Page 1


แม้มากด้วยวัย ยังไม่ใช่ผู้รอบรู้ 8/8/53

ณ สถานีรถไฟยะลา

11.42 น BY BUBO


บ.ก. อยากโม้ ก่อนอื่นก็ต้อง อัสสลามมูอาลัยกุม และ สวัสดีผ้ อู ่านทุกๆท่านนะฮ้ าฟฟฟ โอ๊ ะ ต้ องบอกก่อนนะว่าเนี่ย บ.ก. คนใหม่แล้ ววว ขี ้เล่นกว่าเดิมเยอะ แล้ วผมคือใครล่ะ ? หลายๆ คนอาจรู้แล้ ว แต่คนที่ยงั ไม่ร้ ูเราจะให้ ดรู ูปเลยแต่ ..... เป็ นฉบับหน้ าละกัน เรานอกเรื่องมา พอสมควร สาหรับหนังสือที่ท่านถืออยู่นี ้มีเนื ้อหาแน่นเปรี ้ยะตามคาเรียกร้ องของหลายๆคน (ดีมะ) ขอให้ อิ่มเนื ้อหาไปละกัน แล้ วก็ตอนนี ้น่าจะอยู่ช่วง ปลายของรอมฎอนแล้ วขยันทา อาม้ าล อีบาดัตกันเยอะๆเนอะ สุดท้ ายก็ขอ Selamat Hari Raya ล่วงหน้ าเลยละกันแล้ วพบกัน ใหม่เล่มหน้ านะฮ้ าฟฟฟ

หนูรับ บ.ก.ใหม่ไม่ ด้ายยย


>>


MAIN COURSE

ศีลอดกับอดีต บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ ย การถือศีลอดนั้นได้ ถูกกาหนดแก่ สูเจ้ า ดั่งที่ ได้ ถูกกาหนดแก่ เขา เหล่ านั้นก่ อนหน้ าสู เจ้ ามาแล้ ว เพื่อสู เจ้ าจะได้ ยาเกรง" (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 183) จากโองการนี ้แสดงว่ า การถือศี ลอดนั้นได้ เคยมีมาแล้ วในประชาชาติก่อนๆ

การถือศีลอดของคนในอดีต ตามคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบ เบิล เราทราบว่าหลังจากที่นบีมูซา(โมเสส) พาพวกลูกหลานอิสราเอลอพยพออกมา จาก อียปิ ต์และเดินทางอย่างไร้จุดหมาย นั้น นบีมูซาต้องการให้พระเจ้าประทาน กฎระเบียบในการดาเนินชีวิตแก่คนของ ท่าน พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงได้สั่งให้ท่านชาระ ตัวเองด้วยการถือศีลอดเป็ นเวลา 30 วัน แต่เมื่อถือครบแล้ว พระเจ้าก็ได้สั่งให้ท่า น ถือต่ออีก 10 วันรวมเป็ น 40 วัน หลังจาก นั้น ท่านก็ได้รับบัญญัติ 10 ประการมาเป็ น กฎหมายสาหรับลูกหลานอิสราเอล การอด อาหารของนบีมูซาในครั้งนั้นได้กลายเป็ นกฎเกณฑ์ถาวร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการไถ่โทษ ของพวกลูกหลานอิสราเอล นอกจากนี้แล้ว กฎเกณฑ์ดงั กล่าวยังห้ามกา รทางานระหว่างการถือ ศีลอดด้วย (ดูเลวิติโก 16:29-30) นบีดาวูดหรื อเดวิดก็ถือศีลอดเพื่อไว้อาลัยให้แก่ซาอูลผูเ้ ป็ นพ่อตา และเมื่อลูกชายของ ท่านล้มป่ วยลง ท่านก็อดอาหารเพื่อนมัสการวิงวอนพระเจ้าขอให้ลูกชายท่านหายป่ วย


เอษราซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ชาวยิวให้ความเคารพยกย่องว่ าเป็ นผูร้ วบรวมคัมภีร์ของโมเสส ก็ถือ ศีลอดเพื่อขอความคุม้ ครองและความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเดินทางจากกรุ งบาบิโลน กลับไปยังนครเยรู ซาเล็ม และเมื่อเขาได้อ่านคัมภีร์ของโมเสสให้พวกยิวฟัง พวกยิวก็ถึง กับหลัง่ น้ าตาและได้ถือศีลอด เป็ นเวลา 7 วัน (ปัจจุบนั ชาวยิวมีการถื อศีลอดในโอกาสต่างๆ 6 ครั้ง ด้วยกันในแต่ละปี ) พระเยซูหรื อนบีอีซาก็ถือศีลอด เป็ นเวลา 40 วันระหว่างที่อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารแล ะ สานุศิษย์ของท่านก็ถือศีลอดเช่น กัน ดังนั้น ชาวคริ สเตียนจึงได้ถือปฏิบตั ิกนั มาและในการ ปฏิบตั ิกม็ ีพิธีรีตองต่างๆมากมาย เช่น การนุ่งผ้ากระสอบและการโปรยฝุ่ นบนตัวเป็ นต้นเพื่อเป็ น การแสดงออกถึงความทุกข์และความไม่สนใจในตัวเอง การถือศีลอดยังเป็ นที่ปฏิบตั ิในหมู่ ชาวโรมันคาธอลิก แต่วนั เวลาของการถือศีลอดได้ ถูกเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ส่ วนคริ สตจักรโปรเตสแตนท์น้ นั ปล่อยให้เรื่ องการถือศีลอดขึ้นอยูก่ บั ความสานึกของคริ สต์ศาสนิกเอง พราหมณ์ใ นศาสนาฮินดูกม็ ีการถือศีลอด ในวันที่ 11 และ 12 ของทุกเดือน โยคีชาว อินเดียบางคนจะถือศีลอดโดยการงดเว้นจากการกินการดื่มเป็ นเวลา 40 วันเช่นเดียวกับผูน้ บั ถือ ศาสนาเชน ในศาสนาโซโรแอสเตอร์ ถึงแม้จะไม่มีขอ้ กาหนดเรื่ องการถือศีลอดแก่คนทัว่ ไป แต่ คัมภีร์ของศาสนานี้กก็ าหนดให้นกั บวชของตนถือศีลอดด้วยเช่นกัน ชาวจีนก็มีการถือศีลอดเช่นเดียวกัน ที่เรี ยกว่า ‚กินเจ‛ หรื อ ถือศีลกินเจ คาว่า เจ (จาย) ในภาษาจีน มีความหมายหนึ่งว่า ‚การกิน มังสวิรัติ‛ หรื อการปรับในส่ วนที่ไม่ดีงามให้ดีข้ นึ หรื อบางคนจะรู ้จกั ในนาม ‚เทศกาลกินเจ‛ เทศกาลกินเจนี้ จะเริ่ มทุกวันที่ 1 ของเดือน 9 (ตามจันทรคติของจีน) เป็ นเวลา 9 วัน ซึ่ งมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรดาหัวหน้ากบฏไถ่เพ้ง ที่ถูกประหารชีวิต พร้อมกันทั้งหมด 9 คน หรื อบางคนเป็ นการบูชาดาวนพเคราะห์ท้ งั 9 ดวง เป็ นต้น พระพุทธเจ้า พระองค์กเ็ คยปฏิบตั ิศีลโดยการอดอาหาร เป็ นเวลานานถึง 49 วัน ก่อนที่ พระองค์จะตรัสรู ้


การปฏิรูปโดยนบีมุฮัมมัด เนื่องจากการถือศีลอดเป็ นบทบัญญัติของพระเจ้า เมื่อท่านนบีมุฮมั มัดอพยพไปยังนคร มะดีนะฮฺ ท่านได้ถือศีลอดตามแบบของชาวยิวที่ยดึ ถือคัมภีร์ของโมเสส คือถือในวันที่ 10 เดือน เจ็ดตามปฏิทินของชาวยิว แต่หลังจากนั้นไม่นาน พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ได้มีบญั ชาให้นบีมุฮมั มัดปฏิรูป การถือศีลอดให้เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์และวิธีการที่พระองค์ทรงต้องการ (บทบัญญัติน้ ีถูก กาหนดบังคับใช้สาหรับมุสลิมทุกคน ซึ่ งถูกบัญญัติ ในเดือนซะอบาน (เดือนที่ 8) หลังจากท่าน ศาสดามุฮมั หมัด (ศ็อลฯ) อพยพจากมักกะฮสู่ มาดีนะฮได้ 2 ปี (ปี ฮิจเราฮที่ 2) และได้ปฏิบตั ิกนั มาจนตราบเท่าทุกวันนี้) เช่น ก่อนหน้าสมัยอิสลาม ผูค้ นถือเอา การอดอาหารเป็ นเครื่ องมือทรมานร่ างกาย เพื่อความหลุดพ้นทางด้าน จิตวิญ ญาณ ความเข้าใจผิดเช่นนี้ยงั คงเห็นได้ในหมู่ พวกโยคีอินเดียที่อดอาหารจนร่ างกาย ซูบ ผอม แต่เมื่ออิสลาม เข้า มา อิสลามได้บอก ให้ผศู ้ รัทธาได้รู้เป็ นที่ชดั เจนว่า วัตถุประสงค์ของการถือศีลอด มิใช่เพื่อการ ทรมานร่ างกาย แต่เพื่อเป็ นการฝึ กฝนให้ มนุษย์รู้จกั ยับยั้งชัง่ ใจตัวเอ งและเกรงกลัว พระเจ้า

ในศาสนาก่อนหน้าอิสลาม การ ถือศีลอดเป็ นข้อบังคับสาหรับคนในบาง ชนชั้นเท่านั้น เช่น ในศาสนาฮินดู การถือ ศีลอดเป็ นข้อบังคับสาหรับพราหมณ์ เท่านั้น ในศาสนาโซโรแอสเตอร์ การถือ ศีลอดเป็ นข้อบังคับสาหรับพระและ นักบวช ในกรี ก ผูห้ ญิงเท่านั้นที่ตอ้ งถือศีล อด แต่ในอิสลาม การถือศีลอดเป็ นสิ่ งดี ดังนั้น การถือศีลอดจึงได้ถูกกาหนด สาหรับมุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงที่เข้า สู่ วยั ผูใ้ หญ่แล้ว

ศาสนาโบราณบางศาสนามีการถือศีลอดด้วยการอดอาหารต่อเนื่องกันเป็ น ระยะเวลา 10 วัน บางครั้งก็อนุญาตให้กินทุกอย่างยกเว้นข้าวและเนื้อในระหว่างการถือศีล อด ชาวยิวจะถือศีลอดด้วยการอดอาหารเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แต่อิสลามจะถือสายกลาง โดยกาหนดให้มุสลิมงดเว้นจากการกินและการดื่มทุกอย่าง ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ข้ นึ จนถึงดวง อาทิตย์ตกเท่านั้น


ในคัมภีร์ของศาสนาอื่นมิได้ระบุ รายละเอียดของการถือศีลอดไว้ชดั เจน เช่น ข้อยกเว้นจากการถือศีลอดแก่คนบางคนใน บางสถานการณ์ เช่น ใ นคัมภีร์ไบเบิล ฉบับเลวิติโก 16:29 กล่าวว่าถ้าคนแปลก หน้าที่ถึงแม้จะไม่ใช่ยวิ แต่เมื่อมาอยูก่ บั ยิวก็ จะต้องถือศีลอดด้วย แต่ในอิสลามได้มีการ กาหนดข้อยกเว้นไว้เป็ นการชัดเจน เช่น คน ป่ วยและคนเดินทางไม่ตอ้ งถือศีลอด แต่ให้ ถือชดใช้ในภายหลัง โดยปกติ ศาสนาอื่นมักจะ ใช้ ปฏิทินสุ ริยคติกาหนดเวลาการถือศีลอดซึ่ ง ทาให้ผนู ้ บั ถือ ศาสนานั้นต้องถือศีลอดใน ฤดูกาลเดียวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้า หากเดือนถือศีลอดถูกกาหนดในฤดูร้อน ศา สนิกนั้นก็ตอ้ งอดอาหารในฤดูร้อนตลอด กาล แต่อิสลามได้ใช้ปฏิทินทางจันทรคติ เป็ นตัวกาหนดการถือศีลอดซึ่ งทาให้มุ สลิม ได้ถือศีลอดในทุกฤดูกาล เพราะปฏิทินทาง จันทรคติจะน้อยกว่าปฏิทินทางสุ ริยคติเป็ น เวลา 11 วัน

ข้อปฏิบตั ิอย่างหนึ่งในการถือศีล อดของชาวยิวก็คือหลังจากถือศีลอดเป็ น เวลา 24 ชัว่ โมงแล้ว ชาวยิวจะละศีลอดด้วย การกินอาหาร หลังจากกินเสร็ จแล้วก็จะถือ ศีลอดต่อทันที ส่ วน ธรรมเนียมของชาว อาหรับเองก็กาหนดว่าถ้านอนหลับไปใน เวลากลางคืนแล้วจะ ตื่นขึ้นมากินอะไรใน ตอนดึกอีกไม่ได้ ดังนั้น จึงมีบางคนที่เพลีย จากการถือศีลอดในตอนกลางวันและเผลอ หลับไปในตอนกลางคืน แต่เมื่อขึ้นมา กลางดึกแล้วไม่สามารถกินอะไรไม่ได้ วันรุ่ งขึ้นจึงหิวจนถึงกับเป็ น ลมสลบไปก็มี แต่ในอิสลาม หลังจากการถือศีลอดแล้ว ผู ้ ถือศีลอดได้รับอนุญาตให้กินและดื่มเรื่ อยไป จนถึงรุ่ งอรุ ณจึงเริ่ มต้นอด อาหารต่อ

http://www.oknation.net/blog/knowislam/2008/09/02/entry-1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=krulemon&month=13-082010&group=12&gblog=3 http://www.timaweb.org/index.php?option=com_content&view=articl e&id=31:-1&catid=10:2009-08-12-16-43-41


STORY

อินทผลัม......กับอามีนผู้ซ่ อื สัตย์ ดินแดนแห่งทะเลทรายที่แห้ งแล้ วแถบ ตะวันออก กลางมีต้นอินทผลัมที่เติบโตขึ ้นสูงมากมาย ท่ามกลางแสงแดดที่สอ่ งผ่านอย่างร้ อนระอุ มีชายคนหนึง่ มีชื่อว่า อามีน ซึง่ ครอบครัว ยากจนมาก อามีนจึงต้ องทางานเพื่อแบ่งเบาภาระของ ครอบครัวหวังว่าวันหนึง่ ฐานะของครอบครัวจะดีขึ ้น วันหนึง่ อามีนเดินเข้ าไปในเมืองเพื่อที่จะหางาน ทาอามีนเห็นคนมากมายอยู่กนั อย่างสะดวกสบาย อา มีนจึงเดินเข้ าไปในตลาดแล้ วตรงไปยังร้ าน “รูตอบัน ” ซึง่ เป็ นร้ านขายอินทผลัมสุก ‚อัสสลามมูอาลัยกุมครับ ‛ อา มีนให้ สลามแก่เถ้ าแก่ร้าน ‘’วาอาลัยกุมสุ สลาม ‛ เถ้ าแก่ ร้ านตอบ ‚ว่าไงหนุ่มน้ อย อยากได้ อินทผลัมเท่าไรล่ะ ‛ เถ้ าแก่ถาม ‚เปล่าครับผมมาหางานทาครับ มีงานให้ ผม ทาไหมครับ‛อามีนตอบ งานที่นี่มีหลายอย่างตั ้งแต่ดแู ล

> Atr_Sci gals < สวนอินทผ ลัม รับ- ส่ง อินทผลัม แต่ยงั ขาดกา รดูแล สวน เถ้ าแก่เอ็นดูและสงสาร อามีน จึงให้ อามีนดูแลต้ น อินทผลัมซึง่ ประมาณ 30 กว่า ต้ น ตั ้งอยู่ในหมู่บ้านที่ไกลจาก ตัวเมือง อามีนจึงรีบตอบตก ลงแล้ วก็เริ่มทางานวันพรุ่งนี ้ อามีนรู้สกึ ตื่นเต้ นดีใจมากที่ จะได้ ทางานถึงแม้ ว่าจะได้ ทางานอาจจะหนัก ต้ องตาก แดดบ่อย แต่ก็ต้องอดทนเพื่อ ครอบครัว วันรุ่งขึ ้นอามีนตื่น แต่เช้ าเริ่มดูแลต้ นอินทผลัม ด้ วยการรดน ้าต้ นไม้ ใส่ป๋ ยุ ทา อย่างนั ้นประจา นับวันต้ น อินทผลัมก็ยิ่งโตขึ ้นสูง แล้ ว ทุกๆ 4-5 เดือนเถ้ าแก่ก็จะมา ดูต้นอินทผลัม อามีนดูแลต้ น อินทผลัมอย่างไม่เบื่อหน่าย ได้ ค่าแรงเป็ นเดือน แล้ วทุกๆ เดือนอามีนจะส่งเงินไปให้ ทาง บ้ านเสมอ จากวันผ่านเป็ น


เดือนจากเดือนผ่านเป็ นปี จาก 1 ปี เป็ นหลายๆปี ต้ น อินทผลัมออกดอกพร้ อ มจะ ให้ ผล อามีนดีใจมาก จึงรีบ ส่งข่าวไปให้ แก่เถ้ าแก่ทราบ จึงรีบมาที่สวน แล้ วดูต้น อินทผลัมที่แกให้ อามีนดูแล มั นเติบโตสูงแล้ วให้ ผลดก เถ้ าแก่ชื่ นชมอามีน จากนั ้น เถ้ าแก่จงึ ให้ อามีนไปเอาลูก อินทผลัมที่อร่อยมากที่สดุ มา ให้ อามีนจึงรีบเอาผลที่คิดว่า อร่อยมากมาให้ แต่ก็ ยังไม่ถกู ปากเถ้ าแก่ อามีนจึงรีบไปเอา ผลอินทผลัมที่คิดว่าดีที่สดุ มา ให้ แต่เถ้ าแก่กลับเมิน เพราะ รสฝาดของอินทผลัม เถ้ าแก่ จึงแสดงอาการโกรธไม่พอใจ อามีนจึงบ่นแล้ วต่อว่า แต่อา มีนขอโอกาสอีกครั ้งหนึง่ เพื่อที่จะไปเอาอินทผลัมที่ตน คิดว่าอร่อยมากที่สดุ และดี ที่สดุ มาให้ เ ถ้ าแก่ อามีนเห็น ต้ นที่มีผลสุกจึงคิดว่าผลนี ้ น่าจะถูกปากเถ้ าแก่ แต่เถ้ า แก่กลับต่อว่าอามีน ‚นี่อามีน เจ้ าดูแลต้ นอินทผลัมของข้ า

ยังไงถึงไม่ร้ ูเลยว่าต้ นไหนเป็ นต้ นอินทผลัมที่มีรสชาติ อร่อยที่สดุ ‛ เถ้ าแก่ถามด้ วยความโมโห อามีนหน้ าเศร้ า แล้ วก็ตอบเถ้ าแก่ไปว่า ‚ผมไม่ร้ ูวา่ ต้ นอินทผลัมต้ นไหนที่มี รสชาติอร่อยที่สดุ เพราะตั ้งแต่ผมดูแลมันมาผมไม่เคย หยิบเอามากินแม้ แต่ผลเดียวแล้ วผมจะรู้หรอครับว่าต้ น ไหนดีที่สดุ ‛ เถ้ าแก่ได้ ยินอย่างนั ้นก็ร้ ูสกึ ทึง่ มากกับคาตอบ ของอามีนแล้ วจึงถามต่อไปว่า ‚แล้ วทาไมเจ้ าถึงไม่หยิบ ผลมันมาชิมละ ‛ อามีนจึงตอบว่ า ‛ก็เพราะต้ นอินทผลัม ในสวนนี ้ไม่ใช่ของข้ า มันเป็ นกรรมสิทธิ์ของเถ้ าแก่ ข้ าจึง ไม่สามารถหยิบเอามากินได้ ‛ อามีนพูดจบเถ้ าแก่จงึ ยิ ้ม ให้ กบั อามีนด้ วยความประทับในความซื่อสัตย์ของอามีน เถ้ าแก่จงึ ตัดสินใจให้ อามีนมีกรรมสิทธ์ ในสวนอินทผลัมนี่ เป็ นครึ่งหนึง่ ของสวนที่มีอยู่ โดยที่ไม่ลงั เล ด้ วยความดี งาม ความซื่อสัตย์ ความอดทน และความกตัญํูของอา มีน จึงส่งผลให้ อามีนและครอบครัวร่ารวยและมีความสุข ตลอดมา


HEALTHY

การถือศีลอดในทัศนะทางการแพทย์

nursing

การถือศีลอด มิใช่ ความอดอยาก เพราะการถือศีลอดมีจุดม่งหมายและหลัก ปฏิบัติอย่างชัดเจน มุอ์มินผู้ศรัทธาเชื่อว่า จะต้องมีหิกมะฮฺ (เคล็ดลับ )อย่างแน่นอน เช่น สานักการแพทย์ธรรมชาติบาบัดที่เน้นการบาบัดรักษาโรคด้วยวิธีการอดอาหารเป็นหลัก ใน โอกาสนี้จะขออธิบายถึงหลักการบางอย่างที่เกี่ยวกับการถือศีลอดว่า มีความสอดคล้องหรือ ขัดต่อหลักวิชาการแพทย์อย่างไรหรือไม่ เป็นพอสังเขป ดังนี้

1. ระยะเวลาการถือศีลอด การถือศีลอดเราะมะฎอนหรือถือศีลอดสุนัตก็ดี จะใช้ระยะเวลาในการละเว้นจาก สิ่งต้องห้ามโดยเฉลี่ยประมาณ 13 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งโดยปกติเราทุกคนมีการอดอาหารอยู่ แล้วครั้งละ10-12 ชั่วโมง คือหลังอาหารเย็น(ค่า)จนถึงการกินอาหารในวันเช้าใหม่และใ น การตรวจวินิจฉัยโรคบางอย่าง เช่นการเจาะเลือดผู้ป่วยก็ต้องอดอาหารเป็นระยะเวลา 1012 ชั่วโมง เช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่าระยะเวลาของการถือศีลอดไม่ขัดต่อหลักการตาม ธรรมชาติที่อัลลอฮฺกาหนด(สุนนะตุลลอฮฺ)หรือหลักทางการแพทย์แต่อย่างใด แต่จะมีความ แตกต่างกันอยู่ที่ช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน ซึ่งการถือศีลอดยึดเอาช่วงเวลากลางวัน เป็นหลัก ก็เพราะมีจุดประสงค์ที่มากกว่าการอดอาหารทั่วไปนั้นอง

2. การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย การถือศีลอดจะทาให้ร่างกายต้องขาดพลังงานจากสารอาหารและต้องสูญเสียน้า จากการขับถ่ายออกจากร่างกาย การสูญเสียน้ามากกว่า 2% ของน้าหนักตัวจะทาให้รู้สึก กระหายน้า และเมื่อระดับในน้าตาลกลูโคสในกระแสเลือดและเซลล์ลดลงก็จะทาให้รู้สึก หิว ซึ่งจะเกิดอาการหลังจากการอดไปแล้วประมาน 6 - 12 ชั่วโมง ซึ่งเรียกนี้ว่าระยะ หิวโหย ระดับน้าตาลกลูโคสและน้าลดที่ลดลงจะกระตุ้นเซลล์ประสาท(นิวรอน)บริเวณฮัย โปทาลามัส (Hypothalamus) ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมความหิว ศูนย์อิ่มและศูนย์ กระหายน้า สาหรับคนที่มีร่างกายปกติมีเจตนาอย่างแน่วแน่จะไม่ทาให้เขาถึงขั้นมีอาการ


หน้ามืดหรือหมดสติไป เพราะระบบต่างๆ ในร่างกายจะช่วยประสานงานกันโดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นในร่างกาย ถ้าพลังงานที่ได้รับจากการสลายไกลโคเจนไม่เพียงพอ ก็จะสลายพลังงานสารอง ในรูปของไขมัน ซึ่งกรดไขมันอิสระออกมาสู่กระแสเลือดและจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลูโคส เพื่อนาไปใช้เป็นพลังงานต่อไป ส่วนการรักษาดุลน้าและเกลือแร่ก็เป็นหน้าที่ ของ Hypothalamus กระตุ้นให้หลั่งฮอรโมน Vasopressin หรือ ADH จะมีผลทาให้ไตมีการดูด ซึมน้ากลับมาใช้เพิ่มมากขึ้นจึงทาให้ปัสสาวะน้อยลงและมีสีเข้มมากกว่า ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าอัลลอฮฺทรงรอบรู้ยิ่งเกี่ยวกับการทางานของระบบต่างๆใน ร่างกายของมนุษย์และพระองค์ก็ได้กาชับให้เราศึกษาเกี่ยวกับตัวของเราเอง

3. การละศีลอด ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้แนะนาวิธีการละศีลอดไว้ดังนี้ เมื่อเวลาละศีลอด อิสลามให้เรารีบละศีลอดก่อนที่จะดารงการละหมาดและ แนะนาให้ละศีลอดด้วยลูกอินทผลัมหรือด้วยน้า มีรายงานจากท่านอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กล่าวว่า “ปรากฏว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ละศีลอด ด้วยอินทผลัมที่สุกงอมก่อนที่จะไปละหมาด ถ้าไม่มีอินทผลัมที่สุกงอมก็จะแก้ด้วยอินทผลัมที่ แห้ง ถ้าหากไม่มีอินทผลัมที่แห้งก็จะจิบน้าหลายจิบ” (บันทึกโดย อะหมัด, อบู ดาวูด , อิบนุ คุซัยมะฮฺ และอัต-ติรมิซีย์) ในลูกอินทผลัมมีอะไรหรือ ? จากการวิจัยทางด้านโภชนาการทาให้เราทราบว่า ใน ลูกอินทผลัมที่สุกงอมนั้นประกอบด้วย น้าตาลฟรุกโตส น้า วิตามิน และแร่ธาตุ โดยเฉพาะ น้าตาลฟรุกโตสจัดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่รร่างกายชนิดหนึ่ง มี การดูดซึมบริเวณ ลาไส้เล็ก ซึ่งไม่ต้องใช้พลังงาน ส่วนน้าตาลกลูโคสและกาแลกโตสนั้นจะดูดซึมโดย ต้อง อาศัยทั้งตัวพาและพลังงาน ดังนั้นในสภาวะที่ร่างกายกาลังอ่อนเพลียจากการขาดพลังงานและน้า ลูกอินทผลัม น่าจะเป็นผลไม้ที่ดีชนิดหนึ่งสาหรับผู้ที่ถือศีลอด ส่วนผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีรสหวานก็สามารถ ทานได้(แต่ไม่ใช่ซุนนะฮฺ) ในทางตรงกันข้ามถ้าละศีลอดด้วยน้าเย็นหรืออาหารหนักและอิ่มมากจนเกินไป จะ ทาให้เราต้องเสียพลังงานไปเนื่องจากเลือดจะถูกส่งไปยังกระเพาะอาหารและลาไส้เพิ่มมาก


ขึ้น ทาให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง จึงทาให้มีอาการมึนงง เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย แน่น หน้าอกและง่วงซึมได้ ดังนั้นในขณะที่แก้ศีลอดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ กล่าวคาดุอาอ์ว่า ความว่า "ความกระหายน้าได้สูญหายแล้ว เส้ นโลหิตได้ชุ่มชื่นและจะได้รับกา รตอบแทน อย่างแน่นอน อินชาอัลลอฮฺ” (อบู ดาวูด, อัล-บัยฮะกีย์ และอัล-หากิม)

4. จุดประสงค์ของการถือศีลอด ทาไมเราจะต้องอดน้าอดอาหารทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิต โดย ปกติแล้ว เป็นสิ่งที่ได้อนุมัติ (หะลาล)สาหรับมนุษย์ รวมถึงการหลับนอนร่วมรสระหว่าง สามีภรรยาในเวลากลางวันต้องกลับมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในเดือนเราะมะฎอน คาตอบก็คือ เพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้สึก หิวโหยหรืออารมณ์ใฝ่ต่าเขาสามารถควบคุมได้ซึ่งต่างกับสัตว์เดรัจฉานที่พร้อมจะสนองตอบ อารมณ์อยากใคร่ของมันได้ทุกเมื่อดังนั้นเมื่อเดือนเราะมะฎอนสิ้นสุดแล้วจะมีการเฉลิม ฉลองความสาเร็จที่เรียกว่าอีดิลฟิฏร์ ดังนั้นการดารงชีวิตของมุอ์มินทุกคนหลังจากเราะมะฎอนแล้ว จะเปรียบเสมือน ชีวิตของคนที่ในสภาวะการถือศีลอดตลอดไป เขาจะต้องอดกลั้น ละเว้นจากการกระทาในสิ่ง ที่เป็นหะรอม และต้องห่างไกลจากการกระทาซินา ได้อย่างง่ายดายด้วยความภาคภูมิใจ เพราะเขาได้บรรลุถึงขั้น อัล- มุตตะกีน (ผู้ยาเกรง ผู้สารวม ) นั่นเอง ซึ่งอัลลออฮฺได้ให้ คามั่นสัญญาว่า ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺจะทรงรับงานของผู้ตักวาเท่านั้น” (อัล-มาอิดะฮฺ 5 :27)

5. บทสรุป แท้จริงการถือศีลอดนั้น ไม่ขัดต่อหลักการแพทย์แต่อย่างใด เพราะคุณสมบัติบา ง ประการของผู้ที่ถือศีลอดนั้นต้องเป็น มุอ์มินที่มีสุขภาพดี และมิใช่ผู้ที่มีอุปสรรคบางอย่าง ส่วนบุคคลที่มีอุปสรรคจริงๆ จะได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นจากการถือศีลอดโดยบุคคลกลุ่ม หนึ่งจะต้องถือศีลอดใช้และกลุ่มหนึ่งต้องจ่ายฟิดยะฮฺแทน นั่นก็เป็นเพราะความเมตตาและ รอบรู้ของอัลลลอฮฺเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี กลไกการทางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ นั้นเอง


แน่นอนมิใช่ความประสงค์ของอัลลลอฮฺหากว่าอิบาดะฮฺนั้นจะนาไปสู่ความสูญเสีย (ทาให้เกิดโรค )แก่บ่าวของพระองค์ มีนักวิชาการอเมริกาคนหนึ่งชื่อนายแพทย์ Allan Cott ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “ Why Fast?” (ทาไมต้องถือศีลอด) ซึ่งเป็นผลจาก การวิจัยของเขาจากหลายๆ ประเทศ เขาได้สรุปถึงเคล็ดลับของการถือศีลอดไว้ 10 ข้อ ดังนี้ ทาให้รู้สึกว่ามีสุขภาพและจิตใจที่ดีขึ้น ทาให้มองเห็นและรู้สึกอ่อนเยาว์ขึ้น ทาให้ร่างกายสะอาดสะอ้าน ช่วยลดความดันโลหิตสูง และระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยลดความรู้สึกอารมณ์ใคร่ (เซ็กส์) ช่วยให้ร่างกายบาบัดตนเอง ช่วยลดความตรึงเครียด ช่วยให้สติปัญญาเฉียบแหลม ทาให้สามารถควบคุมตนเองได้ ช่วยชะลอความชรา นอกจากหิกมะฮฺดังกล่าวแล้ว ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยัง กล่าวไว้ มีใจความ “แด่ผู้ถือศีลอดนั้น เขาจะได้รับความสุขสองประการคือ ความสุขเมื่อ ถึงยามละศีลอด และจะมีความสุขเมื่อได้พบกับผู้อภิบาลของเขา (ในวันกียามัต)” พร้อมกับ รางวัลที่สูงสุดคือสวนสวรรค์ ซึ่งเขาจะเดินเข้าทางประตู อัร-ร็อยยาน ที่ได้สร้างเฉพาะแก่ บรรดาผู้ที่ถือศีลอดด้วยความสุจริตใจต่ออัลลอฮฺเท่านั้น... โดย นายแพทย์มุหัมมัดดาวูด อับดุลลอฮฺ คลีนิกอัช-ชิฟาอ์ ยะลา


OLD TURBANS

ย้อนรอย

เสี ้ยวหนึ่งของเดือ น

อีกครั ้งที่แ ขกคนพิเศษได้ แวะเวียนมาทักทายเรา เป็ นเพราะความเมตตาของ พระองค์ทาให้ เราได้ มีโอกาสได้ เจอะเจอกัน แม้ จะเป็ นเพียงระยะเวลาสั ้นๆแค่เดือนเดียวใน สิบสองเดือนก็ตาม เดือนอื่นๆไม่อาจเทียบเท่ากับความประเสริฐของเดือนนี ้ ประตูสวรรค์ ถูกเปิ ด ประตูนรกได้ ถกู ปิ ดลง ท่านซัยก็ถกู ล่ามโซ่ แล้ วทาไม ทาไม๊ เดือนนี ้ของเรามีสภาพไม่ แตกต่างกับเดือนอื่นเลย เพราะฮาวานัฟซูของเราหรือเปล่า เรายังคงประพฤติ ปฏิบตั ิตวั แบบเดิมๆ "ใครที่มีชีวิตอยู่ถงึ รอมฎอน แต่บาปของเขาไม่ได้ รับการอภัย เขาจะถูกลงโทษใน นรก" เพราะคนเขียนไม่ได้ มีอะไรที่ดีไปกว่าคนอ่าน ถึงต้ องคอยย ้าเตือนการกระทาของกัน และกันอย่างนี ้ เพื่อที่จะทาให้ รอมฎอนปี นี ้ของพวกเรา เป็ นรอมฎอนที่พิเศษกว่ าปี ที่ผ่านมา ยี่สบิ ปี ที่แล้ ว รอมฎอนของคุณเป็ นงัยผมไม่ทราบ แต่ปีนี ้ ลองให้ รอมฎอนเปลีย่ นคุณใหม่ ตั ้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ าดูสิ แล้ วคุณจะพบกับตัวตนใหม่ของคุณในแบบที่อิสลามต้ องการ ไม่เชื่อลองดูสิ !? เราลองมาดูกนั สิครับว่า รอมฎอนของสลัฟฟุศอและฮฺหรือบรรพชนยุคแรกของ อิสลามเป็ นเฉกเช่นใด เหมือนกับสภาพของเราในปั จจุบนั นี ้หรือเปล่า พวกเขาเหล่านั ้นใช้ ชีวิตในเดือนอันมีเกียรตินี ้เช่นไร - อัลอัซวัดบินยะซีดจะคอตัม่ กุรอาน (อ่านอัลกุรอานหมดทั ้งเล่ม )ในทุกๆสองคืน โดยที่เขา จะนอนเพียงในช่วงระหว่างเวลามัฆริบและอิชาอฺเท่านั ้น เช่นเดียวกั บท่านซะอีดบินํุบยั - เมื่อเข้ าเดือนรอมฎอนอิหม่ามมาลิกจะหยุดสอนวิชาฮะดีสและจะมุ่งอ่านอัลกุรอานและ ไตร่ตรองอายะห์ที่ได้ อ่าน - อิหม่ามชาฟิ อียฺจะคอตัม่ อัลกุรอานในเดือนรอมฎอน 60 ครั ้ง คือวันละ 2 คอตัม่ - อบูอสุ มานอันนะหฺดีได้ กล่าวว่า ครั ้งหนึง่ เขาเคยได้ ไปพักอาศัยเป็ นแขกของอบูฮรุ ็อยเราะหฺ เขาได้ สงั เกตว่า ท่านอบูฮรุ ็อยเราะหฺจะแบ่งเวลากลางคืนเป็ น 3 เวลา โดยที่ตวั เขา ภรรยา และคนใช้ จะสลับกันละหมาด เวลาคนหนึง่ ละหมาดอีกคนก็จะนอนพักผ่อน - มีรายงานว่า ชัดดาดบินเอาว์สเมื่อเขาล้ มลงสูท่ ี่นอนเปรียบเสมือนถูกปิ ง้ จะ กระสับกระส่ าย และกล่าวว่า แท้ จริงนรกญะฮันนัมจะไม่ปล่อยให้ ฉนั ได้ นอน


- นาฟิ อฺได้ รายงานว่า อับดุลลอฮฺอิบนุอมุ รั จะละหมาดกิยามุลลัยลฺที่บ้านช่วงที่คนอื่นไป ละหมาดที่ มัสยิดนบี และเมื่อผู้คนออกจากมัสยิดหลังเสร็จการละหมาด เขาจะถือขันน ้า และออกไปละหมาดที่มสั ยิดและจะไม่กลับบ้ านจนกว่าจะละหมาดศุบฮฺ - อิบนุอบั บาสได้ รายงานว่า "ท่านนบีเป็ นคนใจบุญมากที่สดุ และจะใจบุญมากในเดือน รอมฎอน......ท่านนบีจะเป็ นคนใจบุญยิ่งกว่าลมพัดเสียอีก " บันทึกโดยบุคอรียฺและมุสลิม - มีรายงานว่าท่านอิบนุอมุ รั จะไม่แก้ บวชยกเว้ นกับบรรดาคนยากจน และเมื่อเกิดอุปสรรค อันเนื่องจากครอบครัวของเขา เขาจะไม่สามารถทานอาหารเย็นได้ และเมื่อใดที่มีคนมา ขอทานในขณะที่เขากินอาหาร เขาจะพอเพียงกับส่วนหนึง่ ของอาหารและให้ สว่ นที่เหลือแก่ ขอทาน ส่วนครอบครัวของเขาก็จะกินส่วนที่เหลือในถาดส่วนตัวเขาจะตื่นเช้ าในสภาพที่ ถือบวช - อลีบินอบีฎอเล็บจะกินอาหารเย็นกับอัลฮะซันบ้ าง กับอัลฮุเซนบ้ าง และจะกินไม่เกิน 3 คา ท่านได้ กล่าวว่า จะให้ ฉนั เสียชีวิตในสภาพที่ฉนั อ้ วนท้ วนอย่างนั ้นหรือ? - คอลีฟะหฺอลั มุฮตาดียฺบิลลาฮฺมกั จะกินขนมปั งกับเกลือ น ้ามันมะกอกและน ้าส้ มเท่านั ้นใน เดือนรอมฎอน ครับ ...รอมฎอนของพวกเขาช่าง มีชีวิตชีวาเสียนี่กระไร พวกเขายอมสละความ สะดวกสบายในดุนยาเพื่อหวังผลการตอบแทนจากพระองค์ผ้ เู ดียวเท่านั ้น ยอมอดหลับอด นอนเพื่อให้ ได้ ใกล้ ชิดผู้ให้ ชีวิต ยอมสละทรัพย์ที่มีอยู่เพียงน้ อยนิดให้ หมดไปในหนทางของ พระองค์ ยอมกินแต่น้อยเพื่อให้ บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ของการถือ ศีลอด แล้ วเราหล่ะ ..? อ้ าง ว่าเรียนหนักบ้ าง งานเยอะบ้ าง ไม่มีเวลาบ้ าง เงินน้ อยบริจาคไม่ได้ สุขภาพไม่ดีถ้าอดหลับ อดนอนกลางคืน (แต่เฝ้าหน้ าจอสีเ่ หลีย่ มดูบอลโลก ออนเอ็ม อัปเดทเฟสได้ เนอะ ) และอีก มากมายสาหรับข้ อแก้ ต่างให้ ตวั เอง ก่อนที่ตะวันจะลาลับขอบฟ้าและหายวับไปข้ างหลัง ขุนเขาหรือตกทะเลในวันสุดท้ ายของรอมฎอน และเราเองก็ไม่อาจจะฟั นธงได้ ว่าจะมีชีวิต อยู่ทนั ได้ เห็นจันทร์ เสี ้ยวในรอมฎอนหน้ าหรือเปล่า...?

อย่าลืมนะครับว่า...เพราะคนเขียนไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าคนอ่านเลย เรามาเพิ่ม สีสันให้รอมฎอนปีนี้มีชีวิตกันเถอะ หรือคุณว่างัย?


THE TRUTH

...โลกมุสลิม

>>...Ummah

ที่วฒ ั นธรรมเสื่อมโทรม เพราะคนเสื่อมถอย หรือ เพราะความเสื่อมถอยของคนจึง ทาให้วฒ ั นธรรมเสื่อมโทรม ความเจ็บปวดรวดร้าวของผูค้ นจากทัว่ ทุกสารทิศ ยังดังกังวาล ไม่พอจะดึงสติเราให้ตื่นและตระหนักถึงความวิบตั ิของสังคมโลกหรือไร หรือจะจริงอย่างที่ ใครเขากล่ าว ว่าเรานั้นคือ ผูห้ ลับไหล ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายต่อเสียงเตือนของคนรอบข้าง โศกนาฏกรรมเกิดขึ้ นให้เห็นจนชินตา พาเราชินใจ ไม่คิดหาจุดยืนที่ปลอดภัยให้ตนเองและ คนรอบข้าง คาถามคือ เมื่อไหร่เราถึงจะลืมตาเสียที จะหลับตาให้เขา (วัฒนธรรมตะวันตก ) จูงมือพาเรา ไปอีกนานแค่ไหน ได้เวลาติดตามข่าวสารเพือ่ รูเ้ ท่าทันทุกความเคลื่อนไหวที่ กาลังเกิดอีกมุมหนึ่ งของผืนดินแต่อยูใ่ ต้ฟ้าเดียวกันกับเรา

1.) อุทกภัยในปากีฯ

นายบัน คีมูน เลขาธิการ สหประชาชาติ หรือยูเอ็น กล่าวหลังจาก เสร็จสิ้ นภารกิจการเดินทางเยีย่ มพื้ นที่ที่ กาลังประสบความเดือดร้อนจากน้ าท่ว มใน ปากีสถานพร้อมด้วยประธานาธิบดีอาซีฟ อาลี ซาร์ดารี ของปากีสถานว่า ตนเองตกใจ เป็ นอย่างมากถึงภาพความเสียหายที่เกิดขึ้ น และว่า ในอดีตเคยเดินทางไปเยีย่ มสถานที่ ที่ประสบภัยพิบตั ิมามากแล้ว แต่ไม่เคยพบ ความเสียหายรุนแรงเท่ากับที่ชาวปากีสถาน กาลังเผชิญ นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องให้ ต่างชาติเร่งส่งความช่วยเหลือประชาชน ปากีสถาน 20 ล้านคน ที่กาลังประสบความ เดือดร้อน

2.) ตารวจมาเลย์ชี้ “สือ่ ลามก ” ต้นเหตุ ทารกถูกทอดทิ้ งจานวนมาก ดาโต๊ะ สรี บากรี ซีนิน อธิบดีกรมสืบสวน อาชญากรรมมาเลเซียเผย สื่อลามกอนาจรที่มี อยูเ่ กลื่อนกลาดและความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ ภายในครอบครั ว ส่งผลให้เด็กทารกใน มาเลเซียถูกทอดทิ้ งเพิม่ ขึ้ นในช่วง 5 ปี มานี้ “วัยรุ่นสมัยนี้ สามารถเสพสื่ออนาจารได้ ง่ายทางอินเตอร์เนตหรือแม้ กระทัง่ โทรศัพท์มือถือ พ่อแม่ผูป้ กครองจาเป็ นต้อง อบรมลูกหลานเกีย่ วกับเรื่องเพศศึกษา ” บากรี กล่าววานนี้ บากรี เรียกร้อ งให้ประชาชนช่วยแจ้ง เบาะแสแก่ตารวจหากพบเห็นการทิ้ งเด็กทารก พร้อมระบุวา่ บางครั้งเพือ่ นบ้านหรือคนใน ชุมชนก็ทราบว่ามีการตั้งครรภ์เกิด ขึ้ น แต่ไม่ มาแจ้งตารวจ สถิติจากตารวจเผย ตั้งแต่ ต้นปี จนถึงเดือนสิงหาคมมีเด็กถึง 65 คนที่ถูก นามาทิ้ ง ทาให้จานวนเด็กถูกทิ้ งทั้ งหมดเพิม่ เป็ น 472 คนตั้งแต่ปี 2005 นอกจากนี้ ยังพบว่า เด็กทารกที่ถูกทิ้ ง 258 คนเสียชีวติ


3.) หยาม!! อดีตทหารหญิงอิสราเอล ได้สร้างเรื่อง เสียหายอย่างหนักในการโ พสภาพที่มีการดู หมิ่นชาวปาเลส ไตน์ ใน Facebook ของ ตนเอง ภาพดังกล่าวได้โพสไว้ในโฟลเดอร์ที่ ชื่อว่า "กองทัพ เวลาที่ดีที่สุดของฉัน " ภาพ ดังกล่าวได้แสดงถึงการดูหมิ่น เหยียดหยาม ชาวปาเลสไตน์ ที่ถูกจับตัวไว้ แต่ทางการ อิสราเอลปฏิเสธรายงานดังกล่าว ทั้งที่ภาพ ที่ถูกเปิ ดเผยเป็ นหลักฐานอย่างชัดเจน กองทัพอิสราเอลได้พยายาม หนี ออก จากปั ญหาที่ทหารหญิงดังกล่าวก่อขึ้ นด้วย การ ไล่ Abergil ออกจากกองทัพเมื่อปี ที่แล้ว โดยอ้างว่าเธอไม่ใช่สมาชิกของกองทัพ การ กระทาของเธอจึงไม่เกีย่ วกับกองทัพ ด้าน Ghassan Khatib โฆษกของ ปาเลสไตน์ระบุวา่ ภาพถ่ายเหล่านี้ คือ หลักฐานที่ชดั เจนในการกระทาที่เป็ นการ ละเมิดต่อชาวปาเลสไตน์

4.) สภาเลบานอนลงมติ ให้สทิ ธิ ชาวปาเลสไตน์ประกอบอาชีพ บางอย่างได้ อัลญะซีเราะฮฺ รัฐบาลเลบานอนได้ให้การรับรองสิทธิ ของชาวปาเลสไตน์ 4,000 คน ที่ลีภยั อยู่ ในเลบานอน ให้สามารถประกอบอาชีพที่ เหมาะสมบางอาชีพได้ กลุ่มสิทธิมนุ ษยชนได้แสดงความ ยินดีต่อมติของสภาเลบานอนเมื่อวัน อังคารที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็ นการเริ่มต้นที่ดี แต่ยงั คงมีขอ้ จากัดอยู่ ชาวปาเลสไตน์ยงั คงไม่ได้รบั สิ ทธิ ในการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน และยังไม่ได้ รับสิทธิในการบริการด้านสุขภาพของ รัฐบาล และรัฐบาลเลบา นอนยัง คงถือ ว่า เป็ นแรงงานต่างด้าว และยังคงมีขอ้ จากัด ในการการประกอบอาชีพบางอาชีพอยู่

ความทุกข์ยากที่เกิดกับบรรดาผูศ้ รัทธา จะมาในสองรูปแบบ นัน่ คือ บททดสอบ และ การลงโทษ(บาลาอฺ ) กลับมาใคร่ครวญเถิดบรรดาผูท้ ี่อา้ งตนว่าศรัทธาแล้วทั้งหลาย ทุกวันนี้ ที่เราพบเจอความทุกข์ยาก ความเจ็บปวดทั้งหลาย มาในลักษณะคือ บททดสอบ และ การลงโทษ(บาลาอฺ ) ลองคิดดู.......!!! (ญาซากัลลอฮุ คอยรอนแหล่งข่าวดีดี จาก muslimthai.com /pinonlines.com)


GAME

จับถูก? จับผิด? จับถูก? เจอกันอีกแล้ วนะกับคอลัมน์เกมของเรา สาหรับฉบับนี ้เราเอารูปง่ายๆให้ มือใหม่ มาหาช่องที่เหมือนกันเช่นเคย ใครที่ไม่เคยเล่นก็หากติกาอ่านจากเล่มที่แล้ วละกันเนอะ แล้ วฉบับหน้ าจะเป็ นของยากล่ะ เตรียมปวดตาได้ เลย 1 2 3 4 A

B

C

D

แนะนาหรือติเตียนคอลัมน์ได้ ที่ fantasymagnet@hotmail.com...นะฮ้ าฟฟ


Too easy

1

2

3

4

A

B

C

D

มีเฉลยแอบอยู่ในเล่มนะจ๊ ะ


HE SAID

Interview >>ฟันเฟื องคอยขับเคลื่อนบอร์ดชมรม ปั จจุบนั คงไม่มีใครไม่ร้ ูจกั สังคม ออนไลน์ ซึง่ เป็ นสังคมเสมือนจริงที่สามารถ แลกเปลีย่ น แบ่งปั นข่าวสารได้ รวดเร็ว ฉับ ไว จากทัว่ ทุกมุมโลก เป็ นสองคมดาบที่ สามารถ สร้ าง ประโยชน์อย่ างมหาศาล ขณะเดียวกันส ามารถสร้ างความเ สียหาย ใหญ่หลวงได้ เช่นกัน เว็บบอร์ ดชมรมก็เป็ นหนึง่ ใน สังคมออนไลน์ ที่พยายามใช้ ให้ เกิด ประโยชน์แก่พี่น้องชาวมุสลิมมอ . ให้ มาก ที่สดุ รวมไปถึงบุคคล ทัว่ ไป ที่เข้ ามาแวะ เวียนทักทายอยู่เป็ นประจา แต่ยงั มีคนๆหนึง่ ที่ เปรียบดัง่ ฟั นเฟื องให้ เว็บบอร์ ดชมรมยังคงเคลือ่ นที่ได้ ไป คอยอัพเด ตข่าวสารอยู่สม่าเสมอ สาหรับคนที่เข้ าเยี่ยมเว็ปบอร์ ดชมรมเป็ น ประจาคงถึงบางอ้ อไปแล้ ว แต่ถ้ายังนึกไม่ ออกก็ลองเข้ าไปค้ นหาคาตอบแล้ วค่อยร้ อง อ้ อกัน ซึง่ ฉบับนี ้อันนูรได้ มีโอกาสสัมภาษณ์ เขา เรามาดูกนั ว่า เขา มีมมุ มองอะไรที่ น่าสนใจบ้ าง?

คิ ดอย่างไรกับรอมฎอน? ก่อนอื่นต้ องชูโกร์ (ขอบคุณ)อัลลอฮ(ซ.บ)ที่ ยังคงเปิ ดโอ กาสให้ บ่าวของพระองค์ทกุ คน ได้ พบเจอกับรอมฏอนอีกครั ้ง เหมือนกับ พระองค์เรียกบ่าวของพระองค์ที่อาจหลงลืม ถึงเป้าหมายของการอุบตั ิขึ ้นของเรา เป็ น โอกาสที่จะรีเฟรชอีหม่าน ชาร์ ตพลังอีหม่าน ให้ เต็ม พิกดั เพื่อที่จะได้ ออกไปเผชิญกับบท ทดสอบอีกมากมายที่รออยู่ข้างหน้ า เช่นเดียวกับในหนึง่ วันอัลลอฮก็จะเรียกเรา กลับไปหาพระองวันละห้ าครั ้งเพื่อไม่ให้ เป็ น การหลงลืมอัลลอฮ แล้ วก็ในหนึง่ สัปดาห์ อัลลอฮได้ เ รียกเรากลับไปหาพระองค์หนึง่ ครั ้งนัน่ ก็คือวันศุกร์ แล้ วก็ ในหนึง่ ปี อัลลอฮก็ เรียกเรากลับไปเพื่อให้ เราได้ สานึก ระลึกถึง พระอง ค์ ในระยะเวลาหนึง่ เดือนในหนึง่ ปี รอมฏอนเป็ นโอกาสดีที่เราทุกคนต้ อง ขอบคุณอัลลอฮให้ มากๆ แล้ วก็ปฎิบตั ิอา ม้ าลต่างๆให้ ดีที่สดุ


แล้ วก็มีสภาพอากาศที่ดีอากาศก็ไม่ร้อนมี แล้วรู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศ ฝนตกชุ่มชา ดั ้งนั ้ นเราต้ องตั ้งใจถือศีลอด รอมฎอนในปี นี้ ? อย่างสุความสามารถและที่สาคัญต้ องไม่ ลืม ดุอาอฺให้ อัลลอฮฺช่วยเหลือ พี่น้องของเรา อัลฮัมดูลลิ ลาฮฺ ที่รอมฎอนปี นี ้เ ป็ นรอมฎอน ที่ประสบกับบททดสอบที่ยากลาบากด้ วย ท่ามกลางสายฝนพรา แดดอ่อนๆ ช่างเป็ น รอมฎอนที่สขุ สบายเหลือเกิน แต่เราก็ต้อง จากข้อคิ ดตรงนี้ ที่เห็นคนอื่นแย่กว่าเรา ไม่ลมื ว่า ยังมีอีกหลายที่ที่รอมฎอนของเขา ทาให้เราได้คิดอะไรบ้าง? ต้ องประสบพบเจอกับอุปสรรคมากมาย เราอย่าหลงลืมว่าความสะดวกสบายก็เป็ น “บังก็อยู่กบั บอร์ดมานาน บททดสอบเหมือนกัน อาจจะหนักกว่าบท ทดสอบที่เห็นชัดเจนเสียด้ วยซ ้า อาจเป็ นสิง่ บางที่กร็ ้สู ึกเหงาบ้าง ที ่ทาให้ เราปล่อยปละละเลยและหันเหออก ต้องอยู่กบั มันคนเดียวไม่ ทีจากแนวทางที ่ถกู ต้ องก็เป็ นได้

มีใครมาร่วมแบ่งปันเลย”

แสนสาหัสยิ่งนัก ถ้ ามีโอกาสติดตามข่าวไม่ ว่าจะเป็ นจากเว็ บบอร์ ดชมรมของเรา หรือ ตามหน้ าเว็ บในอินเตอร์ เน็ตก็จะเ ห็นว่ามี การเกิดเหตุการณ์อนั น่าสลดใจเต็มไปหมด เราจะรู้ ว่าพี่น้องข องเราที่ปากีสถานเกิด อุทกภัยที่ร้ายแรง ถ้ าจะว่าไปอาจจะหนัก กว่าสินามิด้วยซ ้าไป ที่ปาเลสไตน์พวกเขา ต้ องเข้ าแถวยาวเหยียดรอรับอาหา รเละๆ เพื่อสาหรับละศีลอด หลายประเทศที่ตอน กลางวันของเขานั ้นยาวกว่าตอนกลางคืน ซึง่ ต้ องใช้ ความอดทนเอามากๆ ก็ต้องขอบคุณ อัลลอฮที่ให้ รอมฎอนของเราสุขสบาย กลางวันกลับกลางคืนเวลาไม่ต่างกันมาก

เมื่อสักครู่ได้พดู ถึงเว็ปบอร์ดชมรม ช่วยแนะนาให้รจู กั หน่ อย ถ้ าจะแวะเยี่ยมเยียนก็ให้ แวะไปที่ www.muslimpsu.net/board จะมีกระทู้ มากมายที่เราสารมารถเข้ าไปแบ่งปั น แลกเ ปลีย่ นสาระ ทุกข์สขุ ดิ บกัน บางที ความรู้ ข้ อมูลของเรามีเยอะ ถ้ าเราเก็ บไว้ มันก็อยู่แค่ตวั เรา ซึง่ เว็ บบอร์ ดก็เป็ นอีกหนึง่ เวทีที่เราสามารถเอาความรู้เอาสิง่ ที่เราพบ เจอมาแบ่งปั นกับพี่น้องของเรา ก็อยาก เชิญชวนทุกคนมาแบ่งปั นความ รู้ มา แลกเปลีย่ นข้ อมูลได้ กัน ยินดีต้อนรับ ล่วงหน้ าครับ


รอมฎอนเดือนแห่งชัยชนะ ในปี นี ้ เราคงยังมีโอกาสที่จะทาสัญญามัน่ กับอัลลอฮฺอีกครั ้งโดยใช้ เวลาอันประเสริฐมีความ ศักดิ์สทิ ธิ์ในเดือนรอมฎอน เป็ นจังหวะในการทบทวน แก้ ไข และปรับปรุงชีวิตของเราให้ สอดคล้ องกับ หลักการของศาสนา ถึงแม้ ว่าอดีตของเรานั ้นย่อมจะ มีความบกพร่องหรือพฤติกรรมชัว่ ร้ าย แ ต่ประตูแห่ง ความเมตตาที่อลั ลอฮฺทรงเปิ ดไว้ ในเดือนรอมฎอนจะ เป็ นจังหวะดีเลิศที่ต้องไม่พลาดสาหรับผู้มีความหวัง ในการอภัยโทษของอัลลอฮฺ ท่านนบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "เมื่อเดือน รอมฎอนมาถึงแล้ ว ประตูแห่งสวรรค์จะถูกเปิ ด และ ประตูแห่งนรกจะถูกปิ ด แ ละบรรดาชัยฏอนมารร้ าย จะถูกล่ามโซ่ " ( บันทึกโดยบุคอรียฺ มุสลิม และอะ หมัด)

มุสลิมอาจจะอยู่ห่าง จากคาบัญชาของอัลลอฮฺโดยไม่ มีโอกาสศึกษาอัลกุรอานหรือนา บทบัญญัติของอัลกุรอานมาเป็ น บรรทัดฐานในการดาเนินชีวิต แต่ เมื่อเข้ าเดือนรอมฎอนแล้ ว มุสลิม ทุกคนต้ องทบทวนความสั มพันธ์ กับอัลกุรอาน และพิจารณาชีวิต ของเขาในการที่เขานั ้นเป็ นบ่าว ของอัลลอฮฺ จึงต้ องอยู่ภายใต้ อานาจแห่งพระบัญชาของ พระองค์ อัลลอฮฺตรัสไว้ ในซู เราะฮฺอลั บะกอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 185 ว่า ‚เดือนรอมฎอนนั ้น เป็ น เดือนที่อลั กุรอานได้ ถกู ประทาน ลงมาให้ ฐานะเป็ นข้ อแนะนา สาหรับม นุษย์ และเป็ นหลักฐาน อันชัดเจนเกี่ยวกับข้ อแนะนานั ้น และเกี่ยวกับสิง่ ที่จาแนกระหว่าง ความจริงกับความเท็จ ‛ นัน่ หมายถึงว่า อัลกุรอานต้ องมี บทบาทสูงในชีวิตของมุสลิม ซึง่ ฮิ ดายะฮฺหรือบรรทัดฐานของเขา จาเป็ นต้ องมาจากอัลกุรอาน


อัลลอฮฺจงึ เตือนให้ เราแสวงหา จังหวะที่เหมาะ สมสาหรับผู้ตั ้งใจ ปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้ องในเดือน รอมฎอน หากมุสลิมได้ เข้ าสูเ่ ดือน รอมฎอนโดยมีความจริงใจ (อะซี มะฮฺ ) ในการทาอิบาดะฮฺและใน การเตาบัตตัว แน่นอน อัลกุรอาน จะเป็ นกาไรอันล ้าค่าสาหรับเขา แต่จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง คานึงถึงความศักดิ์สทิ ธิ์ ความ ยิ่งใหญ่ และ ความจาเริญของอัล กุรอาน เพราะถ้ าหากว่ามุสลิมจะ มองเห็นอัลกุรอานในเดือน รอมฎอนเหมือนเดือนอื่นๆ เขาก็ จะไม่มีโอกาสทบทวนใน ความสัมพันธ์ กบั อัลกุรอาน ประชาชาติอลั อิสลาม ได้ ถือศีลอดใช้ เวลาในเดือน รอมฎอนเป็ นร้ อยๆปี แต่ทาไม สภาพอีมานและอิบาดะฮฺของ บรรดามุสลิมีนจึงไม่สมกับค วาม ประเสริฐและความยิ่งใหญ่แห่ง เดือนรอมฎอน ซึง่ เป็ นข้ อสังเกต สาหรับประชาชาติหรือวัฒนธรรม อื่นๆ เมื่อเขามีเทศกาลหรือฤดู เกี่ยวกับศาสนกิจ จะเห็นว่ามี ความขะมักเขม้ นในกิจกรรมของ

เขา โดยจะทาให้ บรรยากาศของเทศกาลมีชีวิตชีวา แต่สาหรับประชาชาติอิสลามขณะนี ้ได้ หลงลืมความ ประเสริฐของฤดูแห่งการทาอิบาดะฮฺ และยังนาฤดู หรือเทศกาลของศาสนิกชนอื่นมาฉลอง เช่น เฉลิม ฉลองปี ใหม่ของคริสตศักราช วันวาเลนไทน์ วัน สงกรานต์ ฯลฯ นอกจากนั ้น ส่วนมากในประชาชาติ อิสลามได้ นาอุตริกรรมที่ไม่มีในศาสนบัญญัติ ประดิษฐ์ มาเพื่อเฉลิมฉลอง เช่น วันเมาลิดนบี ทั ้ง ๆ ที่นบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยืนยันว่า วันเฉลิมฉลองของบรร ดามุสลิมีนมีเพียง 2 วันคือ อีดลิ ฟิ ตริและอีดิลอัฎฮา เมื่อเรากลับมาพิจารณาสาเหตุที่ทาให้ มุสลิมไม่ตระหนักในความประเสริฐของเดือน รอมฎอน จะพบว่าประเด็นสาคัญที่สง่ ผลกระทบใน เรื่องนี ้คือ การที่มุ สลิมนั ้นยอมแพ้ ต่อนัฟซูอารมณ์ ใฝ่ ต่า เนื่องด้ วยความอยาก ความเคยชิน และความ เคยตัว จึงทาให้ ศกั ยภาพแห่งอีมานเสือ่ มโทรม หมด กาลังในการดิ ้นรนต่อสู้อปุ สรรคต่างๆ เช่น สภาพ อากาศ ความรื่นเริง ความสุข และผู้ขดั ขวางแนวทาง ในการทาอิบาดะฮฺของเขา อุปสรรคดังกล่าวมักจะ เป็ นสิ่ งปกติที่มอุ ฺมินต้ องประสบในชีวิตของเขา และ เป็ นสิง่ ธรรมดาที่มอุ ฺมินต้ องต่อสู้ อดทน (ซอบัร ) และ ยืนหยัด จนกระทัง่ บรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้ ก็คือ ความสาเร็จในการทาอิบาดะฮฺให้ สมประสงค์ของศา สนบัญญัติ แต่มสุ ลิมที่ไม่เตรียมพร้ อมในการต่อสู้กบั อุปสรรคต่างๆ ย่อมจะเผชิญกั บความลาบากในการ


ทาอิบาดะฮฺ โดยเฉพาะในฤดูกาล ทาอิบาดะฮฺเช่นเดือนรอมฎอน เพราะฉะนั ้น เมื่อเราสังเกตว่าการ ทาอิบาดะฮฺของเรานั ้นไม่มี ลักษณะกระตือรือร้ น หรือไม่ขยัน ปฏิบตั ิอย่างขะมักเขม้ น เราต้ อง ทราบว่า อีมานของเราขณะนั ้นไม่ มีศกั ยภาพในการต่อสู้อปุ สรรค แห่งการทาอิบาดะ ฮฺ จึงจาเป็ น อย่างยิ่งที่ต้องเสริมอีมานให้ เพิ่มขึ ้น เติมพลังแห่งความเชื่อใน คาบัญชาของพระองค์อลั ลอฮฺ และแสวงหาความรู้ในหลักการที่ จะทาให้ เรามีศกั ยภาพในการ ต่อสู้อปุ สรรคต่างๆ และอย่าหวัง ว่าเราจะต้ อนรับเดือนรอมฎอน โดยมีศกั ยภาพอันสมบูรณ์ที่จะ ทาให้ เราทาอิบาดะฮฺได้ อย่าง สะดวกสบาย แต่สมรภูมิแห่งการ ต่อสู้อปุ สรรคต่างๆ ก็คือ เดือน รอมฎอนนัน่ เอง ซึง่ มุสลิมที่ สามารถปฏิบตั ิอิบาดะฮฺอย่าง เคร่งครัด ขยันทาความดี แสวง บุญ และยืนหยัดในแนวทาง จนกระทัง่ ถึงสิ ้นเดือนรอมฎอน ก็ จะถือว่าได้ รับชัยชนะและประสบ ความสาเร็จ อันเป็ นรางวัลใหญ่

หลวงสาหรับมุสลิมที่ลงทุนและเสียสละเพื่อรักษาอี มานและสภาพความเป็ นบ่าวของอัลลอฮฺ นัน่ คือ เป้าหมายที่ต้องตั ้งไว้ ในทุกปี เมื่อเข้ าสูเ่ ดือนรอมฎอน จึงขอให้ พี่น้องทุกท่านตั ้งสัญลักษณ์ไว้ ในการต้ อนรับ เดือนรอมฎอนคือ จะทาอย่างไรเพื่อให้ ได้ รับชัยชนะ ในเดือนรอมฎอน เชคริฎอ อะหมัด สมะดี -เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับรอมฎอน>>คากล่าว‘ต้ อนรับเดือนรอมฎอน’ http://www.youtube.com/watch?v=JDKlhIQsK6g >>ฟั งบรรยาย คลิกที่ www.islaminthailand.org ไปที่ หวมดหมู่ > อัลอีบาดาต > รอมฎอนการีม >>อ่านหนังสือออนไลน์ ‘การถือศีลอดตามบัญญัติ อิสลาม’ แค่คลิก http://www.islaminthailand.org/dp6/?q=node/744 >> ดาวน์โหลด ‘คู่มืออิอฺตีกาฟ’ จิ ้มเลย http://www.islamhouse.com/p/54487


RAMADHAN TO CONVERT ขอความสันติสุขจงประสบ แด่พี่นอ้ งทุกท่านครับ มวลการ สรรเสริ ญเป็ นสิทธิแก่อลั ลอฮ ผูท้ รง บรรดาทุกสรรพสิ่ง ให้เป็ นไปตาม ครรลองของมัน เราต้องขอบคุณอัลลอฮ ให้ มากๆ ที่ให้เราทั้งหลายมีชีวิตมาถึง รอมฎอนอีกครั้งหนึ่ง เดือนรอมฎอน เดือนแห่งความประเสริ ฐ เดือน แห่ง แห่งการอภัย เดือนแห่งความเม ตตา เดือนแห่งอัลกรุ อ่าน และเป็ นเดือน ของผูศ้ รัทธาอย่างแท้จริ งต่างเฝ้ ารอ คอย และมีความยินดีกบั การที่เดือน รอมฎอนมาเยือน

By หลานจุฬา

เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เป็ น เดือนที่จาแนกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ แสร้ ง ศรัทธา อัลลอฮได้ ตรัสไว้ ในซูเราะห์อลั บา กอเราะห์ อายะห์ที่ 185 ความว่า “เดือน รอมฎอนนัน้ เป็ นเดือนที่อัล- กุรอานได้ ถูกประทานลงมาในฐานะเป็ น ข้ อแนะนาสาหรั บ มนุษย์ และเป็ น หลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้ อแนะนา นัน้ และเกี่ยวกับสิ่งที่ จาแนกระหว่ าง ความจริ งกับความเท็จ” เรา จะพบว่าการถือศี ลอดของผู้ แสร้ งศรัทธานั ้นจะต่างกับการถือศี ลอดของ ผู้ศรัทธา ผู้แสร้ งศรัทธาอาจจะทาเพื่อให้ คน อื่นเห็นลับหลังก็เป็ นอีกอย่างหนึ่

ง แต่

สาหรับผู้ศรัทธา การถือศี ลอดของเขาเป็ น การกระทาความดีที่คิดเสมอว่าอัลลอฮฺ ทรง เห็นทุกกิจการงานต่างๆในขณะที่เขาถือศี ล อด เขามีความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ทรงสร้ างเขา มา แล้ วเราละ การกระทาความดีต่างของ เราในรอมฎอนมันเ ป็ นการกระทาของผู้ ศรัทธาหรือผู้แสร้ งศรัทธา...


เดือนรอมฎอนอันประเสริฐเป็ น

การกระทาความดีต่างๆในเดือนนี ้จะได้ รับ

เดือนแห่งการให้ อภัยในความผิดบาปต่างๆ

การตอบแทนอย่ างทวีคณ ู ท่านศาสดา

ที่เราได้ กระทาขึ ้นในช่วงชีวิตของเราที่ผ่าน

(ซล.) อันเป็ นที่รักของเราท่านได้ กล่าว่า

มา ทั ้งที่เร ารู้ตั ว และไม่ร้ ูตวั ท่านศาสดา

ความว่า “การงานของลูกหลานอาดัม

(ซล.)อันเป็ นที่รักของเรา ท่านได้ กล่าวว่า

หนึ่งความดีจะถูกเพิ่มทวีคูณเป็ น 10 เท่ าจนถึง 700 เท่ าพระองค์ อัลลอฮฺได้ ตรั สไว้ ว่า ยกเว้ นการถือศีลอด มัน เจาะจงสาหรั บฉันและฉันเป็ นผู้ตอบ แทนเอง เพราะเขาได้ ระงับอารมณ์ เ พศ ของเขาและได้ อดอาหารเพราะฉัน " (รา งานโดย มุสลิม)

ความว่า “ผู้ใดได้ ถอื ศีลอดเดือน รอมฎอนเพราะความศรั ทธาในพระผู้ เป็ นเจ้ าและหวังผลตอบแทนจาก พระองค์ เขาจะถูกอภัยโทษให้ ท่ ผี ่ านมา ” (รายงานโดยบุคอรี ยแ์ ละมุสลิม)

มันคงเป็ นเรื่องที่น่าเสียดายอย่า ง ยิ่ง ถ้ าเดือนรอมฎอนมาเยือนเราแล้ วแต่เรา มิได้ รับการอภัยโทษจากอัลลอฮของเรา เราทั ้งหลายต้ องมาตรวจสอบตัวเองว่า วันนี ้การกระทาในกิจการงานต่างๆของเรา เป็ นการกระทาที่น่าพอใจของผู้ทรงสร้ างเรา หรือไม่ เราจะเป็ นคนรักของอัลลอฮหรือเรา จะเป็ นคนที่พระองค์ทรงกริ ้ว

การกระทาความดีต่าง ๆของเรา วันนี ้มันคู่ควรกับความเมตตาอย่าง มากมายที่อลั ลอฮฺ ทรงให้ กบั เราหรือไม่ .. แล้ วที่ทาไปก็ไม่ใช่เพื่อใคร แต่ทกุ อย่างที่ พวกเราทาไป เราหวังจากอัลลอฮ (ซบ.) เพียงผู้ เดียวเท่านั ้น ไม่มีสงิ่ ถูกสร้ างไหนจะ ยังประโยชน์กบั เราได้

เดื อนรอมฎอนอันประเสริฐ เป็ น เดือนแห่งความเม ตตาจากอัลลอฮ (ซบ.) อย่างแท้ จริง ทรงมีให้ แก่บ่าวผู้

ศรัทธา

ทั ้งหลายที่การกระทาในกิจการงานต่างๆ ทาไปเพื่ออัลลอฮ มีการพยา ยามกระทาใน ข้ อสัง่ ใช้ และห่างไกลมากที่สดุ ในข้ อสัง่ ห้ าม

สุดท้ายนี้ ผมขอฝากต่อพี่นอ้ ง ผูศ้ รัทธาทุกท่าน เมื่อเดือนรอมฎอนมา เยือนเราแล้ว สมควรอย่างยิง่ ที่เราจะ ปรับปรุ งทุกกา รก ระทาของเราให้ สมบูรณ์


ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา อะไรที่เคยผิดพลาดไป มัน่ ขออภัย โทษในเดือนนี้ให้มากๆ แ ละสัญญา กับอัลลอฮ ว่าเราจะไม่ทาสิ่งนั้นอีก กลับมาเป็ นคนดีของอัลลอฮ มาเป็ น คนรักของอัลลอฮ อย่าได้เป็ นคน ที่อลั ลอฮ ไม่พอใจเราเลย ขอให้เรา ทั้งหลายใช้วินาทีที่เหลืออยูใ่ น

รอมฎอนนี้ให้คุ่มค่ามากที่สุดอย่าได้ ให้ปล่อยผ่านเลยไปโดนที่เราไม่ได้รับ อะไรเลยจากรอมฏอนนอกจา กความ หิวโหยในตอนกลางวัน หรื อการอด นอนในตอนกลางคืน และขอดุอาให้ เรามีลมหายใจอยูต่ ่อไปจนถึง รอมฎอนในปี หน้าอีกครั้ง...


CARTOON


>> รอมฏอน <<

แค่ปีกยุง

"โอ้ บรรดาผู้ศรั ทธาทั้งหลาย ได้ มีบญ ั ญัติแก่ พวกเจ้ าทั้งหลายให้ ทาการถือศี ลอด ประดุจที่ เคยบัญญัติมาแล้ วแก่ บรรดาชนยุคก่ อนหน้ าพวกเจ้ า ทั้งนี ้เพื่ อพวกเจ้ าจะได้ มีความยาเกรง " อัลบากอเราะห์ อายะห์ ที่ 183

..รอมฏอน >> ความใฝ่ ฝันที่รอมาทั้งชีวิตเพราะไม่รู้ว่าลมหายใจจะยืนยาวแค่ไหน ..รอมฏอน >> ความจริ งที่บอกถึงพฤติกรรมที่ไม่ใช่การถูกหลอกล้อจา กซัยตอน (สหาย เคียงคู่ที่ยาวนาน)

..รอมฏอน >> ผลบุญที่มากกว่าความดี Perfect มากกว่าเกมส์ ออดิชนั่ ..รอมฏอน >> กุรอานที่ถูกประทาน ไม่ใช่แค่อ่าน แต่คือการศึกษาและเข้าใจความหมาย ..รอมฏอน >> ร่ างกายที่สะอาดปราศจากสิ่งตกค้างที่ก่อให้เกิดโรค ..รอมฏอน >> อาหารที่มากล้น ความฟุ่ มเฟื อยครอบงา จนลืมไปว่ายังมีพี่นอ้ งอีกซีกโลก ไม่มแี ม้เพียงน้ าสักหยดเพื่อดื่มละศีลอด

..รอมฏอน >> บททดสอบที่คู่ควรแก่การจดจาว่า ครั้งหนึ่งฉันเคยอดทน เพื่อ... ..รอมฏอน >> ความกระหายที่รู้ซ้ ึง ความอิ่มเอมที่รู้ค่า ..รอมฏอน >> ค วามช่วยเหลือที่น่าจดจา น้ าใจที่ถูกจารึ กในหัวใจ “ว่าวันหนึ่งเราเคย แบ่งปัน”

..รอมฏอน >> การละหมาดที่ถูกยืนขึ้นอย่างพร้อมเพรี ยงกันด้วยความยาเกรงและนอบ น้อม

..รอมฏอน >> เสี ยงกล่าวที่ไพเราะ น้ าเสียงที่งดงาม ความหมายที่สร้างฉากเอ งไม่ได้จาก หนังสื อเล่มเดียว (อัลกุรอาน) - - ร อ ม ฏ อ น- -


ความหมายที่มากกว่าตัวสะกด... นิยามที่มากกว่าที่ให้ ความหมาย... ความหวานที่มากกว่าน ้าใจ... ความยิ่งใหญ่ที่มากกว่าการใช่คืน (อั ล ล อ ฮ)... และเมื่อเดือนรอมฏอนมาถึง บรรดาผู้ศรัทธาจะมีความปิ ติยินดี และต้ อนรับกัน ด้ วยความตื ้นตันใจ และเมื่อรอมฏอนจะจากไป พวกเขาโหยหาและขอดุอาอฺ เพื่อให้ มีชีวิตอยู่ถึงรอมฏอนปี หน้ าและปี ถัดไป

โอ้รอมฏอน..


เราะมะฎอน(เพื่อ)ทุกวิ นาที

ก้อนดิ น. . .

“ บรรดาผูศ้ รัทธาทัง้ หลาย! การถือศีลอดนัน้ ได้ถูกกาหนดแก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับทีไ่ ด้ ถูกกาหนดแก่บรรดาผูก้ ่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้ว เพื่อว่าพวก เจ้าจะได้ยาเกรง ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 2:183) อายะฮฺขา้ งต้นได้แจ้งถึง วัตถุประสงค์ ของการถือศีอดอย่าง ชัดเจน นั ่นก็แสดงว่าผูท้ จ่ี ะประสบ ความสาเร็จก็คอื ผูท้ ส่ี ามารถบรรลุ วัตถุประสงค์นนั ้ ทีอ่ รั เราะหฺมานได้ ทรงกาหนดไว้ แต่อาจเพราะความ อ่อนแอทีม่ อี ยูใ่ นจิตใจของบ่าว ผูต้ ่า ต้อยเช่นเรา จึงทาให้หลายครัง้ ก็ดู ยากทีจ่ ะทัดทานความโหดร้าย หลากหลายรูปแบบทีถ่ าโถมเข้ามา ผนวกกับความเคยชินทีเ่ ราเลินเล่อ มานานนม จนทาให้ความชั ่วร้าย เหล่านัน้ ฝงั ตัวอยูใ่ นหัวใจดวงน้อย ๆ ของเราซึง่ หากเป็นเหล็กก็คงมีสนิม เกาะซะจนเกราะ หนาน่าดู (อัสตัฆฟิ รุลลอฮฺ) การทีจ่ ะได้มาซึง่ ความยา เกรงให้ก่อขึน้ ในหัวใจเรานัน้ มี หลากหลายรูปแบบสารพัดวิธที เ่ี รา

สามารถทีจ่ ะกระทา ซึง่ ถือเป็นโอกาส ดีสาหรับใครหลาย ๆ คนทีจ่ ะขอใช้ เวลาในช่วงเราะมะฎอนอันประเสริฐ นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการ ‘แรง ’ กับ ตัวเอง บ่มเพาะต้นกล้าแห่งอีหม่าน ให้กบั ตัวเอง (บางทีวนั ข้างหน้าคน รอบข้างอาจเผลอได้รบั ร่มเงาน้อย ๆ ของมันไปด้วยก็ได้ อินชาอัลลอฮฺ ) ทีผ่ ่านมาเราอาจจะโทษ ชัยฏอนมาตลอด จะว่าไปนัฟสูของ เราเองนั ่นแหละใช่ยอ่ ยซะทีไ่ หน ดึง ดันสิน้ ดี ฉะนัน้ พอถึงคราวทีต่ งั ้ ใจจะ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตัวเองในวันนี้ (ในวันทีไ่ ม่มชี ยั ฏอนมาเป็นข้ออ้าง ) ก็เลยดูเป็นการยากอยูเ่ หมือนเดิม หากเราแค่ตงั ้ ใจ แต่ไม่จริงจังกับสิง่ ที่ ตัง้ ใจ ลึก ๆ เลยดันเกิดอาการไม่ ไว้ใจตัวเอง หากจะโทษ สภาพแวดล้อมซะทีเดียวก็ดจู ะ


โหดร้ายกับมันมากไป ก็อยูท่ เ่ี ราอีก นั ่นแหละว่าจะเข้มงวดกับตัวเองได้ มากแค่ไหน...! เป็นเรื่องถูกต้องแล้ว หล่ะ ที่ ใครเลือกทีจ่ ะเอาเดือนเราะมะฎอนให้ เป็นเดือนแห่งการจัดการและเข้มงวด กับตัวเอง เพราะทัง้ หมดทัง้ ปวงนัน้ ไม่เกีย่ วกับผูใ้ ดเลย (ไม่วา่ จะชัยฏอน หรือสภาพแวดล้อมทีเ่ รา ๆ เคยอ้าง กัน) เป็นเรื่องระหว่างเรากับอัรเราะหฺ มานจริง ๆ ใครทาใครขวนขวาย คน นัน้ ก็ได้ไป ...ได้ใกล้ชดิ กับอัรเราะหฺ มานน่ะ แผน...ใคร ๆ ก็วางกันได้ แต่ เรื่องวินยั ในตนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความ เข้มงวดหรือความหละหลวมของ ส่วนบุคคล แต่ทเ่ี ป็นปญั หาสาหรับ หลาย ๆ คนก็ไอ้เรื่องทีห่ ละหลวม มากไปนี่แหละ สิง่ หนึ่งทีจ่ ะทาให้เรา ไม่หละหล วมก็คอื ให้เราระลึกถึง ความโปรดปรานของพระองค์ทม่ี ตี ่อ เรา ขณะทีเ่ ราตัง้ ใจจะเปลีย่ นแปลง ตัวเองอยูน่ ้ีอาจมีพน่ี ้องทีต่ งั ้ ใจจะ จริงจังกับตัวเองในเราะมะฎอนนี้ เช่นกันในอีกมุมหนึ่งของโลกทีเ่ ขา กลับต้องประสบปญั หาภัยพิบตั ติ ่าง ๆ ทีก่ ลายเป็นอุปสรรคสาหรับการ

เปลีย่ นแปลงตั วเองของเขา หรืออีก ฟากหนึ่งอาจมีใครหลาย ๆ คนทีไ่ ม่ม ี โอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองและได้ กลับคืนสู่พระองค์ใน สภาพทีไ่ ม่มอี ะไรไป แลกกับสวรรค์ของ พระองค์เลย (นะอูซุ บิลลาฮิมนิ ซาลิก) มาตรฐานของอัรเราะหฺ มานไม่ได้สงู มากซะจนเราจะทามัน ไม่ได้ซะหน่อย ทัง้ นี้ ก็เพราะว่า พระองค์ไม่เคยทดสอบอะไรทีห่ นัก เกินกว่าบ่าวของพระองค์จะรับได้ (ดู อัล-บะเกาะเราะฮฺ 2:286) ฉะนัน้ ทุก ๆ ข้อสอบของอัรเราะหฺมานเรามีสทิ ธิ ์ ทีจ่ ะสอบผ่าน หากเราเข้มงวดกับ ตัวเองตัง้ ใจและลงมือทามันอย่างจริง ๆ จัง ๆ หากเป็นเช่นนัน้ ในเราะ มะฎอนนี้หรือวินาที ไหน ๆ หากเรา ทาให้หวั ใจเราผูกพันอยูก่ บั พระองค์ แล้วล่ะก็ ...ต่อให้ภาระทาง ดุนยา จะเบียดตัวเข้ามาในโปรแกรมการใช้ ชีวติ ของเรามากแค่ไหนก็ไม่สามารถ มาทาลาย ‘ จิตวิญญาณแห่งตักวา ’ ของเราได้ อินชาอัลลอฮฺ


ผ่านมาแล้วจากไป

อลีฟล้วงข้าวสุ กจากถุงอาหารโปรยหว่านล งบน ลานดิน พร้อมกับทาเสี ยง กุ๊กๆ ฝูงเป็ ด ไก่ จากทุกสารทิศ ต่างวิง่ กรู เข้ามายังลานดินที่อุดมไปด้วยอาหาร ตัวไหน มาถึงก่อนก็เป็ นโอกาสที่จะได้จิกกินอาหารมากกว่าตัว อื่นๆ เพียงชัว่ อึดใจเดียวบนลานโล่งตรงนั้นก็คลาคล่าด้วย ฝูงเป็ ดไก่ที่พากันมากินข้าว อลีฟยืนมองด้วยความ ชื่นชมขณะที่โปรยหว่าน แล้วหวนนึกถึงรอมฎอนที่คืบคลานใกล้เข้ามา หวนนึกถึง บรรยากาศในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาช่างเป็ นเดือนแห่ง การเพิ่มพูนอีหม่านเสี ยจริ งเทียว อีกไม่นานคงได้เห็น บรรยากาศที่มุสลิมต่างยื้อแย่งแข่งขันกันทาอาม้าลอีบาดัต กันอย่างขมักเ ขม้น มัสยิดที่เคยเงีย บเหงาร้างผูค้ นกลับ พลุกพลางไปด้วยผูค้ นมากหน้าหลายตาที่พร้อมเพรี ยงกัน แซ่ ซ้องสดุดีถึงความยิง่ ใหญ่ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า อัลกุรอ่าน

>> แสงจันทร์

ที่นอนแน่นิ่งมาแรมปี ถูกปัด ฝุ่ นกลับมาชีวิตชีวาอีกครั้ง บางคนที่เคยตื่นสายก็ตอ้ งตื่น แต่หวั รุ่ งเพื่อกินซาฮูร เป็ นครั้ง แรกในรอบปี ที่สมาชิก ในบ้าน อยูก่ นั ครบพร้อมหน้าพร้อมตา ล้อมรอบอาหารอร่ อยๆที่ เบียดเสี ยดกันบนโต๊ะอาหาร พอตกค่าบรรดาจะพ่อแม่จูงมือ เด็กๆออกจากบ้านเดินไป ละหมาดตารอเวียะฮฺ ที่มสั ยิด บรรยากาศเช่นนี้คงจะมาในอีก ไม่นาน


ขณะที่ฝูงเป็ ดไก่ กาลังง่วนกับการกินอยูน่ ้ นั อลีฟไปหยิบไม้กวาดแล้วเดิน ไป ที่ลานมัสยิดอีกฟากของ ถนน ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ลมก็ แรงพัดใบไม้ร่วงพรู ร่ วงลงมา ทับถมลานทรายเป็ นชั้นหนา ลานหน้ามัสยิดที่เคยเตียนโล่ง กลับรกเรื้ อด้วยใบไม้ ใบไม้ ร่ วงทุกวัน อลีฟก็กวาดทุกวัน แต่ตน้ ไม้มีหลายต้น คนกวาด กลับมีคนเดียวจึงกวาด เท่าไหร่ กไ็ ม่รู้หมด หาก กระนั้นอลี ฟไม่เคยละกิจวัตร ข้อนี้ไปสักวันเดียว ไม้กวาดในมือของอ ลีฟครู ดกับใบไม้เปี ยกและพื้น ทรายดังครู ดคราดๆเป็ น จังหวะ ใบไม้ถูกกวาดมา รวมกันเป็ นกองสู ง เวลากวาด ขยะทุกครั้งอลีฟต้องนึกถึงคา สอนของโต๊ะครู ที่เคยกล่าวไว้ สมัยเรี ยนตาดีกา คาของครู ช่างจับใจนัก “จิตใจของคนเราก็ เหมื อนดินนั้นแหละ ... นัฟซู นาพาให้จิตใจเศร้าหมอง

เปรี ยบดัง่ ขยะ ซึ่ งชอบแต่จะร่ วงหล่นมาทับลานดิน หากไม่ พยายามกวาดออกไปเสี ยบ้าง ก็จะทาให้จิตใจรกรุ งรังด้วย ขยะนัฟซู เพราะเรานั้นมีไม้กวาดในมือแล้ว หลักคาสอน ของอิสลามคือไม้กวาด ฉะนั้นจงหมัน่ แผ้วกวาดขยะใน ลานใจและลานมัสยิดอย่าได้ละเว้น ” โต๊ะครู กล่าวเปรี ยบเปรยไว้เช่นนี้ ... ท่านอาจลืม คิดไปกระมังว่าขยะลานมัสยิดนั้นไม่ยากที่จะปัดกวาด แต่ ขยะในลานใจคนนี้สิยากเย็นเหลือเกินที่จะกาจัดให้หมด สิ้ นไป ซ้ าร้ายไปกว่านั้นที่ผซู ้ ่ ึ งมีไม้กวาดอยูใ่ นมือแท้ๆ กลับไม่นาพาที่จะหยิบฉวยขึ้นมาใช้ มีแ ต่เร่ งสะสมขยะ เหล่านั้นให้เพิ่มเติมลงไปในจิตใจทุกวันเวลา แล้วหวังว่า จะสามารถปัดกวาดได้หมดในช่วงเดือนรอมฎอนแค่เดือน เดียว อย่างนี้แล้วจะหวังให้ปัดกวาดในใจคนอื่นได้อย่างไร อลีฟหดหู่เป็ นที่สุดเมื่อนึกถึงความจริ งประการนี้ อลีฟหวนกลับไปให้อาหารไก่ที่ยงั เหลือในถัง อย่างเหนื่อยอ่อน วันเวลาที่ล่วงเลยคอยกัดกร่ อนเรี่ ยวแรง ของอลีฟให้โรยราลงทุกขณะ ลานมัสยิดสะอาดอีกครั้ง ข้าวในลานดินหมดแล้ว ข้าวก้นถังก็ไม่มีเหลือ ฝูงเป็ ดไก่แยกย้ายกระจายกันไปตามประสา รอวันที่ เจ้าของจะหวนนาอาหารมาให้อีกในคราวถัดไป บรรยากาศเช่นนี้คงจะจางไปใน อีกไม่นาน เมื่อ รอมฎอนจากไป บรรยากาศที่เคยครื้ นเครงก็คงกลับมาสู่ สภาพปกติ มัสยิดที่เคยคลาคลาไปด้วยผูค้ นในทุกเวลา ละหมาดเริ่ มร่ อยหรอ เสี ยงชาวบ้านอ่านอัลกุรอ่านที่ดงั ระงมชวนหลงใหลก็คงซาลงและหายเงียบไปในที่สุด อัลกุ รอานก็ถูกเก็บกลับเข้าที่ที่เคยจากมา รอวันที่รอมฎอนหวน กลับมาอีกครั้ง


อ่อ..เกือบลืมแน่ะ สาหรับพี่น้องที่ตั้งใจจะไปหยิบยืมหนังสือที่ห้องชมรม แล้วเห็น หนังสือลดน้อยลงกว่าเดิม อย่าเพิ่งตกใจนะครับ คืองี้.. หนังสือที่ห้องชมรมบางส่วนกาลังถูกขนย้ายไปห้องสมุดคุณหญิงหลง เพื่อความสะดวก ง่ายดายแก่พี่น้องในการยืม-คืน นับเป็นข่าวดีเลยนะเนี่ย พี่น้องว่ามั้ยครับ..^^

Atr_Sci gals , nursing , เสี ้ยวหนึ่งของเดือน , ...Ummah , หลานจุฬา , แค่ปีกยุง , ก้อนดิ น. . , แสงจันทร์ , bubo , Dandelion

และที่ขาดไม่ได้คือ ทีมงานอันนูรและทีมงานเย็บเล่มทุกคน

ร่ วมส่งคาถาม หรื อพูดคุยกันได้ ที่ annur_psu@hotmail.com


ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2553  
ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2553  

ติชมได้ครับ