Page 1

++<

FZE

'a

"e4g

%e#

,*4?& 1-@-&?& @ @ ?-

a=a.

@&, #43

*E

{F6 @:.#

A g

&'

=&

E4

I

"@

&-_

31 .:

@ @

{F=

& €F&:

=*=

€s

ffi €&

"&

l2'',2 --?t--

l-$*,

i *.

r+.!,*i*A_yar!

:^'X, .'!.

':k

-1 ":

{:"4&

,

.

^:

Wit ,f I

"z:::..'&

'&t$ ';;$;

: ::, ,l j

!*,

i

:::;e

,*;"Bt 'C

_..$

€$e

'*3S.

i*#;-

rffitgl]$tlm .#4e* E#.Ee*

#Z*a4

.4ffi48&

-€*E

ffsaffiafrffia&

ud,rlu {u'i;ruInffu'rn1t


,,':':::til;t

ffi

ffi

:i;,,

.:,i',,

ffi$ ,;::ii:i ffi 4.,

r.i,d17 u

$.,ffi

ffi t$ ffi

r:i:,,,,

il

pT ffi? vpv ruffi ? ?ffdrq$ $}ld $ ffJ pdffi d f? ffi ffi $dffi tr

e,

#{

&r'#

ff?

.::,ii.,..l'

yrry rJffi ? ?JJ rffi flJJ d x/ rf m{ f} ffi ffi p} 1/{',} qri, 3

s s-ex

$x:$$*xg$s$$*

*__*___*_S

--------s *_ -. **_*-__*_s *t$'* ]$&SSSXSeS$"$B&SS***$S*-* -*-------& $&B$sssss$s$sxRseee*ds*&$ *ass*ax{}*$ES{&********** _*____{b*S *".. *,- Eeqs{X{B

u* s.€x$&*$:&s.sffix S.SXdR{S&S$S*€SB*-******-** ,i3&&$SbE$*Se€Eg*te.t'e*fc*e*T{e*--.--*

e$*e$$*s$

********S

n

Iq

nl:aH

S

S;S

?

ssl f ? 0 y?* ffi ?f/

t

r

.[v,1fr

a

o r.l

: v n : ruh'l ril

v,t a

vl q n

fi a qi

trl '

naar: p)

lu

'

t,

n

au mu

n a ar: a q fi

tL

a

u

rr

:

u

u r fi

u u n :1

un1

fl r a u

rynaafl a!ilail0HUun53 n1u

u}I

z i 6 6 a lr"lvl q n rr a vlin

:t

ti',

i r ru

ti',

.i

Y

rti oil

art niufr

rmfu

[u

in

oul

tal 3-4 nflof lrrrfinTiouilln '

o'

r

ir u

o']a

-41 ""

Fltu[rJUlunuou

lfltJ'lflu:au'] na[][ou

I ffiffiWmn$mffim u

rdrlu(ulrirulnrurnr:

ffi

q

o vR' r * ialvt oo,rnrrar'ld I d1?1:utf,qnautuuH q,

[rnaaunov:au rJf,ltlFllnlau 1

rir"lrifi r n riu m rir n a nlm

rur

tfi

ffiffiffimru&nmffir N:i:.,

m

&sffi*-"P'sslg s&s$*Nw&s

stx*&s*$i:$$s&Xsxwxxxesxxsxx*xxxuparsrfunirutfudl- -2i|"*xs$

'ffiqfl

uul f n u t3 H n 1 ; H ;

fiu1rl il rfu fi i fzu ur n I r u r r fl u n r :'[ rin r r u io u r o u r v r

r rir riauTnr ahi ria u q r n aul U frlifiu

ov

'$

a

t0l

fi 41fl fl fr nn1]JunaJilu]Jfl

fi a : r n n i

f) r : a qI

M

s

;?

u'lu r

KB&Sffiffixruw mrlmxsxw.s

----" I&

?.rffi d ffi m

i

u r'l d rlrl

**-*-*** ss

s"6xs$s&**sxx*xsxxx$ux*** ****-** s p e$xxsw$*xexxxxsw$qpq*xx********* s p xxxNsx&Xsse$sxsxxxSsxx,*$$$********** ******** S S xxx:*x$exwxexsxks******* *****-_- I s ssxNsxxqxss,sxsi****--** ---IO*I r ffixss*xdxsxsm$ssessxxxses$$s*as{s***** z2*z} ffi

a ot frux1

n

1doCon'j',n:vorrub{ ,i'',unnr,^'',utrflri4o'fl,uorr,fi*nau}^trir 'tni r r5ara, nor:Ivtriaft.tpintvrrru tiunt 1 e{ifu*w&be d'''uourun:,^ru lr,liiuaqi:;d'urfinrffultuijnaulilarjriru 1 riunm *ugseNaaexa drlinurialvtfi q ri a n':r"'*ffiaaxffixs rir'tirj t u ri alU fi ri a n ir wffiw*xxzw rirt: 1 n au}{ fin v fi n r -

il F't

,{}AeAc"$S{&-

fi u

ruaiu'tnd

rr

xffiss$Sx$qs-

uln aI or rir

r?rJltuuiitn']Ft?'ltJil?n lilauau

s

q/a

N {'t ft1 w rt q F} n

uaun

r r : u u u a qlv{ rij a rYum nT : a q1v't o ; rir tfl tiu r r r ,i t" &

a'u n a a n

A q 6n

______* S X

******-

r t a q1u

f"'!

--------S .*-"---X{S

$xss*sl$$*x€s3&$&s*****_* &$:psxs$esesx$Sxssx*xasee** sss&.Bx:$€esx{ses$*********

f

$

S**ei---

xxxsexq$Sexsmxsxx

fr ] {"'t I ff N ft

**I"r * sx s* &s$

s$s&$&sq-sBs8s

r:;ri,:r,,,

W

r,;,ltI;'

$Jffi

ffil

.ry\" $il1;

ffi:l

W

';::"i','"'l

ffi

ll:i:l';

ffi

drl uiu'r i'r uI fl I ur rr i

.htrft \./\

I

m

1

$,ej

,ffi


I

',..i:.,,;

.:r.

1...

:a

.

.)

q,, /r,-,

,',"-&q'

,)".ff.t

I

t '

*e * ** * *'* *i ** * * *$ $ W$ Wm;$&S $&$ $ tuL$&-$

.*&'s eB sh ss

+ e

t.

te &

vo

r.-

n a'una tu

n1il[n:v riltir:aurru avfllsL]rrrm1 t

,

"

o

Y.

"

:0urnu till1u1n

au

an{uuurJ'l{[

In!1r Inn1n:urrhdr:au

n010au1,{af

:'

'

tFl rfl

t41,,1'l11ilYi1n:v [otJ

q

'

luu

nqlJt? d?ulfiruaunaSJFlllrut?Fl?u ttFltll

1ie

a

"

J

Lr1unr: au fr'r nr ul aririou }im r!u

+wt

d

,ar

w

v

lrn:rrilrrirtau?'t[uEr?il?1lJ''tn0\]', i6flrfluifzuu1n1:alEFrrounr:au'ly{ { t{ n?1ilriuillFln0uau

gf

a

* *&" -Aee aw &wB*q,.x dffi&&*e

wwruwwtrwrywru

.,,

JtEt

fi 1 n ar n''r

6Rru'lun :sTo x 6't"t lll

e

unu

fl

:

',|jj,r,,1r.l"i':i'i'i

ul0anlJ'l

linr

1v

In

*

v

i

n ;-

al0auTr{ a -

"l: ua?t0''tfi sJaulnniltFl0Fl td

u"lun:vTol "lur iarir fin o v fi a4uln

t

firfiuart:vtfifl tdu #rnaruBru'hrvtru rrl fi a n

ilTa n ylni

rfi a au pir raSo fr oroo

u ae

-

.nl "

y

ra'irirfi i

rm fi a r.rr

q

a1ufi :

5

an'1

fr'ln"ltl X

e

^--j'-nn0vnr[rtr[a0an]l1ntililn1lfl?flanu1flun ra'uil[or iEilturdun:1utafl Ynodt'vud4'fi trJtu6'r iizuurnr:taitn1ttil1ntv Ior [uahn{u il01lLuna anr:at Iarir

"s

ft r:rrrn:vJailuayil'ru?lsJa tn5 fi

v a

I

. & n A 0 A n m'] n U]J1 Fl\l i

' U

v f

n f, ]J U tU

: 1 rU

a

,"'

rflui6nr:fiu{ dil?:nn1y{fl arfir!r

u lav d :J U U n fl

t

.

q

11'l n U A fl U1

{

uaYaurflluluiltaf

f ( *1r*

[

"{

a

ffiWWwru&wMre x

ffiWWwufimffin fi A

lt ll

I

ll:'

.rluriu'rorulnt

u'lfl l:

r'\"\r

.\,{"d". /1,"

:':,,',:',,,', '1"*u

"W I {ffi i, r

$&$

*[t$

rr:r,,rtir,.

iffi ir,{i' .$,,; ii{t ,ffi$ rrX::ll ,flffi r:*; ffi


$:' ffi iitt ffi

ffi

i:i,:,i

,l{i ffi

{fr$

,;:,iir;,,:

irt,

r,i:.,,

ffi

{;t*

,i'ri,;

,['I{

fti f,{i ,l:

,$

,;]i:,

ffi

w$xmxrew$mx s

wxxffi&$x&$ffi&$ffi$$xffiffi Lflunr:rl:ynlnrirnar:ua;drunrn I ila,::1rn1a nirurt urrrlil numnfiarflumia6urf;n "ldunfiauarrortufrulv{hiiou uirmuuu'lu

^ro

fr

u

q"" & ; ltrrurr a:ou 1 dnfi'umfi u il:v nIm5ourl}lnrurYrTau q "

J i

A v

'

3J1nn',t1

:

fl ?lJ

fi

aunaaa

n a 1 u t''l u n n u1 u Ft? u fi

zu IBt

-n

rfiur

riauru:ruriiuuruauaufi

il

0,1

lJ[ n

au

lfl

3J r

n

I

"l-;

q

:

N&*€S &&x# *ws

RS

^s-uJa Pl u tu:1rufl

"

]J

9!

A

:a f iluun

nm u:y fin:v{u rfi orl

A''ind4UtT'l:n1tl 'l

urTutrru

/,wt

s

"*

d

'

Jc

-

'

o

'lut"'

-

I

'-J

9''

v

Tafi nhi

"1

n1 lJ

+

'

v

"ry nn

r:

i fr u

tjr

ti n x r n fi e

llr

fi

Nt,*G

*

n u u"l

nr

rf,

ffi

u1

u I

u{

,

t

J '

'

. r. t

tfl u hnil'lr]0't111luav

f

a In?1

F]0'lf Fl?u

Y

J-

{,

ffi1i

,,1,r,111,i

tfl 1

c

-

"o

t0nu n:[ " ;;

Ia?

f

u d.r

,flil$ i;F,;

:

uFl0vfi1lfi]Jn1: - j.1

& -ry..q-a

r r u1 fl 1 t ,itrr;r|;,,i

nn

tfi a1nnil

Y

lfl:frIau [uinaruu uu-t' It]n:rlrltJilru [ufluIn [flu tv{l'lu finq vhiu a n"[riirrrl: v n au orru ov]:;ru ffiffiWmw&xmffi-w ffi

*--

W

N {ufi . q

tafl

-J "i tn"luu tu tnnl lfi tttl\: tt:uoul] rruunttuil?nl1?

';t,

f,?udlJu 1{

ii:tili

n r 5 a rr a

rtrLIoyriraIutzadlauriu yir'hinT:rirwtuilaufr'utdailnuJdrrastTuaanIrnrr: ta t Y d 1 X ^ n aanindn n?fl nruulJa[ tiln1:nuulnau tr a'ltrlFltl'lrl ilrur rnoraunrlfl

r$r

i}*' ffi

'o

d

a

q

$w*i$iEilffit&Alil {u'r iT

fr r.iil rt rir}iifi

r : 1u n1 u 6du rn fi a u nu fi u rn

riurrr nlnilulJn nIn::R

_p

m

ru

-

aneftns#flupttlfild txjNt{ffi?1*Lfit{1"}t&'}fr't-t?11J'}ytflfltln;ffi}lt 'tmnntl mT?t1?1ttttil'1ffis rirxr":

fi

-q-o y nsv nil hl raa n [x

6{uisstnr}ttiau*u*u*Je,ff riru.tn*relnnmnfnrTrTnfr nrriunriT riou un;clriudnru s*

mn'r"rxttr n ffi'[ dm

r

u

J

}1'l n

u'l

"o

frurloir:uarfl1n aI lx a1[ilrJil:r Iufluna:run1fl

nfisr"]']t[x']u?x$J6l

.61 *-*

r'r x rru$mr r yl x n'l u pt ffu ffi fl & p] pt'l{

q

;

c

rlSn:vril:r ':runuilnam

tnnfl t$.!tFlu?rj []rr"]fln"runruuarntiuxrnun *mtrnr:l'ir [m:frnanutvraut'lnuu

i{ri

s

u

q'o

.

nil tua$q]auutinn:urluErlua??'i ri'l:*qivtr n'ltrarn:r[t]J

u

1

n1:lfinufl'trrat]tfi41 nnr:riuno;[ntaanautrtild;n?n fi?[aduaFl

'c*Y'

:

d'rl

e

rmall:f

r$m

fi'l5it?'lfitifiilf,tH$nff11tNn'I?Xl*'l *lIm[]itWti'ifi.l&*tt.t**$m'l$

^r' rfi artt"rlrT t'tunluxlasniluunfr'*naaon#u6uqarlleyilnfi{maruruufi

N

d

uu

fliu^"r.r,i*rrcjrrrrlsrffHr n-unr:rdfiuruuilaitruaurrunrsr'ludrun#u s

* oo' &{}S$lfln\:SilJfrf"l

t

u

na\]nr [fin1fl'rl?1:a n"rrmq'[* nrr rrirn rxTq il ufi u n"]ru"nLx*inrnffi m r*ur$m*ti m* mxlru

I r't

:uu

z'

rYudun:rfl fi ar q

tnnilil

"l

a

J"

nufl'lnAUtfiA1 ZltlTll

-

aa

iln0v txfiruura\lnaafi

a9uv

r

nr

v

na1uru?fiurlnuun n[ilun?:n1a?u

;

fi'u

s nB s.B €s qq $ *ru sxx

u ]J

tu [a;tJ']fi uuautfl ululJ or:

n'lu: vu ; r

'l aniliillruautiau 1 fi 6o;o'ru

q

;

na

er

u

ofl naan

u

oY

namraua:ovrrJu

Z

"t [fi It{ Afi I A rJ?14 U\:Ul t'] 6UUUO Y n1

]J a r n a a a

afi n arq{fl a a n 01n tfi au il

"l 2- 3 n[rluf,ulalfruaIavlufiEnavna'lutIlJ]Jntfiaau''l fluo;tflt?41:1? t at" o 01nnu u1u?1ualaovoonulufi\l16aufi[n:rnrrufidlnrrrdaloonilrn z - s iuu:nnrr:tilfiuuilraurfitrr-iot l nrrirrrrrr.laraoniaafi-lrirtaunn'io ttl:'tu iu J -lu-j ".1 "q rloouuuvrna unovanur rlrafl rtL [ul n anl n? tnnilu avil'l [fi tfl tl ta0 nuafl af tg

tfi rUIA?il?n?1U',tUltilA tnAA UA?fi il[X00ilnAyrU autul.taut0rn

'uouul ]J

u

'

I

'

Il Inru a nt:u5mt::runraovdru

flu1nau n{amau lx?1u1y'lauataufluln0;

il

a

ralrryIirrru

: Y"

r€i

u:navfi fi unutasirurunauil'httJ'ln [fl?F]afl

1

n frryi

nIU tt

ffi a r fi a o, u a v ido

tft$

\i, ,r il,

'1.

..h-{ql

\.,/Lrr!

. k\ l.t"

1

u

{u'r ir

u1 n

t

" d"" o" d"-.

u'r fl r

r


,ffi ,$ 'f,$$ &

.ffi {ffi ffi:{ t$i tffi t;; ffi itll {ffi r{:i

,,ffi

w&ffie%wwffiffiwwffiwwffiffiffi ^ + f"l u

t

Z

s

'q

'

d

v

*

I a']

n 1 : ?1't ]J n

:1 [

n 1 fl

il1

tu

o

IO X5An1:

ol

fl?fluuCI'ru

a u 1 \: Yl a

ri'r rn 5 a nS o rl ar

nr:'hinurirr il1 AO1X"r:

r[

uarnl :u

6l'-

r

u

.q ""

; n 1 [x m at

an

x:

a

n

u

|

'

-

-

0 \] t f, u

'r h "-

uu tu u t:

v

I

[X RUrrn rUAdn2AUl\] tnfl ? [tJ lfl nu0'l ntJfl

i n1 fi u rr a v [r

o

r n fi nr :

e

;l riirl tr

o tto

:1

\: n 1

q, e

t,

-

6uulu "l u a r u nr rfla #nidu X

**

,ffi

1

;

'# *ffi *l

fl{$

w$xffiw$$ffi$ffix&$&$

[Rfluln11il0fl n?1 tuilaqxil ar3Jnaufi 1ilnu tu:rruuurnrrugnr[ 6que.t a1?11i?1 a1utrun Iufl xf fi fi una an tvitlvn fl '] tidatri tnun 0:1un1il Ft?1]Ja:u

j

"hWi

fl a

o

;0 u 1l

.n

a

nn1na

T

fi

1

:

^ t riurlnfio;riruiluiufr

i-

t-t--,-^:/^ -\ lnlaAniu rrrn3yfiillutrrfraufrriunrium

o lt Fl

lil tafl nav?]1

J

&

'

lJruruuosu rl'r u u

;rir'hirr1uT: n

1u

Y ?J1

so

rfi n iifi il : yTfl rdri

n

a A n lr 1

. -h rn[u 2-3 xu s ra'unaon

J ' ,rr\ aanlJ'lnail Zu ( COLOSTRUM ) ^^

til :1 v { I u n a u rr r

uTrL

: fi uri dr r fl u Fi a i1

u

n1

u

u ii'd: ubiq n il a a n riu o r nT: n riu rl'hl l Tor u lon rr n a u uq * q ' ' q ""o -d. rfiu rd'unaaeriufr 3 qruuilql:frndnfrufltnrul n'lt11?dnil?Flilln Ulfll ' 6Yy t ! o..-l!,-1-" J J a.q9'Jt'lU lfi tdu nyl.l tfi tuuu tFl tua t:,Jfi 01n'lT6'nfi n?: [f r'rrqurir qil ] il5U nU tfl afl nln a riuuirifi:flu rfr an uayn ariruulurtfl r,f, u nr:draurntuT'l auYil'hirfi a cqirlrorli ri-, d & d - & [r 4 n___o ufi lJ Fl fl 5 0 n1 x A 0 ]J "l n n a 1 0 Y 1l il t n i.l t x A-[ a.] n fiu f,"a" 4 uI ' Y' q n -' -'--- r^lorrbilanrriluill;rra;rnrurfi qflJulJavtau tl4uailrglrtl0\]tnluNnn na'

" t]1

lJ 1 n lr 1

;

fl u fl

fi 4 fi rir

fi'[il

txilnn0nn?u

unr

d

v

Q

[

or

i

aud

Anrnuurnfl aunaaEfllua{tila

ran [nuranunt q{

}i

t?n1o1ud1

ovfirl:vTurrimn tflt1uoufl?tl ' q "o ;u ' aa lJ uu il :1{ n1fl fi 1ufi anx : afi fifa'l n n1 : n a a n u fi uux u lfi fi fr 1T 41fi 1: !]'{uIv{ â&#x201A;Ź] a'n41ril:urnnrfia ux

110 Y fi

5'l

lJtJ tX

11U1

An

{

n?

uanolnu rv{:1vd?urJ1nual

il[ilfi

nts

r1^151v[5JnA1rX\]OOA15] I

ilv

tJ r n n

ofl lun au

Y

]

aufl?fl[lJlfillaurJnn?fl q'

aun a0 nfi a1HFtua3fi 0']n"l:n our,rn [u#rlo1fi

auu [v'l u au

"q

nl

" h1

o 6l "u

" f, u -..*--'q "^l.tr utu ^ flr uau tn nfi 1uu ttnn [r udrfuo:tlJfl 1 n oY

6

Za

.

Ioruru Iau n au [fluu CnInn5ufln?:tllFl1l'lFl?1lJ flr aloo?il6i1fiqrdra; a1n n?utdlJa

'r h ""

[ln

nrrl'ruu rrnn ria ttluuzua

nr:

-[rniunr5nur 6]1tIuhJil1nunnilu

nA?t6!UtJA il:VnaUflUruUffiUlnAUZl]l,FtflUn00n

3

n

a

tu

n'rrnlJulzualruavnuruatNf,Ft

:tudd

?r

o

{rU rfi

T

nt:arutnruiluaur'llJll '

fl -i

fl

nxuil1f, e a1nfi :?11Fl'l n1l a1un?u duavn'l tfl fi 'luu '

X

d d

rTn zualil

q.

lt:[ tuf a a at

{i

fl

o

T

u

u

il1: n"l;uu

q n1

or

1

a

nr

v

'

urJ n

du

fi

,lffi

ffiWWww&wKm u

drl

u riu"r

ffiffiWmru&mffiw'r{

ir uI fl r u1 fl r r

'dtl, ffinl

ffi ffiI {ffi ffii

u

ri:ffi ,(h}

t*l

ilM ';i;, l;,ffi

,r

, ,.1'r'

.,

h,'iL,

"'t

j

ili,.lrrl

dr1 u{u"l ri. uI n t ur

n

r:

*isffiffiffiffii


ffi

{,ffii {:{ii ritr iu

fi n-r ux

q ru rrri

,

Z

-

rL

a

o,

Tor s u

.,1

r a fi fn

r n a rur

u

u

qyaa

u n u a nr : u? n r

q-

i o a n rn

il rir r 5o

I

n'l

.

6

a

rio

q "

LI o

du uJua r

q

u

il

nar r

r fr

'

?t

lt

illlu lJil

lJ tU fl fU v

m

f,

u u

a

n&u

BB

*n*:

n

:r

d'?

a r.r 6 n

rr tJ u a

M

rir lfi

or

ar

n'r:ilr nrr

ca

s?1n1?

r

au

?

0r

,

u

Eu

ria u ria fl'l

: u:In

r

n

u

lufl

n

_

a u fi a'u

6'uilrpril:;si1 rfi auuayota eq-

so u

r.J

a11.ldorl

tJu Iu

ntr rfl ililln

u lfi d il a [ fi a"tu d1 i___-._-____

'.

r n'vrulnr-i

v,

tu?rlufl

1l

" Ft"tl{

[tn

[14

u

du rlo 1 liun r { n 1 ? r u n

Y

lJ

0,t

fl t d u a u

[

ir,ri'ir nr a uT n'ltir n a n t;'r a

drrl fl r'l il

}i fi il : vTa mia vl : r a n

ilnan tula t-?t]u alaau tfl fl \ln1 trSdn du1fl Fl?uu01nn1:ru auQ{ '

:

un

tl

.-l

u n''r t fi

d

:

f, n

1

a

[:nn1iln']:

q ""

[fl

v1

-

'

ru1tFtllu1nau u[ ttJl1u

: a u a F] 0 Ft 11 1 [

& {

t

rut n

0vnsvn

- g D/

Int?fl

a

nul or iu niru an r 4101 n ;rzur

u1uu aufi u1l't 0l]uau nnt?nn:ua0u ou'tu {

dr u n a-u n a a Fr

u

a q

Ju

u Fl a 1 n 1

Ft

r5r fi ria u"ltiilr for n

'j'l

i'

*

nls{{u ur.,tro

-:

il ? Fl

# ffi

: il

ffi

& ' -

fi n a 1 n 1 : d'n

r

$ffie$xffiffiwxffiww

fi

'

J.l au

:

(E riiunrr

-"-";"\ a'rn1:u?onnilnanu

r

n

t

u u o yl ohi

fi a 1 fl fin o v fi a 1 n'1 d a u n tU A r1 3J 1 o','l n il n a n lJ n l :u r n n fi qI ru u ri ntu

nfjuduo;n:vojurir}iroranflrd'r. -"--'d,

rrtr}Ier

or

o

ffi W il* ffi

n lfi fls n n{ n u rJ nr: u n r n

r iu

1ua

? na[ u:fl atnl:il? nfi qcfi a"nuruyna.lu ] , J1 &!a 11

u

.ffi {t;.} ffi

:

n x1 \] n i[ r.l1 fr nu I J :16r []Jd'trl1t0[rulullroulnrfrnr:ovilu0nuy{flu rriaoylorlfiur u d\: n n n a n eir

- q I

* &gaxrur-xx" qfi B_$ *s aB # * eE

tu ao

r

q d J-"j

y'

ffuh't rifr

r:

a "[rin-r u l rfi tr

: tfi a{ru n n uu r.t I rJ I I

I

a1tillJor\t

a fr 6

lf;,sl

6l

14?lJilntlUn nAilrhnnt:R [u:vuvr a-u n a0na1Q0v Flau trnr-rtylu.tH.l].1[un.'l: q" 6 J d 'tuurun:rrnfl u mSoaro}i ruippre purrer drudurirur'hidua onrrrr nflu nr 1

lillli ,W, ri[:r W

a

: tjfi^ Fl

a'iu u 6

IalRay

n

a1o [flu1unil1Flo::]Jn1

irrl:vnru I -2 rsior n-d IY{

O

IU\1U FI?'I

3J

IA U

il?

FI

a1n1:nay nauntal aI I

ffiffiWmal&x*ffixm xx ud

r# ,ffi$ rlit, ffi'

l#i ffi ;il:i ffis

rl u (u'r ri,

u1 a

t ur n r r

i ffi $.,{jI ffi {:

ffi


dqfaa-r $B

ffiw

r$ ffi ffi

gB $-$

s :o$x a ffi m rsre :B$E x #

reE

ffi ?ffi ? trtrp$ }Jffi pI pf

w $]'i o

o!

n n il [ ]J fi a 1 il n il rJ n't 1 :i n u ? a fl fi a 1 u nuriulritrarnrrirrfin nrrl:vsirrfiaulrirr ntuoi,:uirnrrl:;sirrfiaufrulrirr t fl

n'r rJu tu lJ n1

^dcf.d6l 1

fr-[il

u]ul:

unnr: Rr urir

nl

rJ 11 y{

rfi nfi-lri

u u a fl

il1

[

nr::o'bir.l:vsir

rfi

auill

n

au drum no v rir n r --

h

J.j-

^ ovuao:llurfinnfiufiriunm lilruanfru (protactin) ,unu.o'lrloiat'bia:lou rir'tnhlilan uaclJfiil:vsilrfiaurJT odrf .t1d .,t'o 6 . : 6 [:n n1 iln1: lfi urJ an tt-{ n tiln a tUunltnrJ n1 tiln ruau or nl.t I a n1 6{fl a1 n n auil.t[ 6trl fi

il:c fr nfi n'n^r1unr:4r.r

rir rfi

or pr

auriru

'

n1u

rilail'rn:?0fi a[naan 4-6 duFt.t]l .l-[uuru;firfiu\:annrflu]ruu Jg

rir

'

rd a q nnruurriaa

n fru n a a rr 11 m :1 n

ri

1u

1

: ; tr ; fi

q eu u ri

I

1

tu

-J

9

;

'

'

fi

nrlnfi fi aroo;

au nEafi u:;trc

Fr

il

fl a

Fr

:aflnJ oo rar:nfir:nf,r:naanovriilfiil:csirr6au '[u:vu v

t tdau

Iil

oia

u

r tir

u

u rn :r

v

nr : fi il

:;

adTu'[n

sir 16 a

ulri

rr

rfi

a u n ru I

nr

u ar:

fr u r u il u ri

ii ri r u nm d ou n a o

J

unruilnn

tvt

uo

m

or

ov

ui,

u

i 6 o : : u rr

fi a r nr : il r

uu

or

li

fi

6

rr

ru fl

X -

,

r

f

,*t + *q;

u ai

r

fr'o, rr r,'[

ria n

rL

q "

au:l

Ln1 tfl

anai: [?11]uav

*uurunrho,'hi uldfrH, " vtt:rfinn1ilaa " dtirrrirhe,ii:lrldurou alaou q

--

.

d

,

q

v

a

"

lnfuil:vnrun-unmd'r:aaan uar[n z tu0t

1l]

fi

urirurrinT{n n n a1 n a nrL au uri uri a tiru'l

In

4-6

i

trrllu 5'

a

r nt :

ilr

*

nu

r,

ila

u

r,',

no

u un

uhi

j

4

Y'd

zutllila;t]JtJ0.la

n

arnt:iltnovntarilunn{u u1fnun?dntfiurjrnt'rn art

:r: 1 iufr s-+

oiau fi u ur 6 n rt alrt dr u"lfi ru u

ir

a

I nr : il r o

^

ocfirfllilnrtr'lu r arfimd

ry{11; a10av

fllltluu

a

Inqru[8Jtatna?l0Y

r r ln u fi ul il ria

fi il

aunilrgmr n?lil tauil?Flufl :

nrilrnuru amn urJau?lltrtu

ffiWfiwfruffin w

'

un'-

o,'iuln

-,1

fl

qruuilffhiulqnlornrurJnfi

ut fi u u ril

-

J

auo6,!--;

aurul:finu uriovfir.l:vsirrfiauuir

r u 1 a n il

orrlnfi

nr,:

a a n 8J1

6 a uI u {n n Eitd

:auay ro uar:ufiumdr:naaorocrtilfiil:cqirr6au'[u:yrjs z raaunrirr iatrav zo laumrfir:ma'unaooroyrilfiil:;drr6au "[u:yu z z-q tdau

ru

$re&.$g#$ffie$ Ft ru u il

n tfi,t n #t n a o o o c G u fr t v,h

u

riru 1 fi aroo;rfi n'iurda"lriqrurrrirrirlo rrunA'r fi1u fi'ura'iouavovIorirufi'u*rihLriaufi'ufi"lrirfi n'iuri afi'hirflud'un:rulo, a1n1:

n:ufiuarnr:fi

aunl:volrnau:0uu,:nauil1

6t

uT:

'

v

,J

I o a rfrl rl t

o q'[

Y .,i-

na'raavr,rnilnFloutnuntunaunniluilaunautl.lu

rirufluaa:1lu Trltrraafiu frovaanioaan oyfinr:nn}i rfiornr:riunrrrlri n

iiu

r{n

:'o

'

ffi ffi ffi

F?

ularulrtrg ( urnnrr:aflau 90 ) llnovtuualnl:aut:nr,lnilnrl tiloqruuil a u.tu 3 fiud'rornnr:naanuarfro;#n1rlrfiar:qqn ( rirniuryfinaonniun:nnEaryfi :vrrruiiulrntiuornururafrov#,:tnna1n1: r6truqnhiulu rfi'ur:1ilqni6

a

)v'

tr

ffif

rfirrnr:an tauuor:uzua fl tfiu

a

norrir J Zrl

\t

iz

u

d

'c

l'til nU

t

,

q "

n fl Y

[fi n1

;

::- nU1 n tfl ]11 ; f, u

rialr

ffiWfrsufrmffin udrlu{r'r;rulnturnr: ""

t.

I

nr:5r lt]rr[ilnunau

riu [:r [or

.r

,tr


iln$''t

,"'.$41 '

,,,.

)

ffi

il:[.:,

a * # ffi as ffi ru uu 4

t,

'

rr

un

u a1 0 fl

J.o

1r

?'r

Fr

u1f,

:1:ri:..

qffii rl:t;

u r a\r n1 u fid f, 'r ? v lr1

Y

-

,ffi$

.'s.$il.-

\'il',"1

v

?iltnufl tfi

c

a1u navfr

-

h

n

ri r rlu rd

uiird

a

'

a \: 0 1 n

r

u

-

v

i

lu:1\rn1u}J1nilu luruuufi ff rl J i ;i v " nilua0nN1 tlluudd't?v tv{a:uuluu1nnun1u

fl x1u ml]Fl::fl il5r.r'rruraan ua uu1fi

naan

{$$

l'::ll',,,

w ffiru w?e * w wrumffi w w ffi #* * ""e *&e &'& ffi&Fw.e

waw wm a'f'

ffi&wweffi&&

flffi

;|i:lii)

r{ur?uuaq

u

d

aanliloinr'rIn1E

u

q

d

v

Firuilnffnfrunaan?iufinru[u

a'rn1:n;luayrfiuji qil -'

,j

-

&+

r fi'rJuu niluila1ee;:finrrd'rror:fi tq

I ?lu'r?turf,any 1 f,uurn n'uflu1urn4nr:nio::rrrr j a

,

tuaulJl0ln tnnnlt ril ariu[uauu 0utuuu [fi a tlflufl Z

-

'

'a

J'

J'

ra\r xa\:01n[unruulnouy{u?1a1n1:nrrunaa I d

+

r? u u?r au

I

a

nfl

u 1 e a

.u

nil:u '

Fr? tFl

Y

A"o

ijarnr: [uuayrul? . iI:vn15 uuFl0

i

aR

Iax

n

'

Iu:ufi?'tuFlaanuu-

Y y J ] x'trJlilra{ rfro:rtuhn

,t' .

'Wil!''

r1lilu n n

rufi?'rrrfi?f;n?l a

0u

fruafl

& a'

'l fiu't'l 'l frufinrrurlrr: c

q

t-

I

-

&B&ffi

o

e&

urln1r1'tnlu{umalrtTu u

6n ff ta [rfrufi u5lu?1a1aavfi

rTrgrr urntnu

t

u

auln

3

Sl

o rfT

r. a'r00uriluT:nfinrfladu r uiu lirr"n unn:niiifiarq#0rnma1nr: 6urii':rr,:a uiu firirqn, la, oru, r6uno rar rfluriu rfi

rfiili

dunrrfluuiud unndfiovpiarnr?efi1f,'rrmqiiurioiunallirrfi t q v 1 v v n " ur ': 0 y : n.u rru rr a u [x n''r r in ur r n :r: n=l [r n rt a lil [

ffiWWwx&a,mKre

ur nmi a h u

fi?

{{l

aa

n

6 r

artn

aan -2 1

ZJe

yTtfr rfr 0rra1 n r?

al

{u

nnafl'ludnlilflf, d'r?v nilu}Jil-nau t{ &

naa

'v

nfiu

n a fld fi 'r1 u rr n u n :v tv,l1 vrTa n'rr v

-

'.q

d'r lfi u? ]J n'r u ilf, d'rx y 6i1 u1 n

fi n n n a fl

.q'

n

't "

c

iu

t

fi a n

I a? n a r] ?l x u]i u

aan

o

ih

aunl [fi rt:l]l]urmf rutilddl?vuau ailttiln0u liln afl il ua na1nil lil72ilY 24 t u

:"

[il[fia[n a0nniluJ]Jnav0aurv{auuav [iln tl

uflfl fi't?y

3. a1artrfi n1t6'nrd!ilarrJnan fl5arrr,rafi v

rrrlnfi :vuvfi

a1'

avnn

+

2. a1aarfi a1n1:dnidufl a[yl1r

*%'**** **-^" #ffiBc&* '&* w* &#&#ruw-e * ww {& & wwe & &B sE ""8

&W W.q.&

cx

B

os

rfi u a rJ r

;r

fi

n

6'u

fu

n

r q v fi 'r u {d d'r? y

:

afl

Fr

c

ru

anuilxln rr

tnfl[

tu ' ^ - & 1rlJ0u0u fiuqruuraruil'rn[ila0u8uouaurar[r flfl'r]IFr1u t

nrorn r11

I

e

rJ

n1fl il df 1']

Y

u

til

0an

I

av

tn n n?1

v'

tlJ0ua1nn a?']1

ri fi o v n o u u 0 u0''r s u u r fi a uTn a'l

: "

q" rt tfi a fu

i

i

t1-

I

' Ji

i

q

rfialfifrtlludT -

iln til1 uil1 nfl a a?:

I

ffiWWwx&wffixm xx

xm

u

,$fr$

,r;ij:

ffi

i;ltrti {,ffi$

rti:; {ffi

ffi

dr

1

u

{u'r rir uI fl t

irii, tffi$ ,;:,:i;li, {;W$ :;rr hq( ;,

,1,,,1,"',,;,

u1 fl '.r l

fiqi

't;r''i,,,;, ,[,ht


r.

,""t,r " t::..".,:1,,r,:,:.:,,

aar 1

ul : fi n r

r

r a fr o y m a u vr a r ur l dr u'hiu *

n

n rvr : r y m1lr n'r u rTa ar r r

r

fi

nr

durfluar rnqraunr:nnrfi,

fru

6'o

rir

u a qi

n,

m

r

u n'', u rTa

u

rir\riu

qnaa

ar r

yaan

er

r'l

r

fr'r

6u hi r

n

fr'r

ru

^

r,o,

^1, l a uuy rir [u nr :rir [m nr u fln arr v a a nn #u n a a or fi a n il rril n a\: ]r u1 u1 ]J q .,i Xq -[raanu:uruurTaarrrnad]Jn?r 6lrirlnurn [aurfiailloriladrry 01fru ^n-' oQ

6l

]

ki

aa

n'hin

or

N

ildd'11vA0n n

ui

rr ru r rir n a r n : r Fi'r u fi un fi n :

y

r

nr s fla

a

d

arnr:nnu

r r y a d fi ar o q y ?ir u"liln r u

uT

tFt

1

r a u1

u

rl

r f,u n r

ri a a

n

6

\:

r a fi r-n o y'ln ar

fi q

a

tfl u ta an .q

*'rnr:fi yrllr'u.nna arnrr ntod 0r"luttlnzuflYl?'t :YtiultFluFt:ifl [aay

r

n1nil[il

ilrorflaarr;unrlilrlnraoan

oyyir"[rifi

n:aud'rr-Taarrrmnfiunrrrfi

nr a,

ua

u"lu I

ilJaUddl?unrulu d

fl1UilAnnO

d

y Fl1l n

"l

:y tur

n

r au n ruur fl n uru

-"*&*m

C

il1n

y rTd fl

ii

rTu n

fi o v tl.r

ul

r

u

il

fi u ri

rfi

fi"uliur

aali

urTaarrr dn rarnia-

uiu] riu r ai r rdaT: rir

a

n ,nE a u

r

rJ

fr

fi

ruv

u a r o o y dr'hir fi orT: aI n

-

* ^***

d'un aaorq

-?,.

ruurjfinoyffiaff Jy'

au

noru

rfiouorn'lu:cfl?1un aa n piaufinr:

&q

,o

v

lil0']u?ufi u[ []Jlrnfl uaa nuuu [u:vuvtauna

"

" , "- , ' , -" 6 "r'r?ialfif,n1l^m1un'lunaufln1?yunnInuti? I

aot

u

ttilnu{r:il=nqu ,

uilyo

v

r rorau rjr:u:runruln

rr r rr

n

J

-

,@

rar'lun:y rnrrrTdarrylor

a'n

'

drilu [u: y nrIu

U n'u n

:

'

:n

."t'oY

-

rirln fr rir flaarr

r ruy

rfiarfi'unalnr

J --?^

y fi u fi rfi

al:

-

n [n a nr

I

Trrurqr{ry,ir^ruurruu

q'{'64.+.i3

an tdlJ

rau'lurlur b

$e$${&diltfrl}ill} u

sru

n:roifi od'aqrrldnru

rduiiatirr

j

alut?.l1tu ta:ru tfl3l

d'n

fi uul il fi {u or n r : tu -

a

ar nr r u auf,or nr fi a'r nr :

u1tflnilulJ3u1liym1ilfl1x1luraann00nauruuau

riunfr'uuirlrlu'ulnrir'hirfioilnd'nrailnrriauuiur6urri'u

nru rfiurJaarr;

u"lrin r : in u'r

Iorlrunfi r:rEafiu aou

rflauunnr5aorn "1,

lia1n1:Yt''r\1t0luu dd't?

5

q

'

orr a'uuir?6uri1u]n:uuru

uirfi

rfi aov

+

_.,)

3

druruf,urflurn n'lr t-*orfi rrnr: 'a

rTaamv

a

l..,ii

ffiw&;f.xrffiw?,ffiru&w

& s-B & s s S *r$ y$X sR*{& s-R $ {S s s w$&ffi&x$"sw$ff$ $*$*K$$ &$ex&s

fru

or

gae ***W

s*sBBB

",i 9-

a

ilr

.lrr,i,.,:r,.'

dt

urTa ar r r [] a n x a'\: a "r n n a a nl n rl : v -

u

rir fla arr r

rE

o

,:,,i.*;.' \",J\

anrf,uma:[:nurlnrjtn n

r?rTr,: unirrru:ruaru}i

$$&

r

& -

z-s ui,:rarfi'riunrarJaa'rrvroulriln Ja u t n:11unilna;naudtufl']fln1rIta1htafl I -2 "]ur[fl?atnafltalaan

,r16u

Ior fr fr

u rrr:5ullxr"r unnd

&i nfl de ul

1

r

1'

fiIir urr tu

riru

I "ao

,1,"u-,,

r'/\l''\r

(Jtl)

1$

Iu:vfi?ll]rh] Fl?:fl0t?flua? fll.tIanr anty tnrr

6'una

aorrrn

ffiffiWwru&wMxx

xm

rl u {u'r n r ul fl r r -r fl 'r r ,

".1t

--" -u-'-

$,;

".'*r


{i:,r {,,ffi

i::ti,,

flffi

,ffi g:

rJiri

ffi i*: {ffii ffi {ffi

Swe{Sse"&qx$xs&xw eg$ffi&$e.# Bsffi ffie"s s*.-s

.i

-J+J rsJarRnalnl:infinrr:nrr:

*$-q-Fr

fi

ruuSJ

4-

(

a

d

v

;

fina;fi ornr:rrnflurdannaq udr urinrnf[rirnu

rfl

umnau

'

00t..

Nannanra5ofr

4v.tu.8:_^d'"i y

a u u 0't u ?

'

R't fl t lJ Eri\: r fl f n :1 il:J

1 n il

il

f, 1

rfi

n fi

u-r.le----.

[

t f, 5 }.I

il

aIrJfl :rlr1tfr - ---

t

lt

o

r

r

nn

r:

ruf

rfr

lnaaanur unvnauriiadoyrrrrrn Torurnnrydru#ilntirr:nfl firtnaanav q "

'

u

q"

I

a

d

J

n:'J1Uil1n [ilnflA1Alflfl1AnA1n1:AntdX InUn1:lflH1n1 fi-Afl1tfiUUtilA

naan

,

arrur

fu

r

au

r

<-h

\rl

v\iJ sl./

\

&

annl:antf utail'];11

: 'a& 4 a tflu Fttu[3JUl[nililU[3Jnl]:UUUnn?:tUUReltfiu1d'r:Ftltuutaltu{tto,t txttS?tnil l il u a ; u u u r u on u fr rir'hir #u r fi a rr u i r ru riu n a uTn n a l fl {iui rr fi n r r: n r r :du u r r

d

*i

au

a''raautuilfluil1n La .- o & i^^^-_-' fi1tfi nntilrnnornqruutotua::nllnila1n1:il I I r

a

Ft::fllJnau tilu:FrflFtlun?,1:nuil1n aut rtna riluil1naunfi

6:

6o finaurfiafir

1 rlorTrJunuil'tu5r?6u ' n'l"r:fi #n yi'rlrfr aT nrr riufl ruy nlfl qaal:y uSalrr: niuxlu nufi r fi a n fi uorr: a rr oq"o

v

a

a1 f,u n?1 o

ur ul: fi nr

sr

:u

u

ar riu

a au u u

fi a u au ntnru u ri r a,: ri'l i

'r\"

u

l

ri u n n u-hidq yl n

du

a

n

u

r fl

u

a

a

Hi al il a dr ul : fi ria u

dr'[ riria f

n ;u il 5 y n 1 u

,{

.l-c

u'

".q"-

6

0{

t"-J

,{n,{a tiltfi u1n nilu1 [?1ry{flfila ilun1fl lfi rlur?al nluflilnnutoFtuu[au J

" fl 1 11 14 :J a UU y Ul

'-Y' nc rU U lJ n t il

d

a

a

t

U

Fr

tll

a

'

U

il l n 0

il

R

[

' J

q 0l t y{ U :J'l t1] U tlJt

d

v,

U

fl y

q-

tu

}1 A l1 n A A Fl

'

flaufi1rjo1n0'1n1t5adn?$n?1: R'rrj[u 3-4 d1ln1fi

at

'

G)',

010ay

r

1 a

u

v

u u1

'

'a

v

v, 1 , , afl'rr[:ffnlrJn#uorn s-6 #r.]ornhJuarnrtTuhqu rinu':urjrraqfi fl ul ilI en r fiu o yh u r.r a u 6 n u ir n u fru tifi o v pia r: ili n ur u u m tinYa a n : :

l

r

?''layyi1n'l:inuT

atiruI:fi

rTufi rTuriufi o u 0r a\:li

aT

o'lrrur riu

ooy:alrl6n:sflyfifiuuarourirnr:r,ird'otfrifiuln

rfl

u:'ra 1 }J

Za

uanotnuilal?tnnalnn"l?nffanfl1 naanfl1n 6afir:rratmafrurtrrR? 61,

IrFtfi ?ron

vr

rfi

u

d

.11'.

tunnnru:t'1ila1

tfi

J q

fl?untilum?1:fl

unafl

:

-

tf, urfr

6

v

0nilanfr oyor'uoon

nuluinr fi orrumrr:flu .,#&"* x

ffiffiWmxl&xmKw

a

lb-

qMgistt0lilUtt$ 2l

xm

u

fifrf

liltii;

ffi:f

,r,1) il.hil

dr

rl,ri:,,,t

1

u

(u'. ri.

fl"hi

u1 n

t ur n r r

tl,i'ii,,,;

*l,I;'

r'{i {ffi

-"1


,:::,;,,j,;;'',':;

'lffi$

fr{$

,{ffi}

;:::"i:,:i;

,ll'",1i,,1: -u,-$i

tfi:'

I

T\

r-. i'urnrrfu nduornfi4ruuu

a1n1rm1'l 1,marfidruilrnostiiuad{l 3

a

q

;

-

a q

6

-? ,w

'

J

v,

") tflilttiluml[o0][Qil1nflu,.l1utIdn 2 flIn1fi rtljfrt:uilu nnrrttualrutun?tof

w&e

'v'7,

#&{Br,ruwâ&#x201A;Źkffa

w"&w"##ww&

ww

a1n1:Fr1u

w&w

-r

1 ilnQUXlHtutAf i,

Wwmffiffiffiffiwffiffiffiffi

fi

frlanrafi 1,{a1u1r.J}r1nx1il:0'rnxfiirfi t!

uir

vr

onaa 6

a

ri

afi

rBtr

nr1

post partum olue fin rfi or"luri:u

frrJ

nrri

uinfiaInaaFl

tFI:'tu'lfl r'J01f,::lr Fi''rfl0v

.; ..,r "^ A , I d''rtfinnaynllfltnnR1?uafl1fuInil'lnru urutru o

lr a r :

I

.a ru fr u

.-

h

rm

u u a v r ? 1 fi fi

iut

,

Fl

llrattaatu I:

R

ttlu

fi:aun

a1r

il

X, '

mufl

,

I

Ay nA0n

fi flu

Io:?'t utilunllvn '

-a

q

-

A lJ

J

d[ a, dtgu fl 1 vr :1 u nl fl il o I r] i : u 1 u a v'br a r u q

'

J -

ru uuu ru'rfl1tu [un1:q ttaenl]

rR

q

'"

;ir n iu Ta nr a

_6qt6 0autilailQ1nn1:naan t}l:1yulInuflanx6iuanu0u:yfi?1[tau

-

ulufrl r?1

nI ru u ri

r, 6 n

nt il a u n1

drr

ua

r

a

nurarnu:riunr:quarAuuECn nd'rraauanllulu niafirTrgn-r nula tarnulnuilruflln:axn5?aun0u I

u a ;1

.@z*, x

[a;fir1u11fliflfi0ilrYu firTuraffirdaIn?1]Jd?uu1tJ nfrrmrau lJ 0

r fl : r x fi a u r fi

I

':la'l

a

n

fir ar

fi o yl ri au a n n u"l o r n r r fi

I

ou

tu

r5 ofi

r-

-

&

-

In:uuuuuuf

Inavrurull

"q ifl 1

o

[anu dfl 1]1

r'[ o'l d rr rr a r o a r fl u fi r n '

v

u

:r

l

1"

nN1 [x tJFl?fl n0uU?uu15 rn1il ru]11 [n

:

fi

r

nu

fi an r n

a

rr n n:r rr ufilrir t

tirr:

nu

r

"l

.

nr

:-o

ui,

I }L fi fin a v fi

ir ni aT: n 6 n r A'n n n a n riu tiul ri n :r u urif,B'

fi n fi u r n

q

J

ua::n

ulu u 1r

Fr

u

raunru;u'hrrfinnr:rilfiuu

?'rFrruurJalofinrr:rlrina'[o'[uuruaurr:'lulru;rfu It

uivJ-:1'a

'

^ei uilaf n1[aFl touutJ't iufl?tfiaunaa0l

u.l;-wu

-

tu

s

a

"

n:5ftna0nnil

naan

jY, Ja i rJn rn n tnfln?

oo

'

n

nfi u rrtirtiurrTnahifi ar rr

J d

[n{1fl

lfl

fl tUFl?'l,J1'l:rl A1 n n nlU

-

ririfi

tfl A1

',1',]v

,'Tu

il'l - nr.rruifinfiluarrtrnrr'l a1nn1:naoor rdu nr:r6rlflrfiumiar6u { in firrrr:nrr:rrin A

rdso uar

v

nEaornu::n1tifi il:uff u n1;iln1t

m10rhud"rlJRnl5ild?utr?fl rx aa [ur50f

.

&

y 11?1$ n 1 : Ft'[

n

1'et

6l v

-

In tniuSJ Fl2 tFlsUSJ t05UnUfl

'9 t"'

-

|

-

t"

0

Jsau

nlJ'r na ana{$q

e"x1n1tfl:i rFlr'l

'&

tYl:lvQvUUqiltt}Jn[fi A1U n?lAU

,i'', r''' n''' r

-

q-

r',0

;

i i il 6'iu

u

idm vkifi

n

r :v,r u1

u1

3J

x : : tn 1r

;?

u

n n da r o

& q

r:au1\:n:{tuutiln a1aFl0\1il:nu10Flavn0flfiu1tv{au:Ttnla']n'ilu}JtFl:"r ' e

uv{ n E r?r a

nr r : n u1

u1u

nrl

-n?11fl 01 n A1 n1:il&;r" t1J

n vi

I

6n

rrn n

.)'r,

s

uI

or

u

firhl

ru

a

t

a r: n

r:

in ur o ; 6 ur n,.J { ? u

t Ft

3J

t-

ffiWwmm&xmffixm en

{ewffiwd0t$l}tl$ 22

r

{,M

:.:;jlt,

ffi

i:::t:t;i:,it::,,

ffi

ll,tiri.l

d

rl u {u'r ir uI fl I ur fl 'r I

{.,U"$

1f;lr1",,,,'

'ffi$ lrlllii ffii.


r lan 1 Y Fl y

n tl

a'r:

or nfi

1 ily?.l

m tl W ffin n n fl fi

arrl: ; rJ1 il 4

n a a rr u

- o #rl onri

0r:?0drlR1il n1:Fri?oflilRrnrfunaandfi .q""'

yir [r

:r

- J

'

s

a 5u ? y

r "

1

Fl

ot

r]

[ n ni [

]J

:iu n #l

6u nnr 6

a u'u

r],{:1uau

fi n r r v un : n ?t a

-

il

q

ufuynaao

,

tu

'

rSaudurraoorlnu 1 au[anr?00?1n1?y[lltnzaufiu t fio y fiaTan.r

A Y.

i

fr

fr r: o v

u

trl

a

rd u a'u

Fl

:1

u n a f,

fl

u

1 y{ u a u ir rJ

I

nu

Q

n

u a fl

yTu

ua

r

ununu

nd'urTaarryLirialil r?a{o q

?.

Ia?x:afl u

ay

I lilxdunaorrlrrfluatLr,rl:

d d1' fr nnl'rr15 a

xrnfl 5aarl xrJol rila [: q

eoY

" tuFll niln'l q

fi

h

a1

q

Ju1 n1n0anrJ1

u

ir

e

uvr n

Jw'[ tiq *

a't' d1?u1,1: 0

tlJl]f

trJ

u

ti n'', o tTa a r r

nlt

r r fiTrt : fi urt : r rn

':

r

( rxraununlrn:?a

uaoru?1a10ouiil:nrn:naailag { rflu nrr.Taarrvfidrnra u

3.

g, q, u

T

r

il1'lufld

a0n

q",113E 3*,

6r

v

fl 1 ?

fi rri aormrln UI

d s

-.1

-

x50:uuJyr

:,

n

rIu [:n n::n

aa n

d'n

8U1Un?:0Uil nn

nSonrnu

fiI n dn r nu ni a nr r u fiuTa fi n au s

0100u

nialil iirtilnruurifi

:vuv'[n ana

t d

oo,

u

t

^J rilu]r1* n?1ilriail nrtn rnun:tonx In Inu?rt

-

UA?

sf

o

01Ft?1tiOU IArn flf

':

'

0q

q"

c

n0u n au F:r1?a?uaau

Lz'

i

o

"

dFtyllu[]1nilau01lJnu q

$

r3-$--J'YU.

i

"

${$$$x$$e$s

[fl?finfa1nnflanln: I

I nil

flailR114 uau --- -

J

n1:tafl u nan {{

d

Iav [iln']:

c

o1n

nlu1fiunt?1]lu1nn?1n0ud$n:Tfldn 2

-3

J

&

:I

nl fi ,u

R }J 1

u

v

fi

u e ";-X nufno;rir[o ;irniuryfifirirfir.Tnuaum6oaroraaun? n1:rfi]r z - s fiTanfu fi fr arrrfl urir [: ri'r [m:r\:n1unrilarila"rfi u rnnlillfi fin]J1nn.t1fi 6fi am a.lu a

.

1

.

q

''

tJlnrnutil thlu1\:nuna?uauIa?Rna\]:;5fil1fiun[murn nltaanfi-launlu v

'

'

:

uz'

r,$.

ssls$$$$sss$$ tfl

sJcuA

u u a r lJ 1 n

fi r

q {z " "

a

0n

q'

"

u[

_;

n't't

tJ ti?.hl

s,

n1 fl ''] :J 1 : n"[d n : vTil : I

"

l,fltnua?n5ilnfiu1n0[u[ltu0u]J1n nru rqilr u ui rr run *$ .

rJ n

u u y n 0 u rTu n

fiTaniri frnuhirrJul: tl\i1un1ifiavaor'hirnrrfiilflauFlerrFr::ri#urflurtauririau u

q "--J

n?5 tfl?fi olJrtTtu

#u

l

v

"

nltu0tn?u

il:ysirrEourn

ffi Sx xmmx xSwS &s {-s { B [$ il.'\ { &! w [$

ifi o qm il'r n #n rTu I I n n r.l :

u

v

alil fiflfff,l?yr5naanmn5alri

txu

rirprrrila-r

n.l: infl x riunl:[xn.tfl fldd.t?u rrlu

q rureN s$ ffiq x&s$ffi SxNsx re mm ffi$Kffi 3 s s tue e I L;$ s"s { * q L-s i B s w s Es } r$ B s {} u} &

'

rir r rin

ilrJ rirun'',:n',rr:roirn:rvriadru av rdtrnn ohj

nroov rrlurulfi

;

J.z

dd

riu

!

SnulYtt?1tJ1UfilJnAtil:?ilnUuJn?::U1l:Cll1ufl1rlJFrFrrJn1tUFr XrAAnfllqll-

uyrmuovnrlfiu4lnrnrir

u

il

nT

?t frrr Q 1 n

n?1ild'uTafinfiu uavfihtrroanil'I"luflf,f'r?; ifi an#lurn:?oxfi,uaaaniln {l

[r]nra

:-

rnauoiunrrR ) fi

x

r

tu:,lil[a

lr'un'or+

]

adnrumiarlSnur

fi r fi n ur

'f,.

l',ltJrJanSvmuna In

q 'a & . J -q.& [Y,lnutfl i']iln{il0n''liruuuliraySxu5nl:Fl3.Jn1tuotFl?atyi0u[rn'un::n[rtt5,l r

or r rrrl,la

s-

^ 3o fi5a[uu']uI.tflnilu"]1iln1'tuun:nzaurRaluIurlunau

uarniatTu nrflr nfirTrgrrflorlou'loayl:

urtL

n il n fi mi

J

.

rvia n??0 011rJ

un n do y rior'lrin ruuu]r.l

lryTati[avsirrfluurn

u d

1

rn0lfluL11[fi:auJ naan

u []

'&

? J

au

msxm mx w$s* n

xi

r n n :'l

q

][ v ,

an

r

n \: fr": i

nr

na

tJu\]n au

uav

u dn n r r

,c

nau[iluu

lfla urir riau rfi a-r: o

$:[il af n a1 ]l tuafi u1fl a[

fll ;fi fiu ;1

.q "

til{flflnovulJvu1tfi0ann1-

rtiu

r u r il a u rr a r rr x n dq v n :'t a a 1 u'l u no n ? 1 il '

dd

n n:?08?1 rr,.r nfl rfi rrru 15fl x:afl fr ua?rTaf,u tr0unaa Fl 'oY'oY' Euruouaufi5a[u ilrntnant]nIa?rtauu ]JIrJa?1:alil uaunaln?Ju10ril0[ u{g ilnan {aq firilruvfirn:ovafl tuanruilnfiua? n1finilnfiovnaun:?4fi'rfl1tfin un r5fl

u:auil

Y

aufl a[ na0

a

^Y' [un?1il0Jnilnnuu

'l

uo chi fi ilru x r n

ll.r n : r u or a fiu ffl

ad0

u

q ""

6

' [nrttvrytfl0JFli?0tJUt:u1l1nilnantfi6r?fl nliFr:?0R1u

]

r n n a n r a v fl r6u r a u ri a n r

{u rfu

o v n'a r: : a

zu

an1

:

nr

r

?

ad

Fr

:?

a lJ v r 5u

r ri n n Jo

il'r

v rlnr'l

n

r or 4 n rfuo ; flu

u"h r{u

zu

a ri

ahL

fi a\rn a0 nauf, 1fl nfuuJa nu1fi un IFt

ffiffiWmru&mKm xc r d,rl

u qiu"r

i,

uI

n

ffiffiWmru&xxffixm xm

t ur n r r

u

d'rI u riu"r n r uI n r ut n r r

J.r \ ,!\ ti:

.\.")

r.il{

,1--f"

'

..1

".

.

.ril.Iill


r"'ll'" r

r,,fl,

''r

t.

B\r$$B

r.L

r

a

:li

r$e.s{} fi

r?1il1yfr sJunnfl lJ:fl

,t

$

fi'uqrnn:ronrtr'[urrir rryrntioyhilinr:qlri'rifi

rinayqrr)u:ru 1

fl au a a an nru$ilou ri au tf,

0,t1

i l'l

v"I n a a 0 n il'l r a a r i fl a u r il q "t"-;: i h "r

-

.^

ff 1 U

nl

nrfi

[rJ

0u'ttJfl ta1

i a r r da u

[?

?uil}Jilura

i1,{afl

u a n o r n usu fi f,u .i

rir'iriu

a ru

n

u1 Fl1?-

a fl r fi u

uriu

au6tY

'

nnf,u?][nnflf?ru tuilruuytEUtu[:uflU'llj,ta Inilil'lntra']R].lnlflr,t'tau1rJUfluFl .i

fl rlr

CI

d

I

v

q A? n [Unl "1 v

:

v

n

UA

in

U1 [ ri q

, A

A

A r]J A n rU

[il

'

v

n A il

a

U"tlJttn?

R

d1

o

J-Y

ail'rriuuuuununl?[om1]rilnfr lutru;frfrrirnl?ilal]Jl]trntu z fl

v

6

'

,;

aunaannn?:tuaHur.t'tail1iluuail

I

3J1

:

quu n lfl '.t"t

- s ?"uutn

Jq"

iila tfl urJaulluautdlJ0 Q

t

'

J

-, raf nnannilultFl't:tIan1:firvrn#ufiunlurru o #r]onmu:n luCIr]aln a?u?ufl1utunlf I uulilnaIdfln1?uilnF]ptiln a1oil'llfirflnarnr:t0lfi50nn I

U

X. l"'

d

.e

q

-

v

d

I

u

vn

J

[u:yilur au n a a n fi nr:il aunu:u5u lur5aun.l:nil. J-r" + & n1 ru0t Ft'tu til:'ru 010iln15nf nt: n tn^ nuu [n [nuurn uar n ru]l]J 0]Jnun nI?a r?J0

t6lu'ru n15il ill Fl drJyiufi

I

vddl..i

fi A{n .i

A0

fl 4-6

d

tn AU fl \:AYfl'lu '

"

toun15 ril'tyl.lf

Fl1lJ14

ituyul [:oUnl?niln']

.q

"

af a;fl ?fl n1 lmn

\'q

ruul [tJr0u

tUFt J

rrru

Fl?U n15:Jry{ d

-

Fl

drjy{Ufi

d

anuSrxruil rEu

d -

,., ,

l;:-\ $l,,*

nrrr#s'!and?uiidLlHa6dru

--- -'a "-r,fi^undrruuurirflud,:u'6fiqouacoe:n:;drrfiaarur:nvirloi ourrllnlurnr: ro:ugfioua:fl':or.r oaaooqnt:rairair,:nr:rairpr6ulorrafl{olurnr'tvl1{q1n1?{1lo'0

n.rnuur,6n urnrrri.iriituda,lrdatnndrai66u or:ldiuriruusritorn ttxvi uutLtrauiorinlnlurnr:

n.rlrlr.,n.16umuururiurianariiolri,nu.rourroolrirtJ{nmrvrtlnlurnr:

riutJ'tuodr't?urt'l't

ruacd.rurinlrilqruldlurlnrl:luno mianr:Liarmr:rturuuu,,J,,i;";;',1tfir, firiluouojraoia

;;;;"* d'orirr.oT16i.,n uar:Jfrffiorl {auurrirnr:l{rtarnrtriuinr*rarir.rt:rio:ai*r urifiaqi nrrfiqorurtfiiinrueiT 1L:rm.jr,:nr:LiulAnriqdotnr:ormr:railfifiqnrrirurtdruTnturnr:rfil6u '-';""'"'-- "1"rtfi*lou'lui ui,l;r;;;r;;;',r',rlnturnr:rx'u'rr^toiiruir'rqn ua:rfioo'-'h.l" ,

vrt':

lf,rgutnr:

rflani616ut

Xn

tfio

''t--

.,!

rrdrfioe:rJfrffiorrrro'rrru:rirorn {riartrrgvrr':drufrrtagfirfr'!d":rnt10\:uu

H\ro? u

h ,:.

:i:i i;;, :i!.

Mealpirmn I o 'j

uun I utlltetfi

EJo

fl

1

il... n I n ?? N d 1u ?u m n

Postpartum Care  

Postpartum Care

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you