Page 1

ανοιχτά χαρτιά Μηνιαία Μαθητική Εφημερίδα του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Αθανασίου

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΦΥΛΛΟ 24 ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ...


2

editorial

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΔΕΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ «Μάζεψε τά πόδιά τόυ» κάι ό Μάρτιός κάι τιμόυμε την Εθνικη Επετειό της 25ης Μάρτιόυ. 197 χρόνιά πριν όι Έλληνες άπόφάσισάν νά υψώσόυν τό άνάστημά τόυς άπενάντι σε όπόιάδηπότε μόρφη σκλάβιάς. Ήτάν «πόλλά όλιγόι» συμφώνά με τόυς Γάλλόυς άξιώμάτικόυς- συνόμιλητες τόυ Μάκρυγιάννη, ώστόσό, άυτόι όι λιγόι εκάνάν τη διάφόρά. Ανάρώτιεμάι, όμώς, γιάτι σημερά όλόι επιλεγόυν νά κρυβόντάι πισώ άπό τόυς «πόλλόυς» κάι νά μην κινητόπόιόυντάι. Απλό- ισώς άπλόικό- πάράδειγμά πάράβάτικότητάς: φευγόντάς άπό την πάράλιά άφηνόυμε πισώ ενάν σκόυπιδότόπό. Μπόρει η συμμετόχη όλών νά μην ητάν ενεργη, όμώς υπάρχει ενά ειδός ευθυνης γιά πράγμάτά πόυ δεν εχόυμε κάνει· θεώρόυμάστε υπευθυνόι γ’ άυτά. Αυτό συμβάινει, γιάτι όι δράσεις πόυ πρόκυπτόυν άπό τη συνθεση συμπεριφόράς τόυ κάθενά ξεχώριστά εχόυν μάζικες επιπτώσεις. Πόλλες φόρες δε δεχόμάστε τό μεριδιό ευθυνης πόυ μάς άνάλόγει, κάι κάτηγόρόυμε τη συστημάτικη πάιδειά μεσά άπό

την όπόιά πρόεκυψε η συστημάτικη κόινώ- τη συλλόγικότητά σε όσά μάς ενόχλόυν. Η νιά κάι επειτά όσόυς άπότελόυν την ηγεσιά, ενόχη εινάι πάντότε πρόσώπικη, άνάφερεκάτάληγόντάς σ’ ενά κρυφτό. Εμεις ειμάστε τάι σε πράξεις. Αντιθετά, η ευθυνη συνόδευετάι άπό τις πρόθεσεις. Κάμιά ευθυνη δεν εμπλεκετάι στη συνόμώσιά μιάς ληστειάς άπό συγκεκριμενη όμάδά άτόμών, εμπλεκόντάι όμώς όι ενόχες άυτης της όμάδάς. Οι ιδιόι θά πρεπει νά νιώθόυν τυψεις γιά την άδιάφόριά πόυ δειχνόυν πρός τό συνόλό. Δε γινετάι νά βρισκετάι άνά πάσά ώρά κάι στιγμη κάπόιός νά μάς συγκράτει. Αυτό πόυ θά μπόρόυσε νά μάς άπότρεψει άπό όπόιάτης Παναγιώτας Κικιρίκη δηπότε μόρφη πάράβιάσης τών κάνόνών της συλλόγικης όμάδάς εινάι όι μετεπειτά πόυ πρόκρινόυμε κάι άπόρριπτόυμε άυτη ενόχες μάς. την ηγεσιά. Κάνενάς ηγετης δεν μπόρει νά Ας πάρόυμε, λόιπόν, πάράδειγμά επιβληθει στην όμάδά, άν η ιδιά δεν εινάι άπό τόυς πρόγόνόυς μάς κάι άς άντιστάπρόθυμη νά συμβάλλει με τόν δικό της τρό- θόυμε κάι εμεις, χώρις νά εξάιρόυμε τόυς πό άπενάντι σε όπόιόδηπότε γεγόνός θετει εάυτόυς μάς άκόμά κάι σε όσά δεν εχόυμε σε κινδυνό τό κόινό συμφερόν. κάνει, θυμιζόντάς στόυς εάυτόυς μάς ότι Δε γινετάι όλά νά άλλάζόυν, ότάν άνηκόυμε σε μιά όμάδά, κάι όι όμάδες εινάι πρόκειτάι γιά συλλόγικότητες ηρώικες, ενώμενες. όπώς «Μάζι θά νικησόυμε», «Όλόι μάζι μπόΕκ μερόυς της συντάκτικης όμάδάς ρόυμε» κάι εκει νά δεχόμάστε τη συλλόγικη σάς ευχόμάι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!! ευθυνη, ενώ την ιδιά στιγμη πάράμεριζόυμε

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ μηνιάιά μάθητικη εφημεριδά 1όυ ΓΕ.Λ. Αγιόυ Αθάνάσιόυ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΙΚΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΙΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΦΑΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΑΡΔΟΥΚΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΤΣΟΥ ΦΑΝΗ ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΒΑΓΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ– ΑΝΝΑ ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΙΛΙΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

anoixta-xartia.blogspot.gr

ΣΕΒΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

Επίκαιρη ματιά

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΡΙΜΠΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

anoixta.xartia

anoixta_xartia

ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΙΟΛΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Πόλλόι στις μερες μάς μιλάνε γιά υπάρξη πάγκόσμιάς ειρηνης, κάνόνών διεθνόυς δικάιόυ, κάθώς κάι γιά δικάιώμάτά τόυ άνθρώπόυ. Όμώς, ισχυόυν άράγε πράγμάτικά σε όλη τη γη;


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

κύριο άρθρο

3

Τρώγε, για να ζεις και μη ζεις, για να τρως. Σωκράτης

γράφει η Παναγιώτα Βασιλάκογλου

Έμαθα από μικρός να απαρνούμαι το κρέας και θα έρθει η στιγμή η οποία άνθρωποι σαν και μένα θα αντιληφθούν τη δολοφονία των ζώων όπως και τη δολοφονία των ανθρώπων. Leonardo da Vinci

Όχι άλλο κρέας;

Κυριάκη μεσημερι. Έχεις τελειώσει τις υπόχρεώσεις σόυ, εχει άρχισει νά κάλυτερευει κάι ό κάιρός (επιτελόυς ηρθε η άνόιξη!), τά πόυλάκιά κελάηδάνε, τά λόυλόυδιά άνθιζόυν, όπότε εσυ, γιάτι νά κάτσεις μεσά; Απόφάσιζεις, λόιπόν, νά πάς μιά βόλτόυλά κάι με την ευκάιριά νά κάτσεις κάι κάπόυ γιά φάγητό, γιάτι «νηστικό άρκόυδι δε χόρευει», πόυ λεει κάι ό λάός. Πάς, κάθεσάι, άνόιγεις τόν κάτάλόγό, χάζευεις τά φάγητά κάι εκει κάπόυ άνάμεσά στις σάλάτες κάι τά κρεάτικά ξεπρόβάλλει μιά, σχετικά, νεά κάτηγόριά: «Μενόυ γιά Χόρτόφάγόυς». Η χόρτόφάγιά στις μερες μάς εινάι η άπόλυτη τάση. Πόλλόι εχόντάς μελετησει τά όφελη πόυ πάρεχει η χόρτόφάγικη διάτρόφη, όπώς μειώση κιλών, πιό υγιεινη διάτρόφη, ευεργετικες ιδιότητες γιά τόν όργάνισμό κάι πρόστάσιά άπό όρισμενες άσθενειες, άπάρνιόυντάι τό κρεάς η άκόμά κάι κάθε ζώικης πρόελευσης τρόφη. Ωστόσό, υπάρχει κάι ενά άκόμά επιχειρημά πόυ δημιόυργει, όσό νά πεις, περισσότερη άισθηση κάι άπόσκόπει στό νά σε κάνει νά νιώσεις τυψεις γιά τις διάτρόφικες σόυ συνηθειες. Αυτό δεν εινάι άλλό άπό τό ότι πόλλά ζώά βάσάνιζόντάι κάι πεφτόυν θυμάτά εκμετάλλευσης, όπότε εσυ πόυ κάτάνάλώνεις τά πρόιόντά τόυς εισάι εγκλημάτιάς, ενάς στυγνός δόλόφόνός. Ισχυει ότι πόλλά ζώά ζόυν υπό άθλιες συνθηκες, χώρις φρόντιδά, στόιβάγμενά κάτά χιλιάδες σε μικρες εγκάτάστάσεις. Ισχυει ότι τά κάκόμετάχειριζόντάι η άκόμη κάι τά βάσάνιζόυν, γιά νά μπόρόυμε

όλόι εμεις νά άπόλάμβάνόυμε τά πάράγώγά τόυς. Γιά όλά άυτά, όμώς, φτάινε όι υπευθυνόι άυτών τών άγρότικών μόνάδών κάι όι άρχες, όι όπόιόι δεν κάνόυν κάτι, γιά νά στάμάτησόυν άυτη την κάτάστάση. Δε φτάινε όι άπλόι κάτάνάλώτες πόυ τό άμάρτημά πόυ διεπράξάν εινάι η κάτάνάλώση τών άγάθών άυτών. Σιγόυρά τό νά μπόικότάρεις την κάτάνάλώση τόυ κρεάτός κάι νά πάς κόντρά σε άυτό τό κάτεστημενό εινάι ενάς κάλός τρόπός διάμάρτυριάς, δεν εινάι, όμώς, ό μόνάδικός κάι σιγόυρά δεν εινάι γιά όλόυς. Δεν εινάι δυνάτόν νά θεώρηθει κάνεις εγκλημάτιάς κάι δόλόφόνός, επειδη τρώει κρεάς! Κάι όσό εμεις στόν πόλιτισμενό Δυτικό κόσμό εχόυμε την πόλυτελειά νά «τρώγόμάστε» μετάξυ μάς, γιά τό κάτά πόσό εινάι ηθικό νά τρώει κάνεις όρισμενες τρόφες κάι άντιμάχόμάστε ό ενάς τόν άλλό γιά τις διάτρόφικες τόυ συνηθειες, στις υπόάνάπτυκτες χώρες πόλυτελειά εινάι τό νά εχεις εστώ ενά πιάτό φάγητό την ημερά.

Όσό εμεις κάτάνάλώνόυμε σάν νά μην υπάρχει άυριό κάι άνάλώνόμάστε σε άνόυσιά άγάθά κάι πρόβλημάτά, υπάρχόυν άνθρώπόι πόυ τόυς λειπόυν άκόμη κάι τά πιό βάσικά. Όσό εμεις πετάμε φάγητό, γιάτι δεν μάς άρεσει η επειδη περισσεψε κάι όσό άφηνόυμε τρόφιμά νά σάπιζόυν στόυς πάγκόυς τών κάτάστημάτών, χιλιάδες πάιδιά πεθάινόυν άπό την άσιτιά κάι τη λειψυδριά. Αλλά φυσικά εκει δεν υπάρχει κρεάς κάι σόγιά γιά τά όπόιά νά διάφώνησει κάνεις. Γιάτι ζόυμε σε μιά κόινώνιά πόυ ενδιάφερετάι περισσότερό γιά τά ζώά πάρά γιά τόυς άνθρώπόυς της; Γιάτι εινάι εντάξει, τη στιγμη πόυ πόλλόι τρεχόυν χιλιόμετρά γιά νά βρόυν τρόφη κάι νερό, άλλόι νά τρεχόυν χιλιόμετρά γιά νά χώνεψόυν; Γιάτι πότε κάι τιπότά δεν μάς εινάι άρκετό; Μάς άνηκει ό κόσμός κάι όμώς εμεις κυνηγάμε τό συμπάν. Μόνό πόυ δεν κάτσάμε λεπτό νά σκεφτόυμε πώς ό δικός μάς κόσμός εινάι όλόκληρός ό γάλάξιάς γιά κάπόιόυς. Η χόρτόφάγιά, λόιπόν, εινάι μιά φιλόσόφιά ζώης με εντόνη όικόλόγικη, φιλόζώικη κάι άκτιβιστικη δράση. Ωστόσό, κάπόυ χάνει την όυσιά. Δεν διάμάρτυρεσάι υπερ τών δικάιώμάτών κάπόιών άπόστερώντάς τά δικάιώμάτά κάπόιών άλλών. Κάι τό δικάιώμά στην τρόφη, άλλά κάι στην επιλόγη της, εινάι δικάιώμά τόυ κάθενός ξεχώριστά. Let’s go vegan, λόιπόν, η… κάι όχι.

ΣΚΙΤΣΟ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


4

συνέντευξη

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

… να μην ξεχνάς ποτέ να βάζεις την ιδιότητά σου ως άνθρωπος πάνω από την ιδιότητά σου ως επαγγελματίας...

Λεωνίδας Κουτσόπουλος

ΑΠΟ ΤΙΣ

ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ

Λεώνιδάς Κόυτσόπόυλός, ό εμπειρός μάγειράς με τό εξυπνό χιόυμόρ τόυ, πόυ εγινε γνώστός στό ευρυ κόινό μεσώ τόυ MasterChef δεχτηκε με χάρά νά άπάντησει στις ερώτησεις μάς. Ο άντισυμβάτικός chef, πάρά τό ότι άσχόλειτάι 15 χρόνιά με τη μάγειρικη, δεν κάτόρθώσε πότε νά τελειώσει τη σχόλη τόυ. Όντάς μετριός μάθητης άσχόληθηκε με τη μάγειρικη τυχάιά. Επισης, δηλώνει ότι εινάι άρκετά άυστηρός με τόν εάυτό τόυ! Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας καλός μάγειρας; Υπόμόνη, στόχό, πρόσηλώση, άγάπη, μεράκι κάι άντόχη... Τι δυσκολίες έχει το επάγγελμά σας; Σιγόυρά υπάρχει η σώμάτικη κόπώση κάι τά περιεργά ώράριά, κάθώς κάι η πιεση. Όμώς, όλά άυτά τά ξεχνάς κάι άπόζημιώνεσάι φτάνόντάς στόν στόχό, πόυ εινάι νά κάτάφερεις νά ευχάριστησεις τόν κόσμό πόυ σε επισκεπτετάι στό εστιάτόριό. Φαντάζεστε τη ζωή σας χωρίς τη μαγειρική; Ανηκώ στόυς τυχερόυς πόυ εχόυν βρει τι τόυς άρεσει νά κάνόυν κάι τάυτόχρόνά νά βιόπόριζόντάι άπό άυτό. Στη μάγειρικη, άυτό πόυ μόυ άρεσει εινάι ότι εχει μιά δημιόυργικη ρόυτινά. Δεν ξερώ άν μπόρώ νά φάντάστώ τη ζώη μόυ χώρις άυτη. Σιγόυρά δεν μπόρώ νά φάντάστώ νά κάνώ κάτι πόυ δεν μόυ άρεσει, επειδη πρεπει... Πώς αποφασίσατε να πάτε στην Αγγλία;

Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε εκεί; Ειχάν πεσει στά χεριά μόυ κάπόιά βιβλιά τόυ Gordon Ramsay κάι ηθελά πόλυ νά άπόκώδικόπόιησώ τι κάνόυν κάι εινάι κάλυτερόι άπό εμάς. Τάυτόχρόνά, η γνώση πόυ εισπράττεις εινάι μιά τεράστιά επενδυση γιά μετά. Η δυσκόλιά ειχε νά κάνει με την πρόσάρμόγη στόν τρόπό ζώης σε ό,τι άφόρόυσε την κάθημερινότητά, άλλά κάι τά εξάντλητικά ώράριά στην κόυζινά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό και γλυκό; Ψόφάώ γιά λάχάνόντόλμάδες κάι εχώ μιά ιδιάιτερη σχεση άγάπης με τις σόκόφρετες. Τρώτε σε fastfood μαγαζιά; Δυστυχώς... μόυ άρεσόυν πόλυ. Θεωρείτε ότι η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα προβάλλεται ικανοποιητικά στη χώρα μας; Σε τι βαθμό προβάλλεται και στο εξωτερικό; Έχόντάς ώς μετρό συγκρισης άλλες χώρες κάι τό πώς διάχειριζόντάι όλό άυτό τό κόμμάτι, θεώρώ ότι εμεις δεν εχόυμε φτάσει άκόμη σε ενά ικάνόπόιητικό επιπεδό διάχειρισης σε ό,τι εχει νά κάνει με την εκμετάλλευση άλλά κάι με την πρόβόλη της κόυζινάς κάι τών πρώτών υλών μάς στό εξώτερικό. Αυτό πρόυπόθετει όργάνώμενες κινησεις κάι μιά γενικότερη φιλόσόφιά. Βημάτά κάι πρόσπάθειες πάντώς γινόντάι. Ως μαθητευόμενος δεχθήκατε «σκληρή» κριτική; Αν ναι, πώς αντιδράσατε; Πόλλες φόρες. Η άπάντηση εινάι μιά κάι

συγκεκριμενη: «μάλιστά σεφ». Ποια είναι τα συναισθήματά σας, όταν εσείς ασκείτε κριτική; Τό μόνό πόυ με ενδιάφερει εινάι νά νόιώθώ πώς η κριτικη πόυ κάνώ εινάι δικάιη. Τι προσφέρει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα όπως το MasterChef σε έναν νέο μάγειρα; Τό MasterChef εινάι ενά τηλεόπτικό πρόιόν κάι όχι σχόλη μάγειρικης. Μπόρεις νά δεις διάφόρά πράγμάτά, άλλά η πράγμάτικότητά στις κόυζινες εινάι κάτι διάφόρετικό. Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον; Σκέφτεστε να ασχοληθείτε με την εκπαίδευση νέων μαγείρων; Δεν κάνώ πότε μάκρόπρόθεσμά σχεδιά. Δεν ξερώ άν υπάρχόυν όι ιδάνικες συνθηκες μεσώ τών σχόλών, γιά νά μπόρεσώ νά πώ στά νεά πάιδιά πόυ θελόυν νά άσχόληθόυν με τη μάγειρικη ό,τι άκριβώς σκεφτόμάι... Ποια είναι η συμβουλή σας σε αυτούς που θέλουν να επιλέξουν το συγκεκριμένο επάγγελμα; Δεν εχει νά κάνει με τό συγκεκριμενό επάγγελμά. Γενικότερά εχώ νά πώ ότι η επιτυχιά δεν άντάνάκλάτάι στό μηνιάιό εισόδημά. Επιτυχιά δεν εινάι πάντά νά βγάζεις χρημάτά. Επιτυχιά εινάι νά κάνεις άυτό πόυ πράγμάτικά άγάπάς. Νά τό βρεις κάι νά τό υπηρετησεις κάι νά μην ξεχνάς πότε νά βάζεις την ιδιότητά σόυ ώς άνθρώπός πάνώ άπό την ιδιότητά σόυ ώς επάγγελμάτιάς...


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ρεπορτάζ

5

Φοιτητής στο Λονδίνο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΑΝΗ ΜΠΙΤΣΑΚΗ

Λόνδινό. Μιά άπό τις μεγάλυτερες πρώτευόυσες της Ευρώπης. Μιά πόλυπόλιτισμικη πόλη στην όπόιά συνυπάρχόυν εκάτόμμυριά άνθρώπόι, τόσό διάφόρετικόι μετάξυ τόυς, με άπόλυτη άρμόνιά. Ένά μερός τό όπόιό, κάτά τη διάμόνη μόυ εκει, θεώρησά πώς εινάι ιδάνικό γιά νά ζησει κάνεις τά φόιτητικά τόυ χρόνιά. Τά πάνεπιστημιά, εκτός άπό τό ότι εχόυν πόλυ κάλόυς κάι διάκεκριμενόυς στόν τόμεά τόυς κάθηγητες, εχόυν κάι πληρώς εξόπλισμενά εργάστηριά κάι υπόδόμες. Οι φόιτητες εχόυν πάρά πόλλες δυνάτότητες εντός τόυ πάνεπιστημιόυ, κάθώς μπόρόυν νά εξελιξόυν ό,τι χόμπι θελόυν, νά δόυν, άλλά κάι νά πάρόυν μερός όι ιδιόι σε διάφόρες δράστηριότητες κάι επιπλεόν κάπόιόι άπ’ άυτόυς μενόυν στις εστιες χώρις νά τόυς λειψει τιπότά. Όλά άυτά πρόσφερόντάι ειτε με μεγάλη εκπτώση, ειτε εντελώς δώρεάν. Επισης, τά μάθημάτά εινάι πόλυ ενδιάφερόντά κάι τό περιβάλλόν ιδάνικό γιά νά κάνει κάνεις εργάσιες κάι νά διάβάσει. Η τριτόβάθμιά εκπάιδευση στό Ηνώμενό Βάσιλειό δεν εινάι δώρεάν. Οι σπόυδάστες πληρώνόυν διδάκτρά, άλλά η κυβερνηση δινει φόιτητικά δάνειά κάι διευκόλυ-

νει ενά μεγάλό πόσόστό άυτών. Όμώς, γιά νά μπόρεσει κάπόιός νά συνεχισει τις σπόυδες τόυ, εκτός άπό την εξόφληση τών διδάκτρών πρεπει νά εχει κάι μιά άξιόπρεπη βάθμόλόγιά. Όσόν άφόρά στις εξετάσεις, όι φόιτητες κάνόυν «ζώάρά». Τόν πρώτό χρόνό υπάρχόυν δυό εξετάστικες, μιά τόν Ιάνόυάριό κάι μιά τόν Μάιό κάι τά υπόλόιπά ετη, μόνό τόν Μάιό. Βεβάιά, τό Βρετάνικό συστημά πρόβλεπει τεστ κάι εργάσιες κάθ’ όλη τη διάρκειά κάθε ετόυς. Οι φόιτητες με την επιδειξη τις φόιτητικης τόυς τάυτότητάς εχόυν πόλλά πρόνόμιά. Δικάιόυντάι εκπτώση σε όλά τά μετάφόρικά μεσά κάι σε πόλλά μάγάζιά. Από κάτάστημά με ρόυχά μεχρι σόυπερ μάρκετ γιά την κάλυψη κάθημερινών τόυς άνάγκών. Από την μεριά της διάσκεδάσης όι επιλόγες εινάι πράγμάτικά χιλιάδες. Οι νεόι μπόρόυν νά κάνόυν βόλτά στην Oxford Street- την Τσιμισκη τόυ Λόνδινόυ, άλλά σε άρκετά μεγάλυτερό μεγεθός κάι με πόλυ περισσότερά μάγάζιά- νά περπάτησόυν στά τεράστιά πάρκά κάι διπλά άπό τόν Τάμεση. Ακόμη, υπάρχόυν πόλλά μόυσειά όπώς τό Βρετάνικό κάι τό Tate Modern, τό όπόιό

εινάι μόυσειό μόντερνάς τεχνης· η εισόδός σε όλά εινάι δώρεάν. Επιπλεόν, υπάρχόυν πάρά πόλλες επιλόγες γιά φάγητό κάι όι περισσότερες εινάι πεντάνόστιμες. Η νυχτερινη ζώη δεν εχει μεγάλη διάφόρά με άυτη της Ελλάδάς. Την Πάράσκευη κάι ιδιάιτερά τό Σάββάτό όι δρόμόι πλημμυριζόυν άπό νεόυς. Υπάρχόυν άρκετά νυχτερινά μάγάζιά, στά όπόιά, βεβάιά, άπάγόρευετάι η εισόδός σε άτόμά κάτώ τών 18 ετών. Ένά πόλυ φημισμενό μερός γιά βράδινη εξόδό εινάι τό Shard. Τό Shard εινάι τό μεγάλυτερό κτηριό στην Ευρώπη κάι στόν 32ό όρόφό υπάρχει μπάρ με θεά πόυ σόυ κόβει την άνάσά. Σ’ ενά τετόιό τάξιδι, λόιπόν, σε μιά πόλη σάν τό Λόνδινό, όνειρευεσάι πώς θά ητάν νά ζεις εκει με τόυς ρυθμόυς άυτης της πόλης. Εγώ, λόιπόν, εφόσόν πλησιάζώ την ηλικιά της λεγόμενης «φόιτητικης ζώης», δε θά μπόρόυσά νά επιθυμησώ κάτι διάφόρετικό. Οι ευκάιριες πόυ σόυ δινόντάι κάι όι δυνάτότητες πόυ εχεις εινάι πάρά πόλλες. Γι’ άυτό θεώρώ τό Λόνδινό τό ιδάνικότερό μερός γιά νά περάσει κάνεις τά χρόνιά τόυ ώς φόιτητης.


6

άρθρα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

Stay positive της Χρυσούλας Αναγνωστοπούλου

Έχω γνώμη

Οπλοκατοχή

της Ελένης Βασιλειάδη

Υποκρισία ή μήπως όχι;

Εινάι γνώστό ότι τό ψεμά κάτεχει μιά σημάντικη θεση στη ζώη μάς, διότι πλάθετάι ευκόλά κάι πρόσάρμόζετάι άνάλόγά με τις περιστάσεις πόυ θά επιστράτευτει. Τά πιό συνηθισμενά ψεμάτά εινάι τά «κάτά συνθηκη», τά όπόιά σιγόυρά μάς εχόυν βόηθησει νά ξεφυγόυμε άπό πάρεξηγησεις κάι πρόσβόλες άπειρες φόρες. Ωστόσό, μηπώς θά επρεπε νά εμβάθυνόυμε κάι νά κόιτάξόυμε περά άπό τό άθώό κάι άκινδυνό τόυς πρόσώπειό; Συνηθώς, τά πάράπάνώ ψευδη τά χρησιμόπόιόυμε σε περιπτώσεις κάτά τις όπόιες δεν μπόρόυμε νά άπόκάλυψόυμε την άληθειά η επιθυμόυμε νά άπόφυγόυμε άβόλες κάτάστάσεις κάι διάπληκτισμόυς. Γιά πάράδειγμά, συχνά όι γόνεις σε περιπτώσεις άπώλειάς ενός άγάπημενόυ πρόσώπόυ πρότιμόυν ψεμάτά, όπώς «η γιάγιά εχει πάει ενά μάκρινό τάξιδι, γιά νά ξεκόυράστει». Μιά άκόμη χάράκτηριστικη περιπτώση πόυ τά «κάτά συνθηκη» ψεμάτά εχόυν την τιμητικη τόυς, εινάι η άλλάγη συμπεριφόράς μπρόστά σε ενά πρόσώπό, πόυ δεν τό πόλυσυμπάθόυμε. Συχνό τό «Τι όμόρφη πόυ εισάι σημερά». Πάρόλά άυτά, τό ψεμά, εστώ κάι άν εινάι άσημάντό, μάκρόπρόθεσμά δημιόυργει πρόβλημάτά στην κόινώνιά. Σημερά, λόγώ τόυ φόβόυ πόυ μάς διάκάτεχει νά άπόκάλυψόυμε την άληθειά κάι λόγώ της επιθυμιάς άπόδόχης μάς άπό τό συνόλό, φόράμε όλόι τη μάσκά τόυ «κάθώσπρεπει» κάι όλά μόιάζόυν ρόδινά. Κάνεις δε τόλμά νά φώνάξει δυνάτά την άπόψη τόυ κάι τη δικη τόυ πρόσώπικη άληθειά, με άπότελεσμά νά πάγιδευει τόν ιδιό τόυ τόν εάυτό σε ενά κάλόφτιάγμενό περιτυλιγμά. Τελικά, τό ψεμά πόλλάπλάσιάζετάι κάι τρεφετάι άπό τις άνάσφάλειες τών άνθρώπών, όι όπόιόι εχόυν μάθει νά άπόδεχόντάι ευκόλότερά τό «κόλάκευτικό» ψεμά, πάρά την «πρόσβλητικη» άληθειά. Όμώς, πότε δε σκεφτηκάμε ότι ετσι εμπόδιζόυμε την άνάδειξη μιάς βάσικης άξιάς, της ελευθεριάς.

Στις 14 Φεβρόυάριόυ ενάς 19χρόνός, άπόφόιτός τόυ Λυκειόυ της πόλης Πάρκλάντ της Φλόριντάς, εισεβάλε ενόπλός τράυμάτιζόντάς θάνάσιμά 17 άνθρώπόυς. Τό φάινόμενό, κάθε άλλό πάρά πρώτόγνώρό εινάι, κάθώς άυτη εινάι η 18η επιθεση ενόπλόυ σε σχόλειό τών Ηνώμενών Πόλιτειών της Αμερικης άπό την άρχη τόυ 2018. Στις ΗΠΑ δεν ισχυει κάπόιά συγκεκριμενη νόμόθεσιά, πόυ άφόρά στην όπλόκάτόχη. Αυτό σημάινει, ότι κάνενάς δε δεχετάι ελεγχό σχετικά με τόυς λόγόυς πόυ τόν όδηγησάν στην όπλόκάτόχη. Δεν εξετάζόντάι όι ικάνότητες τόυ στην άσφάλη διάχειριση τόυ όπλόυ, ώστε νά μην τιθετάι σε κινδυνό η ζώη τόυ ιδιόυ άλλά κάι τών συνάνθρώπών τόυ. Αυτη η κάτάστάση ώφελει άπόκλειστικά κάι μόνό τις βιόμηχάνιες όπλών, όι όπόιες εισπράττόυν άμυθητά κερδη. Με άφόρμη τό συγκλόνιστικό γεγόνός τόυ τελευτάιόυ μηνά, εκφράστηκε με άκόμά πιό εντόνό τρόπό η

άνάγκη θεσπισης άυστηρης νόμόθεσιάς κάτά της άνεξελεγκτης όπλόκάτόχης. Πριν μερικες ημερες, λόιπόν, κάι υστερά άπό εντόνες πιεσεις τόυ κινημάτός κάτά της όπλόκάτόχης, ό νόμός ψηφιστηκε. Κάθε πόλιτης τών ΗΠΑ πόυ σκόπευει νά άγόράσει άκόμά κάι ενά άπλό πιστόλι, υπόχρεώτικά θά υπόβάλλετάι σε εξόνυχιστικη ψυχιάτρικη εξετάση, άλλά κάι σε πράκτικη άσκηση γιά την εκδόση ειδικης άδειάς όπλόχρησιάς. Τάυτόχρόνά, άυξάνετάι κάι τό όριό ηλικιάς στά 21 ετη, άπό τά 18 πόυ εινάι τώρά, γιά τις άδειες όπλόκάτόχης. Θά άπάγόρευτει, τελός, η πώληση πόλυβόλών όπλών, όπώς άυτό πόυ χρησιμόπόιησε κάι ό δράστης στό Πάρκλάντ. Δυστυχώς, η πάράπάνώ πάράγράφός άνηκει στη σφάιρά της φάντάσιάς. Πάρά τις εντόνες κάι συνεχεις πιεσεις τόυ κινημάτός κάτά της όπλόκάτόχης κάνενάς άπάγόρευτικός νόμός δεν εχει γινει άκόμά πράξη.

ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ Fake news

Πόσες κάι πόσες ειδησεις εχόυμε άκόυσει κάτά κάιρόυς, όι όπόιες μάς συγκινησάν, μάς λυπησάν, μάς συγκλόνισάν κάπόιες φόρες, κάι γενικότερά μάς πρόκάλεσάν διάφόρά, εντόνά συνάισθημάτά, ενώ στην πράγμάτικότητά δεν ισχυάν κάν! Κάι πόσό θυμώμενόι κάι άπόρημενόι άισθάνθηκάμε, στιγμες πόυ άντιληφθηκάμε ότι επρόκειτό γιά ψευτικες ειδησεις, όι όπόιες δεν άξιζάν όυτε τη συγχυση όυτε τό ενδιάφερόν μάς; Τό φάινόμενό «fake news», όπώς εινάι ευρυτερά γνώστό, εινάι μιά πάγιδά, στην όπόιά πεφτόυν κάθημερινά όι περισσότερόι άπό εμάς. Τι εινάι, όμώς, άκριβώς τά fake news κάι τι εξυπηρετόυν; Τά fake news, λόιπόν, εινάι ψευδεις, συχνά εντυπώσιάκες, πληρόφόριες πόυ διάδιδόντάι υπό τό πρόσχημά της «ειδησης» κάι άπόσκόπόυν φυσικά στό κερδός τόυ ιστότόπόυ, στόν όπόιό πρόβάλλόντάι. Στόχευόυν, συνηθώς, σε πρόσώπά κάι γεγόνότά-της επικάιρότητάς κάι όχι μόνό-τά

της Δέσποινας Κοντοπούλου

όπόιά ενδιάφερόυν τόν κόσμό κάι πρόσπάθόυν μεσώ άυτών νά εξυπηρετησόυν όικόνόμικά συμφερόντά. Κάι βεβάιώς, άυτό εινάι κάτι πόυ επιτυγχάνετάι μεσά άπό τις πρόβόλες της ειδησης άπό τόυς άνάγνώστες. Αυτό πόυ πρεπει νά κάνει κάπόιός γιά νά στάμάτησει νά πεφτει θυμά της συγκεκριμενης μόρφης κιτρινισμόυ τόυ τυπόυ, γιάτι περι άυτόυ πρόκειτάι, εφόσόν δεν τηρει τόν κώδικά της δημόσιόγράφικης δεόντόλόγιάς, εινάι νά ερευνά κάλά κάι άρκετά, νά συμβόυλευετάι άξιόπιστες πηγες κάι νά μην πιστευει τό ότιδηπότε διάβάζει κάι πόυ γενικά τόυ πάρόυσιάζετάι ώς ειδηση. Κάι, φυσικά, άπό την πλευρά άυτών πόυ εκδιδόυν ψευδεις ειδησεις, θά πρεπει νά πάψει νά γινετάι συσχετισμός τόυ κερδόυς μεσώ της πάράπληρόφόρησης κάι της πρόπάγάνδάς, άλλά νά γινει μιά νόμιμη πρόσπάθειά γιά όφελός εντός τόυ πλάισιόυ τόυ επιτρεπτόυ.


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

άρθρα

7

ΒΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ Η εκπαίδευση είναι θαυμάσιο πράγμα. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι τίποτε από όσα αξίζει να γνωρίζουμε δεν μπορεί να διδαχθεί. Όσκαρ Ουάιλντ

Νεολαία και αλκοόλ

Σκληρά εργαζόμενοι ΑΡΓΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Εντυπώσιάκός εινάι ό φόρτός εργάσιάς, τόν όπόιό κάλόυντάι κάθημερινά νά διάχειριστόυν όι μάθητες μεσά στην εβδόμάδά. Τό πρόγράμμά τόυς εινάι άρκετά πιεστικό, κάθώς πρεπει νά άντάπεξελθόυν στις άπάιτησεις τόυ σχόλειόυ, στις επιπλεόν ώρες φρόντιστηριάκης διδάσκάλιάς κάι πιθάνώς στην εκμάθηση ξενών γλώσσών. Συμφώνά με τόυς τελευτάιόυς υπόλόγισμόυς, ενάς μάθητης λυκειόυ χρειάζετάι περιπόυ 50 ώρες μελετης εβδόμάδιάιά. Απότελεσμά άυτόυ τόυ εντάτικόυ πρόγράμμάτός εινάι η εκμηδενιση τόυ ελευθερόυ χρόνόυ κάι τάυτόχρόνά η ενισχυση τόυ άγχόυς, της κόυράσης κάι της άπόγόητευσης. Αυτό συμβάινει κυριώς σε μάθητες Γ΄ λυκειόυ, όι όπόιόι βρισκόντάι στό τελός της σχόλικης ζώης κάι κάνόυν μιά εξάιρετικη πρόετόιμάσιά τόσό γιά τις πάνελλάδικες εξετάσεις, όσό κάι γενικότερά γιά τη μελλόντικη, επάγγελμάτικη τόυς άπόκάτάστάση. Επιπρόσθετά, άρκετες μάρτυριες πάιδιών λυκειόυ άνάφερόυν ότι υπάρχει εντόνά τό άισθημά της πιεσης, άφόυ πρόσπάθόυν νά εξόικόνόμησόυν χρόνό γιά περισσότερες ώρες μελετης. Ακόμά, άρκετες εινάι όι φόρες πόυ άφιερώνόυν τά Σάββάτόκυριάκά τόυς, πρόκειμενόυ νά κάλυφθόυν τά μάθημάτά φρόντιστηριόυ. Γνώριζόυμε ηδη ότι τό άυστηρό άυτό πρόγράμμά ξεκινάει άπό την πάιδικη ηλικιά μεχρι κάι την ενηλικιώση τόυ μάθητη. Ευκόλά, λόιπόν, όδηγόυμάστε στό συμπεράσμά ότι όι μάθητες εινάι όι πιό σκληρά «εργάζόμενόι» Έλληνες πόλιτες. Επόμενώς, ελπιζώ σε ενά διάφόρετικό εκπάιδευτικό συστημά, πόυ θά βλεπει τόυς μάθητες περισσότερό ώς πάιδιά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΕΛΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Η κάτάνάλώση άλκόόλ σε μικρη ηλικιά εινάι ενά άνησυχητικό γνώρισμά τά τελευτάιά χρόνιά. Δεν εινάι βεβάιά πρώτόφάνες ότι πόλλόι εφηβόι δόκιμάζόυν περιστάσιάκά διάφόρες όυσιες. Κάπόιες φόρες εινάι περιστάσιάκη η χρηση τόυ άλκόόλ, κάπόιες, όμώς δυστυχώς, γινετάι κάτάχρηση, η όπόιά συχνά όδηγει σε εξάρτηση. Πόλλόι ερευνητες τόνιζόυν ότι τό πρόβλημά άυτό συνδεετάι με τη «διάτάράχη» της συμπεριφόράς κάτά την εφηβειά. Αυτό γινετάι, γιάτι όι νεόι πιστευόυν πώς ετσι θά άπόκτησόυν περισσότερες εμπειριες, τό κάνόυν άκόμά κάι άυθόρμητά επηρεάσμενόι άπό τόυς εξώτερικόυς πάράγόντες. Μεγάλό μεριδιό ευθυνης εχει η όικόγενειά. Οι γόνεις πόυ πινόυν η επιτρεπόυν την κάτάνάλώση πότόυ, ώθόυν τόν νεό στη δόκιμη. Επισης, η σκληρη επιβόλη πειθάρχιάς, η άπόρριψη η κάι η άπόμάκρυνση τών πάιδιών

άπό τόυς γόνεις μπόρει νά όδηγησει τά πάιδιά στό άλκόόλ. Οι εφηβόι, πόυ κάνόυν χρηση άλκόόλ άυξάνόυν την πιθάνότητά νά εξάρτηθόυν άπό όυσιες, νά μόλυνθόυν άπό σεξόυάλικώς μετάδιδόμενά νόσημάτά, νά εγκάτάλειψόυν τις σπόυδες τόυς, νά εμπλάκόυν σε τρόχάιά άτυχημάτά, πάράβάινόντάς τόυς νόμόυς. Σημάντικό βημά γιά την άντιμετώπιση τόυ φάινόμενόυ της εξάρτησης εινάι η συστημάτικη κάι σώστη ενημερώση τών εφηβών, ώστε νά γνώριζόυν άπό νώρις τις σόβάρες επιπτώσεις μιάς τετόιάς πράξης κάι συμπεριφόράς. Η πρόληψη ξεκινάει πρώτά άπό τόυς γόνεις. Έπειτά, η Πόλιτειά πάιζει σημάντικό ρόλό με την ενημερώση τών νεών, πρόσφερόντάς τις κάτάλληλες δόμες γιά άθλητισμό κάι τεχνες.

RFID: το μέλλον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ειμάστε πλεόν στό 2018 κάι η τεχνόλόγιά άνάπτυσσετάι ράγδάιά, τρόμάκτικά ράγδάιά. Θά μπώ κάτευθειάν στό θεμά λεγόντάς σάς γιά τό RFID· τά μικρότσιπ της νεάς γενιάς. Σε περιόχες της Σόυηδιάς, της Αμερικης κάι της Αυστράλιάς εχόυν εμφυτεψει τό συγκεκριμενό τσιπ σε άνθρώπόυς. Ο λόγός εινάι η διευκόλυνση της κάθημερινης ζώης, όπώς λενε. Μπόρόυν νά πληρώνόυν όπώς με πιστώτικη κάρτά, νά άνόιγόυν την πόρτά τόυ σπιτιόυ τόυς, άκόμά κάι νά ελεγχόντάι στό εργάσιάκό τόυς περιβάλλόν. Σχετικά με την τελευτάιά δυνάτότητά πρεπει νά άνάφερθει ότι η ετάιριά Newfusion στις Βρυξελλες άπόφάσισε νά εμφυτεψει τόυς πόμπόδεκτες πόυ εχόυν τό μεγεθός ενός κόκκόυ ρυζιόυ. Πρόκειτάι γιά μιά

εφάρμόγη πληρόυς ελεγχόυ, γιάτι πλεόν όι εργόδότες θά γνώριζόυν τι ώρά ξεκινησε ό εργάζόμενός νά δόυλευει, άλλά κάι πότε πηγε γιά τσιγάρό. Λεγόντάι πάρά πόλλες φημες γιά τά συγκεκριμενά τσιπ, άπό τό ότι περιεχόυν κυάνιό, κάτι τό όπόιό εινάι θάνάτηφόρό, ότάν άπελευθερώθει στό άνθρώπινό σώμά, μεχρι επισης ότι με τό RFID θά ελεγχετάι όλη η άνθρώπότητά άπό τις μυστικες άδελφότητες τόυ κόσμόυ . Κάτά την δικη μόυ γνώμη άυτό άκόυγετάι, μάλλόν πάράτράβηγμενό, όχι όμώς άπιθάνό, γιάτι πότε δεν ξερόυμε, τι μπόρει νά σκάρώνόυν πισώ άπό την πλάτη μάς. Απάντησεις μάλλόν, δε θά πάρόυμε πότε, άλλά εινάι άπόριάς άξιό τι κρυβετάι πισώ άπό τά RFID. Τά συμπεράσμάτά δικά σάς.


8

συνέντευξη

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

Η έμπνευση είναι μια ενδιαφέρουσα αφηρημένη λέξη, δεν ξέρω αν έχω κάτι τέτοιο.

μίλτος πασχαλίδης

Αυτό τόν μηνά ειχάμε τη χάρά νά ερθόυμε σε επάφη με τόν κ. Μιλτό Πάσχάλιδη, τράγόυδόπόιό πόυ ερμηνευει ρόκ κάι εντεχνη μόυσικη. Ο Μιλτός Πάσχάλιδης γεννηθηκε στην Κάλάμάτά κάι μεγάλώσε στην Αθηνά. Σπόυδάσε στό Μάθημάτικό τόυ Ηράκλειόυ Κρητης κάι η πρώτη τόυ δισκόγράφικη εμφάνιση ητάν με τόυς Χάινηδες στόν όμώνυμό δισκό. Στην πόρειά άκόλόυθησε σόλό κάριερά κάι μεχρι σημερά εχει συνεργάστει με πόλλόυς γνώστόυς κάλλιτεχνες τόυ χώρόυ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Παναγιώτα Βασιλάκογλου Μάνια Μπιτζικοπούλου

Στο Ηράκλειο βρεθήκατε για σπουδές. Πώς από τα μαθηματικά καταλήξατε να ασχολείστε με το τραγούδι και τη μουσική; Ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά ή το είχατε σκεφτεί και παλαιότερα; Ήμόυν ηδη μόυσικός ότάν μπηκά στό Πάνεπιστημιό, ειχά διπλώμά κλάσσικης κιθάράς άπ’ τό Ελληνικό Ωδειό. Πάιζώ κιθάρά άπό 7 χρόνών. Τό τράγόυδι πρόεκυψε στην πόρειά. Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τη μουσική; Δε θυμάμάι άκριβώς, σιγόυρά ξεκινησε στό σπιτι κάι στό σχόλειό. Ποιος καλλιτέχνης ήταν το πρότυπό σας; Αγάπώ πάρά πόλλόυς, άλλά δεν ηθελά πότε νά μόιάσώ σε κάπόιόν συνειδητά. Πώς ήσασταν ως μαθητής και ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα; Φάντάζόμάι ότι ημόυν κάλός, πιό πόλυ λόγώ περιεργειάς κάι φιλόμάθειάς. Τό άγάπημενό μόυ μάθημά ητάν τά μάθημάτικά. Στην καθημερινότητά σας τι είδους μουσική ακούτε; Ακόυώ τά πάντά εκτός άπό «σκυλάδικά». Κάνοντας σόλο καριέρα και έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν και με συγκρότημα, ποιο από τα δύο προτιμάτε και

γιατί; Κάι τά δυό εινάι γόητευτικά. Αν κάι άκόμά κι ότάν υπόγράφώ σόλό τις εργάσιες μόυ, πάντά νιώθώ ότι άνηκώ σε μιά όμάδά. Απλά, γιά τό τελικό άπότελεσμά, άνάλάμβάνώ εγώ την ευθυνη. Ποια είναι η πηγή της έμπνευσής σας; Η εμπνευση εινάι μιά ενδιάφερόυσά άφηρημενη λεξη, δεν ξερώ άν εχώ κάτι τετόιό. Ιδεες εχώ πόλλες, άλλά εινάι ελάχιστες άυτες πόυ άξιζει τόν κόπό νά τις όλόκληρώσώ. Αυτό, όμώς, χρειάζετάι περισσότερό κόπό, εργάτικότητά κάι θάρρός, πάρά «εμπνευση». Από τα τραγούδια που ερμηνεύετε ποιο είναι το αγαπημένο σας και γιατί το έχετε ξεχωρίσει; Δεν εχώ ενά άγάπημενό τράγόυδι. Αυτά πόυ λεώ κάθε φόρά εινάι τά άγάπημενά μόυ. Εσείς, ως ένας καταξιωμένος μουσικός, πώς αντιδράτε στην αρνητική κριτική; Στενόχώριεμάι γιά ενά λεπτό. Κάι στη θετικη κριτικη, χάιρόμάι γιά ενά λεπτό. Μετά, άπλά συνεχιζώ νά κάνώ την εργάσιά μόυ όσό κάλυτερά μπόρώ. «Ηράκλειο Καλαμάτα και βύσσινο γλυκό», τραγουδάτε. Η διαμονή σας σε ποια πόλη σας επηρέασε περισσότερο και γιατί;

Όλες όι πόλεις πόυ εζησά με κάθόρισάν. Ίσώς τό Ηράκλειό λιγό πάράπάνώ, επειδη εζησά εκει άκριβώς μετά την εφηβειά κάι ειχά τρόμερη όρεξη νά πειράμάτιστώ ώς νεός συνθετης. Πώς νιώθετε όταν βγαίνετε στη σκηνή και τραγουδάτε; Πάντά άγώνιά κάι λάχτάρά. Σε τι κοινό απευθύνεστε και πώς αισθάνεστε για την ανταπόκριση που λαμβάνετε; Δεν ξερώ, εικάζώ σε εκεινόυς με τόυς όπόιόυς εχόυμε κάπόιάς μόρφης άισθητικη η συνάισθημάτικη συγγενειά. Η άντάπόκριση εινάι κάθόριστικη γιά την εξελιξη κάθε πάράστάσης. Θεωρείτε πως ένας νέος καλλιτέχνης σήμερα έχει ευκαιρίες να αναδειχθεί; Τις ευκάιριες τις φτιάχνόυμε εμεις όι ιδιόι, δεν μάς τις χάριζει κάνεις. Τι σχέδια έχετε για το μέλλον; Ετοιμάζετε κάποιον νέο δίσκο; Έχόντάς μόλις εκδώσει τόν τελευτάιό μόυ δισκό, τά «Τράγόυδιά πόυ ζόυνε λάθράιά» σε μόυσικη Μάριόυ Τόκά κάι στιχόυς Άλκη Αλκάιόυ, εινάι μάλλόν νώρις νά ετόιμάσώ κάινόυργιό. Σχεδιά πάντά υπάρχόυν, την υγειά μάς νά εχόυμε κάι όλά θά τά βρόυμε…


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

επικαιρότητα

9

Μιά άληθειά υπάρχει στό σχόλειό μάς κι άυτη εινάι η χάρά μάς γιά τις διάκόπες τόυ Πάσχά!

Μυστικά και ψέματα

Η Γ΄ Λυκειόυ στόυς τάφόυς τών Βενιζελών (Χάνιά)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΨΙΛΙΤΕΛΗ

Αγάπητόι άνάγνώστες, επιτελόυς… Μάρτιός! Ο πρώτός μηνάς της Άνόιξης θά ελεγά ότι διάφόρόπόιησε τό κλιμά πόυ επικράτει στό σχόλειό μάς. Έγινε πιό δημιόυργικό, πιό ευδιάθετό, πιό… άνόιξιάτικό! Ας ξεκινησόυμε! Στις 22 Φεβρόυάριόυ πράγμάτόπόιηθηκε μιά εκδρόμη στό NOESIS η άλλιώς στόγνώστό σε όλόυς μάς- πλάνητάριό. Τό χώρό άυτό επισκεφθηκάν όι μάθητες τόυ τμημάτός Α3 με τόν κ. Φιλιππόυ κάθώς κάι όι συντάκτες της εφημεριδάς μάς με τις υπευθυνες κάθηγητριες. Μεγάλός ενθόυσιάσμός επικράτόυσε, διότι υπηρχε κάι πρόσόμόιώτης! Στις 25 Φεβρόυάριόυ πράγμάτόπόιηθηκάν όι δευτερόι άγώνες επιχειρημάτόλόγιάς στά Εκπάιδευτηριά Μάντόυλιδη. Εκει, πάράβρεθηκάν συνόλικά 28 σχόλειά κάι φυσικά δεν θά ελειπε η δικη μάς όμάδά! Η όμάδά μάς με θεληση κάι μεράκι κάτεκτησε την 18η θεση υστερά άπό πόλλες συζητησεις κάι πάρόυσιάσεις. Συγχάρητηριά στην όμάδά μάς!!! Συνεχιζόυμε με τά γεγόνότά άθλητικόυ περιεχόμενόυ. Η όμάδά βόλει τών

κόριτσιών κάι η όμάδά μπάσκετ τών άγόριών κάνόντάς μεγάλη πρόσπάθειά κάτάφεράν νά πρόκριθόυν πόλλες φόρες άλλά δυστυχώς δεν μπόρεσάν νά φτάσόυν μεχρι τη κάτάκτηση τόυ κυπελόυ. Ωστόσό, άξιζόυν συγχάρητηριά γιά τις θεσεις πόυ κάτελάβάν! Στις 16 Μάρτιόυ ξεκινησάν όι άγώνες πόδόσφάιρόυ τών άγόριών. Τά πάιδιά μάς εφεράν την νικη κάι συνεχιζόυν δυνάμικά. Πάράλληλά, η όμάδά πόδόσφάιρόυ τών κόριτσιών εχει ξεκινησει εντάτικες πρόπόνησεις κάι άνυπόμόνόυν γιά τόν πρώτό τόυς άγώνά! Κάλη επιτυχιά στις όμάδες μάς! Αφηνόυμε τά άθλητικά γεγόνότά κάι περνάμε στά... πόλιτιστικά! Στις 1-3 Μάρτιόυ μάθητες της Α΄ κάι Β΄ σε συνεργάσιά με την κά Μητράκά συμμετειχάν στό MUN (MODEL UNITED NATIONS). To MUN εινάι η πρόσόμόιώση της Γενικης Συνελευσης τόυ ΟΗΕ κάι άλλών πόλυμερών όργάνών. Τό σχόλειό μάς εκπρόσώπησε δυό χώρες, την Αργεντινη κάι τη Σάόυδικη Αράβιά. Περηφάνό τό σχόλειό μάς γιά άκόμη μιά φόρά! 8 με 14 Μάρτιόυ πράγμάτόπόιηθηκε η επτάημερη εκδρόμη της Γ’ τάξης στη Κρητη. Η άντάπόκριτριά μάς, Αμάλιά Γρεντζάλη,

θά μάς τά πει με μιά μάντινάδά: «Κρητη 2018. Τσι Κρητη επεράσάμε εξι γεμάτες μερες,/ ητάν τό πιό ώράιό διάλειμμά άπό τό πόλυ τό διάβάσμά!/ Πηγάμε Κνώσσό, Άγιό κάι Ενυδρειό,/ Σπινάλόγκά, Θερισό κάι στ' όμόρφό τό Ρεθυμνό./ Κάι άπ' τη Μόνη στ' Αρκάδι επεράσάμε,/ μά τών Βενιζελών τόυς τάφόυς δεν εξεχάσάμε./ Στά Χάνιά κάι στό Ηράκλειό άψόγη ητάν η φιλόξενιά,/ πάρ'όλό πόυ εκάμάμε κάμπόση φάσάριά./ Μά ημάστάν κάλά πάιδιά, ειχάμε πόλυ κεφι,/ φάγάμε, χόρεψάμε τράνά κάι η τσικόυδιά στό πι κάι φι εκάτεβη./ Οι κάθηγητες μάς στό πλευρό μάς πάντότε ητάνε,/ τι κάι άν τόν υπνό τόυς στερησάμε κάι τά νευρά τόυς τά τερμάτισάμε./ Τσι Κρητη εκτισάμε πάμπόλλες άνάμνησεις,/ κάι τώρά πόυ επιστρεψάμε η κάρδιά πόθει, τό μηχάνόγράφικό εκει νά μάς εστειλει!» Κλεινόντάς, στις 16 Μάρτιόυ εγινε ό δευτερός χόρός της Β’ τάξης με στόχό τη συγκεντρώση χρημάτών γιά τη τριημερη εκδρόμη τόυς στην Κερκυρά. Τράγόυδιά, γελιά, φώνες… επιτυχιά! (περισσότερες φώτόγράφιες στη σελ. 16)


10

τέχνη

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ… ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ

TOP 10 Ελληνικά

Νότιά Ιτάλιά. Απόυλιά κάι Κάλάβριά. Ένάς ξεχάσμενός ελληνόφώνός πληθυσμός πόυ πρόσπάθει άκόμά μετά άπό τόσά χρόνιά νά διάτηρησει τά ελληνικά τόυ στόιχειά. Φυσικά, η μόυσικη τόυ δεν άπότελει εξάιρεση. Η μόυσικη της Κάτώ Ιτάλιάς, λόιπόν, χάράκτηριζετάι άπό την «περιεργη» γλώσσά της, κάθώς όι στιχόι εινάι στά «γκρεκάνικά», μιά διάλεκτό πόυ εχει ριζες άπό την άρχάιά δώρικη διάλεκτό. Τά τράγόυδιά της εινάι μόιρόλόγιά, νάνόυρισμάτά, ερώτικά, της δόυλειάς κάι θρησκευτικά. Πόλυ συχνη εινάι η διφώνιά στην εκτελεση τόυς, ενώ η μόρφη τόυς σε ενδεκάσυλλάβά θυμιζόυν πάράδόσιάκά. Τά όργάνά πόυ χρησιμόπόιόυντάι εινάι κιθάρά, τάμπόρελό (γκάιντά της Κάλάβριάς), όργάνετό κάι άκόρντεόν. Συνόδευόντάι κυριώς άπό χόρό. Χάράκτηριστικός χόρός εινάι η

τάράντελά, πόυ χόρευετάι με σκόπό τη θεράπειά άπό τό τσιμπημά ενός συγκεκριμενόυ ειδόυς άράχνης. Η μόυσικη άρχισε νά γινετάι ευρυτερά γνώστη στόν ελλάδικό χώρό άπό τόυς δισκόυς πόυ εξεδώσάν δυό ελληνόφώνά χώριά τόυ Σάλεντό. Σημερά, υπάρχόυν άρκετά συγκρότημάτά πόυ συνεχιζόυν νά κάντάλυόυν (τράγόυδόυν) τά γκρεκάνικά τράγόυδιά. Τετόιά συγκρότημάτά εινάι όι Encardia, όι Cumelca κάι όι Chetonia. Εινάι σημάντικό νά άνάφερόυμε ότι κάτά τη διάρκειά τόυ φάσισμόυ, τά τράγόυδιά κάι γενικότερά τά γκρεκάνικά ητάν άπάγόρευμενά. Αντιλάμβάνόμάστε, λόιπόν, πόσό δυνάτό εινάι τό ελληνικό άισθημά τών άνθρώπών της Κ. Ιτάλιάς πόυ κάτόρθώσε νά διάτηρηθει άπό την άρχάιότητά.

1.Νικός Βερτης Αν μ' άγάπησες 2. Κώνστάντινός Αργυρός Ψεμάτά 3. Γιώργός Σάμπάνης Πισώ 4. Μελισσες Ειμάι άλλόυ 5. Πάνός Κιάμός Χάρτάετός Ξένα 1.Selena Gomez vs Marshmello Wolves 2. Rita Ora Anywhere 3. P!nk Beautiful Trauma 4. Charlie Puth How Long 5. G-Eazy& Halsey Him & I Πηγη: radiopolis.gr

ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Το δωμάτιο έμεινε κατασκότεινο και παρά την αναταραχή που προκλήθηκε, ο Μπρούνο εξακολουθούσε να κρατάει γερά το χέρι του Σμούελ στο δικό του και τίποτα στον κόσμο δε θα μπορούσε να τον πείσει να το αφήσει.

Στό βιβλιό «Τό άγόρι με τη ριγε πιτζάμά» τόυ συγγράφεά Τζόν Μπόιν περιγράφόντάι γεγόνότά πόυ εξελισσόντάι κάτά τη διάρκειά τόυ Β΄ Πάγκόσμιόυ Πόλεμόυ. Ο εννιάχρόνός Γερμάνός Μπρόυνό, μετάκόμιζει εξάιτιάς τόυ επάγγελμάτός τόυ πάτερά τόυ σε ενά σπιτι λιγά χιλιόμετρά μάκριά άπό τό στράτόπεδό τόυ Άόυσβιτς. Πάράτηρει άπό τό πάράθυρό τόυ δώμάτιόυ τόυ πάνυψηλά συρμάτόπλεγμάτά, άσχημά κτηριά κάι άνθρώπόυς όμόιά ντυμενόυς. Τό

πρώτόγνώρό γιά εκεινόν θεάμά όξυνει την περιεργειά τόυ. Απόφάσιζει νά εξερευνησει την περιόχη. Ότάν πλησιάζει πρός την περιφράξη τόυ στράτόπεδόυ, άντικριζει τόν Σμόυελ, ενάν εννιάχρόνό Πόλώνό, άιχμάλώτό τόυ Άόυσβιτς. Τά δυό άγόριά συζητόυν γιά τις ζώες τόυς πριν τόν πόλεμό. Στάδιάκά άνάπτυσσετάι μιά στάθερη φιλιά άνάμεσά στά δυό πάιδιά. Μιά μερά, ό Μπρόυνό μετάμφιεζετάι φόρώντάς τη ριγε φόρμά εργάσιάς κάι

μπάινει στό στράτόπεδό διχώς νά γινει άντιληπτός. Η πάιδικη άφελειά τών δυό εννιάχρόνών κάι η επιθυμιά τόυς γιά πάιχνιδι σε κάιρό πόλεμόυ, δεν τόυς επετρεψάν νά υπόψιάστόυν τόν κινδυνό. Στό τελός τά δυό πάιδιά θάνάτώνόντάι σε θάλάμό άεριών. Ο τρόπός πόυ πάρόυσιάζετάι ό πόλεμός, μεσά άπό τά μάτιά ενός άθώόυ πάιδιόυ, συγκινει.


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

κριτική

11

καλειδοσκόπιο

ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ

τόυ Ηλία Λιόλιου

ΑΠΟ ΤΟΝ

ΓΙΩΡΓΟ ΒΑΡΔΟΥΚΕΛΗ

Η τάινιά εινάι κυριόλεκτικά η συνεχειά της ιστόριάς τόυ Τ’Τσάλά μετά άπό τό Captain America: Εμφυλιός πόλεμός. Ο πάτεράς τόυ εχει πεθάνει κι άυτός τόν διάδεχετάι στόν θρόνό της Γόυάκάντά, μιάς άφρικάνικης χώράς, η όπόιά, όμώς, εινάι μιά εξάιρετικά τεχνόλόγικά άνεπτυγμενη χώρά. Εινάι διάσκεδάστικη κάι με άρκετό χιόυμόρ, ενώ πάρά πόλυ εξυπνά ισόστάθμιζει τη δράση με τό δράμά. Από την μιά εξελισσει την πρόσώπικότητά τόυ Τ’Τσάλά μεσά άπό τις δυσκόλιες πόυ άντιμετώπιζει, κι άντιστόιχά πράττει γιά τη δράση της τάινιάς. Όλόι όι χάράκτηρες εχόυν κάτι νά πόυν, όι διάλόγόι δεν εινάι τυχάιόι κάι όλόι εχόυν κάτι πόυ τόυς κάνει, τόν κάθενά ξεχώριστά, άγάπητόυς στό κόινό, άφόυ όλόι εχόυν- εν μερει- τό δικάιό τόυς. Ο κάκός της τάινιάς, ό Έρικ Κιλμόνγκερ, ερχετάι άπό τό πάρελθόν κάι διεκδικει τόν βάσιλικό θρόνό, άλλά όσό άσχημες διάθεσεις κι άν φάινετάι νά εχει, στην πράγμάτικότητά άπότελει κάτι σάν τόν δάσκάλό τόυ «Μάυρόυ Πάνθηρά», ό όπόιός θά τόν κάνει νά άνάθεώρησει κάι νά δει τό κάλό της χώράς

παρασκηνιακά και αληθινά

της Μαρίας Σοφοτάσιου

τόυ, της Γόυάκάντά, άλλά κάι όλόκληρόυ τόυ κόσμόυ. Τά εφε εινάι εξάιρετικά, όπώς κάι η φώτόγράφιά, άν κάι τά πρώτά, σε κάπόιες σκηνες χώλάινόυν. Ο σκηνόθετης Ράιάν Κόυγκλερ (Κριντ: Η γεννηση ενός θρυλόυ) βάσιζετάι σε κλισε κλάσσικών τάινιών υπερηρώών, ενώ πρόσπάθει νά άνάδειξει την άφρικάνικη πάράδόση με ιδιόμόρφες τελετες κάι με τά σπάστά άγγλικά τών πρώτάγώνιστών. Μιά άπόλάυστικη τάινιά πόυ πρόσφερει σώστά δόμημενη δράση κάι χιόυμόρ, με πόλυ πρόσόχη νά εχει δόθει στην πάράγώγη κάι με την άνάπάντεχά κάλη ερμηνειά τόυ Τσάντγόυικ Μπόόυζμάν, βάζει ψηλά τόν πηχη κάι πρόσφερει χάλάρη διάσκεδάση στόν θεάτη.

23 Μάρτιόυ 1839 Χρησιμόπόιειτάι γιά πρώτη φόρά η εκφράση ΟΚ στην εφημεριδά Boston Morning Post. Πόιά εινάι, όμώς, η κάτάγώγη της πιό πόλυχρησιμόπόιημενης εκφράσης όλόυ τόυ κόσμόυ; Οι άπόψεις διιστάντάι! Η κάτάγώγη της εκφράσης άπόδιδετάι στην ιδιά την εφημεριδά. Εκεινη την επόχη, άρχιζει η χρηση συντόμόγράφιών σε άρθρά, άλλά με πάράπόιημενά τά άκρώνυμιά τών λεξεών. Έτσι, δινετάι η ερμηνειά στό ΟΚ ώς «allcorrect» με την πάράλλάγη «ollkorrect». Χρησιμόπόιόυντάι κάι πάρόμόιόυ ειδόυς

εκφράσεις πόυ στόχό ειχάν νά εντεινόυν τόν Αμερικάνισμό. Άλλη εκδόχη εινάι άυτη πόυ άπόδιδει ελληνικη κάτάγώγη στην εκφράση με την ερμηνειά «όλά κάλά». Πάρ’ όλά άυτά, θεώρειτάι άβάσιμη, όπώς κάι άλλες εκδόχες πόυ άπόδιδόυν λάτινικη, γάλλικη, φινλάνδικη, σόυηδικη άλλά κάι ινδιάνικη κάτάγώγη. Η εκφράση διάδιδετάι μεσά σε ενά χρόνό εξάιτιάς της ιδρυσης πόλιτικης λεσχης με τό όνόμά OK club πόυ υπόστηριζε τόν υπόψηφιό πρόεδρό Martin Van Burren, πόυ ειχε τό πάράτσόυκλι Old Kinderhook (ό γερός τόυ Κιντερχόυκ).

Στις μερες μάς, εχει άνάπτυχθει ράγδάιά η επιστημη της πληρόφόρικης κάι ειδικά ό κλάδός της τεχνητης νόημόσυνης, ό όπόιός άπάσχόλει πόλλόυς νεόυς επιστημόνες. Έχει ώς στόχό τη σχεδιάση, κάθώς κάι υλόπόιηση υπόλόγιστικών συστημάτών τά όπόιά θά μιμόυντάι την άνθρώπινη συμπεριφόρά κάι γενικότερά τά χάράκτηριστικά τόυ άνθρώπόυ. Η τεχνητη νόημόσυνη σχετιζετάι άρκετά κάι με τη ρόμπότικη κάι επηρεάζόυν πόλλόυς τόμεις της κάθημερινότητάς μάς. Σκόπιμό, λόιπόν, θά ητάν νά δόυμε ενάν άπό άυτόυς, πόυ εινάι ό κλάδός της υγειάς. Αρχικά, η ρόμπότικη κάι η χρηση μηχάνημάτών στην ιάτρικη εχει βόηθησει πόλυ άρκετόυς άνθρώπόυς πόυ πάσχόυν άπό σόβάρες κάι άνιάτες άρρώστιες. Έχόυν βόηθησει, ετσι, κάι τό εργό τών γιάτρών, όι όπόιόι μπόρόυν νά εκτελόυν ενά μεγάλό φάσμά χειρόυργικών επεμβάσεών πόυ πόλλες φόρες χάράκτηριζόντάι άπό τη λεπτότητά τόυς. Ο χώρός άυτός της ιάτρικης εχει όνόμάστει ρόμπότικη χειρόυργικη κάι σημερά άρκετά νόσόκόμειά τη χρησιμόπόιόυν εισάγόντάς, ετσι, την τεχνόλόγιά κάι κάτ’ επεκτάση την τεχνητη νόημόσυνη σε άυτά. Επισης, χάρη στην τεχνητη νόημόσυνη εχόυν άνάπτυχθει κάι πρόγράμμάτά ιάτρικά, τά όπόιά με βάση άλγόριθμόυς μπόρόυν νά βόηθησόυν σε μιά σώστη θεράπειά τών άσθενών. Χρησιμόπόιόυν τά πρόγράμμάτά άυτά πληρόφόριες άπό άλλά περιστάτικά κάι νόσημάτά κάι, ετσι, μπόρόυν νά συγκρινόυν τά συμπτώμάτά τών άσθενών κάι νά βόηθησόυν στη γρηγόρη θεράπειά τόυς. Τά πρόγράμμάτά άυτά εχόυν άνάπτυχθει άπό μεγάλά κεντρά πόυ άσχόλόυντάι με τόν τόμεά της τεχνητης νόημόσυνης κάι χρησιμόπόιόυντάι με πόλυ μεγάλη επιτυχιά. Τελός, μπόρόυμε νά συμπεράνόυμε πώς η τεχνητη νόημόσυνη βόηθά άρκετά σε όλόυς τόυς τόμεις της κάθημερινότητάς κάι εκτός άπό την ιάτρικη, την όπόιά άνεφερά, βόηθά κάι στη γενικότερη άνάπτυξη της τεχνόλόγιάς κάι τών επιστημών.


12

ταξίδι

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

με τη Βάγια Κουκούδη

Ήρθε η ώρά νά τάξιδεψόυμε στά άγάπημενά μάς Κάλάβρυτά, μιά πόλη κάλόχτισμενη, γεμάτη με πάράδόσιάκόυς όικισμόυς κάι φυσικη βλάστηση. Τό όνόμά της, πόυ σημάινει «κάλες βρυσες», λεγετάι ότι τό άπεκτησε την επόχη της Φράγκόκράτιάς τόν 13ό άιώνά μ.Χ., ότάν άπότελεσε εδρά μιάς άπό τις 12 Βάρόνιες τόυ Πριγκιπάτόυ της Αχάιάς με πρώτό Βάρόνό τόν Όθώνά ντε Τόυρνάι. Η ειδηση γιά την ενάρξη της επάνάστάσης στην Ύδρά στις 27 Μάρτιόυ 1821 εφτάσε άπό τόν Πάνάγιώτη Βάφειόπόυλό πόυ πάράκόλόυθόυσε τις εξελιξεις με πλόιό στην Πελόπόννησό. Στην Ιερά Μόνη της Αγιάς Λάυράς ό Πάλάιών Πάτρών Γερμάνός κηρυξε την επά-

νάστάση υψώνόντάς τό ιερό λάβάρό, τό όπόιό υπάρχει άκόμά κάι σημερά κάι άπότελει ενάν άπό τόυς πόλυτιμότερόυς εθνικόυς θησάυρόυς. Η πόλη άυτη επάιξε πρώτάγώνιστικό ρόλό στην Ελληνικη Επάνάστάση ενάντιόν τών Τόυρκών, γι’ άυτό κάι πυρπόληθηκε δυό φόρες άπό τά στράτευμάτά τόυ Ιμπράημ τό 1826 κάι τό 1827. Κάτά τη διάρκειά τόυ Β’ Πάγκόσμιόυ πόλεμόυ όι Γερμάνόι κάτάκτητες εισεβάλάν στά Κάλάβρυτά κάι άκόλόυθησάν πράξεις άπότρόπάιες κάι άνηθικες. Στις 13 Δεκεμβριόυ 1943 όι Γερμάνόι εκτελεσάν όλόκληρό τόν άνδρικό πληθυσμό μάζι κάι πάιδιά 14 ετών κάι άνώ. Η μερά άυτη σημάδεψε μιά γιά πάντά τόυς

κάτόικόυς άυτης της πόλης. Μετά άπό όλά άυτά, πρεπει όπώσδηπότε νά επισκεφτειτε τό Μνημειό Ηρώών Αγώνιστών πόυ βρισκετάι στη βόρειά πλευρά της Μόνης της Αγιάς Λάυράς. Χτιστηκε πρός τιμην τών άγώνιστών της Επάνάστάσης τόυ 1821 πόυ θυσιάστηκάν γιά την ελευθεριά τόυ εθνόυς μάς άπό τόν τόυρκικό ζυγό. Τά εγκάινιά τόυ μνημειόυ πράγμάτόπόιηθηκάν στις 24 Μάρτιόυ 1971. Κάθε χρόνό διόργάνώνόντάι εκδηλώσεις άπό τόν Δημό Κάλάβρυτών όπόυ τελειτάι κάτάθεση στεφάνών κάι τρισάγιό στη μνημη τών ενδόξών ηρώών μάς!

Πηχτη μάυρη όζά μερός 1ό

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

της Φανής Βούλτσου

Έλιώνε η μάυρη όζά στά νυχιά της άφηνόντάς τό διάφάνό νά φάνει. Η όζά πόυ κάλυπτει τό νυχι εινάι σάν τη ζώη, δεν κράτάει πόλυ κάι όσό περνάει ό κάιρός, τό χρώμά γινετάι μόυντό κάι ξεθώριάζει. Γάντζώθηκε στό μπράτσό τόυ κάνάπε, άρπάξε τό άσετόν κάι τό βάμβάκι με όρμη κάι πρόσπάθόυσε μάνιώδώς νά σβησει κάθε ειδός μπόγιάς. Αφόυ τελειώσε τό τελετόυργικό ξεβάψιμάτός, εριξε μιά τελευτάιά μάτιά στην βάλιτσά της. Τά σάκόυλάκιά νάρκώτικών βρισκόντάν στην θεση τόυς. Στη συνεχειά, ελεγξε την τόπόθετηση τών όπλών της, δυό άπό άυτά ητάν τόπόθετημενά στόυς γόφόυς της. Βάδιζε με γόργό βημά στόν στάθμό Γκάρ Ντε Λυών τόυ Πάρισιόυ, τό τρενό γιά Τόυλόυζη θά κάτεφθάνε συντόμά. Ήτάν ψηλη, περιπόιημενη γυνάικά με κόράκι μάυρά μάλλιά, γκριζόπράσινά μάτιά κάι μιά μικρη ελιά λιγό πιό πάνώ άπό τό άριστερό της φρυδι. Ένιώσε τό βλεμμά τόυ άντρά άπενάντι της νά την διάπερνά, νά την τυλιγει κάι νά την ξετυλιγει μεσά

σε δευτερόλεπτά, τόν κόιτάξε με την άκρη τόυ μάτιόυ της. «Οπλοφορεί, από τον τρόπο που ανάβει το τσιγάρο φαίνεται δεξιόχειρας » ειπε στό άκόυστικό της. Ακόυστηκε η γράμμη άνάχώρησης τόυ τρενόυ της, τότε συνειδητόπόιησε ότι βρισκότάν σε λάθός στάση. Έτρεξε νά πρόλάβει, γλιστρώντάς μεσά στό πληθός. Ο άντράς επεσε πάνώ της, της φόρεσε ενά κόκκινό βράχιόλι, εριξε ενά κινητό στην τσεπη της κάι άφησε τη βάλιτσά τόυ διπλά στη δικιά της. Μετά άφησε τό σώμά τόυ νά πεσει στις ράγες τόυ τρενόυ... ό κόσμός φώνάζε πάνικόβλητός. Η Λιζ εμεινε πάγώμενη νά κόιτάει τόν σώρό άιμάτός. Ένιώσε ενά χερι νά την άκόυμπάει στόν ώμό «Μπορώ να σε βοηθήσω, έλα μαζί μου.» Της ειπε ό άνδράς πόυ στεκότάν πισώ της. Την επνιξάν σκεψεις κάι ιδεες, μπόυκώσάν κάι ξεσπάσάν σε ενάν βάθυ άνάστενάγμό. Έμεινε νά κόιτάει... τό άιμά ελιώνε κάι γινότάν πηχτη μάυρη όζά. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

για το τέλος...

13

ΓΡΑΦΕΙ Η Σέβη Κεφαλίδου

Πάντά ψάχνώ κάτι πρώτότυπό κάι ενδιάφερόν, ώστε νά πρόσελκυσει τό ενδιάφερόν τών άνάγνώστών μόυ. Αυτη τη φόρά θά σάς πάρόυσιάσώ τό MoxxVR, μιά κάφετεριά η όπόιά σόυ δινει τη δυνάτότητά νά ζησεις μόνάδικες εμπειριες εικόνικης πράγμάτικότητάς κάι όχι μόνό. Η ιδεά πόυ ειχε τό συγκεκριμενό μάγάζι γεννηθηκε άπό την άγάπη τών ιδρυτών τόυ γιά την τεχνόλόγιά. Στη συνεχειά, υλόπόιηθηκε η ιδεά άυτη με τό ενδιάφερόν πόυ εδειξε ό κόσμός γιά τό VR κάι πλεόν τό μάγάζι βρισκετάι στη Θεσσάλόνικη, στην όδό Εθνικης Αμυνης 9Α. Τό ενδιάφερόν δε στάμάτά εδώ, κάθώς κάθε Δευτερά διόργά-

νώνόντάι events, τά όπόιά όνόμάζόντάι «Cyber Mondays» με άπιστευτά πάκετά διάσκεδάσης. Στόν συγκεκριμενό χώρό, όπώς εινάι άνάμενόμενό, δε λειπόυν όι νεάρες ηλικιες, άλλά κάνόυν κάι την εμφάνιση τόυς άνθρώπόι λιγό μεγάλυτερης ηλικιάς. Ακόμά, όλόι εχόυν τη δυνάτότητά νά κάνόυν ενά μόνάδικό δώρό στόυς φιλόυς κάι στά άγάπημενά τόυς πρόσώπά, γιά νά ζησόυν μόνάδικες εμπειριες στόυς θάλάμόυς κάι στόυς εξόμόιώτες με τις prepare cards MoxxVR. Ειδικότερά, η MoxxVR πρόσφερει 1 ώρά περιηγησης σε ενάν άπό τόυς θάλάμόυς «vibe rooms» κάι δυό διάφόρετικόυς εξόμόιώτες της επιλόγης μάς.

Τά κάλυτερά, όμώς, πάντά εινάι γιά τό τελός!!! Η κάλυτερη εμπειριά πόυ θά μπόρόυσε νά εχει μιά πάρεά 2-4 άτόμών εινάι άυτη στην όπόιά μετάφερόντάι στό ιδιό εικόνικό περιβάλλόν, στό όπόιό «ενδόεπικόινώνόυν» μετάξυ τόυς κάι μπόρόυν νά δόυν τά «avatar» τών υπόλόιπών της πάρεάς. Μετά άπό μιά τετόιά εμπειριά πρώτάγώνιστης στά χάμόγελά τών πάικτών εινάι ό ενθόυσιάσμός. Εάν, λόιπόν, θελετε νά ξεφυγετε άπό τη βάρετη κάθημερινότητά κάι νά ζησετε γιά λιγό εκτός πράγμάτικότητάς κάιρός γιά λιγό VR !!!

Sports time ΓΡΑΦΕΙ Ο Γιώργος Τσαμασλίδης

Ψεμά: ό άθλητισμός ενώνει τόυς λάόυς κάι τόυς συνδεει με φιλικες σχεσεις. Μυστικό: «βρώμικες» κόμπινες κάι «στημενά» πάιχνιδιά κάθόριζόυν τά περισσότερά άπότελεσμάτά. Αληθειά: σάς εχόυμε κάτάλάβει άλλά μάς άρεσει τό πάράμυθι. Αρχικά, ισχυρόι επιχειρημάτιες χρημάτόδότόυν πόδόσφάιρικες όμάδες. Διάμόρφώνόυν τό τελικό άπότελεσμά κάι κερδιζόυν μεγάλά πόσά μεσώ τών στόιχημάτών. Ελεγχόυν τόυς όπάδόυς κάι άπόκτόυν δυνάμη πόυ άξιόπόιόυν γιά την ικάνόπόιηση πόλιτικών κάι όικόνόμικών συμφερόντών. Πάρόμόιά συμφερόντά άλλά μικρότερης κλιμάκάς ικάνόπόιόυν κάι όι άθλητες. Κερδιζόυν χρημάτά άπό χόρηγιες κάι διάφημισεις, εξάργυρώνόυν τη φημη τόυς με συμμετόχη σε πόλιτικά κόμμάτά. Τό χειρό-

τερό, όμώς, εινάι ότι όλά άυτά δεν τά πληρώνόυν μόνό με τη σκληρη πρόπόνηση τόυς άλλά κάι με τη χρηση άνάβόλικών. Πόινες, όπώς ό άπόκλεισμός άπό τόυς άγώνες, πιθάνη άπάγόρευση γιά συμμετόχη στόυς επόμενόυς άγώνες η ενά μεγάλό πρόστιμό, δε φάινετάι νά τόυς άπότρεπόυν πάντά. Κλεινόντάς, όι Ολυμπιάκόι Αγώνες ενώνόυν, τελικά, πόλιτικά συμφερόντά κάι όχι τόυς λάόυς. Αρχης γενόμενης ητάν τό κάλόκάιρι τόυ 1936 στό Βερόλινό. Εκεινό

τό κάλόκάιρι, όι Ολυμπιάκόι Αγώνες ειχάν όργάνώθει στην όυσιά γιά πρόπάγάνδά πόλιτικόυ περιεχόμενόυ στά πρόσώπά τών Χιτλερ κάι Νάζιστών. Έπειτά, τό 1976 στη Νότιά Αφρικη, όι Αφρικάνόι μπόυκότάρισάν τόυς Αγώνες, λόγώ της συμμετόχης της Νεάς Ζηλάνδιάς σε άγώνες «rugby», ενώ όι ΗΠΑ εκάνάν τό ιδιό τό 1980 στη Μόσχά, επειδη τό Αφγάνιστάν ειχε δεχτει επιθεση άπό τη Σόβιετικη Ένώση. Τελός, Βόρειός κάι Νότιός Κόρεά ελάβάν μερός ώς ενά ενώμενό κράτός στόυς Ολυμπιάκόυς τόυ 2000 στό Συδνευ, τόυ 2004 στην Αθηνά κάι στόυς χειμερινόυς τόυ 2018. Κάι μενόυν όι φιλάθλόι νά χάιρόντάι κάι νά πόνάνε γιά την όμάδά τόυς, γιά τη χώρά τόυς- ισώς η μόνάδικη άληθειά σ’ άυτό τό «πάιχνιδι».


14

χορηγοί

Σάς ευχάριστόυμε γιά την εμπιστόσυνη κάι τη συνδρόμη σάς!

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

όλα ένα ψέμα

Ωράιά η μάθητικη ζώη ε; Όχι… δεν εινάι. Πάρ’ όλά άυτά, όμώς, ειμάστε άνάγκάσμενόι νά την υπόστόυμε γιά όσό χρειάζετάι (άτιμόι γόνεις, άυτόι φτάινε γιά όλά). Πάντώς, όσό κάλός κάι τιμιός μάθητης κάι άν ησόυν– πράγμά πόυ δεν ισχυει στη δικη μάς περιπτώση- τό ψεμάτάκι σόυ στόν κάθηγητη τό εχεις πει. Έλά τώρά… όλόι εχόυμε ερθει σε μιά δυσκόλη θεση, πόυ θελάμε νά άπόφυγόυμε. Αρχικά, όλόι σε κάπόιά φάση «ξεχάσάμε» νά κάνόυμε κάπόιά άσκηση η εργάσιά. Δεν ειχες όρεξη, βρε άδερφε… η άπλώς εβλεπες MasterChef. Έτσι, την επόμενη, άπόφράδά μερά η μόνάδικη σόυ επιλόγη εινάι «ξεχάσά τό τετράδιό σπιτι» η «ξεχάσά τό τετράδιό κάτώ άπό τό θράνιό». Εντώμετάξυ, όλά σόυ τά βιβλιά εινάι κάτώ άπό τό θράνιό κάι κόυβάλάς ενά μάξιλάρι (βλεπε Απόστόλη). Πόλλες φόρες, άκόμη μιά κάλη ιδεά εινάι τό «ξεχάσά νά τό σημειώσώ». Τό

μόνό πρόβλημά εινάι ότι δεν εχεις στυλό. Υπάρχει κάι η δικάιόλόγιά τόυ «ελειπά» κάι συνηθώς εξόστράκιζετάι άπό τόν κάθηγητη «μπόρόυσες νά μάθεις άπό κάπόιόν φιλό σόυ» just a minute… ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΙΛΟΥΣ… Αυτες όι άστειες περιπτώσεις δεν πάυόυν νά υπάρχόυν κάι δεν περιόριζόντάι μόνό σε θεμάτά μάθημάτών κάι εργάσιών. Δευτερά, ώρά 9:00 εχεις χάσει πρώτη ώρά, βάριεσάι, «νά πάώ λιγό εξώ με τόν Γιώργό; Πόνάει η κόιλιά τόυ, νά τόν πρόσεχώ». Κάτάληγεις στόν Μυθό κάι τό μόνό πόυ πρόσεχεις εινάι μη σκάσει άπό πόυθενά ό Μπάιράμης. Πρόσπάθόυμε γιά τό κάλυτερό κάι εμεις όι μικρόι άνόητόι. Ακόμά κάι άν δεν πιάνόυν άυτά τά άθώά ψεμάτά, συνηθώς τά ριχνόυμε στό συστημά η στη μάνά μόυ, πόυ δε μάγειρεψε (πάλι).

15

GAME OVER

Απόστόλης Πάτριδης

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ G

I

S

G

M

A

S

T

E

R

C

H

E

F

I

O

M

O

T

H

A

B

A

G

A

F

U

U

T

I

A

N

A

K

A

S

E

O

M

O

M A

P

O

T

A

G

A

R

X

A

K

O

A

F

A

B

H

M

R

R

A

L

V

A

L

O

R

Y

V

A

R

A

T

I

R

S

L

A

M

O

N

D

I

A

X

A

R

N

A

I

O

P

A

R

I

M

A

S

A

L

T

E

E

A

O

L

O

P

A

G

V

A

N

R

T

I

H

O

N

K

I

T

I

A

M

F

A

S

K

I

N

O

L

O

N

A

K

H

S

K

A

A

O

M

L

O

O

R

A

M

N

A

R

S

H

O

P

P

I

N

G

S

T

A

R

R

A

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Βρείτε τα reality της ελληνικής τηλεόρασης

Απάντηση 23ου φύλλου: Titanic God Father Rocky Matrix Star Wars

Κειμενό: Απόστόλης Πάτριδης, Σκιτσό: Σεβη Κεφάλιδόυ


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ -16-

Μάρτιος 2018 #24  

7ο φύλλο της σχολικής χρονιάς 2017-2018

Μάρτιος 2018 #24  

7ο φύλλο της σχολικής χρονιάς 2017-2018

Advertisement