Page 1

VOLEBNÍ NOVINY OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Tomáš Macura: Jestli chci pokračovat? Ano! Jsem uprostřed rozdělané práce. Chci dosáhnout toho, aby se Ostrava stala moderní regionální metropolí a aby tak byla i vnímána. Projekty, které jí k tomu pomohou a současně zlepší kvalitu života Ostravanů, jsou rozpracovány a připraveny k realizaci. Chci mít jistotu, že se je podaří dotáhnout do finále. Proto chci být u toho. Na  post primátora jsem před čtyřmi roky nastoupil jako politický nováček, po  více než dvacetileté kariéře v  byznysu a po otcovské dovolené. A s cílem, že svoje manažerské zkušenosti využiji ve  prospěch Ostravy, kterou očistím od  korupčních kauz, jež do  roku 2014 hýbaly médii. Přestože jsem svůj záměr netajil, nedlouho po  příchodu na  radnici jsem se sám stal terčem korupční nabídky. Oznámil jsem to policii a dal tak jasný signál, že stejně budu postupovat i  v  jiných podobných případech. Zároveň jsme prošetřili všechny otevřené zakázky a některé podezřelé zrušili. A nezůstalo jen u toho. V následujících čtyřech letech jsme výrazně snížili zadlužení města z  výchozích 3,8 miliard korun na  2,3 miliardy. Zatímco v  roce 2014 představovalo zadlužení v přepočtu na jednoho obyvatele 13 tisíc korun, nyní je to přibližně 8 tisíc. Ostrava je dnes nejméně zadluženým velkým městem republiky a  také jedním z  nejlépe hospodařících. Díky tomu má nyní nejvyšší ratingovou známku, jakou může město v  České republice získat – A1 pozitivní – stejnou jako má již déle Praha nebo Brno. Kdybychom například na realizaci našich strategických plánů potřebovali externí finance, díky skvělému ratingu je získáme za lukrativních podmínek.

více než 1 100 neekologických kotlů, což představuje úbytek téměř 100 tun prachu v  ovzduší ročně. Přispěli jsme k  tomu i  finančním příspěvkem a  nabídkou bezúročných půjček z  městského rozpočtu. Zahájili jsme také systémové kroky k  zatraktivnění ekologické veřejné dopravy, kdy jedním z hlavních cílů je, aby se lidem ve městě lépe dýchalo. Mimochodem, Dopravní podnik Ostrava je první velký dopravní podnik v republice, jenž deklaroval, že od roku 2020 přestane používat dieselové motory.

Ostravu vnímám jako moderní regionální metropoli.

Ostrava je jedním z nejlépe hospodařících měst. To, že město dobře hospodaří, nám umožňuje se zavázat k  nezvyšování místních daní a poplatků pro obyvatele i podnikatele. A to přesto, že Ostrava má stále nejnižší možnou daň z nemovitostí, nižší než řada měst a obcí v okolí. Přestože neustále stoupají náklady na  odpadové hospodářství, držíme již řadu let poplatky za komunální odpad na nezměněné výši. Prosperita města se odráží i  na  jeho třiadvaceti obvodech – dotace k  jejich financování jsme dokázali zdvojnásobit z  původních zhruba 700 milionů korun na  1,4 miliardy. Nyní tedy mají více finančních pro-

středků ke svému rozvoji a  zlepšování podmínek pro život svých obyvatel. Samozřejmě se nesoustřeďujeme jen na  finance, i  když – přiznejme si – hrají velkou úlohu ve  všech sférách. Jsou nezbytné, chceme-li zlepšovat životní prostředí a  v  souvislosti s  tím investovat například do  ekologizace dopravy nebo do nové zeleně. Potřebujeme je k tomu, aby se Ostravané mohli

ve svém městě cítit bezpečně, neobejdeme se bez nich, chceme-li podporovat rozvoj kultury, sportu či přispět k oživení a estetizaci města.

Výrazně jsme snížili zadlužení města. Zvlášť vážně bereme oblast životního prostředí. I díky našemu velkému úsilí

se blíží k úspěšnému konci likvidace snad největší ekologická zátěže města – lagun Ostramo. Tím, jak se postupně snižuje vliv průmyslu na znečištění ovzduší, roste význam opatření zaměřených i  na  další zdroje znečištění, zejména lokální topeniště a  dopravu. Za  velký úspěch uplynulého čtyřletého období považuji, že se v  Ostravě podařilo motivovat majitele k výměně

Zda se nám naše úsilí daří, musí posoudit lidé, kteří v Ostravě žijí, nebo o tom přemýšlejí. Věřím, že jejich počet do  budoucna poroste a  že zastavíme i odliv mladých. To se nám povede jen tak, že Ostrava bude mít co nabídnout: jak příjemné životní prostředí a podmínky k bydlení, tak i zajímavou a  dobře placenou práci, kvalitní školy i  bohaté možnosti sportovního a  kulturního vyžití. To vše je součástí nového strategického plánu rozvoje města do roku 2023, který jsme pod značkou FajnOVA zpracovali se zapojením více než 20 tisíc Ostravanů. Obsahuje přes 200 projektů, od těch menších, zaměřených například na  úpravu veřejných prostranství, až po ty vlajkové, jako jsou třeba vybudování nového koncertního sálu, muzea dopravy, komplexní modernizace městské nemocnice nebo založení nových městských parků. Některé z těchto projektů vznikly díky nápadům aktivních občanů. Spousta z nich už je připravena a my se dostáváme do fáze, kdy bychom mohli všechny ty krásné věci, u  nichž jsem si jistý, že zlepší život Ostravanů a  promění naše město na  metropoli v plném smyslu toho slova, uvést do života. Další čtyřleté období by nám to umožnilo. Proto jsem se rozhodl kandidovat znovu. Protože chci být u toho.

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR, PŘIJĎTE TO S NÁMI PROBRAT JEDEME ZA VÁMI KÁVA | KOBLÍŽKY | ZÁBAVNÉ KVÍZY Provoz kavárny vždy od 13 do 18 hodin. Kde nás najdete? Čtěte na straně 3.


Volební noviny | str. 2 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Pracujeme a máme výsledky

Investujeme miliardy do MHD. Nové tramvaje mají klimatizaci, wifi i USB

Ostrava vzkvétá, má před sebou ambiciózní projekty. Aby město získalo další prostředky ke svému rozvoji, mohlo by si jednoduše pomoci i navyšováním místních poplatků a daní. „Takovou cestou jít nechceme,“ odmítá primátor Tomáš Macura možnost, jak poměrně bezpracně naplnit městskou kasu. „Neudělali jsme to ani v  předchozích čtyřech letech. Umíme dobře hospodařit,“ objasňuje a  dodává, že město naopak dotuje spoustu činností, které by jinak musely být v plné výši hrazeny jeho obyvateli. Například poplatky za  komunální odpad drží už více než deset let na úrovni 498 korun za osobu a  rok, a  to přesto, že náklady rostou. I daň z nemovitostí je na nejnižší možné úrovni. A  dotována je samozřejmě i  veřejná doprava. „Komunisté nás kritizují, že MHD by měla být zdarma. Nevšiml jsem si, že by to oni za své 40leté vlády zavedli,“ usmívá se primátor. „Co je zadarmo, toho si nikdo neváží. Ale nejsme necitliví. Seniorům 65+ poskytujeme MHD zdarma už od  roku 2015. Letos jsme výrazně snížili jízdné studentům. A  všichni mohou profitovat ze sloučení Ostravy do jedné tarifní zóny.“

Zbytečně neutrácíme. I proto nemusíme zvyšovat daně a poplatky. To, že město dobře hospodaří, je patrné ve všech sférách. „Zbytečně neutrácíme a  hledáme úspory,“ pojmenovává skutečnost náměstek primátora Radim Babinec, který má ve své působnosti majetek, kapitálové účasti a veřejné zakázky. „V  Ostravě skutečně funguje sdružený

nákup, díky němuž se nám daří dosahovat velkých úspor. A nejde jen o velké komodity typu plyn a elektřina, ale také o relativní drobnosti. Za našeho působení jsme vybrali nového dodavatele služby sdružených nákupů. Byla to sice velmi složitá veřejná zakázka, od které nás všichni odrazovali, ale výsledkem je 60procentní úspora nákladů na provoz zmíněného systému, což představuje zhruba 7 milionů ročně,“ nastiňuje konkrétní příklad Radim Babinec a dodává, že v uplynulém funkčním období se vedení města zaměřilo i  na  úspory cestou zefektivňování městských společností. „Snížili jsme například počty členů orgánů společností, omezili jejich odměny a  také jsme zredukovali počet těchto společností jejich sloučením v případech, kde to dávalo smysl.“

Ostrava bezpečnější po všech stránkách. Ostrava má po  Praze nejpočetnější městskou policii v republice. I podpora ostatních složek tzv. integrovaného záchranného systému je v porovnání s jinými českými městy vysoce nadstandardní, což je jedním z  důvodů, proč klesá kriminalita a bezpečnost ve městě se objektivně zvyšuje. Samostatnou kapitolou je bezpečnost v  MHD podporovaná instalací kamer ve vozidlech, SOS tlačítky i  přítomností asistentů přepravy a strážníků.

Aby lidé upřednostňovali ekologickou MHD před auty, musí být veřejná doprava komfortní, bezpečná, rychlá a cenově výhodná. „Pořízení nejmodernějších švýcarských tramvají, jimiž zahajujeme generační obměnu vozidel MHD – zakrátko již zcela bez dieselů – špičkový odbavovací systém, bezpečnostní kamery, rozšiřování asistentů přepravy, inteligentní řízení křižovatek s  preferencí MHD, budování odstavných parkovišť – i tím cílíme k lepšímu ovzduší v Ostravě,“ říká Tomáš Macura.

„O bezpečnost občanů ale dbáme i  jinak,“ doplňuje primátor Tomáš Macura. „Všechny obecní byty postupně vybavujeme požárními hlásiči a  tam, kde je to účelné, i detektory oxidu uhelnatého. V  rámci republiky je takové opatření unikátní,“ zdůrazňuje a  dodává, že k  bezpečí občanů jednoznačně patří – byť to tak na  první pohled možná nevypadá – i  opravené cesty a  chodníky a  kultivovaný veřejný prostor. „K  nejvýznamnějším počinům uplynulých čtyř let patří třeba zrekonstruovaná Nádražní třída, kde došlo ke zklidnění dopravy, loni nově otevřená a hezčí Českobratrská nebo kruhový objezd na  hladnovském kopci. Úspěch slaví i  námi zavedené granty na  zkvalitnění veřejného prostoru. A  budeme pokračovat dál. Záměry na zahloubení ulic Bohumínské nebo Místecké nejsou utopií, ale projekty, které kromě vyšší bezpečnosti a ekologie odstraní i dnešní necitlivé bariéry ve městě. Obdobně i  připravovaná přeměna náměstí Republiky s novým kruhovým objezdem. Všechny zmíněné akce jsou ostatně součástí strategického plánu do roku 2023, který kromě jiného zahrnuje i výstavbu nových komunálních bytů, nové parky a  zeleň, rozšíření sportovní a  kulturní infrastruktury ve městě, projekty zacílené na mladé rodiny s dětmi i seniory a  také na  propojování všech věkových skupin. Prostě pracujeme. A věříme, že výsledky jsou na Ostravě znát.“

Na ozdravné pobyty dětí město letos poskytlo rekordních 22 milionů korun Příspěvek na dítě byl navýšen ze 4 500 na 6 tisíc korun. To dává školám možnost vybrat kvalitnější dodavatele služeb. Do  Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší přispělo město částkou více než čtyřikrát vyšší, než tomu bylo před čtyřmi lety. „Z fondu jsou hrazeny čtrnáctidenní pobyty dětí na  horách. Letos vyšleme za  čerstvým vzduchem rekordní počet dětí,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová s tím, že navýšení příspěvku na jedno dítě zajistí kvalitnější stravu a ubytování.

Kotlíková kancelář a bezúročné půjčky z městského rozpočtu zabodovaly Ostrava pomohla občanům, kteří žádali o kotlíkovou dotaci do té míry, že nemuseli z vlastního doplácet ani korunu. „A  nešlo jen o  finanční podporu,“ podotýká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Chtěli jsme to občanům města co nejvíc ulehčit, proto jsme otevřeli kotlíkovou kancelář, pořádali semináře a  v  druhém kole jsme navíc rozeslali letáky se všemi potřebnými informacemi. Náš akční přístup ocenilo i ministerstvo životního prostředí. Stejně chceme postupovat i při třetí výzvě.“

Ctíme historii a ceníme si uměleckých děl. I těch, která nejsou přímo na očích Jedním ze symbolů Poruby je památkově chráněný Oblouk. Reliéf, který ho zdobí, nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

No tak, jen si to přiznejte! V Ostravě se nenudíte a ani se dost dobře nudit nemůžete! Problém je spíš opačný. Najít čas na to, aby člověk stíhal všechno, co ho zajímá. Nabídka je přepestrá… „Často váhám, kterou akci si vybrat. Nezřídka se překrývají,“ přiznává primátor Tomáš Macura. „Mám z toho ale dobrý pocit. Kulturní projekty, mnohdy jedinečné i  v  rámci Evropy, dávají Ostravě punc výjimečnosti. Když vidím, kolik lidí z republiky i zahraničí se sem sjíždí na  Colours of Ostrava, jaký zájem je o Svatováclavský hudební festival, jenž mimochodem začíná v  září, s  jakým ohlasem se setkávají Shakespearovské slavnosti, Janáčkův máj a mnohé jiné, byť i rozsahem menší počiny, říkám si, že podpora kultury z  rozpočtu města je dobrou investicí. Ta letos poprvé překročila miliardu korun. Jasně, je to spousta peněz, ale stojí to za to!“

Ostrava podle jeho slov udělala ve sféře kulturních nabídek obrovský krok kupředu. „A pokračujeme dál, protože

zmíněné investice se výrazně pozitivně podílejí na kvalitě života ve městě,“ říká Tomáš Macura. „Ve zrekonstruovaných městských jatkách najde sídlo galerie Plato, v jejich přístavbě by mělo vzniknout multižánrové kulturní centrum. Chystáme se postavit koncertní halu, která by reprezentovala město a byla důstojným zázemím pro Janáčkovu filharmonii. Ta dnes hraje ve starém kulturáku s  nevalnou akustikou. Přitom když vidím, jaký efekt má třeba nová koncertní hala v  Katovicích, kam se sjíždějí lidé z celého světa, chci to i  pro Ostravu. Právě vyhlašujeme mezinárodní architektonickou soutěž se dvěma základními požadavky. Na špičkovou akustiku i architekturu.“

Foto: Roman Polášek

Výdaje na kulturu překračují miliardu

„První obvod patří do památkové zóny, proto ke všemu, co zde děláme, přistupujeme zvlášť citlivě. Stejné to bylo u  zmíněných dvou uměleckých děl, jejichž zrestaurování stálo 800 tisíc korun,“ říká porubská místostarostka Zuzana Bajgarová a  zmiňuje připravovaný projekt informační stezky vedoucí kolem porubských míst se zajímavými uměleckými díly.

Investujeme do rozvoje Zoo Ostrava Ostravská zoo se stále častěji umísťuje na nejvyšších příčkách celostátních žebříčků návštěvnosti. Má co nabídnout. Odchovaná mláďata vzácných druhů, interaktivní expozice, modernizace pavilonů… Není divu, že ostravská zoo přitahuje stále větší pozornost návštěvníků nejen z České republiky. „Vzrůstajícímu zájmu veřejnosti už neodpovídá kapacita a  kvalita parkoviště, je třeba zlepšit i  dopravní obslužnost v okolí zoo. Právě do této sféry se chystáme investovat,“ říká náměstek primátora Radim Babinec.


Volební noviny | str. 3 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Kavárna ANO – kavárna s příběhem Dveře kavárny se otevírají a na vás dýchne nejen vůně nápoje, jenž jí dal název, ale také atmosféra známá z filmů pro pamětníky. Zastavte se na moment a podívejte se společně s námi na Ostravu tak trochu jinýma očima. Nechoďte do  kavárny, kavárna přijde za vámi! A rovnou na 19 míst v Ostravě, která jsou hezky přehledně rozepsána hned vedle, v pravém sloupci… A buďte si jisti, že to nebude kavárna ledajaká! Pamatujete na Kavárnu ANO, která vznikla před čtyřmi lety během volební kampaně v centru Ostravy v Puchmajerově ulici? Ukázala, že na tomto místě může něco podobného velmi dobře fungovat, a že za dobrými a originálními nápady si lidé najdou cestu. Dnes na stejném místě najdete kavárnu – byť jinou – stále a v centru Ostravy jich během pár let přibylo hned několik. Letos první Kavárna ANO přivítá hosty už ve  středu 5. září na  Masarykově náměstí, kde bude otevřena od  13  do  17  hodin. Je pojata jako návrat ke kořenům, návrat do časů první republiky, kdy Ostrava byla krásným, noblesním městem, jehož životem tepajícími kolonádami se v neděli procházely rodiny s dětmi a sousedé se zastavovali na  kus řeči. „Kavárny ANO jsou tentokrát takovým malým nahlédnutím do  období vzniku republiky, kdy panovala společenská pravidla, která také byla dodržována. Nemáme tím na mysli nic svazujícího. Prostě jen to, že lidé zdravili své sousedy, že se častěji než dnes ozývala slova prosím a děkuji a že určitou úroveň měly i diskuse, byť jejich aktéři byli zcela rozdílných názorů. A že slušné chování přispívalo i k dobré náladě. Možná někdo

řekne, že si tu dobu idealizujeme. Není to tak, uvědomujeme si všechny její aspekty. Ale pravidla společenského chování tehdy byla respektována a byla základem komunikace mezi lidmi. A  to si chceme připomenout,“ představuje manažer kampaně Richard Vereš koncept prvorepublikových kaváren vy-

zdobených historickými fotografiemi a naleštěnými velocipedy. „Příjemnou a  vzdušnou atmosféru dotvoří hudba a hlavně zeleň, a to i včetně vzrostlých stromů. Jde o symboly toho, že podporujeme životní prostředí a  že chceme zvelebovat veřejný prostor, v  němž se lidé pohybují a tráví svůj volný čas.“

Kromě útulné atmosféry a občerstvení bude všech 17 kaváren, které zavítají do různých koutů Ostravy, nabízet i  zábavu. Kultivovanou, inteligentní, usměvavou a  inspirující. „Připraveny jsou interaktivní kavárenské kvízy, jejichž prostřednictvím se návštěvníci kaváren hravou formou seznámí s historií Ostravy, jejími zajímavostmi i významnými osobnostmi, jež odtud pocházejí. Chceme ukázat, že je potřeba se bavit, a že zábava může mít přidanou hodnotu. U nás se lidé prostřednictvím kvízu dozvědí něco o  svých kořenech, o městě, ze kterého pocházejí a v němž žijí. A  po  jeho úspěšném zvládnutí získají i  malou odměnu,“ neustává Richard Vereš v  líčení pestré nabídky Kaváren ANO, které jsou připraveny i na dětské návštěvníky. „Děti se zábavnou formou seznámí se základy společenského chování, například zjistí, jak se oblékat do divadla, kdy vypínat telefony a podobně. Prostě poznají něco, co pro ně bude užitečné a co se jim bude v  životě hodit. To, čím děti do  života vybavíme, ovlivní nejen je samotné, ale i  společnost, jejíž jsou součástí. A  my tady máme ideální příležitost jim ukázat, jak moc jsou kultura, společenské chování a vše, co k tomu patří, nezbytné, abychom spolu mohli slušně a smysluplně komunikovat.“ Takže, prosím, přijměte pozvání na kávu a podívejte se na Ostravu tak trochu jiným pohledem.

Veřejný prostor Jak ukázalo letošní parné léto plné extrémně vysokých teplot, města by se měla začít připravovat na zátěž související se změnou klimatu. Ostrava v tom není výjimkou. „Jednou z  cest je rozumné využívání povrchů. Města si musejí rozmyslet, zda chtějí budovat betonová parkoviště značně přispívající k  oteplení jejich vnitřního klimatu, nebo zda se rozhodnou pro řešení, které prostor ochladí, například propustné povrchy a  zeleň,“ nastiňuje jedno z  témat týkajících se veřejného prostoru Zuzana Bajgarová, místostarostka městského obvodu Poruba. Vyhráno podle ní nemá ani zelení

Tady je fajnOVY prostor, Čistá OVA „Životní prostředí není jen o čistotě vzduchu a vody nebo o nastavení odpadového hospodářství. Je to vše, co nás obklopuje a vytváří kvalitu našeho života,“ říká Kateřina Šebestová. „A  my se snažíme do  toho všeho co nejvíc zapojovat veřejnost. Chceme, aby lidé o svém městě přemýšleli, měli zájem na zlepšování životního prostředí,“ pokračuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Proto město letos vyhlásilo už druhý ročník dotačního programu fajnOVY prostor, který finančně podporuje nápady Ostravanů na  proměnu nebo estetizaci ulic, parčíků a  dalších veřejných prostranství. Jsem ráda, že můžeme zapojit aktivní obyvatele do  rozvoje města a  spoluvytváření městského prostoru. Spustili jsme rovněž webovou aplikaci Čistá OVA, která lidem umožní upozornit na  nedostatky ve  veřejném prostoru, například na  poškozenou lavičku nebo přeplněnou popelnici. Považuji to za  další komunikační prostředek mezi občany a  městem, respektive

městskými obvody. A věřím, že díky této aplikaci se podněty občanů dostanou rovnou k  odpovědným řešitelům a  k  vyřešení či nápravě dojde efektivněji a rychleji. Čisté a příjemné město je pro mě prioritou.“

Čisté a příjemné město je pro mě prioritou. Pro zkvalitnění životního prostředí se toho v  Ostravě dělá mnoho. „Jde o  široký soubor aktivit, bez nichž by město nemohlo fungovat, mnohé z nich ani nejdou vidět,“ zdůrazňuje. „Vždyť jen na  opravu vodovodů a  kanalizací a  na  jejich budování je ročně vynakládáno až 300 milionů korun. Společně s  tím se snažíme postupně odstraňovat volné výustě na  okrajích města a  do  řeky Lučiny. Nejen tím, ale i  do-

končením stavby kanalizačního sběrače B bude voda v Ostravici čistší.“ Ostrava trvale jde také cestou snižování množství směsného komunálního odpadu. „Jedním ze zásadních kroků bylo v roce 2016 přistavení BIO popelnic na zelený odpad ke všem rodinným domům ve  městě,“ zmiňuje Kateřina Šebestová. „A chceme jít dál. Připravujeme osvětovou kampaň, která by měla občany co nejvíc motivovat k tomu, aby odpad nejen třídili, ale aby se snažili jeho vznik co nejvíce omezovat. Evropská unie v  roce 2024 razantně omezí vývoz odpadu na skládky a my si s tím budeme muset umět poradit. Víc o tom, jak umíme odpad v  Ostravě zpracovat a  ten vytříděný dál využít, se dozvědí návštěvníci dne otevřených dveří městské odpadové společnosti, který připravujeme na sobotu 22. září.“

oplývající Poruba. „Musíme si uvědomit, že i stromy mají omezenou životnost. A  protože v  našem obvodu byly vysazeny v  určitém časovém úseku, mohou také začít ve stejné době umírat. Pokud Poruba nebude sadit a postupně stromy obměňovat, nebude mít náhradu. A výrazně tím bude trpět nejen obvod, ale i celé město. Proto je třeba dívat se na tuto problematiku strategicky a pracovat s dlouhodobou vizí.“

Sedmnáct kaváren plných zeleně, s kvízy pro dospělé a workshopy pro děti. středa 5. 9. 2018, 13–18 hodin Moravská Ostrava, Masarykovo nám. čtvrtek 6. 9. 2018, 13–18 hodin Poruba, Duha pondělí 10. 9. 2018, 13–18 hodin Petřkovice, náměstí středa 12. 9. 2018, 13–18 hodin Vítkovice, Mírové náměstí čtvrtek 13. 9. 2018, 13–18 hodin Poruba, Alšovo náměstí pátek 14. 9. 2018, 13–18 hodin Moravská Ostrava, Karolina pondělí 17. 9. 2018, 13–18 hodin Ostrava-Jih, K-Trio středa 19. 9. 2018, 13–18 hodin Poruba, Florida pondělí 24. 9. 2018, 13–18 hodin Ostrava-Jih, Dubina středa 26. 9. 2018, 13–18 hodin Poruba, Duha čtvrtek 27. 9. 2018, 13–18 hodin Mariánské Hory, Dolina sobota 29. 9. 2018, 13–18 hodin Radvanice, centrum neděle 30. 9. 2018, 13–18 hodin Plesná pondělí 1. 10. 2018, 13–18 hodin Moravská Ostrava, Karolina úterý 2. 10. 2018, 13–18 hodin Ostrava-Jih, Kotva středa 3. 10. 2018, 13–18 hodin Poruba, Alšovo náměstí čtvrtek 4. 10. 2018, 13–18 hodin Ostrava-Jih, Železňák


Volební noviny | str. 4 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Radim Babinec: Tlačíme na úspory a efektivitu. A výsledky jsou evidentní. Říká se o něm, že je pragmatik. On sám poznamenává, že jeho pragmatická povaha dostává občas pořádně zabrat. Například při zasedání zastupitelstva, které někteří zastupitelé využívají spíše k sebeprezentaci. „Přímo přitom trpím,“ přiznává náměstek primátora Radim Babinec. „Jsem toho názoru, že zastupitelstvo by mělo jednat skutečně věcně a  nezabývat se planými řečmi, které zasedání jen prodlužují a  nikam nevedou,“ konstatuje muž pověstný tím, že jednání s ním je rychlé a  efektivní. „Důležitý je výsledek. Nemám potřebu se sebeprezentovat. Podstatné pro mě je, aby na konci jednání byla jasná dohoda.“ Na  radnici se hovoří o  jeho obrovském pracovním nasazení, které brzy přineslo konkrétní výsledky. „Společně s  panem primátorem a  dalšími kolegy jsme se soustředili na několik konkrétních cílů, k  nimž kromě jiného patří splácení městského dluhu, zvyšování mezinárodního ratingu města, vytvoření funkční radnice a zkvalitnění ekonomiky veřejných prostředků. Od  samého začátku se snažíme, aby radnice fungovala efektivně a otevřeně. Její ote-

vřenost jsme, myslím, posunuli hned v úvodu na maximum. Dnes zveřejňujeme mnohem více údajů, než tomu bylo dřív, ke každé veřejné zakázce lze najít všechny potřebné záznamy.“

To, že s veřejnými prostředky hospodaříme, neznamená, že je můžeme bezmezně utrácet. Kterýkoliv občan se může kdykoliv podívat na ekonomiku Ostravy a také přijít s  vlastním nápadem, jak část prostředků města využít. „Pokud jde o  efektivitu fungování radnice, řekl bych, že náš obrovský tlak na  úsporu je nepřehlédnutelný. To, že s veřejnými prostředky hospodaříme, přece neznamená, že ze státního můžeme bezmezně utrácet. Naopak. V  každém směru tlačíme na  úspory a  efektivitu. A  vý-

sledky jsou evidentní. To vše se následně odráží v pozitivním ratingu Ostravy a  ve  stále se snižujícím zadlužení v  podstatě každého obyvatele města,“ pokračuje náměstek primátora, jehož cílem je, aby se Ostrava stala atraktivním městem pro život, kde lidé budou pozitivně myslet, budou mít z Ostravy dobrý pocit a budou na ni pyšní. „Dnes tu máme spoustu krásných a  nových staveb, což bohužel někdy více vnímají návštěvníci města než jeho obyvatelé. A v plánu máme další. Já osobně velmi pozitivně vnímám – a  chtěl bych být jeho realizaci co nejvíce nápomocen – rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Ve fondu, který jsme speciálně k tomu vytvořili, je už více než 350 milionů korun. Pokud všechno půjde tak, jak jsme naplánovali, bude mít Ostrava jednu z  nejmodernějších městských nemocnic v  republice. Nedivte se, že bych u toho chtěl být.“

Můžeš se jen dívat a kritizovat, já se rozhodl věci měnit. A proto kandiduji do Senátu ČR! Ivo Gondek se rozhodl, že nezůstane jen u slavné rodinné firmy Ollies, ale že se zapojí také do veřejného života.

Richard Vereš: Chci využít potenciál území Slezské Ostravy „Čtyři roky v opozici byly dobrou školou,“ říká Richard Vereš, zastupitel obvodu Slezská Ostrava. „S  kolegy jsme se naučili, jak obvod funguje. Volební program, který máme zpracován na následující období, je teď hodně konkrétní, protože přesně víme, co, kde a koho trápí. A jsme připraveni to řešit,“ hodnotí současnou situaci usměvavý student práv, který byl před čtyřmi lety v  komunálních volbách nejmladším zvoleným zastupitelem v Moravskoslezském kraji. Bylo mu 18 let. „Vždy jsem byl dost aktivní. Zapojoval jsem se do  žákovských, studentských i městských samospráv, byl jsem i  členem Národního parlamentu dětí a mládeže, z toho rok v předsednictvu. S politiky jsem se díky tomu potkával, znal jsem je. A uvědomil jsem si, že mě politika zajímá a  baví. Jen mi vadilo, že se v té době neposouvala nikam do-

předu. Přitom ji vnímám jako možnost pozitivně a aktivně měnit společnost,“ objasňuje svoji motivaci a  přechází ke změnám nezbytným pro rozvoj Slezské Ostravy. „Tento obvod měl kdysi krásné centrum za  Sýkorovým mostem. Ale přišel o  ně vybudováním Bohumínské ulice, která jej odřízla od centra města. Plně stojím za vizí, jež se před dvěma třemi lety zrodila na magistrátu: zahloubit Bohumínskou ulici v úseku od slezskoostravské radnice až za Kamenec. Tím by vznikl velice příjemný prostor, v podstatě náměstí nebo centrum Slezské Ostravy, které teď obvodu chybí. V  tomto směru je slibné i  území bývalého Dolu Petra Bezruče. Dalším tématem je Slezskoostravský hrad, jehož prostor není zdaleka sto-

procentně využit. Slezská Ostrava má velký potenciál také v možnostech bytové výstavby v  klidných okrajových částech, jako jsou Heřmanice a Koblov. Pro mladé rodiny s dětmi si tu dokážu představit podporované byty nebo vícegenerační domy. Bydlení tam by bylo příjemné, jen je třeba nejprve vyřešit odkanalizování.“ Toho, na  co je třeba se ve Slezské Ostravě zaměřit, je podle Richarda Vereše ale mnohem, mnohem víc. „Jako opozičním zastupitelům nám slezskoostravská radnice paradoxně dala dostatek prostoru na to, abychom se mohli setkávat s  občany, se zástupci spolků i s podnikateli. Ten čas jsme využili dokonale. Máme dostatek podnětů a  přesně víme, co je třeba řešit. A jsme na to připraveni.“

Co stálo za vaším rozhodnutím kandidovat do Senátu České republiky? Můžeš se dívat, můžeš nadávat, můžeš to rezignovaně přijímat nebo se můžeš účastnit, podílet se, snažit se pomáhat ke změnám. Jsem už dost starý, a ještě jsem tuto variantu nezkusil.

Proč by lidé měli zvolit právě vás? Vždy jsem se rval s osudem, abych nyní mohl stát na  vlastních nohách. Měl jsem to „štěstí“, že jsem půl života žil v  socialismu a  půl v  kapitalismu, takže si některé věci již lépe uvědomuji.

Proč právě hnutí ANO? Byli jediní, kteří mne oslovili. Vidím tam také velké osobnosti jako Ivo Vondrák, Tomáš Macura, kteří to neměli zapotřebí, a přesto do toho šli se snahou nekecat ale řešit, pozitivně měnit. Jiné strany mne logicky ani oslovit nemohly, obzvlášť ty, co jsou tady 10, 20 nebo více let, poněvadž jsem se nikdy neúčastnil prokousávání se sekretariáty a silovými skupinami.

Co si od svého zvolení slibujete? Negativa ode mne neuslyšíte, ani se neúčastním mistrovství světa kritiků. Ne že by nebylo co kritizovat, ale kritika je nejnižší úroveň schopností. Nemáme ji zapotřebí, potřebujeme víc, potřebujeme tvořit, pozitivně měnit. A  to je větší dřina a  budou zapotřebí každé ruce a  mozek, abychom se lépe cítili, více smáli a  užívali si života, který nám byl přidělen.


Volební noviny | str. 5 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Stěžejní témata Zuzany Bajgarové Poruba s veřejným prostorem plným zeleně. S funkčními vnitrobloky, kde se dobře cítí občané všech generací. S opravenými komunikacemi, bezpečnější Opavskou ulicí a podporovanou ekologickou dopravou přispívající ke zlepšení životního prostředí. Ostrava s projekty, které budou dotahovány do konce, ať už jsou nyní rozpracovány, nebo stojí na pokraji zrodu. To jsou stěžejní témata místostarostky Zuzany Bajgarové. Jako pro většinu kolegů z  hnutí, i  pro Zuzanu Bajgarovou vše začalo v  roce 2014. „Nastoupila jsem do  rozjetého vlaku a brala to jako výzvu, novou práci, při níž potkám zajímavé lidi a  získám další zkušenosti. A musím říct, že bylo dobře nebýt zatížena předsudky. Mohla jsem se tak naplno věnovat jen práci a tomu, co jsem považovala za důležité,“ ohlíží se za  uplynulými čtyřmi roky, z nichž se po většinu času věnuje otázkám rozvoje obvodu, investicím a dotacím. „Snažila jsem se nastartovat trend, že musíme finanční možnosti aktivně vyhledávat, snažit se je získat. Cením si toho, že se nám podařilo zajistit zhruba 20 milionů korun na vybudování komunitního centra, které bude otevřeno na  jaře příštího roku. Díky dobře zpracovaným projektům jsme obdrželi kolem 15 milionů korun na rekonstrukci azylového domu a na budování podzemních kontejnerů. A  nejen to. Byli jsme úspěšní i v získávání externích finančních prostředků na  nejrůznější kulturní, sportovní a společenské počiny, například vánoční jarmarky nebo festival Cirkulum. Zmínit musím i finance z národních fondů, například 2 miliony korun na  aktivity zaměřené na seniory.“ Povídání o tom, co se podařilo změnit k lepšímu, je mnohem delší. Stejně jako výčet plánů, k nimž kromě jiného patří revitalizace prostranství Duha, úprava Pustkoveckého údolí i Zámeckého parku nebo záchrana věhlasného porubského Oblouku.

Ostrava je sebevědomé město nabité energií aktivních lidí Souhlasíte s titulkem vypůjčeným z vizí Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017–2023?

Kateřina Šebestová: Projektů, které posouvají Ostravu dál, je spousta Žije v centru, takže k jejím srdcovkám patří například revitalizace Farské zahrady a okolí řeky Ostravice. Ale – jak sama říká – projektů, které mohou ještě víc rozjasnit tvář Ostravy, je mnoho. „Příprava projektů nových městských parků nebo revitalizace stávajících, jako například Pustkoveckého údolí, lesoparku Benátky, Smetanova sadu, parku u zámku v Zábřehu a dalších, to je to, z čeho mám radost, a co mě na mé práci těší. Je příjemné být u zrodu i realizace něčeho takového,“ svěřuje se náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Dotáhnout vše do konce.

Ostrava-Jih – bezpečný a klidný domov Třetina obyvatel Ostravy bydlí v městské části Jih. I Markéta Langrová, radní pro bytovou oblast. Své přesvědčení, že základem spokojeného bydlení je bezpečnost, funkčnost a jistota, promítá do své práce a plánů. „Na  Jihu bydlím už hezkých pár let. Přistěhovala jsem se i  proto, že jej považuji za  místo s  neskutečným potenciálem. A  to jsem nevěděla, že zde máme více než 5200 obecních bytů. Prohlídky domů a  hlavně osobní jednání s  nájemníky stojí za  kontrolami obecních domů, instalací detektorů CO2 i za připravenou instalací bezpečnostních kamer ve společných prostorách domů. Nehodláme tolerovat každodenní vandalismus, který ničí svěřený majetek a obtěžuje naše nájemníky. Na za-

jištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách obecních bytových domů jsme proto vyhlásili veřejnou zakázku na  období pěti let. Jsem přesvědčena, že umístění kamer přispěje k  zvýšené ochraně svěřeného majetku a bezpečí nájemníků, v případě nežádoucího chování i  k  dopadení pachatelů,“ vysvětluje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová. Dále ve spolupráci s městem chceme instalovat také detektory požáru. A připravuji i  další projekty, které slušným lidem na Jihu zajistí spokojené bydlení.“

Mrzí ji ale jedna věc. Že ve veřejné správě je vše během na  dlouhou trať. „A  to je jeden z  důvodů, proč znovu kandiduji. Ráda bych to, co je rozpracováno, dotáhla do konce. Chtěla bych se ještě více zaměřit na veřejný prostor a k jeho kultivaci větší měrou podnítit i  městské obvody,“ dodává s  tím, že právě prosazení systematičtější a  důkladnější péče o  veřejná prostranství a  zeleň je její další velkou motivací. Projektů, které by mohly jednotlivé obvody posunout dál, je totiž spousta.

Pokud ano, předpokládáme, že se mezi energií nabité aktivní obyvatele Ostravy počítáte. Že se bez ohledu na věk, pohlaví, sociální postavení a jakékoliv právě panující počasí zajímáte o to, co se ve městě děje, zapojujete se do  akcí, jichž se tu odehrává nemálo, a  aktivně se snažíte přispět k tomu, aby Ostrava byla fajn. Nechejte nás hádat. Možná patříte k  6  800 lidem, kteří vyplnili dotazník s  otázkami, jejichž úkolem bylo v  začátku přípravy strategického plánu odkrýt pohled Ostravanů na  jejich město? Či jste jedním z  těch 8 tisíc respondentů, kteří k jeho zpracování přispěli 32 tisíci podněty, účastnili se akcí, debat a  diskusí? Případně patříte k  více než třem tisícovkám členů fajnOVé komunity na  facebooku? Nebo prostě jen svému městu držíte palce a  říkáte ano pozitivním a  smysluplným změnám? Ať je to, jak chce, děkujeme, že vás Ostrava nenechává lhostejnými!

Ostrava je město pro nové začátky. Pokud s uvedeným titulkem nesouhlasíte, nevadí. Asi k tomu máte důvod. Ale stále ještě máte příležitost svůj postoj a názor změnit, protože nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě na  to vykouknout ze své ulity a  začít tykadélky opatrně ohmatávat prostor kolem sebe. Kdykoliv se můžete pokusit zjistit toho o Ostravě víc, třeba na www.fajnova.cz.

Buďte součástí svého města. Dočtete se tady třeba o červencové blogerské konferenci TBEX Ostrava 2018, kterou naše město hostilo jako první ve  střední Evropě. A  zjistíte, že účastníci největšího světového shromáždění blogerů, vlogerů a profesionálů z oblasti cestovního ruchu aktivních na  sociálních sítích byli Ostravou nadšeni. Zkuste se na město, v němž žijete, podívat jejich očima. Jiný pohled nikdy neuškodí. Zdroj: V  textu jsou použity claimy ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017–2023.


Volební noviny | str. 6 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Představujeme vám hlavní kandidáty do Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zuzana Ožanová

Alena Pataky

Petr Veselka

Jaroslav Trnovec

Chcete tady žít? Já ano, proto udělám vše pro rozvoj nejen centra a celého našeho obvodu. Nezapomenu při tom na  naše rodiče ani děti. Mám skvělý tým, posuneme náš obvod vpřed.

Preferuji sociální politiku zaměřenou především na ohrožené skupiny obyvatel, rozvoj a  udržitelnost sociálních služeb a  zvyšování jejich kvality.

Jsem současným zastupitelem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V příštím volebním období bych rád přispěl svou prací na řešení problémů, které má náš centrální obvod.

Jsem zastupitelem Moravské Ostravy a Přívozu. Komunální politika se má zabývat skutečnými problémy občanů, svou prací chci přispět k tomu, aby byly řešeny.

Pavel Šestořád

Ondřej Němeček

Jiří Malášek

Petr Kuś

Ve zdravém těle zdravý duch – budu se zabývat dotačními programy v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Rekreační sport pro všechny věkové kategorie.

Ostravák z otcovy strany, kam jen rodokmen dohlédne. Ostravu mám v genech.

Do politiky jsem vstoupil proto, abych se mohl aktivně podílet na rozvoji našeho městského obvodu. Prvořadá je pro mě bezpečnost občanů, čistota v ulicích, podpora rekonstrukcí a zeleně ve městě.

Do politiky jsem vstoupil, protože chci změnu. Chci, aby náš městský obvod byl zase tím pravým centrem, centrem lidí, kterým se zde bude dobře žít.

Vladimír Redl

Soňa Suchá

Jan Tabášek

Karel Mrózek

Podnikám již od roku 1993 a vím, co podnikatelé v našem obvodu potřebují. Při svém podnikání poskytuji služby občanům a rád bych jejich oprávněné stesky k situaci v našem obvodu prosadil i na radnici.

V současnosti jsem zastupitelkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Podporuji participativní rozpočet, preferuji dialog s  občany, budu usilovat o řešení problémů a realizaci dobrých nápadů.

Jsem přesvědčený, že komunální politika je také o  mladých lidech. Jejich pohled a  názor na místo, kde žijí a realizují se, je důležitý. Proto chci být hlasem mladých, a to nejen v zastupitelstvu Moravské Ostravy a Přívozu.

Chci se zaměřit na hospodárné využití finančních a stavebních investic. Věřím, že efektivní využití rozpočtu obvodu je základem pro zkvalitnění městské infrastruktury.

47 let, poslankyně

52 let, zubní lékař

56 let, OSVČ

58 let, sociální pracovnice

46 let, lékař – zástupce primáře

55 let, grafička

55 let, OSVČ

35 let, manažer prodeje

24 let, student

38 let, pracovník v automobilovém průmyslu

30 let, právník

61 let, technik


Volební noviny | str. 7 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Vstřícná radnice na Moravské Zajímáte se o to, co se v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz děje? Máte nápady, které by přispěly k jeho dalšímu rozvoji? Či naopak potřebujete s něčím pomoci nebo poradit a mohla by vás v tom podpořit radnice? A máte pocit, že vás nikdo neposlouchá? Něco je špatně. Radnice městského obvodu – lépe řečeno lidé v jejím vedení i na jednotlivých pracovištích – je tu přece od toho, aby občanům naslouchala. A  my chceme nejen naslouchat. Ono to, že vás někdo slyší, je sice fajn, ale moc to nepomůže. Ten, kdo uslyšel váš hlas, musí konat. V tom to je. Radnice musí být vstřícná k  občanům obvodu, protože je tady pro ně. Protože bez nich není ničím. Ale to jsou klišé, kterými vás zahrne každý, kdo chce, abyste mu popřáli sluchu. My nechceme planě hovořit ani naoko slibovat. Chceme konat, mít výsledky.

Na radnici se občan musí dočkat zastání, pomoci a podpory. Rádi bychom, aby občané vnímali radnici jako místo, kde jsou všichni připraveni pomoci jim s  jejich problémy. A  naopak chceme dát na  radnici prostor občanům, kteří se zajímají o dění v obvodu a jsou ochotni se aktivně zapojit do dění v něm. Abychom občanům umožnili podílet se aktivně na rozvoji obce, zavedeme participativní rozpočet. To je rozpočet, o jehož využití občané diskutují a spolurozhodují.

Zajímají nás názory občanů. Chceme mít zpětnou vazbu. Chceme vědět, jak se občané při jednání s úředníky cítí, zda mají pocit, že je jejich zá-

ležitost řešena rychle a dobře, či zda by byli rádi, kdyby se něco změnilo k lepšímu. K tomu by měly sloužit anonymní dotazníky, které obdrží každý občan při odchodu z radnice. Samozřejmostí je, že budeme dbát na zastupitelnost odborů v době dovolených a nemocenských. Je nepředstavitelné, aby občané čekali se svou záležitostí, dokud se úředník nevrátí z dovolené! A  pokud budou chtít obyvatelé obvodu cokoliv sdělit, postěžovat si či pochválit, bude jim dán prostor. Jejich názory zveřejníme nejen ve  zpravodaji Centrum, ale i  na  webových stránkách obvodu. A  zpravodaj nebude hlásnou troubou vládnoucí garnitury, ale plochou, na níž bude dán prostor i opozici. Je toho mnohem víc, na co se chceme zaměřit. Je třeba prověřit možnosti parkování pro návštěvníky radnice i  to, jestli je radnice dobře přístupná postiženým osobám a  seniorům. Je třeba zvát na stáže studenty, seznamovat s chodem i záměry a vizemi radnice mladé lidi. A to jak proto, že jejich názory jsou cenné a  inspirativní, tak hlavně proto, aby s obvodem Moravská Ostrava a Přívoz byli co nejvíce spjati, aby věděli, že jsou tu doma. Nechceme, aby odsud odcházeli. Chceme, aby tu zakládali rodiny, žili, pracovali, odpočívali i relaxovali. Jen je pro to třeba konečně něco udělat.

Chceme věci změnit Vydali jsme se podívat na náš obvod. Zhlédli jsme opravdu zajímavé věci. Někdy stačí opravdu málo, aby bylo naše okolí lepším místem pro život. Podívejte se spolu s námi na  „krásy“ našeho obvodu. Vandalismus a  zub času dokážou své, avšak poškozené věci se dají vyměnit nebo opravit, stačí jen chtít. A MY TO CHCEME. Husův sad – „posaďte“ se, prosím Neutěšený stav všech laviček překonala ta s  dírou. Je opravdu takový problém občas zkontrolovat stav laviček a košů?

Lavička Ulice Maroldova – dětské hřiště? Půjdete tam se svým dítětem bez obav? Pokusíte se sednout si? Bez očkování proti tetanu děti na hřiště nepouštějte, hrozí poranění o rezavé části laviček.

Foto: Josef Kubíček Okolí hřiště

Byla Stodolní ulice první svého druhu? Odpovíme si hned na začátku. Nebyla. Měla více než „důstojného“ předchůdce – Velkou ulici. V místě zvaném Pod laubama. Ano, v místě, kde dnes probíhá archeologický průzkum a kde se chystá nová stavba – Nové Lauby. Historie starých Laub a jejich poněkud rozporuplného „rozkvětu“ se datuje do  druhé poloviny 19. století a  první poloviny 20. století. Byla to doba prudkého rozvoje města ve spojitosti s rozvojem hornictví a  hutnictví. Obyvatelstva přibývalo téměř geometrickou řadou a s ním rostla i poptávka po zábavě a alkoholu. Ostrava ve  spotřebě alkoholu tehdy skutečně vynikala. Přesněji řečeno, měla největší spotřebu alkoholu v celém mocnářství. Oblíbeným se stal pohled s opilcem ležícím na zemi a s nápisem „Pozdrav z Ostravy“. V roce 1895 v Moravské Ostravě vycházela spotřeba kořalky na 3 litry na osobu, v roce 1908 to už bylo 27 litrů na osobu. V roce 1913 byl dokonce Zemským výborem v Brně vydán zákaz pořádání tanečních zábav v den hornických výplat. Pod laubama byly hospody, vinárny, kabarety, šantány i  vetešnictví. Scházelo se zde celé město. Nejznámějším kabaretem byl podnik U  Haberfeldů, stál na rohu Dlouhé a Velké ulice. Jedním z  jeho majitelů byl Dóďa Pražský, konferenciéra mu dělal Fráňa Silvestrio. K  nejznámějším podnikům ve  Velké ulici patřily krčmy U  Beránkové, Afrika, Transvaal, U  zlámané kryky – ta dostala název podle jedné pamětihodné události, kdy jeden z  hostů zlomil o druhého hůl – tzv. kryku. Nejčastěji navštěvovaným nevěstincem byl Bílý koníček. V  roce 1908 uvedl Ostravský deník, že (citujeme) „každá druhá hospoda v  Ostravě platí za bordel“. K tématu: při policejním

zátahu v roce 1933 bylo k  prohlídkám předvedeno 1  735 prostitutek. V  Ostravě se jednalo o  velice úspěšné podnikání. Kupříkladu jistá Heřma Pečenková, majitelka tajného nevěstince pro zámožné klienty, byla milionářkou. Traduje se, že v  jednom z  podniků ve  Velké ulici se seznámil Klement Gottwald se svou budoucí manželkou. Byla výčepní, která si přivydělávala i  jinak. Nejhorší pověst měla krčma U  Port Arturu, vedená několikrát odsouzeným J. Salingerem. V  ní vyvinuli zcela novou metodu podnikání. Číšnice přidávaly do  pití uspávací prostředky a okradené hosty pak vyhazovaly na ulici. Lauby byly zbourány po roce 1955. Velká část domů byla v důsledku nulových investic do údržby silně zanedbána. Místo rekonstrukce bylo rozhodnuto o zničení jednoho z architektonicky nejzajímavějších míst Ostravy. Nové Lauby mají připomínat starou architekturu a  přitom mají být úplně jiné, jako je jiná celá Ostrava. Vytvoří příjemné prostředí pro obyvatele centra, doplní prázdné místo v  jeho těle i v jeho duši. A o ni nám jde především. Stejně jako vy, jsme i my občany Moravské Ostravy a Přívozu, žijeme v srdci celé Ostravy. Bez vás to ale nepůjde. Pojďte do toho s námi! Zdroje: Foto – Ostravské muzeum Boleslav Navrátil – Zmizelá Ostrava Archiv města Ostravy Autor článku – Ondřej Něměček

Lavička

Lavička Park – ulice Jurečkova Opravdu láká k posezení a  ke  hře? Park v centru města by měl vypadat jinak, určitě ne takto.

Lavička

Dětské hřiště Foto: Karel Mrózek Den pořízení fotografií: 9. 8. 2018


Volební noviny | str. 8 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

„Do každé z hlavních etap svého života – studia, byznysu, otcovství i politiky – jsem šel naplno,“ říká Tomáš Macura Nelituje jakékoliv zkušenosti, která ho během jeho života potkala, a tvrdí, že každá změna ho posunula dál. Muž, jenž dvě desetiletí působil na vysokých manažerských postech, se nebál z vrcholu odejít na otcovskou dovolenou, aby se stejně naplno jako své kariéře mohl věnovat synovi. A s tímtéž nasazením se o něco později pustil i do své další životní role – postu primátora Ostravy. Přestože za sebou neměl žádné politické zkušenosti, nebo možná právě proto, v nové životní etapě uspěl. Ostrava je v perfektní ekonomické kondici, v lepší než kdykoliv dřív. Ostrava pod vedením Tomáše Macury nabyla na  sebevědomí a  začala se zpříma dívat do očí evropským metropolím. Smývá ze sebe poslední zbytky nelichotivého přívlastku „černá“ a  – což je stejně podstatné – je v  perfektní ekonomické kondici. On sám svůj podíl na  všech pozitivních změnách ale příliš nepřeceňuje. „Mám jen jeden z jedenácti hlasů v radě a jeden z pětapadesáti v  zastupitelstvu. Nemám takovou rozhodovací pravomoc, jakou jsem měl ve vedení firmy, a náměstky, které mám kolem sebe, jsem si z větší části nevybral a ani nejsou mými podřízenými. Nemohu je motivovat ani výší platu ani žádnými odměnami,“ konstatuje. „Jsem dnes spíš v roli mo-

derátora. To je něco, co jsem se musel naučit. Mám rád diskusi a rád se o věcech bavím. Ale – dokud jsem působil ve firmě – pak občas přišla chvíle, kdy jsem musel bouchnout do stolu a říct, že sice děkuji za názory, ovšem bude to tak a tak. Na radnici takto ovšem většinou postupovat nemohu, a o to je to složitější. Takže si opravdu cením, že se nám ve vedení města podařilo vytvořit spolupracující tým a  atmosféru, v  níž vznikají pro Ostravu přínosné projekty. A že máme funkční radnici schopnou nejen sestavit dlouhodobý strategický plán, ale také úspěšně realizovat jeho jednotlivé body.“

Běh je krásná věc. Nic k němu nepotřebujete, čistí hlavu a pomáhá udržet si váhu. Tomáše Macuru můžete často vidět, jak přichází do  práce pěšky nebo při-

jíždí na kole. Na tom růžovém, kterých je teď plné centrum. „Tři roky jsme se snažili dostat bikesharing do  Ostravy. A  letos se to konečně povedlo. Já sám toho využívám hojně, když mám schůzku v  centru města, beru hned kolo, pokud ovšem na  stojanu ještě nějaké je. Je to pohodlné, rychlé, prohlédnu si přitom město a ještě k tomu mám nějaký pohyb,“ usmívá se s  tím, že kolo mu naprosto vyhovuje. „Jako introvertně založený člověk mám raději individuální sporty. Dřív jsem se dost věnoval běhu, což je krásná věc. Navíc k  němu nic moc nepotřebujete. Když se setmělo, vyrazil jsem si přímo z kanceláře zaběhat v Komenského sadech. Udělal jsem pět kilometrů, dal si sprchu a mohl znovu začít pracovat s čistou hlavou.“ Nedávno se ale začala ozývat kolena, takže musel běhání omezit. Zůstalo kolo, které je ke kloubům šetrné. „Najezdím na něm několik tisíc kilometrů ročně, asi víc, než v  posledních letech odřídím v  autě,“ podotýká a  zmiňuje, že se už několik let zapojuje i do charitativního cyklomaratonu, při němž musí tým v limitu 111 hodin ujet 2 222 kilometrů. „To je docela velký záběr, ale stojí to za  to,“ oceňuje. „Kromě toho mám možnost být na kole sám sebou. A bonusem je, že na rozdíl od mnoha jiných politiků mám stejnou váhu jako před čtyřmi lety,“ poznamenává a  neopomíná podotknout, že se na jeho dobré kondici i  náladě podílejí také domácí zvířata. Vlastně psí slečny, Bibi a  Vendulka. „Nemám na  ně bohužel tolik času, kolik bych chtěl, ale stejně je to radost. Zvířata nic nepředstírají a  jsou upřímná. Když je nebavíte, dají vám to najevo,“ vypráví o tom, jak si kdysi splnil sen mít vlastního psa. „Vždy jsem po nějakém toužil, takže když jsem se osamostatnil, koupil jsem si foxteriéra, takovou tu Čapkovu Dášeňku. Jenže tohle byl pes Hawkeye podle lékaře ze seriálu M.A.S.H. Od té doby máme doma trvale několik zvířat, právě teď osmiletou Bibi, křížence teriéra a čivavy, a tříletou novofundlanďanku Vendulku. Jsou to úplně odlišná plemena – teriéři jsou hyperaktivní baviči, novofundlanďani klidní a  přátelští obři. A  ty naše dvě fenky jsou typickými představitelkami svých ras. Přestože Bibi, kterou jsme kdysi přivezli z útulku, kde se ocitla poté, co jí kdosi pře-

OSTRAVA MODERNÍ METROPOLE VOLBY 2018 5. a 6. října

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: Production Team s.r.o.; SILVER B.C., s.r.o.

razil nohy, má sotva tři kila a Vendulka o dobrých padesát víc, umí si malá zjednat pořádek. Nohy jí zlomili, ale sebevědomí ne,“ vypráví Tomáš Macura o  dvou čtyřnohých členech domácnosti, kteří dávají jeho životu další potřebný rozměr.

Čerpám z doposud nabytých zkušeností a stále nabírám nové. Z  jeho vystupování i  úvah o  budoucnosti je patrné, že se k tomu, že je prvním mužem třetího největšího města republiky, nijak neupíná. Není na  své funkci ekonomicky ani mentálně závislý a  ví, že všechno může být jinak. Bere to hlavně jako velký závazek a  další ze svých životních příležitostí. „Když dorůstala dcera Lucka, měl jsem naplno rozjetou kariéru, pracoval jsem sedm dní v  týdnu. Takže z  té doby si z  domova pamatuji jen střípky. Když jsem ráno odcházel, dcera ještě spala, když jsem se večer vracel, už spala. Uniklo mi její dětství,“ přiznává. „Když se nám pak narodil syn Vojta, řekl jsem si, že stejnou chybu už neudělám. Byl jsem tehdy v pozici generálního ředitele farmaceutické společnosti a kolegům jsem s ročním předstihem oznámil, že odejdu na otcovskou dovolenou a budu se starat o kluka. Byl jsem s ním doma přes tři roky a bylo to nejšťastnější období mého života. Navíc mi úplně otevřelo oči. Nikdy předtím jsem nedoká-

zal docenit, kolik je doma práce. Naučil jsem se žehlit, zjistil jsem, kolik praček se za den vypere, chodil jsem nakupovat a začas jsem věděl, kde co v jakém regálu je. Vařil jsem, syna vozil do školky a  ze školky, vodil ho do  kroužků, chystal mu svačiny. Mezitím se své kariéře mohla naplno věnovat moje žena, já byl mužem v domácnosti. Byl to úplně jiný život. Teď se s  velkou pokorou a obdivem dívám na ty, kteří s dítětem zůstanou doma napořád. Je to práce na  plný úvazek,“ uznává a  podotýká, že toto období velice přispělo k  jeho pocitu životního naplnění. „Když je člověk mladý, má potřebu se prosadit, něco dokázat, vydělávat. Já svou dvacetiletou byznys kariéru nasával plnými doušky. Otcovská dovolená pak doplnila můj hodnotový rámec. A  nyní, na  radnici, jsem ve  fázi, kdy čerpám ze všech doposud nabytých zkušeností ve prospěch Ostravy a stále ještě nabírám zkušenosti nové. Až skončí i  toto období, a věřte, že nechci být v politice příliš dlouho, určitě přijde zase něco nového, něco, co mě bude inspirovat a  otevře mi i  další rozměr života. Ale teď jsem tady, na  ostravské radnici, v  plné práci uprostřed projektů, které jsou připraveny, a  na  dosah jejich realizace a uvedení do života. Jako zkušený manažer a  hlavně velký ostravský patriot bych od rozdělané práce nerad odcházel. Chci se proto pokusit o  obhajobu svého mandátu ještě na  jedno čtyřleté období.“

Tomáš Macura

ANO Moravská Ostrava a Přívoz; volební noviny 1. díl  
ANO Moravská Ostrava a Přívoz; volební noviny 1. díl  
Advertisement