Page 1

Adviesrapport COntent strategie

Bas van de Kamp | Tomas Harkeman | Mitchel Foppen | Tom de Jonge


Voorwoord Dit is een adviesrapport voor Noordhoff Uitgevers waarbij de website van lesmethode Neue Kontakte onder de loep wordt genomen. Er zijn drie KPI's (kritieke prestatie-indicatoren) vastgesteld, en aan de hand van de resultaten van een doelgroep onderzoek, een onderzoek naar de huidige leermethode en het resultaat van de content analyse van de huidige website wordt er een verbeter advies gegeven. Daarnaast wordt er een apart voorstel gedaan voor een aanvulling op de online lesomgeving van de organisatie.


Inhoudsopgave KPI's .................................................................................................... Blz 4 Doelgroeponderzoek ....................................................................... Blz 5 Marktonderzoek ............................................................................... Blz 7 Annalyse en inventariesatie van huidige content ....................... Blz 11 Concept voor online lesomgeving ................................................ Blz 15 Conclusie en advies ......................................................................... Blz 18 Bijlage ............................................................................................... Blz 19


Krietieke prestatie indicatoren

Deze zijn voortgekomen uit verschillende behoeftes, namelijk:

Organisatie: • Meer distributie van het les materiaal. • Concurrentieplek behouden op de markt.

Voorafgaand aan ons onderzoek

• Bekend raken als een innovatief

hebben wij kritieke prestatie

bedrijf op het gebied van les materiaal.

indicatoren (KPI) opgemaakt voor de verschillende betrokken partijen. Deze

Leerlingen:

KPI's zijn een streven en een houvast

• Zo efficiënt mogelijk de leerstof tot

tijdens het gehele onderzoek en advies

zich nemen.

voor Noordhoff Uitgevers. De KPI's zijn;

• Vwo diploma halen om door te kunnen studeren.

Organisatie:

• Een voldoende halen voor Duits.

“Eind 2014 10% meer unieke bezoekers op website dan het jaar ervoor.”

Docenten: • Vooruitgang zien in het aantal

Leerlingen:

leerlingen die slagen voor het vak.

“Juli 2014 30% meer leerlingen die een

• Op een leuke manier les geven.

6 of hoger haalt op het eindexamen

• Interesse van de leerlingen vangen

Duits.”

voor het vak.

Docenten: “Juli 2014 50% meer leerlingen die een voldoende (of hoger) haalt op het eindexamen Duits.”

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

4


Doelgroeponderzoek

voor te zorgen dat de doelgroep affiniteit krijgt met de manier waarop (en wat voor) content aangeboden wordt. De gemiddelde vwo student verschilt in interesses niet veel van zijn leeftijdsgenoten. Socialmedia

Doelgroep

is verweven in hun leven, en zien is

De gekozen doelgroep bestaat uit

geloven. Ze beleven de wereld door hun

vwo studenten die in hun laatste (6e)

emoties; iets is interessanter als het een

schooljaar zitten, en Duits volgen. De

bepaald gevoel oproept (bijv. als het

doelgroep is respectievelijk tussen de

risicovol is, of schokkend). Ze reageren

17 en 19 jaar oud. In de bijlage van dit

vaak sterk op belonend werk; (online)

document kunt u het persona vinden.

video games zijn ook onwijs populair in de jongeren cultuur (70% van alle

Onderzoeksmethode

jongeren in 2011). Het Internet is hun

Om een goed beeld te krijgen van de

wereld; 78% van alle jongeren maakt wel

doelgroep, hebben we ongeveer 50

eens gebruik van het Internet voor hun

studenten een enquête in laten vullen.

huiswerk. vwo’ers roken het minst van

Ook hebben we een diepte interview

alle (middelbare school) opleiding: 6%

afgenomen met een van deze leerlingen.

dagelijkse rokers (2011). vwo’ers hebben

Met de resultaten van de enquête en het

vaak een gemotiveerdere instelling

interview hebben we een goed beeld

qua studeren dan studenten uit lagere

van de doelgroep, hoe de gemiddelde

segmenten (Havo en beneden); uit

leerling zijn huiswerk maakt en op welke

meerdere onderzoeken is gebleken dat

manier dit gebeurd.

vwo studenten meer te weten willen komen over een onderwerp, en hun

Naast de enquête en het interview

huiswerk vaak interessanter vinden. Ze

hebben we ook nog deskresearch

zijn over het algemeen zelfbewuster en

gedaan naar hun activiteiten en

kunnen beter omgaan met kritiek. Ook

interesses.

zijn ze vaak breder ontwikkeld en hebben

ze interesse voor het totale plaatje.

Deskresearch

Daarnaast beschikken ze over meer

De interesses van de doelgroep liggen

discipline als het gaat om schoolzaken.

over het algemeen buiten de lesstof/

Ze kunnen beter andere (buitenschoolse)

de informatie die de (huidige) website

zaken opzij zetten, en excelleren beter op

aanbied. Het is dus de uitdaging om er

nauwkeurig werk.

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

5


Leerstijl en leermethoden

huishoudens heeft gedaan. Wel zien we

Het vwo onderwijs kenmerkt zich

dat het tablet steeds meer terrein wint,

door een aanzienlijk tempo waarin de

met 24%. Volgens de interviewde lijkt

leerlingen geacht worden de leerstof

het hem zeer prettig om de tablet te

te kunnen verwerken. De leerlingen

gebruiken voor zijn schoolwerk en zijn

kunnen goed zelfstandig werken, waarbij

examens.

een groot beroep kan worden gedaan op sociale vaardigheden in het kader

Conclusie

van coöperatief leren. Vwo leerlingen

Ze zijn de “verbonden generatie”,

kunnen zich over het algemeen goed

maar vaak moeten zij hun verbinding

concentreren, kunnen goed luisteren

verbreken zodra zij het klaslokaal

naar docenten en medeleerlingen en zijn

betreden. Het hedendaagse onderwijs

aanspreekbaar op hun eigen gedrag.

moet studenten voorbereiden om in een verbonden, digitale wereld te werken.

Mediagebruik

Het is voor producenten van online

Uit de enquete blijkt dat de meeste

leermethoden een uitdaging om, te

leerlingen nog een laptop (27,9%) of

midden van alle huidige mogelijkheden,

desktop computer (23,3%) voor school

de aandacht van studenten te kunnen

gebruiken; ook gebruikt 29% een

krijgen en hun interesse lang genoeg te

smartphone voor school. Dit is vooral

kunnen vasthouden om hen informatie

nog het rooster in de agenda app en

te laten begrijpen en onthouden.

whatsapp groepen van de klas. Uit

Competenties op het gebied van

het interview blijkt dat geen van deze

geavanceerde technologie is niet langer

devices nog in het klaslokaal gebruikt

een vaardigheid die je “op het werk”

worden (wel staan er computers

leert. Het is een essentieel onderdeel

in de beta lokalen, die af en toe ter

van de huidige professionele omgeving.

ondersteuning van practicum worden

Hoe eerder die wordt toegepast in het

gebruikt).

leslokaal, des te beter zijn de studenten voorbereid om de concurrentie aan te

71% van de overvraagde leerlingen

gaan in de 21ste eeuw.

gebruikt zijn device nu al voor het oefenen van toetsen en/of examens. Op dit gebied is de laptop nog de grote winnaar met 36%. Dit komt omdat dit product al geruime tijd op de markt is, en zijn intrede tot een grote groep

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

6


Marktonderzoek

online in contact komen en reageren op het werk of vragen van studenten. Het basis principe van dit e-learning systeem is dan ook het online maken van een traditionele klassikale

Onderzoeksmethode

omgeving. (http://elearnmag.acm.org)

Voor het onderzoek naar leermethodes gaan we kijken naar verschillende

Er is al enige tijd commentaar op dit

trends op het gebied van e-learning,

nu al verouderde e-learning systeem.

en die vergelijken we met hoe de

Daarom leggen veel instellingen die

(typische) huidige online leeromgeving

deze cursussen aanbieden de nadruk

is vormgegeven. Daarbij kijken we

op het “leren op je eigen tempo”, een

ook naar andere (concurrerende)

van de voordelen van e-learning die tot

instellingen en aanbieders die al

voorheen nooit werden benut.

enigszins of geheel het e-learning systeem hebben geïmplementeerd.

E-learning trends “Student-centered” design is een

E-learning vandaag

ontwerp van e-learning waarin de

Met e-learning wordt veelal bedoeld

student centraal staat, in tegenstelling

het volgen van cursussen via een online

tot het traditionele leersysteem

omgeving. Deze cursussen bevinden

(waarbij de docent centraal staat).

zich nu hoofdzakelijk op het desktop

De student is onafhankelijk en

platform, maar er komt steeds meer

verantwoordelijk voor zijn eigen

aandacht voor e-learning via tablets.

studievoortgang, waarbij creatie,

Als gevolg van het cursus-systeem

communicatie en participatie een

wordt de huidige e-learning markt

belangrijke rol spelen. De rol van de

gedomineerd door instellingen als LOI

docent veranderd van een autoritaire

(Leidse onderwijsinstellingen, http://

rol naar een behulpzame rol, die

www.loi.nl/index.html) die een ruim

geraadpleegd kan worden voor advies

aanbod aan cursussen aanbieden.

over de lesstof. (http://elearnmag.acm.

Een typische cursus is onderverdeeld

org) De online lesomgeving is geheel

in modules en lessen met vragen en

gericht op de interesses van de leerling.

quizzen, welke de student op zijn eigen

Dit heeft gevolgen voor het curriculum

tijd (rekening houdende met deadlines)

van de cursus, welke aangepast

kan behandelen. Docenten kunnen

wordt naar

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

7


de bekwaamheid en leerstijl van de student. (http://en.wikipedia.org/wiki/ Student-centred_learning). Veel scholen en universiteiten zien problemen in een aangepast curriculum in hun schoolsysteem. Deze kan echter prima ge誰mplementeerd worden, mits de school of universiteit bereidt is een nieuwe manier van leren te omarmen. (http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/buresvl1/ publications/ECEL04.pdf) Web 2.0 is een term die wordt gebruikt om de centralisatie van het Internet (hoofdzakelijk door social media) te omschrijven. Hierdoor is het Internet een netwerk geworden, waarin gedeeld en gemixed wordt, en zijn er virtuele

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

8


communities ontstaan die elkaar

beginfase van zo een community gelijk

ondersteunen en beleven. Hierdoor

de lastigste fase, omdat de content

is e-learning 2.0 (http://elearnmag.

volledig wordt gegenereerd door user

acm.org) Gebruikers kunnen tijdens

input. Als studenten werkelijk gebruik

het maken van opdrachten op een

maken van het systeem, en de forum-

“Q&A Forum” knop drukken, welke de

artikelen beginnen op te stappelen,

student herleidt naar een Q&A forum

zal de online lesomgeving steeds

die de huidige opdracht behandeld.

vertrouwder en comfortabeler worden

Dit ontwerp sluit niet alleen aan op

voor de student.

de manier van denken van de jongere generaties: het haalt tevens een deel

Een andere trend die zich voordoet

van de lasten weg voor docenten. In

is e-learning op meerdere devices en

de praktijk is gebleken dat het systeem

platformen. Vooral de tablet is een

ontzettend positief uitpakt (mits er

populair alternatief medium, en wordt

genoeg participatie is). De generaties

veelal besproken bij het onderwerp

van peer-to-peer sharing voelt zich

e-learning. Dit blijkt ook uit de acties

goed bij het concept om het bekend is

van zekere aanbieders van e-learning

en natuurlijk aanvoelt.

cursussen, die bij inschrijving gratis een tablet uitgeven. Onderzoek van

Er zijn wel een aantal valkuilen die het

GFK wijst uit dat het totale aantal

systeem compleet kunnen doen laten

Nederlandse tabletgebruikers inmiddels

invallen. Relevantie is zeer belangrijk:

5,6 miljoen bedraagt. (http://tweakers.

er moet een forum-artikel openstaan

net/nieuws/89824/gfk-nederland-telt-

die de vraag van de student behandelt,

5-komma-6-miljoen-tabletgebruikers.

of in ieder geval erover discussieert.

html) Er zijn steeds meer scholen in

Sommige studenten zullen zelf een

Nederland die tablets toepassen in

forum-artikel openen met hun vraag

hun lessen, of zelfs boeken geheel

erin, maar menigte zal overgaan naar

vervangen met tablets. Smartphones

een docent. Ook moet er een goede

blijken een stuk minder populair als

zoekfunctie ingebouwd zijn, want

alternatief platform voor e-learning,

studenten willen niet verschillende

terwijl er juist meer mensen zijn met een

query’s in hoeven te voeren om het

smartphone dan met een tablet. Tijdens

juiste forum-artikel te vinden. Daarom

een onderzoek die de GFK verrichtte in

is duidelijkheid ook belangrijk, door

2012 bleek dat 4,3 miljoen Nederlanders

bijvoorbeeld forum-artikelen in te delen

een tablet gebruikte, en ruim 7 miljoen

naar opdracht. Logischerwijs is de

een smartphone.

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

9


(http://www.mobilemarketing.

“verbonden netwerk� concept van web

nl/2012/12/aantal-tabletgebruikers-

2.0, waarbij een online lesomgeving

stijgt-naar-43.html).

ontstaat die leerlingen onderling verbindt, en ervoor zorgt dat ze samen

Wat ook populair is onder e-learning

leren en problemen oplossen.

platformen is de gamification

E-learning op meerdere devices en

van lesmateriaal. Door studenten

platformen draagt bij aan de gemak

te belonen voor hun werk (met

voorzieningen van een student, door

bijvoorbeeld een punten systeem)

op meerdere plekken toegang aan

en deze onderling te delen binnen

te bieden tot de online lesomgeving.

een online community, wordt er voor

Hierdoor wordt de verbondenheid

extra motivatie gezorgd. Mensen

en participatie van de student

zijn competitief ingesteld, waardoor

gestimuleerd, waardoor het goed

ze onbewust worden aangezet om

aansluit op e-learning 2.0.

beter te presteren. Meerdere online

Gamification zorgt voor meer interesse

websites bieden tips over hoe je dit

van de student door het lesmateriaal

het beste kunt aanpakken. Volgens

in een spelvorm aan te bieden. Dit

www.e-learning.nl is het bijvoorbeeld

gebeurd vaak d.m.v. een punten

belangrijk dat mensen hun vorderingen

systeem en/of scoreboards.

kunnen zien, zodat ze het gevoel hebben iets bereikt te hebben.

Conclusie E-learning 1.0 is de online vorm van de klassieke lesomgeving, waarbij lesmateriaal en opdracht op een digitaal platform worden aangeboden. Student-centered design is de revolutie van E-learning 1.0, waarbij het zwaartepunt verschuift van de docent naar de student. De nieuwe online lesomgeving is geheel gefocust op de student, waardoor ook het curriculum is aangepast aan de vermogens en het tempo van de student. E-learning 2.0 maakt gebruik van het

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

10


Analyse en inventarisatie

website. Ook bestaan er items met verschillende namen die naar dezelfde pagina’s leiden. Om een voorbeeld te noemen: op de homepagina staat onder het item “Direct bekijken” een link “Docentmateriaal” en daaronder het kopje “Online lesmateriaal”. Beide

Content audit

menu items leiden naar dezelfde pagina,

Om de huidige website goed in kaart te

namelijk “Docentenmateriaal”. Dit is

brengen hebben we een content audit

voor de gebruiker heel verwarrend en

gemaakt (deze is terug te vinden in de

onnodig.

bijlage). Bij de content audit kijken we naar elke pagina van de website, en

Gap analysis

benoemen we:

Wat de website voornamelijk mist is structuur en duidelijkheid. Er moet

• Wat de pagina is.

worden gekeken naar welke informatie

• Wat het doel is van de pagina.

echt relevant is, waarna structuur moet

• Welke doelgroep er wordt

worden aangebracht in het menu en in

aangesproken.

het aantal pagina’s, en moet de content

• Welke tone of voice de pagina heeft.

daar strategisch op ingericht worden.

• Wat voor content er op de pagina staat.

Daarnaast zit er een verschil in de tone

• Hoe de pagina is opgebouwd.

of voice, wat goed is. Verschillende

• Op wel niveau de pagina zit.

doelgroepen worden op zijn of haar eigen manier aangesproken. Hier moet

In totaal hebben we ruim 60 pagina’s

echter wel een duidelijker verschil in

behandeld en daar vallen een aantal

komen.

punten op.

Conclusie Beoordeling bestaande content

De website spreekt drie

Wat opvalt in de content audit is het

doelgroepen aan. De klant (school of

aantal pagina’s. Noordhoff heeft er

scholengemeenschap), de docent en

voor gekozen te werken met vaste

de leerling. Het onderscheid hierin

rubrieken en deze voor verschillende

is echter nog niet duidelijk genoeg.

leermethodes weer te geven. Dit is een

Daarnaast heeft de website over het

goede zaak, omdat dit structuur biedt,

algemeen te veel pagina’s met te weinig

maar daardoor bestaan er dubbele

(kwalitatieve) informatie. De menu-

menu items en hebben sommige items

items zijn niet altijd

meerdere plekken, verdeeld over de

duidelijk genoeg en

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

11


er zijn meerdere menu-items die naar dezelfde pagina’s leiden. Om hier nog een voorbeeld van te geven; de pagina ‘ Methode-informatie’ heeft 29 onderliggende pagina’s. Elke pagina heeft niet erg veel inhoud, namelijk een gemiddelde van ongeveer 100 woorden.

Visualisaties In de onderstaande afbeelding is een flowchart te zien van de huidige website. In dit voorbeeld zijn de pagina’s tot niveau twee, bijvoorbeeld: Methode informatie - Onderbouw 6e editie. Wat in deze chart goed valt te zien, is dat de meeste informatie wordt gegeven in de eerste drie pagina’s. De homepagina verwijst naar losse pagina’s en dienen als directe links. Inloggen Account Home Contact

Methode informatie

Docenten

Leerlingen

Nieuws

Inloggen digitaal lesamteria al

6e editie en onderbouw

Agenda

Handige producten

Docenten materiaal

5e editie tweede fase

Afspraak maken

Woordenlij sten neue kontakte onderbouw

Methode licentie

Methode licentie

Docent aan het woord

Woordenlij st neue Kontakte 4e fase

Digizine

Toetsen

Toegang digitaal materiaal

I-clips neue Kontakte 4e fase

Online lesmateria al bekijken

Beoordelen

Docenten materiaal

Imodules 4e editie

Nieuw! Toetsen!

ERK neue kontake

auteurs gezocht

Intressante links

Informatie meerdere kontakte

Intressante links

Onderbou w 6e editie

Assortimen t en prijzen

Tweede fase 5e editie

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

Catalogus

Veelgestel de vragen

Over noordnoff

12


Voorstel nieuwe website Hieronder is met afbeeldingen aangegeven hoe wij de content van de website en de layout ervan opnieuw hebben ingedeeld. De sitemap voor deze indeling is terug te vinden in de bijlage.

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

13


adviesrapport Noordhoff Uitgevers

14


Concept voor de online lesomgeving

voor zichzelf te houden, maar kan dit

De essentie van ons concept

Social

is om gamification elementen

Met de mogelijkheid om resultaten

te implementeren in de online

te kunnen delen en inzien willen wij

lesomgeving van Neue Kontakte.

het oefenen van de lestof/het spelen

ook openbaar maken en laten zien aan andere gebruikers van het platform. Mocht daarvoor gekozen worden dan veranderd de online oefenschool daarmee steeds meer in een game.

van de game een sociale bezigheid - Gamification is the use of game

maken. Discussie tussen leerlingen

thinking and game mechanics in non-

over de stof/levels willen wij natuurlijk

game contexts to engage users in

zo veel mogelijk promoten. (http://

solving problems. -

www.downes.ca/post/31741) laat een onderwijssysteem zien waarbij

In de traditionele vorm van onderwijs

studenten van elkaar leren, door ze de

zijn er maar een aantal momenten waar

mogelijkheid te geven te communiceren

de leerlingen worden getoetst op de

in een online omgeving. Alle technische

lesstof. Dit zorgt voor momentopnames

sociale aspecten van het platform

in het niveau van de leerling. Door

zouden allemaal prima kunnen

lesstof uit de boeken om te zetten naar

worden opgezet met API's vanuit een

'levels' voor de online lesomgeving

socialnetwork als Facebook of Google

kunnen leerlingen, op een moment dat

plus.

het hen uitkomt, blijven oefenen met de stof tot hij/zij zĂŠlf tevreden is over

Leercurve

het resultaat. Hierdoor reflecteert het

Het platform kan leerlingen en docenten

resultaat uit de online lesomgeving

een idiale tool bieden om de leercurve

beter het niveau van de leerling op zijn/

van de leerling beter inzichtelijk te

haar best.

krijgen. Daar kan vervolgens weer op ingespeeld worden door een docent.

Door levels uit te spelen bestudeert de

Het kan in zijn algemeen het onderwijs

leerling de stof en verzamelt tegelijk

persoonsgerichter en efficienter maken

punten, in gamefication termen vaak

en helpt daarbij mee aan het behalen

'badges' genoemd. Een leerling kan

van onze eerder beschreven KPI's.

er natuurlijk voor kiezen om de score

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

15


Content De content van het platform zal in essentie een vertaling van de content uit de lesboeken zijn. Maar omdat het platform zal draaien op een interactief media device zijn de mogelijkheden natuurlijk groot voor de manier waarop deze content kan worden verwerkt. In de hieronderstaande visualisties is te zien hoe het platform een onderverdeling van onderwerpen (in gamefication termen 'worlds' ) zal hebben. Binnen deze werelden kunnen er specifieke onderdelen worden geoefend (de levells).

Visualisaties

Dit is een visualisatie van het ‘onderwerpen’ scherm. Vanuit hier kan de gebruiker een onderwerp kiezen om te gaan oefenen. Onder de onderwerpen is te zien hoever de gebruiker het onderwerp heeft doorlopen (de groene progressbar).

Dit is een visualisatie van het ‘level’ scherm. In dit voorbeeld moet de gebruiker de juiste woorden selecteren en op de lijn slepen om de zin te vertalen.

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

16


Op deze visualisatie is het persoonlijke deel te zien. De gebruiker kan hier zien welke ‘badges’ hij/zij heeft gehaald en wat zijn/haar score is. Ook zijn hier de scores van klasgenoten te zien (mocht daar voor zijn gekozen).

Om het voor onze gebruiker makkelijk te maken zal de lesomgeving werken op alle devices. In de eerder genoemde enquete in de bijlage is er o.a gevraagd naar het gebruik van de devices onder onze doelgroep. Bij de vraag welk device onze doelgroep het liefst zou gebruiken voor de studie is het antwoord erg gevarieerd. Hier kunnen wij op inspelen door het platform responsive te maken voor de verschillende devices.

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

17


Conclusie en advies

onderzoek gebleken dat 71% een device gebruikt om zijn of haar examens te oefenen.

Uiteindelijk hebben we een opsomming

Als advies bieden wij u aan dat een

met conclusies en adviezen, namelijk:

nieuwe online lesomgeving moet aansluiten op de behoeften van uw

Uit de content audit is gebleken

doelgroep. Onder andere e-learning

dat er ontzettend veel materiaal

2.0 - het toevoegen van een community

verspreidt staat over meerdere

gedeelte aan een online platform - en

pagina’s, dat verschillende links met

de gamification, ofwel het interessanter

meerdere benamingen verwijzen naar

maken van de opdrachten, dragen bij

dezelfde pagina, en waardoor de site

aan een online omgeving waarin de

onoverzichtelijk en zonder structuur

doelgroep zich vertrouwd voelt.

lijkt. Ook de kwaliteit van de content is over het algemeen zeer laag: er staan

Ons concept gaat dieper in op deze

veel links geplaatst die naar externe

nieuwe online lesomgeving. Wij

websites leiden, maar waarvoor wel een

adviseren u ten strengste om deze

hele aparte subnavigatie element voor

omgeving opnieuw vorm te geven, en

is vrijgemaakt.

hoogstens alleen de structuur van het boek over te nemen. Simpelweg het

Wij adviseren u om onze content audit

boek op een online platform aanbieden

te bestuderen, en (samen met uw

werkt niet erg intuïtief en voldoet veelal

stakeholders) een besluit te nemen

niet aan de eisen en verwachtingen van

over welke content belangrijk is, en

de gebruiker.

deze optimaal te benutten. Let daarbij vooral op hoe deze content uw business

Tot slot willen wij nog eens

goals, uw doelgroep’s behoeftens, en/

benadrukken dat de doelgroep

of de opgestelde kpi’s behaalt. Ook de

meerdere devices gebruikt, en dat

structuur van de website moet opnieuw

deze ook ingezet (kunnen) worden voor

ontworpen worden (zie ‘nieuwe sitemap

school. Leren zal niet veel langer via

(tot op contentniveau) website’).

boeken, maar via tablets en laptops, dus is het aangeraden om alvast daarop

Uit doelgroep onderzoek is gebleken

voor te bereiden.

dat de studenten openstaan voor een nieuwe lesomgeving. Ook is uit ons

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

18


Bijlagen

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

19


Uitslag interview

gehoord dat er Steve Jobs scholen bestaan, een basisschool met allemaal iPads. Maar wellicht zitten kinderen over 30/40 jaar op de bank les te volgen

Interview Mark Sawires

via video conference. Dat is natuurlijk

VWO Examen kandidaat

een stuk onpersoonlijker, en kinderen hebben juist wel die sociale contacten

Welke devices heb jij in je bezit, en waar gebruik je ze voor?

nodig. De vraag is dus of we dat willen doorvoeren ja of nee.

Ik ben in het bezit van een iPhone, die en om muziek te luisteren. Verder

En hoe zou je dat dan op het VWO zien?

heb ik nog een Macbook laptop en

Ik blijf erbij dat die sociale contacten

een desktop computer. Mijn macbook

nodig zijn. Ik heb zelf altijd heel erg

gebruik ik vooral voor huiswerk en thuis

gezellig gehad op de middelbare

is het net even handiger om huiswerk

school. Daarin denk ik dus dat je naar

op een desktop te maken.

een middeweg opzoek moet. Een iPad

gebruik ik vooral om op te Whatsappen

zou daarvoor erg geschikt zijn denk ik.

Gebruikte jullie bij jou op school al een laptop om aantekeningen te maken en/of om opdrachten te maken? Kon je je iPhone gebruiken voor de les?

Het zou handig zijn als je daarop al je boeken hebt.

Nee, niemand nam een laptop mee,

En hoe zou je het vinden als je al je huiswerk ook op diezelfde iPad zou kunnen doen?

telefoon wel onder de les om te appen

Ja dat zou mij erg tof lijken! Het is

en facebook te checken, maar niet

natuurlijk veel interactiever, het is leuk

direct in gebruik voor de les. Ik moest

om lekker te pielen daarmee.

dus voor elke schooldag mijn boeken

Op je huidige school maken ze daar dus nog geen gebruik van. Hoe gaat dat nu wel dan?

meezeulen.

Dat boeken gezeul zou dus een stuk makkelijker kunnen! Als jij alle touwtjes in handen zou hebben, hoe zou jij het dan het liefste zien? Ik denk toch wel dat we met iPadjes in de les gaan zitten. Ik had ooit eens

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

Nu leveren wij verslagen of werkstukken in uitgeprint of via de mail.

Stel je kijkt naar de toekomst, hoe zou je graag gebruik willen maken van een iPad?


Voor veel vakken is het handig om

zit zou het wel weer handig kunnen zijn

een iPad te gebruiken. Vooral als het

om dan nog even huiswerk te kunnen

interactief is maakt dat het een stuk

maken.

leuker om mee te werken. Alleen voor

vakken zou mij een iPad handiger

Je zit nu in het examenjaar, en omdat het over je eigen diploma gaat ben je zelf meer gemotiveerder om iets voor school te doen. Als je een iPad zou kunnen gebruiken om je te helpen bij je examen, wat zou je dan van een iPad verwachten?

lijken. En of het in de vorm van een

Nu gebruiken ze examenbundels bij mij

boek is of op de iPad, het gaat er vooral

op school. Daarmee bereiden wij ons

om wat handiger is.

voor op de examens. Als ik daarvoor

vakken als wiskunde en Natuurkunde zal het wel een stuk moeilijker worden. Vooral omdat je voor dat vak veel moet tekenen en ingewikkelde formules moet constueren met breuken en wortels. Voor die vakken zou ik nog liever een schrift gebruiken, voor taal

een iPad zou kunnen gebruiken lijkt

En hoe lijkt jou het ‘t handigst?

het mij veel toffer om de stof veel

Ik denk dat de uitgeverijen apps

interactiever te ervaren daarop, en dat

moeten gaan ontwikkelen per

hij mij dan helpt met onderwerpen

onderwerp, en dat je dan per klas je

die ik nog niet zo goed onder de knie

boeken en stof daarin hebt.

heb. Maar dat ik dan nog wel zelf kan bepalen dat ik per onderwerp wil

En zou jij het tof vinden om je iPhone daar ook voor te gebruiken? Je geeft al in het begin aan dat je je iPhone gebruikt voor sociale dingen, maar zou jij je iPhone voor school gebruiken als dat zou kunnen?

oefenen.

Ik denk dat hij daarvoor net even te klein is, om daar makkelijk schoolwerk op te kunnen doen. en op je iPhone lijkt het mij toch iets minder serieus als dat in bijvoorbeeld een spelvorm daarop zal zijn. Dus mij lijkt om er een iPad voor te gebruiken. Maar als je in de bus

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

21


Uitslag enquĂŞte Dit zijn de uitslagen van de enquete. Voor alle charts geldt dat het gaat over de doelgroep. Bijv. percentage devices in bezit, betekent hoeveel mensen uit de doelgroep dit device in hun bezit hebben.

adviesrapport Noordhoff Uitgevers


Nieuwe sitemap (tot op contentniveau) website:

Sitemap

Inloggen

Home

Account

Methode informatie

5e editie

6e editie

Apps

Docenten

Docenten materiaal

Digitaal lesmateria al

Digizines

Over Noordhoff

Leerlingen

Lesmateria al

Woordenlij sten

i-Modules

Handige producten

Catalogus

Veel gestelde vragen

Contact

adviesrapport Noordhoff Uitgevers


UID

Page Level

1

Page Title Home

1.1

1.2

2.3

2.2.4

2.4

3.7

2.2.4

2.5

2

2.1

2.2

2.2.1

URL

Content (type)

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/vo/neuekontakte

Tekst en afbeeldingen

Keywords Neue Kontakte, Lesmethode, lesmateriaal

Description

Target audience Tone of voice Zakelijk

Docenten en scholen die met deze methode Zakelijk aan de slag willen Docenten en Neue Kontakte, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Dit is een pagina waar algemene informatie wordt gegeven scholen die met Tekst en Lesmethode, Onderbouw 6e editie Zakelijk ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_hQover het onderwijs pakket Onderbouw 6e editie. Ook worden deze methode afbeeldingen lesmateriaal, oPAbHcR4TZ3NWsrD5BSG1qkJZihpBydc3QbyAitOKebN0ru945hpJtMCUEgOwQRiaI7lbHav3VV3td6tNd5Z06eggmIVNgHFmgwgoYTgOsB5oLbBoAXhQJij1rn7V5wWZmB3AtIjD0AjtPNK0EXh3-lS3KAjN5QWxI3AT-k__R3o er links gegeven naar voorbeelden aan de slag onderbouw, leerlingen willen Docenten en Dit is een pagina waar algemene informatie wordt gegeven scholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Neue kontakte, Tweede Fase 5e editie Zakelijk over het onderwijs pakket Neue Kontakte Tweede Fase 5e deze methode ut/p/b1/pZPZboJAFIafxQcwHBBm4BKGbdhBtDg3hqRNg3WpKdHC0xeMN5o608ZzN8n_nf9sIzFpNVXAQBrGCCGpkti-PjXvddsc9vV2fDO0djBQ3ZJNgCy3gQZI1eU4kHEJg2A1COBBmMDlsXLli7m6MEeBrkUEFCO0i0jTZuD afbeeldingen Methode-overzicht editie. Ook worden er links gegeven naar voorbeelden aan de slag willen Docenten en Neue kontatke, scholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Op deze pagina worden de docentenpakketten benoemd en Zakelijk, onderbouw, vmbo, Docentenmateriaal deze methode ut/p/c1/lZBBDoIwEEXPwgFMp4UKLKtiqaCNaBXZGBbGNBFwYTy_4K6NlPhn-fImMx9VqJ-2fut7_dJdWz9Qiar5tTgEii0wA7kVCYh9lshTsuH8GPb8MsrlIXTYklPLjmi-BBJnqyKn1AcOhm3RyLdttgYgoYxJHvg4UNi0TZqSCZv8Z afbeeldingen toegelicht aan de hand van de verschillende richtingen enthousiast bovenbouw, aan de slag multimediale methode willen Docenten en Vernieuwing, Neue Op deze pagina worden dezes voordelen van de Neue scholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Zakelijk, kontakte, erk, Methodelicentie Kontakte methodelicentie benoemd en algemene informatie deze methode ut/p/b1/pZNrb4IwFIZ_0dJTLaV8xHIrAgKiIl8MyZYF52VmRIe_fjh3iboVNs63Js_T95xeUIbmmFKiAdYIQynKNvm-eMzLYrvJV6d1RhfxmEz0AdZh5AsTRDQ0R1PTtcEgNTCvAfildGjnfwFM8Tj0tKERe4rSB_vsmyoI9u6rAwpCsfiY afbeeldingen enthousiast doorlopende leerlijn, gegeven over de methode. aan de slag afstemming, niveaus willen Docenten en Digizine, Neue Kontakte, Dit is een pagina waar een soort magazine voor de doelgroep scholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en download, gepubliceerd wordt. De doelgroep wordt hierin aangesproken Digizine Zakelijk deze methode ut/p/b1/3ZVJb4MwEIV_UcUYMJij2RwTtkDIwiWKlKpKmqWHKFL49YU2agRp7ahEPdQ-Ib2PNxp7npVSmVuWCUjXCFJmSrlfntYvy-P6sF9um-_SWGS5XlAbUUgi7gEfDb1k4gWMIFwL5rUAflgU2jyMDAA-CAYkdsbcIeqF_xIQH afbeeldingen Docentenpakket, I-clips, en komen verschillende vak gerelateerde onderwerpen aan aan de slag maandelijks bod willen Docenten en Docentenmateriaal, Op deze pagina wordt algemene informatie gegeven over de scholen die met Online lesmateriaal http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Docentenpakket, online, Zakelijk docentenpakket online Neue Kontakte 5e editie Tweede deze methode ut/p/b1/04_SjzQ0NTE0NTM0NjTRj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ0MHF0sDTxDvSydHH28DIL8DIEKIoEKDHAARwNU_f6-nq4GnoHerv5hrl7uBpbmUP04FRjS0n73EHPK9Jubkagf0_3h-lH4g8gQqgCfFYQ bekijken afbeeldingen Neue Kontakte, 5e editie Fase, aan de hand van de voordelen. aan de slag Tweede Fase willen Docenten en Nieuw, toetsen, RTTIHier wordt informatie gegeven over nieuwe content: RTTIscholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Zakelijk, Nieuw! Toetsen toetsen, neue kontakte, toetsen bij Neue Kontakte. Aan de hand van voorbeelden deze methode ut/p/b1/jZPJboMwFEW_JR9Q8WywgSWDAZswpYQ23lQsqggpw6bq9xeQKhWSPmNWSOf6mIevpa3TC6G25wNxbWq9W_rWfw_n_mu43_rL9K75x-HVOQYhCaAqpADZ5KLqhEohdkbg9BeAhgPITGVeGbUy8u05zyWUSXt afbeeldingen enthousiast voorbeelden worden de nieuwe toetsen toegelicht aan de slag willen Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Op deze pagina wordt Neue Kontakte, de grootste methode Methode, Duits, scholen die met ut/p/b1/pZJbb4IwGIZ_keEDoYVLLKdypqBDbgzJlgXnYWZEB79- Tekst en Duits voor het voortgezet onderwijs toegelicht. Op deze Methode informatie Zakelijk voortgezet, onderwijs, deze methode afbeeldingen MM0S2SxZ6F2T5pagina kan de gebruiker dieper in de materie en meer materie, Neue Kontakte aan de slag methode informatie bekijken nb7yAUwnomgYYUjBFCQi4Uh_JcvZZ1dTyUu_5eoI2JgaoLUQeIEwOoi2RVDFwRWC-sOwAeHB14PsbSzWepvNR7QFV8ApLmGcxXlDnYAz_CCwRUsUgqGz5Y4X_zH_kcYKT-JyEHeZNu1fegqXO_Jeds2ybNh5F8hi251L5willen http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Docenten en ut/p/b1/pZNrb4IwGIV_iz_A9EWhxY9YbuVORUWscholen die met Tekst en Neue kontakte, prijslijst, Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de prijs en GJItC87LzIgOfv1gM0sks2yh35qcpAssortiment + prijzen Zakelijk deze methode prijs, methode kan de gebruiker de prijslist vinden. e07ynK0GY8gRlWCMEYoxRlx_xSvORlcTrm-3af4S1fyEttLmkQ- afbeeldingen aan de slag swAFrtGuDIcC3S5EWwaATxYGnzxBgGmtjxEsQ7MwbIqwillen Y5EyOTG_xioikdhMnN17inKFKwOH5I5BqaYdCHrHpgB_qf_I14gEOQHjtEapSBvFzv1za_K1KvpJdnVcfWuxx9BTa-lp139MoqeVnw51-i0OJ_dYW-WQDdzR2ASER9YkphvBYP8m6GKeEfp4RvBIP8E-mbW6Vyn1DPpb50XGP Docenten en Neue kontakte, scholen die met NIEUW: 6e editie ob http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Op deze pagina wordt algemene informatie gegeven over de informatie, 6e editie, Zakelijk deze methode ut/p/b1/pZPbjoIwEIafyHRQaPGylINFDrbgiRtjspsNroc1S3T16ReMMRHX4oa5I3wf_zCdogzNO13oY4MQjDGaoWy7POQfyyLfbZfr6jnDC5noY2ppFOKQO8DF0Iknju-BrZfAvATgSVG4-A4BblY-jIQN3Me6qYW-Rkj36t8CTCNg0 en vmbo bb afbeeldingen Neue Kontakte 6e editie onderbouw en vmbo bovenbouw. onderboeuw, vmbo, aan de slag bovenbouw willen Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! nieuw, toetsen, 6e editie Op deze pagina wordt er aangegeven wat nieuw is aan de 6e scholen die met Tekst en Wat is er nieuw? Zakelijk ut/p/b1/pZPJbsIwEIafpQob en vmbo bb, neue editie ob en vmbo bb deze methode afbeeldingen APIHEDkfjbA7Z7LD6giK1qkJZihpB4embVFwoxWnUuVn6v_lnM1Jo2evDEFuEYIzRAqldcSxfi6rc74pN81Z45RLg9sigAJlwgIfYtI04NMgEasGyFsCDoHDLp66seUJDIXMCpsBXXubmlDYC24oY9IdjR0aWNQD_J09GGLjlsdx0Iv kontakte aan de slag willen Direct presentatie aanvragen

http://mailcampaigns.noordhoffuitgevers.nl/optiext/optiextension. Presentatie aanvragen, Tekst, invul Dit is een pagina waar je gegevens kan versturen naar dll?ID=_q9997dK2T0Yxk%2BUa% binnen 2 minuten uw formulier Noordhoff om informatie op te vragen presentatie aangevraagd 2BG4XiCQC49fSn5LokFtg5&METHOD_CODE=NKO05TFXXX&OPCO=NUVO&MANR=8970


2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5 2.3.6

Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Methode, Duits, Hier wordt een overzicht gegeven over de methode 6e editie scholen die met Tekst en Methode overzicht Zakelijk ut/p/b1/pZPJbsIwEIafpQvoortgezet, onderwijs, ob en vmbo bb deze methode afbeeldingen APIHEDkfjbA7Z7LD6giK1qkJZihpB4embVFwoxWnUuVn6v_lnM1Jo2evDEFuEYIzRAqldcSxfi6rc74pN81Z45RLg9sigAJlwgIfYtI04NMgEasGyFsCDoHDLp66seUJDIXMCpsBXXubmlDYC24oY9IdjR0aWNQD_J09GGLjlsdx0Iv materie, Neue Kontakte aan de slag willen Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! scholen die met Tekst en Lesmateriaa, digitaal, Digitaal lesmateriaal Hier wordt informatie gegeven over het digitale lesmateriaal Zakelijk ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_pR-APAmJHR6Nsdeze methode afbeeldingen methode, Neue kontakte DsdljzgpBaVaEsRY2g4eubIFQJ2jpEnTdL5_rOHY9RjhY9HQbYJARjjOYo362OxeuqLPa71aY553jpEODWUKMAqbCB-9iwtMjXyBhqYFED8EdRuOhlZkxoo08i7gAXgZNMHd8D27jqvwHLDBnog8CWoWn2wYNb_4QMMXDTZ aan de slag willen Docenten en Neue kontatke, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! scholen die met Tekst en Op deze pagina worden de docentenpakketten benoemd en Zakelijk, onderbouw, vmbo, ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_pR-APAmJHR6Nsdeze methode Docentenmateriaal afbeeldingen toegelicht aan de hand van de verschillende richtingen enthousiast bovenbouw, aan de slag DsdljzgpBaVaEsRY2g4eubIFQJ2jpEnTdL5_rOHY9RjhY9HQbYJARjjOYo362OxeuqLPa71aY553jpEODWUKMAqbCB-9iwtMjXyBhqYFED8EdRuOhlZkxoo08i7gAXgZNMHd8D27jqvwHLDBnog8CWoWn2wYNb_4QMMXDTZ multimediale methode willen Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Assortiment, neue Op deze pagina wordt aparte informatie gegeven over het scholen die met Zakelijk, Assortiment ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_pR-APAmJHR6Nsafbeeldingen, video kontakte, 6e editie, assortiment. eue Kontakte 6e editie heeft aparte delen voor deze methode enthousiast DsdljzgpBaVaEsRY2g4eubIFQJ2jpEnTdL5_rOHY9RjhY9HQbYJARjjOYo362OxeuqLPa71aY553jpEODWUKMAqbCB-9iwtMjXyBhqYFED8EdRuOhlZkxoo08i7gAXgZNMHd8D27jqvwHLDBnog8CWoWn2wYNb_4QMMXDTZ en audio onderdelen, vwo vmbo-bk, vmbo-kgt, thv en vwo. aan de slag willen Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! scholen die met Tekst en Neue kontakte, prijslijst, Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de prijs en Prijzen Zakelijk ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_pR-APAmJHR6Nsdeze methode afbeeldingen prijs, methode kan de gebruiker de prijslist vinden. DsdljzgpBaVaEsRY2g4eubIFQJ2jpEnTdL5_rOHY9RjhY9HQbYJARjjOYo362OxeuqLPa71aY553jpEODWUKMAqbCB-9iwtMjXyBhqYFED8EdRuOhlZkxoo08i7gAXgZNMHd8D27jqvwHLDBnog8CWoWn2wYNb_4QMMXDTZ aan de slag willen Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! scholen die met Tekst en Werkboeken, nueue Op deze pagina kan de gebruiker direct werkboeken inzien. Direct bekijken Zakelijk ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_pR-APAmJHR6Nsdeze methode afbeeldingen kontakte, online, inzien Via Publitas zijn er diverse digitale werkboeken te bekijken. DsdljzgpBaVaEsRY2g4eubIFQJ2jpEnTdL5_rOHY9RjhY9HQbYJARjjOYo362OxeuqLPa71aY553jpEODWUKMAqbCB-9iwtMjXyBhqYFED8EdRuOhlZkxoo08i7gAXgZNMHd8D27jqvwHLDBnog8CWoWn2wYNb_4QMMXDTZ aan de slag willen Docenten en Neue Kontakte Tweede http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! scholen die met Tekst en Op deze pagina staat een volledige uitleg van Neue Kontakte Fase 5e editie, Neue 5e editie Tweede Fase ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_pR-APAmJHR6NsZakelijk deze methode afbeeldingen Tweede Fase 5e editie kontakte, uitleg, DsdljzgpBaVaEsRY2g4eubIFQJ2jpEnTdL5_rOHY9RjhY9HQbYJARjjOYo362OxeuqLPa71aY553jpEODWUKMAqbCB-9iwtMjXyBhqYFED8EdRuOhlZkxoo08i7gAXgZNMHd8D27jqvwHLDBnog8CWoWn2wYNb_4QMMXDTZ aan de slag methode, leerrichting willen Docenten en Inhoud, lesmethode, Op deze pagina wordt gemeld waar de 5e editie van Neue scholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en neue kontakte, De 5e Hoofdpunten Zakelijk Kontakte uit bestaat. Doormiddel van een opsomming van de deze methode ut/p/b1/pZNrb4IwFIZ_kelBocWPtdyKXGxBRb4Yki0LzsvMiE5__WQaE9xWNJ5vTZ6n5_TNKcrRrNOFPjYIwRijDOXrYle-FVW5WRfL-pzjuUz0MR1oFOKQ28DF0I4ntu-6sXECZicA_ikKKh8s_eJfAdMIGHT7Q0sGhtED9-zbBLj5 afbeeldingen editie van Neue inhoud wordt dit duidelijk aan de slag Kontakte willen Docenten en methode, Duits, Les, de scholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Op deze pagina wordt er informatie gegeven over de methode Methode overzicht Zakelijk 5e editie van Neue deze methode ut/p/b1/pZNrb4IwFIZ_kelBocWPtdyKXGxBRb4Yki0LzsvMiE5__WQaE9xWNJ5vTZ6n5_TNKcrRrNOFPjYIwRijDOXrYle-FVW5WRfL-pzjuUz0MR1oFOKQ28DF0I4ntu-6sXECZicA_ikKKh8s_eJfAdMIGHT7Q0sGhtED9-zbBLj5 Afbeeldingen de 5e editie van Neue Kontakte. Kontakte aan de slag willen Docenten en Assortiment, neue scholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van het kontakte, Assortiment Assortiment Zakelijk deze methode ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_hQ9AmUBsh0fjbA5ZsBM2vyCkVlUoS1EjKHx9SYsqhbYOiHmLdE5mfDVjKGPW7kAPI0IwxsbUUJvFvnhZlMV2s1hV3wrPZWaNaN-kkMbcBS4Gbjp2Q9-nlTA7A_BPUdD54FgX_wewUcSg0xs4MkKoC afbeeldingen Neue Kontakte 5e editie Assortiment Neue Kontakte 5e editie Tweede Fase aan de slag Tweede Fase willen Docenten en lesmateriaal, digitaal, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Op deze pagina wordt er een overzicht gegeven van het scholen die met Tekst en Assortiment Neue Digitaal lesmateriaal Zakelijk ut/p/b1/pZRrb4IwFIZ_0cIBaYsfuRQocrEVb3wxJlsWnJeZEZ3-lesmateriaal van Assortiment Neue Kontakte 5e editie deze methode afbeeldingen Kontakte 5e editie oFzW3Bbq_F8I3le3p7T91QrtOmDAV2MCMEYaxOtWM935fO8Kjfr-bL5LvAMM0j9fIj0zOEIbPByi9LQSYheA9MagH_KhpNeDMyh7eg2ZAmjwHiPZiMaBeCZZ_03YKHYBaPb80SMUAeCTz0lwKyTnjgYGPLdgenF4Kf4On-lXgK Tweede Fase aan de slag Tweede Fase willen Docenten en docentmeteriaal, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Op deze pagina wordt er een overizhct gegeven van het scholen die met Tekst en Assortiment Neue Docentenmateriaal Zakelijk ut/p/b1/pZRrb4IwFIZ_0cIBaYsfuRQocrEVb3wxJlsWnJeZEZ3-docent materiaal van Assortiment Neue Kontakte 5e editie deze methode afbeeldingen Kontakte 5e editie oFzW3Bbq_F8I3le3p7T91QrtOmDAV2MCMEYaxOtWM935fO8Kjfr-bL5LvAMM0j9fIj0zOEIbPByi9LQSYheA9MagH_KhpNeDMyh7eg2ZAmjwHiPZiMaBeCZZ_03YKHYBaPb80SMUAeCTz0lwKyTnjgYGPLdgenF4Kf4On-lXgK Tweede Fase aan de slag Tweede Fase willen Docenten en Prijzen, overzicht, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Op deze pagina wordt er een overzicht gegeven van de scholen die met Tekst en Assortiment Neue Prijzen Zakelijk ut/p/b1/pZRrb4IwFIZ_0cIBaYsfuRQocrEVb3wxJlsWnJeZEZ3-prijzen van Assortiment Neue Kontakte 5e editie Tweede deze methode afbeeldingen Kontakte 5e editie oFzW3Bbq_F8I3le3p7T91QrtOmDAV2MCMEYaxOtWM935fO8Kjfr-bL5LvAMM0j9fIj0zOEIbPByi9LQSYheA9MagH_KhpNeDMyh7eg2ZAmjwHiPZiMaBeCZZ_03YKHYBaPb80SMUAeCTz0lwKyTnjgYGPLdgenF4Kf4On-lXgK Fase aan de slag Tweede Fase willen


2.3.7

2.4

2.5

2.6

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.8 3

Docenten en lesstof, Neue Kontakte http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! scholen die met Tekst en 5e editie Tweede Fase, Op deze pagina is de lesstof van de Neue Kontakte 5e editie Direct bekijken Zakelijk ut/p/b1/pZRrb4IwFIZ_0cIBaYsfuRQocrEVb3wxJlsWnJeZEZ3-deze methode afbeeldingen Tweede Fase te bekijken. De lesboeken zijn direct inzichtelijk bekijken, voorbeelden, oFzW3Bbq_F8I3le3p7T91QrtOmDAV2MCMEYaxOtWM935fO8Kjfr-bL5LvAMM0j9fIj0zOEIbPByi9LQSYheA9MagH_KhpNeDMyh7eg2ZAmjwHiPZiMaBeCZZ_03YKHYBaPb80SMUAeCTz0lwKyTnjgYGPLdgenF4Kf4On-lXgK aan de slag inzichtelijk willen Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Methode licentie, Neue scholen die met Tekst en Op deze pagina is de methodelicentie te zien van Neue Methodelicentie Zakelijk ut/p/b1/pZPZbsIwEEW_pRKontakte 5e editie deze methode afbeeldingen Kontakte 5e editie Tweede Fase APAmxHR6DszlkwQ5LyAuK1KoKZSlqBIWvb4JQpdDWAXXeLJ3rO3c8Rjla9HQYEEwpIQRlKN8Wh_K1qMrdtlg355wsHQrcHGoWwFjYwANimFoUaDbXa2BRA_BHWXDRy9SYWo0-ibgDXIycZOYEHtjGVf8NmDhkoA9Gtgwx Tweede Fase, aan de slag willen Docenten en scholen die met Tekst en deze methode http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Zakelijk afbeeldingen Toetsen, neue kontakte, Op deze pagina zijn voorbeelden te zien van de toetsen van aan de slag ut/p/b1/pZNrb4IwGIV_kekL0hY_YrmVqy1eToetsen WJItiw4LzMjOv31g80swW1F4_uN5Dw9p4e3KEeLng4DgiklhKA5yrfFoXwpqnK3LdbNd06WDgVuDjULYCRs4AExTC0ONJvrtWBRC-CfseCLl5kxsRo-jbkDXIROOnUCD2zjwv8ITBwx0AehLSOM--BB2z-lQwIcuywz7AjchNzm38 lesmethode, inzien deze lesmethode. willen Docenten en scholen die met Tekst en Op deze pagina kan de gebruiker zelf de methode Zakelijk deze methode afbeeldingen http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! beoordelen, testen, beoordelen. Met een proefversie kan de gebruiker de aan de slag Beoordelen ut/p/b1/pZTbcoIwEIafpQ_gZEGS4CVnghxMwBM3jjPtdLAe6pTR6tMXWusM2gYd947k-7M_m92gHE07KvQIppQQgiYoX893xeu8LDbr-bL-zslMpNrQMBUDkog5wHjfSUZO4HkhroBpBcA_YYBMD7Z20p8BHYcWqL2-LUKMu-D proef, neue kontakte methode testen en beoordelen. willen Docenten en Europees scholen die met Tekst en Zakelijk Referentiekader, Neue deze methode afbeeldingen http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Op deze pagina staat uitleg over de ERK methode, ookwel kontakte, uitleg, ERKaan de slag ERK in Neue Kontakte ut/p/b1/pZTbcoIwEIafpQ_gZEGS4CVnghxMwBM3jjPtdLAe6pTR6tMXWusM2gYd947k-7M_m92gHE07KvQIppQQgiYoX893xeu8LDbr-bL-zslMpNrQMBUDkog5wHjfSUZO4HkhroBpBcA_YYBMD7Z20p8BHYcWqL2-LUKMu-D methode Europees Referentiekader willen Docenten en scholen die met Tekst en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! onderbouw, Europees Zakelijk deze methode afbeeldingen Neue Kontakte Op deze pagina staat uitleg over de ERK methode gericht op aan de slag ut/p/b1/pZTZTsMwEEW_hQReferentiekader, erk, oMgmxnT4mzuY0m52ueakqgVBKFyqilvbrSaAgpYDdinmzdK7v3NHYWqnNegb0MSIEY6xNtXKz2FdPi7rabhar9lziuSjMke3oNgQxdYHlOAkMlDmc6Q0wawD4o2zo6rOEecD4wMvGXhSAa57134CFYgpGf-CKGKF7CD71HgF onderbouw de onderbouw neue kontakte willen Docenten en scholen die met Tekst en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Europees Zakelijk deze methode afbeeldingen ERK in Neue Kontakte ut/p/b1/pZTZTsMwEEW_hQReferentiekader, uitleg, Op deze pagina staat uitleg over de erk methode gericht op aan de slag Tweede Fase oMgmxnT4mzuY0m52ueakqgVBKFyqilvbrSaAgpYDdinmzdK7v3NHYWqnNegb0MSIEY6xNtXKz2FdPi7rabhar9lziuSjMke3oNgQxdYHlOAkMlDmc6Q0wawD4o2zo6rOEecD4wMvGXhSAa57134CFYgpGf-CKGKF7CD71HgF onderbouw de tweede fase willen Docenten en Europees scholen die met Tekst en Zakelijk Referentiekader, tweede deze methode afbeeldingen Can-do-statements http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Op deze pagina staat uit leg over de erk methode, Europees aan de slag fase, uitleg neue ut/p/b1/pZTZboJAFIafyHDYZvASBhgHh21w5caYdAnWpaZEq09faI0J2A6azh3J9_GfOZyDkivzngZ9ZGKMEFJmSr5dHorXZVnstst1_ZyjhciMse2oNsQ0UoElEbb0MaEc6RUwrwD449jQ8kPmAUuHXjzxAgqucfGvgGVyAlp_6A Tweede Fase Referentiekader, voor de tweede fase kontakte willen Docenten en ERK, ceterficaat, scholen die met Tekst en Zakelijk Europees deze methode afbeeldingen http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Op deze pagina staat uitleg over de certeficereing van de Referentiekader, neue aan de slag ERK-certificaat ut/p/b1/pZTZboMwEEW_JR8QMWw2eTQGHBN2svISReoi0iyNipImX19oo1ZAaxLVb0jncMdjj6VMWvQVGCAdY4SQNJey3eqYP6-KfL9bbarvDC2TVJsQUyYQskAGHgXYUCeUeUQtgUUJwB-LQMP3uQ08Htnh1HYZWNrV_ kontakte Europees Referentiekader methode. willen Docenten en scholen die met Tekst en ERK, Europees Zakelijk deze methode afbeeldingen http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Op deze pagina staat informatie over hoe de Europees Referentiekader, les, aan de slag ERK in de les ut/p/b1/pZTZboMwEEW_JR8QMWw2eTQGHBN2svISReoi0iyNipImX19oo1ZAaxLVb0jncMdjj6VMWvQVGCAdY4SQNJey3eqYP6-KfL9bbarvDC2TVJsQUyYQskAGHgXYUCeUeUQtgUUJwB-LQMP3uQ08Htnh1HYZWNrV_ neue kontakte Referentiekader, ERK methode in de les gebruikt kan worden. willen Docenten en scholen die met Tekst en Zakelijk deze methode afbeeldingen Informatie eerdere http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Eerdere edities, neue Op deze pagina wordt informatie gegeven over eedere edities aan de slag ut/p/b1/pZTZcoIwFIafxQdwOGwJXIaAMRhAQFy4cZzpMlqXOnW0-vSFblO0TXSaO4bv4z8k50QrtUnbABfZGCOEtLFWrmf7-eNsN9-sZ8v6uUTTLLcK4ukEgPgu8CJ0PSJC8BKrAiYVAH8sAk0_iXgAPO0FyTAIGfhf_jfg2IKC4fb edities kontkte, lesmethode die Noordhoff uitgaf willen Docenten

3.1

Nieuws

3.1.1

Archief

3.2

Agenda

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Docenten, welkom, Welkomspagina voor docenten. Bevat informatie over een Zakelijk, Tekst Docenten ut/p/b1/3ZZLbtswEEDP0gMUGlIkRS2pP2X9LFmJo01gIEFhN066MFLEp6_kBiksNUOjCroIvRLwnoYekTNjddaNEC6A41Jura3ucfO8_bY5bJ8eNw_Dcydu64a1yiMKylyHoJeLsLwK0xgC1gM3PQDvLAWYLzPn1X8DJM98oO4i docentenpakket "docentenpakket". enthousiast

Nieuws pagine, gericht op docenten. Bevat o.a. een http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Nieuws, docenten, tekstkolom met belangrijke nieuws, en onderaan de pagina ut/p/b1/pZNrb4IwFIZ_kelBoIWPUG7lKoiK_WJItiw4LzMjOvz1k0WXyGbZwvnW5Hn6NuecIo6WIwkwEFnXQUEF4rvyWL2UdbXflZv2zPEqmyozw5QMSCJmA0sDO5nbvqslrbC8APCgDPjybQJMa32YpBYwHyuaFPkSIeOr_x2g Docenten Zakelijk afbeeldingen toetsen, toetsing, RTTI een kolom met meerdere nieuwslinks. http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Archief, nieuws, Tekst artikelen, link, links Nieuwsartikelen op chronologische volgorde. Docenten Zakelijk ut/p/b1/pZNrb4IwFIZ_kelBoIWPUG7lKoiK_WJItiw4LzMjOvz1k0WXyGbZwvnW5Hn6NuecIo6WIwkwEFnXQUEF4rvyWL2UdbXflZv2zPEqmyozw5QMSCJmA0sDO5nbvqslrbC8APCgDPjybQJMa32YpBYwHyuaFPkSIeOr_x2g http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Agenda, dagen, datum, Agenda artikelen op chronologische volgorde. Agenda items Tekst Docenten Zakelijk ut/p/b1/pZTZboJAFIafpQ9g5iDMwiXbsMgiiNvcGJM2DdalpqRWn75gTBtpnWnj3JF8H_8M5x-QQPOeBgSobppgoBkS2-V79bysq912uW6fBVkUI2Ns2ZoFoBETwtxjNmYTPcv1Bpg3ANxYFpx9j0LIzv4wdyGMiMG0JNIo7V_8rw datums bevatten links naar externe websites.


3.3 3.4

3.5

3.6 3.7

3.8

3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5

7

6

Informatie, advies, accountmanager, Informatiepagina over het maken van een afspraak met een adviseur digitale leermiddelen, adviseur, accountmanager of adviseur digitale leermiddelen. Er kan een http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! presentatie voor op school worden aangevraag, of een directe schoolpresentatie, Afspraak maken ut/p/b1/pZTZboJAFIafpQ9g5iDMwiXbsMgiiNvcGJM2DdalpqRWn75gTBtpnWnj3JF8H_8M5x-QQPOeBgSobppgoBkS2-V79bysq912uW6fBVkUI2Ns2ZoFoBETwtxjNmYTPcv1Bpg3ANxYFpx9j0LIzv4wdyGMiMG0JNIo7V_8rw Tekst presentatie, afspraak afspraak. Docenten Zakelijk Docent, docenten aan http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! het woord, informatie, Reclame pagina welke doorlinkt naar andere pagina's, waar Docent aan het woord ut/p/b1/pZTZboJAFIafpQ9g5iDMwiXbsMgiiNvcGJM2DdalpqRWn75gTBtpnWnj3JF8H_8M5x-QQPOeBgSobppgoBkS2-V79bysq912uW6fBVkUI2Ns2ZoFoBETwtxjNmYTPcv1Bpg3ANxYFpx9j0LIzv4wdyGMiMG0JNIo7V_8rw Tekst, video Neue Kontakte, andere docenten aan het woord komen over Neue Kontakte. Docenten Zakelijk Digitaal lesmateriaal, digitaal, digitale, Toegang digitaal http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! lesmateriaal, les, lesmateriaal materiaal, inloggen ut/p/b1/pZTZboJAFIafpQ9g5iDMwiXbsMgiiNvcGJM2DdalpqRWn75gTBtpnWnj3JF8H_8M5x-QQPOeBgSobppgoBkS2-V79bysq912uW6fBVkUI2Ns2ZoFoBETwtxjNmYTPcv1Bpg3ANxYFpx9j0LIzv4wdyGMiMG0JNIo7V_8rw Tekst Informatiepagina met betrekking tot digitaal lesmateriaal. Docenten Zakelijk Handleiding, docent, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! docenten, materiaal, Docentenmateriaal georganiseerd naar Neue Kontakte editie. ut/p/b1/pZTZbsIwEEW_pRdocentenmateriaal, Docentenmateriaal APCbxksfsC1lICFteEFKrKpSlqBEUvr5xhSoRit0Kv0U5J3fsGQdVaN7DQIFphgE6mqFquzzUr8um3m2Xa_Fc0UUx0semhU3IktCFMB-42cSNfI5JC8xbAO4sE759l0HIhQ_D3IEwojrHSYQZ61_8nwBOYhv6xsApYkI08Dt-xiwKIfH Tekst Docenten Zakelijk O.a. handleidingen en pakketten. edities Digizines, nieuwsbrief, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! nieuwsbrieven, digizine, Digizines en lesbrieven ut/p/b1/pZTZboJAFIafyMxBmIVLlhkWWQRx48aYtGmwLjUlWn36QmOainWmjXNH-D7-MzPngEo072lAgOqmCQaaoXK7PFQvy7rabZfr9rkki3xkjC1bsyCNAw5BNuDphIce46QB5g0Ad5YFXz6nELDWh2HmQhASg2lxqFHav_j Tekst Doorverwijs pagina naar digizines en actuele nieuwsbrieven. Docenten Zakelijk actueel, nieuws http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! ut/p/b1/pZTZbsIwEEW_pRBaan, banen, auteur, APCHxksdszkIWEsLmF4TUqgplKWpUCl_fpEJVCcVuhdauteurs, ontwikkelen, cv, Vraag naar docenten die als auteurs willen meewerken aan Auteurs gezocht snONre8ZBAs17GhCgummCgWZIbJfv1fOyrnbb5bqdC7IoRsbYsjULsiT0IMwHXjbxIp-ZtAHmDQA3hgVfvkchZK0Pw9yFMCIG05JIo7R_9r8DGI4d6JsDt4gx1sHv-Bm1CYSYOyPDjYGn5J_5t3wJINk_FARN0QyMxWjFXpNjPYtP Tekst Docenten Zakelijk nieuwe edities van Neue Kontakte. docent, docenten Externe bronnen, interessante sites, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Doorverwijs pagina naar verschillende externe websites die interessante websites, Interessante links ut/p/b1/pZTZboJAFIafpQ9g5iDMwiXbsMgiiNvcGJM2DdalpqRWn75gTBtpnWnj3JF8H_8M5x-QQPOeBgSobppgoBkS2-V79bysq912uW6fBVkUI2Ns2ZoFoBETwtxjNmYTPcv1Bpg3ANxYFpx9j0LIzv4wdyGMiMG0JNIo7V_8rw afbeeldingen links eventueel van pas- of van belang kunnen zijn. Docenten Zakelijk http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Leerlingen, welkom, Leerlingen Een welkomspagina voor leerlingen. Leerlingen Persoonlijk ut/p/b1/3ZbLTuMwFEC_aJTrxHacZd5xmleTBko2qBKjUQsFFhUj-vUTFwaUZLiuJogF7qrSOb2u7fswOuOKcwfAdkxmrI3ufvO0_bU5bB_uN3fqe8ev64a2rkdcKHMZglwuwvIiTON4ZffAVQ_AB8sFzBfZX_8NECzzwXQWQZ0xZk afbeeldingen informatie Inloggen digitaal http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Inloggen, lesmateriaal, Op deze pagina kan de gebruiker inloggen om bij zijn of haar ut/p/b1/pZXbbqMwEEC_pR9QMQ4Xm0cDNpg43JOmvFSRurtKt5etNmo3-frFbbWrgDJOVd4Q5zAez3js9M71JYEAqBuG4Dlrp3_cvGx_bHbbp8fNvXnvg5um9ZY8IhwYVRJUGFaNK1qVkdkAXA8AnHg4HPtAghBULVjks5Vb1 Docenten Zakelijk lesmateriaal afbeeldingen lesmethode les materiaal te komen http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Producten, handig, op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle overige Handige producten Docenten Zakelijk ut/p/b1/pZXbbqMwEIafpQ9QMQ4Ym0tzMJg4hFPSlJsq0h6Ubg9bbdRu8vSL02olQBmnKndI36d_xuOD0zm31wR8YG4QgOdsnO5p-7r7ud3vnp-2D-a_8-_qxluJkAhYLlQCqpony3WSp9w1wm0PwJlPwNAH4ge9n_CQ8rW7rNw afbeeldingen lesmethode, producten van Neue Kontakte Woordenlijsten Neue Kontakte 5e http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Woordenlijst, woordtjes, op deze pagina kan de gebruiker een woorden lijst Doncenten en onderbouw ut/p/b1/pZXbbqMwEIafpQ9QMQ4Ym0tzMJg4hFPSlJsq0rardHvYaqN2k6dfnK1WApRxquUO6fv0z_gwdjrn9pqAD8wNAvCcjdO9bN9337f73evL9sn8d_5d3XgrERIBy4VKQFXzZLlO8pSHfg_c9gCc-QQMfSB-0PsJDylfu8vK_fT_ afbeeldingen Neue kontakte downloaden van de methode Neue kontakte leerlingen Zakelijk Woordenlijsten Neue Kontakte 4e Tweede http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Woordenlijst, woordtjes, op deze pagina kan de gebruiker een woorden lijst Doncenten en Fase ut/p/b1/pZXbbqMwEIafpQ9QMQ4Hm0sDNpg4nJOm3FSRurtKt4etNmo3efrFbbWrgDJOVe4Q38fvsce20zvXlwQCoG4Yguesnf5x87L9sdltnx439-a9D26a1lvyiHBgVElQYVg1rmhVRmYDcD0AcOLhcOwDCUJQtWCRz1ZuWbs afbeeldingen Neue kontakte downloaden van de methode Neue kontakte leerlingen Zakelijk I-clips Neue Kontakte http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Op deze pagina staan de i-clips en i-modules van de Doncenten en ut/p/b1/pZXbbqMwEIafpQ9QMQ4Hm0sDNpg4nJOm3FSR9qB0e1SjtsnTF-9Wuwoo41TrO8T3-58Zj8dO71xfEgiAumEInrN2-ofN6_bnZrd9fNjcme8-uGlab8kjwoFRJUGFYdW4ouUxzAbgegDgxOJwrAcShKBqwSKfrdyydj_1_wx iclips, lesmethode, Zakelijk 4e Tweede Fase afbeeldingen lesmethodes leerlingen http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Op deze pagina staan de i-clips en i-modules van de Doncenten en i-Modules 4e editie iclips, lesmethode, Zakelijk ut/p/b1/pZXbbtswDIafpQ9QmIotS76UD7LlKD4nTX1TBOg2pOthxYJ2ydPPaosNsREqRX1n-Pv9kxRFOr1zfUnAB-YGAXjO2ukfNy_bH5vd9ulxc2_ee_-mab2lCIkAzpQEFQRV4yat6mZ0AK4HAE48Ao71QPwAVJ3wkPKVW9bu afbeeldingen lesmethodes leerlingen intressante links, http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en lesmethode, neue Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle Doncenten en Interessante links ut/p/b1/pZXbbuIwEIafpQ9QZUzi2Ll0Dk4cTM5QmpsKadsV3R62WtQuPP3GqKpEIsZUmzuk7-P32GOP0zu31wR8YG4QgOesnf5l8779udltX182T-Z3798lDBQPiYBUMQ5KtzSrOAevNcLtAMCZT8DRb1pvKYwPxA9A1QkPKVafbeeldingen kontakte handige links van de methode leerlingen Zakelijk Docenten en Catelogus, Dit is voornamelijk een doorverwijspagina, waar de gebruiker scholen die met http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Tekst en Catalogus Zakelijk beoordelingsexemplaar, kan bestellen, een beoordelingsexemplaar kan downloaden, deze methode ut/p/b1/3ZZLbtswEEDPkgMUGkokRS2pP2X9LFmJo01gIEFhN066MFLEp6_kFi0kwUOhCroIvTLwnocecmZotMY95w6A7ZjM2Brty-5t_3V32r--7J777y1_qGraSJdIKDIVgFqvguI2SCKR2h1w3wFwZUmY5_8BBEs9MJ2VX6WM documenten bestellen en kan doorklikken naar de webcatelogus. aan de slag willen Docenten en http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Algemene informatie, Op deze pagina staat informatie over Noordhoff in het scholen die met Over Noordhoff Tekst en Zakelijk, ut/p/b1/3ZbLTsMwEEW_hQ9AGTvxaNoordhoff uitgevers, algemeen. De tekst is vooral gericht naar docenten, met deze methode Uitgevers afbeeldingen. enthousiast nm6TSvJg2UbFAlEGqhwKIC0a8nAQRqQu2KIBY4q0j36HrG8Z1YjXVBqQBgAhNrYTX3y6fVzXK7erhf3nXvDb0sK6eWEyQhT5UPajb18zM_DvOctoKLVgAHlgQdzxP2wX8KOElcwGLqlQkhNoTvvM9A8TeeTSgoEriV4yUQZLT docenten informatie over o.a. docentendagen en lesmateriaal. aan de slag willen Leerlingen en Op deze pagina staat een link die de gebruiker doorverbind docenten, maar http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/! Veelgestelde vragen, naar een externe website (die tevens onder Noordhoff valt). ook scholen die Veelgestelde vragen Tekst Zakelijk ut/p/b1/3ZbJTsMwEEC_CGXsxNvRzeo0W5MGSi6oUhFqaYFDBaJfTwIIlEa1K4I44Jwivaexx_aMrca6plQAMIGJtbCah-Xz-m65Xz8-LLfdf0Nvysqp5QRJgEIEoNKSlnnAcMVRC1y3AJwYEvp-niof1Gzq55d-HPKEffpfACeJC1hM vragen, vraag Op de externe website staat een Q&A database klaar voor de naar contact gebruiker. gegevens opzoek zijn.


Bronnen Bron 1 (e-learning) Downes, Stephen. “E-learning 2.0” www.elearnmag.acm.org. N.p., Oct. 2005. Web. 5 Nov. 2013.

<http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968> Bron 2 (ipad) Roth, Jeffrey. “The revolution: rise of the tablet for elearning” www.interactyx. com. N.p., 29 Juni 2010. Web. 5 Nov. 2013.

<http://interactyx.com/social-learning-blog/the-revolution-rise-of-thetablets-for-elearning/> Bron 3 (ipad) Gronseth, Judi. “Terminology for both desktops and tablets” www.community. articulate.com. N.p., 9 Juli 2013. Web. 5 Nov. 2013.

<http://community.articulate.com/forums/t/32994.aspx> Bron 4 (ipad) “eLearning on tablets – what, why and how?” www.slideshare.net. N.p., 20 Juni 2013. Web. 5 Nov. 2013.

<http://www.slideshare.net/UpsideLearning/elearning-on-tablets-whatwhy-how> Bron 5 (LOI) “Nederlands wordt steeds slimmer” www.loi.nl. N.p., n.d.. Web. 5 Nov. 2013.

<http://www.loi.nl/nederlandwordtsteedsslimmer/index.htm> Bron 6 (student-centered design) “Student-centered learning” www.en.wikipedia.org. N.p., n.d.. Web. 5 Nov. 2013.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Student-centred_learning> Bron 7 (student-centered design) Cech, Pavel; Bures, Vladimir. “E-learning implementation at the university” www. lide.uhk.cz. N.p., n.d.. Web. 5 Nov. 2013.

adviesrapport Noordhoff Uitgevers


<http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/buresvl1/publications/ECEL04.pdf>

Bron 8 (codecademy) “Languages you’re learning” www.codecademy.com. N.p., n.d.. Web. 5 Nov. 2013.

<http://www.codecademy.com/dashboard> Bron 9 (e-learning trends) Van Harm, Weistra. “Top 10 e-learning trends 2013” www.e-learning.nl. N.p., 25 Sept. 2013. Web. 5 Nov. 2013.

<http://www.e-learning.nl/Nieuws/tabid/62/ID/18595/PageID/12300/ Top-10-e-learning-trends-2013.aspx> Bron 10 (e-learning 2.0) Downes, Stephen. “E-learning 2.0” www.downes.ca. N.p., 17 Okt. 2005. Web. 5 Nov. 2013.

<http://www.downes.ca/post/31741> Bron 11 (aantal tablet gebruikers Nederland) van Bokhoven, Christophe. “GfK: Nederland telt 5,6 miljoen tabletgebruikers” www.tweakers.net. N.p., 20 Juni 2013. Web. 5 Nov. 2013.

<http://tweakers.net/nieuws/89824/gfk-nederland-telt-5-komma-6miljoen-tabletgebruikers.html> Bron 12 (tablet vs smartphone gebruik) Otto, Richard. “Aantal tabletgebruikers 4,3 miljoen en smartphone gebruikers ruim 7 miljoen (onderzoek GfK)” www.mobilemarketing.nl. N.p., 20 Dec. 2012. Web. 5 Nov. 2013.

<http://www.mobilemarketing.nl/2012/12/aantal-tabletgebruikersstijgt-naar-43.html> Bron 13 (gamification tips) de Leeuwe, Marcel. “5 tips gamification” www.e-learning.nl. N.p., 18 Okt. 2013. Web. 5 Nov. 2013.

<http://www.e-learning.nl/Nieuws/tabid/62/ID/18810/PageID/12515/5tips-gamification.aspx>

adviesrapport Noordhoff Uitgevers


Bron 14 (Deskresearch doelgroep) “Jongeren, een moeilijk bereikbare doelgroep?” www.gezondeschool.info. N.p., Oktober 2012. Web. 12 September 2013.

<http://www.gezondeschool.info/object_binary/o14999_ArtikelJongeren2.pdf>

Bron 15 (Deskresearch doelgroep) “Typisch VWO” www.havo-hbo.nl. N.p., n.d.. Web. 12 September 2013.

<http://www.havo-hbo.nl/site/typisch-vwo/> Bron 16 (Deskresearch doelgroep) “De (prille) geschiedenis van e-learning:” www.chatcoach.nl. N.p., n.d.. Web. 12 September 2013.

<https://www.chatcoach.nl/images/upload/file/Prille geschiedenis e-learning.pdf> Bron 17 (Deskresearch doelgroep) “Een wereld vol nieuwe leermogelijkheden” www.dell.com. N.p., n.d.. Web. 12 September 2013.

<http://www.dell.com/downloads/emea/general/Mobile_Computing_ Brochure_nl_nl.pdf?c=nl&cs=RC1213326&l=nl&s=k12> Bron 18 (Deskresearch doelgroep) van der Maal, Marnienke. “Top 10 jongerentrends voor 2013” www.blog. youngworks.nl. N.p., 21 Dec. 2012. Web. 12 September 2013.

<http://www.dell.com/downloads/emea/general/Mobile_Computing_ Brochure_nl_nl.pdf?c=nl&cs=RC1213326&l=nl&s=k12> Bron 19 (Deskresearch doelgroep) “Doelgroeponderzoek onder 6-25 jarigen” www.boxmeer.nl. N.p., n.d.. Web. 12 September 2013.

<http://www.boxmeer.nl/document.php?m=7&fileid=18575&f=9279c4348a 834aea090c9278894cda82&attachment=&c=13717> Bron 20 (Deskresearch doelgroep) “70 procent van alle jongeren speelt games. En 70 procent van de topbestuurders

adviesrapport Noordhoff Uitgevers


ook.” www.molblog.nl. N.p., 11 Mei 2011. Web. 12 September 2013.

<http://www.molblog.nl/bericht/70-procent-van-alle-jongeren-entopbestuurders-spelen-games/> Bron 21 (Deskresearch doelgroep) “Het zijn de kleine verschillen die het hem doen” www.ou.nl. N.p., n.d.. Web. 12 September 2013.

<http://www.ou.nl/documents/14300/9c2b14dd-5699-4e8f-8a3d5d098f5e2f53> Bron 22 (Deskresearch doelgroep) “Zijn er verschillen in rookgedrag naar sociaaleconomische status en etniciteit?” www.nationaalkompas.nl. N.p., 22 September 2011. Web. 12 September 2013.

<http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/ roken/verschillen-sociaaleconomisch-en-etniciteit/> Bron 23 (Deskresearch doelgroep) “Verschil moet er wezen” www.slo.nl. N.p., n.d.. Web. 12 September 2013.

<http://www.slo.nl/downloads/archief/verschil_20moet_20er_20wezen. pdf/>

adviesrapport Noordhoff Uitgevers

Content Strategy | Mitchel Foppen  

School assignment | Analyze the content of the client's website, and create a document containing tips on how to improve the website.