Page 1

Vom€nkov€ předsedkyn‚ zeměkoule Poněkud j•zliv‚, středověkem a skutečn…mi ud‚lostmi inspirovan‚ poh‚dka pro nezbedn† děti. Pokud jste již v post…lk‚ch, nen• nic lepš•ho na dobrou noc a barevn† sny. Mil† děti, za devater…mi horami a devater…mi řekami leželo jedno kr‚lovstv•. Ale Kr‚l kraloval špatně, o zemi se nestaral, hlavně půtky a rozbroje mezi dvořany podporoval. A tak se v zemi různ• lapkov† a loupežn•ci rozmohli a lid děln… sužovali. Dokonce se pov•dalo, že někteř• dvořan† od lapků a loupežn•ků pen•zky dost‚vaj•. Ale to v•te, na tržišt•ch se toho pov•d‚, kdo by tomu věřil, že? Jeden velmi bohat… p‚n, Baron, vyhl‚sil, že půjde, lapky a loupežn•ky pochyt‚, přes koleno je ohne a napl‚c‚ jim, aby už nezlobili. Ale potřebuje, aby lid† šli a pomohli mu, s‚m že na to nestač•. A tak se mnoho lidu sešlo a začali se do boje s lapky a loupežn•ky šikovat. Mezi nimi vynikal jeden, Ryt•ř se zelen…m št•tem, muž z rodu starobyl†ho, kter… si ryt•řsk…ch ctnost• velmi hleděl. Baron si skupinu R‚dců vyvolil a Ryt•ř se zelen…m št•tem byl mezi nimi. Ryt•ř se zelen…m št•tem hned svoji družinu shrom‚ždil a začali pilně cvičit, meče ostřit, halapartny brousit a na boj s lapky a loupežn•ky se chystat. Pro mnoh† se stal Ryt•ř se zelen…m št•tem symbolem boje proti lapkům a loupežn•kům, samozřejmě až po Baronovi. Ryt•ř se zelen…m št•tem dal největš• finančn• dar ze všech na fond Hnut•. Mnoz• by ho r‚di viděli jako předsedu Baronova Hnut• ve Městě. Kr‚l vyhl‚sil velk† man†vry a nazval je Sen‚tn• volby. Ryt•ř se zelen…m št•tem na man†vry vyrazil, aby se jeho družina v boji pocvičila a zkušenosti z•skala. Někteř• členov† družiny si na man†vry vzali i několik dn• dovolen†, aby mohli lidi oslovovat. Let‚ky rozn‚šeli po noc•ch a v dešti. Pr‚ce a času to hodně st‚lo a z‚žitek to byl velk…. Ne všichni se na boj s lapky a loupežn•ky chystali. Někter† přil‚kaly Baronovy velk† a slavn† poklady. Z ničeho nic se tu objevila jak‚si Vom‚nkov‚. Mlad‚ pan•, že j• mnoh… mohl za dceru považovat, ale had• jazyk měla velice hbit… a způsoby, škoda mluvit. Ž‚dn… finančn• dar na fond Hnut• nedala. Pr… z Půlnočn• strany přišla, kde ji pr… vyhnali kvůli jej•mu had•mu jazyku a pletich‚m a pikl•m jak…msi, ale to v•te, na tržišt•ch se toho napov•d‚. Hned umluvila Barona a několik jeho R‚dců, aby j• dali ‹řad m•stodrž•c•ho ve Městě. Hned, jak ‹řad dostala, vyhl‚sila soutěž v držen• tašek a l•z‚n• pat o nejlepš•ho podržtašku a patol•zala. A kdo se nechtěl soutěže ‹častnit, toho vyh‚něla. Protože jej•m c•lem bylo st‚t se předsedkyn• zeměkoule a Hnut• j• k tomu mělo pomoci. Boj s lapky a loupežn•ky byl někde ‹plně jinde. Že nevěř•te? Kdyby boj s lapky a loupežn•ky myslela v‚žně, chovala by se jistě zcela jinak. Nejprve musela shodit z‚sluhy za Sen‚tn• volby, když ona sama ž‚dn† z‚sluhy neměla. Sepsala jak…si pamflet, že všechno bylo špatně. Pak tvrdila, ho všichni jednohlasně schv‚lili, i když to nebyla pravda, někteř• byli proti. Podvod. A R‚dcov† nedělali nic, jako by jim to nevadilo, jen hr‚li hru na „mrtv† brouky“. Pak si zasedla na pan• Doktorku. Zaklela ji hroznou kletbou „rozjeb‚vačka“. Že mil† děti nev•te, co to je „rozjeb‚vačka“? J‚ to tak† nev•m, takov† slovo slušn… člověk nepouž•v‚ a Vy to hned


zapomeňte. Ale Vom‚nkov‚ je už takov‚. Co ji Matka Př•roda nedala na učenosti, to j• dala na had•m jazyku. Pan profesor Guth Jarkovsk… by j• za to vypl•snil. Pak si zasedla na pana Inžen…ra. Ten shrom‚ždil svoji družinu a chystal se na boj s lapky a loupežn•ky, ale ještě nebyli členy Hnut•. D‚vno již předali př•slušn† pergameny a glejty, ale Vom‚nkov‚ to poř‚d nějak protahovala a vymlouvala se. Pak pan Inžen…r zjistil, že za jeho z‚dy Vom‚nkov‚ vytvořila jinou skupinu, z lid• přišl…ch z jin…ch stran, kter† nikdo neznal, kteř• byli rychle a tajně přijati, a jeho družina je mimo hru. To tedy rozhodně nebylo „fair play“. Mil† děti, „fair play“ je hra popul‚rn• v Brit‚nii, ale v tomto kr‚lovstv• ji někteř• nemaj• r‚di, ani nev•m proč. Někteř• raději hraj• hru „mal‚ domů“ nebo dokonce „velk‚ domů“. A R‚dcov† nedělali nic, jako by jim to nevadilo, jen hr‚li hru na „mrtv† brouky“. Před Vom‚nkovou byl ale největš• probl†m, totiž Ryt•ř se zelen…m št•tem. Jako R‚dce zast‚val vyšš• ‹řad a jeho ryt•řsk† způsoby byly z‚sadně neslučiteln† s pletichami a piklemi Vom‚nkov†. Musela se ho nějak zbavit. Proto Vom‚nkov‚ povolala v•těze soutěže v l•z‚n• pat, jak†hosi krčm‚ře. Ř•kalo se o něm, že kdysi byl v tajn† službě u Temn†ho p‚na jako sněžn… muž, ale to v•te, na tržišt•ch se toho napov•d‚. Jak by mohl b…t někdo z tajn† služby Temn†ho p‚na členem Hnut•, když všichni uchazeči museli R‚dcům uk‚zat lustračn• glejt? Nebo že by někdo nemusel? To by bylo v‚žn†. Vybrali si jednoho z členů družiny Ryt•ře se zelen…m št•tem, o němž bylo zn‚mo, že si r‚d hraje. Pak proti němu krčm‚ř vypustil pomluvu. Jak se to Ryt•ř se zelen…m št•tem dozvěděl, hned k‚zal oba přiv†st, aby si mohli tv‚ř• v tv‚ř pohl†dnou do oč•, jak k‚že ryt•řsk… mrav a pravidla „fair play“. Krčm‚ř pohled do oč• nevydržel, rozplakal se jako mal† d•tě a sliboval, že už nikdy nic takov†ho neuděl‚. Toto Vom‚nkov‚ prohr‚la. Tak změnila taktiku. Společně s krčm‚řem začala kl‚st st†bla přes cestu Ryt•ře se zelen…m št•tem, za jeho z‚dy. A R‚dcov† nedělali nic, jako by jim to nevadilo, jen hr‚li hru na „mrtv† brouky“. Tak Ryt•ř se zelen…m št•tem rozzlobil a napsal Baronovi otevřen… dopis, že se vzd‚v‚ všech ‹řadů, protože vstoupil do Hnut•, aby bojoval s lapky a s loupežn•ky a ne, aby poř‚d čelil ‹tokům Vom‚nkov† a krčm‚ře. A založil vlastn• Iniciativu slušn…ch občanů. Vom‚nkov‚, m•sto aby byla ticho, ještě napsala Ryt•ři se zelen…m št•tem dopis, z něhož vypl…v‚, že měl Ryt•ř pravdu. Prostě, zn‚te to př•slov• o potrefen†m velk†m b•l†m pt‚ku? To byl dalš• krok Vom‚nkov† na jej• cestě st‚t se předsedkyn• zeměkoule. Protože prvn• krokem bylo st‚t se předsedou Hnut• ve Městě. A pokud někteř• chtěli za předsedu volit Ryt•ře se zelen…m št•tem, byly c•le Vom‚nkov† ohroženy. Teď ještě zb…valo zbavit se družiny Ryt•ře se zelen…m št•tem. Byli to totiž mužov† srdnat•, na boj s lapky a loupežn•ky připraven•, s rovnou a pevnou p‚teř•, kteř• si rozhodně nehodlali křivit charakter nějak…m držen•m tašek či l•z‚n•m pat. Někteř• z nich byli i učen•, tak že na ně Vom‚nkov‚ neměla. Vom‚nkov‚ se jich b‚la, na jejich ‹zem• nevstupovala, jen jednou tam šla v doprovodu jednoho z R‚dců, když si jako předsedu zvolili Ryt•ře se zelen…m št•tem. Mnoz• ji vlastně ani nikdy neviděli.


Všichni byli odchodem Ryt•ře se zelen…m št•tem velice překvapeni, nikdo to nečekal. Jeho družina se sešla a ze sv†ho středu si vyvolila nov†ho Předsedu. Domluvili se, že uspoř‚daj• k ročn•mu v…roč• činnosti Hnut• v Městě velk† hody, protože tato družina byla prvn• a největš•, kter‚ se na boj s lapky a loupežn•ky začala připravovat. Hned pozvali Barona a R‚dce. Pak se domluvili, že jejich z‚stupci obejdou všechny dalš• družina ve městě, aby se s nimi sezn‚mili a pozvali je na hody. Jak se to Vom‚nkov‚ dozvěděla, začala kout pikle. Bl•žily se totiž volby předsedy Města a nov…ch R‚dců Hnut•. Jednomu řekla to, jin†mu zas ono. Pokud chtěl Vom‚nkov‚ uspět pomoc• pletich a piklů, nemohla připustit, aby si členov† hnut• ve Městě jen tak pov•dali mezi sebou, bez jej• kontroly. To by ty pletichy a pikle rychle vypluly na povrch. Za z‚dy Barona umluvila několik R‚dců a tajně nechala vyloučit č‚st členů družiny Ryt•ře se zelen…m št•tem. Nikdo nic nevěděl, nikomu nic neřekli, ani nepozvali ty, kter† vylučovali. Důvody byly vymyšlen†. Prostě lump‚rna. Horš• než za časů Temn†ho p‚na. Předseda se to dozvěděl n‚hodou od Komorn•ků. Zavolal Barona a ptal se, co se děje. Baron nic o vylučov‚n• nevěděl a pozval Předsedu na jedn‚n• R‚dců dalš• t…den. Na webu Hnut• se m•sto jm†na Předsedy u družiny objevilo jm†no Vom‚nkov†, bez jak†hokoliv vysvětlen•. Předseda se obr‚til na Rozhodč• a sm•rč• komisi se st•žnost•. Předseda svolal družinu a přijali usnesen•, kde ž‚dali Barona a R‚dce o vysvětlen• cel† z‚ležitosti a vyslovili Vom‚nkov† nedůvěru. Za několik dnů došly pergameny o vyloučen• s podpisem Barona, ale ž‚dn… důvod tam uveden nebyl. Jako by důvody byly tajn†. Rozhodč• a sm•rč• komise dostala od R‚dců pergamen, že nesm• pracovat a tedy nesm• řešit st•žnost. Aby vše zůstalo pod pokličkou. To bylo zřejm† porušen• Stanov i Etick†ho kodexu Hnut•. Předseda přišel na jedn‚n• R‚dců, kde byl i Baron. Byla tam i Vom‚nkov‚ a mluvila hlavně ona. Ž‚dn… skutečn… důvod k vyloučen• uveden nebyl a několikr‚t položen‚ ot‚zka Předsedy, proč nebyli přizv‚ni k jedn‚n• o sv†m vyloučen•, zůstala bez odpovědi. Zato bylo zcela otevřeně řečeno, že Vom‚nkov‚ šmejdila a gůglovala, šla za R‚dci a cel‚ věc se děje z jej•ho popudu. Ona sama se k tomu hl‚sila. To byla jej• pomsta za to, že podporovali Ryt•ře se zelen…m št•tem. Byly uvedeny jen z‚stupn† důvody, irelevantn• důvody, nepravdy či překroucen† skutečnosti. Blepty, blepty, blepty. Jeden pr… prodal pozemky radnici. Ten ale nikdy s pozemky neobchodoval a m‚ IT firmu. Chyba či podvod? Druh… byl před 10 lety ředitelem zelin‚řsk† zahrady a může pr… za stavbu sklen•ku pro kedlubny a květ‚ky. Ten sice ředitelem zahrady byl, ale ž‚dn… sklen•k nestavěl. Sklen•k stavěl jeho předchůdce, nic neukradl a ani to nikdo nikdy netvrdil. Jen měl administrativn• probl†m, nějak† pergameny nebyly ve spr‚vnou dobu ve spr‚vn…ch šuplatech. Tak musel odej•t. N‚š člověk s t•m nem‚ nic společn†ho. Sklen•k stoj•, je kr‚sn… a slavn…, pěstuj• se v něm nejen kedlubny a květ‚ky, ale i sal‚ty a petržel. Chyba či podvod? Třet• byl před lety v ř•d•m org‚nu nějak† firmy. To ale byl i každ… druh… z R‚dců, o Baronovi nemluvě. Čtvrt… byl před 10 lety na nějak† straně. Ale na nějak† straně byl z R‚dců skoro každ…, někdo na Z‚padn•, někdo na V…chodn•, i Vom‚nkov‚ na Půlnočn•, ještě loni. To nen• nic špatn†ho, a pokud ano, museli by R‚dcov† vyloučit sami sebe i Vom‚nkovou. Museli by vyloučit řadu dalš•ch členů. Blepty, blepty, blepty. Vrcholem bylo, když Vom‚nkov‚ za hlavn• důvod k vyloučen• opakovaně uvedla, že družina nejsou t…mov• hr‚či! To nen• důvod k vylučov‚n•, to nen• ž‚dn† porušen• Stanov či z‚jmů Hnut•, to je


jen něč• soukrom… dojem!!! Nav•c to nen• pravda, když Ryt•ř se zelen…m št•tem dok‚zal vytvořit prvn•, největš• a nejl†pe funguj•c• t…m v cel†m Městě d‚vno před t•m, než se Vom‚nkov‚ vůbec objevila. Je to evidentn• podvod, když Vom‚nkov‚ družinu vůbec nezn‚. Ona sama nen• t…mov…m hr‚čem, když dobře funguj•c• t…my rozeštv‚v‚ a likviduje, ve sv†m vlastn•m z‚jmu. Ona sama by měla b…t vyloučena pro poškozov‚n• z‚jmů Hnut•. Kde je demokracie a spravedlnost? Je to prostě podvod! Vom‚nkov‚ t•m chtěla ř•ci, že je pro ni než‚douc• každ…, kdo nen• podržtaška a patol•zal, kdo nen• ochoten si křivit charakter v jej•m vlastn•m z‚jmu. A R‚dcov† nedělali nic, mlčeli, jako by jim to nevadilo, jen hr‚li hru na „mrtv† brouky“. Kr‚tce hovořil jen jeden. Baron seděl a nic neř•kal. Jako by takov‚ nehor‚znost byla v Hnut• norm‚ln•! Pokud je možn† vyloučit někoho jen proto, že se někomu jako je Vom‚nkov‚ nel•b•, čeho se můžeme dočkat v budoucnu? Připom•n‚ to praktiky Temn†ho p‚na před 60 lety. Jen ty popravy chyb•, zat•m. Nakonec byla R‚dci sl•bena komise, bez Vom‚nkov†, kter‚ to cel† měla prošetřit. Ale od t† doby nikdo o ž‚dn† komisi nic neslyšel. Zato byla vytvořena nějak‚ jin‚ skupina, opět za z‚dy družiny, z lid• přišl…ch z jin…ch stran, pod patron‚tem Vom‚nkov†. Pr‚ce a z‚sluhy z cel†ho roku př•prav na chyt‚n• lapků a loupežn•ků, ze Sen‚tn•ch voleb atd. byly zapomenuty, jako by nebyly. Podvod, podvod, podvod. To, co Baron před rokem sliboval, je pryč. Prostě, cestě Vom‚nkov† na předsedu zeměkoule nic nestoj• v cestě. Nebo stoj•? Předseda Hnut• ve Městě je vlastně kandid‚t Hnut• na Purkmistra. Dnes je Purkmistrem Docent medic•ny, b…val to L†kař, Architekt a Fyzik z Akademie věd. Dok‚žete si na tom m•stě představit Vom‚nkovou? To by byla legrace k popuk‚n•! Někdo si všimnul, že Vom‚nkov‚ přiv‚d• do Hnut• dalš• a dalš• lidi z Půlnočn• strany. Proč? M‚ se snad Hnut• slučovat s Půlnočn• stranou? Baronovy poklady l‚kaj•! Dalš• slyšel, že probl†my jsou v Hnut• i jinde mimo Město. Mnoh…m se pr… nel•b• Stanovy. D‚vaj• velkou moc R‚dcům, kteř• nic nedělaj•, jen hraj• hru na „mrtv† brouky“. D‚vaj• malou moc Ryt•řům, kteř• se na boj s lapky a loupežn•ky připravuj•. Jin… si vzpomněl, že před 15 lety tu už byla jedna strana, kter‚ tak† slibovala boj proti lapkům a loupežn•kům. Přišlo do n• v•ce lid• než nyn•, mnoz• lid† učen•, vzdělan• a jinak ‹spěšn•, v•ce než nyn•. Pak se ale objevili př•buzn• Vom‚nkov†, nakazili stranu syndromem Vom‚nkov† a ta strana na něj umřela. Ček‚ snad takov… konec Hnut•, než dojde k volb‚m? Strana jako podnikatelsk… z‚měr tu už byla a jej• konec může každ… sledovat v př•m†m přenosu. Bude osud Hnut• podobn…? Syndrom Vom‚nkov† je nebezpečn‚ a smrteln‚ choroba. A tak všem rozumn…m lidem bylo jasn†, že o ž‚dn† chyt‚n• lapků a loupežn•ků nejde, tudy cesta nevede, jde jen o to, vetř•t se na dvůr pana Kr‚le a usednout na tepl† a polstrovan† židličky. Ty jsou pr… velmi pohodln†. A tak lidi šli, založili si novou Jižn• stranu, bez Vom‚nkov†, bez R‚dců, a udělali v tom kr‚lovstv• poř‚dek.


Protože, kdyby to neudělali, mohlo by někoho napadnou povolat Temn†ho p‚na zpět a ten by už s lapky a loupežn•ky zatočil, to on um•. Ale jeho cena vysok‚, velmi vysok‚. Dědeček s babičkou by mohli vypr‚vět. A Vy, mil† děti, si pamatujte, že se m‚te ve škole dobře učit, aby jste něco poř‚dn†ho uměly a nemusely se v životě živit politikou. A když už do politiky půjdete, aby jste něco napravily, tak si pamatujte, že demokracii nelze vybudovat nedemokratick…mi metodami. Dobrou noc! Pokud V‚m to něco připom•n‚, je to podobnost čistě n‚hodn‚. A n‚hody neexistuj• :) vymyslel a sepsal: Milan Press

bojovnice za politickou kulturu  

hrosi blog