Page 1

α

ανοιχτ

χαρτια

Μηνιαία Μαθητική Εφημερίδα του 1ου Γενικού Λυκείου Αγ. Αθανασίου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018•Φύλλο 22•Τιμή 1 ευρώ

αλφα... για την αρχη!


2

editorial

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΆΛΦΆ για την αρχή! Μένουν μονο λίγές ώρές γία να αποχαίρέτίσώ το 2017. Καταλληλη στίγμη γία την ανασκοπηση της χρονίας που πέρασέ. Αναλογίζομαί οσα ηρθαν καί έφυγαν αυτη τη χρονία. Πολλα γέγονοτα συνέβησαν καί την έκαναν να ξέχώρίσέί. Ποία να κρατησώ απο αυτα; Ποία να ξέχασώ; Θα θυμαμαί αυτα που αξίζουν ένα ΑΛΦΑ μέ τονο! Ας ξέκίνησώ απο τίς γυναίκές του κίνηματος κατα της σέξουαλίκης παρένοχλησης #me_too (Κί έγώ) που βρηκαν το θαρρος να βγουν στους δρομους καί να δίαμαρτυρηθουν γία το αδίκο, αλλα καί να μίλησουν δημοσία γία την κακοποίηση την οποία υπέστησαν έλπίζοντας πώς η ρώγμη που μέ την τολμη τους δημίουργησαν στο τέίχος της σίώπης θα αλλαξέί τα πραγματα προς το καλυτέρο. Επίτέλους τα λογία έγίναν πραξέίς, γία πρώτη φορα σημέίώθηκέ σέ τοσο μίκρο χρονίκο δίαστημα μία κοίνώνίκη αλλαγη. Τέλίκα, ίσώς να μπορουμέ να έλπίζουμέ σ’ ένα καλυτέρο αυρίο. «Άλφα» στον Γίαννη Αντέτοκουνμπο καί την Κατέρίνα Στέφανίδη, οί οποίοί δίέπρέψαν καί μας έκαναν πέρηφανους, αλλα

καί στον Γίουσέίν Μπολτ που μέτα απο μία ρασουν καθέ έμποδίο, γίατί πολλές φορές σέίρα έπίτυχίών, αποφασίσέ να δώσέί την το μονο που μπορέίς να κανέίς έίναί να αποτέλέυταία του παρασταση καί να αποχώρη- δέχτέίς την κατασταση, να συμφίλίώθέίς μαζί της καί να προσπαθησέίς να έξέλίχτέίς μέσα απο καθέ δυσκολία. Θα θυμαμαί καί τους κατοίκους της Μίανμαρ καί της Υέμένης που βίώνουν την πέίνα, το κρυο καί το φοβο γία την έπίβίώση. Τα παίδία που έγίναν «viral» αποτέλέσαν την αίτία κίνητοποίησης του «πολίτίσμένου» κοσμου. Τέλος, το σχολέίο μας φέτος πηρέ της Παναγιώτας Κικιρίκη πολλα Άλφα, στους αθλητίκους αγώνές, στους αγώνές τίς έπίχέίρηματολογίας, σέ σέί μέ το κέφαλί ψηλα. δίαγώνίσμους ρομποτίκης καί έφημέρίδας Σέίρα έχουν οί ανθρώποί που βίώσαν προσφέροντας αίσθηματα ίκανοποίησης φυσίκές καταστροφές. Χίος, Λέσβος, Μαν- στα παίδία γία τον κοπο τους καί κανοντας δρα. Άνθρώποί που καταφέραν να αντίμέ- μαθητές καί καθηγητές πέρηφανους. τώπίσουν τον κίνδυνο καί να υπομέίνουν τη Ας παρουμέ, λοίπον, δυναμη απ’ δυστυχία. ολους αυτους τους ανθρώπους, καί ας κραΠολλοί αυτη τη χρονία, βρηκαν τη τησουμέ απο τη χρονία που έφυγέ τα δυναμη να αφησουν την χώρα μας καί να «Άλφα» που θα μας χαρίσουν τα θέμέλία γία ξαναστησουν τίς ζώές τους απο την αρχη. να χτίσουμέ την προσώπίκοτητα μας στον Αξίζέί «Άλφα» σέ αυτους αλλα καί σέ έκέί- αγώνα μας να γίνουμέ καλυτέροί ανθρώποί. νους που παρέμέίναν καί παλέψαν να ξέπέΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΆΝΟΙΧΤΆ ΧΆΡΤΙΆ μηνίαία μαθητίκη έφημέρίδα 1ου ΓΕ.Λ. Αγίου Αθανασίου ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΙΚΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΙΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΦΑΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΑΡΔΟΥΚΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΤΣΟΥ ΦΑΝΗ ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΒΑΓΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ– ΑΝΝΑ ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΙΛΙΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

anoixta-xartia.blogspot.gr

Επίκαιρη ματιά

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΡΙΜΠΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

anoixta.xartia

anoixta_xartia

ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΙΟΛΙΟ

ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ Το 2018 μπηκέ μέ κλίμα ίδίαίτέρης χαρας καί έυτυχίας σέ ολον τον κοσμο. Οί πέρίσσοτέροί ανθρώποί πέρίμένουν πώς το 2018 θα έίναί δίαφορέτίκο απο τα αλλα. Ξέχνουν, ομώς, οτί αυτοί παραμένουν ίδίοί! Ας έλπίσουμέ οτί θα γίνουμέ έμέίς καλυτέροί!


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

κύριο άρθρο

3

Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Μαχάτμα Γκάντι

γραφέί η Παναγιώτα Βασιλάκογλου

Ο πόλεμος αρχίζει, όταν θέλεις, αλλά δεν τελειώνει, όταν θέλεις. Νικολό Μακιαβέλι

Επιστροφή στις ρίζες

Απο μίκρους μας έλέγαν παραμυθία μέ βασίλίαδές καί μαγους. Παραμυθία μέ έυτυχίσμένο τέλος, μέ το ζησαν αυτοί καλα καί έμέίς καλυτέρα. Μέτα μέγαλώσαμέ καί καταλαβαμέ οτί η ζώη δέν έχέί παντα έυτυχίσμένο τέλος, δέ συνώμοτέί το συμπαν παντα υπέρ μας. Η ζώη ηταν, έίναί καί θα έίναί σκληρη καί οί προγονοί μας το έζησαν απο πρώτο χέρί. Ας κλέίσουμέ, λοίπον, τα ματία καί ας ταξίδέψουμέ. Ας ταξίδέψουμέ πίσώ στον χρονο, στο παρέλθον, σέ ένα παρέλθον γέματο ανοίχτές πληγές που δέν μπορουμέ να ξέπέρασουμέ, καί ας φαίνέταί οτί έχουμέ ξέχασέί. Έτος 1922, μία χρονία μακρίνη, μα οχί λησμονημένη. Χίλίαδές ανθρώποί, χίλίαδές Έλληνές, ομογένέίς απο τη Θρακη, τη Ρώμυλία, τη Μίκρα Ασία αρχίσαν το μακρυ ταξίδί του ξέρίζώμου. Το ταξίδί προς τη μητέρα Ελλαδα. Αναμέσα τους οί προγονοί μου. Οί προγονοί σου, οί προγονοί μας. Οί πέρίσσοτέροί, ανθρώποί απλοί, τίμίοί, οίκογένέίαρχές, που αναγκαστηκαν να φυγουν απο τον τοπο τους, το σπίτί τους, την πατρίδα τους γία ένα καλυτέρο καί ασφαλέστέρο αυρίο γία αυτους καί τίς οίκογένέίές τους γέματοί έλπίδα γία το μέλλον. Άνθρώποί που αναγκαστηκαν να γίνουν προσφυγές. Φτανοντας, ομώς, αντίκρίσαν τη φρίκη. Την πληρη πέρίφρονηση καί απέχθέία. Αντίμέτώπίστηκαν ώς έγκληματίές, ώς παρασίτα, ώς πλασματα αναξία να ζουν. Έφτασαν έξαθλίώμένοί, ταλαίπώρημένοί καί υστέρα έλαβαν την πέρίφημη Ελληνίκη «φίλοξένία». Ζώντας υπο αθλίές συνθηκές, έχοντας χασέί τίς πέρίουσίές καί τίς οίκογένέίές τους προσπαθησαν, στηρίζομένοί στίς

δίκές τους δυναμέίς, να έπίβίώσουν καί να ορθοποδησουν. Μην έχοντας χρονο η τροπο έγκατέλέίψαν ολα τους τα υπαρχοντα παίρνοντας μαζί τους μονο τα απολυτώς απαραίτητα καί φορτώνοντας τα πανώ σέ καρα. Καί στο παρον; Στο παρον γίνονταί ξανα τα ίδία καί τα ίδία. Πονος, καταστροφη, πένθος, δίαλυμένές οίκογένέίές, δίαλυμένές χώρές, ανθρώποί θυσίασμένοί στον βώμο του συγχρονου «πολίτίσμου», που οδηγέίταί απο το χρημα καί την έξουσία. Γίατί ζουμέ σέ έναν κοσμο οπου θέώρουμαστέ αναλώσίμοί. Εκατονταδές προσφυγές έρχονταί παλί υπο τίς ίδίές συνθηκές έξαθλίώσης. Πολλοί πέθαίνουν κατα τη δίαδρομη καί οί «τυχέροί» που έπίζουν έίναί ανέπίθυμητοί. Στοίβαζονταί ανα χίλίαδές σέ κέντρα υποδοχης η αναμέσα σέ συρματοπλέγματα στίς ουδέτέρές ζώνές μέταξυ τών κρατών, συνθέτοντας ένα τοπίο που θυμίζέί ένα συγχρονο Auswitch. Καί έμέίς που έχουμέ ζησέί αυτη τη φρίκη, που έχουμέ ακουσέί ίστορίές απο τους παππουδές μας, που έίμαστέ καί οί

ίδίοί έν δυναμέί προσφυγές, τί κανουμέ; Συμμέτέχουμέ στον έξέυτέλίσμο τους, σηκώνουμέ την πέτρα στο χέρί καί ρίχνουμέ, γίατί έίμαστέ οί αναμαρτητοί. Ξέχναμέ, ομώς δυστυχώς οχί μονο τίς καταβολές μας, αλλα καί τους χίλίαδές ανθρώπους που έχουν φυγέί απο τη χώρα μας στο έξώτέρίκο. Φυσίκα, πολλοί αναμέσα μας δίαφέρουν, οπώς καί πολλοί απο τους προσφυγές που έχουν έρθέί προκαλουν προβληματα. Δέν λέώ σέ κανέναν να γίνέί φίλος μαζί τους η να τους παρέί στο σπίτί του, αλλα τουλαχίστον να μην αποτέλουμέ ένα ακομη βαρος στίς πλατές τους, να φανουμέ ανθρώποί καί οχί κτηνη. Απο μίκρους μας έλέγαν παραμυθία μέ φαντασματα, τέρατα καί δαίμονές. Όταν μέγαλώσαμέ μας έίπαν οτί αυτα δέν υπαρχουν, οτί έίναί αποκυημα της φαντασίας μας. Όμώς έκαναν λαθος. Τα φαντασματα υπαρχουν, έίναί παντου γυρώ μας, έίναί μέσα μας καί μας κυρίέυουν. Τα τέρατα έίμαστέ έμέίς καί τα φαντασματα οί φοβοί, οί αδυναμίές καί οί ανασφαλέίές μας, που μας «τρώνέ» αργα, βασανίστίκα καί μέθοδίκα οδηγώντας μας σταδίακα στη σηψη, στην απανθρώπία. Αυτη τη χρονία λοίπον, ας αφησουμέ πίσώ οσα μας στοίχέίώνουν. Ας γέμίσουμέ το δίκο μας «καρο» μέ χαρα, αγαπη, ανέκτίκοτητα, έλπίδα καί αίσίοδοξία καί μέ αυτα ας συνέχίσουμέ το μακρυ καί δυσκολο ταξίδί της ζώης. ΣΚΙΤΣΟ: ΣΕΒΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ


4

συνέντευξη

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

Όσο πιο άγνωστος είσαι, τόσο πιο ελεύθερος...

Θανάσης Παπακωνσταντίνου

ΑΠΟ ΤΗ

ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κατα την παραμονη μου στη Λαρίσα, μου δοθηκέ η έυκαίρία να συναντηθώ μέ τον Θαναση Παπακώνσταντίνου, ο οποίος έίναί τραγουδοποίος καί καταγέταί απο την Κρανία Ελασσονας. Επέλέξέ να ζέί στην έπαρχία, σέ ένα χώρίο της Αγίας Λαρίσας, έπέίδη ηθέλέ να έίναί μακρία απο τα φώτα της δημοσίοτητας. Δέν θέώρέί πώς έίναί δίασημος. Μέτα απο τοσα χρονία υποστηρίζέί πώς πολλοί δέν ξέρουν τα τραγουδία του αλλα ουτέ καί τον ίδίο. Αυτο έγίνέ ώς ένα βαθμο ηθέλημένα απο αυτον, δίοτί πίστέυέί οτί όσο πιο άγνωστος είσαι, τόσο πιο ελεύθερος είσαι. Η μοναδίκη του έμφανίση στη τηλέοραση ηταν το 1993. Επίσης στίς αφίσές τών συναυλίών του δέν έχέί βαλέί ποτέ το προσώπο του. Μου έίπέ οτί έχέί τυχέί σέ συναυλίές του να μην του έπίτρέπουν να μπέί, έπέίδη δέν τον αναγνώρίζαν. Το σχολείο σας άρεσε; Ναί. Το καλυτέρο δώρο γία έμένα ηταν να μου φέρνουν βίβλία. Ακομα έχώ στο νου την μυρώδία απο το καίνουρίο χαρτί. Δίαβαζα πολυ καί η φαντασία μου καλπαζέ καί αυτο μέ βοηθησέ πολυ μέτέπέίτα στην συγγραφη στίχών. Τι είδους μουσική ακούγατε ως μαθητής και έπειτα φοιτητής; Αναλογα μέ την ηλίκία καί αργοτέρα μέ την προσώπίκοτητα δίαμορφώνέίς ένα κρίτηρίο έπίλογης της μουσίκης που θα ακουσέίς. Στο σπίτί ακουγα συχνα δημοτίκα τραγουδία, στο ραδίοφώνο λαίκα της έποχης

(Τσίτσανη, Καζαντζίδη, Καλδαρα). Επίσης ημουν καί ατυχος, γίατί έζησα στην έποχη της δίκτατορίας, οπου ακουσα απο το έλαφρο ώς το γέλοίο τραγουδί της έποχης (Βοσκοπουλος, Ολυμπίανς, Δακης). Όμώς, αργοτέρα θέώρώ πώς οταν συναντησέίς την πραγματίκη τέχνη, την αναγνώρίζέίς αν έχέίς ανοίχτα τα ματία καί τα αυτία σου.

γίατί θέώρώ οτί, οταν κατί έίναί τοπίκο, έίναί συναμα καί παγκοσμίο, λογώ της αυθέντίκοτητας του. Ακομα, έμπνέομαί καί απο μία έίκονα που θα δώ, αλλα μέχρί καί απο πραγματα που έχώ η δέν έχώ ζησέί καί απλα έχώ αίσθανθέί. Αφηνώ έλέυθέρο αυτο που βγαίνέί απο μέσα μου, καί υπαρχουν τραγουδία που μπορέί να μην τα καταλαβαίνώ ουτέ έγώ ο ίδίος αλλα ο κοσμος να τα Φαντάζεστε τη ζωή σας χωρίς τη μουσι- τραγουδαέί, δίοτί η τέχνη δέν χρέίαζέταί να κή; έξηγέί τα παντα. Είναί αδίανοητο να το σκέφτώ. Η μουσίκη έίναί η πίο σπουδαία μορφη τέχνης καί η Τι τραγουδούν περισσότερο οι πίο λυτρώτίκη. άνθρωποι, τη χαρά ή τη λύπη; Καί τα δυο. Ίσώς έγώ να γραφώ πέρίσσοτέΕίναι αρκετό το ταλέντο και η επίμονη ρο γία τον πονο, ομώς η μουσίκη βοηθαέί δουλειά για να διακριθεί κάποιος; στο να έλαφρυνέί τον πονο καί αυτο έίναί Δυστυχώς δέν φτανουν μονο αυτα. Χρέίαζέ- απο μονο του αίσίοδοξο. ταί καί τυχη. Πίστέυώ στο μοίραίο καί στο οτί παρέλθον-παρον-μέλλον έπηρέαζονταί Ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει ενεργό ρόμέταξυ τους καί συντέλουν ώστέ να γίνέί το λο ως πολίτης; προδίαγέγραμμένο. Όπώς το νίώθέί ο καθένας αλλα δέν σημαίνέί οτί ο καθέ καλλίτέχνης έίναί καί σοφος. Ένας νέος άνθρωπος τι πιστεύετε ότι Η τέχνη μέ αργα καί σταθέρα βηματα μποδεν πρέπει να θυσιάζει για την δημοσιό- ρέί να καλυτέρέυσέί τον ανθρώπο καί την τητα και πώς μπορεί να «πετύχει»; κοίνώνία, μέσώ τών συναίσθηματών που Να μη θυσίασέί τον έαυτο του, την υπαρξη προκαλέί. του, την αυθέντίκοτητα του καί την έίλίκρίνέία του. Το ζητουμένο δέν έίναί η έπίτυχία Ποιο είναι το «μότο» σας για τη ζωή; αλλα να έίναί καποίος καλα μέ τον έαυτο Τα τρία «ου», δηλαδη «ΚΟΥΤΟΥΡΟΥ». Δέν του καί να τον σέβέταί. έχώ συγκέκρίμένο τροπο που πορέυομαί. Θέώρώ οτί οί ανθρώποί έπίλέγουν στη ζώη Συνήθως τι αποτελεί πηγή έμπνευσης τον έυκολο δρομο. για τα τραγούδια σας; Μπορέί να έμπνέυστώ απο την παραδοση,


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

συνέντευξη

5

Νίκος Λυγερός

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΑΝΗ ΜΠΙΤΣΑΚΗ

Ο Νίκος Λυγέρος γέννηθηκέ στον Βολο το 1968, έίναί πολυπραγμονας έρέυνητης καί γνώστος γία τον ίδίαίτέρα υψηλο δέίκτη νοημοσυνης του (189 στην κλίμακα Standford-Binet). Σπουδασέ στη Γαλλία οπου καί έργαστηκέ ώς έίδίκος συμβουλος καί καθηγητης πανέπίστημίου. Επίσκέφτηκέ προσφατα το Επαγγέλματίκο Λυκέίο Αγίου Αθανασίου καί έτσί έίχαμέ την έυκαίρία να μίλησουμέ μαζί του. Πότε και πώς ανακαλύψατε ότι έχετε υψηλό δείκτη νοημοσύνης; Η κοίνώνία μέ βοηθησέ να το ανακαλυψώ. Εγώ έπαίζα σκακί απο 2 χρονών οποτέ έγίνέ απο νώρίς αντίληπτο. Έχετε νιώσει ποτέ ότι δεν ταιριάζετε με το υπόλοιπο σύνολο; Όχί, πίστέυώ πώς λέίτουργουμέ συμπληρώματίκα. Θεωρείτε ότι οι θετικές επιστήμες μπορούν να εξηγήσουν τα πάντα; Όχί, αλλίώς δέν θα έίχαμέ την πίστη. Ποια είναι, κατά την γνώμη σας, η σχέση πίστης και επιστήμης; Θέώρώ πώς λέίτουργουν συμπληρώματίκα χώρίς να αναίρέί η μία την αλλη. Τι γνώμη έχετε για την πορεία της χώρας μας; Όταν η πορέία της χώρας μας ακολουθέί τον Ελληνίσμο, τοτέ έίναί μία χαρα. Τα προβληματα δημίουργουνταί, οταν ξέφέυγέί απ’ αυτον.

Σας δυσκολεύουν οι συναναστροφές με Όχί, αλλα έγώ τίς οργανώνα. άλλους ανθρώπους; Όχί, αφου η ζώη μου καί οί ασχολίές μου Τι βιβλία διαβάζατε μικρός; βασίζονταί σέ αυτη την συναναστροφη. Δέν δίαβαζα βίβλία που απέυθυνονταί σέ παίδία. Κυρίώς βίβλία που δίαβαζουν Ποια είναι η γνώμη σας για το εκπαιδευ- ανθρώποί μέγαλυτέρης ηλίκίας. τικό σύστημα της χώρας μας; Θα μπορουσα να σου δώσώ μία απαντηση Ποια είναι η γνώμη σας για τους αν υπηρχέ καποίο έκπαίδέυτίκο συστημα. Έλληνες επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό; Ποιος ή ποια ήταν το πρότυπο σας στην Κατα την γνώμη μου καλα κανουν καί φέυπαιδική σας ηλικία και ποια ιστορική γουν, αλλα θα ηθέλα να έπανέρχονταί κίοφυσιογνωμία θαυμάζετε; λας. Το προτυπο μου ηταν παντα ο Αίνσταίν καί έκτος αυτου, θαυμαζώ πολυ τον Αρχίμηδη. Εσείς θα φεύγατε στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση; Πιστεύετε ότι έχετε κάποιο χρέος απέ- Εγώ μέτακίνουμαί συνέχώς, γίατί ασχολουναντι στην ανθρωπότητα; μαί μέ την ανθρώποτητα γένίκοτέρα κί έτσί Δέν έχώ χρέος. Έχώ καθηκον. Η ανθρώπο- δέν μπορώ να μέίνώ μονο σ’ ένα μέρος. τητα δέν πέρίμένέί να της ξέπληρώσέίς καποίο χρέος, αλλα έίναί καθηκον σου να πα- Ποιος είναι ο σκοπός της οργάνωσης ραγέίς ένα έργο γί’ αυτην. Καί αυτο το κανέί The Pi Society που έχετε ιδρύσει και με ο Ελληνίσμος γένίκοτέρα, οχί μονο έγώ προ- τι ασχολούνται τα μέλη της; σώπίκα. Σκοπος της έίναί να βρίσκονταί ανθρώποί που έχουν δέίκτη νοημοσυνης πανώ απο Ήσασταν καλός μαθητής στο σχολείο; 176, δηλαδη μία σπανίοτητα ένα στο έκαΔέν θέώρησα ποτέ τον έαυτο μου μαθητη. τομμυρίο. Τα μέλη της καταγονταί απο δίαφορές χώρές, αυτο μας έπίτρέπέί να συνέρΒαριόσασταν κατά τη διάρκεια του μα- γαζομαστέ καί να σκέφτομαστέ καπώς δίαθήματος; φορέτίκα τα πραγματα καί κυρίώς να ασχοΌχί γίατί ημουν δασκαλος. λουμαστέ μέ την ανθρώποτητα. Τι αντιμετώπιση είχατε από τους καθηγητές σας; Δέν έίχα καποία συγκέκρίμένη αντίμέτώπίση, έίχα συνέργασία. Κάνατε σκανδαλιές ως παιδί;

Θεωρείτε την υψηλή νοημοσύνη σας ευχή ή ορισμένες φορές και «κατάρα»; Μονο έυχη. Δέν πίστέυώ οτί μπορέί να υπαρχουν μέίονέκτηματα σέ σχέση μέ το υψηλο IQ.


6

άρθρα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

Stay positive της Χρυσούλας Άναγνωστοπούλου

Έχω γνώμη

Ο πράσινος φόρος

της Ελένης Βασιλειάδη

Η αρχή των ονείρων σου

Ακομη μία χρονία πέρασέ καί τη θέση της δίαδέχθηκέ μία νέα υποσχομένη έυκαίρίές γία καίνουργίές αρχές. Μέ αφορμη αυτο, θα μπορουσαμέ να αναφέρουμέ καί ένα μέγαλο κέφαλαίο στη ζώη τών ανθρώπών, που έίναί οί σπουδές καί η φοίτητίκη ζώη. Συχνα, οί φοίτητές προτίμουν τον τοπο δίαμονης τους, γία να σπουδασουν, παρολα αυτα δέν έίναί παντοτέ έφίκτο. Αν ομώς το πέτυχουν, τοτέ η προσαρμογη τους παρουσίαζέταί ομαλοτέρη, δέδομένου οτί πολλοί φίλοί τους, αλλα καί η οίκογένέία τους, βρίσκονταί σέ κοντίνη αποσταση. Εντουτοίς, δυσχέραίνέταί η ανέξαρτητοποίηση καί η κοίνώνίκοποίηση τους, αφου πολλές φορές παραμένουν προσκολλημένοί στους γονέίς καί στους παλίους τους δέσμους. Στην αντίπέρα οχθη συναντώνταί έκέίνοί, που αναγκαζονταί να μέτακομίσουν σέ μίαν αλλη πολη. Φυσίκα, αυτο δέν έίναί απαραίτητα αρνητίκο, καθώς τους δίνέταί η δυνατοτητα πραγματοποίησης νέών γνώρίμίών καί η γρηγοροτέρη ώρίμανση τους, μία καί αποστασίοποίουνταί απο το οίκογένέίακο τους πέρίβαλλον καί γίνονταί πίο υπέυθυνοί. Ωστοσο, αντίμέτώπίζουν καί έμποδία, οπώς η αναζητηση νέας κατοίκίας καί η νέα πέρίοχη. Τέλος, η μέτακίνηση πολλών φοίτητών στο έξώτέρίκο παρουσίαζέί αρκέτές δυσκολίές, καθώς βασίκη προτέραίοτητα τους έίναί η προσαρμογη στη νέα χώρα καί η έκμαθηση της γλώσσας καί της νοοτροπίας. Απο την αλλη, σημέίώνονταί καί πλέονέκτηματα, οπώς η δίέυρυνση του πνέυματίκου ορίζοντα καί η δημίουργία ανοίχτομυαλών ατομών. Τέλίκα, έίναί σημαντίκο να πραγματοποίουμέ τα ονέίρα μας ακομη καί αν ο δρομος που έπίλέγουμέ έίναί δυσκολος, οπώς αλλώστέ λέέί καί το ρητο «καθέ αρχη καί δυσκολη». Σημαντίκο έίναί να έμμένουμέ στους στοχους μας καί να προχώραμέ γέμίζοντας μέ το δίκο μας τροπο τίς λέυκές σέλίδές της ζώης μας.

Μέ την έίσοδο του νέου χρονου οί Έλληνές καλουνταί να αποκτησουν μία νέα καταναλώτίκη συνηθέία. Απο την 1η Ιανουαρίου οί πλαστίκές σακουλές σταματησαν να προσφέρονταί δώρέαν απο τα σουπέρ μαρκέτ καί τα αλλα καταστηματα καί υπαρχέί προσθέτη χρέώση 0,04 λέπτών του έυρώ. Η έφαρμογη του νομοσχέδίου αποσκοπέί στην έλαττώση της ποσοτητας τών πλαστίκών σακουλών που χρησίμοποίουνταί στην Ελλαδα. Συμφώνα μέ έπίσημα στοίχέία καταναλώνονταί ανα ατομο 269 τέμαχία ανα έτος. Ο απώτέρος στοχος έίναί η προστασία του πέρίβαλλοντος. Το πλαστίκο συνίστα κίνδυνο γία τη φυση, ίδίαίτέρα γία τα θαλασσία οίκοσυστηματα. Αυτο συμβαίνέί λογώ της αργης αποσυνθέσης του που ολοκληρώνέταί σέ 400- 1.000 έτη, έξαίτίας της ανθέκτίκης συστασης του ώς πέτροχημίκο προίον. Η ανέξέλέγκτη δίαθέση τών πλαστίκών συσκέυασίών απο τον ανθρώπο μέτα τη χρηση τους έίναί η ρίζα του προβληματος. Η ανακυ-

κλώση έίναί δραστηρίοτητα που λίγοί αναλαμβανουν, ένώ αρκέτοί έγκαταλέίπουν αδίστακτα τα απορρίμματα τους δίχώς μέρίμνα γία το πέρίβαλλον. Συμφώνα μέ τη WWF, 100 έκατ. τονοί πλαστίκου καταληγουν καθέ χρονο στους ώκέανους καί προκαλουν τον θανατο 267 θαλασσίών έίδών. Το 70% τών απορρίμματών που φτανουν στίς θαλασσές έίναί πλαστίκα, έκ τών οποίών το 70% συνίσταταί απο πλαστίκές σακουλές. Οί προβλέψέίς έίναί δυσοίώνές, καθώς πίστέυέταί οτί μέχρί το 2050 τα πλαστίκα που θα «πλέουν» στους ώκέανους θα υπέρτέρουν σέ βαρος σέ σχέση μέ τα ψαρία. Πρέπέί να τονίστέί οτί τα έσοδα απο τη χρέώση τών σακουλών θα προσφέρονταί στον Εθνίκο Οργανίσμο Ανακυκλώσης καί θα έπένδυονταί σέ δρασέίς αποκαταστασης του πέρίβαλλοντος. Οί καταναλώτές οφέίλουν να αποκτησουν οίκολογίκη συνέίδηση καί να απαγκίστρώθουν απο συνηθέίές χρονών.

ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά Στίς μέρές μας ακουμέ ολο καί πέρίσσοτέρο δίαφορα πραγματα σχέτίκα μέ τον ορο «αναλφαβητίσμος», ένα φαίνομένο που οφέίλέταί σέ δίαφορους κοίνώνίκους καί οίκονομίκους παραγοντές καί απασχολέί ατομα δίαφορών ηλίκίών, κυρίώς ομώς τών μέγαλυτέρών. Ορίσμένοί ανθρώποί δέν καταφέραν να λαβουν την απαραίτητη μορφώση οσο ηταν ακομη παίδία, καθώς έπηρέαζονταν απο δίαφορές συνθηκές καί συγκυρίές, έίτέ κοίνώνίκές, έίτέ οίκονομίκές. Αυτο φυσίκα έχέί ώς συνέπέία οί ανθρώποί αυτοί να μην έίναί σέ θέση να ανταπέξέλθουν στην αγορα έργασίας καί καποίές φορές καί στην ίδία την κοίνώνία γένίκοτέρα. Βέβαία, δέν έίναί λίγοί αυτοί που οντας σέ μία ώρίμη ηλίκία αποφασίζουν να έκπαίδέυτουν καί να αποκτησουν ακομα καί καποίο πτυχίο, έπίβέβαίώνοντας μέ αυτον τον τροπο οτί ποτέ δέν έίναί αργα. Η υπομονη καί η έπίμονη που έπίδέίκνυουν στο αρκέτα δυσκολο καί κοπίαστίκο έργο της έκπαί-

της Δέσποινας Κοντοπούλου δέυσης, αναδέίκνυουν τη μοναδίκοτητα του χαρακτηρα τους τη στίγμη που παίδία, στα οποία παρέχονταί τα παντα, αδίαφορουν γία τη μαθηση καί έπίλέγουν την αποχη απο αυτη. Φαίνέταί, δηλαδη, οτί το σημαντίκοτέρο έίναί να υπαρχέί θέληση καί έτσί μπορουμέ να πραγματοποίησουμέ τα ονέίρα μας καί να αίσθανθουμέ χρησίμοί καί δημίουργίκοί. Άλλώστέ, αξίζέί να αναφέρθέί καί το γέγονος, οτί ανθρώποί της μέσαίας καί της τρίτης ηλίκίας, οί οποίοί έργαζονταί, έίναί παντρέμένοί μέ παίδία, ακομα καί έγγονία, αποφοίτουν απο έσπέρίνα σχολέία, καταλαμβανουν θέσέίς σέ πανέπίστημίακές σχολές, έπέίτα απο συμμέτοχη στίς πανέλληνίές έξέτασέίς καί αποκτουν πτυχία. Έργο αξίέπαίνο καί αξίοθαυμαστο που έπίβέβαίώνέί οτί τίποτέ δέν έίναί αδυνατο. Ακομα, λοίπον, καί αν λογώ δίαφορών καί αγνώστών παραγοντών καποίος δέν κατορθώσέ να μορφώθέί, ποτέ δέν έίναί αργα να ακολουθησέί τα ονέίρα του, αρκέί να υπαρχέί θέληση!


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

άρθρα

7

ΒΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ

Καλύτερα να δίνεις παράσταση μπροστά σε άδειες καρέκλες παρά μπροστά σε άδεια πρόσωπα. Alec Guinness

Ο δύσβατος δρόμος της νέας γενιάς

Ηλιόλουστη ψυχή ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΝΤΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ξυπνησα μία Δέυτέρα κί η μέρα ηταν βροχέρη. Οί δρομοί πλημμυρίσμένοί. Αμαξία, φώνές, βροχη. Προσώπα κατσουφίασμένα, συντροφία μέ μαυρές ομπρέλές, προχώρουν μέ το κέφαλί σκυμμένο. Δέν τους αρέσέί η βροχη.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΔΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Προς τα που οδέυουμέ, έχέτέ αναρώτηθέί ποτέ; Βρίσκομαστέ στον 21ο αίώνα, στην έποχη που έπίκρατέί ένα χαος σέ ολοκληρη την ανθρώποτητα. Ως νέοί έίμαστέ οί αμαξηλατές που θα κρατησουμέ τα ηνία του κοσμου. Παρολα αυτα, πέφτουμέ στην καλοστημένη παγίδα που έχέί στηθέί απο το υπαρχον συστημα. Ακουνητοί, αμίλητοί, αγέλαστοί, καθηλώμένοί στον κοσμο της έίκονας που μας απορροφα, αφοπλίζοντας το πνέυμα, την ψυχη, το αίμα μας που βραζέί ακομα. Πώς θα παρουμέ στα χέρία μας τον κοσμο η μαλλον τα έρέίπία του; Έχοντας χασέί τη χαρα γία ζώη, βαδίζοντας σαν ζώντανοί νέκροί; Η σημέρίνη πραγματίκοτητα μας «τηλέκατέυθυνέί» καθώς μας έχέί μέτατρέψέί σέ αβουλα οντα χώρίς κρίτίκη σκέψη, χώρίς

παθος γία τον πολέμο τών δίκαίώματών. Παραλληλα, παρατηρώ στη γένία μου την έλλέίψη ηθίκών αρχών καί σέβασμου προς το συνανθρώπο. Ακομη, οί νέοί ξέχέίλίζουν απο απαθέία γία ο,τί συμβαίνέί γυρώ τους· δέν έίναί ένημέροί γία τίς έξέλίξέίς, γία το πέρίβαλλον, γία τον πολέμο καί την έπίστημη. Ανοίξτέ τους ορίζοντές σας, απέλέυθέρώθέίτέ απ΄ την τυποποίηση καί απ’ τα δέσμα που δίψα να μας δέσέί η κοίνώνία. Το μέλλον έίναί στα χέρία μας, γία να φτίαξουμέ έναν κοσμο μέ λίγοτέρη δίαφθορα, βία καί έκμέταλλέυση. Έτσί, λοίπον, το μέγαλυτέρο ποσοστο χρέίαζέταί αφυπνίση, κίνητρα γία ζώη καί αποκτηση ηθίκών αξίών. Μέ ολα αυτα τα έφοδία, θα μπορέσουμέ να γίνουμέ καλυτέροί ανθρώποί, καί οχί προβατα γία σφαγη που δέ σηκώνουν κέφαλί.

Μα μέσ’ το πληθος, κατί γυαλίζέί,

Για μένα θέατρο είναι...

κατί φώτίζέί… Μία κατακοκκίνη ομπρέλα που κραταέί μία κοπέλα. Χαμογέλαέί καί προχώραέί, χώρίς να ξέρέί προς τα που παέί. Κί ολο ψαχνέί, μηπώς καί βρέί μία ομπρέλα, τοσο λαμπρη σαν τη δίκη της, που ξέχώρίζέί! Γίατί η ψυχη της, κρυβέί έναν ηλίο σέ μία Δέυτέρα, οπώς κί αυτη…

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Απο την αρχαίοτητα το θέατρο έπαίζέ σημαντίκο ρολο στη ζώη τών ανθρώπών. Ιδίαίτέρα, οσον αφορα έμένα, κατέχέί ξέχώρίστη θέση στην καρδία μου. Γία έμένα το θέατρο έίναί ο τροπος γία να υπαρχώ στη ζώη. Είναί οί μίκρές, καθημέρίνές χαρές που πέρνώ μέ την οίκογένέία μου... Θέατρο γία έμένα έίναί η έκφραση του λογου, η έλέυθέρία της κίνησης. Λατρέυώ τη μυρώδία ένος θέατρου, την οψη του, τίς κοκκίνές κουρτίνές που κρέμονταί στην ακρη της σκηνης... Τον κοσμο που καθέταί στίς καρέκλές, καί αναμέσα σέ αυτους κί έγώ να παρακολουθώ μέ λέπτομέρέία τίς κίνησέίς τών ηθοποίών. Γία έμένα το θέατρο έίναί πολλα παραπανώ. Είναί μίκρές έυτυχίές της ζώης, σημαντίκα μηνυματα που παίρνέίς καί δίνέίς. Το θέατρο

γία έμένα έίναί η δίέξοδος απο την πραγματίκοτητα, οσα δέν μπορώ να κανώ καί τα φανταζομαί. Είναί αγαπη, μέλέτη, σκληρη μέλέτη, προβές, αποστηθίση ρολών, χαρα, έυτυχία, έλπίδα, σκέψέίς, φαντασία, ονέίρα, συναίσθηματα, απογοητέυση, καί στο τέλος χέίροκροτημα... Κλέίνώ, λοίπον, το κέίμένο μου: «Λαμπέί μέσα μου έκέίνο που αγνοώ, μα ώστοσο λαμπέί» έλέγέ ο Οδυσσέας Ελυτης...Κί οντώς, αυτο το τοσο δυνατο βρίσκέταί μέσα μου, τοσο βαθία, καί έίναί η αγαπη γία το θέατρο. Όλοί μας έχουμέ ένα φώς μέσα μας, τοσο μοναδίκο, τοσο δίαφορέτίκο. Είναί δίκο σου, έίναί παντα αποδέκτο απο έσένα, έίναί το δίκο μας φώς του θέατρου!


8

συνέντευξη

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να σκεφτείς «δε θα συμβεί ποτέ σε μένα» ή μπορείς να ενημερωθείς από ειδικούς

Στίς 4 Δέκέμβρίου έπίσκέφτηκέ το σχολέίο μας η κα Γίώτα Παρανου, μέλος της μη κυβέρνητίκης οργανώσης «Κέντρο Ζώης» μέ σκοπο να μας ένημέρώσέί σχέτίκα μέ τον ίο HIV καί να μας τονίσέί τα θέτίκα της προληψης καί της υπέυθυνοτητας σέ ο, τί αφορα τη σέξουαλίκη μας δραστηρίοτητα. Η κα Παρανου έργαζέταί στο Κέντρο Ζώης καί συντονίζέί το προγραμμα ένημέρώσης σχολέίών στη Βορέία Ελλαδα. Οί σπουδές της έίναί στο πέρίβαλλον καί τη Βίολογία, ώστοσο το Φέβρουαρίο του 2016 που ηταν έθέλοντρία, αποφασίσέ να ασχοληθέί μέ το Κέντρο Ζώης καί απο τον Ιουλίο του 2017, έίναί πλέον έργαζομένη σέ αυτο. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δέποινα Κοντοπούλου

Είναι δύσκολο το έργο του Κέντρου; Ναί, έχέί μία δυσκολία δέδομένου του οτί στηρίζέί ανθρώπους που ζουν μέ τον HIV, που καταλαβαίνουμέ μέχρί καί σημέρα οτί δέν έίναί έυκολο, καθώς βίώνουν το κοίνώνίκο στίγμα, αλλα πραγματίκα έίναί μέγαλη υποθέση το γέγονος οτί υπαρχουν ανθρώποί, οί οποίοί αγαπουν πολυ αυτο που κανουν καί φροντίζουν να δίνουν μία δίαφορέτίκη «νοτα» στη ζώη τών ανθρώπών που ζουν μέ τον ίο. Καί φυσίκα αυτο που κανουμέ έμέίς, που ένημέρώνουμέ μαθητές δέυτέρας καί τρίτης Λυκέίου γία την προληψη της λοίμώξης, τί ακρίβώς έίναί, πώς μέταδίδέταί, πώς προφυλασσομαστέ καί τί πρέπέί να προσέχουμέ γένίκα, οποτέ αυτο έίναί παρα πολυ σημαντίκο προγραμμα γία το κομματί της δουλέίας. Η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί τους οροθετικούς; Σίγουρα έίναί έτοίμη πολυ καλυτέρα, συγκρίτίκα μέ παλαίοτέρα. Ωστοσο δέν έίναί ακομα στο 100 τοίς έκατο. Νομίζώ οτί χρέίαζέταί χρονος.

πολίτες; Δέν υπαρχέί οσο θα έπρέπέ, αλλα τουλαχίστον το Κέντρο Ζώης κανέί μία πολυ σημαντίκη προσπαθέία καί θα λέγαμέ οτί βαζέί ένα λίθαρακί στο κομματί της ένημέρώσης γία την προληψη της λοίμώξης καί γένίκα στη σέξουαλίκη αγώγη τών έφηβών, που ακομα έίναί σέ «πρώτολέία» σταδία. Οποτέ, έχοντας παρα πολλη δίαθέση καί καταλληλα έκπαίδέυμένο προσώπίκο, έίμαστέ σέ πολυ καλο δρομο. Καί, ας μου έπίτραπέί να πώ οτί έχουμέ ένα πολυ δυνατο site πληροφορησης οπου βρίσκονταί ολές οί τέλέυταίές πληροφορίές γυρώ απο τον HIV καί το AIDS μέ τα τέλέυταία έπίστημονίκα δέδομένα, μία πηγη πληροφορίών πολυ έγκυρη. Η πολιτεία έχει τις κατάλληλες δομές για την ενημέρωση των πολιτών; Η πολίτέία σαν πολίτέία απο μονη της, οχί. Γίνονταί καποίές καμπανίές, αλλα κατα κυρίο λογο αυτα οφέίλονταί στίς οργανώσέίς που ασχολουνταί μέ τον HIV καί στηρίζουν αυτους τους ανθρώπους, μέσώ δίαφορών προγραμματών που υλοποίουν.

Υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για τους Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι είναι ανεύθυ-

νοι όσον αφορά στη σεξουαλική τους ζωή; Ναί, γίατί δυστυχώς πολλα πραγματα συμβαίνουν, οσον αφορα τη μολυνση μέ τον HIV έννοώ. Είναί πίθανο να μέταδώσουμέ «κατα λαθος» τον ίο σέ καποίον αλλο ανθρώπο, έπέίδη απαίτέίταί ένα δίαστημα δυο μηνών απο την αρχίκη μολυνση μέ τον ίο γία τη δίαγνώση του. Εμείς πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το Κέντρο Ζωής; Απο τα δέκαοκτώ καί μέτα, θα μπορουσατέ να συμβαλλέτέ έθέλοντίκα, μίας καί το κέντρο βασίζέταί κυρίώς στον έθέλοντίσμο. Οφέίλώ, έπίσης, να σας πώ οτί οί έθέλοντές έκπαίδέυονταί έίδίκα, καθώς το ζητημα μέ το οποίο ασχολουνταί έίναί πολυ λέπτο, υπαρχέί το ίατρίκο απορρητο καί η έχέμυθέία, γί’ αυτο καί υπαρχέί αναγκη γία καταλληλη έκπαίδέυση. Καί φυσίκα, τώρα σέ αυτη τη φαση έίναί καλο αυτα που σας λέμέ έμέίς έδώ να τα μέταλαμπαδέυέτέ σέ γνώστους καί φίλους, ώστέ να γίνονταί έυρυτέρα γνώστα.


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

επικαιρότητα

9

Έκλέίσέ ομορφα μέ το θέατρο καί αρχίσέ δυναμίκα μέ τους αγώνές

Άλφα για την αρχή

Η ομάδα επιχειρηματολογίας του σχολείου μας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΨΙΛΙΤΕΛΗ

Καί ναί λοίπον! Η χρονία του 2018 έχέί ηδη ξέκίνησέί! Είναί έντυπώσίακο το πώς μία απλη αλλαγη στο ημέρολογίο -που έίναί βασίσμένο σέ μία αυθαίρέτη μέτρηση του χρονου έπίνοημένη απο τον ανθρώποέμπνέέί τοσα συναίσθηματα. Ας δουμέ, λοίπον, τί συνέβη στα τέλη της πέρασμένης χρονίας! Είναί καταληκτίκο το γέγονος οτί το ένδίαφέρον καί η θέληση καποίών μαθητών δέ σταματα ποτέ καθώς στίς 16 Δέκέμβρίου η ομαδα της ρομποτίκης (Σέβη Κέφαλίδου, Μαρία Σοφοτασίου, Γίώργος Τσαμασλίδης, Βασίλέία Ψίλίτέλη) κατέκτησέ το πρώτο βραβέίο τέχνολογίκης αρτίοτητας στον 4ο Μαθητίκο Δίαγώνίσμο Ρομποτίκης που δίοργανώσέ το Πέίραματίκο Γυμνασίο του Πανέπίστημίου Μακέδονίας. Έπέίτα, λίγο πρίν κλέίσέί το σχολέίο μας γία τίς Χρίστουγέννίατίκές δίακοπές, οί μαθητές της Β΄ Λυκέίου μέ τη βοηθέία της κας Λαππα δίοργανώσαν μία Χρίστουγέννίατίκη γίορτη γία τα παίδία του Κέντρου Αποθέραπέίας καί Αποκαταστασης Θέσσαλονίκης. Η θέληση τών μαθητών οδηγησέ σέ ένα αποτέλέσμα συγκίνητίκο, αφου κατα-

φέραν να σχηματίσουν χαμογέλα στα προσώπα αυτών τών παίδίών! Στο μέταξυ, λίγές ημέρές αργοτέρα, στίς 21 Δέκέμβρίου, οί μαθητές του Β2 Ανθρώπίστίκών Σπουδών έπίσκέφτηκαν το Ίδρυμα «Άγίος Στυλίανος». Προκέίταί γία το μοναδίκο Δημοτίκο Ίδρυμα στη Θέσσαλονίκη σ’ ένα τομέα ίδίαίτέρα έυαίσθητο, στην κοίνώνίκη μέρίμνα καί στην πέρίθαλψη τών μίκρών καί απροστατέυτών παίδίών. Οί μαθητές ένημέρώθηκαν καθώς καί έίχαν την έυκαίρία να έρθουν σέ έπαφη μέ τα μίκρα παίδακία. Φτανοντας στίς τέλέυταίές μέρές του 2017 πραγματοποίηθηκέ η ένημέρώση τών γονέών καί κηδέμονών απο τον Δίέυθυντη καί τους Καθηγητές του σχολέίου μας. Την ημέρα έκέίνη οί μαθητές του Γυμνασίου μας έτοίμασαν ένα Χρίστουγέννίατίκο μπαζαρ το οποίο πέρίέλαβανέ πολυ ένδίαφέρουσές μίκροκατασκέυές καί νοστίμα έδέσματα που έίχαν δημίουργησέί οί ίδίοί. Ολοκληρώνοντας, στίς 23 Δέκέμβρίου οί μαθητές της Γ ’Λυκέίου μέ την υποστηρίξη της κας Πουταχίδου, έχοντας έπηρέαστέί σέ μέγαλο βαθμο απο το πνέυμα

τών Χρίστουγέννών, μας παρουσίασαν ένα θέατρίκο γέματο γέλίο, χαρα καί πολλα τραγουδία! Το αποτέλέσμα;; Απλώς έκπληκτίκο! Συγχαρητηρία στα παίδία! Κλέίνοντας, έίναί σημαντίκο να αναφέρθέί οτί στίς 13 Ιανουαρίου πραγματοποίηθηκαν οί τρίτοί Πέρίφέρέίακοί Αγώνές Επίχέίρηματολογίας έχοντας ώς έδρα το Λυκέίο μας. Γία δέυτέρη χρονία αναλαβαμέ την οργανώση της έκδηλώσης γία την έπίτυχία της οποίας αξίζουν πολλα συγχαρητηρία στους έθέλοντές! Όλές οί ομαδές κατέπληξαν το κοίνο μέ τίς ίκανοτητές τους. Νίκητρία ομαδα αναδέίχθηκέ η ομαδα του Αρσακέίου Λυκέίου. Ένα μέγαλο μπραβο αξίζέί καί στη δίκη μας ομαδα καί βέβαία, στίς καθηγητρίές Β. Κατσαβου καί Ε. Αβραμίδου! Τέλος, στίς 3 Φέβρουαρίου στο Άρώμα Ζώης στο Βαθυλακκο η Α’ καί Β’ ταξη του Λυκέίου μας έχουν προγραμματίσέί τον έτησίο χορο τους! Είμαστέ ολοί προσκέκλημένοί!! (πέρίσσοτέρές φώτογραφίές στη σέλ. 16)


10

τέχνη

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ… ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ

TOP 10 Ελληνικά 1. Rec Χρίστουγέννα 2. Γίώργος Μαζώνακης Σώπα Kί Άκου 3. Νίκος Οίκονομοπουλος Γία Καποίο Λογο 4. Έλένα Παπαρίζου ft Αναστασίος Ραμμος Αν Μέ Δέίς Να Κλαίώ 5. Kings Πίο Πολυ Απο Ποτέ WE WILL, WE WILL ROCK YOU!!! Το λατρέμένο ροκ έντ ρολ που αγαπηθηκέ απο το κοίνο της δέκαέτίας του ’50 έγίνέ προδρομος του γνώστου ροκ. Ποσο γνώστο έίναί ομώς αυτο το ροκ τέλίκα; Ή μαλλον, ποσο παρέξηγημένο; Ως ροκ λοίπον, χαρακτηρίζέταί η αμέρίκανίκης καταγώγης μουσίκη, μέ έντονο ρυθμο καί μέ έυδίακρίτη, χαρακτηρίστίκη μέλώδία φώνητίκών που συνοδέυέταί- συνηθώςαπο ηλέκτρίκές κίθαρές, ηλέκτρίκο μπασο καί ντραμς. Μέτα τη δέκαέτία του ’60 έξέλίχθηκέ αρκέτα, μέ έναν μίκρο υποσκέλίσμο απο τη ντίσκο τη δέκαέτία του ’70. Η έπομένη δέκαέτία έίναί η χρυση δέκαέτία γία τη ροκ. Εμφανίζονταί μέγαλα συγκροτηματα

που αλλαζουν την ίστορία της μουσίκης. Οί Beatles, οί Metallica, οί Bon Jovi, οί Scorpions, οί Rolling Stones καί πολλοί ακομα έδώσαν τη δίκη τους λαμπέρη νοτα. Το hardrock κανέί την έμφανίση του. Επίκρατέί μία τρέλα! Τα σταδία γέμίζουν απο ανθρώπους, που γίνονταί ένα στον ρυθμο της μουσίκης. Η ροκ δημίουργέί μία νέα έποχη, γίνέταί τροπος ζώης. Αργοτέρα, η ροκ έξασθένέί. Παρολα αυτα, ποτέ δέν έπαψέ να υπαρχέί. Τα τέλέυταία χρονία έχέί έπίστρέψέί μέ μία ρέτρο χροία, καθώς μαζί της έπέστρέψαν καί τα βίνυλία. Πολλοί θα πουν πώς ροκ έίναί η δυνατη μουσίκη, τα μακρία μαλλία αφανα καί τα κολλητα δέρματίνα παντέλονία. Το ροκ ομώς έίναί συναίσθημα… έίναί έκφραση!

Ξένα 1. Camila Cabello ft Young Thug Havana 2. Ed Sheeran ft Beyonce Perfect 3. Post Malone ft 21 Savage Rockstar 4. Harry Styles Sign of the Times 5. Kadebostany Mind if I Stay Πηγη: radiopolis.gr

ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Η πινακοθήκη είχε κλείσει από ώρα και οι διάδρομοι ήταν ήσυχοι. Ο βραδινός φρουρός είχε αποκοιμηθεί. Όλα φαίνονταν εντάξει, μα αν κανείς έριχνε μια καλύτερη ματιά θα παρατηρούσε το κενό που υπήρχε στον δυτικό τοίχο του τρίτου ορόφου, εκεί όπου θα έπρεπε να βρίσκεται ένας από τους πολυτιμότερους πίνακες του βαν Γκογκ.

Κατα τη δίαρκέία του σχολίκου έτους 2016-2017, οί τοτέ μαθητές/ τρίές της Α΄ Λυκέίου συμμέτέίχαν σέ προγραμμα δημίουργίκης γραφης υπο την έπίβλέψη τών καθηγητρίών του σχολέίου μας, κα Χαρουλα Πουταχίδου, κα Αντώνία Νανουση, κα Ευα Μητρακα, σέ συνέργασία μέ τη μέταπτυχίακη φοίτητρία κα Γέρακίνα Ζαφέίρίου. Μέ κέντρίκο θέμα την κλοπη ένος πίνακα, οί μαθητές αξίοποίώντας τη φαντασί-

α τους έγραψαν δίηγηματα μίκρης έκτασης, τα οποία αργοτέρα δραματοποίησαν μέ σκοπο την παρουσίαση τους σέ σχέτίκο φέστίβαλ. Τα δίηγηματα τών μαθητών τυπώθηκαν σέ βίβλίο μέ τίτλο «Κοκκίνη κλώστη δέμένη, γυρώ πίνακές κλέμμένοί», που έκδοθηκέ κατα τη δίαρκέία της φέτίνης σχολίκης χρονίας. Στο βίβλίο πέρίλαμβανονταί έίκοσί δίηγηματα απο ίσαρίθμους έπίδοξους

συγγραφέίς. Προσέλκυουν το ένδίαφέρον, καθώς, παρολο που ο κέντρίκος θέματίκος αξονας έίναί κοίνος, καθέ μαθητης καταφέρέ να αποτυπώσέί μέ δίαφορέτίκο τροπο τη δίκη του ίστορία. Δραση, απροσμένές έξέλίξέίς, αλλα καί χίουμορίστίκοί δίαλογοί αποτέλουν χαρακτηρίστίκα τών δημίουργηματών τών μαθητών.


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

κριτική

11

καλειδοσκόπιο

ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ

του Ηλία Λιόλιου

ΑΠΟ ΤΟΝ

ΓΙΩΡΓΟ ΒΑΡΔΟΥΚΕΛΗ

Μέτα το έργο του Τζ. Τζ. Έίμπραμς ηρθέ η σέίρα γία τον Ραίν Τζονσον (Looper, Έγκλημα στο Κολέγίο) να παρουσίασέί το ογδοο έπέίσοδίο αυτης της σέίρας, που υφίσταταί έδώ καί 40 χρονία. Ο Τζονσον καταφέρνέί, βασίσμένος στο θέμα που έίχέ τέθέί στο «Η δυναμη ξυπνα», να αποδώσέί έξαίρέτίκα το πέρίέχομένο της ταίνίας. Καί τα καταφέρνέί ξέκίνώντας- έσκέμμένα- την ταίνία μέ πολλη δραση δίαφοροποίώντας την έτσί απο αυτές του Έίμπραμς, που έχουν πίο θέώρητίκο υποβαθρο. Απο την αλλη, χέίρίζέταί μέ λέπτοτητα τα κλίσέ τών χαρακτηρών, αλλα καί της ίδίας της πλοκης. Οί πρώταγώνίστίκοί χαρακτηρές έίναί ηδη γνώστοί καί η πλοκη έξίστορέί το πώς η Ρέί προσπαθέί να πέίσέί τον Λουκ Σκαίγουοκέρ, ο οποίος έχέί αποσυρθέί σέ ένα έρημο νησί, να έπίστρέψέί στη μαχη καί να βοηθησέί τους έπαναστατές, που βρίσκονταί σέ πολυ δυσκολη θέση, να έτοίμασουν την τέλίκη μαχη έναντία του Πρώτου Ταγματος. Η ταίνία μοίαζέί να ‘ναί χώρίσμένη σέ

παρασκηνιακά και αληθινά

της Μαρίας Σοφοτάσιου

δυο τμηματα, δυο ίστορίές. Μία που έπίκέντρώνέταί στίς θέματίκές σκηνές καί τίς μαχές, έχοντας καί κώμίκα στοίχέία, καί μία αλλη, που κυρίαρχέί το συναίσθημα καί η δυσκολία της έπίλογης μέταξυ της φώτέίνης καί της σκοτέίνης πλέυρας της Δυναμης. Οί κακοί της ταίνίας έίναί πολλοί, μέ τον Τζον Μπογίέγκα καί τον Όσκαρ Άίζακ, που συνέχίζουν απο έκέί που ηταν, αλλα καί τον νέο Μπένίσίο ντέλ Τορο, ο οποίος έμφανίζέταί σαν τον «κακο χώρίς συνέίδηση», ένώ δέν έξαίρουνταί καί καλοί σέ αξέκαθαρίστους ρολους. Μία ταίνία που συνδυαζέί γνώστα στοίχέία μέ μία πίο αναλαφρη οπτίκη, σέ μία έξαίρέτίκη έκτέλέση μίας κλασσίκης χολίγουντίανης συνταγης.

4 Ιανουαρίου 1910 Το βασίλέίο της Ελλαδος καθίέρώνέί την Κυρίακατίκη αργία. Πώς ομώς αποκτηθηκέ αυτο το δίκαίώμα που σημέρα τέίνέί να καταργηθέί; Η πραγματίκη ίστορία της καθίέρώσης αυτης έίναί αρκέτα πολυπλοκη. Οί πέρίσσοτέροί θέλουν να πίστέυουν πώς ηταν αποφαση του έμπορίκου συλλογου που έφαρμοστηκέ το 1908. Ωστοσο, η Κυρίακατίκη αργία ηταν αποτέλέσμα πολυχρονών συζητησέών καί αντίθέσέών, που πραγματώθηκαν στα τέλη Δέκέμβρίου του 1909. Χαρακτηρίστίκα, αρκέτοί βουλέυτές έναντίώθηκαν στον νομο αυτο

υποστηρίζοντας πώς η έφαρμογη του θα προκαλουσέ «μακέλέίο»! Ποτέ ομώς δίατυπώθηκέ γία πρώτη φορα η ίδέα της αργίας αυτης; Πρίν πέρίπου 1700 χρονία, μέτα την υπογραφη του δίαταγματος της ανέξίθρησκίας στα Μέδίολανα το 313 μ.Χ., ο Μέγας Κώνσταντίνος αν καί δέν ηταν ακομα βαπτίσμένος, καθίέρώνέί την Κυρίακατίκη αργία στίς 7 Μαρτίου 321 μ.Χ. Σημέρα, η Κυρίακατίκη αργία αποτέλέί σχέδον ένα δέδομένο δίκαίώμα, που έχέί απομυθοποίηθέί σέ σχέση μέ την έποχη καθίέρώσης της καί που ηταν μία ανασα γία την έργατίκη ταξη.

Οί μέταλλαξέίς έίναί γνώστές σέ ολους μας ώς ένας τομέας μέλέτης της βίολογίας. Αρχίκα, οί μέταλλαξέίς αυτές ξέκίνουν να σχηματίζονταί έντος τών κυτταρών του έμβρυου αμέσώς μέτα τη συλληψη του. Αυτο σημαίνέί πρακτίκα οτί γίνονταί μέρος του γονίδίώματος του κυτταρου καί έτσί μέταβίβαζονταί απο γένία σέ γένία. Μέ τη μέλέτη αυτών τών μέταλλαξέών μπορουν να έντοπίστουν τα πίθανα αίτία αρκέτών ασθένέίών, που σχέτίζονταί κυρίώς μέ γένέτίκές ανώμαλίές. Επίσης, η μέλέτη τών μέταλλαξέών αυτών βοηθα καί στην απαντηση πολλών έρώτηματών που σχέτίζονταί μέ κληρονομίκές ασθένέίές ατομών, καθώς καί δίδυμών. Επίπροσθέτα, έίναί αρκέτα χρησίμη, γίατί μπορουν να έντοπίστουν τα αίτία, καθώς καί τα αποτέλέσματα πολλών ασθένέίών, οί οποίές οφέίλονταί σέ αυτου του έίδους γένέτίκές μέταλλαξέίς που ξέκίνουν απο την αρχη της ζώης, δηλαδη απο το έμβρυο. Επίσης, οί πρώίμές αυτές μέταλλαξέίς καί η μέλέτη τους έχουν σώσέί αρκέτο κοσμο απο κληρονομίκές ασθένέίές, οπώς έίναί η σχίζοφρένέία καί οί νέυροαναπτυξίακές δίαταραχές. Οί έπίστημονές μπορουν να έντοπίσουν καί να ένημέρώσουν αμέσα τα ατομα γία τίς πίθανές ασθένέίές που θα έπίφέρουν οί μέταλλαξέίς αυτές. Επίσης, αν έίναί ατομα τα οποία έτοίμαζονταί να γίνουν γονέίς, μπορουν να πληροφορηθουν γία το αν έίναί φορέίς καποίας αρρώστίας καί αν αυτη έχέί κίνδυνο να την αποκτησέί το παίδί τους έξαίτίας, βέβαία, τών μέταλλαξέών που θα γίνουν. Τα αίτία προκλησης αυτών τών μέταλλαξέών έίναί αρκέτα. Μέρίκα απο αυτα έίναί η ακτίνοβολία καί οί ακτίνές Χ, καθώς καί φυσίκοί παραγοντές, οπώς χημίκές ουσίές καί ο τροπος ζώης του καθέ ανθρώπου. Κλέίνοντας, μπορουμέ να συμπέρανουμέ πώς η έπίστημη της βίολογίας έχέί αναπτυχθέί καί η μέλέτη τών μέταλλαξέών έχέί βοηθησέί αρκέτα την ανθρώποτητα.


12

ταξίδι

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

μέ τη Βάγια Κουκούδη

Βρίσκομαστέ στην Πέλλα, μία πολη που ίδρυθηκέ απο τον Αρχέλαο γυρώ στο 400 π.Χ. καί κατα τη δίαρκέία της Βυζαντίνης καί Οθώμανίκης αυτοκρατορίας μέτονομαστηκέ σέ «Άγίοί Αποστολοί». Όπώς αναφέρέί ο Ηροδοτος, η πολη αυτη τα Κλασίκα χρονία ηταν παραθαλασσία, ένώ αργοτέρα, οταν ο Αρχέλαος μέτέφέρέ την έδρα του απο τίς Αίγές στην Πέλλα απέκτησέ ίσχυρη στρατηγίκη θέση. Μαλίστα, ο Ξένοφών την αποκαλουσέ «μέγίστη τών έν Μακέδονία πολέών!». Κατα την ανταλλαγη τών πληθυσμών μέ τη συνθηκη της Λώζαννης στίς 24 Ιουλίου 1923 ο πληθυσμος της αυξηθηκέ σημαντίκα!!!

Σημέρα, η Πέλλα έίναί κτίσμένη πανώ σέ λοφο καί βρίσκέταί 2χλμ. μέτα τον αρχαίολογίκο χώρο μέ κατέυθυνση προς Γίαννίτσα. Αναγνώρίσθηκέ ώς κοίνοτητα στίς 28 Ιουνίου 1918 μέ την ονομασία «Άγίοί Αποστολοί» καί στίς 2 Μαρτίου 1926 μέτονομαστηκέ σέ «Παλαία Πέλλα». Το 1975 ονομαστηκέ «Πέλλα». Ας πέρασουμέ σέ ένα πολυ γνώστο μουσέίο, το μουσέίο της Πέλλας, το οποίο βρίσκέταί βορέίοανατολίκα του αρχαίολογίκου χώρου καί σέ κοντίνη αποσταση απο τον οίκίσμο της. Εδώ μπορέίτέ να πέρίηγηθέίτέ στον χώρο καί να σχηματίσέτέ στο μυαλο σας έίκονές γία το πώς ζουσαν οί

ανθρώποί στην καθημέρίνη, αλλα καί στη δημοσία ζώη τους. Κλέίνοντας, σας συμβουλέυώ, αν ποτέ στη θαλασσα συναντησέτέ την αδέρφη του Μέγαλέξανδρου, που έγίνέ γοργονα, οταν ηπίέ η έρίξέ κατα λαθος το Ύδώρ η Αθανατο Νέρο καί σας ρώτησέί «Ζέί ο Βασίλίας Αλέξανδρος;», θυμηθέίτέ να της απαντησέτέ «Ζέί καί βασίλέυέί καί τον κοσμο κυρίέυέί» ώστέ να γλίτώσέτέ απο την οργη της. Καί ο Αλέξανδρος ζέί στίς καρδίές μας καί στον τοπο που τον γέννησέ, τη Μακέδονία!

Το τέρας

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

της Φανής Βούλτσου

Ξυπνησέ αποτομα μέ την ακλονητη αίσθηση οτί δέν ηταν μονη της στο δώματίο. Είχέ αυτη την παραξένη μυρώδία στα ρουθουνία της. Το πρώτο που σκέφτηκέ ηταν πώς έίχέ έρθέί το τέρας, αλλα δέν υπηρχέ τίποτα που να υποδηλώνέί την παρουσία του. Επίκρατουσέ απολυτη σίώπη. Δέν ακουγονταν ουτέ ψίθυροί, ουτέ βηματα κατώ απο το κρέβατί της. Ήταν μονη της, αυτη καί το αδέίανο δώματίο. Αμέσώς μέτα παγώσέ, ακουσέ κατί μέσα στο σκοταδί, έναν ηχο σαν απαλο συρσίμο, γλίστρουσέ αργα καί σταθέρα. Το μίκρο κορίτσί τρομαξέ καί ξέσπασέ σέ λυγμους. Η πορτα ανοίξέ καί έμφανίστηκέ η μητέρα της. Τα μαλλία της ανακατέμένα, στο ένα χέρί κρατουσέ ένα μπουκαλί ουίσκί καί στο αλλο ένα τσίγαρο. Υπηρχαν καμποσές μέλανίές τυπώμένές στους ώμους καί στο προσώπο της. «Πέσέέ γία υπνο τώραα!», έίπέ καί πέταξέ το μπουκαλί στον τοίχο. Μέτα κατέυθυνθηκέ προς την κρέβατοκαμαρα της, παραπατώντας. Ακουστηκαν βρίσίές

απο το δώματίο τών γονίών της... Γλίστρησέ απο τα σέντονία καί τρυπώσέ κατώ απο το κρέβατί. Η ίδέα του τέρατος την έκανέ να μην αίσθανέταί τοσο μονη. «Δέ θα έίναί πίο τρομακτίκο απο τους γονέίς μου», σκέφτηκέ… Μέτα συζητουσέ μέ το σκοταδί. Του έλέγέ γία τίς μέρές μέ βροχη, το μυαλο μουσκέυέ, οί σκέψέίς της έπλέαν σέ βρομονέρα καί κλέίδώνέ τίς πορτές του υπνου γία να μην το σκανέ τα ονέίρα. Ακουστηκαν βηματα να πλησίαζουν την πορτα, έμέίνέ κουλουρίασμένη κατώ απο το κρέβατί, το τέρας της ψίθυρίσέ: «Μην φοβασαί, έίμαί έγώ έδώ». Η πορτα ανοίξέ καί έίσέβαλλαν τα αληθίνα τέρατα, οί γονέίς της. Τους αντίκρίσέ να φώναζουν καί να πέτουν φλογές σέ ολο το δώματίο. Σταγονές καυτου, αλμυρου νέρου κυλουσαν στα μαγουλα της, τέλίκα τα τέρατα ξέρουν πολυ καλα να το «παίζουν» ανθρώποί.


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

για το τέλος...

13

ΓΡΑΦΕΙ Η Σέβη Κεφαλίδου

Όλα κίνουνταί γυρώ απο το μυστηρίο! Φονοί, πέρίπέτέίές, ληστέίές, θρίλέρ, ολα αυτα πέρίγραφουν καί τα δώματία του «Locked», που βρίσκέταί στην οδο Αγίας Σοφίας 21. Προκέίταί γία δώματία αποδρασης που τα πέρίσσοτέρα δημίουργηθηκαν απο την ομαδα του Locked έπέίτα απο μία έπίσκέψη στο Λονδίνο, αφου μπηκαν στο παίχνίδί γία να έξίχνίασουν το μυστηρίο του

John Monroe. Σέ αυτο το παίχνίδί μπορουν να συμμέτασχουν ολές οί ηλίκίές απο 8 έτών καί πανώ καί αυτο έίναί ένα γέγονος που αποκαλυπτέί καί τη μαγέία αυτου του παίχνίδίου. Δέν χρέίαζέταί να έίσαί ίδίοφυία η καλος μαθητης, γίατί σέ αυτο το παίχνίδί πρώταγώνίστές έίναί η φαντασία, η παρατηρητίκοτητα, η λογίκη σκέψη καί πανώ απο ολα η συνέργασία!!! Εφοσον, λοίπον, θέλέτέ να αποδρασέτέ απο την πραγματίκοτητα, μπορέίτέ να ζησέτέ μοναδίκές στίγμές στα δώματία του locked. Φυσίκα, θα έχέτέ να έπίλέξέτέ μέσα σέ 7 δίαφορέτίκές ίστορίές (θέλέίς να έξίχνίασέίς την δολοφονία του ντέντέκτίβ η να λυσέίς

το μυστηρίο γυρώ απο την κλοπη ένος δίαμαντίου; Θέλέίς να ταξίδέψέίς μέ το πέίρατίκο καραβί η θα κυνηγησέίς τον υποπτο αρχαίολογο; Μηπώς έχέτέ γέννηθέί κυνηγοί φαντασματών; Καί τέλος δυο μοναδίκα μυστηρία γία να τα έξέρέυνησέίς έξώ, στη Θέσσαλονίκη, «οί μαγίσσές» καί «Η έξαφανίση». Θα τα καταφέρέίς;;;). Ακομα, η ομαδα του Locked προτέίνέί το «Spooky room 479» ώς το καλυτέρο, καθώς αποτέλέί ψυχολογίκο θρίλέρ μέ ίστορίές γία παραξένους θορυβους, ψίθυρους, ουρλίαχτα καί κλέίδώμένές πορτές καί έχέί αγαπηθέί απο τους παίκτές, αν καί θέλέί έμπέίρία!!! Τέλος, υπαρχέί μία έκπτώση 10% γία τον Ιανουαρίο μέ συγκέκρίμένο κώδίκο κρατησης. Καλη δίασκέδαση !!!

Sports time ΓΡΑΦΕΙ Ο Γιώργος Τσαμασλίδης

Επίτέλους, ηρθέ καί το 2018. Πώς πέρνανέ τα χρονία… Μαλίστα, στον χώρο του αθλητίσμου, υπαρχέί καί μία σημαντίκη έξέλίξη, οσον αφορα στην αναδέίξη νέών καί ταλαντουχών αθλητών της καλαθοσφαίρίσης (μπασκέτ). Αυτο πλέον γίνέταί μέσώ μίας ηλέκτρονίκης πλατφορμας, τη λέγομένη «athlenda». Ας παρουμέ τα πραγματα απο την αρχη… Το έργο αυτο ηταν πρώτοβουλία του κ. Λαζαρου Παπαδοπουλου, του γνώστου μπασκέτμπολίστα, ο οποίος προσέφέρέ πολλα στο έλληνίκο μπασκέτ, αλλα καί σέ προγραμματα αναδέίξης αθλητών. Καί αυτο που τον έκανέ να αναλαβέί τη συγκέκρίμένη πρώτοβουλία ηταν το συνθημα του «tracking talents– creating legends», το οποίο ξέκίνησέ απο τη Θέσσαλονίκη ώς την προταση αναδέίξης αθλητών. Όσον αφορα στην πλατφορμα, συν-

δυαζέί τα χαρακτηρίστίκα του scouting μέ αυτα της κοίνώνίκης δίκτυώσης καί έτσί, φέρνέί κοντα ολους τους αθλητές, αλλα καί ανθρώπους, που παίζουν σημαντίκο ρολο στην έξέλίξη της «αθλητίκης καρίέρας» τους. Επίσης, ολοί οί αθλητές, μέ τη νέα δυνατοτητα που τους παρέχέταί, έίναί υποχρέώμένοί να «ανέβασουν» ένα video μέ τίς

αθλητίκές τους ίκανοτητές, ώστέ να μην υπαρχέί αμφίβολία γία την αυθέντίκοτητα τους, το οποίο βοηθαέί καί στην έπίλυση του προβληματος της μέτακίνησης. Πίο συγκέκρίμένα, σέ αθλητές που δέν μπορουν να μέτακίνηθουν σέ κέντρίκές έπίτροπές στίς μέγαλουπολέίς. Προπονητές καί αλλοί αθλητίκοί παραγοντές, μέσώ φίλτρών αναζητησης, μπορουν ανα πασα στίγμη να αναζητησουν τον τυπο αθλητη που έπίθυμουν. Το κορυφαίο έίναί η παρουσίαση της δουλέίας τών αθλητών σέ πανέλληνίο η καί παγκοσμίο έπίπέδο. Κλέίνοντας, οί αθλητές μπορουν να χρησίμοποίησουν την πλατφορμα μέσώ της σχέτίκης έφαρμογης σέ iOS & Android η καί μέσώ της ηλέκτρονίκης δίέυθυνσης www.athlenda.com.


14

χορηγοί

Σας έυχαρίστουμέ γία την έμπίστοσυνη καί τη συνδρομη σας!

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

όλα ένα ψέμα

Θαρρώ, πώς ολα αυτα τα 6 χρονία που πέρναμέ καί θα πέρασουμέ στη δέυτέροβαθμία έκπαίδέυση, καθίσμένοί στα σχολίκα μας καρέκλακία (δέ θέλώ να παώ σχολέίο), οί πέρίσσοτέρές συζητησέίς (κυρίώς καβγαδές) θα έχουν παντα μία θέματίκη! Θέώρητίκη η Θέτίκη; Συνηθώς υπαρχέί μία ακαταπαυστη καί γέματη ανταγώνίσμο κοντρα αναμέσα σέ αυτές τίς δυο κατέυθυνσέίς. Απο τη μία οί θέώρητίκοί χαρακτηρίζουν τους θέτίκους αμορφώτους καί ανορθογραφους, ένώ απο την αλλη οί θέτίκοί τους χαρακτηρίζουν ανοητους που δέν μπορουν να έφαρμοσουν έναν τυπο. Απ’ οτί καταλαβαίνουμέ το μίσος έχέί παρέί δίαστασέίς, Φουρτουνακηδές καί Βροντακηδές! Θέλώ να συμπληρώσώ πώς, οντας καί έγώ ένα θέτίκο παίδί (κλαίώ!), δέν έχώ καμία συμπαθέία καί ορέξη γία τρίγώνομέτρία καί έξίσώσέίς πρώτου, δέυτέρου καί who cares βαθ-

μου. Ας τα καταργησέί καποίος! Φυσίκη… ο, τί χέίροτέρο μπορέί να σου συμβέί. Ναί, οντώς έξηγέί τα παντα γυρώ μας, αλλα προκέίμένου να μαθώ πένηντα τυπους γία να το πέτυχώ αυτο καλυτέρα να ζώ στην αγνοία (μέ έκτίμηση, στον φυσίκο μου). Απο την αλλη, στη θέώρητίκη η ίστορία έίναί απο τα πίο μίσητα μαθηματα. Ναί, συμφώνώ η ίστορία έπαναλαμβανέταί καί πώς τα ίδία έχουν γίνέί πρίν καποία χρονία. Ε καί; Ας μαθώ μονο τα sos, έίναί αναγκη να τα παπαγαλίσώ ολα; Άλλώστέ, υπαρχέί πέρίπτώση να αποφυγώ κατί απλώς μαθαίνοντας τί έγίνέ πρίν έκατο χρονία; Don’t think so! Καταληγουμέ έτσί, πώς ολα έίναί γία το αναθέμα! Καί ‘γώ, λοίπον, μαζί μέ τον καίνουργίο χρονο θα βαλώ τίς πίτζαμές μου καί θα κατσώ σπίτί μου να κανώ δίακοπές, γίατί Χρίστουγέννα αυτα δέν τα λές!

15

GAME OVER

Αποστολης Πατρίδης

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΗΛΕΟΡΆΣΗ Α

Γ

Ε

Ο

Λ

Ν

Ι

Κ

Α

Κ

Ε

Α

Γ

Γ

Ε

Λ

Α

Β

Α

Θ

Ι

Κ

Α

Θ

Μ

Ε

Ι

Ο

Κ

Ι

Λ

Ο

Ξ

Α

Φ

Ε

Κ

Λ

Α

Λ

Ε

Λ

Βρείτε

Α

Ζ

Ζ

Ο

Υ

Μ

Π

Ο

Υ

Λ

Ι

Α

Α

Μ

Π

Α

Ν

Γ

Μ

Ο

Α

τους ήρωες του

Σ

Α

Γ

Α

Π

Ι

Ω

Π

Π

Η

Α

Π

Ε

Μ

Ι

Ρ

Ν

Γ

Σ

Π

Ρ

Α

Γ

Γ

Ι

Λ

Ο

Σ

Μ

Α

Ρ

Α

Β

Ι

Ν

Κ

Ι

Κ

Ι

Ι

Ο

Ι

Φ

Ι

Ο

Σ

Π

Υ

Ρ

Ο

Σ

Υ

Κ

Ι

Α

Ο

Μ

Α

Ρ

Λ

Κ

Υ

Κ

Κ

Ο

Σ

Μ

Ι

Γ

Α

Ρ

Ο

Σ

Σ

Τ

Τ

Η

Θ

Α

Μ

Α

Α

Λ

Ο

Α

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Λ

Α

Β

Η

Σ

Ν

Τ

Α

Λ

Ι

Α

Σ

Μ

Α

Σ

ΠΆΡΆΠΕΝΤΕ

Απάντηση 21ου φύλλου: Spiderman Batman Catwoman Superman Wonderwoman

Κέίμένο: Αποστολης Πατρίδης, Σκίτσο: Σέβη Κέφαλίδου


ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ -16-

Ιανουάριος 2018 #22  

5ο φύλλο της σχολικής χεονιάς 2017-2018

Ιανουάριος 2018 #22  

5ο φύλλο της σχολικής χεονιάς 2017-2018

Advertisement