Page 1

VOLEBNÍ NOVINY OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Tomáš Macura: Jestli chci pokračovat? Ano! Jsem uprostřed rozdělané práce. Chci dosáhnout toho, aby se Ostrava stala moderní regionální metropolí a aby tak byla i vnímána. Projekty, které jí k tomu pomohou a současně zlepší kvalitu života Ostravanů, jsou rozpracovány a připraveny k realizaci. Chci mít jistotu, že se je podaří dotáhnout do finále. Proto chci být u toho. Na  post primátora jsem před čtyřmi roky nastoupil jako politický nováček, po  více než dvacetileté kariéře v  byznysu a po otcovské dovolené. A s cílem, že svoje manažerské zkušenosti využiji ve  prospěch Ostravy, kterou očistím od  korupčních kauz, jež do  roku 2014 hýbaly médii. Přestože jsem svůj záměr netajil, nedlouho po  příchodu na  radnici jsem se sám stal terčem korupční nabídky. Oznámil jsem to policii a dal tak jasný signál, že stejně budu postupovat i  v  jiných podobných případech. Zároveň jsme prošetřili všechny otevřené zakázky a některé podezřelé zrušili. A nezůstalo jen u toho. V následujících čtyřech letech jsme výrazně snížili zadlužení města z  výchozích 3,8 miliard korun na  2,3 miliardy. Zatímco v  roce 2014 představovalo zadlužení v přepočtu na jednoho obyvatele 13 tisíc korun, nyní je to přibližně 8 tisíc. Ostrava je dnes nejméně zadluženým velkým městem republiky a  také jedním z  nejlépe hospodařících. Díky tomu má nyní nejvyšší ratingovou známku, jakou může město v  České republice získat – A1 pozitivní – stejnou jako má již déle Praha nebo Brno. Kdybychom například na realizaci našich strategických plánů potřebovali externí finance, díky skvělému ratingu je získáme za lukrativních podmínek.

více než 1 100 neekologických kotlů, což představuje úbytek téměř 100 tun prachu v  ovzduší ročně. Přispěli jsme k  tomu i  finančním příspěvkem a  nabídkou bezúročných půjček z  městského rozpočtu. Zahájili jsme také systémové kroky k  zatraktivnění ekologické veřejné dopravy, kdy jedním z hlavních cílů je, aby se lidem ve městě lépe dýchalo. Mimochodem, Dopravní podnik Ostrava je první velký dopravní podnik v republice, jenž deklaroval, že od roku 2020 přestane používat dieselové motory.

Ostravu vnímám jako moderní regionální metropoli.

Ostrava je jedním z nejlépe hospodařících měst. To, že město dobře hospodaří, nám umožňuje se zavázat k  nezvyšování místních daní a poplatků pro obyvatele i podnikatele. A to přesto, že Ostrava má stále nejnižší možnou daň z nemovitostí, nižší než řada měst a obcí v okolí. Přestože neustále stoupají náklady na  odpadové hospodářství, držíme již řadu let poplatky za komunální odpad na nezměněné výši. Prosperita města se odráží i  na  jeho třiadvaceti obvodech – dotace k  jejich financování jsme dokázali zdvojnásobit z  původních zhruba 700 milionů korun na  1,4 miliardy. Nyní tedy mají více finančních pro-

středků ke svému rozvoji a  zlepšování podmínek pro život svých obyvatel. Samozřejmě se nesoustřeďujeme jen na  finance, i  když – přiznejme si – hrají velkou úlohu ve  všech sférách. Jsou nezbytné, chceme-li zlepšovat životní prostředí a  v  souvislosti s  tím investovat například do  ekologizace dopravy nebo do nové zeleně. Potřebujeme je k tomu, aby se Ostravané mohli

ve svém městě cítit bezpečně, neobejdeme se bez nich, chceme-li podporovat rozvoj kultury, sportu či přispět k oživení a estetizaci města.

Výrazně jsme snížili zadlužení města. Zvlášť vážně bereme oblast životního prostředí. I díky našemu velkému úsilí

se blíží k úspěšnému konci likvidace snad největší ekologická zátěže města – lagun Ostramo. Tím, jak se postupně snižuje vliv průmyslu na znečištění ovzduší, roste význam opatření zaměřených i  na  další zdroje znečištění, zejména lokální topeniště a  dopravu. Za  velký úspěch uplynulého čtyřletého období považuji, že se v  Ostravě podařilo motivovat majitele k výměně

Zda se nám naše úsilí daří, musí posoudit lidé, kteří v Ostravě žijí, nebo o tom přemýšlejí. Věřím, že jejich počet do  budoucna poroste a  že zastavíme i odliv mladých. To se nám povede jen tak, že Ostrava bude mít co nabídnout: jak příjemné životní prostředí a podmínky k bydlení, tak i zajímavou a  dobře placenou práci, kvalitní školy i  bohaté možnosti sportovního a  kulturního vyžití. To vše je součástí nového strategického plánu rozvoje města do roku 2023, který jsme pod značkou FajnOVA zpracovali se zapojením více než 20 tisíc Ostravanů. Obsahuje přes 200 projektů, od těch menších, zaměřených například na  úpravu veřejných prostranství, až po ty vlajkové, jako jsou třeba vybudování nového koncertního sálu, muzea dopravy, komplexní modernizace městské nemocnice nebo založení nových městských parků. Některé z těchto projektů vznikly díky nápadům aktivních občanů. Spousta z nich už je připravena a my se dostáváme do fáze, kdy bychom mohli všechny ty krásné věci, u  nichž jsem si jistý, že zlepší život Ostravanů a  promění naše město na  metropoli v plném smyslu toho slova, uvést do života. Další čtyřleté období by nám to umožnilo. Proto jsem se rozhodl kandidovat znovu. Protože chci být u toho.

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR, PŘIJĎTE TO S NÁMI PROBRAT JEDEME ZA VÁMI KÁVA | KOBLÍŽKY | ZÁBAVNÉ KVÍZY Provoz kavárny vždy od 13 do 18 hodin. Kde nás najdete? Čtěte na straně 3.


Volební noviny | str. 2 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Pracujeme a máme výsledky

Investujeme miliardy do MHD. Nové tramvaje mají klimatizaci, wifi i USB

Ostrava vzkvétá, má před sebou ambiciózní projekty. Aby město získalo další prostředky ke svému rozvoji, mohlo by si jednoduše pomoci i navyšováním místních poplatků a daní. „Takovou cestou jít nechceme,“ odmítá primátor Tomáš Macura možnost, jak poměrně bezpracně naplnit městskou kasu. „Neudělali jsme to ani v  předchozích čtyřech letech. Umíme dobře hospodařit,“ objasňuje a  dodává, že město naopak dotuje spoustu činností, které by jinak musely být v plné výši hrazeny jeho obyvateli. Například poplatky za  komunální odpad drží už více než deset let na úrovni 498 korun za osobu a  rok, a  to přesto, že náklady rostou. I daň z nemovitostí je na nejnižší možné úrovni. A  dotována je samozřejmě i  veřejná doprava. „Komunisté nás kritizují, že MHD by měla být zdarma. Nevšiml jsem si, že by to oni za své 40leté vlády zavedli,“ usmívá se primátor. „Co je zadarmo, toho si nikdo neváží. Ale nejsme necitliví. Seniorům 65+ poskytujeme MHD zdarma už od  roku 2015. Letos jsme výrazně snížili jízdné studentům. A  všichni mohou profitovat ze sloučení Ostravy do jedné tarifní zóny.“

Zbytečně neutrácíme. I proto nemusíme zvyšovat daně a poplatky. To, že město dobře hospodaří, je patrné ve všech sférách. „Zbytečně neutrácíme a  hledáme úspory,“ pojmenovává skutečnost náměstek primátora Radim Babinec, který má ve své působnosti majetek, kapitálové účasti a veřejné zakázky. „V  Ostravě skutečně funguje sdružený

nákup, díky němuž se nám daří dosahovat velkých úspor. A nejde jen o velké komodity typu plyn a elektřina, ale také o relativní drobnosti. Za našeho působení jsme vybrali nového dodavatele služby sdružených nákupů. Byla to sice velmi složitá veřejná zakázka, od které nás všichni odrazovali, ale výsledkem je 60procentní úspora nákladů na provoz zmíněného systému, což představuje zhruba 7 milionů ročně,“ nastiňuje konkrétní příklad Radim Babinec a dodává, že v uplynulém funkčním období se vedení města zaměřilo i  na  úspory cestou zefektivňování městských společností. „Snížili jsme například počty členů orgánů společností, omezili jejich odměny a  také jsme zredukovali počet těchto společností jejich sloučením v případech, kde to dávalo smysl.“

Ostrava bezpečnější po všech stránkách. Ostrava má po  Praze nejpočetnější městskou policii v republice. I podpora ostatních složek tzv. integrovaného záchranného systému je v porovnání s jinými českými městy vysoce nadstandardní, což je jedním z  důvodů, proč klesá kriminalita a bezpečnost ve městě se objektivně zvyšuje. Samostatnou kapitolou je bezpečnost v  MHD podporovaná instalací kamer ve vozidlech, SOS tlačítky i  přítomností asistentů přepravy a strážníků.

Aby lidé upřednostňovali ekologickou MHD před auty, musí být veřejná doprava komfortní, bezpečná, rychlá a cenově výhodná. „Pořízení nejmodernějších švýcarských tramvají, jimiž zahajujeme generační obměnu vozidel MHD – zakrátko již zcela bez dieselů – špičkový odbavovací systém, bezpečnostní kamery, rozšiřování asistentů přepravy, inteligentní řízení křižovatek s  preferencí MHD, budování odstavných parkovišť – i tím cílíme k lepšímu ovzduší v Ostravě,“ říká Tomáš Macura.

„O bezpečnost občanů ale dbáme i  jinak,“ doplňuje primátor Tomáš Macura. „Všechny obecní byty postupně vybavujeme požárními hlásiči a  tam, kde je to účelné, i detektory oxidu uhelnatého. V  rámci republiky je takové opatření unikátní,“ zdůrazňuje a  dodává, že k  bezpečí občanů jednoznačně patří – byť to tak na  první pohled možná nevypadá – i  opravené cesty a  chodníky a  kultivovaný veřejný prostor. „K  nejvýznamnějším počinům uplynulých čtyř let patří třeba zrekonstruovaná Nádražní třída, kde došlo ke zklidnění dopravy, loni nově otevřená a hezčí Českobratrská nebo kruhový objezd na  hladnovském kopci. Úspěch slaví i  námi zavedené granty na  zkvalitnění veřejného prostoru. A  budeme pokračovat dál. Záměry na zahloubení ulic Bohumínské nebo Místecké nejsou utopií, ale projekty, které kromě vyšší bezpečnosti a ekologie odstraní i dnešní necitlivé bariéry ve městě. Obdobně i  připravovaná přeměna náměstí Republiky s novým kruhovým objezdem. Všechny zmíněné akce jsou ostatně součástí strategického plánu do roku 2023, který kromě jiného zahrnuje i výstavbu nových komunálních bytů, nové parky a  zeleň, rozšíření sportovní a  kulturní infrastruktury ve městě, projekty zacílené na mladé rodiny s dětmi i seniory a  také na  propojování všech věkových skupin. Prostě pracujeme. A věříme, že výsledky jsou na Ostravě znát.“

Na ozdravné pobyty dětí město letos poskytlo rekordních 22 milionů korun Příspěvek na dítě byl navýšen ze 4 500 na 6 tisíc korun. To dává školám možnost vybrat kvalitnější dodavatele služeb. Do  Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší přispělo město částkou více než čtyřikrát vyšší, než tomu bylo před čtyřmi lety. „Z fondu jsou hrazeny čtrnáctidenní pobyty dětí na  horách. Letos vyšleme za  čerstvým vzduchem rekordní počet dětí,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová s tím, že navýšení příspěvku na jedno dítě zajistí kvalitnější stravu a ubytování.

Kotlíková kancelář a bezúročné půjčky z městského rozpočtu zabodovaly Ostrava pomohla občanům, kteří žádali o kotlíkovou dotaci do té míry, že nemuseli z vlastního doplácet ani korunu. „A  nešlo jen o  finanční podporu,“ podotýká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Chtěli jsme to občanům města co nejvíc ulehčit, proto jsme otevřeli kotlíkovou kancelář, pořádali semináře a  v  druhém kole jsme navíc rozeslali letáky se všemi potřebnými informacemi. Náš akční přístup ocenilo i ministerstvo životního prostředí. Stejně chceme postupovat i při třetí výzvě.“

Ctíme historii a ceníme si uměleckých děl. I těch, která nejsou přímo na očích Jedním ze symbolů Poruby je památkově chráněný Oblouk. Reliéf, který ho zdobí, nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

No tak, jen si to přiznejte! V Ostravě se nenudíte a ani se dost dobře nudit nemůžete! Problém je spíš opačný. Najít čas na to, aby člověk stíhal všechno, co ho zajímá. Nabídka je přepestrá… „Často váhám, kterou akci si vybrat. Nezřídka se překrývají,“ přiznává primátor Tomáš Macura. „Mám z toho ale dobrý pocit. Kulturní projekty, mnohdy jedinečné i  v  rámci Evropy, dávají Ostravě punc výjimečnosti. Když vidím, kolik lidí z republiky i zahraničí se sem sjíždí na  Colours of Ostrava, jaký zájem je o Svatováclavský hudební festival, jenž mimochodem začíná v  září, s  jakým ohlasem se setkávají Shakespearovské slavnosti, Janáčkův máj a mnohé jiné, byť i rozsahem menší počiny, říkám si, že podpora kultury z  rozpočtu města je dobrou investicí. Ta letos poprvé překročila miliardu korun. Jasně, je to spousta peněz, ale stojí to za to!“

Ostrava podle jeho slov udělala ve sféře kulturních nabídek obrovský krok kupředu. „A pokračujeme dál, protože

zmíněné investice se výrazně pozitivně podílejí na kvalitě života ve městě,“ říká Tomáš Macura. „Ve zrekonstruovaných městských jatkách najde sídlo galerie Plato, v jejich přístavbě by mělo vzniknout multižánrové kulturní centrum. Chystáme se postavit koncertní halu, která by reprezentovala město a byla důstojným zázemím pro Janáčkovu filharmonii. Ta dnes hraje ve starém kulturáku s  nevalnou akustikou. Přitom když vidím, jaký efekt má třeba nová koncertní hala v  Katovicích, kam se sjíždějí lidé z celého světa, chci to i  pro Ostravu. Právě vyhlašujeme mezinárodní architektonickou soutěž se dvěma základními požadavky. Na špičkovou akustiku i architekturu.“

Foto: Roman Polášek

Výdaje na kulturu překračují miliardu

„První obvod patří do památkové zóny, proto ke všemu, co zde děláme, přistupujeme zvlášť citlivě. Stejné to bylo u  zmíněných dvou uměleckých děl, jejichž zrestaurování stálo 800 tisíc korun,“ říká porubská místostarostka Zuzana Bajgarová a  zmiňuje připravovaný projekt informační stezky vedoucí kolem porubských míst se zajímavými uměleckými díly.

Investujeme do rozvoje Zoo Ostrava Ostravská zoo se stále častěji umísťuje na nejvyšších příčkách celostátních žebříčků návštěvnosti. Má co nabídnout. Odchovaná mláďata vzácných druhů, interaktivní expozice, modernizace pavilonů… Není divu, že ostravská zoo přitahuje stále větší pozornost návštěvníků nejen z České republiky. „Vzrůstajícímu zájmu veřejnosti už neodpovídá kapacita a  kvalita parkoviště, je třeba zlepšit i  dopravní obslužnost v okolí zoo. Právě do této sféry se chystáme investovat,“ říká náměstek primátora Radim Babinec.


Volební noviny | str. 3 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Kavárna ANO – kavárna s příběhem Dveře kavárny se otevírají a na vás dýchne nejen vůně nápoje, jenž jí dal název, ale také atmosféra známá z filmů pro pamětníky. Zastavte se na moment a podívejte se společně s námi na Ostravu tak trochu jinýma očima. Nechoďte do  kavárny, kavárna přijde za vámi! A rovnou na 19 míst v Ostravě, která jsou hezky přehledně rozepsána hned vedle, v pravém sloupci… A buďte si jisti, že to nebude kavárna ledajaká! Pamatujete na Kavárnu ANO, která vznikla před čtyřmi lety během volební kampaně v centru Ostravy v Puchmajerově ulici? Ukázala, že na tomto místě může něco podobného velmi dobře fungovat, a že za dobrými a originálními nápady si lidé najdou cestu. Dnes na stejném místě najdete kavárnu – byť jinou – stále a v centru Ostravy jich během pár let přibylo hned několik. Letos první Kavárna ANO přivítá hosty už ve  středu 5. září na  Masarykově náměstí, kde bude otevřena od  13  do  17  hodin. Je pojata jako návrat ke kořenům, návrat do časů první republiky, kdy Ostrava byla krásným, noblesním městem, jehož životem tepajícími kolonádami se v neděli procházely rodiny s dětmi a sousedé se zastavovali na  kus řeči. „Kavárny ANO jsou tentokrát takovým malým nahlédnutím do  období vzniku republiky, kdy panovala společenská pravidla, která také byla dodržována. Nemáme tím na mysli nic svazujícího. Prostě jen to, že lidé zdravili své sousedy, že se častěji než dnes ozývala slova prosím a děkuji a že určitou úroveň měly i diskuse, byť jejich aktéři byli zcela rozdílných názorů. A že slušné chování přispívalo i k dobré náladě. Možná někdo

řekne, že si tu dobu idealizujeme. Není to tak, uvědomujeme si všechny její aspekty. Ale pravidla společenského chování tehdy byla respektována a byla základem komunikace mezi lidmi. A  to si chceme připomenout,“ představuje manažer kampaně Richard Vereš koncept prvorepublikových kaváren vy-

zdobených historickými fotografiemi a naleštěnými velocipedy. „Příjemnou a  vzdušnou atmosféru dotvoří hudba a hlavně zeleň, a to i včetně vzrostlých stromů. Jde o symboly toho, že podporujeme životní prostředí a  že chceme zvelebovat veřejný prostor, v  němž se lidé pohybují a tráví svůj volný čas.“

Kromě útulné atmosféry a občerstvení bude všech 17 kaváren, které zavítají do různých koutů Ostravy, nabízet i  zábavu. Kultivovanou, inteligentní, usměvavou a  inspirující. „Připraveny jsou interaktivní kavárenské kvízy, jejichž prostřednictvím se návštěvníci kaváren hravou formou seznámí s historií Ostravy, jejími zajímavostmi i významnými osobnostmi, jež odtud pocházejí. Chceme ukázat, že je potřeba se bavit, a že zábava může mít přidanou hodnotu. U nás se lidé prostřednictvím kvízu dozvědí něco o  svých kořenech, o městě, ze kterého pocházejí a v němž žijí. A  po  jeho úspěšném zvládnutí získají i  malou odměnu,“ neustává Richard Vereš v  líčení pestré nabídky Kaváren ANO, které jsou připraveny i na dětské návštěvníky. „Děti se zábavnou formou seznámí se základy společenského chování, například zjistí, jak se oblékat do divadla, kdy vypínat telefony a podobně. Prostě poznají něco, co pro ně bude užitečné a co se jim bude v  životě hodit. To, čím děti do  života vybavíme, ovlivní nejen je samotné, ale i  společnost, jejíž jsou součástí. A  my tady máme ideální příležitost jim ukázat, jak moc jsou kultura, společenské chování a vše, co k tomu patří, nezbytné, abychom spolu mohli slušně a smysluplně komunikovat.“ Takže, prosím, přijměte pozvání na kávu a podívejte se na Ostravu tak trochu jiným pohledem.

Veřejný prostor Jak ukázalo letošní parné léto plné extrémně vysokých teplot, města by se měla začít připravovat na zátěž související se změnou klimatu. Ostrava v tom není výjimkou. „Jednou z  cest je rozumné využívání povrchů. Města si musejí rozmyslet, zda chtějí budovat betonová parkoviště značně přispívající k  oteplení jejich vnitřního klimatu, nebo zda se rozhodnou pro řešení, které prostor ochladí, například propustné povrchy a  zeleň,“ nastiňuje jedno z  témat týkajících se veřejného prostoru Zuzana Bajgarová, místostarostka městského obvodu Poruba. Vyhráno podle ní nemá ani zelení

Tady je fajnOVY prostor, Čistá OVA „Životní prostředí není jen o čistotě vzduchu a vody nebo o nastavení odpadového hospodářství. Je to vše, co nás obklopuje a vytváří kvalitu našeho života,“ říká Kateřina Šebestová. „A  my se snažíme do  toho všeho co nejvíc zapojovat veřejnost. Chceme, aby lidé o svém městě přemýšleli, měli zájem na zlepšování životního prostředí,“ pokračuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Proto město letos vyhlásilo už druhý ročník dotačního programu fajnOVY prostor, který finančně podporuje nápady Ostravanů na  proměnu nebo estetizaci ulic, parčíků a  dalších veřejných prostranství. Jsem ráda, že můžeme zapojit aktivní obyvatele do  rozvoje města a  spoluvytváření městského prostoru. Spustili jsme rovněž webovou aplikaci Čistá OVA, která lidem umožní upozornit na  nedostatky ve  veřejném prostoru, například na  poškozenou lavičku nebo přeplněnou popelnici. Považuji to za  další komunikační prostředek mezi občany a  městem, respektive

městskými obvody. A věřím, že díky této aplikaci se podněty občanů dostanou rovnou k  odpovědným řešitelům a  k  vyřešení či nápravě dojde efektivněji a rychleji. Čisté a příjemné město je pro mě prioritou.“

Čisté a příjemné město je pro mě prioritou. Pro zkvalitnění životního prostředí se toho v  Ostravě dělá mnoho. „Jde o  široký soubor aktivit, bez nichž by město nemohlo fungovat, mnohé z nich ani nejdou vidět,“ zdůrazňuje. „Vždyť jen na  opravu vodovodů a  kanalizací a  na  jejich budování je ročně vynakládáno až 300 milionů korun. Společně s  tím se snažíme postupně odstraňovat volné výustě na  okrajích města a  do  řeky Lučiny. Nejen tím, ale i  do-

končením stavby kanalizačního sběrače B bude voda v Ostravici čistší.“ Ostrava trvale jde také cestou snižování množství směsného komunálního odpadu. „Jedním ze zásadních kroků bylo v roce 2016 přistavení BIO popelnic na zelený odpad ke všem rodinným domům ve  městě,“ zmiňuje Kateřina Šebestová. „A chceme jít dál. Připravujeme osvětovou kampaň, která by měla občany co nejvíc motivovat k tomu, aby odpad nejen třídili, ale aby se snažili jeho vznik co nejvíce omezovat. Evropská unie v  roce 2024 razantně omezí vývoz odpadu na skládky a my si s tím budeme muset umět poradit. Víc o tom, jak umíme odpad v  Ostravě zpracovat a  ten vytříděný dál využít, se dozvědí návštěvníci dne otevřených dveří městské odpadové společnosti, který připravujeme na sobotu 22. září.“

oplývající Poruba. „Musíme si uvědomit, že i stromy mají omezenou životnost. A  protože v  našem obvodu byly vysazeny v  určitém časovém úseku, mohou také začít ve stejné době umírat. Pokud Poruba nebude sadit a postupně stromy obměňovat, nebude mít náhradu. A výrazně tím bude trpět nejen obvod, ale i celé město. Proto je třeba dívat se na tuto problematiku strategicky a pracovat s dlouhodobou vizí.“

Sedmnáct kaváren plných zeleně, s kvízy pro dospělé a workshopy pro děti. středa 5. 9. 2018, 13–18 hodin Moravská Ostrava, Masarykovo nám. čtvrtek 6. 9. 2018, 13–18 hodin Poruba, Duha pondělí 10. 9. 2018, 13–18 hodin Petřkovice, náměstí středa 12. 9. 2018, 13–18 hodin Vítkovice, Mírové náměstí čtvrtek 13. 9. 2018, 13–18 hodin Poruba, Alšovo náměstí pátek 14. 9. 2018, 13–18 hodin Moravská Ostrava, Karolina pondělí 17. 9. 2018, 13–18 hodin Ostrava-Jih, K-Trio středa 19. 9. 2018, 13–18 hodin Poruba, Florida pondělí 24. 9. 2018, 13–18 hodin Ostrava-Jih, Dubina středa 26. 9. 2018, 13–18 hodin Poruba, Duha čtvrtek 27. 9. 2018, 13–18 hodin Mariánské Hory, Dolina sobota 29. 9. 2018, 13–18 hodin Radvanice, centrum neděle 30. 9. 2018, 13–18 hodin Plesná pondělí 1. 10. 2018, 13–18 hodin Moravská Ostrava, Karolina úterý 2. 10. 2018, 13–18 hodin Ostrava-Jih, Kotva středa 3. 10. 2018, 13–18 hodin Poruba, Alšovo náměstí čtvrtek 4. 10. 2018, 13–18 hodin Ostrava-Jih, Železňák


Volební noviny | str. 4 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Radim Babinec: Tlačíme na úspory a efektivitu. A výsledky jsou evidentní. Říká se o něm, že je pragmatik. On sám poznamenává, že jeho pragmatická povaha dostává občas pořádně zabrat. Například při zasedání zastupitelstva, které někteří zastupitelé využívají spíše k sebeprezentaci. „Přímo přitom trpím,“ přiznává náměstek primátora Radim Babinec. „Jsem toho názoru, že zastupitelstvo by mělo jednat skutečně věcně a  nezabývat se planými řečmi, které zasedání jen prodlužují a  nikam nevedou,“ konstatuje muž pověstný tím, že jednání s ním je rychlé a  efektivní. „Důležitý je výsledek. Nemám potřebu se sebeprezentovat. Podstatné pro mě je, aby na konci jednání byla jasná dohoda.“ Na  radnici se hovoří o  jeho obrovském pracovním nasazení, které brzy přineslo konkrétní výsledky. „Společně s  panem primátorem a  dalšími kolegy jsme se soustředili na několik konkrétních cílů, k  nimž kromě jiného patří splácení městského dluhu, zvyšování mezinárodního ratingu města, vytvoření funkční radnice a zkvalitnění ekonomiky veřejných prostředků. Od  samého začátku se snažíme, aby radnice fungovala efektivně a otevřeně. Její ote-

vřenost jsme, myslím, posunuli hned v úvodu na maximum. Dnes zveřejňujeme mnohem více údajů, než tomu bylo dřív, ke každé veřejné zakázce lze najít všechny potřebné záznamy.“

To, že s veřejnými prostředky hospodaříme, neznamená, že je můžeme bezmezně utrácet. Kterýkoliv občan se může kdykoliv podívat na ekonomiku Ostravy a také přijít s  vlastním nápadem, jak část prostředků města využít. „Pokud jde o  efektivitu fungování radnice, řekl bych, že náš obrovský tlak na  úsporu je nepřehlédnutelný. To, že s veřejnými prostředky hospodaříme, přece neznamená, že ze státního můžeme bezmezně utrácet. Naopak. V  každém směru tlačíme na  úspory a  efektivitu. A  vý-

sledky jsou evidentní. To vše se následně odráží v pozitivním ratingu Ostravy a  ve  stále se snižujícím zadlužení v  podstatě každého obyvatele města,“ pokračuje náměstek primátora, jehož cílem je, aby se Ostrava stala atraktivním městem pro život, kde lidé budou pozitivně myslet, budou mít z Ostravy dobrý pocit a budou na ni pyšní. „Dnes tu máme spoustu krásných a  nových staveb, což bohužel někdy více vnímají návštěvníci města než jeho obyvatelé. A v plánu máme další. Já osobně velmi pozitivně vnímám – a  chtěl bych být jeho realizaci co nejvíce nápomocen – rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Ve fondu, který jsme speciálně k tomu vytvořili, je už více než 350 milionů korun. Pokud všechno půjde tak, jak jsme naplánovali, bude mít Ostrava jednu z  nejmodernějších městských nemocnic v  republice. Nedivte se, že bych u toho chtěl být.“

Můžeš se jen dívat a kritizovat, já se rozhodl věci měnit. A proto kandiduji do Senátu ČR! Ivo Gondek se rozhodl, že nezůstane jen u slavné rodinné firmy Ollies, ale že se zapojí také do veřejného života.

Richard Vereš: Chci využít potenciál území Slezské Ostravy „Čtyři roky v opozici byly dobrou školou,“ říká Richard Vereš, zastupitel obvodu Slezská Ostrava. „S  kolegy jsme se naučili, jak obvod funguje. Volební program, který máme zpracován na následující období, je teď hodně konkrétní, protože přesně víme, co, kde a koho trápí. A jsme připraveni to řešit,“ hodnotí současnou situaci usměvavý student práv, který byl před čtyřmi lety v  komunálních volbách nejmladším zvoleným zastupitelem v Moravskoslezském kraji. Bylo mu 18 let. „Vždy jsem byl dost aktivní. Zapojoval jsem se do  žákovských, studentských i městských samospráv, byl jsem i  členem Národního parlamentu dětí a mládeže, z toho rok v předsednictvu. S politiky jsem se díky tomu potkával, znal jsem je. A uvědomil jsem si, že mě politika zajímá a  baví. Jen mi vadilo, že se v té době neposouvala nikam do-

předu. Přitom ji vnímám jako možnost pozitivně a aktivně měnit společnost,“ objasňuje svoji motivaci a  přechází ke změnám nezbytným pro rozvoj Slezské Ostravy. „Tento obvod měl kdysi krásné centrum za  Sýkorovým mostem. Ale přišel o  ně vybudováním Bohumínské ulice, která jej odřízla od centra města. Plně stojím za vizí, jež se před dvěma třemi lety zrodila na magistrátu: zahloubit Bohumínskou ulici v úseku od slezskoostravské radnice až za Kamenec. Tím by vznikl velice příjemný prostor, v podstatě náměstí nebo centrum Slezské Ostravy, které teď obvodu chybí. V  tomto směru je slibné i  území bývalého Dolu Petra Bezruče. Dalším tématem je Slezskoostravský hrad, jehož prostor není zdaleka sto-

procentně využit. Slezská Ostrava má velký potenciál také v možnostech bytové výstavby v  klidných okrajových částech, jako jsou Heřmanice a Koblov. Pro mladé rodiny s dětmi si tu dokážu představit podporované byty nebo vícegenerační domy. Bydlení tam by bylo příjemné, jen je třeba nejprve vyřešit odkanalizování.“ Toho, na  co je třeba se ve Slezské Ostravě zaměřit, je podle Richarda Vereše ale mnohem, mnohem víc. „Jako opozičním zastupitelům nám slezskoostravská radnice paradoxně dala dostatek prostoru na to, abychom se mohli setkávat s  občany, se zástupci spolků i s podnikateli. Ten čas jsme využili dokonale. Máme dostatek podnětů a  přesně víme, co je třeba řešit. A jsme na to připraveni.“

Co stálo za vaším rozhodnutím kandidovat do Senátu České republiky? Můžeš se dívat, můžeš nadávat, můžeš to rezignovaně přijímat nebo se můžeš účastnit, podílet se, snažit se pomáhat ke změnám. Jsem už dost starý, a ještě jsem tuto variantu nezkusil.

Proč by lidé měli zvolit právě vás? Vždy jsem se rval s osudem, abych nyní mohl stát na  vlastních nohách. Měl jsem to „štěstí“, že jsem půl života žil v  socialismu a  půl v  kapitalismu, takže si některé věci již lépe uvědomuji.

Proč právě hnutí ANO? Byli jediní, kteří mne oslovili. Vidím tam také velké osobnosti jako Ivo Vondrák, Tomáš Macura, kteří to neměli zapotřebí, a přesto do toho šli se snahou nekecat ale řešit, pozitivně měnit. Jiné strany mne logicky ani oslovit nemohly, obzvlášť ty, co jsou tady 10, 20 nebo více let, poněvadž jsem se nikdy neúčastnil prokousávání se sekretariáty a silovými skupinami.

Co si od svého zvolení slibujete? Negativa ode mne neuslyšíte, ani se neúčastním mistrovství světa kritiků. Ne že by nebylo co kritizovat, ale kritika je nejnižší úroveň schopností. Nemáme ji zapotřebí, potřebujeme víc, potřebujeme tvořit, pozitivně měnit. A  to je větší dřina a  budou zapotřebí každé ruce a  mozek, abychom se lépe cítili, více smáli a  užívali si života, který nám byl přidělen.


Volební noviny | str. 5 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Stěžejní témata Zuzany Bajgarové Poruba s veřejným prostorem plným zeleně. S funkčními vnitrobloky, kde se dobře cítí občané všech generací. S opravenými komunikacemi, bezpečnější Opavskou ulicí a podporovanou ekologickou dopravou přispívající ke zlepšení životního prostředí. Ostrava s projekty, které budou dotahovány do konce, ať už jsou nyní rozpracovány, nebo stojí na pokraji zrodu. To jsou stěžejní témata místostarostky Zuzany Bajgarové. Jako pro většinu kolegů z  hnutí, i  pro Zuzanu Bajgarovou vše začalo v  roce 2014. „Nastoupila jsem do  rozjetého vlaku a brala to jako výzvu, novou práci, při níž potkám zajímavé lidi a  získám další zkušenosti. A musím říct, že bylo dobře nebýt zatížena předsudky. Mohla jsem se tak naplno věnovat jen práci a tomu, co jsem považovala za důležité,“ ohlíží se za  uplynulými čtyřmi roky, z nichž se po většinu času věnuje otázkám rozvoje obvodu, investicím a dotacím. „Snažila jsem se nastartovat trend, že musíme finanční možnosti aktivně vyhledávat, snažit se je získat. Cením si toho, že se nám podařilo zajistit zhruba 20 milionů korun na vybudování komunitního centra, které bude otevřeno na  jaře příštího roku. Díky dobře zpracovaným projektům jsme obdrželi kolem 15 milionů korun na rekonstrukci azylového domu a na budování podzemních kontejnerů. A  nejen to. Byli jsme úspěšní i v získávání externích finančních prostředků na  nejrůznější kulturní, sportovní a společenské počiny, například vánoční jarmarky nebo festival Cirkulum. Zmínit musím i finance z národních fondů, například 2 miliony korun na  aktivity zaměřené na seniory.“ Povídání o tom, co se podařilo změnit k lepšímu, je mnohem delší. Stejně jako výčet plánů, k nimž kromě jiného patří revitalizace prostranství Duha, úprava Pustkoveckého údolí i Zámeckého parku nebo záchrana věhlasného porubského Oblouku.

Ostrava je sebevědomé město nabité energií aktivních lidí Souhlasíte s titulkem vypůjčeným z vizí Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017–2023?

Kateřina Šebestová: Projektů, které posouvají Ostravu dál, je spousta Žije v centru, takže k jejím srdcovkám patří například revitalizace Farské zahrady a okolí řeky Ostravice. Ale – jak sama říká – projektů, které mohou ještě víc rozjasnit tvář Ostravy, je mnoho. „Příprava projektů nových městských parků nebo revitalizace stávajících, jako například Pustkoveckého údolí, lesoparku Benátky, Smetanova sadu, parku u zámku v Zábřehu a dalších, to je to, z čeho mám radost, a co mě na mé práci těší. Je příjemné být u zrodu i realizace něčeho takového,“ svěřuje se náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Dotáhnout vše do konce.

Ostrava-Jih – bezpečný a klidný domov Třetina obyvatel Ostravy bydlí v městské části Jih. I Markéta Langrová, radní pro bytovou oblast. Své přesvědčení, že základem spokojeného bydlení je bezpečnost, funkčnost a jistota, promítá do své práce a plánů. „Na  Jihu bydlím už hezkých pár let. Přistěhovala jsem se i  proto, že jej považuji za  místo s  neskutečným potenciálem. A  to jsem nevěděla, že zde máme více než 5200 obecních bytů. Prohlídky domů a  hlavně osobní jednání s  nájemníky stojí za  kontrolami obecních domů, instalací detektorů CO2 i za připravenou instalací bezpečnostních kamer ve společných prostorách domů. Nehodláme tolerovat každodenní vandalismus, který ničí svěřený majetek a obtěžuje naše nájemníky. Na za-

jištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách obecních bytových domů jsme proto vyhlásili veřejnou zakázku na  období pěti let. Jsem přesvědčena, že umístění kamer přispěje k  zvýšené ochraně svěřeného majetku a bezpečí nájemníků, v případě nežádoucího chování i  k  dopadení pachatelů,“ vysvětluje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová. Dále ve spolupráci s městem chceme instalovat také detektory požáru. A připravuji i  další projekty, které slušným lidem na Jihu zajistí spokojené bydlení.“

Mrzí ji ale jedna věc. Že ve veřejné správě je vše během na  dlouhou trať. „A  to je jeden z  důvodů, proč znovu kandiduji. Ráda bych to, co je rozpracováno, dotáhla do konce. Chtěla bych se ještě více zaměřit na veřejný prostor a k jeho kultivaci větší měrou podnítit i  městské obvody,“ dodává s  tím, že právě prosazení systematičtější a  důkladnější péče o  veřejná prostranství a  zeleň je její další velkou motivací. Projektů, které by mohly jednotlivé obvody posunout dál, je totiž spousta.

Pokud ano, předpokládáme, že se mezi energií nabité aktivní obyvatele Ostravy počítáte. Že se bez ohledu na věk, pohlaví, sociální postavení a jakékoliv právě panující počasí zajímáte o to, co se ve městě děje, zapojujete se do  akcí, jichž se tu odehrává nemálo, a  aktivně se snažíte přispět k tomu, aby Ostrava byla fajn. Nechejte nás hádat. Možná patříte k  6  800 lidem, kteří vyplnili dotazník s  otázkami, jejichž úkolem bylo v  začátku přípravy strategického plánu odkrýt pohled Ostravanů na  jejich město? Či jste jedním z  těch 8 tisíc respondentů, kteří k jeho zpracování přispěli 32 tisíci podněty, účastnili se akcí, debat a  diskusí? Případně patříte k  více než třem tisícovkám členů fajnOVé komunity na  facebooku? Nebo prostě jen svému městu držíte palce a  říkáte ano pozitivním a  smysluplným změnám? Ať je to, jak chce, děkujeme, že vás Ostrava nenechává lhostejnými!

Ostrava je město pro nové začátky. Pokud s uvedeným titulkem nesouhlasíte, nevadí. Asi k tomu máte důvod. Ale stále ještě máte příležitost svůj postoj a názor změnit, protože nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě na  to vykouknout ze své ulity a  začít tykadélky opatrně ohmatávat prostor kolem sebe. Kdykoliv se můžete pokusit zjistit toho o Ostravě víc, třeba na www.fajnova.cz.

Buďte součástí svého města. Dočtete se tady třeba o červencové blogerské konferenci TBEX Ostrava 2018, kterou naše město hostilo jako první ve  střední Evropě. A  zjistíte, že účastníci největšího světového shromáždění blogerů, vlogerů a profesionálů z oblasti cestovního ruchu aktivních na  sociálních sítích byli Ostravou nadšeni. Zkuste se na město, v němž žijete, podívat jejich očima. Jiný pohled nikdy neuškodí. Zdroj: V  textu jsou použity claimy ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017–2023.


Volební noviny | str. 6 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Naši kandidáti v Porubě, seznamte se Nejobtížnější byl, jak už to bývá, začátek. Bylo nutné se naučit a porozumět mnoha novým věcem, které jsem do té doby nepotřeboval, nebo o nich neměl ponětí. Proč do toho chcete jít znovu, proč vlastně znovu kandidujete? Rozpracovali jsme celou řadu projektů, které je potřeba dotáhnout do konce a také máme celou řadu myšlenek a vizí, které bychom chtěli uskutečnit. Proto jsem se rozhodl jít do toho znovu.

Petr Zábojník

34 let, místostarosta

Zuzana Bajgarová 34 let, místostarostka

Poslední 4 roky působíte v roli místostarostky na  porubské radnici. Co považujete v této funkci za váš největší úspěch, co se vám podařilo? Za  opravdu největší úspěch považuji vytvoření strategického plánu Poruby, protože ten obsahuje to podstatné… Byl tvořen s  lidmi a  pro lidi, myslí na klíčové partnery. Je v něm respekt k  historii i  víra v  úspěšnou budoucnost Poruby. Daří se nám rozšiřovat spolupráci s řadou partnerů, komunit, na  tom stavíme dále. Pak jsem moc ráda, že se podařilo zrealizovat dílčí projekty, například Sdílko, Cirkulum, Galerii Dukla. Pomůže i změna jedné ulice bez stromů, ale s  parkováním, na ulici s parkováním avšak i se stromy. Každý projekt má svůj příběh. Mojí srdcovkou je památník u  Bludného balvanu na  Vřesinské. Bylo to vážné téma a zapeklitý příběh projektu i realizace… Co pro vás bylo v této roli nejobtížnější? Svatební proslovy… Vstupujete do  osobního světa lidem, které jen velmi málo znáte, respektive většinou vůbec. Člověk nemá právo radit nebo hodnotit, ale přitom tak trochu musí. A já si pořád říkám, mám na to právo? Někdy cítím vztah mezi lidmi, lásku, partnerství, pak je to snazší, někdy necítím nic a  pak bojuji sama se sebou. No a k tomu takové diamantové svatby, uf, jen s  úctou sklonit hlavu. Nikdy nevíte, co ti lidé prožili. Vždy mám co dělat, abych nebrečela. Proč do  toho chcete jít znovu, proč vlastně znovu kandidujete? Mám tu práci prostě ráda. Je v tom hodně inspirace, tolik co dělat, potenciál na každém rohu, v mnoha lidech. Možná byste se divili, kolik lidí – a  mnozí ani nejsou místní – má silný vztah k  Porubě, báječné nápady. Někdy jim stačí jen pomoci, někdy to převzít a posunout dál. Důležité je učit se od nich. Zároveň věřím, že se nám povedlo mnoho dobrého zrealizovat, nastartovat a jsou tady projekty, které bych ráda dotáhla: vrátit kašnu na  plochu u  Floridy, udělat z  prostoru mezi sídlišti u Duhy místo, kterým nechcete jen proběhnout, ale chcete tam trávit čas; revitalizovat Zámecký park, zrekonstruovat Oblouk, postavit nový dům k  bydlení

pro seniory a tak dále. Je toho ještě moc. Vždycky si kladu ambiciózní cíle, avšak podle mého názoru reálně dosažitelné. Co vás samotnou uplynulé roky naučily, v čem jste se posunula dál? Více poslouchat, vnímat detaily a  individuální potřeby. A také chápat věci v kontextu, lépe se připravovat a argumentovat. Můžete mít sebelepší nebo rozumnější projekt, ale pokud jej neumíte obhájit, tak smůla a pak je to jen a  jen váš problém. Z  toho odborného hlediska jsem se naučila mnoho o  věcech, které by mě dříve ani nenapadly, o urbanismu, architektuře, zeleni, umění… Tolik a přitom tak strašně málo… Jaké je vaše nejoblíbenější místo v Porubě? Břeh zámeckého rybníka na  straně u Porubky. Tam je harmonie, pohled na rybník, park a věž Oblouku… V čem je Poruba vlastně fajnOVA a co jí podle vás naopak chybí? Poruba má fajnOVOu architekturu, zeleň a  lidi, které baví život. Žijí zde svérázní a akční lidé. Chybí jí kvalitní veřejný prostor reagující na  současné potřeby lidí, různorodé společenské zázemí, pestrost služeb na  úrovni. Bylo by zbytečné mluvit o Prodloužené Rudné, to víme… Jak by podle vás měla Poruba vypadat za 10 let? Vyjdeme před můj byt na  náměstí Jana Nerudy, nemusíme kličkovat mezi 20  auty, ale prostě jen jdeme po opraveném chodníku, kolem podzemních kontejnerů nejsou odpadky, protože člověka ani nenapadne dělat z  významného krajinného prvku skládku, na náměstí jsou stromy, květiny, na jedné straně sedí partička seniorů debatujících o politice a na druhé omladina pod stromem slaví narozeniny. Jdeme na  Hlavní třídu a procházíme se kolonádou, sedáme si na trávník a s malým jíme zmrzlinu. Jdu dále k  bazénu, kouknu v  galerii na  obrazy současného umění, které jsem stále nepochopila, ale fascinují mě, nedaleko opravený poštovní dům, Opavská, můžeme ji v  pohodě přejít – místo vyhrabaného koridoru kolejí, tříbarevného zábradlí a  reklamních laviček jen příjemná a bezpečná městská ulice – auta jedou čtyřicítkou, lidé plynule přecházejí…

Poslední 4 roky působíte v roli místostarosty na porubské radnici. Co pro vás bylo v této roli nejobtížnější? Jak už to u  těchto pozic bývá, jsou to rozhodnutí, která ovlivňují životy tisíců lidí. V porubských školách a školkách je přes 7,5 tisíce dětí a každé rozhodnutí, které udělám, byť i o omezení provozu jednoho zařízení, zasáhne do  života mnoha zúčastněným. Každý krok je třeba dobře zvážit a vybrat ten, s co pokud možno nejmenšími dopady. Někdy je to velmi obtížné, nicméně často člověk nemá moc na  vybranou a  musí se s tím srovnat, jak nejlépe dokáže. Proč do  toho chcete jít znovu, proč vlastně znovu kandidujete? Baví mne pracovat pro lidi a jsem přesvědčen, že pořád mám obvodu co nabídnout. Co vás samotné uplynulé roky naučily, v čem jste se posunul dále? Hlavně trpělivosti a  dlouhodobému plánování. Příprava jednotlivých projektů, jejich schvalování a  realizace je v  podání úřadů neskutečně dlouhá. Proto je třeba plánovat pokud možno s  co největším přesahem, protože jsou věci, které chtě nechtě zasáhnou do dalšího volebního období, a pokud se nezačnou přípravy, pak se některé věci nerealizují nikdy. Politik, který plánuje jen na čtyři roky, projevuje takovou krátkozrakost, že by si měl koupit velmi silné brýle. V čem je Poruba vlastně fajnOVA a co jí naopak podle vás chybí? Poruba má obrovskou škálu fajnOVÝch věcí. Je to veřejný prostor plný zeleně, služby, sportoviště, bydlení, školství a takto bych mohl pokračovat dál. Nedostatky vidím v  chybějícím mobiliáři uvnitř dvorů. Vzpomínám si, že na tom našem bylo fotbalové hřiště, pískoviště, prolézačky. Teď je tam tráva. Co ovšem Porubě nejvíce chybí, je jednoznačně nedokončená dopravní infrastruktura a nedostatek parkovacích míst.

Co vás samotné uplynulé roky naučily, v čem jste se posunul dále? Jednoznačně umění kompromisu, o kterém politika snad na všech úrovních je. Jaké je vaše nejoblíbenější místo v Porubě, kam rád chodíte a proč? Poruba je krásné místo jako celek, kde každá část má své kouzlo. Pro mě osobně je nejkrásnější procházka po bulváru Hlavní třídy s rodinou, kdy se můžu těšit z toho, jak za poslední dobu ožil kavárnami, zahrádkami a obchůdky a kde se mohou obyvatelé spolu potkávat. V čem je Poruba vlastně fajnOVA a co jí naopak podle vás chybí? Poruba je nejlepší adresa pro bydlení v Ostravě, ale chybí jí zázemí pro kulturu (divadlo, kino, kluby…) a  větší hotel pro návštěvníky. Jak by podle vás měla Poruba vypadat za 10 let? Bude to moderní a  bezpečný městský obvod s  funkční (městskou) infrastrukturou. Problémy občanů půjdou vyřešit na  dálku elektronicky, nebo ve smart reprezentativní (nové, zrekonstruované) radnici. Bude dostavěný DK POKLAD, kde se budou potkávat lidé ze širokého okolí, bude dostavěná prodloužená Rudná, a  tím bude projíždět přes obvod minimum tranzitní dopravy, v celém obvodu nebude jediný prostředek MHD na  naftu, u  Porubského zámku bude krásné místo pro odpočinek a relaxaci, na ulici neuvidím ani jeden odpadek díky podzemním kontejnerům… Prostě to bude místo, kde budeme rádi žít my i naše děti.

34 let, Manažerka marketingu, zastupitelka

41 let, proděkan VŠB – TUO, radní Poruby Poslední 4 roky působíte v roli zastupitele/radního městského obvodu v Porubě. Co pro vás bylo v této roli nejobtížnější?

Co vás samotné uplynulé roky naučily, v čem jste se posunula dále? Musím říci, že mi tato nová zkušenost dala opravdu moc a děkuji za ni. Naučila jsem se přemýšlet o tom, co chtějí lidé kolem mě, jak vlastně uvažují, co je pro ně důležité. Nehledě na to, že jsem se spoustou zajímavých lidí seznámila. Dále jsem pochopila, proč jdou některé věci tak pomalu, ačkoli jsou prioritní, kde jsou určitě slabiny celého systému, takže v této roli jsem se naučila větší trpělivosti. V čem je Poruba vlastně fajnOVA a co jí naopak podle vás chybí? Myslím si, že Poruba je opravdu skvělé místo pro život, člověk tu najde vše, co potřebuje, jak k bydlení tak trávení volného času. V současné chvíli jí však bohužel chybí kulturní centrum, jako je dosud rozestavěný Poklad. Nicméně musím říci, že i přes těžkosti, kterými za  ty roky prošel, se v  poslední době podařilo celý proces rekonstrukce posunout o kus dál a já skutečně věřím, že už nebude dlouho trvat a bude opět pro občany Poruby zprovozněn.

Eliška Konieczná

60 let, jednatelka, zastupitelka Poslední 4 roky působíte v roli zastupitelky městského obvodu v  Porubě. Co pro vás bylo v této roli nejobtížnější? Pro mne bylo nejobtížnější pochopit, že úřad se opravdu nedá řídit jako vlastní firma, ale je důležité k věcem přistupovat jako ve  vlastní firmě. Chci tím říct, že je třeba vnímat zodpovědnost k úřadu i městu jako k tomu, co je naše, ne jen tak někoho nebo nikoho, jako k tomu, na čem nám záleží, o co se chceme starat a rozvíjet.

Lucie Baránková Vilamová

Robert Čep

Proč do toho chcete jít znovu, proč vlastně znovu kandidujete? Jsem člověk, který rád posouvá věci dále a  hledá cesty, jak by to mělo jít, i  když mu všichni tvrdí, že to nejde. Myslím optimisticky a  jednám konstruktivně. Bohužel pořád kolem sebe vidím, že je těchto lidí v politice stále ještě nedostatek, proto kandiduji.

Poslední 4 roky působíte v roli zastupitelky městského obvodu v  Porubě. Co pro vás bylo v této roli nejobtížnější? Na začátku mého působení v komunální politice pro mě bylo těžké zvyknout si na poměrně zdlouhavé procesy, které ve  veřejné správě fungují. Vše, co člověk chce nebo plánuje, trvá měsíce, někdy i roky, nikoli týdny, jak jsem tomu byla ze své profese zvyklá. Dále mě překvapilo, že mnohdy vítězí politický kompromis nad zdravým rozumem. Málokdo je v  politice ochoten převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy.

Proč do toho chcete jít znovu, proč vlastně znovu kandidujete? Myslím si, že obvod Poruba potřebuje v  zastupitelstvu lidi jako jsem já, upřímné, zodpovědné a  s  životními zkušenostmi. V čem je Poruba fajnOVA a co jí naopak podle vás chybí? Poruba je fajn, protože se oproti minulosti posunula více k lidem. A protože stárne, chybí jí podle mého další domov důchodců. Jak by podle vás měla Poruba vypadat za 10 let? Naše Poruba by měla být hlavně stále zelená, čistá s upravenými záhony, bez zchátralých staveb a  být vyhledávaným domovem všech generací.


Volební noviny | str. 7 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Pár vybraných příkladů, co se nám v Porubě podařilo Strategický rozvoj obvodu – konečně ho máme

Poklad a jeho amfiteátr

Zhruba 3 roky jsme dávali dohromady data, která nám pomohla následně vytvořit strategický plán Poruby. Nazvali jsme jej FAJNOVA PORUBA, protože je fajnova, ale také proto, že Poruba je součástí Ostravy a při plánování jsme navazovali na strategický plán Ostravy FAJNOVA. Spolupráci mezi městem a obvodem považujeme za jeden z klíčových předpokladů rozvoje města. Proč strategický plán? Protože je důležité dívat se kupředu. Kde bude náš obvod za 5, 10, 20 let? Na tom se přece podílíme již všichni dnes… Již dnes tvoříme základ toho, kdo a v jakých podmínkách tu bude za pár let žít. Rozvoj musí dávat smysl, každá část Poruby musí participovat na společném cíli, každá aktivita by měla zapadat do celkového komplexního plánu. Veřejný prostor (a myslíme tím prostory náměstí, silnic, škol, kulturních stánků, sportovišť atd.) je přece něco úžasného a musíme se na něm podílet my všichni pro generace příští.

Poklad je „poklad“ v každém smyslu slova. Magistrát nyní potřetí zahajuje boj o jeho znovuzprovoznění. Třetí výběrové řízení, třetí stavební firma, rozhodně již není prostor něco jen tak zkoušet. Přes celkově tristní situaci se povedlo něco dobrého, kromě jiného upravit projektovou dokumentaci tak, aby v Pokladu následně vzniklo malé kino, aby tu bylo nové parkování. A pak to vše přivolalo diskusi nad nefunkčním amfiteátrem letního kina, který nebyl řešen vůbec. Letos se tak sešly nápady a zájem vedení Pokladu, zástupců festivalu Kamera OKO a nás z městského obvodu zpřístupnit amfiteátr alespoň na některé akce. Nakonec se to díky vzájemné spolupráci povedlo lépe, než jsme čekali. Amfiteátr tak mohl letos oslavit své 50. narozeniny svým znovuzprovozněním. A za vším stojí vůle a spolupráce.

Podzemní kontejnery, protože nechceme Porubu jako smetiště Úplnou novinkou, kterou jsme přinesli do ulic Poruby, jsou podzemní kontejnery. Dosud nebyla tato technika v našem městském obvodu používána. Přitom jde o stále se rozšiřující trend v mnoha v mnoha evropských i českých městech. Hlavní výhody podzemních kontejnerů jsou především v tom, že zlepšují estetiku okolí, při efektivním vývozu nezapáchají, eliminuje se problém s  lidmi bez domova vytahující odpadky z kontejnerů, mají větší kapacitu v podzemí, a tím šetří místo nad povrchem. Veřejný prostor lze totiž využít daleko účelněji a estetičtěji než zastavěním klasických popelnic. V současné době jsou již kontejnery na 8 místech v Porubě a ještě v letošním roce přibydou další, tentokrát v okolí ulice Bulharské, Koruny a U Soudu.

Projekt Zelená Porubě jako participativní rozpočet obvodu

Galerie Dukla – nový veřejný prostor pro lidi Galerie Dukla je výsledkem aktivity místních obyvatel, kteří přišli s myšlenkou na její vznik na akci Městské zásahy Ostrava, spolupráce odborníků, kteří záměr rozpracovali a rozšířili o kultivaci předprostoru, a aktivního přístupu pracovníků úřadu, kteří této na  pohled drobné, avšak velmi komplikované rekonstrukci věnovali mnohé. Chtěli jsme ukázat, že veřejný prostor může být zajímavý, že umí dát lidem důvod se ve městě zastavit, ne jím jen proběhnout. Chtěli jsme také vytvořit další prostor pro umění, protože toho není v Porubě ani zdaleka dost. Jestli se nám to povedlo, posuďte sami…

Zelená Porubě s podtitulem Tvoříme Porubu společně umožňuje obyvatelům Poruby spolurozhodovat o tom, jak městský obvod využije část svého rozpočtu. Každým rokem je na tento projekt vyčleňována nemalá částka, aktuálné probíhá již třetí ročník s alokovanou částkou 1,5 milionu korun. Každý z Porubanů starších 15 let může předložit konkrétní návrh na to, jak by se mělo změnit veřejné prostranství. Návrhy jsou zveřejněny a sami občané si v transparentní hlasování vybírají, které navržené projekty chtějí realizovat. Z tohoto rozpočtu už bylo např. realizováno: pítko na  Hlavní třídě, discgolfové hřiště u  bývalého stadionu TJ VOKD, oprava schodiště na ulici Josefa Skupy a další jsou buď v přípravě, nebo v realizaci.

Rekonstrukce Bludného balvanu – památníku obětem první a druhé světové války Nová podoba památníku u Bludného balvanu ve Vřesinské ulici byla slavnostně odhalena 19. října 2017. Pietní místo, kde si Poruba připomíná důležité události svých i národních dějin, si už dávno zasloužilo důstojnou podobu, a proto jsme si vzali za své jeho rekonstrukci. Nová podoba místa spojila všechny důležité prvky – památníky obou světových válek, přírodní památku Bludný balvan a památnou lípu vysazenou u příležitosti osvobození republiky – a vytvořila tak celistvý a důstojný veřejný prostor. Dominantní je použitý materiál, korodující plech, jehož pláty tvoří výchozí plochy a vystupují v památník se jmény obětí. Radikální proměna místa byla pro mnohé překvapením, po necelém roce provozu vidíme, jak se řešení osvědčilo, a že zapadá do prostředí tak, jako by tam památník stál již dlouhá léta. V roce 2018 jsme za tuto realizaci obdrželi Čestné uznání Stavby MSK.

Bezpečnost našich dětí aneb Kamery do všech školek

Získali jsme ocenění Obec přátelská seniorům Jsme hrdi na to, že se nám podařilo získat dotaci dva miliony korun a titul v soutěži Obec přátelská seniorům, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Kromě aktivit, které již dlouhodobě fungují, např. dva domy s pečovatelskou službou, kluby seniorů či mnoho nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských akcí (např. setkání jubilantů, Seniortančírny, kurzy nordic walkingu, sportovní hry seniorů atd.) se snažíme přicházet s novými cestami, které bourají mezigenerační bariéry a zpříjemňují a obohacují jejich stáří. Stavíme nové Komunitní centrum, zpracováváme projektovou dokumentaci na nové komunitní bydlení pro seniory, realizujeme koncerty pro seniory ku příležitosti jejich jubilea a dále rozvíjíme nové a zajímavé aktivity pro seniorskou obec.

Posilujeme bezpečnost našich dětí, instalujeme do školek kamerové systémy. Dnes jsou již monitorovány všechny školky na území městského obvodu. Rodiče tak mají jistotu, že jsou jejich děti ve školce v bezpečí a že se do budovy nedostane nikdo nepovolaný. Díky kamerám jsou také školky více chráněny před vloupáním či vandaly. Kamerové systémy sledují vstupy do školek a bezprostřední okolí. Podobně jsou ošetřeny také základní školy, které jsou v době výuky zamčeny a dovnitř se lidé dostanou jen tehdy, pokud jim budovu odemkne obsluha vrátnice.

Podporujeme drobné prodejce, výrobce a podnikatele – SDÍLKO Pro drobné lokální podnikatele jsme připravili zcela novou netradiční prodejní výstavu jejich výrobků a  služeb. Několik desítek prodejců, výrobců a  designerů má možnost nabídnout, ukázat či představit své zajímavé, nevšední a výjimečné produkty nebo služby. Velmi nás těší, že poptávka po této možnosti prezentace převyšuje kapacity. Návštěvníci této akce si tak mohou prohlédnout např. různé módní značky oblečení, designový nábytek, umělecké výrobky, zúčastnit se workshopů od balení dárku přes výrobu šperků až po to, jak si správně čistit zuby. Návštěvníci si zde mohou zakoupit kvalitní domácí produkty, med či dětské botičky a mnoho dalšího. Kromě těchto „rotujících“ vystavujících si v průběhu akce návštěvníci mohou prohlédnout i stálou výstavu věnující se porubskému veřejnému prostoru. V některých dnech byl součástí Sdílka i zajímavý doprovodný program přednášek architektů, projektantů a jiných profesí, po celou dobu expozice fungovala speciální „sdílková“ kavárna.

Nové kulturní aktivity – Cirkulum Do ulic Poruby jsme přivedli nové kulturní aktivity. Jednou z nich je velmi oblíbená akce třídenního mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla s názvem Cirkulum, kterou již třetím rokem realizujeme se spolkem Cirkus trochu jinak. Na  Hlavní třídu, kde se akce koná, přivedl tento festival desítky skvělých mimů, bravurních klaunů, vrcholových artistů či zajímavých kejklířů a  zároveň tisíce diváků nejen z Moravskoslezského kraje. Umělci jsou z celého světa a předvádějí skutečně špičkové výkony ve svém oboru. Hlavní třída se tak na pár dnů v roce pravidelně mění v bulvár, který připomíná La Ramblu ve španělské Barceloně. Zdroje: snímky z facebookové a webové stránky městského obvodu Poruba, www.fajnovaporuba.cz


Volební noviny | str. 8 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

„Do každé z hlavních etap svého života – studia, byznysu, otcovství i politiky – jsem šel naplno,“ říká Tomáš Macura Nelituje jakékoliv zkušenosti, která ho během jeho života potkala, a tvrdí, že každá změna ho posunula dál. Muž, jenž dvě desetiletí působil na vysokých manažerských postech, se nebál z vrcholu odejít na otcovskou dovolenou, aby se stejně naplno jako své kariéře mohl věnovat synovi. A s tímtéž nasazením se o něco později pustil i do své další životní role – postu primátora Ostravy. Přestože za sebou neměl žádné politické zkušenosti, nebo možná právě proto, v nové životní etapě uspěl. Ostrava je v perfektní ekonomické kondici, v lepší než kdykoliv dřív. Ostrava pod vedením Tomáše Macury nabyla na  sebevědomí a  začala se zpříma dívat do očí evropským metropolím. Smývá ze sebe poslední zbytky nelichotivého přívlastku „černá“ a  – což je stejně podstatné – je v  perfektní ekonomické kondici. On sám svůj podíl na  všech pozitivních změnách ale příliš nepřeceňuje. „Mám jen jeden z jedenácti hlasů v radě a jeden z pětapadesáti v  zastupitelstvu. Nemám takovou rozhodovací pravomoc, jakou jsem měl ve vedení firmy, a náměstky, které mám kolem sebe, jsem si z větší části nevybral a ani nejsou mými podřízenými. Nemohu je motivovat ani výší platu ani žádnými odměnami,“ konstatuje. „Jsem dnes spíš v roli mo-

derátora. To je něco, co jsem se musel naučit. Mám rád diskusi a rád se o věcech bavím. Ale – dokud jsem působil ve firmě – pak občas přišla chvíle, kdy jsem musel bouchnout do stolu a říct, že sice děkuji za názory, ovšem bude to tak a tak. Na radnici takto ovšem většinou postupovat nemohu, a o to je to složitější. Takže si opravdu cením, že se nám ve vedení města podařilo vytvořit spolupracující tým a  atmosféru, v  níž vznikají pro Ostravu přínosné projekty. A že máme funkční radnici schopnou nejen sestavit dlouhodobý strategický plán, ale také úspěšně realizovat jeho jednotlivé body.“

Běh je krásná věc. Nic k němu nepotřebujete, čistí hlavu a pomáhá udržet si váhu. Tomáše Macuru můžete často vidět, jak přichází do  práce pěšky nebo při-

jíždí na kole. Na tom růžovém, kterých je teď plné centrum. „Tři roky jsme se snažili dostat bikesharing do  Ostravy. A  letos se to konečně povedlo. Já sám toho využívám hojně, když mám schůzku v  centru města, beru hned kolo, pokud ovšem na  stojanu ještě nějaké je. Je to pohodlné, rychlé, prohlédnu si přitom město a ještě k tomu mám nějaký pohyb,“ usmívá se s  tím, že kolo mu naprosto vyhovuje. „Jako introvertně založený člověk mám raději individuální sporty. Dřív jsem se dost věnoval běhu, což je krásná věc. Navíc k  němu nic moc nepotřebujete. Když se setmělo, vyrazil jsem si přímo z kanceláře zaběhat v Komenského sadech. Udělal jsem pět kilometrů, dal si sprchu a mohl znovu začít pracovat s čistou hlavou.“ Nedávno se ale začala ozývat kolena, takže musel běhání omezit. Zůstalo kolo, které je ke kloubům šetrné. „Najezdím na něm několik tisíc kilometrů ročně, asi víc, než v  posledních letech odřídím v  autě,“ podotýká a  zmiňuje, že se už několik let zapojuje i do charitativního cyklomaratonu, při němž musí tým v limitu 111 hodin ujet 2 222 kilometrů. „To je docela velký záběr, ale stojí to za  to,“ oceňuje. „Kromě toho mám možnost být na kole sám sebou. A bonusem je, že na rozdíl od mnoha jiných politiků mám stejnou váhu jako před čtyřmi lety,“ poznamenává a  neopomíná podotknout, že se na jeho dobré kondici i  náladě podílejí také domácí zvířata. Vlastně psí slečny, Bibi a  Vendulka. „Nemám na  ně bohužel tolik času, kolik bych chtěl, ale stejně je to radost. Zvířata nic nepředstírají a  jsou upřímná. Když je nebavíte, dají vám to najevo,“ vypráví o tom, jak si kdysi splnil sen mít vlastního psa. „Vždy jsem po nějakém toužil, takže když jsem se osamostatnil, koupil jsem si foxteriéra, takovou tu Čapkovu Dášeňku. Jenže tohle byl pes Hawkeye podle lékaře ze seriálu M.A.S.H. Od té doby máme doma trvale několik zvířat, právě teď osmiletou Bibi, křížence teriéra a čivavy, a tříletou novofundlanďanku Vendulku. Jsou to úplně odlišná plemena – teriéři jsou hyperaktivní baviči, novofundlanďani klidní a  přátelští obři. A  ty naše dvě fenky jsou typickými představitelkami svých ras. Přestože Bibi, kterou jsme kdysi přivezli z útulku, kde se ocitla poté, co jí kdosi pře-

OSTRAVA MODERNÍ METROPOLE VOLBY 2018 5. a 6. října

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: Production Team s.r.o.; SILVER B.C., s.r.o.

razil nohy, má sotva tři kila a Vendulka o dobrých padesát víc, umí si malá zjednat pořádek. Nohy jí zlomili, ale sebevědomí ne,“ vypráví Tomáš Macura o  dvou čtyřnohých členech domácnosti, kteří dávají jeho životu další potřebný rozměr.

Čerpám z doposud nabytých zkušeností a stále nabírám nové. Z  jeho vystupování i  úvah o  budoucnosti je patrné, že se k tomu, že je prvním mužem třetího největšího města republiky, nijak neupíná. Není na  své funkci ekonomicky ani mentálně závislý a  ví, že všechno může být jinak. Bere to hlavně jako velký závazek a  další ze svých životních příležitostí. „Když dorůstala dcera Lucka, měl jsem naplno rozjetou kariéru, pracoval jsem sedm dní v  týdnu. Takže z  té doby si z  domova pamatuji jen střípky. Když jsem ráno odcházel, dcera ještě spala, když jsem se večer vracel, už spala. Uniklo mi její dětství,“ přiznává. „Když se nám pak narodil syn Vojta, řekl jsem si, že stejnou chybu už neudělám. Byl jsem tehdy v pozici generálního ředitele farmaceutické společnosti a kolegům jsem s ročním předstihem oznámil, že odejdu na otcovskou dovolenou a budu se starat o kluka. Byl jsem s ním doma přes tři roky a bylo to nejšťastnější období mého života. Navíc mi úplně otevřelo oči. Nikdy předtím jsem nedoká-

zal docenit, kolik je doma práce. Naučil jsem se žehlit, zjistil jsem, kolik praček se za den vypere, chodil jsem nakupovat a začas jsem věděl, kde co v jakém regálu je. Vařil jsem, syna vozil do školky a  ze školky, vodil ho do  kroužků, chystal mu svačiny. Mezitím se své kariéře mohla naplno věnovat moje žena, já byl mužem v domácnosti. Byl to úplně jiný život. Teď se s  velkou pokorou a obdivem dívám na ty, kteří s dítětem zůstanou doma napořád. Je to práce na  plný úvazek,“ uznává a  podotýká, že toto období velice přispělo k  jeho pocitu životního naplnění. „Když je člověk mladý, má potřebu se prosadit, něco dokázat, vydělávat. Já svou dvacetiletou byznys kariéru nasával plnými doušky. Otcovská dovolená pak doplnila můj hodnotový rámec. A  nyní, na  radnici, jsem ve  fázi, kdy čerpám ze všech doposud nabytých zkušeností ve prospěch Ostravy a stále ještě nabírám zkušenosti nové. Až skončí i  toto období, a věřte, že nechci být v politice příliš dlouho, určitě přijde zase něco nového, něco, co mě bude inspirovat a  otevře mi i  další rozměr života. Ale teď jsem tady, na  ostravské radnici, v  plné práci uprostřed projektů, které jsou připraveny, a  na  dosah jejich realizace a uvedení do života. Jako zkušený manažer a  hlavně velký ostravský patriot bych od rozdělané práce nerad odcházel. Chci se proto pokusit o  obhajobu svého mandátu ještě na  jedno čtyřleté období.“

Tomáš Macura

ANO Ostrava - Poruba; volební noviny 1. díl  
ANO Ostrava - Poruba; volební noviny 1. díl  
Advertisement