Page 1


หากต้นไม้...มีชีวิต?


บก. ฮึ่มม อัสลามูอาลัยกุมพี่นอ้ งทุกๆคน มาฉบับนี้หลายๆคนคงงงกันว่า “อะไรกันนี่ มนุษย์ต่างเดา งั้นเร้อออ ” ใช่แล้ว บก .เองก็เพิ่งเดาไปกับ ข้อสอบไปหมาดๆนี่เอง อุอุ การ “เดา”ข้อสอบนี่ก็เป็ นแค่เรื่ องเล็กๆน้อยๆ ถ้าเอาไปเทียบกับ การ “เดา” สิ่ งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ใช่แล้ว ผมหมายถึงอย่างที่ทุกท่านที่อ่าน คงจะ “เดา” กันออก สิ่ งที่ว่านี่ไม่ใช่ว่าจะ “เดา” เอากันสุ่มๆมัว่ ๆนะ มัน ต้องมีหลักฐานที่ชดั เจน บอกได้เลยว่า “เดา” พลาดทีนี่อยากร้องไห้ ไป ตลอดกาลเลยทีเดียวเลยล่ะ เอาล่ะ มาถึงตรงนี้ใครยัง “เดา” ไม่ออกล่ะก็ ส่งเมล์มาถามเองละกันเดี๋ยวผม “เดา” ในความคิดผมให้ ( เมล์ไหนก็ ได้ที่เจอในเล่ม โอเค้! ) หมดหน้ากระดาษแล้วผมไป “เดา” ต่อละกันว่าจะทําไรต่อดี วัสลามฮ้าฟฟฟ


MAIN COURSE การเสี่ ยงทาย

3

ARTICLE แด่..เหล่าดอกไม้ของอัลลอฮฺ หวัง...อะไร ? ชีวิต!!! ว่าด้วยเรื่ องของ...หัวใจ ลําพังเนื้อก้อนหนึ่งที่ถูกเรี ยกว่า >> “หัวใจ”

6 8 10 12 14

HEALTHY “ ดวงตาเป็ นหน้าต่างของหัวใจ ”

18

ระยะสุ ดท้าย

22

ยาย กับ หลาน (ข้างบ้าน)

25

STORY

GAME เกม Game เกมมมมมมม......บึ้ม

30

ข่าวโลกมุสลิ ม หากไม่อยากให้นมาซบนถนน ก็ตอ้ งอนุญาตให้สร้างมัสยิดใหม่ มุสลิมอิหร่ านโวย ละครบิดเบือนอิสลาม เหยือ่ การก่อการร้ายของสหรัฐ พยายามจะดําเนินคดีกบั รัฐบาลสหรัฐ แผนสันติภาพของยิวไซออนิสต์ เดนมาร์ กจับผูต้ อ้ งสงสัยวางแผนโจมตี นสพ.แสบ ดูหมิ่นท่านนบี

32 32 33 33 33

ไม่เป็ นอย่างที่...คิด

34


การเสี่ ยงทาย (ภาษาอาหรับ : ‫ استخارة‬/อิสติคอเราะหฺ / หรื อ ‫اخذ‬ ‫ الخيزة‬/อัคซุ อัลคีเราะหฺ /; ภาษาอังกฤษ: divination) คือการใช้วิธีการบางอย่าง เพื่อ ช่วยในการตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่ตนเองลังเล โดยอาจจะเชื่อว่า ผลลัพท์ของการเสี่ ยงทาย นั้น มาจากการชี้นาํ ของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือ

มนุษย์ต่างเดา …4

ศาสนาอิสลามได้บญั ญัติหา้ มการเสี่ ยงทาย เนื่องจากว่า มันเป็ นสิ่ งที่งมงาย ที่ชกั นํามนุษย์สู่ความหลงผิด อัลลอหฺ ได้ตรัสว่า {5:3} ได้ ถูกห้ ามแก่ พวกเธอแล้ ว ซึ่งสั ตว์ ที่ตายเอง และโลหิต และเนื้อสุ กร และสั ตว์ ที่ ถูกเปล่ งนามอื่นจากอัลลอหฺ ยามที่(เชือด)มัน และสั ตว์ ที่ถูกรัดคอตาย และสั ตว์ ที่ถูกตี ตาย และสั ตว์ ที่ตกเหวตาย และสั ตว์ ที่ถูกขวิดตาย และสั ตว์ ที่ถูกสั ตว์ ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเธอเชือด และสั ตว์ ที่ถูกเชือดบนแท่ นหินบูชา และการที่พวกเธอเสี่ ยง ทายด้ วยไม้ ติ้ว เหล่ านั้นเป็ นการละเมิด ... {5:90} บรรดาผู้มีศรัทธา ! อันที่จริงสุ รา และการพนัน และแท่ นบูชายันต์ และการ เสี่ ยงทายด้ วยไม้ ติ้วนั้นเป็ นสิ่ งโสมมอันเกิดจากการกร ะทาของชัยฏอน ดังนั้นพวก เธอจงห่ างไกลจากมันเสี ยเถิด เพื่อว่ าพวกเธอจะได้ รับความสาเร็จ

ก า ร เ สี่ ย ง ท า ย


การเสี่ ยงทายด้วยดุน้ ไม้ที่เหลาคล้ายลูกธนูสามดุน้ ดุน้ แรกมีเขียนว่า "พระเจ้าของฉัน บัญชาฉัน " ดุน้ ที่สองเขียนว่า "พระเจ้าของฉันทรงห้ามฉัน " ดุน้ ที่สามไม่เขียนอะไรสักอย่าง พวกชาวอาหรับในสมัยนั้น เมื่อต้องการจะเสี่ ยงทาย ก็จะหยิบเอาไม้ติ้วขึ้นมา ถ้าหากจับได้ดนุ ้ ที่ ไม่มีขอ้ เขียน ก็จะทําต่อไปจนกระทัง่ จะจับได้คาํ ว่า "พระเจ้าของฉันบัญชาฉัน " เมื่อนั้นก็จะทํา กิจการที่ใจอยากทํา หรื อถ้าจับได้ไม้ที่มีคาํ ว่า "พระเจ้าของฉันทรงห้ามฉัน" ก็จะไม่ทาํ กิจการอัน นั้น การเสี่ ยงทายด้วยไม้ตวิ้

แทนการเสี่ ยงทายดังกล่าว ท่านนบีมุฮมั มัด (ศ) ได้ สอนให้ศรัทธาชนขอจากอัลลอหฺ โดยตรง โดยให้ทาํ นมาซ อิสติคอเราะหฺ และขอดุอาอ์ให้พระองค์ทรงบันดาลให้สิ่งที่ เขาต้องการนั้นเป็ นจริ งขึ้นมา หากสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งที่ดีสาํ หรับ เขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หรื อบันดาลอย่าให้สิ่งนั้น เกิดขึ้น หากสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งที่เลวร้ายสําหรับเขาทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า โดยที่ศรัทธาชนจะมอบหมายกิจการ ต่าง ๆ ของตนแด่อลั ลอหฺ ให้พระองค์เป็ นผู ้ ทรงจัดการให้ http://www.siamic.com/

มนุษย์ต่างเดา …5

ที่อลั กุรอานกล่าวถึงนั้น เป็ นเพียง ตัวอย่างหนึ่ ง นอกจากนี้ยงั มีการเสี่ ยงทาย ด้วยวิธีอื่น ๆ อีกมากมายหลายอย่าง เช่น การเสี่ ยงทายด้วยการอ่านทราย อ่านรอยเท้า นกหรื อสัตว์ ไม้เซี ยมซี ไม้ปวย ไม้คู่ หรื อ ไพ่ ซึ่ งล้วนแล้วถือว่าเป็ นความผิดทั้งสิ้ น เพราะเป็ นความลุ่มหลงงมงาย และเป็ นการ อ้างว่าได้รับอํานาจหรื อการชี้นาํ จากพระผู ้ เป็ นเจ้า ร่ องรอยการบัญญัติหา้ มไม่ให้เสี่ ยง ทายและทํานายทายทักนี้ ยังมีให้เห็นในคัมภีร์พระธรรมเดิม (พระราชบัญญัติ 18: 10-13)


แด่..เหล่าดอกไม้ของอัลลอฮฺ อัลฮัมดุลลิ าฮกับอีกหนึ่งความเมตตาของพระองค์ ผู้ ทีม่ ากเหลือล้นด้วยความเมตตาและผูท้ รงให้ กับวันนี้ วันทีเ่ ราเป็นหนึ่งในผูถ้ ูกเลือกให้มารวมตัวกัน ณ ทีน่ ี่ เวลานี้ ทีๆ่ เต็มไปด้วยความตัง้ ใจของเหล่าอุมมะห์บน เส้นทางนี้ เส้นทางการแสวงหาความรู้ สูก่ ารพัฒนาและ ขัดเกลาตัวเองไปในหนทางของพระองค์ เพื่อเป้าหมาย สูงสุดของทุกลมหายใจนั ่นคือ การได้รบั ควา มพอ พระทัยและความโปรดปรานจากพระองค์... อุคตีผเู้ ป็นทีร่ กั ของอัลลอฮทุกท่าน...พวกเธอช่างเป็น ผูท้ มี่ เี กียรติยงิ่ เธอได้รบั เกียรติในการครอบครอง ของขวัญอันล้าค่าจากพระองค์ นั ่นคือ อิ สลาม อันเป็น ศาสนาทีใ่ ห้เกียรติสตรีในทุกรูปแบบ และไม่มศี าสนาใด ให้เกียตริสตรีมากกว่านี้อกี แล้ว ดังนัน้ ..อุคตีทงั ้ หลาย อย่าลืมนะว่า เธอคือคุณค่า อันสวยงามยิ่ งที่อิสลามได้มอบให้ เธอคือ ดอกไม้ผใ้ ู ห้ร่มเงาและสีสนั แก่สงั คม

มนุษย์ต่างเดา …6

เธอ คือ ความหวังที่สงั คมกาลังรอการเยียวยา .. เพียงพอแล้วที่ สภาพความเลวร้ายของสังคม ณ ตอนนี้ เราต้องลุกขึน้ มาปฏิบตั ภิ ารกิจอันยิง่ ใหญ่ นั ่น คือ การเชิญชวนสูส่ จั ธรรมของอิสลาม จะมีหน้าทีไ่ หน อีกเล่าทีจ่ ะมีเกียรติยงิ่ ไปกว่าหน้าทีเ่ หล่านี้ จะมีการงาน ใดอีกเล่าทีจ่ ะทาให้เราภูมใิ จมากยิง่ ไปกว่างานของ บรรดานบีและรอซูล ในการนาเสนอสัจธรรมสูป่ ระชาคม


โลก ประชาชาติอสิ ลามกาลังรอความหวังจากพวก เจ้า และเจ้าคือหนึ่งในบรรดาผูท้ ถี่ ูกเลือก และนั ่น คือเกียรติอนั ยิง่ ใหญ่ทพี่ ระองค์ทรงมอบให้ อุคตีทงั ้ หลาย .. ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราต้องกระทา อะไรสักอย่าง(Do something)เพื่ออิสลามอันเป็นที่ รักของเรา เริม่ ด้วยการสถาปนาอิสลามขึน้ ในหัวใจ ตัวเอง และค่อยขยายๆสูค่ นรอบข้าง จงพยายาม อย่างสุดความสามารถตามแบบฉบับของตัวเอง และจงพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกๆ ด้าน และจงใช้มนั ไปในหนทางของอัลลอฮ จง ทางานต่อไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของลมหายใจ จงอดทนและยาเกรง แท้จ ริงพระองค์จะไม่ทอดทิ้ง ผูท้ ชี่ ว่ ยเหลือพระองค์อย่างแน่นอน

มนุษย์ต่างเดา …7

แท้จริง เราย่อมรูด้ วี า่ หัวใจมนุษย์นนั ้ ช่างอ่อนแอ ยิง่ เราจึงต้องหมั ่นขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เท่านัน้ ทีจ่ ะทาให้หวั ใจของเราหนักแน่นต่อ เป้าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ ขอพระองค์ทรงทาให้การงาน ของพวกเราทุกคนมีความบริสทุ ธิ ์ใจเพื่อ พระองค์ ขอพระองค์ทรงตอบรับในทุกการงาน ของพวกเราและขอให้เราได้ทางานในสิง่ ทีพ่ ระองค์ ทรงพอพระทัยด้วยเถิด


หวัง...อะไร ? : ละออง ฝุ่ น

มนุษย์ต่างเดา …8

เคยแปลกใจนะ...ว่ามีเหตุผลอะไรที่ ทําให้คน ๆ หนึ่งยอมทุ่มเทเสี ยสละสิ่ งที่มีอยู่ ต่าง ๆ ทั้งแรงกาย แรงใจ หรื อทรัพย์สินให้กบั ใครสักคนอย่างมากมาย โดยที่เจ้าตัวเองก็ดูจะ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจจากการสู ญเสี ยสิ่ งเหล่านั้น ไปเสี ยเลย ตามจริ งก็ไม่ได้มองว่าสิ่ งเหล่านั้น เป็ นเรื่ องไม่ดี หรื อไม่สมควรอะไรหรอกนะ เพียงแต่เชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่ลึกหนากว่านั้น เพราะดูจะไร้เหตุผลเสี ยเหลือเกินที่คนสองคน ที่ไม่มีใครเหนือกว่าใครสักเท่าไหร่ ในสภาพ ของความเป็ นมนุษย์ผทู ้ ี่ถูกสร้างในสภาพ ที่ อ่อนแอจะยอมทําอะไรให้กนั ได้มากถึงระดับ หนึ่ง - เช่นนี้ ชีวิตหนึ่ง อาจมีคาํ ตอบให้กบั ตัวเอง จากการกระทําดังกล่าวเพียงแค่ว่า อยากให้เขา

ดีกบั เราเป็ นการตอบกลับ แม้ว่าคําตอบนี้ฟังดู แล้วช่างเป็ นเหตุผลที่บาดใจไปหน่อย แต่ก็ ต้องยอมรับล่ะว่า มีมนุษย์จาํ นวนไม่นอ้ ยที่คิด แบบนี้ !!! เพราะรักที่เต็มไปด้วยความหวัง เช่นนี้ จึงก่อเกิดแรงบันดาลใจอย่างมากมาย ให้กบั อีกฝ่ ายอย่างไม่จบไม่สิ้น เพียงเพื่อหวัง ว่าเมื่อไหร่ เขาจะทํากับเราบ้าง หรื อเมื่อไหร่ เขาจะรักเรา ดีกบั เราตอบ ฟังดูแล้วเหมือนไม่ ค่อยจริ งใจมั้ย...? รักที่ต้ งั อยูบ่ นความคาดหวัง ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน... ขณะเดียวกัน ก็ยงั มีอีกความรู ้สึก หนึ่งของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แฝงตัวอยูใ่ นส่ วน ลึกของการกระทําเหล่านั้น นัน่ คือ ความ ต้องการที่จะให้พี่นอ้ งของเราใกล้ชิดศาสนา และเข้าใกล้อลั ลอฮฺ มากขึ้น ทําไปเพื่ออยาก


เห็นความเปลี่ยน แปลงในตัวเขาที่ดีข้ นึ นัน่ เป็ นความปรารถนาดีที่เรามีให้พี่นอ้ งคนหนึ่ง (หรื อสักคน) แต่หากความปรารถนาดีดงั กล่าว ไม่ได้ต้ งั อยูฐ่ านของการตะวักกัล (แต่กลับ ตั้งอยูบ่ นความเป็ นมนุษย์ของผูห้ นึ่ง ) ล่ะ เรา จะไม่ผิดหวังหรอกหรอ เมื่อเขายังเหมือนเดิม เขายังละทิ้งพฤติกรรมอัน หยาบกระด้าง แบบเดิม ๆ ไม่ได้ บทสรุ ปของเรื่ องราวเหล่านั้น หลาย ต่อหลายครั้งที่มนั ได้นาํ มาซึ่ งความรวดร้าว ทางจิตใจให้กบั เหยือ่ ทางความคิดเช่นนั้นอย่าง มากมายด้วยกัน เราลองปรับเปลี่ยนมุมองทาง ความคิดของเรา ลองมอบความรักให้กบั พี่ น้องหรื อคนรอบข้างของเรา ให้เป็ นรักที่ ไม่ได้ ปนเปื้ อนด้วยความคาดหวังในตัวบุคคล รักที่ ไม่มีการคาดหวังต่อกัน เพราะหากเป็ นเช่นนั้น สักวันความรักความหวังดีที่เรามอบให้มนั ก็ จะค่อย ๆ ลด และหมดลงในที่สุด ในวันที่เรา รับรู ้ได้แล้วว่าเขาไม่สามารถเป็ นในสิ่ งที่เรา

อยากให้เป็ น ทําในสิ่ งที่เราอยากให้ทาํ ได้ แต่ ผู ้ ที่เราควรตั้งความหวังไว้คือ อัรเราะหฺ มาน ผูท้ ี่ ความเมตตาการุ ณย์จากพระองค์มีให้อย่างไม่มี ที่สิ้นสุ ด ควรคาดหวังว่าพระองค์จะเมตตาเขา และขัดเกลาเขาให้บริ สุทธิ์ และได้เลือกเขาให้ เป็ น 1 ในบรรดาผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จ หมัน่ ดุอาอ์ให้เขา เพราะนัน่ คือความตั้งใจของคน ๆ หนึ่งที่อยากได้อะไรสักอย่าง คือจุดเริ่ มต้นของ ความต้องการ เมื่อใดที่เรามัน่ ใจมากพอแล้วว่า เรา รักพี่นอ้ งของเราด้วยความบริ สุทธิ์ใจจริ ง ๆ เมื่อนั้นก็จงขอให้อลั ลอฮฺ ทรงเป็ นพยาน ว่าเรา นั้นรักเขาเพื่อพระองค์อย่ างแท้จริ ง และจงขอ ต่อให้พระองค์ ให้พระองค์ทรงรวมเราไว้ ด้วยกัน ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ขอให้พวกเรา ได้พบกันในที่ ๆ ไม่มีการจากกัน ไม่มีความ เศร้าเสี ยใจ ณ ที่นนั่ สวรรค์ของพระองค์ - อิน ชาอัลลอฮฺ

“ แท้ จริง เจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่ผ้ทู ี่เจ้ารักได้ ”

มนุษย์ต่างเดา …9

(อัล-เกาะศอศ 28:56)


ชีวิต!!! >> iBnu jAbal

กว่าจะก้าวผ่านมาถึงวันนี้ หลายชีวิตยังคงนึกเสียดายกับการใช้ชีวิต ที่ไม่รู้จัก คุณค่า ของชิวิต หลายชีวิต พยายามค้นหา เจ้าของชีวิต วิถีชีวิต และ สัจธรรมแห่งชีวิต บางคนค้นพบ แต่ต้องพยายามอย่างสุดชีวิต บางคนต้องแลกด้วยชีวิต เพื่อความจริงของชีวิต

มนุษย์ต่างเดา …10

บางคนหมดสิ้นชีวิต ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิต และใครกันเล่าคือเจ้าของชีวิต บางคนรู้ บางคนทราบเป็นอย่างดี ว่าชีวิต มีสัจธรรมเป็นเช่นไร แต่ก็น่าเสียดาย ที่เค้าเองไม่ต้องการชีวิตแบบนั้น ............


นานเท่าไหร่แล้ว กับการเดินทางของชิวิต และจะอีกซักกี่นานเท่าไหร่ ที่ชีวิตยังคงต้องเดินทางต่อไป ไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางชิวิตของตน จะอีกยาวไกลแค่ไหน ............ หากวันนี้ ชีวิต ตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางบนเส้นทางทั้งหมดของชีวิต เราคงยังมีอีกครึ่งชีวิต ที่สามารถกาหนดเส้นทางเดินให้มนั ได้ แต่หากว่า วันนี้ชีวิต เดินทางมาถึงปลายเส้น ของเส้นทางชีวิต อาจจะยังไม่สาย ที่จะแก้ไขชีวิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ เจ้าของชีวิต ถ้าโอกาสของชีวิต หมายถึง ทุกๆลมหายใจที่สูดเข้าออก ........... ไม่ ไม่มีใครรู้ได้ ว่าชีวิตเดินทางมาถึงจุดใดแล้ว บนเส้นทางชีวิต หากแต่จุดที่ชีวิต ยังคงดาเนินอยู่ ต้องการ และจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องดีกว่า ต้องดีที่สุด และตรงตามเป้าหมายชีวิต เพราะทุกชีวิต ต้องรับผิดชอบ กับทุกๆก้าวเดินที่ใช้ชีวิต

มนุษย์ต่างเดา …11

ดังนั้น แม้อีกเพียงเสี้ยววินาที ที่มีโอกาสครอบครองชีวิต จงทาความรู้จักกับชีวิต และตั้งใจกับการใช้ชีวิต จงอดทน และบากบั่น เพื่อกลับไปหา "เจ้าแห่งชีวิต" ด้วยชีวิตที่ดีที่สุด


ว่ าด้วยเรื่องของ...หัวใจ From..ใต้ร่มเงาอิสลาม

มนุษย์ทุกคนจะต้องต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อขัดเกลาจิตใจให้บริ สุทธิ์ เนื่องจากมันเป็ นกุญแจ อันแท้จริ งที่จะไขไปสู่ การประพฤติที่ถูกต้องเหมาะสมในชีวิตของโลกนี้ และจะได้รับความ โปรดปรานจากอัลลอฮ และสวนสวรรค์ในโลกหน้า มีเครื่ องหมายมากมายที่สามารถสังเกตได้ ว่าหัวใจนั้นบริ สุทธิ์ดีงามหรื อไม่ ท่านอิบนุ อัลก็อยยิม ได้สาธยายไว้ว่า 1. ผูท ้ ี่ตระหนักดีว่าชีวิตของเขาเป็ นคนแปลกหน้าใน

โลกนี้ เขาจะต้องรี บเดินทาง เขาไม่สามารถรอคอยที่จะ ถึงที่พกั อาศัยของเขาในโลกหน้าได้ 2. คนที่เขาว้าวุ่นใจทุกครั้งที่เขาทําความผิด

จนกว่าเขา

จะได้เตาบัตตัวอย่างสมบูรณ์แล้วต่ออัลลอฮ(ซบ.) 3.ถ้าผูใ้ ดพลาดจาการอ่านอัลกุ รอานและซิ กรุ ลลอฮเป็ น

ประจําทุกวัน เขาจะรู ้สึกไม่สบายใจและอยูไ่ ม่เป็ นสุ ข ยิง่ กว่าการที่เขาสู ญเสี ยทรัพย์สินเสี ยอีก 4.หัวใจที่แสวงหาความพึงพอใจจากการอิบาดะห์

ต่ออัลลอฮ มากยิง่ กว่าการพึงพอใจจากการกินและดื่ม 5.เมื่อผูใ้ ดเริ่ มนมาซ

ความกังวลและความหนักใจใน

มนุษย์ต่างเดา …12

เรื่ องราวต่างๆของโลกนี้ได้มลายหายไป 6.ความกังวลและความห่วงใยอย่างเดียวของเขา

เป็ น

เรื่ องที่เกี่ยวกับอัลลอฮและการกระทําต่างๆเพื่อพระองค์


7.เขาจะระมัดระวังและเอาใจใส่ อย่างมากที่จะไม่ให้เวลาสู ญเสี ยไปอย่างไร้ประโยชน์

ยิง่ กว่า

คนที่หิวกระหายละโมบในทรัพย์สิน เวลาเป็ นกุญแจดอกหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้มนั เพื่ออิบาดะห์ ต่ออัลลอฮ แต่น่าเสี ยดาย ที่บ่อยครั้งเหลือเกินที่อลั ลอฮได้ประทานเวลาว่างแก่ผคู ้ น แต่พวกเขา ไม่มีความคิดที่จะใช้มนั ให้เกิดคุณค่าได้อย่างไร ดังนั้น พวกเขาจึงสู ญเสี ยมันไปอย่างง่ายดาย 8.ผูท ้ ี่เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อความถูกต้องในการกระทําของเขา มากกว่าการทําให้มนั

เสร็ จๆไปเท่านั้น

~~ เพราะหัวใจแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้คนผูน ้ ้ นั มีจิตใจที่สงบ

ดีงาม และยอมจํานน โปรด

ระลึกและนึกถึงวันนั้น.. “วันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อาํ นวยประโยชน์ได้เลย เว้นแต่ผมู ้ าหาอัลลอฮด้วย หัวใจที่สงบ บริ สุทธิ์” (อัชชุอะรอ์:88-89) Allah looks not at how you look, but what is in your heart

มนุษย์ต่างเดา …13

Shababul amaniyaat


ลาพังเนื้อก้อนหนึ่งที่ถูกเรียกว่า>> “หัวใจ” โดย...ผ้าขีร้ ิ้ว

คือ...ศูนย์รวมความรู้สึกนึกคิดต่างๆทั้งรัก โลภ โกรธ หลง เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวที่สุด นั่นคงเป็นลักษณะหัวใจของคนทั่วๆไป แต่สาหรับมุอฺมินแล้วจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนั้น คือ “ตักวา” ถ้าแปลกันง่ายๆตามตัวเลยก็คือ “ความยาเกรง” เกรงกลัวต่อผู้ทรงสร้างมันขึ้นมา น่าทึ่ง ! ไม่ใช่เล่นนะ ลาพังแค่เนื้อก้อนเล็กนิดเดียวแถมยังไม่มีกระดูกยึดไว้อีก แต่กลับมีอิทธิพลมากมาย เกินคณา เชื่อว่าพี่น้องคงได้เรียนชีววิทยากันมาบ้างแล้วตอนมัธยม เป็นที่รู้กันว่า หัวใจมีหน้าที่ ในการฉูบฉีดเลือด มีเรื่องประหลาดอยู่อย่าง หัวใจจะรับเลือดเสียจากทุกส่วนของร่างกายไป ฟอกให้สะอาด แล้วส่งกลับแต่เลือดที่ดีเพื่อที่ระบบจะได้นาไปไหลเวียนเพื่อเลี้ยงส่วนอื่นๆต่ อไป จากอวัยวะที่ตายไปแล้วก็กลับมามีชีวิตดังเดิม เหมือนดอกไม้เหี่ยวเฉารอวันตายแต่พอมีน้ามาร ดก็กลับฟื้นคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น มนุษย์ต่างเดา …14

นับเป็นความโปรดปรานจากอัรเราะฮฺมานเสียจริงที่ทรงมอบแก่บ่าวผู้ต่าต้อยอย่างเราๆ การที่พระองค์ประทานร่างกายที่สมบู

รณ์เพรียบพร้อมแก่เรานั้นก็เพื่อที่จะให้เราๆท่านๆ

ประกอบการอิบาดัตต่อพระองค์และภักดีต่อพระองค์ “และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์เพื่ออื่น


ใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า” (อัซซาริยาต:56) รวมทั้งปฏิบัติและละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรง ใช้ “พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่ง ซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสาหรับมวลมนุษยชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติในสิ่งที่มิชอบและศรัทธาต่ออัลลอฮฺ” (อาละอิมรอน:110) วัตถุประสงค์แห่งการสร้างและหน้าที่ในการเป็นประชาชาติตัวอย่างถูกกาหนดไว้ แก่เราแล้ว ด้วย ภาระอันหนักอึ้งที่เราวางมันไว้บนบ่าในขณะที่เราเองไม่สามารถแบกรับมันไว้ได้ทั้งหมด เมื่อเรา ทามันเสร็จและงานออกมาไม่ดีตามที่ได้คาดหมายไว้ เราก็จะเสียใจ “อัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับชีวิต หนึ่งชีวิตใด นอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้น (อัลบากอเราะฮฺ:286) พึงทราบไว้ เลยว่า พระองค์จะไม่ทรงมอบหมายการงานใดๆเกินความสามารถของเราอย่างแน่นอน แล้วเรา จะยังกลัวอะไรอีก!

ยอมรับกันไหมว่า เรายังขาดดความอิคลาส(บริสุทธิ์ใจ)ในการทางานหรือแม้กระทั่งการ เรียนของเราเองก็เหอะ เราทาไปเพียงเพื่อหวังให้ได้รับคาชม หวังในเกียตริยศ หวังในทรัพย์สิน หวังใน... แต่ไม่ได้หวังในผลตอบแทนที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ แล้วการงานของเราจะยังมี ประโยชน์อันใดล่ะ จริงมั้ย...?

มนุษย์ต่างเดา …15

แปลก! ในบางครั้ง บางทีเราก็ทุ่มอย่างสุดตัวทั้ง แรงกายแรงใจเพื่องานสักชิ้น หรือหลายชิ้น แต่ที่แปลกกว่า นั้นก็คือการงานเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่ตอบรับ หรือมีค่าใดๆ ณ ตาชั่งของพระองค์ เลยจริงๆ ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น ? ทั้งๆที่เรา ทางานก็เพื่อศาสนาของอัลลอฮฺ ถ้ายังไม่รู้คาตอบ ก็ลอง มองลงไปที่อกด้านซ้ายแล้วถามสิ่งที่กาลังเต้นอยู่สิว่า “เจ้า เต้นเพื่อใคร หรือเพื่ออะไร กันแน่!” ใช่แล้ว การงานของเรา ไม่เป็นที่ตอบรับก็เพราะจังหวะหัวใ จเราไม่ได้เต้นไป เพื่อ พระองค์ เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่เต้นไปเพื่ออะไรบ้างล่ะ เพื่อครอบครัว เพื่อกลุ่ม เพื่อชมรม เพื่อองค์กร หรือเพื่อเธอ ...!


“เมื่อหัวใจมีความรักต่ออัลลอฮฺและบริสุทธิ์ ใจต่อพระองค์เพียงผู้เดียว ย่อมจะไม่ถูกทดสอบให้รัก ผู้อื่นนอกจากพระองค์ด้วยซ้า นับประสาอะไรกับการ ใคร่หลงงมงายอยู่ในความรัก และเมื่อถูกทดสอบให้ตก อยู่ในการน่าหลงรักคนอื่น นั่นแสดงว่าเป็นเพราะการ บกพร่องในความรักที่มีต่อพระองค์ ” ( ชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ )

โหย...ที่แท้ก็เป็นเพราะเราบกพร่องต่อหน้าที่ ที่มีต่ออัลลอฮฺ เราหลงลืมพระองค์! อัซตัฆฟิรุลลอฮฺ!!! อย่าลืมสิว่า ! การทางานของหัวใจนั้นอยู่ นอกอานาจจิตใจ ไม่อาจบังคับหรือสั่งใช้ได้ ถึงแม้จะ เป็นส่วนที่อ่อนที่สุด แต่ก็กลับสร้างปัญหาได้มากที่สุด เช่นกัน จะทาอย่างไรดีกับก้อนเนื้อที่ชื่อ “กอลบุน”นี้ เอาล่ะ !... เรามาจับ กอลบุน ใส่อิหม่าน กัน เถอะ ต่อให้อยู่ในสภาพไหน สถานใด กอลบุ นก็รุ้แล้ว ล่ะว่า “จังหวะหัวใจนี้..เต้นเพื่อใคร”

มนุษย์ต่างเดา …16


มนุษย์ต่างเดา …17

DN N


“ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ” [ By Art – Sci gals ] อัสลามมูอาลัยกุมค่ะ เพื่อนๆชาวอันนูร ทั้งหลาย สบายดีกันไหมคะ Art – Sci gals เชื่อว่าเพื่อนๆคงกาลัง เครียดกับการเตรียมตัวสอบกลางภาคกันอยู่แน่เลยใช่ไหม คะ แล้วเพื่อนๆมีวิธีการอ่านหนังสือยังไงเอ่ย ฉบับนี้พวก เราไม่ได้มานาเสนอวิธีการอ่านหนังสือให้จาหรอกนะคะ แต่พวกเราจะนาเสนอเกี่ยวกับวิธีการถนอมสายตากั นค่ะ ซึ่งเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยนะคะ วิธีนี้คิดค้นขึ้นโดยจักษุ แพทย์ชาวอเมริกัน ชื่อว่านายแพทย์ วิลเลียม เอช . เบตส์ (ค.ศ. 1860-1931) มีอยู่ด้วยกัน 7 ท่า ก็คือ ท่าที่ 1 “ครอบดวงตา” โค้งอุ้งมือทั้งสองครอบดวงตาไว้เฉย ๆ ระวังอย่าให้อุ้งมือกดทับดวงตา นึกถึง บรรยากาศที่ผ่อนคลาย เช่น วันพักผ่อนสุดสัปดาห์ตามป่าเขาหรือชายทะเล อยู่ในท่านี้สัก 10 นาที ท่าที่ 2 “สร้างจินตภาพ” ต่อจากท่าที่ 1 ยังคงครอบดวงตาอยู่ พร้อมสร้างจินตภาพว่าตนเองกาลังมอง วัตถุบางอย่างที่มีสีสันสดใส มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจน เช่น มองเห็นดอกเบญจมาศสีเหลืองสวย เห็น กลีบดอกแต่ละกลีบละเอียดชัดเจน สายตาที่คมชัดจากจินตนาการของเราเองจะช่วยเยียวยาสายตาจริง ๆ ของเราได้เป็นอย่างดี ท่าที่ 3 “กวาดสายตา” มองแบบไม่ต้องจ้อง ( คนสายตาสั้นมักจ้องและเขม้นตา ) กวาดสายตาไปต าม วัตถุที่อยู่ไกล ๆ ทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง ทาให้ตาของเราได้ผ่อนคลาย มนุษย์ต่างเดา …18

ท่าที่ 4 “กะพริบตา” ฝึกนิสัยให้กะพริบตา 1-2 ครั้ง ทุก ๆ 10 วินาที จะช่วยให้แก้วตาสะอาดและมีน้า หล่อเลี้ยง โดยเฉพาะคนที่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์


ท่าที่ 5 “ โฟกัสภาพใกล้และไกล ” เหยียดแขนซ้ายไปให้ไกลที่สุด ตั้งนิ้วชี้มือซ้ายขึ้นเพื่อเป็นจุดโฟกัส ขณะเดียวกัน ตั้งนิ้วชี้มือขวาให้ห่างจากใบหน้าสัก 3 นิ้ว (7.5 ซม.) โฟกัสภาพที่แต่ละนิ้วสลับกันไปมา ทา บ่อย ๆ เมื่อโอกาสอานวย ท่าที่ 6 “ ชโลมดวงตา ” ตื่นนอนทุกเช้าใช้มือวักน้าชโลม ดวงตาด้วยน้าอุ่นสัก 20 ครั้ง สลับกับการวักน้าเย็นชโลม ดวงตาอีก 20 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เลือดหมุนเวียนมาเลี้ยง ดวงตาดีขึ้น การจบด้วยน้าเย็น ทาให้กล้ามเนื้อตาและหนัง ตากระชับไม่หย่อนยาน ก่อนเข้านอนให้วักน้าชโลมดวงตาอีก ครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้ชโลมด้วยน้าเย็นก่อนแล้วตามด้วยน้าอุ่น จะทาให้กล้ามเนื้อตาและหนังตาได้ผ่อนคลายก่อนเข้านอน ท่าที่ 7 “แกว่งตัว” ยืนแยกเท้าเท่ากับช่วงไหล่ แกว่งตัวไปมา จากซ้ายไปขวา ถ่ายน้าหนักตัวบนขาแต่ละข้างสลับไปมา สายตามองไปไกล ๆ แต่ไม่ต้องจ้อง ปล่อยให้จุดที่เรามอง แกว่งไปมาซ้ายขวาตามการแกว่งตัว ท่านี้จะทาให้ดวงตาได้ พักและมีการปรับตัวดีขึ้น ทาบ่อย ๆ เมื่อมีโอกาส เปิดเพลง คลอไปด้วยก็ได้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อน ๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ทั้ง 7 ท่านี้เราสามารถทาได้โดยใช้เวลา เพียงไม่นาน ซึ่งเพื่อน ๆ ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าจะเป็นการเสียเวลาอ่านหนังสือ ถ้าได้พักผ่อนตาบ้าง จะ ทาให้เราอ่านหนังสือได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะ วิธีของเบตส์นี้ได้รับการยืนยันจากจักษุแพทย์จานวนมากว่า อีกอย่างก็คือ การพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกาลังกายเป็นประจา และรับประทานอาหารให้ร่างกายได้รับ สารอาหารอย่างครบถ้วน รวมไปถึงการบารุงรักษาสายตา ก็จาเป็นต้องรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าเพิ่ม วิตามินเอให้กับร่างกายซึ่งทาได้ไม่ยาก เพียงบริโภคผักและผลไม้ให้พอเหมาะเป็นประจาทุกวัน

มนุษย์ต่างเดา …19

เป็นการฝึกดวงตาที่เป็นระบบช่วยรักษาสายตาคนไข้ได้เป็นจานวนมาก ส่วนที่มาของการมีสุ ขภาพที่สาคัญ


ส่วนอาหารที่บารุงสายตานั้นแหล่งอาหารได้มาจากวิตามิน A ซึ่งเราจะพบได้ในผลิตผลจาก สัตว์ เช่น ตับ , ไข่แดง , นม , น้ามันสกัดจากตับปลา หรือพืชที่มีสารสีเขียวจัด สีแสด สีเหลือง เช่น ผักบุ้ง , มะละกอ , ฟ„กทอง , ผักตาลึง , บร็อคโคลี่ , แครอท , มะม่วง และอีกมากมาย ทางที่ดีนะคะ ควร รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่โดยเฉพาะอาหารต่อไปนี้ ข้าวซ้อมมือ , ปลา , ตับ , เนื้อไก่ , ผักสดและ มนุษย์ต่างเดา …20

ผลไม้ รวมทั้งวิตามินต่าง ๆ ที่จาเป็นในการรักษาดวงตาด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ หวังว่า เพื่อน ๆ คงมีสุขภาพตาที่ดีกันถ้วนหน้านะคะ ขอให้โชคดีกับการสอบทุกคนเลยค่ะ วัสสลาม


มนุษย์ต่างเดา …21

DN


ระยะสุดท้าย >> @ บ้ า น ค รั ว “ทาไมวันนี ้ รถไฟมันเคลือ่ นช้ าอย่างนี ้ อิดอาด

เลย ”ชารีฟพูดจาหยอกล้ อกับ

ยืดยาดม่าทันใจจริงๆ” ชารีฟกาลังบ่นกับตัวเองเบาๆบนรถที แม่ของเขา พยายามทาตัวให้ กาลังมุ่งหน้ าพาเขากลับบ้ าน ที่จริงแล้ วรถไฟก็เคลือ่ นที่ด้วย

ปกติที่สดุ ทาเหมือนทุกทีที่เคย

ความเร็วตามปกติของมัน

ทาเป็ นประจาหรือเกือบจะแทบ

แต่ใจของชารีฟต่างหาก ที่

เคลือ่ นที่เร็วกว่ารถไฟ สองวันก่อนหน้ านี ้ขณะที่ชารีฟกาลังคุยกันเรื่อง

ทุกครั ้งที่มีโอกาส และทุกทีมะก็ จะหยอกกลับมาอย่าง

สัพเพเหระในวงสนทนากันอย่างออกรส ชัว่ อึดใจหนึง่ ชารีฟ

สนุกสนาน แต่ไม่ใช่ครั ้งนี ้ ชารีฟ

รู้สกึ ว่าตัวเองอารมณ์ดีเป็ นพิศษ พิเศษกว่าวันไหนๆ พิเศษ

รู้สกึ ว่าแม่ขรึมผิดปกติ น ้าเสียง

ผิดหูผิดตา เหมือนจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่าง แล้ ว

ก็เคล้ าไปด้ วยความเศร้ า

ความรู้สกึ อะไรบางอย่างก็ผดุ ขึ ้นมา แต่ชารีฟก็รีบปั ด

“ชารีฟ ตอนนี ้พ่อของ

ความรู้สกึ นั ้นแทบทันทีที่มนั เกิดขึ ้น หลังจากนั ้นไม่นานแม่

ลูกเข้ าห้ องไอซียู นอนหมดสติ

โทรมาบอกว่าพ่อไม่ค่อยสบาย กาลังจะพาไปโรงพยาบาล

อยู่ แต่หมอบอกว่าไม่เป็ นไร

เมื่อคืนขณะที่ชารีฟกาลังง่วนอยู่กบั อ่านหนังสือ

มาก ไม่ต้องเป็ นห่วง ”แม่ชารีฟ

เตรียมสอบในวันรุ่งขึ ้นอย่างใจจดใจจ่อ เสียงโทรศัพท์ก็ดงั

พูดจบ ก็ตดั สายทิ ้งไป ทิ ้งชารีฟ

แทรกขึ ้นมาสมาธิกระเจิงหมด ในใจชารีฟเกิดความรู้สกึ

ไว้ กบั ความเงียบ ปล่อยให้

อะไรบางอย่าง เป็ นความรู้สกึ เดียวกับที่เกิดขึ ้นเมื่อสองวัน

ความคิดของชารีฟประมวล

ก่อน ชารีฟกดปุ่ มรับสาย มันเป็ นโทรศัพท์จากแม่

วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเอา

มนุษย์ต่างเดา …22

“อัสลามูอลัยกุม ว่าไงครับแม่ มีอะไรหรือเปล่า จะโอนเงินมาให้ หรือครับ เงินที่ให้ คราวที่แ ล้ วยังใช้ ไม่หมด

เอง คิดไปต่างๆนานา ก่อนหน้ า นี ้ก่อนที่เขา


จะจากบ้ านมาไม่กี่วนั พ่อของ

“ทาไมมันช้ าอย่างนี ้ รู้งี ้น่าจะกลับกับรถตู้ดีกว่าเร็ว

เขาก็ยงั คุยเดินเหินได้ เป้นปรกติ

กว่าตั ้งเยอะ”ชารีฟยังไม่เลิก บ่นกับตัวเอง เพราะมันเป็ นสิง่

ยังขึ ้นต้ นมะม่วงเอาให้ ชารีฟไป

เดียวที่ทาได้ ณ ตอนนี ้ และทาให้ เขาได้ ผ่อนคลาย

กินที่มหา ’ลัย ไม่ มีทีท่าว่าจะ

ความเครียดลงได้ บ้าง สุดท้ ายก็ได้ แต่ทาใจ ปล่อยตัวให้ วิ่ง

ป่ วยแต่อย่างใด จะมีก็แต่อาการ ไปตามความเร็วของรถไฟ รถไฟขับพาชารีฟเคลือ่ นมุ่งไป ปวดเมือ่ ยตามประสาคนมีอายุ

ข้ างหน้ า แต่ความความทรงจากลับขับเคลือ่ นย้ อนกลับมา

และแล้ วชารีฟ ก็สลัดความคิดที่

ข้ างหลัง กลับมายังอดีตที่เขากั บพ่อเคยทาอะไรร่วมกัน

วนเวียนอยู่ในหัวออกไป

ฉากต่างๆผุดขึ ้นมาเรื่อยๆ บางความทรงจาแม้ เกือบเลือน

พยายามที่จะอ่านหนังสือสอบ

รางไปแล้ ว แต่ ณ วันนี ้กลับเด่นชัดที่สดุ เหมือนเกิดขึ ้นเมื่อ

ต่อไป แต่จะให้ สลัดอย่างไรก็ไม่

วาน ช่างมีความสุขอะไรเช่นนี ้ ฉากที่พ่อยกชารีฟน้ อยขึ ้นขี่

หลุด และมันก็ไม่ทนั เสียแล้ ว

คอแล้ วเดินไปตามท้ องทุ่งกว้ าง ฉากที่พ่อปรบมือแสดง

เพราะใจของเขาได้ เดินทาง

ความยินดีเมื่อเขาสามารถขี่จกั รยานได้ ด้วยตนเอง

กลับไปบ้ าน กลับไปหาพ่อของ

พ่อของชารีฟถือได้ ว่าเป็ นคนสูบบุหรี่จดั มาก จะ

เขตั ้งแต่วินาทีแรกที่ได้ ร้ ูข่าว “โอ้ ไปไหนจะทาอะไรต้ องมีบหุ รีคีบไว้ ที่มือตลอดเวลา แต่ก่อน พระผู้เป็ นเจ้ าโปรดช่วยบิดาของ

หน้ านี ้ไม่กี่ปีชารีฟขอ เขาให้ เลิกสูบ เพราะมันผิดต่อ

ข้ าพเจ้ าด้ วยเถิด”

หลักการของศาสนา เขาก็เลิกสูบแทบในทันที และไม่เคย

วันต่ อมาชารีฟรีบ แต่งตัวแต่เช้ า ไม่ใช่เพื่อไปยัง

ข้ องแวะอีกเลย ชา รีฟปลาบปลื ้มที่สดุ และก่อนหน้ านี ้ไม่กี่ วันพ่อเขาไปฝึ กอบรมกีรออาตีเพื่อไว้ สาหรับสอนเด็กๆ

ห้ องสอบ แต่เขากลับมุ่งหน้ าไป อ่านอัลกุรอาน แต่ยงั ไม่ทนั ได้ เริ่มสอนพ่อก็ล้มป่ วยไปซะ หาพ่อ พ่อที่นอนรออยู่ในห้ อง

ก่อน พักหลังมานี ้พ่อพัฒนาตัวเองขึ ้นเยอะมาก ปลื ้มใจ

ช่วยอะไรไม่ได้ แต่เขาก็ยงั อยาก กลับไปอยู่ดี’

“หมอครับผมเป็ นลูกชายครับ ผมขอเข้ าไปหาพ่อ หน่อยได้ ไหมครับ ”ชารี ฟพบตัวเองอีกครั ้งเมื่ออยู่หน้ าห้ อง ไอซียู

มนุษย์ต่างเดา …23

ไอซียู ถึงเขาจะรู้ว่ากลับไปแล้ วก็ จริงๆ


“ได้ เลยครับ เชิญครับ” ชารีฟค่อยๆผลักประตูออกไป เผยให้ เห็นร่างของพ่อทีละนิดๆจนกลายเป็ นภาพที่ สมบูรณ์ แต่พ่อไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมอีกแล้ ว มีสายห้ อยรโยงค์รยางค์เต็มไปหมด ชารีฟรู้สกึ สงสารพ่อมาก จากคนที่สามารถไปไหนมาไหนได้ ด้วยตนเองเป็ นที่พงึ่ ของ คนในครอบครัว มาวันนี ้แค่จะสูดเอาออกซิเจนเข้ าปอดก็ลาบากมาแล้ ว ต้ องมีเครื่องช่วยหายใจ ช่วยตลอดเวลา หมอบอกว่าพ่อเป็ นโรคไตวายเรื ้อรังระยะสุดท้ าย ทั ้งๆที่ก่อนหน้ านี ้พ่อไปตรวจ แล้ วที่โรงพยาบาลถึงสองครั ้งสองหน หมอเอ็กซเรย์ดกู ็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติทั ้งสองครั ้ง นี ้แหละ คือกฎกาหนดสภาวะของพระองค์ หากพระองค์ได้ ทรงกาหนดไว้ แล้ ว เก่งกล้ าแค่ไหน ยังไงก็หนี ไม่พ้น “พ่อครับ ผมกลับมาแล้ วนะครับ ผมกลับมาเยี่ยมพ่อครับ ”ไม่คาตอบจากผู้เป็ นพ่อ มี แต่รอยยิ ้มเล็กน้ อยเบาๆที่มมุ ปากเป็ นที่เข้ าใจว่าพ่อได้ รับรู้แล้ ว ชารีฟรู้สกึ ว่าพ่อดูสงบมากต่าง จากสภาพภายนอกมาก เหมือนกับพ่อไม่ต้องการอะไรแล้ ว โลกนี ้เพียงพอแล้ วสาหรับพ่อ พ่อมี เสบียงเพียงพอแล้ วสาหรับไว้ ใช้ ในโลกหน้ า โลกอันนิรันดร์ ชารีฟหันหลังเพื่อจะออกไปตามแม่ให้ มาดู พอกลับเข้ ามาอี กทีพ่อก็ได้ จากโลกนี ้ไป แล้ วอย่างสงบเงียบๆ ใบหน้ าเปี่ ยมล้ นไปด้ วยความสุข “แท้ จริงเรามาจากพระองค์ และยังพระองค์เท่านั ้นที่เราจะกลับไป”

มนุษย์ต่างเดา …24


หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย :

หลาน : ยาย : หลาน :

ยาย .. .ยาย หา ? ยายปีนี้ดูแก่มากเลยนะยาย .. .อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ ? เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ยายอายุ 50 ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังจะ 50 อยู่หรือเปล่า ไม่ได้นับ มานานแล้ว โห...ยาย ป่านนี้มันไม่เหลือ 9 ขวบแล้วหรอ...แล้วลูกเต้าไม่มีเหรอยายถึงมานั่ง คนเดียวเนี่ย มี... อ้าว...แล้วทาไมเค้าไม่มาด้วยล่ะ มีลูกชายสองคน คนหนึ่งอยู่ระยอง คนหนึ่งอยู่เชียงใหม่โน่น ไอ้คนหนึ่งมันจะให้ ยายไปอยู่เชียงใหม่...อีกคนหนึ่งจะให้ยายไปอยู่ระยอง..ตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะไป อยู่กับใคร ? โอ้โฮ...ยายนี่โชคดีจังเลย ลูกๆแย่งกันเลี้ยง โชคดีกะผีอะไรล่ะ...ก็ไอ้คนที่อยู่ระยอง...มันจะให้ไปอยู่เชียงใหม่ ไอ้คนที่อยู่ เชียงใหม่...มันจะให้ไปอยู่ระยอง เออ...ยาย..อย่าไปคิดมากเลย อายุปูนนี้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าโชคดีแล้ว

มนุษย์ต่างเดา …25

ยาย กับ หลาน (ข้างบ้าน)


มนุษย์ต่างเดา …26

ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน :

โอ๊ย...แข็งแรงที่ไหนกัน ตอนนี้กาลังแย่เลย แย่ที่ไหนยาย...ก็เห็นแข็งแรงดี เดี๋ยวนี้ยายมีอาการแปลกๆ เช่น นั่งๆ อยู่เนี่ย..ถ้าลุกขึ้นปุ๊บ...มันจะยืนทุกทีเลย เป็นอะไรไม่รู้ลุกแล้วยืนน่ะมันธรรมดานะยาย...ยายเคยเห็นคนล้มทั้งยืนไหมยาย ? ไม่เคย อยากเห็นไหม ? อย่าเลย...ยายแก่แล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากรู้อยากเห็นอะไร อ้าว...เป็นอะไรไปเหรอยาย ? สงสัยจะแก่ตัวมาก นั่งนานๆ แล้วมันจะมีปัญหา มันเป็นยังไงหรอยาย ? อีขาซ้ายนี่มัน...ชา แล้วขาขวาล่ะยาย ? กาแฟ ผมว่ายายต้องรีบไปหาหมอแล้วล่ะ ทาไมล่ะ ? ถ้าปล่อยไว้นานๆ มันจะเป็นโอวัลตินนะยาย อืม...แล้วพอยืนนานๆ นะ...ขาซ้ายมันจะปวด โอ๊ย...เป็นเรื่องธรรมดายาย อายุมากแล้วนี่มันก็ปวดสิ ไม่จริงหรอก...ขาข้างขวานี่ก็อายุเท่ากัน ...ไม่เห็นมันปวดล่ะ ? หลานเอ้ย ... จ้ะยาย ... คนเราจะประสบความสาเร็จต้องอดทน จ้ะยาย หลานเอ้ย ... คนเราจะประสบความสาเร็จต้องอดทน จ้ะยาย หลานเอ้ย .. .คนเราจะประสบความสาเร็จต้องอดทน .... โอ๊ย รู้แล้ว ... พูดซ้าซากอยู่นั่นแหละราคาญ


หลาน : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย : หลาน : ยาย :

หลาน : ยาย : หลาน : ยาย :

ไอ้หลาน .. .เอ็งนี่ช่างไม่มีความอดทนเอาซะเลย นี่เอ็งเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหม เชื่อสิยาย เขาบอกว่า ... ถ้าเราฆ่าไก่ ... เราจะเกิดเป็นไก่ ถ้าเราฆ่าวัว ... เราจะเกิดเป็น วัว ถ้าเราฆ่านก ... เราจะเกิดเป็นนก ยาย .. .เห็นทีผมจะต้องฆ่าคนซะแล้วยาย เออ .. .ยาย .. .ฉันจะเปิดร้านใหม่ล่ะยาย .. .ยายช่วยไปอุดหนุนฉันหน่อยนะ ยาย .. .ฉันอยากให้ยายไปอุดหนุนเป็นคนแรกเลย ... โอ๊ย...ไม่มีปัญหา .. .เรามันคนกันเอง เออ .. .ว่าแต่ .. .แกจะเปิดร้านอะไรล่ะ ร้านขายโลงศพจ้ะยาย อ้ายเวร...ปากไม่เป็นมงคล ...เอ็งจาไว้เลย ข้าจะไม่เหยียบเข้าร้านเอ็งจนวัน ตาย ถ้าถึงวันตายแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนนะยาย นี่ๆ ...ยายก็มีหลานชายอยู่คนหนึ่ง...กาลังเรียน ...เป็นเด็กดีเหลือเกิน ..กตัญญู ...เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดยาย ... พอยายจะเอาชามไปล้าง ... หลานชายมันเข้ามา ห้าม .. .มันบอกว่า " ยาย ... วันนี้เป็นวันเกิดยาย ... ยายอย่าล้างชามเลย ..." แหม .. .เป็นเด็กดีจริงๆเลยนะหลานยายเนี่ย เออ ... มันบอกกองเอาไว้ก่อน ... พรุ่งนี้ค่อยล้าง เอ้อ ยายต้องไปแล้วล่ะไอ้หนู อ้าว...ทาไมล่ะยาย ?? ต้องรีบไปล้างจาน ??

มนุษย์ต่างเดา …27

ยาย : ยาย : หลาน : ยาย :


5 นาทีผ่านไป

เล่าเรื่ องอะไรจ๊ะ

...นางฟ้ าให้ซินเดอ เรลลาขอพร

ซิ นเดอเรลลาคับ

ซิ นเดอเรลลา ขอให้ตวั เอง เป็ นแฟน

แล้วซิ นเดอ เรลลาก็ได้เป็ น แฟนกับเจ้าชาย

เจ้าชาย

แล้วรถ ฟักทอง อยูไ่ หน ล่ะจ๊ะ? ให้ลูกหมูสามตัวขายเอาไป

.......... ..

ซื้ อบ้านคับ!

มนุษย์ต่างเดา …28


น้าเป็ นช่าง ซ่ อมแอร์ จ๊ะ

น้าเป็ นช่างซ่ อมทีวี ใช่ม้ ยั คับ

น้าเป็ นช่าง

น้าเป็ นช่างแอร์ จ๊ะ

ต้องเป็ นช่างซ่ อมทีวี แน่แน่

ซ่ อมทีวีแน่

แล้วน้ามา ทําอะไรกับ

ก็ได้ๆ ยอมแล้ว น้าเป็ นช่างซ่ อมทีวี

มนุษย์ต่างเดา …29

แอร์ ล่ะ


เกม Game เกมมมมมมม......บึ้ม By:Lazy Square ย้าฮูว้ วว....เกมมาแล้ววววว ฉบับนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อย จาก เกมจับถูกที่หลายๆคนอาจจะ “เบื่อ” เพราะหายังไง้ก็หาไม่เจอ เลยกลายเป็ นเกม เปิ ดหาเฉลยซะอย่างงั้น 55 เอาเป็ นว่าเรามาเล่นเกมทายปัญหากันดีกว่า คํา ถามอ่ะไม่ง่ายนักหรอก หึหึ ชิวๆไปสองข้อละกัน ข้อแรกกกกก ข้างหน้าแกะมีหมา 1 ตัว ข้างหน้าหมามีแกะกับหมูอย่างละ1 ตัวข้างหลังหมูมหี มากับแกะ อย่างละ 1 ตัว ข้างหลังแกะมีหมู 1 ตัว รวมกันมีสตั ว์อย่างน้อยทีส่ ุดกีต่ วั ?

มนุษย์ต่างเดา …30


ข้อสองคร้าบบบ แมว 3 ตัวไล่จบั หนู 3 ตัวใช้เวลา 3 นาที ถ้าจะจับหนู 100 ตัวในเวลา 100 นาที ต้องใช้แมวน้อยสุดกีต่ วั ?

เราจะเฉลยให้ในเฟสบุค้ ของ Annur นะคร้าบ

มนุษย์ต่างเดา …31

ข้อแรกวันที่ 8 มกราคม และข้อสองวันที่ 10 มกราคมนะคร้าบ


ข่าวโลกมุสลิม .....นักข่าวจําเป็ น หากไม่ อยากให้ นมาซบนถนน ก็ต้องอนุญาตให้ สร้ างมัสยิดใหม่ (17/12/53) มารี เน่ เลอ แปง ลูกของผูน้ าํ กลุ่มขวาจัด ฌอง- มารี เลอ แปง ในฝรั่งเศส กล่าวว่าการที่มุสลิม ออกมานมาซกันตามถนนในวันศุกร์ ( มุสลิมในเขต Goutte d’Or ของกรุ งปารี ส มักจะนมาซกันบนถนน ใกล้มสั ยิดในวันศุกร์ เนื่ องจากภายในเต็มจนล้น ) เปรี ยบได้กบั การยึดครองพื้นที่ของนาซี ในสมัย สงครามโลก ถึ งแม้จะไม่ใช้อาวุธหรื อรถถังก็ตาม และก่อความเดื อดร้อนรําคาญแก่ชาวบ้าน หลังจากมีการเผยแพร่ ทศั นะของเธอออกไป หลายฝ่ ายออกมาประณามการเปรี ยบเปรยนี้ สภาศรัทธามุสลิมฝรั่งเศส ออกมาให้ความเห็นว่า สิ่ งนี้ เป็ นการดูหมิ่นมุสลิมฝรั่งเศส แสดงถึงความจงชัง และความคิดต่อต้านที่ รุนแรง มุสลิมในชุมชนดังกล่าวมีขอ้ โต้แย้งในเรื่ องนี้ วา่ พวกเขาก็อยากทํานมาซในห้องโถงที่กว้างขวาง สะอาด และอบอุ่น ซึ่ งย่อมดี กว่านมาซบนพื้นถนนที่สกปรก และหนาวเย็น แต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น และหากการที่มุสลิมนมาซบนถนนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็ นการรบกวนชาวบ้าน ก็ขอให้มารี เน่เสนอ หนทางแก้ไขมาให้ดว้ ย แต่ถา้ ไม่มีขอ้ เสนอแนะก็จงไปให้ไกลๆ และอย่ามาข่มขู่ อ้างอิงข่าวจาก www.muslimthai.com

มนุษย์ต่างเดา …32

มุสลิมอิหร่ านโวย ละครบิดเบือนอิสลาม (30/12/53) อาหรับนิ วส์ ละครเรื่ อง "Mukhtar Nameh" (The message of Mukhtar) เป็ นละคร เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของแกนนําชี อะห์ ที่มีการเคลื่อนไหวในปี 686 เพื่อล้างแค้นการตายของท่านฮูเซ็น ในละคร จะพยายาม สร้างภาพให้เห็นว่า กลุ่มชี อะห์ถูกกดขี้ในสมัยการปกครองของคอลีฟะห์ ยาซิ ร แห่งราชวงศ์อุมมะวียะฮฺ โดยละครมีการแต่งแต้มบทให้เข้าใจว่าในช่วงการปกครองดังกล่าวมีการก่อกบฏภายใต้การนําของ ท่านฮูเซ็่น บุตรของท่านอาลี และเป็ นหลานของท่านนบีมูฮมั หมั ด ศ็อลลัล๊ ลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ซึ่ ง ท่านฮู เซ็นเสี ยชี วิตในปี 680 ถูกกลุ่มชี อะห์สร้างภาพว่าเป็ นการเสี ยชี วิตอย่า งทรมาน และพยายามใช้เรื่ อง ดังกล่าวเป็ นการจุดฉนวนความขัดแย้งระหว่างมุสลิมและชี อะห์ เมื่อเร็ วๆ นี้ ผนู ้ าํ สู งสุ ดของชี อะห์ นายอาลี คามานี อีย ์ ได้ออ กคําฟั ตวาหรื อข้อชี้ ขาดทางศาสนาว่า ห้ามการดูถูกมุสลิม เขาเรี ยกร้องให้มีการหยุดออกอากาศละครดังกล่าวทันที พร้อมระบุวา่ เป็ นละครที่มี เนื้ อหาโจมตี และหมิ่นประมาณบรรดาศ่อฮาบะฮฺ หรื อสหายของท่านนบี แต่สื่อมวลชนของรัฐบาลอิหร่ าน กลับไม่สนใจคําฟั ตวาดังกล่าว ละครดังกล่าวเป็ นผลงานของผูก้ าํ กับ Daoud Mir ผลิตภายใต้งบประมาณ 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ ง เป็ นละครชุดทางทีวีของอิหร่ านที่ใช้งบประมาณในการสร้างสู งมาก


Sadaullah Wazir กล่าวว่า เขากําลังนัง่ อยูห่ น้า บ้าน ขณะที่จรวดสหรัฐตกลงมาในบริ เวณนั้น แรง ระเบิดได้ทาํ ให้ขาทั้งสองข้างของเขาต้องถูกตัด ญาติ ของเขา 3 คนต้องเสี ยชี วิต เมื่อเร็ วๆนี้ เขาได้หารื อกับ ทนายความในการฟ้ องร้องดําเนิ นคดี กบั หน่วยงานสื บ ราชการลับของสหรัฐหรื อ CIA ด้านเจ้าหน้าที่ CIA ไม่ได้ปฏิเสธการยิงจรวด แต่ บอกเพียงว่า CIA ได้ ดาเนินการโดยแม่ นยา "CIA มีการดําเนิ นการที่กาํ หนดเป้ าหมายอย่าง แม่นยํา ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ" โฆษก CIA กล่าว การกระทานี้สหรัฐใช้ ข้ออ้ างว่าเป็ นการต่ อต้ านการก่ อ การร้ าย ในขณะที่พลเรือนปากีสถานกลับถูกโจมตี?

แผนสั นติภาพของยิวไซออนิสต์

ท่านผูอ้ ่านคงเห็น ชาวยิวกําลังถือเกียง ตักปูนซี เมนต์ที่เขียนเป็ นภาษาอาหรับ อ่าน ว่า ‫ َا َّسل َا ُم‬อัสสะลามมุอฺ แปลว่า สันติภาพ และอีกมือหนึ่ งก็ถือก้อนอิฐ เพื่อ ต้องการสร้างกําแพงบ้านที่เขียนเป็ นภาษา อาหรับ อ่านว่า ‫ َا ِال ْس ِال يَا اُم‬อัลอิสตีฏ อนุอฺ แปลว่า การตั้งถิ่ นฐาน ก็หมายถึง ว่า ยุทธศาสตร์ของอิสราเอลไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง คือ ต้องการยึดครอบครอง แผ่นดิ นปาเลสไตน์เพิ่มขึ้น ขับไล่ชาว ปาเลสไตน์ให้พน้ ไปจากที่อยูอ่ าศัย เพื่อ ต้องการสร้างขยายชุมชน นิ คมชาวยิว ใน ผืนแผ่นดิ นปาเลสไตน์ !! ภาพจาก www.islamtimes.org

เดนมาร์ กจับผู้ต้องสงสั ยวางแผนโจมตี นสพ.แสบ ดูหมิ่นท่ านนบี (29/12/53) อัลญะซี เราะฮฺ หน่วยข่าวกรองเดนมาร์ก (พีอีที ) เปิ ดเผยเมื่อวันพุธ (29) จับกุมผูต้ อ้ งสงสัย 4 ราย ฐานกําลังเตรี ยม โจมตีสํานักงานหนังสื อพิมพ์ Jyllands-Posten ที่เคยตีพิมพ์ การ์ตูนหมิ่นท่านนบีมูฮมั หมัด ศ็อลลัล๊ ลอฮุอ ลัยฮิวะซัลลัม จาคอบ ชาร์ฟ ผูบ้ ญั ชาการพีอีที กล่าวว่า "การจับกุมครั้งนี้ ยํ้าให้เห็นถึงภัยที่มีต่อเดนมาร์ก โดยเฉพาะกับสถาบันต่างๆ และผูค้ นที่เกี่ยวข้องกับกรณี การ์ตูนดูหมิ่นท่านนบีมูฮมั หมัด ศ็อลลัล๊ ลอฮุอ ลัยฮิวะซัลลัม" คงจะกลัวจนขี้ข้ นึ สมองเลยละสิ

มนุษย์ต่างเดา …33

เหยื่อการก่ อการร้ ายของสหรัฐ พยายามจะดาเนินคดี กับรัฐบาลสหรัฐ (27/12/53) อาหรับนิ วส์


มนุษย์ต่างเดา …34


ไม่เป็นอย่างที.่ ..คิด >>> ไส้ติ่ง

อาดิษ กลับไปยังประวัติศาสตร์อิสลาม แล้วเราจะพอ คาตอบที่เทียงตรง ความรู้สึกเหล่านั้นผมได้มาจาก หลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปคาถามหรือคาพูดบอก ต่อ หรือบังเอิญได้ยิน ทุกวันนี้ผมเห็นชมรมเงียบเหงา มาก ทั้งที่ชมรมเรามีสมาชิกหลายคน เขาเหล่านั้ นไป ไหนกัน ผมจะถามกลับถึงพี่น้องว่าอยากได้ชมรมมุสลิม แบบไหน ไม่ต้องตอบผมหรือใครตอบตนเองแล้วลงมือทา ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ อย่างน้อยเราใน ฐานะสมาชิกของชมรมได้ทาลงไปแล้ว บางคนอาจจะคิด ว่าเราเป็นสมาชิกชมรมตอนไหน ได้เป็นตั้งเป็นพี่น้องมี ชื่อมา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว ถ้าเขามองชมรมเขา ก็จะมองสมาชิกในชมรมเป็นแบบไหน ชมรมก็เป็น เช่นเดียวกัน นั้นหมายความว่าคาเหล่านั้นมันจะ สะท้อนไปหาเรา ลองสักครั้งไหมที่เราไม่ต้องมานั่งเดา นอนเดา ยืนเอา ลองเข้าไปหา ลองเข้าไปสัมผัส ลองเข้า ไปปรับปรุงอย่างที่อยากเห็นอยากให้เป็ น ไม่งั้ นก็จะ เดาไปเรื่อยๆ อย่างไม่สิ้นสุด แล้วพี่น้อง จะไม่พอกับ คาตอบที่แท้จริง ถ้าพี่น้องมัวแต่เดา... มนุษย์ต่างเดา …35

อัสสลามมูอาลัยกุม เป็นไงกันบ้างคับ เหนื่อย ไหมกับการ ( เดา เดา เดา .. ) สอบข้อสอบของ มนุษย์สร้าง แล้วเมื่อ อันนูร ได้มาถึงมือเราจะไม่อ่าน ไม่ได้สิน่ะ เมื่อได้เปิดมาถึงหน้านี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่า ต้องเกิดความรู้สึก ไม่พอใจกับบางคา พอใจกับบางคาก็ มี เป็นธรรมดาของมนุษย์เราที่มีความต่าง ก็ต่างตั้งแต่ DNA ถึงแม้แฝดใบเดียวกันจะมี DNA เหมือนกันนั้น ไม่ใช่ว่าเขาจะเกิ ดมาเหมือนกันและมีความรู้สึกเหมือน หมดเลยซักทีเดียวหรอกคับ และเป็นได้ยากคับที่จะให้ ใครหลายๆคนมาชอบในสิ่งๆหนึ่งหรือจะให้ถูกมันคงจะ เป็นไปไม่ได้เลย...คงจะคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมคับ ว่าชมรม เราเป็นอะไรได้มากขนาดนี้ แต่ผมว่ายังมีอีกหลายคาพูด หลายความรู้สึกที่ยังไม่ได้ถูกถ่ ายทอดให้ได้รับรู้ ร้อย ความรู้สึกร้อยล้านคาพูด สาราพัดคาที่มนุษย์ใช้ตัดสิน บางสิ่งบางอย่าง ว่าสิ่งนั้นถูกสิ่ งนั้นผิด สิ่งนั้นดีสิ่งนั้น ไม่ดี บางครั้งสิ่งที่คนหลายคนเห็นว่าถูก มันไม่ใช่ว่าจะ ถูกเสมอไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าถูกหรือผิด กลับไปหาอัลออฮคับ กลับไปหาอัลกรุอาน กลับไปหา


- iBNu jABaL-, By:Lazy Square, >> @ บ้ า น ค รั ว, : ละออง ฝุ่ น, ..ใต้ร่เงาอิสลาม, โดย...ผ้ าขีร้ ิ้ว , [ By Art – Sci gals ], >>> ไส้ติ่ง, นักข่าวจําเป็ น,DN

และที่ขาดไม่ได้คือ ทีมงานอันนูรและทีมงานเย็บเล่มทุกคน

มนุษย์ต่างเดา …36

ร่ วมส่งคาถาม หรื อพูดคุยกันได้ ที่ annur_psu@hotmail.com


ฉบับที่5 ธันวาคม 2553  

เลทหน่อยนะ