Page 1

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปี ท่ี 1 ฉบับที่ 9 ประจาเดือนกันยายน 2555

ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2555

มหกรรม “ การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ” โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

ฉ บั บ นี้ มี อ ะ ไ ร . .. ! ! !

วัน ที่ 24 สิ ง หาคม 2555 ณ โรงเรี ย น

พัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา ” และร่ วมเสวนา

กาญจนานุ เ คราะห์ อ.เมื อ ง จ.กาญจนบุ รี

ในหัวข้อ “การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

นายอธิวฒั น์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี

พั ฒ นาการศึ กษาไทยได้ จ ริ งหรื อไม่ ”

นักเรี ยนเพื่อนที่ปรึ กษา

เขต 3 พร้ อ มด้ ว ย นายวุ ฒิ ภัท ร จู ม โสดา

ใ น ก า ร นี้ ส พ ป . ก า ญ จ น บุ รี เ ข ต 3

YC - Youth Counselor

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 น าคณะ

ได้นาเสนอนิ ทรรศการโดยคณะผูบ้ ริ หาร ครู

ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาในสั ง กัด ร่ วมต้อ นรั บ

และนั ก เรี ยนโรงเรี ยนบ้ า นวั ง กระแจะ

ศ.ด ร.สุ ชาติ ธาด าธ ารง เวช รั ฐมนต รี

แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ห้ ว ย เ สื อ

ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ

แ ก่ ศ . ด ร . สุ ช า ติ ธ า ด า ธ า ร ง เ ว ช

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ

รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ กษาธิ การ

การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเป็ นประธาน

และคณะ ซึ่งได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก

การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา

2

คุณภาพการศึกษา โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา

โรงเรี ยนดีเด่น

3

4

เปิ ดงาน “ มหกรรมการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ


ห น้ า 2

“ชินภัทร” ยา้ การระดมทรั พยากรไม่ ใช่ แปะเจี๊ยะ และทาได้ ตลอด แต่ ไม่ ควรทา ในช่ วงการรั บนักเรี ยน เพื่อไม่ ให้ เกิดปั ญหา

นายชินภัทร กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น

การศึกษา เพราะหากให้เป็ นหน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียวใช้เวลา

จะอาศัยเพียงงบประมาณเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จาเป็ นต้อง

อีกเป็ นร้อยปี และการระดมทรัพยากรนี้เป็ นคนละเรื่ องกับการ

ได้รับความร่ วมมือทั้งจากภาครัฐ และทุกภาคส่วนไม่วา่ จะเป็ น

เรี ยกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ หรื อ ที่เรี ยกว่า แปะเจี๊ยะ เพราะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ กครอง และชุมชนจะต้องเข้ามา

เป็ นการดาเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายกาหนด”นายชินภัทร

ร่ วมกันสนับสนุนเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนก้าวสู่

กล่าวและว่า โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์เป็ นต้นแบบที่ดีของการ

ความเป็ นเลิศได้ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

ระดมทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ สิ่ งที่ดาเนินการโปร่ งใส และ

พื้นฐาน (สพฐ.) ได้สารวจพัฒนาการของโรงเรี ยนและได้คน้ พบ

ตรวจสอบได้ที่สาคัญเห็นผลสะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพของ

รู ปธรรมของความสาเร็ จที่อยูท่ ี่ การระดมทรัพยากร ซึ่งจะช่วยให้

นักเรี ยน และสถานศึกษา การระดมทรัพยากรไม่ได้จากัดช่วงเวลา

เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ สถานศึกษาทีมีความประสงค์จะ

เพียงแต่ขอให้ดาเนินการในช่วงเวลาที่ไม่ทบั ซ้อนกับการรับ

ระดมทรัพยากรจากผูป้ กครอง ชุมชน จะต้องเสนอโครงการที่ชดั

นักเรี ยน เพราะอาจจะเกิดปั ญหาได้ ”

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยจะต้อง

ด้าน นายจักรกฤษ แย้มสรวล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

เสนอแผนงาน นโยบาย ความคาดหวัง รวมทั้งการติดตาม

กาญจนานุเคราะห์ กล่าวว่า โรงเรี ยนเริ่ มมีการระดมทรัพยากร

ประเมินผล ขณะเดียวกันต้องดาเนินการอย่างโปร่ งใสตรวจสอบ

มาแต่ปี 2549 โดยเราจะเน้นระดมทรัพยากรเพื่อมาเป็ นค่าใช้จ่าย

ได้ และมีการนาเสนอผลการดาเนินการในช่วงปลายภาคเรี ยน

นอกเหนือจากที่รัฐจัดสรรให้ จากโครงการเรี ยนฟรี เรี ยนดี 15 ปี

“ หากเราทาให้ชุมชน ผูป้ กครองมีความศรัทธาในการ

อย่างมีคุณภาพ คือ จะหาเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายจัดหาคอมพิวเตอร์

ที่จะร่ วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา แรงศรัทธาก็จะหลัง่ ไหลความ

หรื ออุปกรณ์ไอที จ้างครู ต่างชาติเพื่อสอนภาษา นอกจากนี้

ร่ วมมือมาสู่โรงเรี ยนด้วยความเต็มใจ อีกทั้งใน พ.ร.บ.การศึกษา

ยังขอรับบริ จาคจากผูป้ กครองโดยไม่บงั คับว่าจะต้องจ่ายคนละ

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ในมาตรา

เท่าไร แต่จะจูงใจสาหรับผูท้ ี่มีความพร้อมด้วยการที่ให้ผปู ้ กครอง

58 ได้เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถเปิ ดการระดมทรัพยากร

นาใบเสร็จที่โรงเรี ยนออกให้ไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนร่ วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ที่มา http://www.kroobannok.com/52577

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ห น้ า 3

โครงการส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนเพื่อนที่ปรึ กษา YC - Youth Counselor วันที่ 22 สิ งหาคม 2555 นายวุฒิภทั ร จู มโสดา

ของสั ง คมทั้ง ในวัน นี้ และส่ ง ต่ อ และมี ทัก ษะในการ

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป็ นประธานเปิ ด

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การสื่ อสาร

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนเพื่อนที่ ปรึ กษา

การปฏิเสธ การจัดการกับอารมณ์ การให้คาปรึ กษาเพื่อน

YC - Youth Counselor โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู ้

การบันทึ กผลการให้คาปรึ กษาและส่ งต่อ และวิเคราะห์

เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องกิ จกรรม

ภาระงานตามบทบาทหน้าที่ได้เหมาะสม ในการประชุม

นักเรี ยนและโครงการ YC/วัยรุ่ นกับเพื่อน/ทักษะชีวิต

ครั้งนี้ ได้รับความร่ วมมือจาก อ.กมล ประทีปธี รานันท์

ในการให้คาปรึ กษาเพื่อน ได้แก่ หลักการและความรู ้

และที มงานเป็ น วิทยากรจาก โรงเรี ยนวัดไร่ ขิง สังกัด

ทัว่ ไปเกี่ ยวกับการให้คาปรึ กษาเพื่อนและการบันทึ ก

สพม. 9 นครปฐม จัดขึ้ นระหว่างวันที่ 22 -23 สิ งหาคม

ผลการให้คาปรึ กษาประสานงานเครื อข่ายการพัฒนา

2555 ณ วังสิ งห์รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ตนเองของนักเรี ยน YC ให้ต่อเนื่ องและยัง่ ยืนมีความ ตระหนักในความสาคัญของบทบาทนักเรี ยนเพื่อนที่ ปรึ ก ษาและมี เ จตคติ ที่ ดีต่ อการมี ส่ว นร่ วมแก้ปั ญหา

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจาเดือนกันยายน 2555


ห น้ า

่ ... น ด เ ี ด น โรงเรีย

4

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 ขอแสดง

ภ า ย ใ น บ้ า น จ า ก วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้ ( ชั้ น ว า ง

ความยิ น ดี กับ โรงเรี ย นอนุ บ าลสั ง ขละบุ รี

เอนกประสงค์) และประเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์จ าก

อ.สังขละบุรี ที่ได้รับรางวัลพระราชทานจาก

วัสดุ เหลือใช้สู้ภยั น้ าท่ วม ( ขวดใส เรื อน้ าใจสู ้

พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า ศรี รั ศ มิ์

ภัยน้ าท่วม) และโรงเรี ยนสมเด็จพระปิ ยมหาราช-

พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ

รมณี ยเขต อ.ไทรโยค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

สยามกุฎราชกุมาร ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

อัน ดับ หนึ่ ง ประเภทเครื่ องแต่ ง กายจากวัส ดุ

ประกวดสร้ า งสรรค์สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากวัส ดุ

เหลือใช้ (ชุดไทยประยุกต์)

เหลื อใช้ ประเภทสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องใช้

รางวัลชนะเลิศ ขวดใส เรื อน้ าใจสู ้ภยั น้ าท่วม

รางวัลชนะเลิศ ชั้นวางเอนกประสงค์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุดไทยประยุกต์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุ่มอานวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ www.kaned3.go.th E-mail : kan3_edu@hotmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2555

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2555 ฉบับวันที่ 1กันยายน 2555

Advertisement