Page 1

คูม ่ ือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คณ ุ ภาพ ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

P D C A ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมษายน 2555


คานา คู่มอื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับฝา่ ยฯ จัดทาขึน้ เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านประกันคุณภาพของบุลากรในวิทยาลัยนวัตกรรม ให้มแี นวทาง ปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีถ่ ูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นคู่มอื ใน การจัดทา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) รวมถึง การติดตามแล ะประเมินผล ตามตัวบ่งชี้ คุณภาพในแต่ละองค์ประกอบจาก หน่วยงานภายในวิทยาลัย ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูเ้ กีย่ วข้องเข้าใจ วิธกี ารในการจัดเก็บตัวบ่งชีค้ ุณภาพได้ดยี งิ่ ขึน้ ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคู่มอื ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านขอ ง บุคลากรในวิทยาลัย ต่อวิทยาลัย และต่อผูท้ ส่ี นใจ

ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ เมษายน 2555


สารบัญ หน้ า บทที่ 1 ตัวบ่งชี้คณ ุ ภาพของวิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวบ่งชีค้ ุณภาพของวิทยาลัยนวัตกรรม เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ รูปแบบคาอธิบายตัวบ่งชี้ การจัดกลุ่มสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. บทที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ น และแนวทางการอธิ บายผล การประเมิ นตัวบ่งชี้คณ ุ ภาพ (ทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ ายวิ จยั และพัฒนาคุณภาพ) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา และนักวิจยั ประจา ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ ตัวบ่งชี้ มธ. 3 ร้อยละขอบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ตัวบ่งชี้ CITU 2 ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1 1 2 2 6 7 8 8 8 16 16 21 23 28 28 33 38 40 45 48 51

53


หน้ า ตัวบ่งชี้ CITU 3

ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่งานวิจยั ไปในวงกว้าง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หารและการจัดการ ระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ตัวอย่างการเขียนผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ ในรายงานการประเมินตนเอง ภาคผนวก ข ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชีค้ ุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ภาคผนวก ค แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ภาคผนวก ง แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรือ งานสร้างสรรค์ แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ. 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ. 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ มธ.3 ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวน อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา

55 57 57 62 62 67 69 71 78 81 82 84 85 87 88 89 91

93 95 96


บทที่ 1 ตัวบ่งชี้คณ ุ ภาพของวิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ตัวบ่งชี้คณ ุ ภาพของวิ ทยาลัยนวัตกรรม ตัวบ่งชีค้ ุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.1 ตัวบ่งชีค้ ุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ 1.2 ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 4 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ 1.3 ตัวบ่งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ตัวบ่งชี้ 1.4 ตัวบ่งชีค้ ุณภาพตามอัตลักษณ์วทิ ยาลัยนวัตกรรม 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีหลักการในการพัฒนาตัวบ่งชีค้ ุณภาพ ดังนี้ 1) กาหนดตัวบ่ งชีค้ ุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ 2) กาหนดตัวบ่งชีค้ ุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. จานวน 20 ตัวบ่งชี้ 3) กาหนดตัวบ่งชีเ้ ฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มธ .1 ร้อยละของ กิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษ าทัง้ หมด และ มธ.3 ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา 4) กาหนดตัวบ่งชีท้ ส่ี ะท้อนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรม 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ CITU 1 ร้อยละ ของบทความวิชาการหรือบทความวิ จัยจากงานค้นคว้าอิสระทีต่ พี มิ พ์ต่อจานวนงานค้นคว้าอิสระ CITU 2 ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และ CITU 3 ระดับความสาเร็จในการ เผยแพร่งานวิจยั ไปในวงกว้างโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชีใ้ นการประเมินคุณภาพการศึกษานัน้ ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพ และตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณ ดังนี้ 1) ตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีเ้ ป็น 5 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กข่ี อ้ ได้คะแนน เท่าใด กรณีทไ่ี ม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบทีจ่ ะได้ 1 คะแนน ให้ถอื ว่าได้ 0 คะแนน 2) ตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณอยูใ่ นรูปของร้อยละหรือค่าเฉลีย่ กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยคิดเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจดุ ทศนิยม ) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึง่ อยูใ่ นรูปร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ) เป็นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัตไิ ตรยางค์ โดยแต่ละตัวบ่งชีจ้ ะกาหนดค่า ร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีค่ ดิ เป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 1


หากตัวบ่งชีน้ นั ้ กาหนดผลการดาเนินงาน ร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 เต็ม และในตัวบ่งชีน้ นั ้ มีผลการ ดาเนินงานจริงจากการประเมินเป็นร้อยละ 34.62 เท่ากับว่าในตัวบ่งชีน้ นั ้ ได้คะแนนเท่ากับ ตัวอย่างที่ กาหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ ด้รอ้ ยละ 34.62 คะแนนทีไ่ ด้ =

34.62 85

X5

= 2.04

สรุปคือมีหลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ เป็นคะแนนดังนี้ คะแนนทีไ่ ด้ =

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการดาเนินการ ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชีน้ นั ้ ๆ

X5

2. เกณฑ์การประเมิ นตัวบ่งชี้ กาหนดเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชีเ้ ป็น 5 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5 กรณีทไ่ี ม่ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบทีจ่ ะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้ คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก 3. การดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คณ ุ ภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นความรับผิดชอบของ วิทยาลัย ทีจ่ ะต้องมีการรายงานข้อมูล ผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ ประกอบกับข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผลการดาเนินงานของ หน่วยงาน ในวิทยาลัย ทาให้ขอ้ มูลส่วนใหญ่อยูท่ ่ี ฝา่ ยงานต่างๆ ดังนัน้ การ จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ ในปี การศึกษา 2554 จึงเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยฝา่ ยงานเป็ นหลัก ทัง้ นี้ ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพได้จดั ทา เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิน ขอบเขตของข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ สูตรการคานวณ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีไ้ ว้ในบทที่ 2 รวมทัง้ ได้จดั ทาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล เพื่อ เป็นแนวทางให้ ฝา่ ยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดแบบฟอร์มอยูใ่ นภาคผนวก) ในกรณีท่ี ฝา่ ยงานฯ ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานได้อนั เนื่องมาจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานย่อย ให้รายงานในแบบฟอร์มเป็น N/A

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 2


ตารางที่ 1 ด้านล่างสรุปตัวบ่งชีท้ งั ้ หมดของวิทยาลัยทีจ่ ะต้องได้รบั การประเมินคุณภาพภายใ น ปีการศึกษา 2554 โดยเครือ่ งหมาย  หมายถึง ฝา่ ยงาน /ผูร้ บั ผิดชอบในคอลัมน์นนั ้ จะต้องประเมินผล ตนเองตามตัวบ่งชีใ้ นแถวนัน้ ตางราง 1: องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิ นคุณภาพตามองค์ประกอบ วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ หน่ วยวัด ฝ่ าย ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คุณ ศูนย์ อาจารย์ ฝ่ าย ฝ่ ายบริหาร ฝ่ าย วิ จยั ฯ การศึกษา ส่วนกลาง การคลัง พาวิ ณี พัทยา ประจา องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ  สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของ สถาบัน สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย (ใช้ผลระดับมหาวิทยาลัย)   สมศ.16.2 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ข้อ ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย (ใช้ผลระดับมหาวิทยาลัย) ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ข้อ    หลักสูตร สกอ.2.2 อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก ร้อยละ  สกอ.2.3 อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง ร้อยละ   วิชาการ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ข้อ  สายสนับสนุน สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ ข้อ  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน ข้อ   การสอน  สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล ข้อ (ข้อ4,  การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5, 7) สกอ.2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง ข้อ  คุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทและเอก สมศ. 2 ค่าเฉลีย่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สมศ. 3

ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ

ร้อยละ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 3


ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือ เผยแพร่ สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ CITU 1 ร้อยละของบทความวิชาการหรือ บทความวิจยั จากงานค้นคว้าอิสระที่ ตีพมิ พ์ต่อจานวนงานค้นคว้าอิสระ องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการพัฒนานักศึกษา สกอ.3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและ บริการด้านข้อมูลข่าวสาร สกอ.3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม นักศึกษา มธ. 1 ร้อยละของกิจกรรมอาสาต่อจานวน กิจกรรมนักศึกษาทัง้ หมด องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรือ งานสร้างสรรค์ สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ าก งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ สกอ.4.3

สมศ. 5 สมศ. 6 สมศ. 7 มธ. 3

CITU 2

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ นักวิจยั ประจา งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การ ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ ประโยชน์ ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรอง คุณภาพ ร้อยละขอบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ อ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวน อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ระดับความสาเร็จในการจัดประชุม

หน่ วยวัด

ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ ฝ่ าย คุณ ฝ่ าย ฝ่ ายบริหาร ฝ่ าย วิ จยั ฯ การศึกษา ส่วนกลาง การคลัง พาวิ ณี

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ

ศูนย์ อาจารย์ พัทยา ประจา

 

ข้อ

ข้อ

ร้อยละ

ข้อ

(ข้อ2) 

ข้อ 

อัตรา ส่วน (บาท ต่อคน) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

(ข้อ2, 3, 4) 

  

  

ร้อยละ 

ข้อ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 4


ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ CITU 3 ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่ งานวิจยั ไปในวงกว้างโดยอาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิ ชาการแก่สงั คม สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ แก่สงั คม

หน่ วยวัด

ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ ฝ่ าย คุณ ฝ่ าย ฝ่ ายบริหาร ฝ่ าย วิ จยั ฯ การศึกษา ส่วนกลาง การคลัง พาวิ ณี

ศูนย์ อาจารย์ พัทยา ประจา

ข้อ 

ข้อ

(ข้อ 2, 3,4,5)

สกอ.5.2

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด ข้อ ประโยชน์ต่อสังคม สมศ. 8 ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จาก ร้อยละ การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ วิจยั สมศ. 9 ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความ ข้อ เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก สมศ. 18 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญั หาของ สังคมในด้านต่างๆ ั หาของ สมศ.18.1 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญ ข้อ สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน ั หาของ สมศ.18.2 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญ ข้อ สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ ข้อ วัฒนธรรม สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ ข้อ วัฒนธรรม สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะ ข้อ และวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สกอ.7.1 ภาวะผูน้ าของสภาบันและผูบ้ ริหารทุก ข้อ ระดับของสถาบัน สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันการเรียนรู้ ข้อ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ ข้อ การตัดสินใจ

ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย (ใช้ผลระดับมหาวิทยาลัย) ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย (ใช้ผลระดับมหาวิทยาลัย)

 

 

  

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 5


ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 สมศ. 13

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

หน่ วยวัด

ระบบบริหารความเสีย่ ง ข้อ การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ อง ค่าเฉลีย่ ผูบ้ ริหารสถาบัน องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ สกอ.8.1 ระบบละกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ข้อ การศึกษาภายใน สมศ. 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ค่าเฉลีย่ ภายในรับรองโดยต้นสังกัด

ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ ฝ่ าย คุณ ฝ่ าย ฝ่ ายบริหาร ฝ่ าย วิ จยั ฯ การศึกษา ส่วนกลาง การคลัง พาวิ ณี 

ศูนย์ อาจารย์ พัทยา ประจา

 

 

4. รูปแบบคาอธิ บายตัวบ่งชี้ ในคาอธิบายตัวบ่งชีจ้ ะประกอบด้วย 1) ชื่อตัวบ่งชี้ 2) ชนิดของตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายว่าตัวบ่งชีน้ นั ้ เป็นตัวบ่งชีท้ ว่ี ดั ปจั จัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) หรือผลผลิต (Output) และระบุทม่ี าของตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีข้ อง สกอ . ตัวบ่งชีค้ ุณภาพ ภายนอกรอบสามของ สมศ. ตัวบ่งชีเ้ ฉพาะของ มธ. และตัวบ่งชีท้ ส่ี ะท้อนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรม 3) หน่วยวัด อธิบายหน่วยในการแสดงค่าตัวบ่งชี้ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลีย่ อัตราส่วน จานวน ระดับ 4) คาอธิบายตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรทีจ่ ะนามาจัดทาเป็นค่าตัวบ่งชี้ ทัง้ นี้ ในกรณีทค่ี าอธิบายใช้คาว่าสถาบัน ขอให้หมายถึง หน่วยงานในระดับนัน้ ๆ กล่าวคือ หากเป็น การดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย คาว่าสถาบันหมายถึง มหาวิทยาลัย หากเป็นการดาเนินงานในระดับ คณะ/สานัก/สถาบัน คาว่าสถาบันหมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรม 5) สูตรการคานวณ แสดงวิธใี นการคานวณค่าตัวบ่งชี้ (สาหรับตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณ ) หรือ เกณฑ์ มาตรฐาน เป็นการอธิบายเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินตัวบ่งชีท้ ว่ี ดั ผลการดาเนินงานเป็นข้อ 6) เกณฑ์การประเมิน เป็นเกณฑ์การประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน 7) แหล่งข้อมูลและวิธกี ารจัดเก็บข้อมูล แสดงแหล่งข้อมูล ขอบเขตของข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ เครือ่ งมือ การจัดเก็บข้อมูล วิธกี ารจัดเก็บข้อมูลการประเมินทุกตัวบ่งชีเ้ ป็นการประเมินในรอบปีการศึกษายกเว้นตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 ตัวบ่งชีส้ กอ. 4.3 และตัวบ่งชีส้ กอ. 8.1 ประเมินตามปีงบประมาณ โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณ ทีต่ รงกับปีการศึกษาทีป่ ระเมิน ตัวบ่งชี้ สมศ.5 สมศ.6 และสมศ.7 ให้ใช้รอบปีปฏิทนิ การเก็บข้อมูลในตัว บ่งชีท้ ร่ี ะบุให้ใช้รอบปีงบประมาณหรือปีปฏิทนิ ให้ใช้ปี พ .ศ.ทีต่ รงกับปีการศึกษานัน้ เช่น ปีการศึกษา 2554 จะต้องจัดเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554) 8) ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา2554 นี้ วิทยาลัยนวัตกรรมได้มกี ารกาหนดผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ ในระดับ ฝา่ ยงาน อันประกอบไปด้วยฝา่ ยต่างๆ ซึง่ จะรับผิดชอบดาเนินการ /กาหนดมาตรการในระดับ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 6


วิทยาลัย และสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อให้ผลการดาเ นินงานเป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด จึงได้ระบุ ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชีไ้ ว้เพื่อประสานผลการดาเนินงาน 9) ผูป้ ระสานงานตัวบ่งชี้ เป็นการระบุช่อื เจ้าหน้าทีข่ องงานประกันคุณภาพการศึกษา และ หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อ ที่ มหาวิทยาลัยจะ สามารถ ติดต่อเพื่อขอคาปรึกษาเกีย่ วกับรายละเอียด ของตัวบ่งชีแ้ ต่ละตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้มกี ารจัดทาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ) ซึง่ ในแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ระบุรายนามผูด้ แู ลตัวบ่งชี้ (ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้) และผูจ้ ดั เก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม 5. การจัดกลุ่มสถาบันเพื่อการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. เพื่อเป็นการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ . ซึง่ เริม่ ในปีงบประมาณ 2554 - 2558 นัน้ สานักงานรับรองมาตรฐานและป ระเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้มบี นั ทึก ที่ มศ 0002/ (ว)2648 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรือ่ ง พิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม มีใจความสรุปได้ดงั นี้ สานักงานได้ปรับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ การแบ่งกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผนวกกับการจัดกลุ่มตามจุดเน้นตามพันธกิจของ สถาบันอุดมศึกษา โดยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา เป็น 5 กลุ่ม คือ ข(1), ข(2), ค(1), ค(2), และ ง จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าตามปณิธาน อัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถาบันเหมาะสมทีจ่ ะจัดอยู่ ใน สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใด ทัง้ นี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 11/2552 เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้พจิ ารณาเลือกกลุ่มสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ . และมีมติให้ ความเห็นชอบเลือกรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามข อง สมศ. ในกลุ่ม ง. สถาบันที่เน้ นการวิ จยั ขัน้ สูงและผลิ ตบัณฑิ ตระดับบัณฑิ ตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก ดังนัน้ ในการประเมิน ในตัวบ่งชีส้ กอ . 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้ สกอ . 2.3 อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชีส้ กอ . 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา สัมฤทธิผลการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบ่งชีส้ กอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ และตัวบ่งชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา วิทยาลัย นวัตกรรม จะใช้เกณฑ์ มาตรฐานกลุ่ม ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เป็นเกณฑ์ในการประเมินตัวบ่งชี้

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 7


บทที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ น (ทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ ายวิ จยั และพัฒนาคุณภาพ) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน 1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงั คม และการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องมีการกาหนดทิศทางการ พัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพือ่ ให้สถาบันดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นมีคณ ุ ภาพ มีความเป็ นสากล และเจริญเติบโตอย่างยังยื ่ น ดังนัน้ สถาบันต้องกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา แผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง คานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลีย่ นแปลงของกระแสโลก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดาเนินงานของสถาบันเป็ นไป อย่างมีคณ ุ ภาพ เป็ นทีย่ อมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัวไปมั ่ กใช้เวลา 5 ปี เป็ นแผนทีก่ าหนดทิศทางการ พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุด แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภั ยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกาหนด ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีเ้ พือ่ วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม กลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี หมายถึง แผนระยะสัน้ ทีม่ รี ะยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็ นแผนที่ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสูภ่ าคปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะต้องดาเนินการในปี นนั ้ ๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่ง ชีค้ วามสาเร็จของ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 8


โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีเ้ หล่านัน้ รวมทัง้ มีการระบุผรู้ บั ผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการดาเนินโครงการทีช่ ดั เจน 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ท่ี สอดคล้องกับนโยบายของสภา สถาบัน โดยการมีสว่ นร่วมของ บุคลากรในสถาบัน และได้รบั ความเห็นชอบของสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนทีเ่ ชือ่ มโยงกับ ปรัชญาหรือปณิธานและ พระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ 1. วิทยาลัยกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ของสถาบัน หากวิทยาลัยได้กาหนด ปรัชญาหรือปณิธานอยูแ่ ล้วควร ทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมี ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน ปจั จุบนั ของสถาบันหรือไม่ และผูม้ สี ว่ น เกีย่ วข้องได้ทราบโดยทัวกั ่ น 2. หากวิทยาลัยต้องปรับแก้ปรัชญา หรือปณิธานของสถาบันตาม สภาพการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปควรเป็ นการ กาหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทัง้ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพือ่ เป็ นทีย่ อมรับของทุกฝา่ ย 3. พัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ ปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภาสถาบัน พระราชบัญญัตสิ ถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 4. จัดตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผน กลยุทธ์ เพือ่ นาสถาบันไปสูค่ วามสาเร็จ ทีพ่ งึ ประสงค์ คือ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ - แผนกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นแผนทีเ่ ชือ่ มโยงกับ ปรัชญาหรือปณิธานและ พระราชบัญญัตสิ ถาบัน จุดเน้น ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 1. แผนกลยุทธ์วทิ ยาลัย : ระบุ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ (KPI) และ ค่าเป้าหมาย 2. รายงานหรือตารางการ วิเคราะห์ความสอดคล้องของ แผนกลยุทธ์กบั แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยจุดเน้นของ มหาวิทยาลัยกรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) หมายเหตุ : กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที2่ , แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 - การมีสว่ นร่วมของบุคคลใน คณะ/หน่วยงานในการจัดทา แผนกลยุทธ์

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 9


ข้อ

2

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ 1. การชีแ้ จงให้ผบู้ ริหารภายในทราบ สถาบันไปสูห่ น่วยงานภายใน ถึงวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของ กลยุทธ์ 2. กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และมีการมอบหมาย อย่างเป็ นทางการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ 3. เอกสารแสดงการจัด โครงการ/กิจกรรมการจัดทา แผนกลยุทธ์ทเ่ี ชิญบุคลากรหรือ ผูแ้ ทนหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม  หนังสืออนุมตั โิ ครงการ/ กิจกรรม  ใบเซ็นชือ่ ผูเ้ ข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม/ การประชุม  ภาพการจัดโครงการ/ กิจกรรม/การประชุม 4. รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม หรือรายงานการ ประชุมตามกิจกรรมในข้อ 3 - แผนกลยุทธ์ได้รบั ความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ ประจาวิทยาลัย 5. รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาวิทยาลัย ทีพ่ จิ ารณาและอนุมตั /ิ ให้ความ เห็นชอบกับแผนกลยุทธ์ของ วิทยาลัย ตัวอย่างหลักฐานประกอบ เช่น เอกสารแสดงการจัด โครงการ/กิจกรรมการถ่ายทอด แผนกลยุทธ์ระดับวิทยาลัยไปสู่ ทุกหน่วยงานย่อยภายใน วิทยาลัย - หนังสือเชิญประชุม - หนังสืออนุมตั โิ ครงการ/ กิจกรรม - ใบเซ็นชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม/การประชุม

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 10


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ - ภาพการจัดโครงการ/ กิจกรรม/การประชุม -รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม หรือรายงานการประชุม 2. เอกสารแสดงการถ่ายทอด แผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน ไปสูท่ กุ หน่วยงานย่อยภายใน ได้แก่ - หลักฐานการส่งแผนกลยุทธ์/ เอกสาร/แผ่นพับให้บุคลากร - เอกสาร/แผนพับเพือ่ การ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับวิทยาลัยไปสูท่ กุ หน่วยงานย่อยภายใน - ช่องทางการเผยแพร่แผน ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ อาทิ เว็บไซต์ ป้ายประกาศ สือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นต้น 3. เอกสารแสดงการแปลงแผน กลยุทธ์ระดับวิทยาลัยเป็ น ตัวบ่งชีร้ ะดับหน่วยงานย่อย และ/หรือระดับบุคคล และ ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ นาไปปฏิบตั ิ หมายเหตุ : กรณีเป็ นการ ถ่ายทอดผ่านเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือช่องทางอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การ ประชุมชีแ้ จงต้องมันใจว่ ่ าการ ถ่ายทอดนัน้ ทาให้บุคลากร เข้าใจแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และความเชือ่ มโยงกับการ ทางานของตน/หน่วยงานได้

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 11


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

3

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ สอน การวิจยั การบริการทาง วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

4

มีตวั บ่งชีแ้ ผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และค่า เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพือ่ วัดความสาเร็จของการ ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ การประจาปี ครบ 4 พันธกิจ

5

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ 1. การจัดทาแผนทีก่ ลยุทธ์ เพื่อช่วยใน การแปลงแผนกลยุทธ์ ไปสูแ่ ผนปฏิบตั ิ การ 2. การวิเคราะห์ความสอดคล้อง ระหว่างแผนกลยุทธ์กบั แผนปฏิบตั กิ าร คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. การจัดทาตัวบ่งชี้ เป้าหมายของแต่ ละตัวบ่งชี้ 2. การส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าทีด่ าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ร่วมกัน ควรจัดทาปฏิทนิ การดาเนินงานตาม แผนปฏิบตั งิ าน

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ เอกสารการจัดโครงการ/ กิจกรรม/การประชุม เกีย่ วกับการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี - หนังสือเชิญประชุม - หนังสืออนุมตั โิ ครงการ/ กิจกรรม - ใบเซ็นชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม/การประชุม - ภาพการจัดโครงการ/ กิจกรรม/การประชุม - รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม หรือรายงานการ ประชุม 2. แผนปฏิบตั กิ ารระยะ 1 ปี ทม่ี ี สาระครอบคลุมการดาเนินงาน 4 พันธกิจและสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย (ระบุ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชีแ้ ละ ค่าเป้าหมายในแผนปฏิบตั กิ าร) 1. แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย 2. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี หมายเหตุ : ทุกแผนต้องระบุ ตัวบ่งชีเ้ พือ่ วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย 1. แผนการดาเนินงานตาม แผนปฏิบตั กิ ารของวิทยาลัย ประจาปี 2. (ตัวอย่าง) รายงานผลการ ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี โดยแสดงตัวอย่างครบ 4 พันธกิจ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 12


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

6

มีการติดตามผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณา

7

มีการประเมินผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และ รายงานต่อผูบ้ ริหารและสภา สถาบันเพือ่ พิจารณา

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ การพัฒนาระบบการติดตามการ 1. รายงานการประชุม ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ าน คณะกรรมการประจาวิทยาลัย ทีแ่ สดงวาระพิจารณา และมติท่ี ประชุมเกีย่ วกับผลการ ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี หรือ รายงานผลการ ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ ราชการของวิทยาลัย ประจาปี เสนอคณะกรรมการแผนฯ ทุก เดือน ได้แก่ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุม 2. รายงานผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน และ 12 เดือน (อย่าง น้อยปี ละ 2 ครัง้ ) 3. หนังสือนาเสนอรายงาน สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนฯ ตามข้อ 2 ต่อคณบดี เพือ่ พิจารณาผลการติดตาม และให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การ พัฒนา หมายเหตุ : เอกสารข้อ 2 และ 3 ต้องดาเนินการอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ตามรอบปี การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน 1. เอกสารแสดงการปฏิบตั งิ าน กลยุทธ์ ของคณะกรรมการดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการดาเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) ได้แก่ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุม คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 13


ข้อ

8

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ 2. รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดาเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ ผน กลยุทธ์ของวิทยาลัย 3. รายงานการประชุมทีแ่ สดง วาระและมติทป่ี ระชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เกีย่ วกับการพิจารณารายงาน สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนฯ ตามข้อ 2 และ ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา หมายเหตุ : เอกสารข้อ 2 และ 3 ต้องดาเนินการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ตามรอบปี งบประมาณ หรือภายในปี การศึกษาทีร่ บั การประเมิน มีการนาผลการพิจารณา 1. การมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ 1. รายงานผลการดาเนินการ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั และ ทีแ่ สดงการนาผลการพิจารณา สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ จัดทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2. การนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงตาม ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี หรือ รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่ แสดงวาระการปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร ประจา 2. แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุง) 3. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ใน รอบปี งบประมาณถัดไป (ควรแสดงประเด็นทีม่ กี าร ปรับปรุงให้ชดั เจน) เกณฑ์มาตรฐาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 14


6.เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

4 หรือ 5 ข้อ

6 หรือ 7 ข้อ

8 ข้อ

7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: กระบวนการพัฒนาแผนในรอบปี งบประมาณเดียวกับปี การศึกษาทีจ่ ดั เก็บข้อมูล 8. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ กอ. 1.1 1) ตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ : แบบฟอร์มที่ 1.1-1 2) ตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี : แบบฟอร์มที่ 1.1-2 9. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 15


1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ของสถาบัน 16.1 : ผลการบริ หารสถาบันให้เกิ ดอัตลักษณ์ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน สถาบันอุดมศึกษา มีพนั ธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจยั เพือ่ สร้างและ พัฒนาองค์ ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงั คมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษา จึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน นาไปสูก่ ารกาหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งทีจ่ ะสร้างองค์ความรูใ้ ห้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ สภามหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติ เห็นชอบให้ “จิ ตสาธารณะและความรับผิ ดชอบต่อสังคม ” เป็ นอัตลักษณ์ ของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลประกอบการพิ จารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รบั การยกย่องหรือยอมรับ การได้รบั รางวัลในประเด็นทีอ่ ตั ลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น หมายเหตุ 1. คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนและมหาวิทยาลัยมีอตั ลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย 2. คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 3. กรณีทค่ี ณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ /หน่วยงานจัดการเรียนการสอนและแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมิน ของมหาวิทยาลัย การคิ ดคะแนน 1. กรณีทค่ี ณะ /หน่วยงานจัดการเรียนการสอ นดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีสว่ นร่วมในการ ดาเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะ /หน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีม่ ี ส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 2. กรณีทค่ี ณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมิ นจะพิจารณา ในระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการกาหนดกลยุทธ์และ แผนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้อง กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ 1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 1. เอกสารแสดงการจัดการ วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ วิทยาลัย ประชุมเพือ่ กาหนดอัตลักษณ์ รวมทัง้ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ าน ของวิทยาลัย ได้แก่ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 16


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน โดยได้รบั การเห็นชอบจากสภา สถาบัน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ ประจาปี ของวิทยาลัยได้รบั ความ เห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการ วิทยาลัย 2. แผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยใน ด้านต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัย

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุม 2. มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ประจาวิทยาลัยเกีย่ วกับการ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน การกาหนดอัตลักษณ์ของ วิทยาลัย และข้อเสนอแนะ ในการดาเนินการบริหาร วิทยาลัยให้เกิดอัตลักษณ์ 3. เอกสารแสดงการจัดการ ประชุมเพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี ทส่ี อดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (กรณีดาเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัย) ได้แก่ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุม 4. แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย (กรณีดาเนินการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย) (ระบุ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ (KPI) และค่า เป้าหมาย) ทีก่ ล่าวถึงการ สร้างอัตลักษณ์ (ควรสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์เกีย่ วกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย) 5. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ท่ี แสดงโครงการ/กิจกรรม สร้างเสริมอัตลักษณ์นกั ศึกษา 6. รายงานการประชุมทีแ่ สดง มติทป่ี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ทีพ่ จิ ารณาอนุมตั หิ รือให้ความ เห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์/ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 17


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

2

มีการสร้างระบบการมีสว่ นร่วม ของผูเ้ รียนและบุคลากรในการ ปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทก่ี าหนด อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ การประจาปี ทส่ี อดคล้องกับ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารข้อ 4 และ 5) 1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 1. ตัวอย่างเอกสาร เช่น ร่วมกันจัดทานโยบายและแผนการ เอกสารแสดงการจัดการ ดาเนินงานของวิทยาลัย ประชุมเพือ่ สร้างระบบการ 2. การจัดประชุม/การประชาสัมพันธ์ มีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนและ เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องให้แก่ บุคลากรในการปฏิบตั ติ าม ผูเ้ รียนและบุคลากรรับทราบ รวมทัง้ ให้ กลยุทธ์ทก่ี าหนด ได้แก่ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุมทีแ่ สดง ขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมของ ผูเ้ รียนและบุคลากร 2. เอกสารแสดงการถ่ายทอด แนวปฏิบตั ใิ นการมีสว่ น ร่วมของผูเ้ รียนและบุคลากรใน การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ท่ี สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยสูน่ กั ศึกษา และบุคลากร ได้แก่ - หนังสือแจ้งแนวปฏิบตั ใิ นการ มีสว่ นร่วม - รายงานสรุปผลการประชุม ชีแ้ จงแนวปฏิบตั ใิ นการมีสว่ น ร่วม ระดับวิทยาลัยสูร่ ะดับ บุคคล (ทัง้ กลุ่มอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) หมายเหตุ : กรณีเป็ นการ ถ่ายทอดผ่านเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือช่องทางอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การ ประชุมชีแ้ จง ต้องมันใจว่ ่ าการ ถ่ายทอดนัน้ ทาให้บุคลากร เข้าใจแนวปฏิบตั ใิ นการมีสว่ น ร่วมได้ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 18


ข้อ 3

4

5

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ ผลการประเมินของผูเ้ รียนและ รายงานประเมินความพึงพอใจของ 1. แบบประเมินความเห็นของ บุคลากรเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน นักศึกษาและบุคลากรต่อการ นักศึกษาและบุคลากรเกีย่ วกับ ของสถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับ ปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์ การปฏิบตั งิ านของสถาบันที่ อัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า 3.51 จาก สอดคล้องกับอัตลักษณ์ คะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัย 2. รายงานผลการประเมิน ความเห็นของผูเ้ รียนและ บุคลากรเกีย่ วกับการ ปฏิบตั งิ านของวิทยาลัยที่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (คะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.51) ผลการดาเนินงานก่อให้เกิด รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ท่ี 1. เอกสาร/ภาพข่าวทีแ่ สดงว่า ผลกระทบทีเ่ ป็ นประโยชน์และ/ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผลการดาเนินงานของ หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม อานวยการวิทยาลัย ซึง่ แสดงให้เห็นถึง วิทยาลัยด้านอัตลักษณ์กอ่ ผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการ ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อ ดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับปรัชญา กลุ่มบุคคล/องค์กร/ชุมชน วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น จดหมายขอบคุณจาก หน่วยงานภายนอกทีร่ ะบุ ว่าการสอนหรือการให้ คาปรึกษาของบุคลากร/ นักศึกษาส่งเสริม/ส่งผลกระทบ ในวงกว้าง เป็ นต้น ผูเ้ รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การ 1. เอกสารหรือรายงานสรุปผล ได้รบั การยกย่องหรือยอมรับใน ได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่อง การได้รบั การยกย่องใน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน ว่าเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ทิ ด่ี ใี น ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับอัตลักษณ์ การขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับอัตลักษณ์ ใบประกาศเกียรติคณ ุ เกียรติบตั ร - ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบ หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น ประกาศเกียรติคณ ุ การได้รบั รางวัลระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ - เอกสารหรือภาพถ่าย แสดง การได้รบั การคัดเลือกเป็ น ต้นแบบให้แก่หน่วยงานอืน่ ๆ เกณฑ์มาตรฐาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 19


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ เช่น รางวัลการนาเสนอผลงาน ดีเด่น เป็ นต้น

6.เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ในรอบปี การศึกษาทีจ่ ดั เก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ของปี ถดั ไป) 8. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1 9. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 20


1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ของสถาบัน 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิ ตตามอัตลักษณ์ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 3. หน่ วยวัด : ค่าเฉลีย่ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน สถาบันอุดมศึกษา มีพนั ธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจยั เพือ่ สร้างและ พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงั คมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษา จึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน นาไปสูก่ ารกาหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ แผนพัฒนา คุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งทีจ่ ะสร้างองค์ความรูใ้ ห้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ สภามหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติ เห็นชอบให้ “จิ ตสาธารณะและความรับผิ ดชอบต่อสังคม ” เป็ นอัตลักษณ์ ของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ใช้คา่ เฉลีย่ ของคะแนนประเมิน ให้แสดงการคานวณในรายงานการประเมินตนเอง 1. แบบประเมินบัณฑิตทีม่ ี บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) ดังนี้ คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิตที่ คณะ/มหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 2. รายงานสรุปผลการประเมิน บัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ลักษณะตาม จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) แยกตามระดับ การศึกษา (ปริญญาตรี โท และ เอก) 3. รายงานสรุปจานวนผูส้ าเร็จ การศึกษาศึกษาระดับโททัง้ หมด (ปี การศึกษาทีจ่ ดั เก็บข้อมูล) 4. รายงานสรุปจานวนผูส้ าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท ทีไ่ ด้รบั การประเมินคุณลักษณะตามอัต ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 21


ข้อมูลประกอบการพิ จารณา ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็ นตัวแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ มูลประกอบการ พิจารณาดังต่อไปนี้ 1. ปรัชญา ปณิธาน /วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุป ระสงค์ ของสถานศึกษา รวมทัง้ แผนกลยุทธ์ และ แผนการปฏิบตั งิ านประจาปี ของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 3. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึง่ แสดงให้เห็นถึงผล การดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ผูใ้ ช้บณ ั ฑิต หรือสถานศึกษาทีร่ บั บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ หมายเหตุ “1 มหาวิทยาลัย 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดย 1. คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนและมหาวิทยาลัย มีอตั ลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย 2. คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 3. กรณีทค่ี ณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจ ะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ /หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของ มหาวิทยาลัย การคิ ดคะแนน 1. กรณีทค่ี ณะ /หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีสว่ นร่วมในการ ดาเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระ ดับมหาวิทยาลัย โดยคณะ /หน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีม่ ี ส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 2. กรณีทค่ี ณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณา ในระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 6. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล : คะแนนทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์ ทีส่ ารวจในปี การศึกษา 2554 7. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ มศ.2 และสมศ.16.2 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ/ฝา่ ยบริการการศึกษา

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 22


1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถาบัน 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ะท้อนให้เห็นเป็ นลักษณะโดดเด่ นเป็ นหนึ่งของ สถานศึกษา สภามหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติ เห็นชอบให้ “ความเป็ นประชาธิ ปไตย ” เป็ นเอกลักษณ์ ของ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น ข้อ 1

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ มีการกาหนดกลยุทธ์การ 1. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึง ปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับจุดเน้น การกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ จุดเด่น หรือความเชีย่ วชาญ จุดเด่นของวิทยาลัย เฉพาะของสถานศึกษา โดย 2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบตั งิ าน ได้รบั การเห็นชอบจากสภา ประจาปี รวมทัง้ แผนพัฒนาคุณภาพที่ สถาบัน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ จุดเด่นของวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั ความ เห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการ วิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ 1. เอกสารแสดงการจัดการ ประชุมเพือ่ กาหนดเอกลักษณ์ ของวิทยาลัย ได้แก่ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุม 2. มติทป่ี ระชุมสภา มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน การกาหนดเอกลักษณ์ของ วิทยาลัย และข้อเสนอแนะใน การดาเนินการบริหารวิทยาลัย ให้เกิดเอกลักษณ์ 3. เอกสารแสดงการจัดการ ประชุมเพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี ทส่ี อดคล้องกับ เอกลักษณ์ของวิทยาลัย ได้แก่ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุม 4. แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย (ระบุกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ (KPI) และค่าเป้าหมาย) ทีก่ ล่าวถึง การสร้างเอกลักษณ์

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 23


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

2

มีการสร้างระบบการมีสว่ นร่วม ของผูเ้ รียนและบุคลากรในการ ปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทก่ี าหนด อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ 5. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ท่ี แสดงโครงการ/กิจกรรม สร้างเสริมเอกลักษณ์ 6. รายงานการประชุมทีแ่ สดง มติทป่ี ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่ พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความ เห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์/ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิ การประจาปี ทส่ี อดคล้องกับ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารข้อ 4 และ 5) หมายเหตุ : กรณีทว่ี ทิ ยาลัย ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ให้แสดงหลักฐานข้อ 3–5 1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 1. ตัวอย่างเอกสาร เช่น ร่วมกันจัดทานโยบายและแผนการ เอกสารแสดงการจัดการประชุม ดาเนินงานของวิทยาลัย เพือ่ สร้างระบบการมีสว่ นร่วม 2. การจัดประชุม/การประชาสัมพันธ์ ของผูเ้ รียนและบุคลากรในการ เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องให้แก่ ปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทก่ี าหนด ผูเ้ รียนและบุคลากรรับทราบ รวมทัง้ ให้ ได้แก่ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุมทีแ่ สดง ขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมของ ผูเ้ รียนและบุคลากร 2. เอกสารแสดงการถ่ายทอด แนวปฏิบตั ใิ นการมีสว่ นร่วม ของผูเ้ รียนและบุคลากรในการ ปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทส่ี อดคล้อง กับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่ นักศึกษาและบุคลากร ได้แก่ - หนังสือแจ้งแนวปฏิบตั ใิ นการ มีสว่ นร่วม - รายงานสรุปผลการประชุม ชีแ้ จงแนวปฏิบตั ใิ นการมีสว่ น คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 24


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

3

ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับการ ดาเนินการตามจุดเน้น และ จุดเด่น หรือความเชีย่ วชาญ เฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

รายงานประเมินความพึงพอใจของ บุคลากรต่อการปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์

4

ผลการดาเนินงานบรรลุตาม จุดเน้น จุดเด่น หรือความ เชีย่ วชาญเฉพาะของสถาบันและ เกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อสังคม

รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ท่ี ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อานวยการวิทยาลัย ซึง่ แสดงให้เห็นถึง ผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการ ดาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ จุดเด่นของวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ร่วม ระดับคณะ/หน่วยงานสู่ ระดับบุคคล (ทัง้ กลุ่มอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) หมายเหตุ : กรณีเป็ นการ ถ่ายทอดผ่านเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือช่องทางอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การ ประชุมชีแ้ จง ต้องมันใจว่ ่ าการ ถ่ายทอดนัน้ ทาให้บุคลากร เข้าใจแนวปฏิบตั ใิ นการมีสว่ น ร่วมได้ 1. แบบประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรเกีย่ วกับการ ดาเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 2. รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของบุคลากร เกีย่ วกับการดาเนินการตาม จุดเน้น จุดเด่น หรือความ เชีย่ วชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลีย่ ไม่ ต่ากว่า 3.51) 1. รายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์/แผน กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี ทส่ี อดคล้องกับตาม จุดเน้น จุดเด่นหรือความ เชีย่ วชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัย 2. รายงานผลการดาเนินงาน ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือ ความเชีย่ วชาญเฉพาะของ คณะ/หน่วยงานหรือ มหาวิทยาลัยทีก่ อ่ ให้เกิด

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 25


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

5

ผูเ้ รียน/บุคลากร/คณะ/ สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตาม จุดเน้น จุดเด่น หรือความ เชีย่ วชาญเฉพาะทีก่ าหนด และ ได้รบั การยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ผลกระทบทีเ่ ป็ นประโยชน์ และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น ผลการประเมิน ก่อน-หลังการให้บริการทีแ่ สดง ประโยชน์ทเ่ี กิดแก่ผรู้ บั บริการ/ ชุมชน เป็ นต้น เอกสารหลักฐานการได้รบั การยอมรับ 1. รายงานสรุปผลการได้รบั การได้รางวัล หรือการได้รบั การยกย่อง การยกย่องในระดับชาติ และ/ ว่าเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ทิ ด่ี ี เช่น หรือนานาชาติ ในประเด็นที่ โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ ุ เกียรติ เกีย่ วกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ บัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น ความเชีย่ วชาญเฉพาะของ มหาวิทยาลัย ได้แก่ - ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบ ประกาศเกียรติคณ ุ การได้รบั รางวัลระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ - เอกสารหรือภาพถ่าย แสดง การได้รบั การคัดเลือกเป็ น ต้นแบบให้แก่หน่วยงานอืน่ ๆ เช่น รางวัลการนาเสนอผลงาน ดีเด่น เป็ นต้น

6.เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 26


ข้อมูลประกอบการพิ จารณา 1. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ สถานศึกษา 2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบตั งิ านประจาปี รวมทัง้ แผนพัฒนาคุณภาพทีส่ อดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 3. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงผลการ ดาเนินงานและผลสาเร็ จของการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาทีก่ าหนด หรือผล การดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จนถือเป็ นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษา ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ 4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รบั การยกย่องหรือยอมรับ การได้รบั รา งวัลในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ เอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น หมายเหตุ 1. เอกลักษณ์ของคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยก็ได้ ทัง้ นี้ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 2. คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 3. กรณีทค่ี ณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ /หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของ มหาวิทยาลัย การคิ ดคะแนน 1. กรณีทค่ี ณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนกาหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีสว่ นร่วมใน การดาเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีม่ ี ส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 2. กรณีทค่ี ณะ /หน่วยงานจัดการเรียนการสอนกาหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการ ประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน ในรอบปี การศึกษาทีจ่ ดั เก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ของปี ถดั ไป) 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 27


องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั จานวน 9 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ ตัวบ่งชี้ มธ. 3 ร้อยละขอบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ตัวบ่งชี้ CITU 2 ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวบ่งชี้ CITU 3 ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่งานวิจยั ไปในวงกว้างโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทม่ี คี ณ ุ ภาพ โดยมีแนวทางการ ดาเนินงานทีเ่ ป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้ ทัง้ การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นกั วิจยั และทีม วิจยั การสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ าเป็ น ซึง่ รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครือ่ งมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ เกีย่ วข้อง จรรยาบรรณนักวิ จยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ขิ องนักวิจ ั ยทัวไป ่ เพือ่ ให้การดาเนินงาน วิจยั ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการทีเ่ หมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้ เป็ นไปอย่างสมศักดิ ์ศรีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั ดังนี้ 1) นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีคณ ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 2) นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจยั ตามข้อตกลงทีท่ าไว้กบั หน่วยงานที่ สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานทีต่ นสังกัด 3) นักวิจยั ต้องมีพน้ื ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ าวิจยั 4) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ทีศ่ กึ ษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ 5) นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทใ่ี ช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั 6) นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ ตอนของการทาวิจยั 7) นักวิจยั พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบ 8) นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ น่ื 9) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 28


5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น ข้อ 1

2

3

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั วิทยาลัยรับทราบถึงระบบและกลไก หรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ ให้บรรลุ (มีขนั ้ ตอน/แนวปฏิบตั ทิ ร่ี บั รูท้ วกั ั ่ น มี เป้าหมายตามแผนด้านการวิจยั การจัดสรรทรัพยากรมีผรู้ บั ผิดชอบ) ของสถาบัน และดาเนินการตาม และแสดงถึงการดาเนินงานตามระบบ ระบบทีก่ าหนด

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ 1. เอกสารแสดงถึงการมีระบบ บริหารงานวิจยั หรืองาน สร้างสรรค์ของหน่วยงาน เช่น มีนโยบายเกีย่ วกับงานวิจยั มีแผนงานวิจยั ทีด่ าเนินการใน คณะกรรมการระดับหน่วยงาน หรือมีคมู่ อื วิจยั หรือกาหนด แนวทางในการเสนอขอรับ ทุนวิจยั และประกาศให้ทราบ โดยทัวกั ่ น 2. คาสังแต่ ่ งตัง้ บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลทีร่ บั ผิดชอบในการ บริหารงานวิจยั ของวิทยาลัย 3. หลักฐานแสดงการจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการ บริหารงานวิจยั และทุนวิจยั ของวิทยาลัย 4. รายงานการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม แผนในทีป่ ระชุมระดับวิทยาลัย และรายงานการปรับปรุง แผนการบริหารงานวิจยั ของ วิทยาลัย มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั อธิบายถึงวิชาทีม่ กี ารนา 1. รายละเอียดรายวิชาทีอ่ า้ งถึง หรืองานสร้างสรรค์กบั การเรียน กระบวนการวิจยั มาบูรณาการกับการ เอกสารประกอบการสอนวิชา การสอน เรียนการสอน หรือหัวข้อทีอ่ า้ งถึง 2. รายงานวิจยั เรือ่ งทีอ่ า้ งถึง มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ วิทยาลัยจัดให้มกี ารพัฒนาศักยภาพ 1. หลักฐานแสดงการส่งเสริม วิจยั หรืองานสร้างสรรค์และให้ ด้านการวิจยั แก่อาจารย์ประจาด้วย ให้อาจารย์ทางานวิจยั และ ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณการวิจยั กิจกรรมใดๆก็ได้ และมีการเผยแพร่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั แก่อาจารย์ประจาและนักวิจยั หรือให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณการวิจยั เช่น การจัดอบรมการนาเสนอ แก่อาจารย์ประจาด้วย ผลงาน การจัดพีเ่ ลีย้ ง เป็ นต้น 2. หลักฐานแสดงการจัด เกณฑ์มาตรฐาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 29


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

4

มีการจัดสรรงบประมาณของ อธิบายถึงงบประมาณและหลักเกณฑ์ สถาบันเพือ่ เป็ นทุนวิจยั หรืองาน ของวิทยาลัยเกีย่ วกับการสนับสนุน สร้างสรรค์ งานวิจยั

5

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ วิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตาม อัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย ในประเด็นต่อไปนี้ - ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ หรือ หน่วยงานวิจยั ฯ หรือศูนย์ เครือ่ งมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการวิจยั ฯ

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า ข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ

- อธิบายถึง facilities ของวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยฯ มี ศูนย์บริการให้คาปรึกษาทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ คาปรึกษาและอานวยความสะดวกด้าน การวิจยั ของอาจารย์ประจาวิทยาลัยฯ

- อธิบายถึงบริการต่างๆ ของห้องสมุด และแหล่งค้นคว้าข้อมูลอืน่ ๆ ทีว่ ทิ ยาลัย จัดให้ - สิง่ อานวยความสะดวกหรือการ - อธิบายถึงสิง่ อานวยความสะดวกอืน่ ๆ รักษาความปลอดภัยใน เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์โปรแกรมทาง ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั สถิตติ ่างๆสาหรับงานวิจยั - กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริม - อธิบายถึงกิจกรรมวิชาการทีท่ าง งานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุม วิทยาลัยได้ดาเนินการไปในปี

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ ความรูด้ า้ นการวิจยั และความรู้ ด้านจรรยาบรรณของนักวิจยั และจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องแก่ อาจารย์ เช่น โครงการให้ คาปรึกษา (คลินิกวิจยั ) 3. หลักฐานการแต่งตัง้ คณะทางานเพือ่ ให้คาปรึกษา และช่วยเหลือหรือเป็ นพีเ่ ลีย้ ง ในการทางานวิจยั ของอาจารย์ ใหม่หรือมีประสบการณ์การทา วิจยั น้อย หลักฐานแสดงการจัดสรร งบประมาณของวิทยาลัยเพือ่ เป็ นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ของวิทยาลัย 1. หลักฐานแสดงการจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการ บริหารและดาเนินงานวิจยั ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 2. หลักฐานแสดงการสนับสนุน มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือหน่วย วิจยั หรือ ศูนย์เครือ่ งมือ หรือ ศูนย์ให้คาปรึกษา และหลักฐาน แสดงการสนับสนุนการวิจยั 3. หลักฐานแสดงแหล่งค้นคว้า ข้อมูลสนับสนุนการวิจยั เช่น ห้องสมุด วารสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ต่างๆ 4. ระบบสารสนเทศเพือ่ การวิจยั เช่น หน้าจอฐานข้อมูลออนไลน์ 5. ระบบรักษาความปลอดภัยใน ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 30


ข้อ

6

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ วิชาการ การจัดแสดงงาน การศึกษานัน้ ๆ 6. หลักฐานแสดงการจัดประชุม สร้างสรรค์ การจัดให้ม ี วิชาการ/ เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ มาให้คาปรึกษา แนะนา / ศาสตราจารย์รบั เชิญ (Visiting อบรมสัมมนา เกีย่ วกับความรู้ professor) ด้านการทาวิจยั การนาเสนอ ผลงานวิจยั เช่น เอกสาร โครงการภาพถ่ายกิจกรรม มีการติดตามและประเมินผลการ ต้องมีการติดตามและประเมินผลการ 1. หลักฐานรายงานการประชุม สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 สนับสนุนตามประเด็นทีเ่ ขียนรายงาน แสดงการติดตามและ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ในข้อ 4 และข้อ 5 ครบถ้วนทุกประเด็น ประเมินผลสาเร็จของการ จัดสรรงบประมาณ การให้ทนุ วิจยั ทัง้ ในประเด็นจานวนผู้ เสนอขอทุนวิจยั งานวิจยั เสร็จ ตามกาหนดเวลา คุณภาพ ผลงานโดยคณะกรรมการระดับ วิทยาลัย 2. หลักฐานการติดตามและ ประเมินผลห้องปฏิบตั งิ านวิจยั หน่วยวิจยั ศูนย์เครือ่ งมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษา เป็ นต้น 3. หลักฐานการติดตามและ ประเมินผลแหล่งค้นคว้าข้อมูล สนับสนุนการวิจยั เช่น ห้องสมุด วารสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 4. หลักฐานการติดตามและ ประเมินผลระบบสารสนเทศ เพือ่ การวิจยั 5. หลักฐานการติดตามและ ประเมินผลระบบรักษาความ ปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั 6. หลักฐานการติดตามและ ประเมินผลการจัดประชุม วิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 31


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

7

มีการนาผลการประเมินไป ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ ด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ของสถาบัน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ นาผลการประเมินจาก ข้อ 6 มา ปรับปรุง และจัดทาแผนการปรับปรุง โดยกาหนดบุคคล และหน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ แผนการปรับปรุงพันธกิจด้าน งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ทีส่ อดคล้องกับผลการประเมิน โดยกาหนดบุคคล และ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

6. เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

4 หรือ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ในรอบ ปี การศึกษาที่ จัดเก็บข้อมูล (1 มิถุนายน -31 พฤษภาคมของปี ถดั ไป) 8. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 9. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 32


1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรูจ้ ากผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ เผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการ วิชาการ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายทีจ่ ะนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เป็ นเรือ่ งทีม่ ี ความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารรวบรว ม เผยแพร่ และแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญาจากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม โดย สิง่ ทีเ่ ผยแพร่ตอ้ งมีคณ ุ ภาพเชือ่ ถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ วิทยาลัยฯรับทราบถึงระบบและกลไก 1. เอกสารระบบและกลไก เผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองาน (มีขนั ้ ตอน/แนวปฏิบตั ทิ ร่ี บั รูท้ วกั ั ่ น มี สนับสนุนการเผยแพร่ สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ การจัดสรรทรัพยากรมีผรู้ บั ผิดชอบ) ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ หรือการตีพมิ พ์ในวารสาร และแสดงถึงการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการหรือการ ระดับชาติหรือนานาชาติ และมี หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ การเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองาน วิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสาร นานาชาติของวิทยาลัย สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ 2. หลักเกณฑ์และอัตราการ หรือการตีพมิ พ์ในวารสาร จ่ายเงินทุนสร้างแรงบันดาลใจ ระดับชาติหรือนานาชาติ เงินทุนพัฒนาศักยภาพงานวิจยั และเงินทุนเชิดชูเกียรตินกั วิจยั ของวิทยาลัย 3. หลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจยั ของ วิทยาลัย 4. ระเบียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการให้ ทุนอุดหนุนการทาโครงการวิจยั วิชาการสาหรับวิทยาลัย 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม อ้างอิงจากระบบกลางของวิทยาลัย เอกสารแนวปฏิบตั ขิ องวิทยาลัย คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ รับทราบถึงระบบและกลไก (มีขนั ้ ตอน/ 1. คาสังแต่ ่ งตัง้ บุคคลหรือกลุ่ม ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองาน แนวปฏิบตั ทิ ร่ี บั รูท้ วกั ั ่ น มีการจัดสรร บุคคลทีร่ บั ผิดชอบการรวบรวม สร้างสรรค์เพือ่ ให้เป็ นองค์ความรู้ ทรัพยากรมีผรู้ บั ผิดชอบ) และแสดงถึง คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทีค่ นทัวไปเข้ ่ าใจได้ และ การดาเนินงานตามระบบ การรวบรวม ความรูจ้ ากงานวิจยั หรือ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 33


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน ดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด

3

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ จากงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ หมายถึง การรวบรวมคัดสรรงานวิจยั และทาให้ อยูใ่ นรูปแบบภาษาง่ายๆ ทีค่ นทัวไป ่ อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้

มีการประชาสัมพันธ์และ นาความรูท้ ไ่ี ด้จากข้อ 2 เผยแพร่ เผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะได้ หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้จากข้อ 2 ประโยชน์จากความรูน้ นั ้ สูส่ าธารณชนและผูเ้ กีย่ วข้อง

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ งานสร้างสรรค์ 2. เอกสารแสดงถึงการมีระบบ การรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรูจ้ าก งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 3. เอกสารแสดงถึงองค์ความรู้ ทีไ่ ด้จากการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ จากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ โดยเป็ นความรูท้ ค่ี นทัวไป ่ เข้าใจได้ ไม่ใช่ บทความวิจยั สาหรับตีพมิ พ์ในวารสารทาง วิชาการ 4. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงว่า หน่วยงานนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จาก การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรูจ้ าก งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไป เผยแพร่ให้บุคคลทัวไเข้ ่ าใจได้ 5. เอกสารแสดงการจัด หมวดหมูค่ วามรูจ้ ากงานวิจยั ทีน่ ่าสนใจ ซึง่ สาธารณะชน สามารถเข้าใจได้เพือ่ การ เผยแพร่ 1. เอกสารแสดงแผนการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจยั หรืองาน สร้างสรรค์ ในข้อ 2 2. เอกสารแสดงการนาองค์ ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจยั หรืองาน สร้างสรรค์เผยแพร่สาธารณะ ชนผ่านสือ่ ต่างๆ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 34


แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

4

มีการนาผลงานงานวิจยั หรืองาน สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์ จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ ชุมชน

มีการนาผลงานการวิจยั ไปใช้พฒ ั นา ชุมชน หรือองค์กร หรือนาไปสูก่ าร ดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีหลักฐาน แสดงถึงการนาไปใช้ประโยชน์

5

มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการ คุม้ ครองสิทธิ ์ของงานวิจยั หรือ งานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ ประโยชน์ และดาเนินการตาม ระบบทีก่ าหนด

อธิบายถึงการจัดตัง้ สานักงานทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและบ่มเพาะวิสาหกิจของ มหาวิทยาลัยฯ โดยสานักงานนี้มหี น้าที่ หลักคือ ส่งเสริมคุม้ ครองสิทธิและรักษา ผลประโยชน์จากงานทางด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของมหาวิทยาลัย รวมถึง การส่งเสริมให้มกี ารนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และผลงานวิจยั มา แปลงเป็ นทรัพยากรผลิตในการสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ สูว่ สิ าหกิจ นอกจากนัน้ แล้วยังส่งเสริมการนาไปใช้

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ (แสดงช่องทางการเผยแพร่ท่ี สาธารณะชนเข้าถึงได้สะดวก) หลักฐานการรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงาน ภายนอกหรือชุมชน โดยมีการ ระบุรายละเอียดการใช้ ประโยชน์อย่างชัดเจน ตาม แนวทางต่อไปนี้ - ข้อมูลทีแ่ สดงผลดีทเ่ี กิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมจากการนา สิง่ ประดิษฐ์อนั เป็ นผลจาก งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไป ใช้ตามวัตถุประสงค์ของ งานวิจยั - ข้อมูลทีแ่ สดงผลดีทเ่ี กิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมจากการนา นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ เป็ นผลจากงานวิจยั นโยบาย ไปใช้ - ข้อมูลทีแ่ สดงผลดีทเ่ี กิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมจากการนา ผลงานวิจยั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาสาธารณะไปใช้ ข้อมูลรายชือ่ ผลงานวิชาการที่ ได้รบั หนังสือรับรองการแจ้ง ข้อมูลลิขสิทธิ ์และ/หรือได้รบั คุณภาพจากหน่วยงานทีเ่ ชือ่ ถือ ได้

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 35


ข้อ

6

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ บ่มเพาะธุรกิจ สร้างผูป้ ระกอบการใหม่ และสร้างความ เข้มแข็งให้ผปู้ ระกอบการเก่าอีกด้วย เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์ในการ รักษาสิทธิประโยชน์ของงานวิจยั มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด อธิบายถึงสานักงานทรัพย์สนิ ทาง สิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร และมี ปญั ญาและบ่มเพาะวิสาหกิจทีท่ าหน้าที่ การยืน่ จดสิทธิบตั รและอนุ ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ส่งเสริม สิทธิบตั ร (มาตรฐานเพิม่ เติม การพัฒนาและวิจยั อย่างต่อเนื่อง เฉพาะกลุ่ม) ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คาปรึกษา บริการวิชาการเผยแพร่ความรูด้ า้ น ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และทีส่ าคัญคือ บริการและช่วยเหลือการจดแจ้งลิขสิทธิ ์ การจดอนุสทิ ธิบตั รและสิทธิบตั ร ตลอดจนการจดทะเบียนอืน่ ๆ ของ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา นอกจากนี้ยงั สามารถอ้างอิงถึง รางวัล สนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั และ งานด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา สาหรับ บุคลากรทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัย ทีม่ งุ่ สร้างสรรค์ผลงานทีไ่ ด้รบั การ ยอมรับในวงวิชาการ เช่น บทความ วิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารทาง วิชาการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ การได้รบั การจดทะเบียนสิทธิบตั ร หรือ อนุสทิ ธิบตั รทัง้ ในประเทศและ ต่างประเทศ เพือ่ เป็ นการสร้างขวัญและ กาลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานทีม่ ี คุณค่าต่อไป เกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ

1. ประกาศทุนสนับสนุนการจด สิทธิบตั ร และ อนุสทิ ธิบตั ร ประจาปี งบประมาณ 2554 2. รายชือ่ ผลงานทีไ่ ด้จด ทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รในปี การศึกษานัน้ ๆ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 36


6. เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 หรือ 5 ข้อ

5 ข้อตามเกณฑ์และ ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพิม่ เติม เฉพาะกลุ่ม

7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงาน วิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ในรอบปี การศึกษาทีจ่ ดั เก็บข้อมูล (1 มิถุนายน -31 พฤษภาคมของปี ถดั ไป) 8. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 9. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 37


1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 : เงิ นสนับสนุนงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิ จยั ประจา 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า 3. หน่ วยวัด : อัตราส่วน (บาทต่อคน) 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : ปจั จัยสาคัญทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน สนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและทีไ่ ด้รบั จาก ภายนอกสถาบันเพือ่ สนับสนุนการทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น ของสถาบัน นอกจากนัน้ เงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทส่ี ถาบันได้รบั จากแหล่งทุนภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชีท้ ส่ี าคัญ ทีแ่ สดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มทีเ่ น้นการวิจยั อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทีม่ สี ญ ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ปี การศึกษา ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา นักวิ จยั ประจา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรทีม่ สี ญ ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ปี การศึกษา ทีม่ ตี าแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั * การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ให้นบั ระยะเวลาการทางาน ดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็ น 1 คน 6 เดือนขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ 9 เดือน คิดเป็ น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้ หมายเหตุ : 1. จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจา ให้นบั ตามปี การศึกษา และนับเฉพาะทีป่ ฏิบตั งิ านจริงไม่นบั รวม ผูล้ าศึกษาต่อ 2. ให้นบั จานวนเงินทีม่ กี ารลงนามในสัญญารับทุนในปี งบประมาณ ไม่ใช่จานวนเงินทีเ่ บิกจ่ายจริง 3. กรณีทม่ี หี ลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึง่ อาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน จากการตกลงร่วมกันของสถาบันทีร่ ว่ มโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงิน ตามหลักฐานทีป่ รากฏกรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานให้ แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ว่ มวิจยั ของแต่ละสถาบัน 4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีไ่ ด้ลงนามในสัญญารับ ทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจยั แต่ไม่ สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีบ่ ุคลากรสายสนับ สนุนทีไ่ ม่ใช่นกั วิจยั เป็ น ผูด้ าเนินการ * หากชื่อตาแหน่งไม่เหมือนกัน ให้ พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบตั ิตามแบบ บรรยายลักษณะงาน (job description) ที่กาหนดให้ ทางานวิจยั เป็ นหลัก

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 38


5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น เกณฑ์ จานวนเงินทุนสนับสนุน งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอก สถาบัน 75,000 บาทขึน้ ไป ต่อคน นับเป็ นคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ให้แสดงการคานวณในรายงานการประเมินตนเอง 1. เอกสารแสดงข้อมูลเงิน สนับสนุนงานวิจยั หรืองาน ดังนี้ 1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรือ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกวิทยาลัยต่อ สร้างสรรค์จากทัง้ ภานในและ ภายนอกหน่วยงานทัง้ หมดตาม จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ปี งบประมาณ 2. เอกสารแสดงจานวนอาจารย์ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน ประจาและนักวิจยั ประจา สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ อาจารย์ประจาและนักวิจยั ทีม่ กี ารเซ็นสัญญารับ ทุนวิจยั ในปี งบประมาณนัน้ ๆ คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทีป่ ฏิบตั งิ าน จริงในปี การศึกษานัน้ 2.แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับ คะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ ด้ = จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา X5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนน 6. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล : จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกทีไ่ ด้รบั จริง จาแนกแหล่งทุนทีม่ กี าร เซ็นสัญญารับทุนวิจยั ในรอบปี งบประมาณเดียวกับปี การศึกษาที่ จดั เก็บข้อมูล 7. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : 1) เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจ : แบบฟอร์ า มตัวบ่งชีส้ กอ. 4.3 1.1) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ภายในสถาบั:นแบบฟอร์มที่4.3-1 1.2) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบั: นแบบฟอร์มที่ 4.3-2 2) จานวนอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริงใช้ขอ้ มูลจาก : แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ กอ. 2.2 และ 2.3 3) จานวนนักวิจยั ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงใช้ขอ้ มูลจาก : แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐาน 3 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 39


1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 : งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 3. หน่ วยวัด : ร้อยละ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : การวิจยั เป็ นพันธกิจหนึ่งทีส่ าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอย่าง มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนัน้ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทม่ี คี ณ ุ ภาพและ มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเป รียบเทียบจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์และจานวนผลงานสร้างสรรค์ ทีเ่ ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกบั จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา งานวิ จยั หมายถึง ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้มกี ารศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสม กับสาขาวิชาเพือ่ ให้เกิดเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ หรือเป็ นการต่อยอดองค์ความรูเ้ ดิม การส่งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมือ่ ได้รบั การตอบรับและตีพมิ พ์แล้ว การตีพมิ พ์ตอ้ งตีพมิ พ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซง่ึ สามารถอยูใ่ นรูปแบบเอกสารหรือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ งานวิ จยั ที่ เผยแพร่ในที่ ประชุมวิ ชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจยั ในทีป่ ระชุม วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ทีม่ กี องบรรณาธิการจัดทารายงาน หรื อคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ผี ลงานเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ นอก สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 งานวิ จยั ที่ เผยแพร่ในที่ ประชุมวิ ชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจยั ในทีป่ ระชุ ม วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ทีม่ กี องบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ผี ล งานเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จาก ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 งานวิ จยั ที่ ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ ชี อ่ื ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. งานวิ จยั ที่ ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีป่ รากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (ACImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิง่ ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ทีม่ คี วามเป็ นนวัตกรรม โดยมี การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบทีเ่ หมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึง่ มีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพือ่ เป็ นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเ บิกศาสตร์อนั ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียแ์ ละ คุณประโยชน์ทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1)ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สือ่ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 40


ประสม สถาปตั ยกรรมแ ละงานออกแบบประเภทอืน่ ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุรยิ างคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึง่ ประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รปู แบบต่างๆ การประเมิ นงานสร้างสรรค์ 1. ประเมินในมิ ติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ตอ้ งผ่านการ รับรองหรือกลันกลองจากคณะกรรมการผู ่ ท้ รงคุณวุฒ ิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึง่ เป็ นทีย่ อมรับใน วงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามที่ สมศ. กาหนด 2. ระดับเกณฑ์ก ารประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา ถึงแม้ ผลงานสร้างสรรค์จะมีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลา การทางาน จานวนผูร้ ว่ มงาน วิธกี ารจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ทไ่ี ด้รบั 3. การประเมินในมิตกิ ารเผยแพร่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผสู้ ร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รบั การประเมินผลงาน มากขึน้ และเป็ นการส่งเสริมให้อาจารย์มกี าลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทัง้ ยังเป็ นการให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็ นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้กว้างขึน้ การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิง่ ตีพมิ พ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึง่ เป็ นการนาเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบทีเ่ ป็ นผลงานวิชาการสูส่ าธารณะ โดยมีการจัดการนาเสนอการเผย แพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธกี ารทีย่ อมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก คุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปิ นแห่งชาติ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และนักวิชาการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับใน วงวิชาการ แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานทีส่ าหรับการเผ ยแพร่ทย่ี อมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดงนิทรรศการ หรือจัดการแสดง ซึง่ เป็ นผลงานสร้างสรรค์สสู่ าธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพ งานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็ นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิเช่น หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม โดย การจัดงาน แสดงเป็ นทีย่ อมรับในวงการวิชาชีพและผูท้ รงคุณวุฒ ิ เป็ นต้น 2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ และ มีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานา ชาติ ต้องได้รบั การยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็ น โครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ 4. คณะกรรมการพิจารณาการกลันกรองงานสร้ ่ างสรรค์ ไม่ต่ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบทีส่ อดคล้อง กับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปิ นแห่งชาติ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และหรือนักวิชาการทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ทัง้ นี้ตอ้ งมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้หมายความรวมถึงศิลปิ นแห่งชาติดว้ ย และผลงานเหล่านัน้ จะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒหิ รือสมาคม /สภาวิชาการ วิชาชีพในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง) 5. ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ทีไ่ ม่ตอ้ งการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานทีแ่ สดงกิจกรรม การดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ และมีคณ ุ ภาพของงานทีแ่ สดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 41


โดยผลงานทีจ่ ดั แสดงต้องได้รบั การรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒทิ างวิชาการในส าขาวิชาไม่ต่ากว่า 3 คน ทัง้ นี้ตอ้ ง มีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย การนับจานวนบทความจากผลงานวิ จยั หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความจาก ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ทส่ี ามารถนามานับได้มเี ฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านัน้ ส่วนบทความจากผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนัน้ สามารถนามานับได้เฉพาะ ทีเ่ ป็ นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านัน้ การนับบทความจากผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์หรือผลงานสร้างสรรค์ทเ่ี ผยแพร่ให้นบั ตามปี ปฏิทนิ หรือ ปี การศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบทีม่ หาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีทบ่ี ทความจากผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ทเ่ี ผยแพร่เป็ นผลงานเดิมแต่นาไปตีพมิ พ์หรื อเผยแพร่มากกว่า 1 ครัง้ ให้นบั ได้เพียง 1 ผลงาน ทัง้ นี้จะนับเมือ่ บทความจากผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตพี มิ พ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทีเ่ ป็ นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ อาจารย์ทม่ี ี สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา นักวิ จัย หมายถึง นักวิจยั ประจาทีเ่ ป็ นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ บุคลากรทีม่ ี ตาแหน่งและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั และมีสญ ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา * กาหนดระดับคุณภาพงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ ดังนี้ ค่าน้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิ จยั 0.25 มีการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฎในฐานข้อมูล TCI 0.50 มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทม่ี ชี อ่ื ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ. 0.75 มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป่ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ ถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี ล่าสุด ใน subject category ทีต่ พี มิ พ์ หรือมีการตีพมิ พ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม่ี ชี อ่ื ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ. 1.00 มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป่ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ ถูกจัดอยูใ่ น ค วอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี ล่าสุด ใน subject category ทีต่ พี มิ พ์ หรือมีการตีพมิ พ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติทป่ี รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus * หากชื่อตาแหน่งไม่เหมือนกัน ให้ พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบตั ิตามแบบ บรรยายลักษณะงาน (job description) ที่กาหนดให้ ทางานวิจยั เป็ นหลัก

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 42


กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทเ่ี ผยแพร่ ดังนี้ ค่าน้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 0.125 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.25 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ 0.50 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.75 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน 1.00 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูช า อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็ นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศอืน่ การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็ นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย ) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาเป็ นต้องไปแสดงใน ต่างประเทศ การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ทเ่ี ปิ ดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุ่มอาเซียน) 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ร้อยละของงานวิจยั หรืองาน ให้แสดงการคานวณในรายงานการประเมินตนเอง 1. เอกสารแสดงจานวนและรายชือ่ สร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์ ดังนี้ 1.คานวณค่าร้อยละของงานวิจยั หรืองาน บทความวิจยั ระดับชาติและ เผยแพร่ทก่ี าหนดให้เป็ น นานาชาติทงั ้ หมดตามปี ปฏิทนิ สร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ เกณฑ์ 5 คะแนน = ร้อยละ 10 พร้อมทัง้ ชือ่ เจ้าของบทความ ปี ท่ี ตีพมิ พ์ ชือ่ วารสารหรือรายงาน ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจยั หรืองาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ สร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์หรือเผยแพร่ และค่าน้าหนักแต่ละบทความวิจยั ในรอบปี ปฏิทนิ นัน้ X 100 2. หลักฐานการตีพมิ พ์เผยแพร่ อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมดในรอบ งานวิจยั ตามทีอ่ า้ งอิงในข้อ 1 ปี การศึกษานัน้ ได้แก่ - บทความวิจยั - หน้าปกและสารบัญวารสาร - หน้าปกและสารบัญรายงาน สืบเนื่องจากการประชุม เกณฑ์

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 43


เกณฑ์

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม 2.แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับ คะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ ด้ = ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ (ไม่นับ หนังสือตอบรับการตีพมิ พ์) 3. เอกสารแสดงจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจยั ประจาที่ ปฏิบตั งิ านจริง

X5

ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ทก่ี าหนดให้เป็ นคะแนน เต็ม 5

6. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล : 1. จานวนและรายชือ่ บทความวิจยั ระดับชาติและนานาชาติทงั ้ หมด ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ตามปี ปฏิทนิ ทีต่ รงกับปี การศึกษา พร้อมชือ่ เจ้าของบทความ ปี ทต่ี พี มิ พ์ ชือ่ วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้าหนักของแต่ละบทความวิจยั 2. จานวนและรายชือ่ ผลงานสร้างสรรค์ทเ่ี ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทัง้ หมดของอาจารย์ ประจาและนักวิจยั ประจา ทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชือ่ เจ้าของผลงาน ปี ทเ่ี ผยแพร่ ชือ่ สถานที่ จังหวัด หรือประเทศทีเ่ ผยแพร่ และระบุรปู แบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและค่าน้าหนักของแต่ละผลงาน สร้างสรรค์ 3. หลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของโครงการวิจยั 7. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : 1) งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์ เผยแพร่ : แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ มศ. 5 2) จานวนอาจารย์ทงั ้ หมดใช้ขอ้ มูลจาก: แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ กอ. 2.2 และ 2.3 3) จานวนนักวิจยั ทัง้ หมดใช้ขอ้ มูลจาก: แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐาน 3 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 44


1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 : งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 3. หน่ วยวัด : ร้อยละ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : การวิจยั เป็ นพันธกิจหนึ่งทีส่ าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จนัน้ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทม่ี คี ณ ุ ภาพและมีประโยชน์สกู่ าร นาไปใช้จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาแล ะนักวิจยั ประจาทีน่ าไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ปญั หาตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการวิจยั และรายงานการวิจยั โดยได้รบั การรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ท่ี ได้นาไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนาไปสูก่ าร แก้ปญั หาได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ อย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ /หรือ ได้การรับรองการ ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง /การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน ภายนอกสถานศึกษา หรือบริการทีจ่ ดั ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ทีส่ ามารถนาไปสูก่ ารแก้ปญั หาได้อย่างเป็ น รูปธรรม มีดงั นี้ 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ทีน่ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรือ่ ง ต่างๆ ทีท่ าให้คณ ุ ภาพชีวติ และเศรษฐกิจของประ ชาชนดีขน้ึ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข ด้านการ บริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั เชิงนโยบายในการนาไปประกอบเป็ น ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็ นต้น 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปสูก่ ารพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ หรือ ผลิตภัณฑ์ซง่ึ ก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้น 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึง่ เป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะทีน่ าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึง่ ได้มกี ารศึกษาและการประเมินไว้ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ กี ารนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของ สถาบันอุดมศึกษาไปใช้กอ่ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือกา รรับรอง /การตรวจรับงานโดย หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา การนับจานวนผลงานวิ จยั หรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ให้นบั จากวันทีน่ าผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยทีผ่ ลงานวิจยั จะดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาทีใ่ ช้จะเป็ น ตามปี ปฏิทนิ ในกรณีทง่ี านวิจยั หรืองานสร้างสรรค์มกี ารนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครัง้ ให้นบั การใช้ประโยชน์ได้ เพียงครัง้ เดียว ยกเว้นในกรณีทม่ี กี ารใช้ประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิตขิ องการใช้ประโยชน์ทไ่ี ม่ซ้ากัน คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 45


อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทีเ่ ป็ นข้าราชการ หรือพนักงานของมห าวิทยาลัย รวมทัง้ อาจารย์ทม่ี ี สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา นักวิ จยั หมายถึง นักวิจยั ประจาทีเ่ ป็ นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ บุคลากรทีม่ ี ตาแหน่งและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั และมีสญ ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา หากชื่อตาแหน่งไม่เหมือนกัน ให้พจิ ารณาจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ติ ามแบบ บรรยายลักษณะงาน (job description) ทีก่ าหนดให้ทางานวิจยั เป็ นหลัก 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ค่าร้อยละของงานวิจยั หรืองาน ให้แสดงการคานวณในรายงานการประเมินตนเอง 1. เอกสารแสดงจานวนและรายชือ่ สร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ี ทีก่ าหนดให้เป็ น คะแนนเต็ม 5 นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมชือ่ 1.คานวณค่าร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน ปี ทผ่ี ลงานวิจยั หรือ ร้อยะละ 20 ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ งานสร้างสรรค์ดาเนินการแล้วเสร็จ ปี ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ ชือ่ ผลรวมของจานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ี หน่วยงานทีน่ าไปใช้ประโยชน์ นาไปใช้ประโยชน์ในปี ปฏิทนิ 2. หลักฐานการรับรองการใช้ X 100 ประโยชน์จากหน่วยงาน โดยมีการ อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมดในรอบ ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ ปี การศึกษานัน้ อย่างชัดเจน ตามแนวทางต่อไปนี้ 2.แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับ - ข้อมูลทีแ่ สดงผลดีทเ่ี กิดขึน้ อย่าง คะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ ด้ = เป็ นรูปธรรมจากการนาสิง่ ประดิษฐ์ ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ี อันเป็ นผลจากงานวิจยั หรืองาน นาไปใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ X5 ของงานวิจยั ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ี - ข้อมูลทีแ่ สดงผลดีทเ่ี กิดขึน้ อย่าง นาไปใช้ประโยชน์ทก่ี าหนดให้เป็ น เป็ นรูปธรรมจากการนานโยบาย คะแนนเต็ม 5 กฎหมายมาตรการ ทีเ่ ป็ นผลจาก งานวิจยั นโยบายไปใช้ - ข้อมูลทีแ่ สดงผลดีทเ่ี กิดขึน้ อย่าง เป็ นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจยั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนา สาธารณะไปใช้ 3. เอกสารแสดงจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจยั ประจาที่ ปฏิบตั งิ านจริง เกณฑ์

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 46


6. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล : 1) จานวนและรายชือ่ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา โดยนับรวมผลงานทีน่ าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจยั ประจาทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษ าต่อ พร้อมชือ่ เจ้าของผลงาน ปี ทง่ี านวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ดาเนินการเสร็จ ปี ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ ชือ่ หน่วยงาน ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ให้แสดง ข้อมูลทีร่ ะบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ทช่ี ดั เจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ทีน่ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรือ่ งต่างๆ ทีท่ าให้คณ ุ ภาพชีวติ และเศรษฐกิจของประชาชนดีขน้ึ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนา ดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั เชิงนโยบายในการนาไป ประกอบเป็ นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เป็ นต้น - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปสูก่ ารพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซง่ึ ก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้น - การใช้ประโยช น์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึง่ เป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะทีน่ าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึง่ ได้มกี ารศึกษาและการประเมินไว้ 2) จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ และนัก วิจยั ประจาทีล่ าศึกษาต่อ 7. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : 1) งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์: แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ มศ. 6 2) จานวนอาจารย์ทงั ้ หมดใช้ขอ้ มูลจาก: แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ กอ. 2.2 และ 2.3 3) จานวนนักวิจยั ทัง้ หมดใช้ขอ้ มูลจาก : แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐาน 3 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 47


1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 7 : ผลงานวิ ชาการที่ ได้รบั การรับรองคุณภาพ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 3. หน่ วยวัด : ร้อยละ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : ผลงานวิชาการทีม่ คี ณ ุ ภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั การปฏิบตั จิ ริงและได้นาไปใช้ในการแก้ปญั หา หรือพัฒนางานในหน้าทีจ่ นเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา และเป็ นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานวิ ชาการที่ ได้รบั รองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตารา หรือหนังสือ ทีผ่ า่ นกระบวนการ กลันกรองและได้ ่ รบั การรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ . เรือ่ งหลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทาง วิชาการหรือเทียบเท่า ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) ต้องเป็ นผลงานทีผ่ า่ นกระบวนการกลันกรองผลงานก่ ่ อนตีพมิ พ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - บทความวิ ชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงอย่างเป็ นระบบ มีขอ้ ความรู้ ทีส่ ะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีทไ่ี ด้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจยั โดยจัดทาในรูปของ บทความเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทีม่ คี ณ ุ ภาพซึง่ มีผตู้ รวจอ่าน - ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพือ่ ตอบสนองเนื้อหา ทัง้ หมดของรายวิชาหรือเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ เผยแพร่ความรู้ ไปสูว่ งวิชาการหรือผูอ้ า่ น ทัวไป ่ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรื อต้องนามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชา หนึ่ง ทัง้ นี้จะต้องเป็ นเอกสารทีเ่ รียบเรียงขึน้ อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการทีม่ นคงและให้ ั่ ทศั นะของผูเ้ ขียน ทีส่ ร้างเสริมปญั ญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วเนื่อง การนับจานวนผลงานทางวิ ชาการที่ ได้รบั การรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทัง้ ในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ หนังสือ หรือ ตาราทางวิชาการ ซึง่ มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒกิ อ่ นการตีพ ิ มพ์ และผลงาน จะต้องเกิ นร้อยละ 50 ของชิ้ นงาน ในกรณีทม่ี กี ารตีพมิ พ์มากกว่า 1 ครัง้ ให้นบั การตีพมิ พ์เพียงครัง้ เดียวต่องาน วิชาการ 1 ชิน้ อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทีเ่ ป็ นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ อาจารย์ทม่ี ี สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา นัก วิ จยั หมายถึง นักวิจยั ประจาทีเ่ ป็ นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ บุคลากรทีม่ ี ตาแหน่งและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั และมีสญ ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา *

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 48


กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ ค่าน้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิ ชาการ 0.25 บทความวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ 0.50 บทความวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0.75 ตาราหรือหนังสือทีม่ กี ารตรวจอ่านโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ ส่ี ถานศึกษากาหนด 1.00 ตาราหรือหนังสือทีใ่ ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านก ารพิจารณาตามเกณฑ์ การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงมีผทู้ รงคุณวุฒ ิ ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ค่าร้อยละของผลงานวิชาการที่ ให้แสดงการคานวณในรายงานการประเมินตนเอง 1. เอกสารแสดงจานวนและรายชือ่ ได้รบั การรับรองคุณภาพที่ ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ดังนี้ กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 ตารา หนังสือ) ทีม่ คี ณ ุ ภาพ พร้อม 1.ค านวณค่ า ร้ อ ยละของผลงานวิ ช าการที ไ ่ ด้ ร บ ั การ = ร้อยละ 10 ชือ่ เจ้าของผลงาน ปี ทผ่ี ลงานแล้ว รับรองคุณภาพ เสร็จ ปี ทไ่ี ด้รบั รองคุณภาพจาก หน่วยงานทีเ่ ชือ่ ถือได้ ชือ่ ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั หน่วยงานทีร่ บั รองและค่าน้าหนัก การรับรองคุณภาพในรอบปี ปฏิทนิ นัน้ ของผลงานแต่ละชิน้ X 100 2. หลักฐานการรับรองคุณภาพ อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมดในรอบ ของผลงานแต่ละชิน้ จากหน่วยงาน ปี การศึกษานัน้ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่บทความวิชาการ 2.แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับ ตารา และหนังสือฉบับจริง คะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ ด้ = 3. เอกสารแสดงจานวนอาจารย์ ร้อยละของผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรอง ประจาและนักวิจยั ประจาที่ คุณภาพ ปฏิบตั งิ านจริง เกณฑ์

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม

X5

ร้อยละของผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรอง คุณภาพ ทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 6. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล : 1) จานวนและรายชือ่ ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตารา หนังสือระดับอุดมศึกษา ) ทีม่ คี ณ ุ ภาพ ของอาจารย์ประจา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทงั ้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชือ่ เจ้าของผลงาน ปี ท่ี ผลงานแล้วเสร็จ ปี ทไ่ี ด้รบั การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่ ชือ่ ถือได้ ชือ่ หน่วยงานทีร่ บั รอง และมีหลักฐานการ รับรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ค่าน้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิน้ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 49


2) จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ทล่ี า ศึกษาต่อ 7. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : 1) ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ (สมศ.) : แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ มศ. 7 2) จานวนอาจารย์ทงั ้ หมดใช้ขอ้ มูลจาก: แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ กอ. 2.2 และ 2.3 3) จานวนนักวิจยั ทัง้ หมดใช้ขอ้ มูลจาก แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐาน3 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 50


1. ตัวบ่งชี้ มธ. 3 : ร้อยละขอบทความวิ จยั ที่ ได้รบั การอ้างอิ ง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิ จยั ประจา 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 3. หน่ วยวัด : ร้อยละ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : การเผยแพร่ผลงานวิจยั ทีส่ ถาบันสร้างขึน้ มีหลายช่องทาง เริม่ ตัง้ แต่การเผยแพร่ในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สถาบันอาจส่งเสริมให้ผลงานวิจยั ของสถาบันได้มโี อกาสเผยแพร่ในระบบสากลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ มากขึน้ และการได้รบั อ้างอิงในฐานข้อมูลจะสะท้อนคุณภาพของผลงานวิจยั รวมทัง้ เป็ นกา รขยายฐานการเผยแพร่ได้ กว้างขวางขึน้ บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ให้นบั ตามปี ปฏิทนิ หากมีการอ้างอิ งทุกปี ให้นับเป็ นผลงานอ้างอิ งได้ทุกปี หากบทความดังกล่าวได้รบั การอ้างอิ งหลายครัง้ ในปี นัน้ ๆ ให้นับได้เพียงครัง้ เดียวในปี นัน้ ทัง้ นี้ การนับบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาสามารถนับผลงานของอาจารย์และนักวิจยั ทีล่ า ศึกษาต่อได้ดว้ ย อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทีเ่ ป็ นข้าราชการ หรือพนักงานของ มหาวิทยาลัย รวมทัง้ อาจารย์ทม่ี ี สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา นักวิ จยั หมายถึง นักวิจยั ประจาทีเ่ ป็ นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ บุคลากรทีม่ ี ตาแหน่งและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั และมีสญ ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา * 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น เกณฑ์ คานวณค่าร้อยละของ บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ อ้างอิง (Citation) ใน

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม ให้แสดงการคานวณในรายงานการประเมินตนเอง ดังนี้

1. คานวณค่าร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ ฐานข้อมูล Scopus และ Web อ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ of Science ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาและนักวิจยั ประจาที่ ประจา กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ 1. เอกสารแสดงจานวนและ รายชือ่ บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ อ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science พร้อมชือ่ เจ้าของผลงาน ปี ท่ี ผลงานแล้วเสร็จ ปี ทไ่ี ด้ได้รบั การ อ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science 2. เอกสารแสดงจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจยั ประจาที่ ปฏิบตั งิ านจริง

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 51


เกณฑ์

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาในปี ปฏิทนิ นัน้ X 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมด ในปี การศึกษานัน้ 2.แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับ คะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ ด้ = ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ X5

ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 6. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล : 1) จานวนบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ในรอบปี ปฏิ ทินเดียวกับปี การศึกษาที่ จดั เก็บข้อมูล (มกราคม-ธันวาคม) 2) จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ 7. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มระดับคณะ/สานัก/สถาบัน : 1) จานวนบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science: แบบฟอร์มตัวบ่งชีม้ ธ.3 2) จานวนอาจารย์ทงั ้ หมดใช้ขอ้ มูลจาก: แบบฟอร์มตัวบ่งชีส้ กอ. 2.2 และ 2.3 3) จานวนนักวิจยั ทัง้ หมดใช้ขอ้ มูลจาก แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐาน3 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 52


1. ตัวบ่งชี้ CITU 2: ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมวิ ชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : วิทยาลัยควรทาหน้าทีเ่ ป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือสามารถให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมได้ ซึง่ จะ ส่งผลย้อนกลับสูก่ ารพัฒนาด้านวิชาการของวิทยาลัยเอง ทัง้ ด้านการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัย ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ นอกจากนี้เป็ นการสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยชัน้ นาต่างๆ ยังส่งผลต่อการเป็ นทีย่ อมรับ และเป็ นการเพิม่ โอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ วิทยาลัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอกี ด้วย 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ 1 มีการประชุมร่วมกันระหว่าง การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 1. ตัวอย่างเอกสาร เช่น หน่วยงานพันธมิตร พันธมิตร เอกสารแสดงการจัดการ ประชุมร่วมกันระหว่าง หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ - หนังสือเชิญประชุม - รายงานการประชุมทีแ่ สดง ขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมระหว่าง หน่วยงานพันธมิตรกับวิทยาลัย 2. รายงานสรุปผลการประชุม ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน พันธมิตร 2 มีการจัดทาโครงการ/นาเสนอ การจัดทาโครงการประชุมวิชาการ เอกสารโครงการประชุม แนวความคิดในการจัดการ วิชาการร่วมกันระหว่าง ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หน่วยงานพันธมิตร ระดับชาติ หรือนานาชาติ 3 มีการกาหนดกรอบและ การประชุมได้กาหนดหัวข้อ และ 1. เอกสารโครงการประชุม เป้าหมายในการจัดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย วิชาการร่วมกันระหว่าง กับหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานพันธมิตร ระดับชาติ หรือนานาชาติ 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ เช่น โปสเตอร์ เว็บไซต์ 3. รายงานสรุปผลการประชุม ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 53


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

4

ดาเนินการจัดโครงการประชุม ระดับชาติหรือนานาชาติได้ตาม เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ 5 มีผลงานทางวิชาการของ วิทยาลัยร่วมนาเสนอในการ ประชุมดังกล่าว 6. เกณฑ์การประเมิ น:

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ การดาเนินการจัดประชุมวิชาการ

จัดทาผลงานทางวิชาการของวิทยาลัย ทีร่ ว่ มนาเสนอในการประชุมวิชาการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ พันธมิตร รายงานสรุปผลการประชุม ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รายชือ่ ผลงานวิชาการของ วิทยาลัยทีร่ ว่ มนาเสนอในการ ประชุม

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: ระดับความสาเร็จใน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ในรอบปี การศึกษาทีจ่ ดั เก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ของปี ถดั ไป) 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 54


1. ตัวบ่งชี้ CITU 3: ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่งานวิ จยั ไปในวงกว้างโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : วิทยาลัยควรทาหน้าทีเ่ ป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือสามารถให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมได้ ซึง่ จะ ส่งผลย้อนกลับสูก่ ารพัฒนาด้านวิชาการของวิทยาลัยเอง ทัง้ ด้านการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัย ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และเป็ นการเพิม่ โอกาสในการเผยแพร่ผลงาน วิชาการของวิทยาลัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอกี ด้วย 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ วิทยาลัยกาหนดช่องทางเผยแพร่ 1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ งานวิจยั ผ่านเว็บไซต์วทิ ยาลัย และหน้า เว็บไซต์งานวิจยั วารสาร CITU Review 2. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ วารสาร CITU Review มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา คาสังวิ ่ ทยาลัยนวัตกรรม วารสารรวมบทคัดย่อ (CITU Review) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา วารสารออนไลน์ CITU Review มีการเผยแพร่ผลงานงานวิจยั หน้า ผลงานวิจยั ของอาจารย์ประจา วารสาร CITU Review และนักศึกษาทีเ่ ผยแพร่ ใน วารสาร CITU Review Online

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการกาหนดช่องทางเผยแพร่ งานวิจยั ไปในวงกว้างโดยอาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ดาเนินการ

3

มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั ที่ รวบรวมจากวารสารวิชาการ นานาชาติซง่ึ ปรากฏอยูใ่ น ฐานข้อมูลสากล และผ่านการ สังเคราะห์โดยอาจารย์ประจา วิทยาลัย ผลงานวิจยั ของอาจารย์ประจามี มีการเผยแพร่ผลงานงานวิจยั หน้า การเผยแพร่ควบคูก่ บั ข้อ 3 วารสาร CITU Review

4

5

มีการนาข้อมูลจากกลุ่ม ผูใ้ ช้บริการฐานข้อมูลมา วิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุง

มีการนาข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ช้บริการ ฐานข้อมูลมาวิเคราะห์

ผลงานวิจยั ของอาจารย์ประจา และนักศึกษาทีเ่ ผยแพร่ ใน วารสาร CITU Review Online 1. รายงานสรุปจานวน ผูใ้ ช้บริการวารสาร CITU Review และรายงานวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ปรับปรุงวารสาร CITU Review Online 2. ข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการจัดทาวารสาร ออนไลน์ CITU Review

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 55


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ในการปรับปรุงเพือ่ พัฒนา วารสาร CITU Review Online

6. เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่งานวิจยั ไปในวงกว้าง สารสนเทศในรอบปี การศึกษาทีจ่ ดั เก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ของปี ถดั ไป) 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ/ฝา่ ยบริหารส่วนกลาง

โดยอาศัยเทคโนโลยี

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 56


องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง 1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 : ระบบบริ หารความเสี่ยง 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสีย่ ง โดยการบริหารและควบคุมปจั จัย กิจกรรม และ กระบวนการดาเนินงานทีอ่ าจเป็ นมูลเหตุของความเสียหาย (ทัง้ ในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ชือ่ เสียง และ การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุม้ ค่า ) เพือ่ ให้ ระดับความเสีย่ ง และขนาดของความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึง การเรียนรูว้ ธิ กี ารป้องกันจากการคาดการณ์ปญั หาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพือ่ ป้องกันหรือบรรเทาความ รุนแรงของปญั หา รวมทัง้ การมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ให้มนใจว่ ั ่ าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลีย่ นแปลง เพือ่ การบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์เป็ นสาคัญ 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ 1

มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือ คณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและ ตัวแทนทีร่ บั ผิดชอบพันธกิจของ สถาบันร่วมเป็ นคณะกรรมการ หรือคณะทางาน

1. มีการตัง้ คณะกรรมการหรือ คณะทางานโดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและ ตัวแทนทีร่ บั ผิดชอบพันธกิจของ สถาบัน 2. มีการระบุรายละเอียดการทางาน ของคณะกรรมการ เช่น หน้าที่ กาหนด ระยะเวลาการประชุมอย่างสม่าเสมอ

1. คาสังแต่ ่ งตัง้ คณะกรรมการ หรือคณะทางานการบริหาร ความเสีย่ ง ทีม่ ผี บู้ ริหาร ระดับสูงของหน่วยงานร่วมใน คณะกรรมการ/คณะทางาน 2. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คาอธิบายคุณลักษณะของาน (job description) ของ คณะกรรมการบริหารความ เสีย่ ง 3. รายงานการประชุมของ คณะกรรมการหรือคณะทางาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 57


ข้อ 2

3

เกณฑ์มาตรฐาน มีการวิเคราะห์และระบุความ เสีย่ ง และปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิด ความเสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จาก ตัวอย่างต่อไปนี้

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ 1. วิเคราะห์ ระบุปจั จัยความเสีย่ ง ที่ 1. แผนบริหารความเสีย่ ง ทีม่ ี ส่งผลต่อความเสียหายของการบริหาร การวิเคราะห์และระบุความ 2. พิจารณาเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ใน เสีย่ ง และปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิด อนาคต ความเสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้าน 3. ปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย - ความเสีย่ งด้านทรัพยากร 4. จัดลาดับความสาคัญความเสีย่ ง - ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์

- ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที)่ - ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์สถาบัน - ความเสีย่ งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน เช่น ความเสีย่ งของ กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ - ความเสีย่ งด้านบุคลากรและ ความเสีย่ งด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ อาจารย์และบุคลากร - ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ ภายนอก มีการประเมินโอกาสและ 1. กาหนดระดับความเสีย่ ง เช่น สูง ผลกระทบของความเสีย่ งและ กลาง ต่า จัดลาดับความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการ 2. กาหนดเกณฑ์ประเมินความเสีย่ ง วิเคราะห์ในข้อ 2 3. ประเมินโอกาสในการเกิดความเสีย่ ง 4. ประเมินผลกระทบความเสีย่ ง

- ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน 2. เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ ประกอบการวิเคราะห์ความ เสีย่ ง เช่น เอกสารสรุปสถิติ จานวนอาจารย์ทด่ี ารงตาแหน่ง ทางวิชาการ 3. รายงานการประชุมของ คณะกรรมการหรือคณะทางาน บริหารความเสีย่ งทีม่ วี าระ พิจารณา เพือ่ วิเคราะห์และระบุ ความเสีย่ งในหน่วยงาน

1. แผนบริหารความเสีย่ ง ทีม่ ี การประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสีย่ งและ จัดลาดับความเสีย่ งทีไ่ ด้แสดง

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 58


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ในเกณฑ์ขอ้ 2 2. เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในการ ประเมินโอกาสและผลกระทบ ของความเสีย่ ง เช่น คูม่ อื การ บริหารความเสีย่ ง บันทึกการ ประเมินโอกาสและผลกระทบ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ แสดงว่าความเสีย่ งนัน้ ได้ผา่ น การประเมินในเบือ้ งต้นแล้ว 3. รายงานการประชุมของ คณะกรรมการ/คณะทางานที่ แสดงวาระการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสีย่ ง

4

มีการจัดทาแผนบริหารความ เสีย่ งทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงและ ดาเนินการตามแผน

1. จัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง (ลด/ ป้องกันความเสีย่ ง) 2. สร้างมาตรการควบคุมความเสีย่ ง

1. แผนบริหารความเสีย่ งทีม่ ี ระดับความเสีย่ งสูง (ความเสีย่ ง ทีจ่ ดั ลาดับในเกณฑ์ขอ้ 3 แล้ว อยูใ่ นระดับทีส่ าคัญทีส่ ดุ อย่าง น้อย 3 ความเสีย่ ง) 2. รายงานการประชุมทีน่ าแผน บริหารความเสีย่ งทีม่ รี ะดับ ความเสีย่ งสูงเสนอต่อคณะ กรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณา 3. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงถึง การดาเนินงานตามแผนบริหาร ความเสีย่ ง เช่น รายงานการ ดาเนินการลดหรือป้องกันความ เสีย่ งตามแผน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 59


ข้อ 5

เกณฑ์มาตรฐาน มีการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานตามแผน และ รายงานต่อสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ

1. มีการรายงานความก้าวหน้า/ผลการ ดาเนินงานตามแผน 2. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงาน

1. รายงานการประชุมทีม่ วี าระ เกีย่ วกับการรายงาน ความก้าวหน้าหรือผลการ ดาเนินงานตามแผนต่อ คณะกรรมการวิทยาลัย 2. รายงานการประชุมทีม่ วี าระ เกีย่ วกับการรายงานสรุปผล การดาเนินงานและประเมินผล ความสาเร็จของการดาเนินงาน ปญั หาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข พร้อม ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนการดาเนินงานต่อ คณะกรรมการวิทยาลัย

6

มีการนาผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ ความเสีย่ งในรอบปี ถดั ไป

แผนบริหารความเสีย่ งในปี ถดั ไปควร พิจารณาความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ ข้อเสนอ จากสภาสถาบัน ความเสีย่ งจาก นโยบายหรือสภาพแวดล้อมที่ เปลีย่ นแปลงไป

1. รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 2. แผนบริหารความเสีย่ งในรอบ ปี ถดั ไป (มีสาระทีส่ อดคล้องกับ ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ)

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 60


6. เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 หรือ 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: ระบบบริหารความเสีย่ ง ในรอบปี การศึกษาจัดเก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคมของปี ถดั ไป) 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยบริหารส่วนกลาง/ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 61


องค์ประกอบที่ 9 การทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 3. หน่ วยวัด : ข้อ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึง่ สถาบันต้องสร้างระบบแล ะกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับ คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการวัดผล สาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทัง้ การรายงานผลการประกัน คุณภาพต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งดาเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่ าเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนใจได้ ั่ ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีม่ ี คุณภาพ ระบบ หมายถึง ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพือ่ ให้ได้ผลออกมา ตามทีต่ ้ องการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัวกั ่ นไม่ว่าจะอยูใ่ นรูปของเอกสารหรือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธกี ารอืน่ ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปจั จัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและ ข้อมูลป้อนกลับ ซึง่ มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกัน กลไก หมายถึง สิง่ ทีท่ าให้ ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยูไ่ ด้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็ นผูด้ าเนินงาน 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ 1 มีระบบและกลไกการประกัน วิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการ 1. คูม่ อื การประกันคุณภาพ คุณภาพการศึกษาภายในที่ ประกันคุณภาพภายใน โดยมีการ การศึกษาระดับฝา่ ยงานฯ เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ กาหนดนโยบาย ทิศทาง และกรอบ คูม่ อื ประกันคุณภาพการศึกษา กิจของสถาบัน ตัง้ แต่ระดับ แนวคิดการประเมินคุณภาพ มีคมู่ อื ของหน่วยงาน ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกันคุณภาพวิทยาลัย และใช้คมู่ อื 2. คาสังแต่ ่ งตัง้ คณะกรรมการ และดาเนินการตามระบบที่ ประเมินคุณภาพภายในของ ด้านการประกันคุณภาพ กาหนด มหาวิทยาลัยควบคูไ่ ปด้วยกัน เป็ น การศึกษา คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 62


ข้อ

2

3

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ แนวทางในการสร้างระบบและกลไกใน 3. รายงานการประชุม การประกันคุณภาพ คณะกรรมการด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา 4. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ดา้ น การประกันคุณภาพการศึกษา 5. รายงานผลการดา เนินการ ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี มีการกาหนดนโยบายและให้ วิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการ 1. รายงานทีแ่ สดงมติทป่ี ระชุม ความสาคัญเรือ่ งการประกัน ประกันคุณภาพภายใน โดยมีการ คณะกรรมการประจา คุณภาพการศึกษาภายในโดย กาหนดนโยบาย ทิศทาง และกรอบ หน่วยงาน เกีย่ วกับนโยบาย คณะกรรมการระดับนโยบายและ แนวคิดการประเมินคุณภาพ มีคมู่ อื การประกันคุณภาพ ผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน ประกันคุณภาพวิทยาลัย และใช้คมู่ อื การศึกษาภายใน ประเมินคุณภาพภายในของ 2. เอกสารโครงการด้านการ มหาวิทยาลัยควบคูไ่ ปด้วยกัน เป็ น ประกันคุณภาพการศึกษาที่ แนวทางในการสร้างระบบและกลไกใน ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงาน การประกันคุณภาพ เข้าร่วมหรือเป็ นวิทยากร 3. การจัดสรรงบประมาณเพือ่ ทากิจกรรมด้านประกัน คุณภาพการศึกษา มีการกาหนดตัวบ่งชีเ้ พิม่ เติม วิทยาลัยกาหนดตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์ 1. มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน เพือ่ สะท้อนพันธกิจของวิทยาลัย ประจาหน่วยงาน / คณะกรรมการด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาทีอ่ นุมตั ิ ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ของวิทยาลัย 2. เอกสารตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ ของวิทยาลัย 3. รายงานผลการประเมิน ตนเองของวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 63


ข้อ 4

5

6

7

8

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ มีการดาเนินงานด้านการประกัน วิทยาลัยควรดาเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่ คุณภาพ โดย ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ - จัดทาแผนยุทธศาสตร์เพือ่ วาง ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน แนวทางและควบคุมติดตามการ และประเมินคุณภาพ 2) การ ดาเนินงาน จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ น - จัดทารายงานการประเมินตนเอง รายงานประเมินคุณภาพต่อสภา เสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันและสานักงาน - นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้ใน คณะกรรมการการอุดมศึกษา การวางแผนพัฒนางานของวิทยาลัย กาหนดใน CHE QA Online เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 3) การนาผลการประเมิน ประจาปี การศึกษา คุณภาพไปทาแผนการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถาบัน

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ 1. คาสังแต่ ่ งตัง้ คณะกรรมการ หรือผูร้ บั ผิดชอบด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา 2. รายงานการประชุม คณะกรรมการ ในประเด็น เกีย่ วกับการประกันคุณภาพ การศึกษา 3. รายงานการประเมินตนเอง บนระบบ CHE QA Online 4. รายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในรอบ ปี การศึกษาก่อน 12. แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของหน่วยงาน มีการนาผลการประกันคุณภาพ นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการ รายงานผลการดาเนินการตาม การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ วางแผนพัฒนางานของวิทยาลัย เพือ่ แผนพัฒนาคุณภาพ โดยระบุผล ทางานและส่งผลให้มกี ารพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ อง ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ แผนกลยุทธ์ทม่ี พี ฒ ั นาการ ของแผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี้ มีระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ขอ้ มูล จัดทาระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย 1. ระบบสารสนเทศด้านการ สนับสนุนการประกันคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนการประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาภายในครบทัง้ 9 การศึกษาของวิทยาลัย 2. ระบบสารสนเทศเพือ่ การ องค์ประกอบคุณภาพ บริหารของมหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ น วิทยาลัยนาความคิดเห็นเกีย่ วกับ 1. คาสังแต่ ่ งตัง้ คณะกรรมการ เสียในการประกันคุณภาพ คุณภาพการให้บริการการศึกษาจาก ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา นักศึกษา ผูใ้ ช้บณ ั ฑิต และผูใ้ ช้บริการ การศึกษาทีม่ ผี มู้ สี ว่ นได้สว่ น ผูใ้ ช้บณ ั ฑิต และผูใ้ ช้บริการตาม มาประกอบการพิจารณาจัดทา เสียร่วมเป็ นกรรมการ พันธกิจของสถาบัน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. ระบบและผลการประเมิน ต่างๆ ทีใ่ ห้นกั ศึกษา ผูใ้ ช้บณ ั ฑิต และผูใ้ ช้บริการเป็ น ผูป้ ระเมิน มีเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ดาเนินการจัดกิจกรรมการสร้าง 1. บันทึกความเข้าใจ หรือ ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพด้านการ รายงานการประชุมทีม่ ขี อ้ ตกลง เกณฑ์มาตรฐาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 64


ข้อ

9

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ มาตรฐานกระบวนการ ในการประเมิ นคุณภาพ การศึกษาระหว่างสถาบัน และมี ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง ร่วมเป็ นเครือข่ายการประกัน กิจกรรมร่วมกัน สถาบัน เพือ่ มีกจิ กรรมร่วมกัน คุณภาพระหว่างสถาบัน 2. เอกสารแสดงการจัด โครงการ/กิจกรรม/การประชุม ร่วมกันระหว่างเครือข่าย ได้แก่ - หนังสืออนุมตั กิ ารจัด โครงการ/กิจกรรม - รายงานผลการจัดโครงการ/ กิจกรรม - ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 3. รายงานสรุปผลการประเมิน การจัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมกันระหว่างเครือข่าย 4. มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ด้านการประกันคุณภาพหรือ ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ พิจารณารายงานสรุปผลการ ประเมินการจัดโครงการ/ กิจกรรมร่วมกันระหว่าง เครือข่ายและให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ การปรับปรุง มีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี หี รืองานวิจยั วิทยาลัยจัดทาคูม่ อื ประกันคุณภาพ 1. เอกสารแสดงการจัด ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ โครงการ/กิจกรรม/การประชุม การศึกษาทีห่ น่วยงานพัฒนาขึน้ หน่วยงานอืน่ สามารถนาไปใช้ เพือ่ คัดสรรแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี และเผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่ ประโยชน์ผา่ น website วิทยาลัย ในแต่ละกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ การปฏิบตั งิ านด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ได้แก่ - หนังสือเชิญประชุม - รายชือ่ คณะกรรมการคัดเลือก (คาสังแต่ ่ งตัง้ ) - หนังสืออนุมตั กิ ารจัด โครงการ/กิจกรรม - รายงานผลการจัดโครงการ/ กิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 65


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระบวนการ

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ - รายงานการประชุม -ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 2. แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นแต่ละ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในการ ปฏิบตั งิ านด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาทีผ่ า่ นการ คัดเลือก 3. ผลงานวิจยั สถาบันด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ทีเ่ ผยแพร่เพือ่ ให้หน่วยงานอืน่ นอกวิทยาลัยได้นาผลไปพัฒนา งานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา 4. หนังสือขอศึกษาดูงานหรือ ขอใช้เครือ่ งมือด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาทีเ่ ป็ น แบบอย่างทีด่ ี

6. เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

7 หรือ 8 ข้อ

9 ข้อ

7. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในรอบปี การศึกษาทีจ่ ดั เก็บ ข้อมูล (1มิถุนายน - 31พฤษภาคมของปี ถดั ไป) 8. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 66


1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 : ผลการประเมิ นการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 3. หน่ วยวัด : ค่าเฉลีย่ 4. คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า “... ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานัน้ อย่างน้อย หนึ่งครัง้ ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทัง้ นี้ สถานศึกษาจะดาเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในทีค่ รอบคลุม ตัวบ่งชีท้ ส่ี านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกาหนด โดยจะเป็ นตัวบ่งชีท้ เ่ี น้นด้านปจั จัยนาเข้าและ กระบวนการ ซึง่ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็ นคะแนนทีส่ ามารถสะท้อน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาเ นินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ ดังนัน้ ใน การประเมินตัวบ่งชีน้ ้ี จะใช้คา่ เฉลีย่ คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ตอ้ งทาการ ประเมินใหม่ 5. เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลประกอบการประเมิ น เกณฑ์ คะแนนประเมินการประกัน คุณภาพภายในโดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน (เฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. คะแนนเต็ม 5 คะแนน

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม -

ตัวอย่างเอกสารที่ ใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ภายในรับรองโดยต้นสังกัด

6. ขอบเขตในการเก็บข้อมูล: ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุด มศึกษา (เฉพาะตัว บ่งชีข้ องสกอ.) หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวบ่งชีข้ อง สกอ . ให้ใช้คะแนนจากการ ประเมินในระดับมหาวิทยาลัยของตัวบ่งชีน้ นั ้ มาใช้แทน 7. ผู้รบั ผิ ดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้ : ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 67


ภาคผนวก

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 68


ภาคผนวก ก ตัวอย่างการเขียนผลการดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชีใ้ นรา ยงานการประเมินตนเองสาหรับตัวบ่งชี้ คุณภาพ ประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1. ตัวบ่งชี้......... : ชื่อตัวบ่งชี้ 2. ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า หรือกระบวนการ หรือผลผลิต 3. เกณฑ์การประเมิ น: คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 4. ผลการดาเนิ นงาน : มีผลการดาเนินงาน......................... ข้อโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดาเนิ นงาน เอกสารอ้างอิ ง - เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 รายการเอกสารอ้างอิง - อธิบายถึงผลการดาเนินงาน - เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 รายการเอกสารอ้างอิง - อธิบายถึงผลการดาเนินงาน - เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 รายการเอกสารอ้างอิง - อธิบายถึงผลการดาเนินงาน - เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 รายการเอกสารอ้างอิง - อธิบายถึงผลการดาเนินงาน - เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 รายการเอกสารอ้างอิง - อธิบายถึงผลการดาเนินงาน 5. ผลการประเมิ นของคณะกรรมการปี ที่ผา่ นมา เป้ าหมาย ผลการดาเนิ นการ จานวนข้อ

จานวนข้อ

คะแนนประเมิ น จากกรรมการ คะแนนทีไ่ ด้

บรรลุเป้ าหมาย บรรลุ หรือ ไม่บรรลุ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 69


6. ผลการประเมิ นตนเอง ปี การศึกษา ............ เป้ าหมาย ผลการดาเนิ นการ จานวนข้อ

จานวนข้อ

คะแนนประเมิ น ตนเอง คะแนนทีไ่ ด้

7. ผลการประเมิ นของคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพ ปี การศึกษา ............ เป้ าหมาย ผลการดาเนิ นการ คะแนนประเมิ นจาก กรรมการ (เว้นว่างไว้สาหรับ (เว้นว่างไว้สาหรับ (เว้นว่างไว้สาหรับ ผูป้ ระเมิน) ผูป้ ระเมิน) ผูป้ ระเมิน)

บรรลุเป้ าหมาย บรรลุ หรือ ไม่บรรลุ

บรรลุเป้ าหมาย (เว้นว่างไว้สาหรับ ผูป้ ระเมิน)

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 70


ภาคผนวก ข ตารางผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝ่ ายวิ จยั และพัฒนาคุณภาพ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชีส้ มศ.16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ตัวบ่งชี้ สมศ.5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ.6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ สมศ.7 ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ ตัวบ่งชี้ มธ.3 ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ตัวบ่งชี้ CITU 2 ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวบ่งชี้ CITU 3 ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่งานวิจยั ไปในวงกว้างโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม ตัวบ่งชี้ สมศ.18 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญั หาของสังคมในด้านต่างๆ 18.1 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญั หาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 18.2 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญั หาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4

ระบบบริหารความเสีย่ ง

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ สมศ.15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 71


ตารางผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝ่ ายบริ การการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา ตัวบ่งชี้ สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ สมศ.3 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ CITU 1 ร้อยละของบทความวิชาการหรือบทความวิจยั จากงานค้นคว้าอิสระทีต่ พี มิ พ์ต่อ จานวนงานค้นคว้าอิสระ องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตัวบ่งชี้ สกอ.3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตัวบ่งชี้ มธ. 1 ร้อยละของกิจกรรมอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทัง้ หมด องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สงั คม ตัวบ่งชี้ สมศ.8 ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ เรียนการสอนหรือการวิจยั องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 ระบบและกลไกในการทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 72


ตารางผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝ่ ายบริ หารส่วนกลาง องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์ องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั ตัวบ่งชี้ CITU 3 ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่งานวิจยั ไปในวงกว้างโดยอาศัยเทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถาบัน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 73


ตารางผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝ่ ายการคลังและทรัพย์สิน องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 74


ตารางผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตร MSI (คุณพาวิ ณี) องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม ตัวบ่งชี้ สมศ.9 ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 75


ตารางผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่ง ชี้การประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์พทั ยา (LR) องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 76


ตารางผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์  อาจารย์ประจาวิ ทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา (ข้อ 4, 5,7) องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ 2) ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ 2, 3, 4) ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ตัวบ่งชี้ สมศ.5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ.6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ สมศ.7 ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สงั คม (ข้อ 2, 3, 4, 5) ตัวบ่งชี้ สมศ.8 ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ เรียนการสอนหรือการวิจยั

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 77


ภาคผนวก ค แผนการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาตร์ ประจาปี การศึกษา 2554 ลาดับ กิ จกรรม ผูร้ บั ผิดชอบ ที่ 1 การอบรมบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ - รองคณบดีฝา่ ยวางแผน “การส่งเสริมความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจด้านการ และวิจยั ประกันคุณภาพการศึกษา” -ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพ 2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปรับปรุง - รองคณบดีฝา่ ยวางแผน คุณภาพ แผนการดาเนินงาน ประจาปี การศึกษา และวิจยั 2554 -ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพ 3 จัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพจากการประเมิน - ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2553 คุณภาพ และแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพ - ฝา่ ยงานฯ /เจ้าหน้าที่ ปี การศึกษา 2554 ทีร่ บั ผิดชอบตามตัวบ่งชี้ คุณภาพ 4 ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานประกัน ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ (รอบ 9 เดือน) คุณภาพ 5 ส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามตัว ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา บ่งชีร้ ายองค์ประกอบ (9 เดือน) คุณภาพ ไปยัง มธ. ตามที่ มธ. กาหนด

2554 2555 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 78


ลาดับ กิ จกรรม ที่ 6 จัดประชุมเจ้าหน้าที/่ ฝา่ ยงานฯ ทีร่ บั ผิดชอบ ตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพเกีย่ วกับเกณฑ์ตวั บ่งชีแ้ ละ

ผูร้ บั ผิดชอบ

2554 2555 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพ

การจัดเก็บเอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้ 7

8 9

10

- ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพ - ฝา่ ยงานฯ /เจ้าหน้าที่ ทีร่ บั ผิดชอบตามตัวบ่งชี้ คุณภาพ จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรม ปี การศึกษา 2554 คุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการแผนฯ และผูร้ บั ผิดชอบ - รองคณบดีฝา่ ยวางแผน แต่ละองค์ประกอบตรวจ/แก้ไขข้อมูลร่าง SAR และวิจยั ครัง้ สุดท้าย - คณะกรรมการแผนฯ - ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพ - ฝา่ ยงานฯ /เจ้าหน้าที่ ทีร่ บั ผิดชอบตามตัวบ่งชี้ คุณภาพ รายงานข้อมูลการประเมินตนเอง (SAR) ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรม ปี การศึกษา 2554 ผ่านระบบ คุณภาพ CHE QA Online ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ประกันคุณภาพตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ (รอบ 12 เดือน)

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 79


ลาดับ กิ จกรรม ที่ 11 จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยนวัตกรรม ปี การศึกษา 2554 (กาหนดส่ง SAR คณะ/สานัก/สถาบัน วันศุกร์ที่ 29 มิ ถนุ ายน 2555) 12 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2554

13

ผูร้ บั ผิดชอบ

2554 2555 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพ

- รองคณบดีฝา่ ยวางแผน และวิจยั - ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพ - ฝา่ ยงานฯ /เจ้าหน้าที่ ทีร่ บั ผิดชอบตามตัวบ่งชี้ คุณภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา - รองคณบดีฝา่ ยวางแผน 2554 จากคณะกรรมการประเมินภายใน และวิจยั - ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา คุณภาพ - ฝา่ ยงานฯ /เจ้าหน้าที่ ทีร่ บั ผิดชอบตามตัวบ่งชี้ คุณภาพ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 80


ภาคผนวก ง แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 81


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปี งบประมาณ............................. แบบฟอร์มที่ 1.1-1 ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ คณะ/หน่ วยงานที่จดั การเรียนการสอน ......................................................... ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้ : ……………………………………………..

ผู้จดั เก็บข้อมูล : …………….....……………………

โทรศัพท์ : ……..………………………...………………….

โทรศัพท์ : …………………..........……………………

ลาดับ ที่

ชื่อตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์

เป้ าหมายของตัวบ่งชี้

ผลงานที่ทาได้จริง

การบรรลุเป้ าหมาย

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 82


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปี งบประมาณ............................. แบบฟอร์มที่ 1.1-2 ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี คณะ/หน่ วยงานที่จดั การเรียนการสอน ......................................................... ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้ : ……………………………………………..

ผู้จดั เก็บข้อมูล : …………….....……………………

โทรศัพท์ : ……..………………………...………………….

โทรศัพท์ : …………………..........……………………

ลาดับ ที่

ชื่อตัวบ่งชี้ของแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี

เป้ าหมายของตัวบ่งชี้

ผลงานที่ทาได้จริง

การบรรลุเป้ าหมาย

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 83


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สมศ.16.1: ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ปี การศึกษา................ ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งานของสถานศึก ษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน…………………………………….....… ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้: ......................................

ผู้จดั เก็บข้อมูล: ......................................

โทรศัพท์: ………………………….

โทรศัพท์: ...............................................

ลาดับที่

ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

จานวนผู้ตอบแบบประเมิน

ค่าเฉลี่ย (เทียบจากคะแนน เต็ม 5)

1 ผลการประเมินของบุคลากร 2 ผลการประเมินของนักศึกษา ค่าเฉลี่ยรวม

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 84


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สมศ.2 คุณภาพบัณฑิ ตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี การศึกษา...................... แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิ ตตามอัตลักษณ์ ปี การศึกษา...................... คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน.............................................. ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้: ......................................

ผู้จดั เก็บข้อมูล: ......................................

โทรศัพท์: ………………………….

โทรศัพท์: ............................................... คุณภาพของบัณฑิ ตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ค่าเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน)

คณะ

จานวน บัณฑิ ตที่ สาเร็จ การศึกษา

จานวน บัณฑิ ตที่ ได้รบั การ ประเมิน(A)

1) ด้าน คุณธรรม จริยธรรม

2) ด้าน ความรู้

3) ด้าน ทักษะ ทาง ปัญญา

4) ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความ รับผิดชอบ

5) ด้านทักษะ การ วิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และ เทคโนโลยี สารสนเทศ

TQF ตาม สาขาวิ ชา (ถ้ามี)

รวม ทัง้ หมด (B)

ค่าเฉลี่ย (B)/(A)

ค่าเฉลี่ยผลการ ประเมินบัณฑิ ต ที่มีคณ ุ ลักษณะ ตามอัตลักษณ์

ระดับปริญญาตรี สาขา ................................ สาขา ................................ สาขา ................................ คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 85


รวม ระดับปริญญาโท สาขา ................................ สาขา ................................ รวม ระดับปริญญาเอก สาขา ................................ รวม รวมทัง้ หมด

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 86


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ ปี การศึกษา................... จานวนอาจารย์และนักวิ จยั ที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน …………………… ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้: ......................................

ผู้จดั เก็บข้อมูล: ............................

โทรศัพท์: ………………………….

โทรศัพท์: ......................................

ลาดับที่

รายชื่ออาจารย์และนักวิ จยั ที่ได้รบั การพัฒนา ศักยภาพด้านงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์/ ได้รบั ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิ จยั

ประเภทของการพัฒนา (โปรด ü ) รายชื่อกิ จกรรม

ด้านงานวิ จยั หรืองาน สร้างสรรค์

ด้าน จรรยาบรรณ การวิ จยั

วันเดือนปี ที่จดั กิ จกรรม

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 87


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ ปี พ.ศ................... จานวนสิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั ร คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน …………………………………….....… ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้: ....................................

ผู้จดั เก็บข้อมูล: ................................

โทรศัพท์: …………...................

โทรศัพท์: .........................................

ลาดับที่

รายชื่อสิ ทธิ บตั รและอนุ สิ ทธิ บตั ร

สิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั ร

ชื่อเจ้าของผลงาน

เลขที่ สิ ทธิ บตั ร/อนุ สิ ทธิ บตั ร

ประเภทของการจดทะเบียน วันเดือนปี ที่จดทะเบียนฯ

อนุสิทธิ บตั ร

สิ ทธิ บตั ร ในประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ ต่างประเทศ

ชิ้นงาน

หมายเหตุ การนับจานวนสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร ให้นบั สิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั รของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั ้งทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปี โดยนับได้ทงั ้ การจดทะเบียนใน ประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ให้นบั เฉพาะกรณีทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนแล้วเท่านัน้ ไม่นบั กรณีอยูร่ ะหว่างยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียน ไม่นบั การจดลิขสิทธิ ์และการจดเครื่องหมายการค้า การนับให้นบั ทีม่ กี ารจดทะเบียนในปี ปฏิทนิ ทีป่ ระเมินซึง่ ตรงกับปี การศึกษา

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 88


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิ จยั ประจา ปี งบประมาณ.................. แบบฟอร์มที่ 4.3-1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน ……………………………………. ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้: ....................... โทรศัพท์: ……………………

ลาดับที่

ชื่องานวิ จยั /งาน สร้างสรรค์

ผู้จดั เก็บข้อมูล: ...................................... โทรศัพท์: ...............................................

ชื่อผู้ทาวิ จยั /งานสร้างสรรค์ (เฉพาะผู้ที่ เป็ นอาจารย์หรือนักวิ จยั ประจาของ คณะ)

ระยะเวลาใน การดาเนิ นการ วันเดือนปี ที่ลง (วัน/เดือน/ปี ที่ นามทาสัญญา เริ่ม-วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด)

จานวนเงินสนับสนุนทัง้ หมดจาแนกตามประเภท ของงบประมาณ งบประมาณ วันเดือนปี ที่ ได้รบั งบประมาณ รายจ่ายจาก งบประมาณ จาก รายได้พิเศษ/ งบประมาณ แผ่นดิ น มหาวิ ทยาลัย งบรายได้ หน่ วยงาน

รวมงบประมาณ รวมงบประมาณ ทัง้ หมด หมายเหตุ 1. ให้นบั จานวนเงินทีม่ กี ารลงนามในสัญญารับทุนในปี งบประมาณ ไม่ใช่จานวนเงินทีเ่ บิกจ่ายจริง 2. กรณีทม่ี หี ลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึง่ อาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันทีร่ ว่ มโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงิน ตามหลักฐานทีป่ รากฏกรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ว่ มวิจยั ของแต่ละสถาบัน 3. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีไ่ ด้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจยั คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 89


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิ จยั ประจา ปี งบประมาณ.................. แบบฟอร์มที่ 4.3-2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน …………………………………….....… ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้: ......................................

ผู้จดั เก็บข้อมูล: ......................................

โทรศัพท์: ………………………….

โทรศัพท์: ...............................................

ลาดับที่

ชื่องานวิ จยั /งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้ทาวิ จยั /งานสร้างสรรค์ (เฉพาะผู้ที่เป็ นอาจารย์หรือ นักวิ จยั ประจาของคณะ)

จานวนเงิน สนับสนุนวิ จยั จากภายนอก

หน่ วยงานที่ให้การ สนับสนุนเงินวิ จยั

วันเดือนปี ที่ลงนาม ทาสัญญา

ระยะเวลาในการ ดาเนินการ (วัน/ เดือน/ปี ที่เริ่ม-วัน/ เดือน/ปี ที่สนิ ้ สุด)

วันเดือนปี ที่ได้ รับ งบประมาณ

รวมทัง้ หมด หมายเหตุ 1 ให้นบั จานวนเงินทีม่ กี ารลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ ไม่ใช่จานวนเงินทีเ่ บิกจ่ายจริง 2 กรณีทม่ี หี ลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึง่ อาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันทีร่ ่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานทีป่ รากฏกรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ่วมวิจยั ของแต่ละสถาบัน 3 การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีไ่ ด้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีบ่ ุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ม่ใช่นกั วิจยั เป็นผูด้ าเนินการ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 90


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สมศ. 5 งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ .ศ......... คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน…………………………………….....… ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้: ............................... ผู้จดั เก็บข้อมูล : ...................................... โทรศัพท์ : …………………………. โทรศัพท์ : ...............................................

ลาดับ ที่

ชื่อบทความวิ จยั หรือ งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้ทาผลงาน (เฉพาะที่ เป็ นอาจารย์หรือนักวิ จยั ประจาของหน่ วยงาน)

ประเภทผู้ทา ผลงานโปรด ระบุ

วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่

*แหล่งเผยแพร่(ชื่อ การประชุม/ชื่อ วารสาร เล่มที่/ชื่อ ฐานข้อมูล/รูปแบบ การเผยแพร่)

ระดับคุณภาพของ การตีพิมพ์เผยแพร่ * (โปรดระบุ 1-9)

ค่าน้าหนัก (โปรด ระบุ 0.125-1)

หมายเหตุ : *1.ในการรายงานข้อมูลบทความที่ ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสาร ให้ระบุ เล่มที่ วันเดือนปี ของวารสารที่ ตีพิมพ์และเลขหน้ า *2. ในการรายงานข้อมูลผลงานสร้างสรรค์โปรดระบุชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่ เผยแพร่ และระบุรปู แบบของการเผยแพร่

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 91


พร้อมหลักฐาน * ระดับคุณภาพงานวิ จยั ที่ตีพิมพ์ 1.มีการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏใน ฐานข้อมูล TCI (ค่าน้าหนัก 0.25) 2. มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทม่ี ชี อ่ื ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้าหนัก 0.5) 3. มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป่ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่ พี มิ พ์ หรือมี การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทม่ี ชี อ่ื ปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. (ค่าน้าหนัก 0.75) 4. มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป่ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่ พี มิ พ์หรือมีการ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป่ี รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus (ค่าน้าหนัก 1) * ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 5. งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้าหนัก 0.125) 6. งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.25) 7. งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.5) 8. งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน (ค่าน้าหนัก 0.75) 9. งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1) ประเภทผูท้ าผลงาน 1.ข้าราชการ 2. ข้าราชการ (ผูเ้ กษียณอายุราชการทีไ่ ด้รบั การต่อเวลาราชการ ) 3. พนักงาน มธ. 4. ลูกจ้างชัวคราวงบคลั ่ ง (อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญชาวไทย ชาวต่างประเทศ ) 5. พนักงานเงินรายได้ของหน่วยงาน

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 92


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สมศ. 6 งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ............................ คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน................................. ผู้ดแู ลตัวบ่งชี้: ..................................

ผู้จดั เก็บข้อมูล: ......................................

โทรศัพท์: ………………………….

โทรศัพท์: ...........................................

ลาดับ ที่

รายชื่องานวิ จยั หรืองาน สร้างสรรค์

รวม

ชื่อผู้ทาผลงาน (เฉพาะที่เป็ น อาจารย์หรือ นักวิ จยั ประจา ของหน่ วยงาน)

ประเภทของผลงาน

วิ จยั

วันเดือนปี สร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จ

วันเดือนปี ที่ นาไปใช้ ประโยชน์

ประเภท ของการใช้ ชื่อหน่ วยงาน ประโยชน์ ที่นาไปใช้ (โปรดระบุ ประโยชน์ 1- 4)

หลักฐาน รับรองการ นาไปใช้ ประโยชน์ จาก หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง

เรื่อง

งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการ วิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนาไปสูก่ ารแก้ปญั หาได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กบั กลุ่ม เป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการ นาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา หรือบริการทีจ่ ดั ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 93


ประเภทของการใช้ประโยชน์ จากงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีดงั นี้ 1. การใช้ประโยชน์ ในเชิ งสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ทีน่ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ทีท่ าให้คณ ุ ภาพชีวติ และเศรษฐกิจของประชาชนดี ขึน้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นต้น 2. การใช้ประโยชน์ ในเชิ งนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั เชิงนโยบายในการนาไปประกอบเป็ นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็ นต้น 3. การใช้ประโยชน์ ในเชิ งพาณิ ชย์ เช่น งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปสูก่ ารพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซง่ึ ก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้น 4. การใช้ประโยชน์ ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึง่ เป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะทีน่ าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึง่ ได้มกี ารศึกษาและการประเมินไว้

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 94


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สมศ. 7 ผลงานทางวิ ชาการที่ได้รบั การรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ. ................. คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน...................................... ผูด้ แู ลตัวบ่งชี้: ...................................... โทรศัพท์: ………………………….

ลาดับที่

รายชื่อบทความ วิ ชาการ หนังสือ/ตารา

ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล: ...................................... โทรศัพท์: ............................................... รายชื่อเจ้าของผลงาน (เฉพาะผู้ที่เป็ น อาจารย์และนักวิ จยั ประจาของหน่ วยงาน)

วันเดือนปี ที่แล้วเสร็จ

วันเดือนปี ที่ ได้รบั การรับรอง คุณภาพ/ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน

แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน (ชื่อ วารสาร/ชื่อ ฐานข้อมูล)

รายชื่อ หน่ วยงานที่ให้ การรับรอง คุณภาพ

หลักฐาน อ้างอิ ง

ระดับคุณภาพ ผลงานวิ ชาการ (โปรดระบุ 1-4)

ค่าน้าหนัก (โปรดระบุ 0.25-1)

* ในการรายงานข้อมูลบทความที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสาร ให้ระบุชื่อ เล่มที่ วันเดือนปี และเลขหน้ าของวารสารที่ ตีพิมพ์และเลขหน้ า ระดับคุณภาพของผลงานวิ ชาการ 1. บทความวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.25) 2. บทความวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่าน้าหนัก 0.50) 3. ตาราหรือหนังสือทีม่ กี ารประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ ส่ี ถานศึกษากาหนด (ค่าน้าหนัก 0.75) 4. ตาราหรือหนังสือทีใ่ ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือทีม่ คี ุณภาพสูงมี ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้าหนัก 1)

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 95


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.3 ร้อยละของบทความวิ จยั ที่ ได้รบั การอ้างอิ ง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิ จยั ประจา ปี พ.ศ... คณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน ................................................. ผูด้ แู ลตัวบ่งชี้: ......................................

ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล: ......................................

โทรศัพท์: ………………………….

โทรศัพท์: ...............................................

ลาดับที่

ชื่อบทความวิ จยั ที่ ได้รบั การอ้างอิ ง

รายชื่อผู้เขียน รายละเอียดการเผยแพร่ บทความวิ จยั / บทความที่ได้รบั การ ผู้เขียนร่วม/สังกัด อ้างอิ ง

รายละเอียดของ บทความที่นาไปอ้างอิ ง

วันเดือนปี ที่ อ้างอิ ง

ฐานข้อมูลที่อ้างอิ ง Scopus

Web of Science

คาชี้แจง โปรดระบุข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 1. ชือ่ บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science 2. รายชือ่ คณะผูว้ จิ ยั ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และขอให้ขดี เส้นใต้ชอ่ื อาจารย์หรือนักวิจยั ประจาของหน่วยงาน 3. รายละเอียดการเผยแพร่บทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง ได้แก่ ชือ่ วารสารทีต่ พี มิ พ์ ปีท่ี ฉบับที่ เดือน เลขหน้าทีเ่ ริม่ ต้นถึงเลขหน้าทีจ่ บบทความ 4. รายละเอียดของบทความอื่นทีน่ าไปอ้างอิง ได้แก่ ชือ่ บทความอื่นทีน่ าบทความในข้อ 1 ไปอ้างอิง รายชือ่ ผูอ้ า้ งอิง ชือ่ วารสารทีต่ พี มิ พ์ ปีท่ี ฉบับที่ เดือน เลขหน้าทีเ่ ริม่ ต้นถึงเลขหน้าทีจ่ บบทความ

คูม่ อื การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชีค้ ณ ุ ภาพ........ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. | 96

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you