Page 1

VOLEBNÍ NOVINY OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Tomáš Macura: Prosperující, čistou a bezpečnou Ostravu máme na dosah Někdy stačí doslova a do písmene jen vztáhnout ruku. A dotknout se něčeho, co bylo doposud jen imaginární představou, hezkým snem. Uchopit cosi, co jsme vždy chtěli, po čem toužily i generace před námi. Jen jsme nevěděli, jak na to. Někdy stačí doslova a do písmene pouze vztáhnout ruku a zvolit si tu lepší variantu života. Po vítězství ve volbách v roce 2014 jsme s kolegy z hnutí ANO převzali vedení města jako političtí nováčci. A  přestože jsme čelili podceňování i  intrikám ze strany některých takzvaných etablovaných stran, myslím, že jsme uspěli. Alespoň takový pocit mám z reakcí Ostravanů, kteří pozorně sledují vše, do čeho jsme se pustili. Pozitivně reagují například na  námi provedená opatření směřující k  úsporám neproduktivních nákladů, zvýšení transparentnosti a zlepšení hospodaření města a městských organizací. A oceňují i to, že jsme výrazně zredukovali počet různých honorovaných „politických funkcí“. Ostatně v  tomto trendu budeme pokračovat i nadále.

Jestli chci pokračovat? Ano!

Pracujeme a máme výsledky. Nejen díky zmíněným opatřením jsme dokázali téměř o  polovinu snížit zadlužení města, takže Ostrava je dnes nejméně zadluženým velkým městem republiky. Budeme tak postupovat i  nadále, protože ctíme staletími ověřenou pravdu, že v  časech dobrých se mají dluhy splácet a tvořit rezervy, aby bylo v časech horších odkud brát. A  já v  nezdolnost a  životaschopnost Ostravy věřím. Bez velkých řečí a  v  podstatě s  minimální podporou ze strany státu se na  přelomu století dokázala víceméně sama vypořádat se zásadní ekonomicko-sociální transformací, kdy s útlumem těžkého průmyslu zaniklo více než sto tisíc pracovních míst. Podařilo se jí to zejména díky potenciálu, který má, a  jenž spočívá v  houževnatých, odolných a  pracovitých lidech, kteří tu žijí. A  kteří dnes mají právo užívat si plnými doušky to, že město prosperuje a  že se mu dobře daří. Vždyť v současné době klesla míra nezaměstnanosti v  Ostravě pod šest procent a je nejnižší za posledních dvacet let. A to i díky investicím města. Ale přestože je nyní v evidenci přes šest tisíc volných míst a další vznikají, zdaleka ne všichni dokážou najít práci podle svých možností a představ. I proto zůstává pro hnutí ANO podpora zaměstnanosti a podnikání důležitou prioritou i v dalším komunálním období. Výrazně lepší hospodaření města není samoúčelné. Díky němu bylo možné investovat například do zvýšení

bezpečnosti i zlepšení kvality životního prostředí, zdvojnásobit dotace městským obvodům, které tak nyní mají více peněz na  rozvoj, zavést MHD zdarma pro seniory starší 65 let, nebo ztrojnásobit objem peněz určených na ozdravné pobyty dětí. A umožnilo to také nezvyšovat místní daně a  poplatky pro obyvatele a  podnikatele, které v  Ostravě stále patří mezi nejnižší v okolí. A právě k tomu se chce hnutí ANO zavázat i pro další volební období. Kvalitní hospodaření umožnilo v neposlední řadě rovněž vytvořit finanční rezervy pro velké investice, jež město čekají. A kdybychom přece jen potřebovali

k realizaci našich plánů externí finance, máme je jako město s nejvyšší možnou úrovní mezinárodního ratingu na  dosah. Ostrava je nyní prostě brána jako vysoce důvěryhodný partner známý svou schopností rozumně investovat.

Nechceme navyšovat místní poplatky a daně. Umíme dobře hospodařit. A my chceme, aby investovala do své budoucnosti. Tou je vize moderní, čisté a  bezpečné metropole se špičkovou architekturou, promyšleným veřejným

prostorem, příjemným životním prostředím a dobrými podmínkami pro život všech generací. Města, kde lze najít zajímavou a dobře placenou práci, kvalitní školy, bydlení a  služby, včetně těch zdravotních, i  bohaté možnosti sportovního a kulturního vyžití. A odkud není třeba odcházet jinam. Právě zastavení dlouhodobého úbytku obyvatel a zejména pak odchodu mladých, talentovaných lidí považujeme za hlavní indikátor úspěchu našeho nového strategického plánu pro Ostravu. Kdybych nevěřil, že jsme schopni toho dosáhnout, a já osobně k tomu významně přispět, nebyl bych tady. Jako

ostravský patriot nemám jiný zájem než Ostravu a nikdy mě proto neuvidíte se škrábat do vyšších pater politiky. Protože v Ostravu a v lidi v ní věřím. A protože jsem zvyklý jít do všeho, co dělám, naplno. A až tato má mise skončí, vrátím se s klidnou myslí a čistým svědomím zpět do  běžného života. Nyní mě ale čeká ještě hodně práce pro město. Vím, že s  projekty, které máme rozpracovány nebo připraveny, a  s  lidmi, které mám kolem sebe, dokážeme Ostravu posunout o velký kus dopředu. Prosperující, čistou a bezpečnou Ostravu máme na dosah. Stačí jen vztáhnout ruku. A jít volit.

OSTRAVA MODERNÍ METROPOLE KOMUNÁLNÍ VOLBY 5.–6. 10. 2018


Volební noviny | str. 2 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Lídr kandidátky Sandra Sophia Murtinová Proč kandidujete? Jelikož zde žiji a vidím, a  také slyším, co stávající obyvatele (i  mne) trápí. A od televize toho moc člověk nezmění. Je jednoduché kritizovat, jak to dělají ostatní, ale už složitější něco pro to udělat. Mnoho lidí se stále o  komunální politiku ani aktivně nezajímá, jen si stěžují, co jak funguje, resp. nefunguje. Chci jim dokázat, že kde je vůle, je i  cesta. A že je tady možnost něco ovlivnit. Minimálně se o to alespoň pokusím.

Co se změní k lepšímu v našem obvodu? S nadšením podporujeme projekty revitalizací, které zatraktivní náš obvod, a to i díky vedení města, kde je hnutí ANO hlavním aktérem. Během následujících čtyř let budou v naší městské části zrealizovány níže uvedené projekty, a to v rámci strategického plánu FajnOVA. Lesopark Benátky a Hulvácký kopec

Projekt lesopark Benátky a okolí, který řeší území Hulváckého lesa s  bývalým koupalištěm a  oblastí rybníků zvanou Benátky. Hlavním cílem projektu je dané území zatraktivnit, zpřístupnit je široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, a také zde zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke  krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Smetanův sad v Mariánských Horách

Smetanův sad se nachází v blízkosti školského zařízení i v blízkosti bytové zástavby. Měl by tedy začít sloužit jako místo potkávání studentů i  maminek s  dětmi. Park dostane novou podobu. Vytvořena bude atraktivní trvalková plocha a izolační keřové patro, vzrostlé stromy nebudou pokáceny. Zmenší se asfaltová plocha a nahradí ji ekologický povrch.

Pokud budete zvolena, co se změní? Když budu občany zvolena, chci se zaměřit především na oblast bezpečnosti našeho obvodu a v rámci toho na stále aktuální problém ubytoven a  heren. Dalším stěžejním bodem, na který je třeba se soustředit, je určitě oprava bytového fondu, jenž je aktuálně v neutěšeném stavu. Jaký máte názor na  stavbu nové radnice v Mariánkách, již chce prosadit aktuální vedení? Myslím si, že to není dobrý nápad. Náš obvod by se tím dost zadlužil. Není to věc, která by měla být prioritou. Jsou jiné věci, do kterých můžeme investovat peníze a které budou sloužit hlavně občanům a ne jen zaměstnancům radnice. Co byste ještě ráda vzkázala voličům? Ať jdou hlavně k  volbám. A  ať se opravdu rozhodují podle programu a lidí, ne podle toho, co se říká o vysokých politicích v  médiích. Tohle je komunální politika, do které lidé vstupují proto, aby udělali něco pro svůj obvod, ve kterém žijí, a tím pádem se jich to bezprostředně dotýká. Já doufám, že si voliči v našem programu najdou témata, která je osloví, a  vyjádří nám tak u  voleb podporu. Byla bych ráda, kdybychom mohli uplatnit naše programové priority a změnit tak Mariánky k lepšímu.

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR, PŘIJĎTE TO S NÁMI PROBRAT JEDEME ZA VÁMI Josef Videcký

KÁVA | KOBLÍŽKY | ZÁBAVNÉ KVÍZY Zveme vás na „pokec“. Přijďte si popovídat o našem obvodu. Nebo třeba jen na kafe…

27. 9. od 13.00 do 18.00 hodin Mariánské Hory, Dolina

Sandra Sophia Murtinová


Volební noviny | str. 3 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Představujeme vám kandidáty do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské hory a Hulváky

1 1

Bc. Sandra Sophia Murtinová

34 let, manažerka Prioritou je podle mého názoru vyřešit bezpečnost našeho obvodu a s tím související, bohužel stále aktuální, problém heren a ubytoven. Je to jistě jedna z  hlavních věcí, které obyvatele Mariánských Hor a Hulváků trápí, a proto je třeba se tímto tématem intenzivně zabývat a řešit ho. Já, byť bydlím v docela klidné části tohoto obvodu, mám jako žena poměrně často nepříjemné pocity, až strach, se pohybovat v  některých jeho částech i  přes den, natož ve večerních hodinách. A to je špatně. A pravděpodobně nejsem sama, kdo se zde někdy cítí být ohrožen. Proto je třeba se zaměřit kromě rozšíření kamerového systému a navýšení hlídek městské policie také na to, aby v obvodu nebyly zřizovány další ubytovny, a  pokračovat v  trendu omezování počtu automatů, heren a  zastaváren s cílem je pokud možno zakázat úplně a  zajistit tím klidnější a  především bezpečnější místo k životu.

2

Josef Videcký

46 let, ekonom V sociální oblasti chceme podpořit společné volnočasové aktivity dětí a  mládeže a starších občanů, a také organizace zabývající se těmito aktivitami, které sdružují občany všech věkových kategorií včetně seniorů. Finanční pomoc získáme z úspor vzniklých optimalizací nákladů obvodu, a to omezením předražených externích služeb, jež budou na-

2 hrazeny vlastními pracovníky obvodu. Občanům, kteří potřebují speciální péči, a z jakýchkoli důvodů nejsou ubytováni v domě s pečovatelskou službou, se budeme snažit zajistit tuto službu v  jejich domácnostech. Tato docházková služba by měla být vytvořena jako služba obvodu občanům. Pokud jde o automobilovou dopravu, je náš obvod z 90 procent tranzitním místem, jímž vozidla jen projedou do centra, nebo z centra. Tento fakt výrazně zhoršuje čistotu vzduchu v  obvodu. Proto chceme zajistit, aby tudy jezdily jen automobily směřující do našeho obvodu, a řidiče obvodem pouze projíždějící nasměrovat, aby obvod objeli po  primárně k  tomu určených trasách. Podpoříme také vybudování záchytných parkovišť, díky nimž by stále více lidí přijíždějících do Ostravy využívalo k pohybu po městě ekologickou veřejnou dopravu.

3

Ing. Ivo Furmančík

60 let, soudní znalec V oblasti bytové politiky je třeba ukončit dlouhodobý, chaotický a nekompetentní přístup současné radnice, vedoucí k devastaci velké části bytového fondu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (viz lokality Červený kříž, Bedřiška, Knipferova – Lázeňská a další). Cílem je zpracovat a zrealizovat koncepci zajišťující postupné zlepšování standardu bydlení v obecních bytech na celém území obvodu, vyčlenit na tyto potřeby finanční prostředky a účelně je využívat a na podkladě

3 odborné analýzy stanovit, které byty či budovy je účelné nabídnout k převodu do  osobního vlastnictví. Prostředky získané z pronájmů a případných prodejů je třeba v plném rozsahu investovat zpět do oprav a rekonstrukcí. Ve  sféře přidělování nájemních bytů, včetně prodlužování či obnovování nájemních smluv, musejí být vytvořena a dodržována jasná pravidla. Nelze postupovat tak, jak se to právě vedení obvodu „hodí do krámu“. Než zatížit obvod obrovským úvěrem na  nesmyslnou výstavbu nové radnice, kterou si současní radní, pokud zůstanou radními i  po  těchto volbách, jistě postaví, je mnohem rozumnější, efektivnější a perspektivnější investovat tyto peníze do  zlepšení kvality bytového fondu.

4

Ing. Jiří Vávra

61 let, jednatel společnosti V zastupitelstvu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se chci aktivně podílet především na efektivní a transparentní správě městského obvodu. Myslím si, že při zadávání obecních zakázek by měl být kladen mnohem větší důraz na společenskou potřebnost a výsledky kontaktních kampaní s občany. Co se týká stávajících zakázek, rád bych se zaměřil na to, aby byly zrevidovány, a na základě výsledků aby byla navržena příslušná opatření. Zajistím, aby všem námětům, návrhům a připomínkám byla věnována náležitá pozornost a dobré nápady byly uváděny do života.

4 Dále budu určitě usilovat o zrušení investičního záměru výstavby nové radnice za 160 milionů korun.

5

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.

60 let, ředitel znaleckého ústavu VŠB-TUO Odhadem každá třetí dlaždice na chodnících v  obvodu Mariánské Hory a Hulváky je poškozená, zlomená nebo ukradená. Stavební zákon ukládá vlastníkům, aby udržovali svůj majetek v  řádném a  provozuschopném stavu, což v současné době v obvodu není prokazatelně plněno. Na  rozdíl od  mnoha jiných měst v  republice. Obvod by v tom měl jít příkladem a neporušovat zákon. Současné vedení obvodu Mariánské Hory a  Hulváky to neřeší, porušování zákona zřejmě není problém. Peníze nejsou podstatnou překážkou, když současné vedení obvodu deklaruje více než sto milionů korun, které by byly k dispozici na spornou a zbytečnou výstavbu nové místní radnice. Opravy zpevněných ploch a  chodníků nejsou prováděny v  potřebné míře. Na  mnoha místech jsou výmoly, praskliny. Je tak prokazatelně ohrožena bezpečnost obyvatel, nebezpečí úrazů hrozí zejména v zimě. A nejen to. Zanedbaná veřejná prostranství a  místní komunikace výrazně negativně zasahují do  vzhledu a  atmosféry daných míst a  zároveň značně snižují tržní hodnotu nemovitostí ve svém okolí. Dalším negativním faktorem je špatná kvalita ovzduší související i s tím, že prach nelze při čištění komunikací odstranit v  požadované

5 míře. Pokud bude provedena náprava, bude to mít pozitivní vliv i na kvalitu života v obvodu. Nutná je tedy neprodlená rozsáhlá oprava veřejných prostranství a komunikací i výsadba stromů a keřů v obvodu. To bude mít nejen výrazný estetický přínos, ale zejména pozitivní vliv na životní prostředí a snižování znečištění ovzduší a  následné zvýšení kvality života obyvatel obvodu.

6

Bc. Adéla Furmančíková

7

Martina Slušná

8

Rostislav Slušný

9

Libor Šrámek

25 let, zdravotní laborantka 40 let, personálně-mzdová specialistka

42 let, samostatný projektant 52 let, strojník

Vávrová 10 Jana 57 let, jednatelka společnosti Ing. Věra Hrubá 11 63 let, ekonomka Šilhavý 12 Rostislav 67 let, důchodce Ing. Jakub Škrobánek 13 33 let, sales specialist Vozňák 14 Ing. René 28 let, IT specialista service desk Pavlína Watzliková 15 25 let, podnikatelka

Volební program Mariánské Hory a Hulváky 2018 Bezpečnost občanů

• Pro zvýšení bezpečnosti zajistíme instalaci kamerového systému na vybraných místech našeho obvodu. Tento systém zajistí nepřetržitou kontrolu sledovaných míst a rychlý zásah městské policie v případě potřeby. • Podpoříme prevenci kriminality a protidrogovou činnost u mládeže. • Zaměříme se na zpřehlednění rizikových míst prostřednictvím zastřihávání křovin, kultivace stromů a  instalace dostatečného osvětlení.

Žádný hazard

• V rámci bezpečnosti obvodu se zaměříme na  kontrolu a  omezení hazardu. Jsme pro plošnou regulaci počtu heren a  provozoven s  hracími automaty a pro přísnou regulaci počtu kasin. • Chceme vytvořit fond na financování prevence, léčby a výzkumu z peněz

firem provozujících sázkové hry, ze kterého budou financovány veřejně prospěšné projekty a organizace.

Oprava bytového fondu

• Místo radnice za 160 milionů korun peníze investujeme do  opravy bytového fondu. • Další prioritou je pokračování celkové obnovy obvodu a jeho vybavenosti, aby sloužil mladým rodinám i  všem občanům k plné spokojenosti.

Efektivní a transpartentní správa obvodu

• Budeme pečlivě zvažovat zadávání obecních zakázek s důrazem na společenskou potřebnost. • Stávající zakázky budou zrevidovány. Na  základě revizí budou přijata nápravná opatření vedoucí k větší hospodárnosti při nakládání s obecními financemi.

• Informace o zakázkách a dění na radnici budou v souladu se zákony zpřístupněny na webových stránkách městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. • Součástí podmínek výběrového řízení pro realizaci obecních zakázek budou vždy kritéria, jakými jsou např. nejnižší cena, velmi dobrá kvalita a prodloužená záruční lhůta.

Atraktivní a čistý obvod

• Budeme usilovat o důslednější dodržování čistoty obvodu, zvláště pak úklid život ztrpčujících psích exkrementů. • Na udržování čistoty v našem obvodu využijeme v  souladu s  platnými zákony občany dlouhodobě nezaměstnané, nebo odsouzené k veřejně prospěšným pracím. • Zajistíme kontrolu bezpečnosti dřevin, údržbu stávající zeleně a její obnovu. • Zasadíme se o vyšší kapacity popelnic

a postupné budování zákrytů prostor pro popelnice.

Infrastruktura

• Z rozpočtu obce vyčleníme více finančních prostředků na opravu místních komunikací, které jsou v havarijním stavu. • Zaměříme se na zefektivnění a zrychlení budování nových parkovacích míst, která chceme vytvořit namísto nevyužívaných a zničených prostranství. • Budeme usilovat o efektivnější a rychlejší opravy zdevastovaných chodníků, jejich zpevnění a  osvětlení, díky němuž se budou občané cítit komfortněji a bezpečněji.

Sociální služby

• Chceme budovat obvod, který podporuje své občany a dokáže jim pomoci v  obtížných situacích. Propojíme zkušenosti starší generace s kreativitou a nápady mladých a ak-

tivně je zapojíme do aktivit obvodů. • Zasadíme se o  kratší čekací lhůty na prostor v domech s pečovatelskou službou a v domovech pro seniory.

Optimalizace nákladů

• Jednou z velkých a  nezbytných položek pro občany a  organizace jsou náklady za  teplo. Zřídíme bezplatnou poradenskou službu, která zajistí výpočet nákladů za tepelnou energií podle její skutečné spotřeby. Občané budou mít přesné kalkulace nákladů za  tepelnou energii pro vytápění a pro přípravu teplé vody. Na základě těchto podkladů se mohou kvalifi kovaně rozhodovat o  různých úsporných opatřeních. • Omezíme nákup externích služeb využitím potenciálu zaměstnanců úřadu. Důsledně zkontrolujeme již uzavřené dlouhodobé smlouvy a posoudíme jejich výhodnost.


Volební noviny | str. 4 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Rozsáhlé architektonické změny i urbanistický rozvoj Ostrava má nejen ambice, ale i všechny předpoklady k tomu, aby se stala metropolí se vším, co k tomu patří. S moderní architekturou, s přitažlivým bydlením i pracovními příležitostmi, s rozsvícenými bulváry a nábřežím vybízejícím k rozmanitému trávení volného času. Ulice 28. října a  Opavská budou přeměněny na  městské bulváry, v  obvodu Ostrava-Jih bude vytvořeno důstojné náměstí, které zde doposud citelně chybělo, zahájena bude revitalizace náměstí Republiky. Z pavilonu G na Černé louce vznikne nová divadelní scéna a  dokončeny budou kompletní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona a  Domu kultury Poklad. Z  historické budovy bývalých městských jatek vznikne galerie moderního umění a na základě návrhu vzešlého z  mezinárodní architektonické soutěže bude postavena prvotřídní koncertní hala se špičkovou akustikou. Ostrava také finančně i  organizačně podpoří výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny.

„Jen z tohoto letmého výčtu je patrné, že město čekají – budeme-li moci dokončit to, co jsme začali – rozsáhlé architektonické změny i  urbanistický rozvoj. Aby byl řízen co nejkvalitněji, vytvoříme kancelář pro městské plánování,“ říká primátor Tomáš Macura a upozorňuje, že kvalitní architektura bude požadována také u  staveb privátních investorů. „V  případech, kdy investor bude chtít pro svou stavbu získat městské pozemky, půjde o smluvní podmínku,“ akcentuje. Mimořádná pozornost bude podle něj věnována také zástavbě proluk v  historickém centru města i  záchraně historicky cenných objektů. „Patří

Budoucnost má jen ekologická, komfortní a bezpečná doprava Kam kráčíš, Ostravo? K propracované dopravní infrastruktuře, komfortní MHD, inteligentním křižovatkám a odstavným parkovištím.

k nim například památkově chráněná Grossmannova vila a  Židlického vily. Naší ambicí je také vrátit život komplexu budov bývalého obchodního domu Ostravica-Textilie, jenž je jednou z dominant „staré“ Ostravy. Dobrou zprávou je, že aktuální vývoj by mohl s přispěním města vést k řešení této lokality, a  to včetně náměstí Edvarda Beneše,“ nastiňuje možnost vyřešení vleklého problému. „Ale nejde nám jen o  tyto takzvaně velké věci. Nezapomínáme ani na  zdánlivé maličkosti, takže se chceme pustit i  do  výměny městského mobiliáře. Prostě chceme, aby se Ostrava měnila k lepšímu i v těch nejmenších detailech,“ uzavírá Tomáš Macura.

Přestože se v ostravské dopravě podařilo díky miliardovým investicím zrealizovat spoustu zlepšení, k nimž patří i tramvaje Stadler nOVA, plánů je ještě víc než dost. „Usilujeme o  co nejrychlejší dokončení Prodloužené Rudné a  zahájení Severního spoje. Dopravní situaci v  centru chceme zjednodušit rekonstrukcí náměstí Republiky s  novou kruhovou křižovatkou a  dopravním propojením historického centra, Nové Karoliny a  Dolních Vítkovic. Samostatnou kapitolou je zvýšení kapacity parkování budováním parkovacích domů, podzemních parkovišť a  nových podélných stání,“ představuje část připravovaných aktivit primátor Tomáš Macura a  zmiňuje se také o  jedinečném projektu zahloubení ulic Bohumínské a  Místecké. „Město by tím získalo nový kvalitní veřejný prostor a navíc by tento krok prospěl ekologii,“ vysvětluje a  zmiňuje i  další projekty související se zlepšováním životního prostředí.

Čisté město se zelení a s upraveným veřejným prostorem Životní prostředí patří k zásadním tématům, s nimiž hnutí ANO vstupuje do komunálních voleb. Toho, co už se podařilo zlepšit, je mnoho. Toho, na čem se pracuje, ještě víc. Když náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová hovoří o  akcích připravených na  následující volební období, je na  ní patrné obrovské zaujetí. „Připravených projektů je opravdu hodně,“ předesílá. A  alespoň okrajově se dotýká některých témat. „Kvalitu vody v Ostravici zlepší dokončení kanalizačního sběrače B a zrušení volných kanalizačních výustí,“ poznamenává s tím, že téma vody a vodních prvků ve  městě se dostává do  popředí i  kvůli změnám klimatu. „Letošní extrémně suché léto opět ukázalo, jak je důležité pracovat na  opatřeních, která lidem zpříjemní pobyt ve městě. U investic je nutné uplatňovat specifické požadavky – kde je to možné, vysazovat stromy v ulicích, pamatovat na zasakování dešťových vod a vytváření retenčních nádrží. Zmírnit dopady klimatu chceme i  vytvářením kašen a  jezírek, zatravňováním tramvajových pásů, za-

stíněním veřejných prostranství i budováním nových městských parků. K nim patří například Pustkovecké údolí, lesopark Benátky, Zámecký park v Porubě, park nad rybníkem ve Výškovicích, Farská zahrada v centru a jiné. Za klíčovou považuji systematickou péči o veřejná prostranství. Mnoho městských obvodů ji podceňuje, přitom vzhled okolí našeho bydliště, pracoviště či školy ovlivňuje to, jak se ve  městě cítíme. Pokud chceme žít v  příjemném městě, musíme to změnit a prosadit.“ Tématem je bezesporu i  nakládání s  odpady ve  městě v  souvislosti s  novými podmínkami zákona na omezení skládkování. Ale v krátkém článku není dostatek prostoru na  probrání všech aktivit směřujících k  dalšímu zlepšování životního prostředí. Kdo bude mít zájem, o  stavu životního prostředí v Ostravě se dozví na novém webu města zdravaOVA.cz.

„V rámci ekologizace MHD vybudujeme prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. porubský obvod, pokud studie EIA potvrdí příznivý vliv stavby na  životní prostředí, a  vyhodnotíme proveditelnost tramvajového napojení průmyslové zóny Hrabová. Necháme odhlučnit stávající tramvajové tratě a dokončíme generační obměnu vozidel MHD tak, aby nová ekologická vozidla přispěla také k  vyšší úrovni komfortu i bezpečnosti,“ vrší jeden pomyslný trumf za  druhým. A  hovoří o  tom, že průjezd vozidel MHD městem zrychlí inteligentní řízení křižovatek a turistické cíle v podobě středu města, Dolních Vítkovic a zoo propojí železniční vlečka AWT. „Uděláme vše pro to, aby veřejná doprava byla natolik komfortní, bezpečná, rychlá a  cenově výhodná, aby se obyvatelům ani návštěvníkům města nechtělo jezdit auty. I kvůli tomu vybudujeme v  blízkosti MHD na  hlavních příjezdových trasách do  města síť odstavných parkovišť.“


Volební noviny | str. 5 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Systém sdílených kol patří v Ostravě k nejvytíženějším a tedy nejúspěšnějším v České republice

Podporujeme zaměstnanost a podnikání Ostrava se stává tím pravým místem, kde lze úspěšně podnikat, nebo najít dobrou práci.

Jak se rychle, levně, ekologicky a pohodlně pohybovat po centru Ostravy? Na kole! Že žádné nemáte? Nevadí! Vsaďte na bikesharing. Od května si můžete v některé ze 45 stanic vypůjčit jedno ze 180 sdílených kol. Jsou nepřehlédnutelná. Růžová. V  zahraničí už je bikesharing, tedy sdílení kol, běžný. Ne až tak v  České republice. „Oslovili jsme Ostravany s dotazem, zda by měli o takovou službu zájem. Měli. A velký. Takže jsme se do toho pustili. Zatím jde o pilotní projekt a sdílená městská jízdní kola si mohou vypůjčit obyvatelé a  návštěvníci jen v širším centru města. Stanice s růžovými koly jsou nyní na  45 místech, například na  Masarykově, Smetanově, Prokešově, Gagarinově a  Partyzánském náměstí, v  Komenského sadech, u  hlavního nádraží, Trojhalí a  u  Slezskoostravského hradu, na  Landeku a u infocentra v Dolních Vítkovicích,“ informuje náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Jízda do 15 minut je zdarma, následujících 45 minut stojí 18 korun a šest korun každá další čtvrthodina. Pro ty, kteří jezdí na sdílených kolech často, je tady možnost předplatného. „Už nyní zaznamenáváme skoro 700 zapůjčení denně, po Praze jsme druhé město s tak obrovským zájmem. Systém sdílení kol se osvědčil natolik, že ho chceme postupně rozšířit i  do  dalších obvodů. Prioritou je samozřejmě bezpečnost, proto jsme s provozovateli systému připravili informační letáčky, a nabádáme uživatele k tomu, aby dodržovali předpisy a dbali bezpečnosti provozu,“ uvádí

Kateřina Šebestová a dodává, že Ostrava cyklistiku podporuje dlouhodobě. „Na  území města je už přes 250 kilometrů cyklostezek. Chceme pokračovat hlavně v  budování páteřních cyklostezek spojujících městské obvody. Připravujeme například stezku vedoucí přes Svinovské mosty nebo spojení Poruby s Krásným Polem. Dříve byly budovány hlavně rekreační cyklostezky, nyní se soustředíme na  ty, které lidé využívají k  bezpečné cestě do  zaměstnání nebo do školy. Klíčové lokality jsou například v  Nové Vsi u  vodárny, v  Porubě mezi ulicí 17. listopadu a  vědecko-technologickým parkem, v Hrabové mezi zdejší průmyslovou zónou a  Novou Bělou,“ pokračuje s  tím, že město myslí také na zajištění infrastruktury pro cyklisty. „Chceme udělat maximum pro to, aby se podíl cyklistiky na dopravě v Ostravě co nejvíce zvyšoval. A  alternativní druhy dopravy i  její k  životnímu prostředí šetrnější formy chceme dál podporovat. Například budeme pokračovat v  náhradě vozidel magistrátu, městských obvodů a  městských organizací za vozidla bezemisní nebo nízkoemisní a v modernizaci prostředků městské veřejné dopravy tak, že v roce 2020 budou nahrazena již všechna starší dieselová vozidla ekologickými a budou také vybavena klimatizací.“

Ostrava s novými byty, aktivním komunitním životem i pohodovými mezigeneračními vztahy Ostrava je město pro rodiny. Proto je naším cílem postavit alespoň 200 nájemních bytů pro mladé rodiny i seniory a nabídnout i další typy seniorského bydlení, jehož kapacitu je třeba zvýšit. I nadále budeme rozvíjet dotační program podporující společenské, volnočasové, kulturní a osvětové aktivity zaměřené na posílení vzájemných rodinných vazeb, rozvoj komunitního života a mezigenerační soužití. Město počítá se zástavbou proluky v  místě křížení ulic Biskupské a  Kostelní, kde by měl vzniknout rezidenční objekt se zhruba 40 nájemními byty a s podzemním parkovištěm pro 50 aut. Dalších 90  bytů by mělo být postaveno v rámci projektu Nové Lauby, v rezidenci Janáčkova vznikne 26 bytů a  dalších 20 bytů bude výsledkem rekonstrukce měšťanských domů ve  Střelniční a  Husově ulici. Prostřednictvím rezidenčního bydlení chce město přispět i k oživení historického centra Ostravy. Ale v plánu je rozšíření nabídky dostupného nájemního bydlení nejen v centru Ostravy. K  realizaci jsou také připraveny například projekty nového seniorského bydlení v  Porubě či na  území obvodu Ostrava-Jih. „Přes růst reálných příjmů je pro velkou část Ostravanů nemožné řešit bydlení pořízením vlastní nemovitosti. I proto chceme stavět nové nájemní byty a zvýšit tak nabídku kvalitního nájemního bydlení. Současně ale chceme motivovat i privátní stavebníky,“ říká Markéta Langrová, která načerpala zkušenosti týkající se problematiky bydlení jakoradníměstskéhoobvoduOstrava-Jih. Právě tady se v  průběhu následujících čtyř let chystají vyčlenit tři bytové domy, každý o  96 bytech, a  zrekonstruovat je tak, aby byly vhodné pro seniory. „Máme hodně zájemců čekajících na  seniorský byt, kteří však nesplňují podmínky pro zařazení do domu s pečovatelskou služ-

bou. Zmíněné objekty budou zateplené, v přízemí částečně bezbariérové, bude v  nich vrátný a  budou střeženy kamerovým systémem, aby senioři byli v bezpečí. S řešením jejich životní situace jim navíc bude pomáhat sociální odbor našeho úřadu,“ dodává.

Není to však jen o bytech, prorodinná politika a  spokojenost se životem ve městě představují mnohem širší oblast. „Je nezbytné podporovat aktivity k  vytváření rovnováhy mezi pracovním a  soukromým životem. Proto chceme nejen v  rámci úřadů a  měst-

ských firem a také ve spolupráci s podnikateli podporovat flexibilní pracovní úvazky, rozvoj mimoškolních zařízení pro děti i zázemí pro společné trávení času. Důležitou oblastí je i  mobilita rodin a  rozšiřování možností domácí péče o  rodinné příslušníky vyžadující péči jiné osoby,” představuje místostarostka městského obvodu Poruba Zuzana Bajgarová další z témat, na která se chce hnutí ANO v  příštích čtyřech letech zaměřit. „Nezapomínáme však ani na  podporu komunitního života a  rozvoj komunitních aktivit. To je téma, na  které jsme se již v  tomto volebním období zaměřili a  chceme v tom pokračovat. Podařilo se nám zapojit obyvatele Ostravy do  plánování veřejného prostoru a  do  péče o  okolí jejich domů, nabídli jsme jim specifické projekty participativních rozpočtů i dotační program pro rozvoj veřejného prostoru. Vznikají komunitní zahrady i centra. Podporujeme komunitní akce a mezigenerační aktivity. Na tom všem je podstatné, že se zvyšuje spolupráce mezi obyvateli a zcela přirozeně se vytváří prostor pro bližší kontakt a společné trávení času. Nabízíme různorodost,” pokračuje Zuzana Bajgarová s tím, že v plánu je rovněž zkvalitnění informování občanů o  prorodinných aktivitách na  území města. Jednou z cest je i spuštění portálu Fajna rodina a komunikace na sociálních sítích.

Nezaměstnanost v Ostravě klesla na historické minimum pod 6 procent a v registru je přitom volných více než 6  500 pracovních pozic. K tomu bezesporu přispěly i aktivity města – jen v  městem dříve vybudovaných průmyslových zónách našlo dosud práci více než 13 tisíc lidí a  jejich počet se každoročně zvyšuje zhruba o tisícovku. „To nám ale nestačí. Musíme ještě lépe vyhledávat a podporovat začínající podnikatele a přivést do Ostravy více rostoucích společností, více investic do  inovací, výzkumu a  vývoje i  zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s  akademickou sférou. To ve  městě rozšíří nabídku dobře placených pracovních příležitostí s  přidanou hodnotou,“ říká primátor Tomáš Macura. S  takovým cílem město loni otevřelo ve spolupráci s krajem Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) jako klíčovou instituci pro rozvoj inovačního ekosystému a  poskytování specializovaných poradenských služeb. „Zájem o služby MSIC je veliký, plánujeme proto jeho rozšíření o pátou multifunkční budovu,“ akcentuje Tomáš Macura. „V našem programu však nejde o jedinou aktivitu na podporu zaměstnanosti a  podnikání. „Pokračujeme v  obsazování průmyslové zóny Ostrava-Mošnov s upřednostněním investorů přinášejících vyšší přidanou hodnotu. Dokončíme proces přípravy nové průmyslové zóny v Hrušově. V plánu máme i vytvoření fondu na  podporu výstavby podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podnikatele a rozšíření úspěšného řemeslného inkubátoru Fajna Dílna.“

Více informací na

www.tomasmacura.cz


Volební noviny | str. 6 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Radomíra Vlčková: Margareta Michopulu: Pomáhat těm, kteří to potřebují, Nechci, aby lidé z Vítkovic a nemají to štěstí žít naplno odcházeli. Je potřeba to změnit O změny k lepšímu se snaží jako radní Moravskoslezského kraje. Nyní chce Radomíra Vlčková svou pozornost intenzivněji upřít k obvodu Vítkovice.

Už tři desítky let žije ve Vítkovicích a má to tu ráda. A je přesvědčena, že pro to, aby se domovem a srdcovou záležitostí staly i pro jiné, je nezbytné něco udělat.

Radomíra Vlčková, radní Moravskoslezského kraje, působí od prosince 2016 také jako předsedkyně komise pro občany se zdravotním postižením při Moravskoslezském kraji. „Projednali a  schválili jsme stěžejní dotační Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Podporuje nejen aktivity zaměřené na  zvýšení informovanosti o  problematice zdravotního postižení a na destigmatizaci osob s duševním onemocněním., ale také zaměstnávání osob se zdravotním postižením a  výrobní programy nebo služby umožňující pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením,“ informuje Radomíra Vlčková s  tím, že v  roce 2017 bylo podpořeno šestnáct projektů a organizací částkou 2,8 milionu korun. Letos podpora přesahující 4,3 milionu korun v  rámci dotačního titulu KPVP týkala dvaceti šesti žádostí jednadvaceti organizací. „V  komisi jsme intenzivně jednali o  změně bezplatného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P v areálech zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. To se podařilo a  mnohým pacientům jsme usnadnili parkování v areálech nemocnic,“ poznamenává. „Intenzivně se zabývám také změnami ochrany práv osob se zdravotním postižením, například prostřednictvím pracovních setkání s  veřejnou ochránkyní práv k  problematice monitorování práv lidí se zdravotním postižením. A se členy komise pravidelně navštěvujeme sociální zařízení v  rámci regionu a  monitorujeme jejich potřeby,“ říká a  dodává: „Abychom propojili mezioborová témata, navázala komise pro postižené a handicapované úzkou spoluprá-

Jaký je váš vztah k Vítkovicím? Pocházíte odsud? Pocházím z Mariánských Hor. Do Vítkovic jsem se přestěhovala za  manželem a  už tady bydlím skoro třicet let. Nyní jsou Vítkovice můj domov, mám to tady ráda a  chci tu nadále zůstat. Lidé z  Vítkovic se rádi potkávají, fungují tady fajn sousedské vztahy. Mnoho z nich je ale v současné době nespokojeno s vedením radnice a uvažují o odstěhování. To je škoda.

ci se všemi odbory kraje i s příslušnými výbory zastupitelstva kraje a komisemi rady kraje. Kromě toho komise odpovídá za koordinaci činností všech odborů, orgánů a organizací podílejících se na realizaci Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020. A pravidelně monitoruje plnění a aktuálnost Krajského plánu, jehož aktivity se zaměřují například na dostupnost staveb, dopravy, oblast vzdělávání, zaměstnávání i na zdravotní, sociální, kulturní a sportovní sféru.“ Jako předsedkyně komise Radomíra Vlčková prosazuje, aby byli sociální pracovníci a  pracovníci v  sociálních službách oceňováni za svou činnost. A aby se o jejich práci více vědělo. A  aby o  svých právech a  možnostech byli informováni i klienti. Proto se podílela i na přípravě informačního materiálu s názvem Přehled zdravotnických zařízení v  Moravskoslezském kraji, kapitola Informace pro osoby se zdravotním postižením. „Práce v  komisi pro postižené a  handicapované mě naplňuje, protože zastávám názor, že jsme na  světě proto, abychom pomohli těm, kteří to potřebují a  nemají to štěstí žít naplno,“ pokračuje. „Jsou to někdy velmi smutné příběhy, které jsou pro mě hnacím motorem. Chci pro tyto skupiny spoluobčanů něco udělat a  pomoci jim. Žije kolem nás mnoho lidí s  vrozeným handicapem, ale na  druhé straně mnoho těch, kteří během produktivního života se k  handicapu dostali z  mnoha příčin. Je potřeba tyto skupiny spoluobčanů podporovat a  vytvářet jim podmínky k  běžnému způsobu života,“ uzavírá.

Pozorujete ve Vítkovicích nějaké změny od doby, kdy jste se přistěhovala? Něco málo se určitě zlepšilo. Za  třicet let bych ale očekávala větší proměnu. Některá místa by se dala zrenovovat, opravit. Jsou zde plochy, které by stačilo jen trochu zazelenit a zkulturnit. Bohužel opravdu nefunguje propojení radnice s občany. Co byste ve spolupráci radnice s občany změnila? Je potřeba začít komunikovat s lidmi. Zapojovat je do řízení obvodu. Jednou z cest může být například participativní rozpočet. To znamená, že sami občané by mohli navrhovat projekty, které by chtěli realizovat. A o těchto projektech by pak třeba prostřednictvím webu hlasovali. Chtěli bychom se také s lidmi bavit o tom, jak zlepšit jejich bezprostřední životní prostředí – kde vysadit nové stromy a keře, přidat lavičky a podobně. Sama působíte v neziskových organizacích. Ve kterých a čím se zabývají? Působím v  několika neziskových organizacích, které se zabývají hipoterapií zaměřenou na osoby s  poruchou autistického spektra, podporou vážně nemocných a pomocí lidem se smyslovým a mentálním zdravotním postižením. S manže-

lem pečujeme o syna, který trpí právě poruchou autistického spektra. Neziskovky jsou bohužel často dehonestovány, nicméně právě ony v sociální oblasti odvádějí dobrou a  záslužnou práci. Každý z nás se může během svého života dostat do  situace, kdy bude potřebovat pomoc. Proto bych ráda podporovala rozvoj sociálních služeb i ve Vítkovicích. Vidíte v sociální oblasti ještě něco, co byste ráda změnila? Sociální oblast je poměrně široká. Stojím si za tím, že vyspělou společnost poznáme podle toho, že se dokáže postarat o ty nejslabší. Pro mě jsou prioritními skupinami senioři, zdravotně postižení a mladé rodiny s dětmi. Zásadní je zajistit těmto skupinám kvalitní a dostupné bydlení. Pro zdravotně postižené musíme zřídit bezbariérové vstupy do veřejných budov, například na radnici. Senioři mohou ocenit náš záměr zavést senior taxi, které by je odvezlo k lékaři či na nákup. Hovoříte o dostupném bydlení. Je nyní ve Vítkovicích nedostupné? Nabídka bydlení je bohužel omezená. Hodně kvalitních bytů bylo prodáno. Nové byty se nestavějí. Přidělování bytů probíhá systémem, kterému ani já nerozumím. Lidé, kteří zde žijí celý život a  založí tu rodinu, na  obecní byt nemají nárok. Je potřeba to změnit. Máte ve Vítkovicích nějaké oblíbené místo? Ano. Je jím Mírové náměstí. Architektura zdejšího kostela, radnice a přilehlých domů dává tomuto místu jedinečné kouzlo. Stačilo by upravit pár věcí kolem a už by to bylo dokonalé.

NASTARTUJEME VÍTKOVICE

Margareta Michopulu

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 5. a 6. října

Radomíra Vlčková


Volební noviny | str. 7 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Představujeme vám kandidáty do Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice

1

2

3

4

Radomíra Vlčková

Margareta Michopulu

Tomáš Michopulu

Ing. Antonín Pobuta

Vítkovice potřebují restart. Budu prosazovat investice do bydlení, veřejného prostoru, životního prostředí a  bezpečnosti. Jsem v  politice proto, abych pracovala pro lidi a postupně dotáhla ke zdárnému konci vizi nové podoby našeho obvodu. „Tam, kde nežijí lidé, není život.“

Chci se podílet na rozvoji našeho obvodu v oblasti kultury a sportu. Chci, aby obvod časem opět patřil mezi ty uznávané a všichni zde byli spokojeni. „Postavíme Vítkovice zpátky na nohy!“

Mým oborem je stavebnictví. Chci docílit změn ve vzhledu budov a  domů. Je potřeba opravovat staré domy, dát jim nový kabát, ale zároveň zachovat ráz a architektonickou podobu Vítkovic. „Obnovíme vzhled Vítkovic!“

Budu prosazovat efektivní a transparentní fungování Vítkovic. Náš obvod si zaslouží vstřícnou radnici, která svým občanům nic netají. Jen tak můžeme z Vítkovic udělat znovu dobrou adresu. „Uděláme z Vítkovic zase centrum Ostravy!“

manažerka, radní Moravskoslezského kraje

5

vedoucí reklamačního oddělení

6

OSVČ v oboru stavebnictví

7

manažer

8

Mgr. Libor Pavel

Sára Hudecová

Nikola Michopulu

Bc. Ondřej Slíva

Učím na zdejší základní škole. Chci se podílet na změně Vítkovic. Mám touhu udělat život v obvodě lepší a  smysluplnější pro nás všechny, ale hlavně naše děti, protože ty jsou naše budoucnost. Zaměřil bych se tak zejména na oblast školství. „Změňme sami sebe, pak můžeme chtít měnit ostatní.“

Patřím k mladé vítkovické generaci, která se nechce z  našeho krásného obvodu stěhovat. Vnímám ale, že Vítkovice potřebují změnu. Chci se věnovat bytové politice, aby se všem bydlelo lépe. „Lepší život pro naše děti.“

Ve Vítkovicích bydlím od svého narození a mám to tady ráda. Je zde však málo míst, kde mohou rodiče s malými dětmi trávit volný čas. Chci se aktivně podílet na  změnách, které vytvoří spokojený, aktivní a bezpečný život nejen pro maminky s dětmi. „Společně to zvládneme!“

Mým cílem je vytvořit z Vítkovic atraktivní místo pro život. Místo, kde budou lidé rádi bydlet, zakládat rodiny a trávit volný čas. Zkrátka místo, na které by mohli být hrdí. Zaměřil bych se proto rád zejména na oblast investic. „Buďme na Vítkovice znovu hrdí!“

učitel na ZŠ Šalounova

9

Lukáš Fuglevič 33 let, řidič

Mácha 10 Václav 44 let, strážný Strzelec 11 Martin 21 let, strážný Hrubeš 12 Ivo 52 let, stolař Vondra 13 David 43 let, řidič Filipec 14 Petr 32 let, skladník Švolíková 15 Alena 60 let, vychovatelka

www.anobudelip.cz www.chcemelepsicesko.cz ANO, tohle je Ostrava

mateřská dovolená

studentka

konstruktér

Volební program Vítkovice 2018 Bydlení

• Připravíme výstavbu nového nájemního bydlení pro mladé rodiny a seniory • Revitalizujeme všechny stávající byty, nebudeme žádné byty prodávat • Zvýšíme kvalitu bydlení v našich bytech

Životní prostředí, doprava

• Zavedeme nový plán parkování v obvodu, který umožní zaparkovat jak rezidentům, tak návštěvníkům, institucím a podnikatelům • Připravíme projekt přestavby vítkovického přednádraží s  parkem, aby tento prostor sloužil široké veřejnosti • Revitalizujeme park Jožky Jabůrkové • Rozšíříme počet stojanů se sdílenými koly • Zlepšíme péči o zeleň v obvodu • Umístíme do obvodu moderní veřejné toalety • Vybavíme veřejná prostranství v obvodu novým mobiliářem – odpadkovými koši, lavičkami, pítky

Sociální věci, zdravotnictví

• Ve vybraných lokalitách vyhlásíme bezdoplatkové zóny • Podpoříme záměr města vyhlásit stavební uzávěru na  výstavbu nových sociálních ubytoven • Zvýšíme počet akcí pro seniory – setkávání s jubilanty, zájezdy tuzemské i zahraniční, podpora akcí klubu seniorů • Vyhlásíme každoročně „seniora roku“ • Zřídíme SENIOR TAXI • Posílíme spolupráci obvodu s domovy Sluníčko a Magnolie • Vybudujeme bezbariérové přístupy ve všech veřejných budovách • Vytvoříme nízkoprahové centrum pro mladé • Zintenzivníme spolupráci s vítkovickou nemocnicí

Bezpečnost

• Rozšíříme ve spolupráci s  městem počet strážníků v ulicích

• Umístíme nové kamery na riziková místa • Vybavíme všechny byty detektory požáru a kouře, případně detektory CO • Zklidníme na  základě přání občanů některé z rizikových komunikací • Budeme pravidelně informovat občany o stavu bezpečnosti v obvodu

Participace, efektivní a transparentní správa obvodu

• Umožníme občanům realizovat vlastní projekty v rámci participativního rozpočtu, který se již osvědčil v jiných obvodech • Uveřejníme na  webu obvodu tzv. rozklikávací rozpočet, v jehož rámci budou občané moci sledovat hospodaření obce • Zavedeme pravidelné setkávání vedení obvodu s občany • Podpoříme zřízení bezplatných sociálních, právních a  finančních pora-

den pro občany • Zprovozníme objednávkový systém, aby občané nemuseli na radnici čekat • Zpřísníme pravidla pro zadávání veřejných zakázek • Vytvoříme důstojnější prostředí v obřadní síni radnice

Školství, kultura, sport

• Navážeme intenzivní spolupráci se středními školami a univerzitou, které působí ve Vítkovicích • Budeme významně investovat do nových odborných učeben v základních školách • Podpoříme výuku jazyků v  mateřských a základních školách • Investujeme do oprav budov škol • Vybudujeme nová multifunkční hřiště pro veřejnost a  outdoorová sportoviště pro parkour a workout • Navýšíme podporu spolkům působícím v obvodu


Volební noviny | str. 8 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Jsme tým nabitý energií, která rozsvítí Ostravu Jsme tým. Tým, jemuž před čtyřmi lety nechybělo nadšení ani chuť pustit se do nové práce a do změn pozitivních pro Ostravu a hlavně pro lidi, kteří v ní žijí, nebo o tom přinejmenším uvažují. Obrovská míra entuziasmu je pro nás typická i teď, jen je navíc podpořena spoustou nabytých zkušeností, hrdostí na dokončené projekty i chutí dovést do konce ty rozpracované. A kromě toho máme spoustu energie, s níž z Ostravy vytváříme rozzářenou a vzkvétající metropoli. Tady jsme…

3

1

5 4

2

1

Tomáš Macura

Prosperující metropole

Plány hnutí ANO pro období 2018–2022 jsou bohaté a dotýkají se všech sfér života ve městě. S čistým ovzduším i kvalitním životním prostředím úzce souvisí pokračující ekologizace a  modernizace dopravy, k  prioritám patří výstavba architektonicky kvalitních veřejných staveb a nájemních bytů. Nezbytná je péče o historicky cenné budovy a o veřejný prostor. O tom, že to vážně myslíme i s podporou zaměstnanosti a podnikání, svědčí vítězství Ostravy v  celostátní soutěži Město pro byznys v ČR za rok 2017. Stejně cenné je umístění na šesté příčce mezi všemi evropskými městy do  500 tisíc obyvatel v  žebříčku Města budoucnosti. Ostrava takovým městem budoucnosti je.

2

Zuzana Bajgarová Investice do života

Důležitá pro nás není jen jedna cílová skupina obyvatel, ale každá z nich. Naším cílem je lidi propojovat, naučit je znovu společně žít. Chceme pokračovat v tom, co jsme začali: nabídnout lidem aktivní komunitní život a umožnit jim podílet se na plánování a řízení města. A  protože k  plnohodnotnému způsobu života patří vedle sociálních

jistot a ve  všech směrech fungujícího zázemí i kvalitní kultura, investujeme také do  ní. Letos tyto výdaje poprvé v  historii Ostravy překročily hranici jedné miliardy korun.

3

Martin Bednář

Město žijící sportem

Naším cílem je motivovat více obyvatel k aktivnímu sportování, a to napříč generacemi. Proto podpoříme výstavbu multifunkčních sportovních hal i  venkovních sportovišť pro workout či parkour, zaměříme se na  podporu spolků i  talentovaných jedinců a  také na  pořádání olympijských festivalů, které se setkaly s tak příznivým ohlasem veřejnosti.

4

Kateřina Šebestová Čistá a zelená Ostrava

Stálé zlepšování životního prostředí je pro nás prioritou. Klíčová je hlavně kvalita ovzduší, protože si uvědomujeme, že hraje důležitou roli při rozhodování mladých rodin o dlouhodobém setrvání ve  městě. Proto budeme i  nadále podporovat výměnu starých kotlů, ekologizovat veřejnou dopravu, vytvářet tlak na  průmyslové znečišťovatele a také na co nejrychlejší likvidaci

ekologických zátěží ze strany státu. Neméně zásadní je pro nás zlepšení péče o veřejná prostranství, revitalizace zelených ploch ve městě i zřizování nových městských parků. A nejen to…

5

Radim Babinec

Stále dobře hospodařit

Řadu zásadních opatření, která se pozitivně projevila na hospodaření města, jsme už provedli. A mnohé další máme v plánu. I nadále udržíme nízkou úroveň zadluženosti. Budeme pokračovat v  optimalizaci fungování městských společností i  v  nastoupeném trendu snižování neproduktivních nákladů na chod magistrátu, městských organizací a firem. Zvláštní pozornost budeme věnovat veřejným zakázkám. Naším cílem je také zefektivnění výkonu veřejné správy i  zjednodušení života občanů. Zároveň však budeme podporovat smysluplné formy jejich participace na správě města. Příkladem prospěšnosti takového zapojení občanů je unikátní strategický plán rozvoje města.

6

Libor Folwarczny Bezpečné město

Ostravané se ve svém městě musejí cítit bezpečně. Proto trváme nejen na zvýše-

6

7

9 8

ní počtu městských strážníků, ale také na dalších krocích přispívajících k  vytvoření bezpečného města. K nim patří i prosazení bezdoplatkových zón ve vybraných lokalitách a  stavební uzávěry pro nové ubytovny. Kromě toho chceme nadále podporovat sbory dobrovolných hasičů i  dalších složek integrovaného záchranného systému, rozšířit městský kamerový systém o  nová stanoviště a  posílit také úseková měření rychlosti na  dalších nebezpečných místech. Bezpečnost zvýšíme rovněž doplněním kamer do všech vozidel MHD a rozšířením počtu asistentů přepravy, dokončíme i vybavování městských bytů hlásiči požáru a detektory oxidu uhelnatého.

7

Ondřej Němeček

Zdraví, pomoc, jistota

Zaměřit se chceme také na zásadní modernizaci, rekonstrukci a  rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Ve fondu, který jsme speciálně k tomu vytvořili, je už více než 350 milionů korun. Pokud všechno půjde tak, jak jsme naplánovali, bude mít Ostrava jednu z nejmodernějších městských nemocnic v  republice. Stejně tak budeme pokračovat v rozvoji dalších zařízení města, která poskytují zdravotní a sociální služby. Chceme tak

DEJTE NÁM SVŮJ HLAS MY TEN SVŮJ DÁVÁME OSTRAVĚ Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: Production Team s.r.o.; SILVER B.C., s.r.o.

vybudovat dokonalé zázemí pro kvalitní život v Ostravě.

8

Robert Čep

Ano nejen vzdělávání

V žádné moderní metropoli nesmí chybět nabídka rozmanitého vzdělávání na všech stupních školství. Děláme vše pro to, aby nechyběla ani v Ostravě, a podporujeme aktivity zacílené tímto směrem. Jednou z  nejvýraznějších je projekt nové fakulty umění a  Centra zdravého pohybu OSU. Cenná je pro nás i  spolupráce škol s  centry vědy a techniky a promyšlený rozvoj výzkumu a inovací na území města.

9

Richard Vereš

Dobré místo pro život

Před čtyřmi lety jsme se rozhodli vytvořit rodinnou politiku města, která do té doby v  podstatě neexistovala. Vznikl tak nový dotační program k  podpoře prorodinných aktivit a koncepce rodinné politiky do roku 2022. Jde jak o zajištění nového vyhovujícího bydlení pro mladé páry a rodiny s dětmi, tak o poskytnutí veškerého zázemí potřebného k  příjemnému komunitnímu životu všech generací. Prostě nám jde o to, aby Ostrava byla dobrým místem pro život.

ANO Mariánské hory a Vítkovice; volební noviny 2. díl  
ANO Mariánské hory a Vítkovice; volební noviny 2. díl  
Advertisement