Page 1

culture and politics


GREETING/EDITORIAL 01

ANONYMOUS ZINE ISSUE 1.5.3

Anonymouszine คือพื้นที่เปิดสำ�หรับบุคคล นิรนามทุกคนที่สุดจะทนกับ ประเทศที่น่าเหลือเชื่อแห่งนี้

ถึง บุคคลนิรนามในประเทศนามสมมติ, สามารถมีส่วนร่วมได้ ในนามของบุคคล นิรนาม เราจะร่วมกันใช้พื้นที่นี้ประกาศ ในบรรยากาศที่เสรีภาพจางหาย สิทธิ ตัวตน ประกาศความคิดและแสดงออก ในการแสดงออกถูกจำ�กัด เสียงของเรา ถึงการไม่ยอมจำ�นนต่ออำ�นาจ สำ�หรับ ถูกทำ�ให้เงียบงัน ใบหน้าโกรธเกรี้ยว ธีมฉบับที่ 2 ที่จะถึงนี้ anonymous ของเราถูกปกปิดด้วยหน้ากากแห่งรอย อยากพู ด และตี ก ลั บ ประเด็ น สดร้ อ น ยิ้ม เราถูกบีบ ถูกกด ให้เชื่องเชื่ออย่า ของสถานการณ์ปัจจุบัน นั่นคือการที่ เอะอะ เมื่อเสรีภาพในการแสดงความ ฝ่ายอำ�นาจพยายามทุกวิถีทางที่จะกลบ คิดเห็นถูกลิดรอน ตัวตนของเราย่อม เกลื่อนปัญหา ควบคุมเราด้วยวิธีการ ถูกลบเลือน เราไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไป เรา หลอกล่ อ ให้ เ คลิ บ เคลิ้ ม ไปกั บ ความสุ ข ต่างกลายเป็นบุคคลนิรนาม จอมปลอม ให้เราหลอกตัวเองว่ากำ�ลังอยู่ อย่างเป็นสุขในดินแดนแห่งความสุข Anonymouszine คือพื้นที่เปิด สำ � หรั บ บุ ค คลนิ ร นามทุ ก คนที่ สุ ด จะ เราจึงขอเสนอธีม “Euphoria: happily ทนกับประเทศที่น่าเหลือเชื่อแห่งนี้ ได้ ever after” จนกว่าจะมีความสุขตลอด แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก ความ ไป/ จนกว่าจะมีความสุขตลอดกาล อัดอั้น ไม่จำ�กัดรูปแบบผลงาน ทุกคน


euphoria is morphine for the ลึกลงเรื่อย ๆ การกวนน้ำ�ให้ขุ่นจึงกลาย masses. [Euphoria is the opiate of เป็นหน้าที่ the masses] Anonymous vol.2 ต้องการค้นหา Euphoria คือ การสร้างความสุข ซอกมุ ม ของกระบวนการสร้ า งภาวะ ซึ่ ง ถู ก ใช้ เ ป็ น หนึ่ ง ในกระบวนการ แบบ Euphoria ในทุกองศาและแง่ โฆษณาชวนเชื่ อของฝ่ายอำ�นาจ มุม ต่างรสอารมณ์ ต่างพื้นที่ เรายินดี เบ็ดเสร็จ เพื่อให้การเถลิงอำ�นาจของ ต้อนรับ เพื่อลองช่วยการลองเซาะดู ตัวเองเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่ เครื่ อ งมื อ ทางอำ � นาจของการควบคุ ม Euphoria สร้างได้ก็แค่ความสุขเทียม ผ่าน แบบ soft power และรวมไปถึง ๆ ที่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาไว้เพื่อ การแข็ ง ขื น ต่ อ ความสุ ข เบ็ ด เสร็ จ ที่ รั ฐ ควบคุ ม มากกว่ า จะปลดปล่ อ ยใครให้ จัดการให้กับประชาชนผู้เชื่อฟัง เป็นอิสระ เปิดรับผลงานไม่จำ�กัดรูปแบบ ทั้ง ในประวัติศาสตร์ไทย ความสุข และ บทความ เรื่องสั้น บทวิจารณ์ ความรัก หรือสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะ ภาพยนตร์ / ศิ ล ปะ/หนั ง สื อ /แฟชั่ น over-sentimentalism ที่ถูกแพร่ให้ ภาพถ่าย การ์ตูน ภาพวาด ฯลฯ ตาม กั บ มวลชนจนระบาดเหมื อ นเป็ น โรค แต่จะสร้างสรรค์ ห่า คือสัญญาณแรกของความรุนแรงใน ร่วมส่งผลงานกระแทกกระทั้น ตีกลับ อนาคตมากกว่ าความสงบสุขที่มักถูก เสียดสีในนามของบุคคลนิรนาม ภายใต้ อ้าง และผู้มีอำ�นาจในไทยใช้วาทศิลป์ ธีม Euphoria ได้ที่ ที่ ฟั ง ดู นุ่ ม นวลเหล่ า นี้ เ พื่ อ การเข่ น ฆ่ า และปราบปรามมาตั้งแต่อดีต เมื่อ email: anonymous2014@gmail.com ความรุนแรงทางการเมืองและอำ�นาจ หรือทาง www.facebook.com/ เบ็ดเสร็จจัดการกดทับความตื่นรู้ของ anonymouszineonline ภายในวันที่ ประชาชนด้วยการมอมเมาให้เราระเริง 30 มิถุนายน 2557 ยู่กับความบันเทิงเฉพาะหน้า ล่องลอย อยู่ บ นพื้ น ผิ ว ที่ เ คลื อ บฉาบไว้ ด้ ว ยลู ก แล้ววันหนึ่งเราจะมีตัวตน กวาดสีหวาน ธงชาติโบกสะบัด เพลง ทีมงาน Anonymous ปลุกใจ ละครหลังข่าว ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ ตะกอนความจริงดำ�ดิ่ง 02


5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการทำ�แซนวิชเบคอน

อันดับแรกเลยคือคุณจำ�เป็นต้องมีเบคอนมากพอในการ ทำ�แซนวิชเบคอน อย่างน้อยที่สุด 3-4 ชิ้น

ทำ�กระทะให้ร้อน นำ�เบคอนลงทอดและพลิกกับด้าน เรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้ไหม้ ทำ�ซ้ำ� ๆ จนกว่าเบคอนจะกรอบ การทอดเบคอนจะกรอบว่ า การนำ � ไปทำ � ให้ ร้ อ นด้ ว ย ไมโครเวพ และจะกรอบกว่ามาก

03

จัดวางเบคอนตรงกลางระหว่างขนมปัง 2 แผ่น ใส่อะไร ก็ได้ที่ชอบเพิ่มเติม ตั้งแต่ ผักกาด มะเขือเทศ แตงกวา ดอง ชีส ฯลฯ อีกทั้งใส่ซอส หรือมายองเนสตามก็ยังได้


หั่นให้เป็นครึ่งตามแนวทะแยง

กินได้

http://www.wikihow.com/Make-a-Bacon-Sandwich


สติ๊กเกอร์ “คสช.”

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/view/myfiles/#ekgrgd1gjet1tj3


06


07


08


09


10


11


12


13


14


POET

ไกล ... ไกล ไกล ไกล ไกล ไกล ห่างไป ทุกที ฉันตะโกนถาม ท่ามกลางพายุฝน " อีกไกลแค่ไหน " จะเลือนหายกลายเป็นสีขาว " อีกไกลแค่ไหน " ความฝันจะเป็นความหมาย " อีกไกลแค่ไหน " ที่ฉันจะเป็นฉัน ไกล ไกล ไกล ไกล ไกล ห่างไป ทุกที . . . 15


01. ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น 02. สดุดีมหาราชา 03. ต้นตระกูลไทย 04. สยามมานุสติ 05. เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย 06. ความฝันอันสูงสุด 07.อธิษฐาน 08.ในน้ำ�มีปลาในนามีข้าว (อานุภาพพ่อขุนรามคำ�แหง) 09. สุดแผ่นดิน (ต้นฉบับ) 10. เราสู้ 11. รักกันไว้เถิด (ต้นฉบับ) 12. ตื่นเถิดไทย 13. ตื่นเถิดชาวไทย 14. รักชาติ 15. ศึกบางระจัน 16. เลือดสุพรรณ (2533) 17. จากยอดดอย (ก๊อต จักรพรรณ์) 18. ชายชาญทหารไทย (สวลี ผกาพันธ์)

MUSIC

35 เพลงปลุกใจเพื่อ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” http://www.media.moe.go.th/musicList.php?pg=musicnew&cid=5

19. แผ่นดินของเรา (สันติ ลุนเผ่) 20. ถามคนไทย 21. ทหารพระนเรศวร (สันติ ลุนเผ่) 22. อนุสติไทย 23. อยุธยาเมืองเก่า 24. ไร้รักไร้ผล (ปลุกใจ) สุนทราภรณ์ 25. รักเมืองไทย (ต้นฉบับ) 26. เกียรติศักดิ์ทหารเสือ 27. ดุจบิดรมารดา 28. ใต้ร่มธงไทย 29. บ้านเกิดเมืองนอน (สุนทราภรณ์) 30. ไทยรวมกำ�ลัง (สุนทราภรณ์) 31. มาร์ชสามัคคีสี่เหล่า 32. แผ่นดินของเรา (พระราชนิพนธ์ฯ) จินตนา สุขสถิตย์ 33. สามัคคีชุมนุม 34. สดุดีบรรพไทย 35. เพลงชาติไทย (วงดุริยางค์สี่เหล่าทัพ)

16


QUOTE OF THE WEEK

“ประกาศ คสช. ....” พ.อ. วินธัย สุวารี

17


ความสุขกำ�ลังมา เร็ว ๆ นี้

18


contact us email : anonymous2014@gmail.com website : www.facebook.com/anonymouszineonline

ANONYMOUSZINE ISSUE 01.5.3  

CULTURE & POLITICS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you