÔÉ¿ÃÖÑÛ š Ëƽà ÉËà ÖÊÐ ¿ÆÔÛÕÊ ÇÐÀÙ ÈÑԽà ÒÑÛ ×à ÆÔÃÕÖÊÔËÑÒÑËÇ¿ ÖÃË ÒÑÎËÖËÕÖËÍ¢ ÏÇ ÕÊÏÇ¿Ñ ÃÐà ÈÑÔ¢ÙÖÑËÕÖÑÔËÍÀÉÇÉÑÐÀÙÖÊÙ £ÃÛÏÃÚ¿ÃÙÖÊÙ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ¢Ô ÚËÕÇ Ðà ÍÛÑÈÑÔÇ¿ÖÃË ÒÔËÐ ÆÛÑ ÚÔÀÐËÃÒÇÔ¿ÒÑÛ šÏÇÉ¢ÎÊÃÒ¾ÚÊÕÊÖÊÙÕÇο ÆÃÙ ÒÑÛ ÆÊÏËÑÛÔɾ×ÊÍÇ ÕÖÑ IDFHERRN š £’­’®›’ ¨šŒ £’­ˆ’œ¨¥­ /$ %$77$*/,$ ', /(3$172 Ê ÑÒÑ¿Ã ÃÔË×ÏÇ¿ Õ¾ÏÇÔà ϽÎÊ ÇÒËÄÇÄÿØ ÕÇ ÖËÙ ÃÔÚËͽÙ ÕͽÅÇËÙ ÉËà ÖÊ ÆÊÏËÑÛÔÉ¿ÃÇÐÀÙÕØÏÃÖÇ¿ÑÛÏÇ ÕÍÑÒÀÖÊнÔÇÛÐÃÍÃËÒÔÑÄÑξ ÖÑÛ ËÕÖÑÔËÍÑ ÉÇÉÑÐÀÖÑÙ ÖÊÙ £ÃÛÏÃÚ¿ÃÙÖÊÙ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ¨ÀÕÑ ÑË ÕÍÑÒÑ¿ ÀÕÑ ÍÃË ÑË ÕÖÀÚÑË ÆÊÏËÑÛÔÉ¿ÃÙ ÖÑÛ ŒÛÎÎÀ ÉÑÛ ÏÃÙ ÃÐÃȽÔÑÐÖÃË ÕÖÊÐ Ë ÆÔÛÖË;ÖÑÛÆËÃ;ÔÛÌÊ ✐ šÒÇÔÃËÖ½ÔØÃТÆÇËÌÊÖÑÛ ËÕÖÑÔËÍÑ ÉÇÉÑÐÀÖÑÙ ÖÀÕÑ ÕÖÊÐ ˜Î΢Æà ÀÕÑ ÍÃË ÆËÇ×ÐÓÙ ÏÇ ½ÏÈÃÕÊ ÕÖÊÐ ÖÃÛÖÑÒÑ¿ÊÕÊ ÖÑÛ /HSDQWR ÏÇ ÖÊ ÕÊÏÇÔËо £ÃÂÒÃÍÖÑ ✐ šÕÂÕÈËÉÌÊÖØÐÕÚ½ÕÇØÐ ÖÊÙ £ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ÏÇ ÖËÙ ÚÓÔÇÙ ÒÑÛ ÕÛÏÏÇÖÇ¿ÚÃÐ ÏÇ ÆÛТÏÇËÙ ÖÑÛÙÕÖÑÛÙÆÂÑÕÖÀÎÑÛÙÒÑÛÇ ÍÇ¿ÐÊ ÖÊÐ ÇÒÑÚ¾ ÕÛÉÍÔÑÂÕÖÊ ÍÃÐ ÕÖÊ £ÃÛÏÃÚ¿Ã ÖÊÙ £ÃÛÒ¢ ÍÖÑÛÍÃ×ÓÙÍÃË ✐ šÃТÎÊÅÊÒÔØÖÑÄÑÛÎËÓÐ ÉËÃÖÊÆÊÏËÑÛÔÉ¿ÃÆÔ¢ÕÇØÐÒÑÛ ÕÚÇÖ¿ÜÑÐÖÃËÏÇÖÊ£ÃÛÏÃÚ¿ÃÖÊÙ £ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ½ÕØ ÃÛÖÓÐ ÖØÐ ÆÔ¢ÕÇØÐÇÒËÆËÓÍÇÖÃËÊÃТÆÇË ÌÊ ÒÑÎËÖËÕÖËÍÓÐ ÀÅÇØÐ ÏÇ ÇÒË ͽÐÖÔØÕÊÍÛÔ¿ØÙÕÖÊÐËÕÖÑÔË; ÒÇÔ¿ÑÆÑÖÊÙ£ÃÛÏÃÚ¿ÃÙ ŒÖËÙ ÇÍÎÑɽÙ ÖÑÛ ŒÛÎÎÀÉÑÛ ÒÑÛ ÆËÇÌÃÚ×¾ÍÃÐÇ ÕÖËÙ ÃÐÃÆÇ¿Ú×ÊÍÇ ÖÑ ÒÔÓÖÑ„ËÑËÍÊÖËÍÀŒÛÏÄÑÂÎËÑÏÇ ÖÊÐÃÍÀÎÑÛ×ÊÕÂÐ×ÇÕÊ ˆÔÀÇÆÔÑÙ ƒË¢ÐÐÊÙœÑÔÉËÃ΢٠’ÐÖËÒÔÀÇÆÔÑÙ ®Ô¾ÕÖÑÙŒËÃÏÃÐÖ¢Ù ƒÇЃÔÃÏÏÃÖ½ÃÙ £½ÐÝÃÛÔÑÏÏ¢ÖÊ ¨ÃÏ¿ÃÙM ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ "Lepanto 1571" £¿ÍÑÙœÃÎÑÉÇÔ¾Ù ­ÒÇÂ×ÛÐÑÙ„ÊÏÑՌڽÕÇØÐ ŒÂÐ×Ë×ÃТÐÖËà ’ÐÃÒÎÊÔØÏÃÖËÍÀϽÎÑÙ £¿ÍÑÙ—ÃÕËÎÀÒÑÛÎÑÙ ˆÑËà ǿÐÃË Ê ÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖà ÖÑÛ /HSDQWR ÃÒÀ ÖÊÐ ¿ ÆÔÛÕ¾ ÖÑÛ ϽÚÔË Õ¾ÏÇÔà ÍÃË ÒÑËÃÃÌËÑÎÑÉÇ¿ÖÃËØÙÊÒËÑÕÊ ÏÃÐÖË; ÕÇ ÕÚ½ÕÊ ÏÇ ÖËÙ ÕÖÑ ÚÇÂÕÇËÙÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛ ½ÕÃÕÇÎËÉÀÖÇÔÑÃÒÀ½ÐÃÐ ÚÔÀÐÑÎÇËÖÑÛÔÉ¿ÃÙÑŒÂÎÎÑÉÑÙ ÃнÒÖÛÌÇÖËÙÇ̾ÙÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊ ÖÇÙ ✐ ¨ÑÐ¥ÍÖÓÄÔËÑÖÑÛ ŒÛÐÛÒÑÉÔÃȾ ÖÊÙ ËÆÔÛÖË;٠ÆËÃ;ÔÛÌÊÙ ÏÐÊÏÑпÑÛ ÕÛÐÇÔ ÉÃÕ¿ÃÙ ÖÑÛ ÛÒÀ ¿ÆÔÛÕÊ ÆËÇ ×ÐÑÂÙÆËÍÖÂÑÛ©„ÔÀÏÑËÖÑÛ†Ç Ò¢ÐÖÑ ’ÒÀ ÖÊ £ÃÛÏÃÚ¿Ã ÖÊÙ £ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ÕÖÊÐ ˜ÛÔØÒÃÝ; °ÐØÕʪ „ËÑÔÉ¢ÐØÕÊÒÇÔ˾ÉÊÕÊÙÖØР̽ÐØÐ ÃÒÑÕÖÑÎÓÐ ÒÑÛ ÕÛÏÏÇ ÖÇ¿ÚÃÐ ÕÖËÙ ÇÍÆÊÎÓÕÇËÙ ÇÑÔÖà ÕÏÓÐ ÖÊÙ £ÃÛÏÃÚ¿ÃÙ ÖÊÙ £ÃÛ Ò¢ÍÖÑÛÖÑ ✐ ¨Ñ¢ÔÖËÑÖÑÛ „ËÑÔÉ¢ÐØÕÊ ’ÒÑÍÔË¢ÖËÍÊÙ ž½ÕÖÃÙ ÏÇ ÍÑÕÖÑÂÏËà ÇÒÑÚ¾Ù ÕÖÑ ÄËÄÎËÑÒØÎÇ¿Ñ ² ÍÃȽ ©$GDJLR,,ª ✐ ¨ÑÐ’ÒÔ¿ÎËÑÖÑÛ „Ë¢ÎÇÌÊ ÕÖÑ ÄËÄÎËÑÒØÎÇ¿Ñ ² ÍÃȽ ©$GDJLR ,,ª ÖÑÛ ϽÎÑÛÙ ÏÃÙ ÆËÍÊÉÀÔÑÛ ² ËÕÖÑÔËÑÆ¿ÈÊ ®Ô¾ÕÖÑÛŒËÃÏÃÐÖ¢ÏÇ×½Ïéš ˆÇËÔÃÖÇ¿ÃÍÃËÊ£ÃÂÒÃÍÖÑÙª ŒÛÐÆËÑÔÉ¢ÐØÕÊ ÏÇ ÖÑ „¾ÏÑ £ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ÍÃË ÖÑ ©ˆÔ¢ÕËÐÑ 

ÒÎǪÖÊÙÆÔ¢ÕÊÙ/HW·VGRLW *UHHFH²/HSDQWR ✐ ¨ÑЛÑÂÎËÑÖÑÛ „ËÑÔÉ¢ÐØÕÊ °Í×ÇÕÊÙ ™Ø ÉÔÃÈË;Ù ÕÖÊÐ ÿ×ÑÛÕà ֽÚÐÊÙ $UW²/HSDQWR ✐ 7RŒÇÒÖ½ÏÄÔËÑÖÑÛ ˜ËÕ¾ÉÊÕÊÕÖÑ„ÊÏÑÖËÍÀŒÛÏ ÄÑÂÎËÑ ÖÑÛ „¾ÏÑÛ £ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ÉËà ÖÊÐ ÑÐÑÏÃÖÑÆÀÖÊÕÊ ÖÊÙ ˆÎÃÖÇ¿ÃÙ †ËϽÐÑÙ ˆÔÀÖÃÕ¾ ÏÃÙ Ê ÒÎÃÖÇ¿Ã Ðà ÑÐÑÏÃÕÖÇ¿ ©ˆÎÃÖÇ¿Ã £ÃÛÏÃÚ¿ÃÙ £ÃÛÒ¢ ÍÖÑÛ ² %DWWOH RI /HSDQWR 6TXDUHª ✐ ¨ÑÐ¥ÍÖÓÄÔËÑÖÑÛ ŒÛÏÏÇÖÑÚ¾ ÏÇ ÆÛÑ ÆÔ¢ÕÇËÙ ÕÖËÙ ÇÑÔÖÃÕÖËͽÙ ÇÍÆÊÎÓÕÇËÙ ÖÊÙÊÙÇÒÇÖÇ¿ÑÛÖÊÙ£ÃÛÏà ڿÃÙÖÊÙ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ŒÇÕÛÐÆËÑÔÉ¢ÐØÕÊÏÇÖÑ„¾ ÏÑ £ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ÆË¢ÎÇÌÊ ÖÑÛ ®Ô¾ÕÖÑÛ ŒËÃÏÃÐÖ¢ ÏÇ ×½Ïà ©¥Ë—ÇÐÇÖÕË¢ÐÑËÖÊÙ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ÖÑÛ ÑÛ ÃË ² ˜ËÍÀÐÇÙ ÃÒÀ ÖÊ Üؾ ÕÖÊÐ —ÇÐÇÖÑÍÔÃÖÑÂÏÇÐÊ ÒÀÎʪ œÃÖÃÉÔÃȾÖØЗÇÐÇÖÓÐ„Ë ÑËÍÊÖÓÐÒÑÛÆËÑ¿ÍÊÕÃÐÖÊÐÒÀ ÎÊ ÍÃÖ¢ ÖÑÐ Ñ ÃË ¥ ÍÃÖ¢ÎÑ ÉÑÙ ÃÛÖÀÙ ÃÒÑÖÛÒÓ×ÊÍÇ ÕÇ Ò¿ ÐÃÍà ÖÑÐ ÑÒÑ¿Ñ ÆÓÔËÕÇ Ñ ŒÂÎ ÎÑÉÑÙÕÖÑ„¾ÏÑ£ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ˜ÒËÒνÑÐ Ñ ŒÂÎÎÑÉÑÙ ÕÛÏ ÏÇÖÇ¿ÚÇ ÏÇ ÆËÍÀ ÖÑÛ ÒÇÔ¿ÒÖÇÔÑ ÕÖÊÐ ½Í×ÇÕÊ 126726 ² *5((. $/7(51$7,9( 728 5,60 (;32 ¨ÑпÜÑÛÏÇ ÀÖË Ê ÕÛÏÏÇÖÑÚ¾ ÏÃÙ ÆÇÐ ×à ¾ ÖÃÐ ÆÛÐÃÖ¾ ÚØÔ¿Ù ÖÊ ÆØÔǢРÒÃÔÃÚÓÔÊÕÊÖÑÛÒÇÔËÒÖ½ÔÑÛà ÒÀ ÖÑ „¾ÏÑ £ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ÃÎ΢ ÍÃËÚØÔ¿ÙÖËÙÚÑÔÊÉ¿ÇÙÇÒÃÉÉÇÎ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:14 AM ™ÂÏ›‰·27

ÏÃÖËÓÐÖÊÙÒÀÎÊÙ ’ÐÍÃËÀÎÇÙÑËÇÍÆÊÎÓÕÇËÙ¾ ÖÃÐ ÍÃÖ¢ ÖÊÐ ÇÍÖ¿ÏÊÕ¾ ÏÃÙ ÕÊ ÏÃÐÖËͽÙ×ÃÏÒÑÔÑÂÕÃÏÇÐÃÌÇ ÚØÔ¿ÕÑÛÏÇÆÛÑÑËÑÒÑ¿ÇÙÆÊÏË ÑÛÔÉÑÂÐ ¢ÎÎÇÙ ÒÔÑÑÒÖËͽÙ ÉËà ÖÑ ϽÎÎÑÐ ÇÐÀÙ ÐÇÑÕÂÕÖÃÖÑÛ ÕÛÎÎÀÉÑÛÀÒØÙÑÆËÍÀÙÏÃÙ +ÕÛÏÏÇÖÑÚ¾ÏÃÙØÙ½Ðà ÃÒÀ Öà ËÆÔÛÖËÍ¢ ϽÎÊ ÕÖÑ „ËÇ ×нÙ„¿ÍÖÛÑ©„ÔÀÏÑËÖÑÛ†ÇÒ¢ ÐÖÑ’ÒÀÖÊ£ÃÛÏÃÚ¿ÃÖÊÙ£ÃÛ Ò¢ÍÖÑÛ ÕÖÊÐ ˜ÛÔØÒÃÝ; °ÐØ ÕʪœÃËÃÛÖÀÇÒÇËƾÒËÕÖÇÂÑÛ ÏÇÃÍÔ¢ÆÃÐÖÃÀÖ˽ÐÃÖ½ÖÑËÑÆ¿ ÍÖÛÑ ×à ÆÓÕÇË ¢ÎÎÊ Ó×ÊÕÊ ÕÖÊÐÆËÇ×оÒÔÑÄÑξÖÊÙÒÀÎÊÙ ÍÃËÖÊÙËÕÖÑÔ¿ÃÙÖÊÙ šÕÛÏÏÇÖÑÚ¾ÏÃÙÕÖÊÆËÇ ×о ½Í×ÇÕÊ 126726 ÍÃ×ÀÖË ÏÃÙ½ÆØÕÇÖÊÐÇÛÍÃËÔ¿ÃÐÃÉÐØ ÕÖÑÒÑ˾ÕÑÛÏÇÕǽÐÃÇÛÔÂÍÑË ÐÀ ÖÊÐ ÂÒÃÔÌÊ ÍÃË ÖËÙ ÕÖÑÚÇ ÕÇËÙÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛÏÃٜԿÐÑÛ ÏÇÏ¢ÎËÕÖÃÀÖËÊÕÛÏÏÇÖÑÚ¾ÏÃÙ ¾ÖÃÐ ÇÒËÖÛÚÊϽÐÊ ÃÈÑ ÖÑ ÒÇ Ô¿ÒÖÇÔÀ ÏÃÙ ÒÔÑÕ½ÎÍÛÕÇ ÏÇÉ¢ ÎÑÃÔË×ÏÀÇÒËÕÍÇÒÖÓÐÍÃË΢Äà ÏÇ ÒÑΠ×ÇÖËͽÙ ÍÔËÖËͽÙ ˜ÒË ÒνÑÐ ÍÃÖ¢ ÖÊ ÆË¢ÔÍÇËà ÖÑÛ ÖÔËÊϽÔÑÛÛÒ¾ÔÌÃÐÒÑÎÂÕÊÏà ÐÖËͽÙ ÇÒÃȽÙ ÏÇ ÆË¢ÈÑÔÑÛÙ ÒÃÔ¢ÉÑÐÖÇÙÖÊÙÍÇÐÖÔË;ÙÒÑÎË ÖË;ÙÕÍÊоÙÑËÑÒÑ¿ÑËÇÍƾÎØ ÕÃÐ ÖÊ ÄÑÂÎÊÕ¾ ÖÑÛÙ Ðà ÕÛÐ ÆÔ¢ÏÑÛÐ ÖÑ ½ÔÉÑ ÏÃÙ ˆ½ÔÃÐ ÃÛÖÑ ÛÒ¾ÔÌÇ ÍÃË ½ÐÃÙ ÏÇÉ¢ ÎÑÙ ÃÔË×ÏÀÙ нØÐ ÇÉÉÔÃÈÓÐ ÕÖÑŒÂÎÎÑÉÑ ˆÑËÇÙ Ç¿ÐÃË ÑË ÕÚ½ÕÇËÙ ÕÃÙ ÏÇÖÊ„ÊÏÑÖË;’ÔÚ¾ ’ÒÀ ÖÊ ÕÖËÉϾ ÒÑÛ ÉÐØÕÖÑ ÒÑ˾×ÊÍÇÊÒÔÀ×ÇÕ¾ÏÃÙÉËÃÖÊ ÆÊÏËÑÛÔÉ¿Ã ÖÑÛ ŒÛÎÎÀÉÑÛ Ê „ÊÏÑÖË; ’ÔÚ¾ ÃÉÍ¢ÎËÃÕÇ ÖÊÐ ÒÔÑÕÒ¢×ÇË¢ ÏÃÙ ÀÚË ÏÀÐÑ ÕÖà ÎÀÉËà ÃÎ΢ ÍÃË ÇÏÒÔ¢ÍÖØÙ ÏÇ ÒÔÓÖÊÇнÔÉÇËÃÖÊ×ÇÖË;ÇËÕ¾ ÉÊÕÊ ÖÑÛ ÃÔÏÀÆËÑÛ ÃÐÖËÆÊÏ¢Ô

ÚÑÛ ÉËà ÖÊ ÕÛÏÏÇ ÖÑÚ¾ ÏÃÙ ÕÖÑ „ËÇ ×нÙ „¿ÍÖÛÑ ¨ÀÕÑ ÕÖËÙ ÒÇÔÕËнÙ ÀÕÑ ÍÃË ÕÖËÙ ÈÇÖËнÙ Ç ÒÇÖÇËÃͽÙ ÇÍÆÊÎÓ ÕÇËÙÉËÃÖÊ£ÃÛÏà ڿÃÖÊÙ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ÕÛÐÆËÑÔÉÃÐÓÕÃÏÇ ÏÇÖÑ„¾ÏÑÕÛÉÍÇÍÔËϽÐÇÙÆÔ¢ ÕÇËÙ ˜ÒËÒνÑÐ Ê „¾ÏÑÙ ÀÒØÙ ¾ÆÊ ÃÐÃȽÔÃÏÇ ÏÃÙ Æ˽×ÇÕÇ ÆØÔǢРÖÑ ÒÇÔ¿ÒÖÇÔÑ ˜ÍÇ¿ÐÑ ÒÑÛ ÃÍÀÏÊ ÆÇÐ ½ÚÇË ÑÎÑÍÎÊÔØ ×Ç¿ ÍÃË ÑÈÇ¿ÎÇÖÃË ÃÒÑÍÎÇËÕÖËÍ¢ ÕÇ ÆËÃÆËÍÃÕÖËÍ¢ ÍÃË ÉÔÃÈÇËÑ ÍÔÃÖËÍ¢ÜÊÖ¾ÏÃÖÃÇ¿ÐÃËÊÕÛܾ ÖÊÕÊ ÕÖÑ „ÊÏÑÖËÍÀ ŒÛÏÄÑÂÎËÑ ÖÑÛÃËÖ¾ÏÃÖÀÙÏÃÙÉËÃÖÊÐÑÐÑ ÏÃÖÑÆÑÕ¿Ã ÖÊÙ ˆÎÃÖÇ¿ÃÙ †ËϽ ÐÑÙ ˜ÛÇÎÒËÕÖÑÂÏÇ ÀÖË Ê ÆËÃÆË ÍÃÕ¿Ã×ÃÑÎÑÍÎÊÔØ×Ç¿ÕÖÑ¢ÏÇ ÕÑ ϽÎÎÑÐ ÍÃ×ÀÕÑÐ ÆÇÐ ÛÒ¢Ô ÚÇË Í¢ÒÑËà ½ÐÕÖÃÕÊ ÇÍ ϽÔÑÛÙ ÖÑÛ„¾ÏÑÛ °ÚÇÖÇ ÒÔÑÉÔÃÏÏÃÖ¿ÕÇË Í¢ ÒÑËÇÙÆÔ¢ÕÇËÙÉËÃÖÑÐÇÒÀÏÇÐÑ ÚÔÀÐÑ" ÒÑÔÇ¿ÖÇ Ðà ÏÃÙ ÖËÙ ÒÇÔËÉÔ¢ÅÇÖÇÕÛÐÑÒÖËÍ¢ ˆÔËÐ ÒÇÔ¿ÒÑÛ ÆÛÑ ÇÄÆÑÏ¢ ÆÇÙÕÛÉÍÃνÕÃÏǽÍÖÃÍÖʃÇÐË ; ŒÛнÎÇÛÕÊ ÒÔÑÍÇËϽÐÑÛ Ðà ÇÐÊÏÇÔÓÕÑÛÏÇ ÒÃÎÃË¢ ÍÃË нà ϽÎÊÉËÃÖÊÐÒÑÔÇ¿ÃÖÑÛŒÛÎÎÀ ÉÑÛ ÃÒÀ ÖÊ ÕÂÕÖÃÕ¾ ÖÑÛ ϽÚÔË Õ¾ÏÇÔØҿÕÊÙ½ÐÃÃÒÀÖÃ×½ ÏÃÖà ÖÊÙ ÊÏÇÔ¾ÕËÃÙ ÆË¢ÖÃÌÊÙ ÃÈÑÔÑÂÕÇ ÕÖÑÐ ÒÔÑÉÔÃÏÏÃÖË ÕÏÀ ÏÃÙ ÉËà ÖÊÐ ÇÒÀÏÇÐÊ ÚÔÑ ÐË¢™ÊÖ¾ÕÃÏÇÃÒÀÖÃϽÎÊÏÃÙ Ðà ÍÃÖÃ×½ÕÑÛÐ ÖËÙ ÒÔÑÖ¢ÕÇËÙ ÖÑÛÙϽÚÔËÖÑÖ½ÎÑÙÖÑÛ½ÖÑÛÙ ÓÕÖÇ ϽÕà ÕÖÑ ÒÔÓÖÑ Æ¿ÏÊÐÑ ÖÑÛ нÑÛ ½ÖÑÛÙ Ðà ½ÚÑÛÏÇ ÆÑ ϾÕÇËÖÑÄÃÕËÍÀÏÃÙÒÔÀÉÔÃÏÏà ÉËÃÖÑ ¡ÕÖÀÕÑ ½ÚÑÛÏÇ ¾ÆÊ ÇÌÃÉ ÉÇ¿ÎÇË ÏËà ÆÔÃÕÖÊÔËÀÖÊÖÃ Ê Ñ ÒÑ¿Ã ÕÛÐÃÔÖ¢ÖÃË ¢ÏÇÕà ÏÇ ÖÑ ×½Ïà ÖÊÙ ÑÐÑÏÃÖÑÆÑÕ¿ÃÙ ÖÊÙ ˆÎÃÖÇ¿ÃÙ †ËϽÐÑÙ ŒÖÀÚÑÙ ÏÃÙ Ç¿ÐÃËÐÃÇÒÇÌÇÔÉÃÕÖÑÂÏÇÍÃËÐà ǿÏÃÕÖÇ ÕÇ ×½ÕÊ ÒÑΠÕÂÐÖÑ Ïà Ðà ÒÔÑÖÇ¿ÐÑÛÏÇ ÕÖÑ „¾ÏÑ ÒÔÑÙ½ÉÍÔËÕÊÏËÃÑÎÑÍÎÊÔØϽ ÐÊ ÒÔÀÖÃÕÊ ÉËà ÖÊÐ ÒÔÑ;ÔÛÌÊ ÇÐÀÙ ÆËÇ×ÐÑÂÙ ÃÔÚËÖÇÍÖÑÐËÍÑÂ

ÆËÃÉØÐËÕÏÑ ËÆÇÓÐ ÕÚÇÖËÍ¢ ÏÇ ÃТÒÎÃÕÊ ÖÊÙ ˆÎÃÖÇ¿ÃÙ ÍÃÖ¢ ÖÔÀÒÑÒÑÛÐÃÕÛÐƽÇÖÃËÏÇÖÊÐ ÒÔÑÖÇËÐÀÏÇÐÊÑÐÑÏÃÕ¿ÃÖÊÙ ˜Ò¿ÕÊÙÕÍÑÒÇÂÑÛÏÇÐÃÕÛÐÇ Ú¿ÜÑÛÏÇÖÑÐÍÂÍÎÑÖØÐÆËÃνÌÇ ØÐÕÚÇÖËÍ¢ÏÇÆË¢ÈÑÔÇÙÒÖÛÚ½Ù ÖÊÙËÕÖÑÔ¿ÃÙÖÊÙÒÀÎÊÙÍÃËÖÊÙ ÇÛÔÂÖÇÔÊÙÒÇÔËÑÚ¾ÙÇÐÓÒÔÑÇ ÖÑËÏ¢ÜÑÛÏÇ ÏËà Æ˾ÏÇÔÊ ÃÒÀ ÆÔÃÕÊ ÕÇ ÍÑÐÖËо ÒÇÔËÑÚ¾ ¡ÕÖÀÕÑÇ¿ÐÃËÐØÔ¿ÙÐÃÃÐÃÈÇÔ ×ÑÂÏÇ ÃÐÃÎÛÖËÍ¢ ÕÇ ÃÛÖ½Ù ÖËÙ ÆÔ¢ÕÇËÙ ˜ÎÒ¿ÜÑÛÏÇ Ðà ÏÃÙ ÆÑ ×Ç¿Í¢ÒÑËâÎÎÊÕÖËÉϾÊÇÛÍÃË Ô¿ÃÐÃÕÃÙÇÐÊÏÇÔÓÕÑÛÏÇ œÎÇ¿ÐÑÐÖÃÙ ÍÃË ÃÈÑ ÕÃÙ ÇÛÚÃÔËÕÖ¾ÕÑÛÏÇÉËÃÖÊÈËÎÑÌÇ пÃ×Ã×½ÎÃÏÇÐÃÍÃνÕÑÛÏÇÀ ÎÑÛÙ ÀÕÑË ×ÇØÔÑÂÐ ÀÖË ÑË ÕÍÑ ÒÑ¿ÏÃÙÇ¿ÐÃËÍÑÐÖ¢ÕÇÀÕÃÃÛ ÖÑ¿ÑÔÃÏÃÖ¿ÜÑÐÖÃËÉËÃÖÊÐÒÀÎÊ ÏÃÙ Ðà ÒÎÃËÕËÓÕÑÛÐ ÖÊÐ ÒÔÑ ÕÒ¢×ÇË¢ÏÃÙ ŒÃÙÇÛÚÃÔËÕÖÑÂÏÇÍÃËÒ¢ÎË

˜ÍϽÔÑÛÙÖÑÛ„ŒÖÑÛ ŒÛÎÎÀÉÑÛ/HSDQWR £½ÐÝÃÛÔÑÏÏ¢ÖÊ ƒÇЃÔÃÏÏÃÖ½ÃÙ
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:14 AM ™ÂÏ›‰·28

‚ÈÒÌ·Ù·

ZÒÓÙ·˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· ÃÖ¢ÉÇÐË;ÑÏÑÎÑÉ¿ÃÑÀÔÑÙÃÐÃÒÊ Ô¿Ã ÏÃÙ ÒÃÔÃÒ½ÏÒÇË ÕÇ Í¢ÖË ÆÂÕÍÑ ÎÑÍÃËÆÛÕ¢ÔÇÕÖÑ’ÐÍÎÊ×Ç¿Í¢ÒÑË ÑÙÐÃÒÇÔËÉÔ¢ÅÇËÕͽÅÇËÙÍÃËÕÛÐÃË Õ×¾ÏÃÖÃÒÑÛÖÑÛÉÇÐТÑÀÔÑÙÃÛÖÀÙÕÖÑ ¢ÍÑÛÕÏ¢ ÖÑÛ Õ¿ÉÑÛÔà ×à ÕÛÐÃÐÖ¾ÕÇË ÆÛ ÕÍÑοÇÙÕÖÊÐÒÇÔËÉÔÃȾˆÓÙÐÃÒÇÔËÉÔ¢ ÅÇËÍÃÐÇ¿ÙÖÑÐÈÀÄÑ ’Ð Ç¿ÚÇ ÚÔÓÏÃ Ñ ÈÀÄÑÙ ×à ¾ÖÃÐ ÏàÔÑ«ÃÐ Ç¿ÚÇ ÕÚ¾ÏÃ Ñ ÈÀÄÑÙ ×à ¾ÖÃÐ ÃÍà ÐÀÐËÕÖÑÏÇÒÑÎνÙÍÑÈÖÇÔ½ÙÉØпÇÙ«ÃÐ ¾ÖÃÐÜÓÑÑÈÀÄÑÙ×þÖÃÐÃÚËÐÀÙœÃË×à ǿÏÃËÇËÎËÍÔËоÙ »ÒØÙ ÒÑÎÎÑ¿ ¢ÎÎÑË ÍË ÇÉÓ ½ÚØ ÇÒÃÐÇË ÎÊÏϽÐà ÌÑÔÍ¿ÕÇË ÖÊÐ ÃÐÃÒÊÔ¿Ã »ÒØÙ ÒÑÎÎÑ¿¢ÎÎÑËÍÃËÇÉÓ½ÚØÃÍÑÛÏÒ¾ÕÇËÏËà ÍÑÈÖÇÔ¾ÉØпÃÖÑÛÈÀÄÑÛÖÊÙÃÐÃÒÊÔ¿ÃÙ ½ÚØ ÈÃÐÖÃÕÖÇ¿ ÒÓÙ ÏÒÑÔÇ¿ Ðà ÃËÕ×¢ÐÇÖÃË Í¢ÒÑËÑÙ ¾ Í¢ÒÑËÑË ÒÑÛ ÄÔ¿ÕÍÑÐÖÃË ÃÐÖËϽ ÖØÒÑËÏÇÖÊÐÃÐÃÒÊÔ¿ÃØÙÉÇÉÑÐÀÙ „ÂÕÍÑÎÑÍÃËÆÛÕ¢ÔÇÕÖÑÃÎ΢ÀÚËÇÒÃÔ ;ÙÎÀÉÑÙÉËÃÐÃÃÔÐÊ×ÓÐÃÒÇÔ¢ÕØÏËÃÇ ÄÆÑÏ¢ÆÃÆËÃÍÑÒÓÐÏÃÜ¿ÏÇÖÊÈ¿ÎÊÏÑÛÊ ÑÒÑ¿ÃÖÛÉÚ¢ÐÇËÐÃÇ¿ÐÃËÏÊÖ½ÔÃÇÐÀÙÒÃËÆË ÑÂÏÇÃÛÖËÕÏÀ %Ô½×ÊÍÃÎÑËÒÀÐÍ¢ÒÑËÃÕÖËÉϾÐÃÏÑË Ô¢ÜÑÏÃËÖËÙϽÔÇÙÍÃËÖËÙÐÂÚÖÇÙÏËÃÙÇÄÆÑ Ï¢ÆÃÙÏÇÖÑÐÏËÍÔÀÏÑÛÈ¿ÎÑÖÑЯÎÍÊÍÃË

œÖÊÐÍÃξÏÑÛÈ¿ÎÊÖÊÏÊÖ½ÔÃÖÑÛ¥¯ÎÍÊÙ ÆÇÐÏÃÙ½ÍÃÐÇÖÊÚ¢ÔÊÐÃÃȾÕÇËÒ¿ÕØÖÊÐ ÆËÃÈÑÔÇÖËÍÀÖÊÖ¢ ÖÑÛ« ÖÊÐ Ò¾ÔÇ ÏÃÜ¿ ÖÑÛ«ÏÃÜ¿ÏÃÙÆÊÎÃƾÍÃ˽ÄÃÎÇÇÍÇ¿ÐÑÙ ÖÑÛÙÍÃÐÀÐÇÙÃÛÖ¾ÙÖÊÙÕÛÐÂÒÃÔÌÊÙ’ÛÖË ÕÏÀ ÑÐÑÏ¢ÜÑÛÐ ÑË ÇËÆËÍÑ¿ ÃÛÖ¾ ÖÊÐ ÆËÃÈÑ ÔÇÖËÍÀÖÊÖÃ’ÚÃÔÖÑÉÔ¢ÈÊÖÊÒÇÔËÑÚ¾ÉËÃÇ ϽÐÃÃÛÖ¾ÊÕÛÐÂÒÃÔÌÊš½ÐÐÑËÃÖÊÙÃÛ ÖÑÆË¢×ÇÕÊÙ¢ÉÐØÕÖÊÑÇÎÇÂ×ÇÔÑÙÚÔÀÐÑÙ ÏÊÆÇÐËÍÀÙ ÍÃË ÃÐ ÒÔ½ÒÇË ÑÒØÕƾÒÑÖÇ ÉËà ͢ÒÑËÑÎÀÉÑÐýÚÇËÙÇÎÇÂ×ÇÔÑÚÔÀÐÑÖÑÐ ÃÐÖÃÎ΢ÕÇËÙÏÇÖÑÐÂÒÐÑœ¢×ÇÕÖËÉϾÍÃË ÏËÃÍÃËÐÑÂÔËÃÇÐÖÑξ½ÒÇÈÖÇÕÖÑÖÔÃÒ½ÜË Í¢×Ç ÕÖËÉϾ ÍÃË ÏËà ÍÃËÐÑÂÔËà ÒÃÔ¢ÄÃÕÊ ÖÊÙ ÇÐÖÑξÙ ½ÍÃÐÇ ÃËÕ×ÊÖ¾ ÖÊÐ ÒÃÔÑÛÕ¿Ã ÖÑÛ¯ÎÍÊÕÖÊÕÛÐÖÔÑÈË¢ÏÃÙ ˆÔÑÕÒÃ×Ó Ðà ÄÑÊ×¾ÕØ ÖÊ È¿ÎÊ ÏÑÛ ÕÖÑнÎÇÉÚÑÖÊÙÕÛÏÒÇÔËÈÑÔ¢ÙÖÑÛˆÀÕÑ ÆÂÕÍÑÎÑÃÍÀÏÃÍÃËÉËÃÏËÃÇÄÆÑÏ¢ÆÝÀ ÐËÏÃÒÔ½ÒÇËÍ¢ÒÑËÑÙÐÃÖÑÐÍÔÃÖ¢ÇËÃÒÀÖÑ Ú½ÔËÉËÃÖ¿ÊÆÛÕÍÑοÃÖÑÛÖÑÛÆÊÏËÑÛÔÉÇ¿ Ö¢ÕÊÈÛɾÙÒÔÑÙÖÑÒÑÛ×ÇТˆÑÂÐÃÖÑÐ ÃȾÕÇËÙÐÃÒ¢ÇË ÍÀÏÃ Ê ÆÛÕÍÑοà ÖÑÛ ÖÑР͢ÐÇË Ðà ÕÍ¿ÜÇË Öà ÔÑÂÚà ÖÑÛ ÏÀÎËÙ ÄÔÇË ÇÛ ÍÃËÔ¿Ã »ÒÑÛ ÄÔÇ×ÑÂÏÇ ½ÚÑÛÏÇ ÏÃÜ¿ ÏÃÙ ÄÇÎÀÐÃÍÃËÍÎØÕÖ¾ÍÃËÔ¢ÄÑÛÏǦ¢ÄÑÛÏÇ

’


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:15 AM ™ÂÏ›‰·29

ÍÃ×ÊÏÇÔËТ ÉËÃÖ¿ ÒÀÕà ÔÑÂÚà ÏÒÑÔÇ¿ Ðà ÃÉÑÔ¢ÕÇË ÍÃÐÇ¿Ù ’Î΢ ÍÃË ÆÇÐ É¿ÐÇÖÃË Ðà ǿÐÃË ÃÒÇÔËÒÑ¿ÊÖÑÙ« ÆÇÐ ÖÃËÔË¢ÜÇËÏÇÖÊÐÑÏÑÔÈË¢ÖÑÛ ¥ ÍÓÆËÍÃÙ ÇÒËÍÑËÐØпÃÙ ÖÑÛ²ÒÑÎÂÆËÃÈÑÔÇÖËÍÀÙÃÒÀ ÖÑÐ ÍÑËТ ÃÒÑÆÇÍÖÀ ÍÓÆËÍà ÖÊÙ ÎÇÍÖË;Ù ÇÒËÍÑËÐØпÃÙ ² ÒÇÔ˽ÚÇËÃÒ· ÀÎÃÒÔÑÍξÕÇËÙ ÃÐÛÒÃÍѾÙ ÉËà ƾÎØÕÊ ÖÊÙ ÒÃÔÑÛÕ¿ÃÙ ÖÑÛ ÚÃÏÀÉÇÎÃ Ë ÍÃÐÑÒÑ¿ÊÕÊÙÀÖÃÐÄνÒÇËÖÊÐ ÃÒÇÎÒËÕ¿Ã ÕÖà ÒÔÀÕØÒ¢ ÏÃÙ«ÍÃËÇÍÇ¿ÐÊÐÃË«ÇÍÇ¿ÐÊ ÖÊÐÃÉØÐËÓÆÊÒÔÑÕÒ¢×ÇËÃÐà ÏÃÙÒÇËÀÕÃ×½ÎÇËÐÃÏÃÙÒÇË ÍÃË ÆÇÐ ÏÒÑÔÇ¿ ˜ÉÓ ÚÃϽÐÊ ÕÖÑÆË¢ÕÖÊÏà ¢ÚÐØ ϽÕà ÕÖÑ ÄνÏÏà ÖÑÛ ÖÊÐ ÇÒËÍÑËÐØпà ÀÒØÙ ÖÊÐ ½ÚØ ÕÛÐÊ׿ÕÇË ÍÃË ÃÐÖ¿ ÉË· ÃÛÖÀ ÒÿÔÐØ ÏËà ÇÒ¿ÏÑÐÊ ¢ÔÐÊÕÊ „ÇÐ×ýÔ×ØÇÉÓÏÑÛν ÇË«ÆÇÐÏÒÑÔÓ«ÇÕÂ×Ã½Ô ×ÇËÙ Ðà ÏÇ ÄÔÇËÙ« ÃÐ ÏÒÑ ÔÇ¿Ù œÃË ÇÉÓ ¢ÎÎÑÖÇ ÏÒÑÔÓ ÍÃË¢ÎÎÑÖÇÀÚ˯ÎÎÑÖÇÍÃÖà ÐÑÓ ÍÃË ¢ÎÎÑÖÇ ÀÚË ŒÍ½ÈÖÑ ÏÃË ÒØÙ ¿ÕØÙ ÏÒÑÔÇ¿ ÃÎ΢ ÆÇÐ ÖÑ Í¢ÐÇË Ç ÄÑÎÇÂÇË ¿ ÕØÙ« œÃË Æ¿ÒÎÃ Ê È¿ÎÊ ÏÑÛ« ÇÍÇ¿ÐÊ ÒÑÛ ÄËÓÐÇË Í¢×Ç Ï½Ôà ÉËà ÒÑÎ΢ ÚÔÀ ÐËà ÃÛÖ¢ ÍÃË ¢ÎÎà ÒÑÎ΢ š È¿ÎÊ ÏÑÛ ÒÑÛ ÌÛÒТÇË ÍÃÖÃÏÇÕ¾Ù ÕÖÊ ÐÂÚÖà ÍÃÖÃÝÆÔØϽÐÊ ÉËÃÖ¿ ÄνÒÇË ÕÖÑÐ ÂÒÐÑ ÖÊÙ ÒØÙÖÑÐÚ¢ÐÇËšÖ¢ÕÊÈÛɾ٠² ÖÊÐ ½ÚÇË ÏÀÐËÏÊ Öà ÖÇÎÇÛ ÖÿÃÚÔÀÐËòÑƾÉÊÕÇÐÃÄ¢ ÎÇË ÆËÒ΢ ÍÃË ÖÔËÒ΢ ÍÎÇËÆË¢ ÕÇÀÎÇÙÖËÙÒÀÔÖÇÙÖÑÛÕÒËÖË

Ñ ÍË ÀÏØÙ «ÇÍÇ¿ÐÑÙ ÍÃÖà ȽÔÐÇËÐÃÌÇÈÂÉÇˈÀÕÑÆ ÕÍÑÎÑ Ðà ÜÇËÙ ÍÑÐÖ¢ ÖÑÛ« ÃÎ΢ ÍÃË ÒÀÕÑ ÆÂÕÍÑÎÑ Ðà ÖÑÐ ÃËÕ×¢ÐÇÕÃË ÃÒÔÑÕÖ¢ÖÇÛ ÖÑϽÕÃÕÖÊТÉÔËÃÐÂÚÖÃ

˜ˆ›¥¦ž¡¨›œ’Œ˜›£’¦›’ ˜›„›œšŒ’ƒ¡ƒšŒ’ˆ¥ ¨¥Œ­††¥ƒ¥©’†œ­¥£šª

ÃË ÖÔËÉÂÔØ ÑË ÒÇÔ¿ÇÔ

. ÉÑË« ÇÍÇ¿ÐÑË ÒÑÛ ÍÑË

Ö¢ÜÑÛÐ ½ÍÒÎÊÍÖÑË ½Ðà ÒÃËÆ¿ ÐÃÍÎÇ¿ÐÇËÖÃÃÛÖË¢ÖÑÛÉËÃÐà ÃÒÑÏÑÐØ×Ç¿ ÕÖÊ ÆË; ÖÑÛ Ê ÕÛڿëÕÖÑ ÆËÍÀ ÖÑÛ ÍÀ ÕÏÑ«Õ· ½Ðà ÍÀÕÏÑ ÒÑÛ ½ÚÇË ÃÒ· ÀÎë ¢ÎÎÑÖÇ ÊÕÛÚ¿Ã Ã ÒÀÎÛÖÊ ÍÃË ¢ÎÎÑÖÇ ÊÚÊÔÀ ÕÒ¢ÕËÏÑ ÒË¢ÖØÐ ÉËà ½ÐÖÑÐÊ Æ¾ÎØÕÊÒÃÔÑÛÕ¿ÃÙœÃËÑËÒÇ Ô¿ÇÔÉÑË ÍÑËÖ¢ÜÑÛЫ ÍÑËÖ¢ ÜÑÛнÍÒÎÊÍÖÑËÍÃËÍ¢ÐÑÛÐà ÍÀÏÃÒËÑÆÂÕÍÑÎÊÖÊÆË;ÏÃÙ ×½ÕÊ©¯ÎÍÊÖËÍ¢ÐÇËÙ«ŒÛÉ ÚØÔ½ÕÖÇ ÏÃÙ ÆÇÐ ×à ÌÃÐà ÕÛÏÄÇ¿ «×à ÒÔÑÕ½ÚÑÛÏǪ Ã̽ÔÑÛÏÇÀÎÑËÀÖË×ÃÌÃÐà ÕÛÏÄÇ¿ƒËÃÖ¿ÀÕÑÍÃËÐÃÒÔÑ Õ½ÚÑÛÏÇÇÍÇ¿ÐÑÙ×ÃÄÔÇËÖÑÐ ÖÔÀÒј¿ÐÃËÊÆË;ÖÑÛÆ˽ÌÑ ÆÑÙ„ÇнÚÇËÈËÎÑÆÑÌ¿ÇÙÆÇÐ ×à ÆËÃÍÔË×Ç¿ ÕÖËÙ ÕÒÑÛƽÙ ÆÇÐ×ÃÇÔØÖÇÛÖÇ¿ÍËÃÐÇÔØ ÖÇÛÖÇ¿ ÆÇÐ ×à ÏÒÑÔ½ÕÇË ÒÑÖ½ ÐÃÖÑÒÇËÕÇÍÃнÐÃНÑË¢ÜÇË ÖÔÃÉËÍÀÏÃÆÇÐ Ç¿ÐÃË ÆÇÐ Ç¿ ÐÃË×¢ÐÃÖÑÙ Ç¿ÐÃËÜؾËà Üؾ ÆËÃÈÑÔÇ ÖË; ÖÊÙ Ñ ÒÑ¿ÃÙÖÑÖ¿ÏÊ Ïà ÏÒÑÔÑÂÐ Ðà ÑÔ¿ÕÑÛÐ ÏÀÐÑ ÇÍÇ¿ÐÑË ÑË ¢ÌËÑË ÒÑÛ Ö¢ÚÖÊÍÃÐ Ðà ÖÊÐÛÒÊÔÇÖÑÂÐ ÎÍÊ Ê ÇÄÆÑÏ¢Æà ÒÑÛ

’ Ò½ÔÃÕÃÏÃÜ¿ÕÑÛÏǽ

ÍÃÐÇÍÃÎÂÖÇÔÑ¢Ð×ÔØÒÑ

0¿ÃÈ¿ÎÊ

¥ŒÂÎÎÑÉÀÙÏÃÙÕÇÕÛÐÇÔÉà տÃÏÇÖÑŒÚÑÎËÍÀŒÂÏÄÑÛÎÑÇËÆË ;ÙÃÉØɾÙÍÃËÇÍÒÿÆÇÛÕÊÙÍÃË ÃÐÖËÒÔÀÇÆÔÑÖÑÛŒÛÎÎÀÉÑÛÏÃÙ Í’×ÃТÕËÑœ¦ËÕÄ¢ÑÔÉ¢ÐØÕÇ ÕÇÏËТÔËÃÇËÆË;ÙÃÉØɾÙÏÇÉÇ ÐËÍÀÖ¿ÖÎÑ©¯ÖÑÏÑÏÇ’ÐÃÒÊÔ¿Ã ¥ËÍÑɽÐÇËÃŒÚÑÎÇ¿ÑœÑËÐØпê ˜ÐÆÇËÍÖË͢͢ÒÑËÇÙÃÒÀÖËÙ×Ç ÏÃÖËͽÙÇÐÀÖÊÖÇÙÒÑÛÃÐÃÒÖ Ú×ÊÍÃоÖÃÐ ❏ ¨ËÇ¿ÐÃËÊÃÐÃÒÊԿèËνÏÇ ˜ËÆË;’ÉØɾ ❏ £ÑÊÖË;ÃÐÃÒÊÔ¿Ã ❏ ’ÛÖËÕÏÀÙ ❏ „ËÃÖÃÔÃÚ½ÙÃËÕ×ÊÖÊÔËÃͽÙ ❏ œËÐÊÖËͽÙÃÐÃÒÊÔ¿ÇÙˆÑÎÎà ÒνÙÃÐÃÒÊÔ¿ÇÙ ❏ ŒÂÐÆÔÑÏÑ„˜ˆ­Ã×ÊÕËà ͽÙ„ÛÕÍÑοÇÙ ❏ ’пÚÐÇÛÕÊÆË¢ÉÐØÕÊÇËÆËÍÓÐ ÇÍÒÃËÆÇÛÖËÍÓÐÃÐÃÉÍÓÐŒÛÏÄÑÛ ÎÇÛÖË;ÉÑнØÐÍÃËÒÃËÆËÓÐ ❏ ŒÛÏÒÇÔËÎÊÒÖË;˜ÍÒÿÆÇÛÕÊ ❏ —Ã×Ï¿ÆÇÙÇÍÒÿÆÇÛÕÊÙÕÖÊÐ ˜ËÆË;’ÉØɾ˜ÒÃÉÉÇÎÏÃÖËÍÀÙ ÒÔÑÕÃÐÃÖÑÎËÕÏÀÙ’Ïǒ ❏ œ½ÐÖÔÄËÊϽÔÇÛÕÊÙ²šÏÇ Ô¾ÕËÃÙžÔÑÐÖ¿ÆÃÙ ❏ œ½ÐÖÔÄÊÏËÑÛÔÉË;Ù’Òà ÕÚÀÎÊÕÊÙ œ„’ˆ

❏ ŒÖ½ÉÇÙ­ÒÑÕÖÊÔËÜÀÏÇÐÊÙ „ËÃÄ¿ØÕÊÙ ❏ œÑËÐØÐËÍ¢×½ÏÃÖÃÍÃË’Ïǒ ❏ ’ÏǒÍÃ˘ÔÉÃÕ¿Ã ¨ÃÕÇÏËТÔËþÖÃÐÆØÔÇ¢ÐÍÃË ÃÒÇÛ×ÂÐÑÐÖÃÐÕÇÉÑÐÇ¿ÙÇÍÒÃË ÆÇÛÖËÍÑÂÙÇÒÃÉÉÇÎÏÃÖ¿ÇÙÒÑÛ ÇÔÉ¢ÜÑÐÖÃËÕÖÑÚÓÔÑÖÊÙÃÐÃÒÊ Ô¿ÃÙÇÍÒÔÑÕÓÒÑÛÙÈÑÔ½ØÐÍÃË ÕÇÀÕÑÛÙÕÛÏÒÑοÖÇÙÏÃÙÇÐÆËà ȽÔÑÐÖÃËÐýÔ×ÑÛÐÕÇÇÒÃȾÏÇ ÖÑÐÇÛÿÕ×ÊÖÑÚÓÔÑÖÊÙ’ÐÃÒÊ Ô¿ÃÙ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:15 AM ™ÂÏ›‰·30

Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ

∞fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Œ½ÎÈË

$ÉËÃÕÏÀÙ

ÛÏÏÇÖÑÚ¾ +ÆËÍË¢ÏÃÙÕ

ÓÐËÑ ÖÑÐÊÏËÏÃÔÃ× (×ÇÎÑÐÖ½ÙÕ 

(ÛÉÇпÆÇËÑ°Í×ÇÕÊÃÒÑÎË×ØϽÐÑÛÆ¢ÕÑÛÙ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:15 AM ™ÂÏ›‰·31

+ÏÇÔ¿ÆÃÇÍÒÃËÆÇÛÖËÍÓÐ

+ÏÇÔ¿ÆÃ(Œ$ÏÇ$

ÀÊÏÃ 7ÑÂÔÖÃÏÇÐ

0Ò¢ÕÍÇÖÏÇÃÏÃÌ¿ÆËÃ

Û3¿ÑÛ .ÃȽÙÕÖÊÐÒÃÔÃοÃÖÑ

ÆÔËÃÖË; +ÎËÑÄÃÕ¿ÎÇÏÃÕÖÊÐ$

.ÃȽÙÕÖÊÐÒÎÃÖÇ¿Ã

ÖÊЈÔÀÇÆÔÑ ƒÇн×ÎËýÍÒÎÊÌÊÕ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:15 AM ™ÂÏ›‰·32

Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ

ˆÃÕÚÃÎ ÃÍÂÐÇËÃÙ ŒÖÑ$ÔÚÿÑ×½ÃÖÔÑ0

°Í×ÇÕÊÈËÎÑÖÇÎËÕÏÑ ÉËÃÖÊÐ$†.<21+ÃÒÀÖÑžÓÖÊ0ÀÕÚÑ

ˆÑÆÑÕÈÃËÔ¢ÍË

ÖÊÙˆÔѽÆÔÑÛ ŒÑÛÄ΢ÍËÃÕÖÑÐ;ÒÑ

ÃËÔËÑ ˆÃÜ¢ÔËÍÃÎÑÍ 

ˆ¿ÖÃÇ×ÇÎÑÐÖÔËÓÐ


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:16 AM ™ÂÏ›‰·33

ÃÕÚÃÎËÐÀˆÃÜ¢ÔË

ÀÏÃÙ ŒÖÑÐÍÃÔÐÃÄÃÎËÍÀÚÑÔ

7ÕËÍпÜÑÐÖÃÙ 7ÔÓÉÑÐÖÃÙÕÖÊÐÃÛξÏÃÙ

∞fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ +©Œ7(ƒ+ªÖÑ
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 11:16 AM ™ÂÏ›‰·34

ÂÂÙÂȷο

2016 ¤ÙÔ˜ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË

2400 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘

T

ÑÃÐÃÍÊÔÂÚ×ÊÍÇ°ÖÑÙ’ÔËÕÖÑÖ½ÎÊ ÃÒÀÖÊÐ8QHVFRÏÇÃÈÑÔϾÖÊÕÛÏÒξ ÔØÕÊÚÔÀÐØÐÃÒÀÖÊɽÐÐÊÕÊÖÑÛÏÇÉ¢ ÎÑÛ°ÎÎÊÐÃÈËÎÑÕÀÈÑÛÍ˽ÒÇËÖÃÃÒÀÕÚÇÖË; ÒÔÀÖÃÕÊÒÑÛÛÒ½ÄÃÎÇʘÎÎÊÐË;˜×ÐË;˜ÒË ÖÔÑÒ¾

’ÔËÕÖÑÖ½ÎÊÙ

Ò®’ÔÚÿÑÙ°ÎÎÊÐÃÙÈËÎÀÕÑÈÑÙ

£

ÇØÔÇ¿ÖÃËÃÒÀÖÑÛÙÏÇÉÃÎÂÖÇÔÑÛÙÈËÎÑ ÕÀÈÑÛÙÀÎØÐÖØÐÇÒÑÚÓÐ ƒÇÐо×ÊÍÇ ÕÖà ŒÖ¢ÉÇËÔà ÖÊÙ ÃÍÇÆÑпÃÙ ŒÇ ÊÎËÍ¿Ã ÇÖÓÐ ¾Î×Ç ÕÖÊÐ ’×¾Ðà ÍÃË ×¾ÖÇÛÕÇ ÕÖÊ ŒÚÑξ ÖÑÛ ˆÎ¢ÖØÐÑÙ ÖÊ ÉÐØÕÖ¾ ’ÍÃÆÊ Ï¿ÃÇÒ¿ÑÎÀÍÎÊÔýÖÊϽÚÔËÖÑ×¢ÐÃÖÑÖÑÛ ˆÎ¢ÖØÐà Œ· ÃÛÖÀ ÖÑ ÆË¢ÕÖÊÏà ÆËÃÍÔ¿×ÊÍÇ ÉËà ÖÊÈËÎÑÏ¢×ÇËÃÍÃËÖÊÆËÃÎÇÍÖË;ÖÑÛÆÇËÐÀÖÊÖà ÕÒÑÂÆÃÕÇÖÊÐÒÎÃÖØÐË;ÈËÎÑÕÑÈ¿ÃÍÃ˽×ÇÕÇ ÖÃ×ÇϽÎËÃÖÊÙÆË;ÙÖÑÛ Ñ ÖÑР͢ÎÇÕÇ Ñ ÄÃÕËÎË¢Ù ÖÊÙ Ã ÍÇÆÑпÃÙž¿ÎËÒÒÑÙÍÃËÃнÎÃÄÇÖÊÐÇÍ ÒÿÆÇÛÕÊÖÑÛÉËÑÛÖÑÛ’ÎÇÌ¢ÐÆÔÑÛÒÑÛÖÀÖÇ ¾ÖÃÐÇÖÓÐ+ÇÍÒÿÆÇÛÕÊÆËÃÍÀÒÊÍÇÏÀÎËÙÑ ’νÌÃÐÆÔÑÙ¢ÔÚËÕÇÐÃÒÔÑÇÖÑËÏ¢ÜÇÖÃËÉËÃÖÊÐ ÍÃÖ¢ÖØЈÇÔÕÓÐÇÍÕÖÔÃÖÇ¿Ã7ÀÖÇÇÒ½ÕÖÔÇÅÇ ÕÖÊÐ ’×¾Ðà (ÍÇ¿ÄÔ¾ÍÇ ÀÎÑÛÙÖÑÛÙÆÊ ÏÀÕËÑÛÙÖÀÒÑÛÙÍÃÖÇËÎÊÏϽÐÑÛÙÃÒÀÖÑÛÙÆËà ÈÀÔÑÛÙÈËÎÑÕÀÈÑÛÙƒËÃÖÑÎÀÉÑÃÛÖÀ¢ÔÚËÕÇ Ðà ÈËÎÑÕÑÈÇ¿ ÏÇ ÖÑÛÙ È¿ÎÑÛÙ ÖÑÛ ÒÇÔÒÃÖÓ ÐÖÃÙÍ¢ÖØÃÒÀÖËÙÆÇÐÖÔÑÕÖÑËÚ¿ÇÙÍÑÐÖ¢ÕÖÊÐ ÀÚ×ÊÖÑÛ›ÎËÕÕÑÂÒÑÖÃÏу˷ ÃÛÖÀÍÃËÊŒÚÑ ξÖÑÛÑÐÑÏ¢ÕÖÊÍLjÇÔËÒÃÖÊÖË;ŒÚÑξÍÃËÑË

T

ÑÒÃÆÑ¿ ÖÑÛ ÒÇÔËÒÃÖÊÖËÍÑ¿ ÈËÎÀÕÑÈÑË »ÖÃÐ ÑË ÏÃ×ÊÖ½ÙÖÑÛÒÂÍÐØÕÃÐÒÑÎÂÖÀÖÇÆ¿ÆÃÕÍÇÍà ׾ÏÇÐÑÙÍÃËÒÇÔËÕÖÑËÚËÕϽÐÑÙÃÒÀÃÛÖÑÂÙ ÏÇÉÃÎÑÈÛßà ÖÑÛ ’ÔËÕÖÑÖ½ÎÊ Í¿ÐÊÕÇ ÖÑ È×ÀÐÑ ÖØÐ ÕÛÉÚÔÀÐØÐ ’×ÊÐÿØÐ ÈËÎÑ ÕÀÈØÐÑËÑÒÑ¿ÑËÒÑËÍËÎÑÖÔÀÒØÙÖÑÐÍÃÖÃÕÛÍÑ È¢ÐÖÊÕÃÐÍÃËÖÑÐÇÌÂÄÔËÕÃÐ’ÍÀÏÃÍÃËÑÃÐË ÅËÀÙ ÖÑÛ œÃÎÎËÕ×½ÐÊÙ Ñ ÑÒÑ¿ÑÙ ÕÛÐÀÆÇÛÕÇ ÖÑÐ ’νÌÃÐÆÔÑ ÕÖÊÐ ÇÍÕÖÔÃÖÇ¿Ã ÍÃÖÊÉÀÔÊÕÇ ÖÑÏÇÉ¢ÎÑÈËÎÀÕÑÈÑÕÖÑÐ’νÌÃÐÆÔÑÍÃËÇÌ ÈÃÐÇ ÇÐÃÐÖ¿ÑÐ ÖÑÛ ÑÎÀÍÎÊÔÊ ÕÛÐØÏÑÕ¿Ã ÒÑÛ ÕÖÇÈÀÖÃÐ Ö¢Úà ÍÃÖ¢ ÖÊÙ ÜؾÙ ÖÑÛ ’ÎÇ̢РÆÔÑÛ œÑÛÔÃÕϽÐÑÙ ÍÃË ÃÊÆËÃÕϽÐÑÙ ÃÒÀ ÖÊÐ ÒÑÎÇÏË; ÒÑÛ ÛÈ¿ÕÖÃÖÑ ÃÒÀ ’×ÊÐÿÑÛÙ ÈËÎÀ ÕÑÈÑÛÙ ËÆ¿ØÙ ÏÇÖ¢ ÖÑ ×¢ÐÃÖÑ ÖÑÛ ’ÎÇ̢РÆÔÑÛÑ’ÔËÕÖÑÖ½ÎÊÙÍÃÖ½ÈÛÉÇÕÖÊ®ÃÎÍ¿ÆÃÀ ÒÑÛÇ¿ÚǽÐÃÇÌÑÚËÍÀÕÒ¿ÖËÍÃËÒ½×ÃÐÇÇÍÇ¿ÃÛ ÖÑÇÌÀÔËÕÖÑÙÍÃËÒËÍÔÃϽÐÑÙ Ò¾ÔÌÇ ÃÒÀ ÖËÙ ÒËÑ ÕÊÏÃÐÖËͽÙ ÏÑÔȽ٠ÖÊÙ ÈËÎÑÕÑÈË;Ù ÕͽÅÊÙ ÖÑÛ ÃÔÚÿÑÛ ÍÀÕÏÑÛ ’ÒÑÈÃÕËÕÖË; ¾ÖÃÐ Ê ÕÛÏÄÑξ ÖÑÛ ÕÖÊ ɽÐÇÕÊ ÖÊÙ †ÑÉË;Ù ­Ò¾ÔÌÇ ÈÛÕËÑÆ¿ÈÊÙ ÈËÎÀÕÑÈÑÙ ÍÃË Ñ ÕÊÏÃÐÖËÍÀÖÇÔÑÙ ÃÒÀ ÖÑÛÙ ÆËÃÎÇÍÖËÍÑÂÙÖÊÙÃÔÚÃËÀÖÊÖÃÙ¥ËÃÒÀÅÇËÙÖÑÛ ÉËÃÖÊЈÑÎËÖË;ÕÛÏÒÛÍÐÓÐÑÐÖÃËÕÖÑ×ÇÓÔÊÏà ÀÖË Ñ ¢Ð×ÔØÒÑÙ Ç¿ÐÃË ©ÜÓÑÐ ÒÑÎËÖËÍÀЪ š ÆË ÆÃÕÍÃοà ÖÑÛ ÆËÃÒ½ÔÃÕÇ ÄÃ×ÂÖÃÖà ÖÊ ÆÛÖË; ÈËÎÑÕÑÈË; ÍÃË ÇÒËÕÖÊÏÑÐË; ÕͽÅÊ ϽÚÔË ÍÃË ÖÊÐ ˜ÒËÕÖÊÏÑÐË; ˜ÒÃТÕÖÃÕÊ ÖÑÛ ÑÛ ÃËÓ ÐÃ’ÒÀÖÑÖÇÔ¢ÕÖËѽÔÉÑÖÑÛ ÄËÄοÃÍÛ Ô¿ØÙ ÕÇ ÏÑÔȾ ÆËÃÎÀÉØÐ ÖÇÎËÍ¢ ÕÓ×ÊÍÃÐ ÄËÄοÃÍÃËÏÇÔËÍ¢ÃÒÑÕÒ¢ÕÏÃÖÃÃÒÀÖâÎÎÃ

H

Y


ALKYONH DEK 2016 11/23/16 10:59 AM ™ÂÏ›‰·35

¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ·

ŸÏË Ë ¡·‡·ÎÙÔ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ «∞Ï΢fiÓ˘»

Δ

Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËΠÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi, Î·È ·fi Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ™ÙË ÛÂÏ›‰· ·˘Ù‹ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÌÔÓ›ÌˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ «∞§∫À√¡∏™ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞§∫À√¡∏™ fiÙÈ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, ÛÙȘ ÂÍfi‰È˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ www.alkyoni-amea.gr ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ facebook.

ª√¡πª√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ - ∂£∂§√¡Δ∂™ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

†ÑÉËÕÖËÍÀÉÔÃÈÇ¿Ñ®ÀÔÖÊ„½ÕÒÑËÐÃÙ „ËÍÊÉÑÔËÍÀÉÔÃÈǿуͿÜ×ÃÕËÎÇ¿ÑÛ „ÑÂÔÑÙ®ÃÔÃÎÃÏÒÑÙ ¨ÇÚÐËÍÀÉÔÃÈÇ¿ÑÃÐÇÎÍÛÕÖ¾ÔØÐ

œÃÏ¢ÔÃÙœØÐÐÑÙ ´=();,6µŒÛÏÄÑÛÎÇÛÖËͽÙ­ÒÊÔÇÕ¿ÇÙ

¨ÕÑÂÕÊÙˆÃÐÃÉËÓÖÊÙ žØÖѽÍ×ÇÕÊ

®ØÔÃÈ¢Ù£ËÍÀÎÃÑÙ ›ÃÖÔÀÙ

$„˜†ž¥¨šŒ˜¨’¥¦ž¡Œ˜¡ŒŒ¡¨š¦¥Œ£’­ˆ’œ¨¥­

6LPSOHLGHDV0ÇοÕÖÃÙ1¿ÍÑÙ 2ÏÑÕÒÑÐÆ¿Ã(ÒÃÉÉÇÎÏÃÖËÍÓÐ%ËÑÖÇÚÐËÍÓÐÍÃË(ÏÒÑÔË ÍÓÐŒØÏÃÖÇ¿ØÐ1ÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙÍÃË„ØÔ¿ÆÃÙ

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ - °ƒ∞º∂π∞ - º√ƒ∂π™ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

(267$ +2/$1' *UHHN)DVKLRQ5RRP HVKRS *7 (/(&7521,&6 ƒ†’—›£¥Œ›²¨Œ›†›¥Œ›¥˜

/DJRQGROD žÑÂÐÖÜÑÛÎÃÙÍÃÈÇÖ½ÔËÃ

0$;,6RFLHW\ 0LQRDQ/LQHV 5XVVD ˆÃÒÃÏËÚþÎ%¢ÕØÚÇËÔÑÒÑ¿ÊÖÃÏÒËÜÑÂ

789+HOODV ÃÕÃÐÕ½Ô

9,1&< ÉÃÎÎË;ÇÖÃËÔÇ¿Ã

=85,&+3/(6&+)281'$7,21 68,7$ &$)(

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

$ÏÒÃ΢ÔÖÇ¿ÆÊÉ¢ÏÑÛÍÃËÄ¢ÒÖËÕÊÙ ’Ð×ÑÒØÎÇ¿Ñ’Ð×ÓÐÃÙ ’ÔÖÀÒÑÎËÙ ’ÔÖÑÒÑËÇ¿Ñ

’ÔÓÏÃÖÙÂÏÊÙ ’ÔÖÑÒÑËÇ¿Ñ

’ÈÑ¿œÃÖÕÃÐÖÓÐÊ ÍÇÔË¢

’ÈÑˈÃÒÃÆÀÒÑÛÎÑË ‡ÛÎÑÛÔÉÇ¿Ñ

—¿ÖÕÃÙ„ÊϾÖÔËÑÙ ‡ÛÎÑÛÔÉÀÙ

ƒÇÈÛÔÃ’˜ „ÇÎÊÉË¢ÐÐÊÙœØÐÕÖÃÐÖ¿ÐÑÙ ÒÛÔÑÕÄÇÕÖ¾ÔÇÙ

„ÊÏÀÒÑÛÎÑÙ ÈÔÑÂÖÆÃÚÃÐËÍ¢

„ÑÂÔÑÙƒÇÓÔÉËÑÙ ÛÆÔÃÛÎËÍÀÙ

°ÐðÐà (ÒÑÚËÃÍ¢

°ÐØÕÊ’ÉÔÑÖËÍÓÐŒÛÐÇÖÃËÔËÕÏÓÐ ÇÕÑÎÑÉÉ¿ÑÛ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ➤ =ÃÚÃÔ¢ÖÑÙŒÒÛÔ¿ÆØÐ 2Ô×ÑÒÃËÆËÍÀÙ

➤ šÎÇÍÖÔÑÖÇÚÐË;£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ➤ œÃÔÃ×ÃТÕÊŒÖÃÛÔÑÂÎà ǿÆÊÔÃÒÖË;ÙÍÃËÛÈ¢ÕÏÃÖÃ

➤ .ÃÖ½ÔÑÛ.ÃÖÇÔ¿Ðà .Ã×ÃÔËÕÖ¾ÔËÑÔÑÂÚØÐ

➤ œÃÖÕ¢ÏÒÃÙ—ÃÉɽÎÊÙ ‡ÛÎÑÛÔÉÇ¿Ñ

➤ œÑÐÆÂÎÊÙ ÃÔÖÑÒÑËÇ¿Ñ

➤ œÑÔÑÏÒ½ÎÊ’ÈÑ¿ ¢Ð×ÊÈÛÖ¢

➤ œØÖÕÀÄÑÎÑÙ£ÃÛÒ¢ÍÖÑÛ ➤ ¾ÖÔÑÛ’ÔËÕÖÇ¿ÆÊÙ ÃÔÖÑÒÑËÇ¿Ñ

➤ ¾ÖÕÊÙ®Ô¾ÕÖÑÙ ÅÊÈËÃͽÙÇÍÖÛÒÓÕÇËÙ

➤ ÑÐÑÒÓÎËÑ ÃÒÇÐÖÑÏÓÕÇËÙÛÎËÍ¢ÍÃ×ÃÔËÀÖÊÖÑÙ

➤ ÑÛ΢ÙœØÐÕÖÃÐÖ¿ÐÑÙ ÇÒËÕÍÇÛ½ÙÊÎÇÍÖÕÛÕÍÇÛÓÐ

➤ ˆÃÒÃܾÕÊÙ=¾ÕÊÙ 2Ô×ÑÒÃËÆËÍÀÙ

➤ ŒÃÔÚËÃТÍʯÐÐà ÉÛÐÃËÍÑÎÀÉÑÙ

➤ ŒÄÑÂÔÃÚÓÔÑÙÆÊÏËÑÛÔÉËÍÓÐÆÔ¢ÕÇØÐ ➤ ŒË¢ÚÑÙŒ¿ÏÑÙ ÍÃÔÆËÑÎÀÉÑÙ

➤ Œ¿ÐÊÙ„ÊϾÖÔËÑÙ ›ÃÖÔÀÙ

➤ ŒÒÃÐÀÙ’ÐÖÓÐËÑÙ ÆÇÔÏÃÖÑÎÀÉÑÙ

➤ ŒÖ½ÔÉËÑÙ®ÔƒÔÃÖÕ¢ÐÊÙ ÖÛÔÑÍÑÏÇ¿Ñ

➤ ŒÂÎÎÑÉÑÙ˜ÎÎÊÐÑÃÛÕÖÔÃÎÓÐ ➤ ŒÂÎÎÑÉÑÙ˜ÛÔÛÖ¢ÐØУÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ➤ ŒÂÎÎÑÉÑÙˆÑÎËÖËÕÖËÍÀÙ0ÃÔÃ×Ë¢ ➤ ŒÂÎÎÑÉÑÙˆÃÔÃÉØÉÓУÃÛÒÃÍÖ¿ÃÙ ÍÃˈÇÆË¢ÆÃÙœ¢ÏÒÑ۝ÀÔÐÑÛ ➤ ŒÚÑËТÙ’ÐÖÓÐÊÙ ÇÐÆÑÍÔËÐÑÎÀÉÑÙ

➤ ŒØÖÊÔÑÒÑÂÎÑÛˆ ‡ÛÎÑÛÔÉÇ¿Ñ

➤ 7ÔÑÏÒÑÂÎÊÙ,Ø¢ÐÐÊÙ +ÎÇÍÖÔÑÎÑÉËÍÀÛÎËÍÀ

➤ ¨Õ½ÎËÑÙŒÒÂÔÑÙ ÉÇÐËÍÀÇÏÒÀÔËÑÆËÃÐÑϽÙ

➤ ¨ÕËÎËÉË¢ÐÐÊٝ¢ÔÍÑÙ ÄËÄÎËÑÒØÎÇ¿Ñ

➤ ®ÃÔÃÎÃÏÒÑÒÑÂÎÑÛ’ËÍÃÖÇÔ¿ÐÊ ˆÐÇÛÏÑÐÑÎÀÉÑÙ

➤ ÛÎÎË¢ÙˆÃÐÃÉËÓÖÊÙ ÃÕÃÐÕ½Ô

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ©¶§A™TIKA KOTPøNH™ A.E.ª ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ú΋ Î·È ·Ì¤ÚÈÛÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠·ÎfiÌË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ηıÒ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ Èı·ÓfiÓ Í¯¿Û·Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ.
ALKYONH DEK 2016 11/23/16 10:59 AM ™ÂÏ›‰·36

‰Ú¿ÛÂȘ

ŒÂÎÎÑÉÑÙ’Ïǒ ©’ÎÍÛÀÐʪ ˆÔÑÉÔ¢ÏÏÃÖà „ÑϽÙ

„Ô¢ÕÇËÙ

➡ „ÊÏËÑÛÔÉ¿ÃÆÑÏÓÐ

ŒÖ½ÉÊ ­ÒÑÕÖÊÔËÜÀÏÇÐÊÙ „ËÃÄ¿ØÕÊÙ

œ½ÐÖÔÑ„ËÊϽÔÇÛÕÊÙ šÏÇÔÊÕ¿ÃÙžÔÑÐÖ¿ÆÑÙ ’Ïǒ

ˆÃÔÑÚ¾ÒÑËÑÖËÍÓÐ ÛÒÊÔÇÕËÓÐ

➡ „ËÇÍÆ¿ÍÊÕÊÉËÃÆËÃÄ¿ÑÛ ÒÔÀÕÄÃÕÊÕÖÊÏÇÖÃÍ¿ÐÊÕÊ ÇÍÒÿÆÇÛÕÊÇÔÉÃÕ¿ÃÅÛÚÃÉØÉ¿Ã ➡ ˜ÛÃËÕ×ÊÖÑÒÑ¿ÊÕÊÍÃË’ÉØɾ ÖÑÛÍÑËÐØÐËÍÑÂÕÛÐÀÎÑÛ ➡ ŒÖ¾ÔËÌÊÛÒÃÔÚÑÛÕÓÐÆÑÏÓÐ ÇÍÒÿÆÇÛÕÊÙ ÃÒÃÕÚÀÎÊÕÊÙ ˜ËÆ£ÊÒÉÇ¿ÑÛ˜ËÆ„ÊÏ ŒÚÑÎÇ¿ÑÛ˜˜˜˜œœ„’ˆÏÇ$ ➡ ŒÛÐÇÔÉÃÕ¿ÃÏÇ„¾ÏÑÛÙžÑÔÇ¿Ù ➡ ˜ÒËÏÑÔÈØÖËÍ¢ ÇÍÒÃËÆÇÛÖËÍ¢ ÕÇÏËТÔËà ➡ °ÍÆÑÕÊÇÖ¾ÕËÑÛÒÇÔËÑÆËÍÑ ÍÃËÇÐÊÏÇÔØÖËÍÓÐÇÐÖÂÒØÐ

šÏËÃÛÖÀÐÑÏÊ „ËÃÄ¿ØÕÊ ÍÃË „ÊÏËÑÛÔÉË; ’ÒÃÕÚÀÎÊÕÊ

¥Ï¢ÆÇÙ

˜ÔÉÑ×ÇÔÃÒÇ¿ÃÙ žÛÕËÍÑ×ÇÔÃÒÇ¿ÃÙ ®ÇËÔÑÒÑ¿ÊÖØÐœÃÖÃÕÍÇÛÓÐ ˆÊÎÑÂœÇÔÃÏË;٠’ÛÖÀÐÑÏÊÙ„ËÃÄ¿ØÕÊÙ ŒØÏÃÖË;Ù œÛÍÎÑÈÑÔËÃ;Ù’ÉØɾ٠„ÊÏËÑÛÔÉË;Ù’ÒÃÕÚÀÎÊÕÊÙ ÛÚÃÉØÉ¿ÃœÊÒÑÛÔË;

˜ÌØÖÇÔËÍ¢ÇÍÒÃËÆÇÛÖËÍ¢ ÍÃËÅÛÚÃÉØÉËÍ¢ÒÔÑÉÔ¢ÏÏÃÖÃ

ŒÛÐÑÆÇÛÖËͽÙÛÒÊÔÇÕ¿ÇÙ ÛÚѲœÑËÐØÐË;­ÒÑÕÖ¾ÔËÌÊ ›ÃÖÔѲ£ÑÕÊÎÇÛÖË;žÔÑÐÖ¿Æà ­ÒÑÕÖ¾ÔËÌʲŒÛÏÄÑÛÎÇÛÖË;¥ËÍÑɽÐÇËÃÙ ÇÖÃÍ¿ÐÊÕÊÏÇÎÇØÈÑÔÇ¿Ñ

➡ +ÎÇÍÖÔÑÐË;ÇÒËÍÑËÐØпà ËÕÖÑÕÇοÆÃIDFHERRN 

°È¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ΔÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜: ∂£¡π∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™: 

ALPHA BANK: 

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√: 

,661

➡ „ËÑÔÉ¢ÐØÕÊÒÃÜÃÔËÓÐ

ΑΛΚΥΟΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you