__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PORT| FOLIO| 2018-2020


CON

ARCHITECTURAL WORK

2

2

4

12

INDHOLD CONTENT

AFGANGSPROJECT THESIS PROJECT

FREMTIDIG BOLIGOMRÃ…DE FUTURE SETTLEMENT

Du er her | You are here

4

Introduktion | Introduction

12

Introduktion | Introduction

6

Projektet | The project

14

Projektet | The project


Ann-Sophie Amalie Wæhrens Pedersen Arkitekt MAA

TENT

Ankersgade 7 3th. 8000 Aarhus C annsophie-awp@live.dk 31 12 27 28 30.01.1994 Find mig her | Where to find me:

linkedin.com/in/annsophieawp/ issuu.com/annsophie.a.w.pedersen afgang.aarch.dk/ann-sophie-amalie-waehrens-pedersen/

DANSK

ENGLISH

Portfolioen vil belyse og præsentere min passion for landskabsarkitektur og grafisk design. Portfolioen vil repræsentere min arbejdsmetode og evner igennem to udvalgte projekter. Den grafiske interesse vil være en rød tråd igennem hele portfolioen, samt til slut hvor eksempler på grafisk opsætning vil vises.

The portfolio will highlight and present my passion for landscape architecture and graphic design. The portfolio will represent my working method and abilities through two selected projects. The interest for graphic design will be seen throughout the portfolio, in the end examples of graphic layout will be displayed.

GRAPHICAL WORK

20

24

PRAKTIK / STUDIEJOB INTERNSHIP / STUDENT JOB

GRAFISK ARBEJDE GRAPHICAL WORK

20

Introduktion | Introduction

26

Afgangsprojekt | Thesis project

22

Arbejdet | The Work

28

Design realization

29

Critical written reflection


4

THESIS PRO JUNE 2020

01. OmrĂĽdets inddeling i fire landskabelige rum; heden, sandet, trĂŚet og vandet. 01. The division of the site into four landscape characters; the moor, the sand, the tree and the water. fig. 01.


5

OJECT Titel | Title Et Foranderligt Landskab Kategori | Category Landscape architecture Vejleder | Supervisors Stefan Darlan Boris Mads Tenney Jordan

DANSK

ENGLISH

Hvor? Søby Brunkulslejer Nationalpark Skjern Å

Where? Søby Brunkulslejer Nationalpark Skjern Å

Hvad? Landskabelige transformation af Søby Brunkulslejer, samt analyse af forslaget til den sjette nationalpark, Nationalpark Skjern Å. Projektet har fokus på, at gøre plads til naturens frie transformation samt stedsspecikke arkitektoniske elementer, placeret i landskabets karakteristiske fire rum. Elementerne vil med tiden påvirkes af naturens transformation og vidne om det foranderlige landskab.

What? Landscape transformation of Søby Brunkulslejer, as well as analysis of the proposal for the sixth national park, Nationalpark Skjern Å. The project focuses on making room for the free transformation of nature, as well as site-specific architectural elements located in the characteristic landscapes. Over time the elements will be affected by nature’s transformation and knowledge of the transforming landscape.

Derudover ønsker projektet at belyse Nationalpark Skjern Å´s rolle som formidlere af det danske landskab, de transformationer det har undergået, og den særlige menneskelige, Antropocæne natur, der er opstået. Læs/se mere her | afgang.aarch.dk. issuu.com.

In addition the project wants to shed light on Nationalpark Skjern Å´s role as mediators of the Danish landscape, its transformations and the special Anthropcene nature that has arisen. Read/see more her | afgang.aarch.dk. issuu.com.


6

02. De eksisterende fem nationalparker og udpegning af den sjette, Nationalpark Skjern Å.

HOVEDGREB HOVEDGREB HOVEDGREB

02. The existing five national parks and the designation for the sixth, Nationalpark Skjern Å. fig. 02.

REB GREB DGREB

1. Ny sti bliver skabt. New pathway is created. 2. Plantager bevares delvist. Plantations are partially preserved. 1. Sti

Sti

Et nyt stisystem nedlægges i landskabet for, at skabe en sammenhængende fortælling samt opleve de forskellige landskabelige udvalgte rum.

Et nyt stisystem Nuværende nedlægges statsejet skov i landskabet og dele for,afatnåletræsplantaskabe en sammenhængende ger overgår til urørt skov fortælling til fordel samt opleve for biodiversitede forskellige ten.landskabelige udvalgte rum.

Urørt skov

3. Statsejet skov og dele af plantagen overUrørt skov PlantagerSti Plantager Rydning Urørt skov RydningArkitektoniske Plantager elementer Arkitektoniske Nationalparken elementer Rydning Skjern Å Nationalparken Skjern Arkitektoniske Å elementer går til urørt skov. Nuværende Plantagerne statsejet Et nyt skov bevares stisystem nedlægges Plantagerne Ørkenlandskaberne bevares Nuværendeog statsejet skov Ørkenlandskaberne Udvalgte Plantagerne rumogiscenesættes bevares Udvalgte Koblingen rum iscenesættes Ørkenlandskaberne til nationalparog Koblingen til nationalparForest owned by the state and parts Udvalgte of rum iscenesættes og dele af delvist, nåletræsplantapåi kulturhistoriske landskabet for, at skabe delvist, på hedeområdner kulturhistoriske og dele holdes af nåletræsplantafrie hedeområdner via nye holdes kontrastfulde delvist, friepå kulturhistoriske via nye kontrastfulde ken skal styrkes. hedeområdner holdes frie ken skal styrkes. via nye kontrastfulde ger overgår grundlag, til urørt en samt sammenhængende skov for naturgrundlag, forsamt uønsket forger naturopvækst, overgårfor til urørt at skov for uønsket elementer. opvækst, grundlag, Defor harattilsamt sindefor naturDe harfor til sinde uønsket opvækst, for at elementer. De har til sinde theelementer. plantation are transformed into until fordelformidlingens for biodiversitefortælling skyld samt opleve de formidlingens bevareskyld detil kulturelle fordel for ogbiodiversitebevare de at kulturelle synliggøre formidlingens og de kultur- skyld at synliggøre de kulturbevare de kulturelle og at synliggøre de kulturtouched forest. ten. (velordnet/styret forskellige kulturlandskabelige(velordnet/styret historiskekulturten. værdier de historiske skabte værdier spor, (velordnet/styret desamt landska-kulturskabte spor, samt historiske landska- værdier de skabte spor, samt landska2.

landskab udvalgte vs. det urørte). rum.

3.

landskab besidder. vs. det urørte).

besidder.bets fremtidige landskab transformavs. det urørte).bets fremtidige transformabesidder. tion. tion.

bets fremtidige transforma tion.

4. Hede og sand landskaberne holdes frie for uønsket bevoksning. The landscapes of heath and sand are kept free of unwanted vegetation.

4. Urørt skov Urørt skov

Urørt skov Nuværende Nuværende statsejetstatsejet skov skov af dele nåletræsplantaaf nåletræsplantaægges og dele og Nuværende statsejet skov ger overgår ger overgår til skov kabe ogurørt deletilskov afurørt nåletræsplantatil fordel til for fordel biodiversitefor biodiversitee ger overgår til urørt skov ve de ten. ten. til fordel for biodiversiteelige ten.

5.

6.

Plantager Plantager

Rydning Rydning

Arkitektoniske Arkitektoniske elementer elementer

Plantager Plantagerne Plantagerne bevaresbevares delvist, delvist, på kulturhistoriske på kulturhistoriske Plantagerne bevares grundlag, grundlag, samt forsamt naturnaturdelvist, påfor kulturhistoriske formidlingens formidlingens skyld skyld grundlag, samt for natur(velordnet/styret (velordnet/styret kultur- kulturformidlingens skyld landskab landskab vs. det urørte). vs. det urørte).kultur(velordnet/styret

Rydning Ørkenlandskaberne Ørkenlandskaberne og og hedeområdner hedeområdner holdes frie holdes frie og Ørkenlandskaberne for uønsket for uønsket opvækst, opvækst, for at for at frie hedeområdner holdes bevare de bevare kulturelle de kulturelle og og for uønsket opvækst, for at historiske historiske værdier værdier dede kulturelle de bevare og besidder. besidder. historiske værdier de

Arkitektoniske elementer Nationalparken Skjern Å Udvalgte Udvalgte rum iscenesættes rum iscenesættes Koblingen Koblingen til nationalpartil nationalparvia nye via kontrastfulde nyeUdvalgte kontrastfulde styrkes. skal styrkes. til nationalparrum iscenesættes ken skalken Koblingen elementer. elementer. Devia harnye De til sinde har til sinde kontrastfulde ken skal styrkes. at synliggøre at synliggøre de kulturde kulturelementer. De har til sinde skabte spor, skabte samt landskasamt landskaatspor, synliggøre de kulturbets fremtidige bets fremtidige transformatransformaskabte spor, samt landskation. tion. bets fremtidige transforma-

landskab vs. det urørte).

besidder.

tion.

Nationalparken Nationalparken Skjern Å Skjern Å

5. Arkitektoniske elementer er placeret for at synliggøre landskabets transformation. Architectural elements are placed to make the transformation of the landscape visible. 6. Nationalpark Skjern Å skal give et nyt syn på en dansk nationalpark. Nationalpark Skjern Å will give a new perspective on a Danish national park.


7

Heden | The moor

fig. 03.

03. Arkitektonisk element i sandets rum. 03. Architectural element in the sand.

TrĂŚet | The tree

Vandet | The water


8

fig. 04.

fig. 05.

04. Nationalpark Skjern Å og dens områder.

05. Områdets placering, kontekst og forbindelse til Nationalpark Skjern Å.

04. Nationalpark Skjern Å and its areas .

05. The site´s placement, context and connection to Nationalpark Skjern Å.


9

fig. 06.

06. Helhedsplan.

06. Masterplan.


10

The Sand

B

The Moor

D

fig. 07. 07. De fire rum og deres elementer. 07. The four characteristic landscapes and their elements.

The Water

A

The Tree

F


The Tree

11


12

9.SEMESTER FALL 2019

08. Collage af den fremtidig skovrejsning. 08. Collage of the future afforestation. fig. 08.


13

R PROJECT Titel | Title New settlement Kategori | Category Landscape | urban architecture Vejleder | Supervisors Birthe Urup Nygaard Torben Schønherr Rune Christian Bach Mads Tenney Jordan

DANSK

ENGLISH

Hvor? Skanderborg

Where? Skanderborg

Hvad? Vision for fremtidig bosættelse i Skanderborg, i relation til det nærliggende landskab, og hvordan Skanderborg Sø kan være drivkraften der forbinder områderne. Ønsket var at forstærke den eksisterende grønne struktur ved at kombinere bosætning med etablering af ny skov.

What? Vision for future settlements in Skanderborg in relation to the surrounding landscape, and how Skanderborg Sø can be the driving force connecting them all. The existing green structure should be enhanced by combining settlement with new forest.

Skanderborg er del af Den Østjyske Millionby, og er lokaliseret i øjet af den fremtidige Kattegat-forbindelse. Grundet byens gode infrastruktuelle placering, vælger mange at flytte til byen. Skanderborg er også den kommune i Jylland der kan forvente den højeste vækst i indbyggertallet, 9,9% inden 2028.

Skanderborg is part of the East Jutland Million City, and are located right in the eye of the future Kattegat-connection. Because of the city’s good infrastructural placement a lot of people moves to Skanderborg. Skanderborg is the municipality in Jutland that can expect the highest growth in population, 9,9% by 2028.


14

fig. 09.

09. Analyse af Skanderborg by og dens lanskabelige kontekst. 09. Analysis of Skanderborg city and its landscape context.


15


16

fig.10.

fig. 11.

fig. 12.

10. Skanderborgs landskabelig placering.

11. Visionen for de fire ny bosætnings områder.

12. Analyse og vision for en af områdernes skovrejsning.

10. Skanderborg´s placement in the landscape.

11. The vision for the four new settlement areas.

12. Analysis and vision for one of the area´s afforestation.


17

fig. 11.

11. Plan for én af bosætningområderne. 11. Masterplan showing one of the settlement areas.


18


19


20

INTERN|STU

LABLAND ARCHITE


21

UDENT JOB

ECTS

Praktik | Internship 5 måneder | 5 months Studiejob | Student job 2017-2020

DANSK

ENGLISH

Hvor? LabLand Architects

Where? LabLand Architects

Hvad? LabLand Architects er en tværfaglig, dialogbaseret og eksperimenterende tegnestue i Aarhus. LabLands fokuspunkter er byudvikling, kvalitetsturisme, social balance og klimaarkitektur. Tegnestuen arbejder både med den landskabelig og urbane skala.

What? LabLand Architects is an interdisciplinary, dialogue based and experimental studio in Aarhus. LabLand focus on urban development, quality tourism, social balance and climate architecture. The studio works on the landscape and urban scale.

Mine opgaver / Konkurrenceprojekt Fondsansøgninger Grafisk opsætning Korrekturlæsning Skitsering

My tasks / Competition projects Fund Applications Graphic layout Proofreading Sketching

Det følgende er en oversigt over nogen få af de projekter jeg har været inde over.

The following is an overview of a few projects I have worked on.


22

fig. 12.

fig. 13.

12. Opslag fra foranalyse, i samarbejde med Real Dania, omkring fremtidens boformer for psykisk sĂĽrbare unge. Jeg stod for den grafiske opsĂŚtning, korrekturlĂŚsning samt illustrationer.

13. Designmanual.

12. Spreads from a preliminary analysis, in collaboration with Real Dania, about future housing for mentally vulnerable young people. I was responsible for the graphic layout, proofreading and illustrations.

13. Design Manual.


23

fig. 14.

fig. 15.

fig. 16.

fig. 17. 14. Procesplan workshop.

udviklet

til

14. Process plan developed for workshop.

15. Konkurrence. Børnehave.

16. Kirkesti. Landskabsprojekt.

17. Konkurrence. Nyt boligomrĂĽde.

15. Competition. Kindergarten.

16. Path to church. Landskab project.

17. Competition. New residential area.


24

GRAPHICAL 2019|2020


L WORK

25


26

Søby Brunkulslejer i 1970´erne. Foto | 1.

Søby Brunkulslejer. Foto | 2.

Opslag fra afgangsprojekt. Den fulde rapport kan ses på afgang.aarch eller issuu.com. Spreads from thesis project. The full rapport can be seen on afgang.aarch or issuu.com.

Afgangsprojektet ønsker at gøre plads til naturens TRANSFORMATION og dens NARRATIV på tværs af forskellige skalatrin. TRANSFORMATIONEN ER MÅLET. De foreslåede nye arkitektoniske elementer er VÆRKTØJER og transformationens ØJE.


27

3 | Transformere

68

Hovedgreb Helhedsplan Designgreb Landskabets karakter/evner Arkitektoniske elementer Hedens rum Sandets rum Træets rum Vandets rum

69

hedens formsprog

sandets formsprog

linjen symbolisere tiden, uendeligheden samt indikere en klar bevægelses retning.

træets formsprog

vandets formsprog

D træets rum | langs med

E

De horisontale flader er placeret i et af de bevarede plantageområder. Fladerne vil synliggøre de klare systematiske linjer, som træerne er plantet i.

træets rum | inde i cirklen symbolisere helhed, trækronerne og himlen.

A B C

”The Floating Piers” (2014) Christo & Jeanne-Claude Foto | 6

linjen udpeger retninger for udsigt.

linjen udpeger træernes vertikale linjer.

F

360graders udsigt ud over vandet. Cirklen symbolisere også de ringe der dannes i vandet ved påvirkning af vandoverfladen.

vandets rum | midt i

”Palisade” (1973) Evert Strobos Foto | 8

De arkitektoniske elementer er klare i deres formsprog, med cirklen og linjen som deres geometri. Elementerne er taget fra den kunstneriske verden, og fungerer som værktøjer og transformationens øje.

360graders udsigt ud over den flade hede.

sandets rum | midt i ”Tuam” (1973) David van de Kop Foto | 9

På denne side vil de arkitektoniske elementers transformation og formsprog blive udfoldet. Placeringen af elementerne indenfor de fire landskabsrum kan ses på side 59, 62 og 63. Som beskrevet tidligere i redegørelsen, har jeg valgt at gå i dybden med fire (a,b,d og f) af elementerne, de vil først blive præsenteret på de efterfølgende sider.

vandets rum | ved kanten af Den runde flade er placeret ved vandets kant. Vandet vil skylle frem og tilbage over fladen, og delvist skjule og vise fladen.

”Northala Fields” (2007) FoRM Associates Foto | 10

A R K I TEK TON I S K E ELEM EN TER

”Spin out for Robert Smithson” (1972) Richard Serra Foto | 7

hedens rum | på toppen af

G H I

træets rum | inde i De vertikale søjler danner et cirkelrum, der synliggøre træernes vertikale linjer samt lysningen den er placeret i. I fremtiden vil den urørt skov overtage cirkelrummet. Cirkelrummet vil stå som markør for transformationen. sandets rum | midt i Klare horisontale flader er placeret i sandets rum, for at skabe kontrast til det bløde sand, men samtidig også indikere en klar bevægelsesretning. I fremtiden vil sandets bevægelse ændre landskabet, hvor fladerne vil stå tilbage som skarpe markører. vandets rum | oppe på Højen skal gøre det muligt at danne overblik over vandets store skala. I fremtiden vil den høje vandstand omfavne højen, samt pionærtræer og græsser vil overdække højen.

TRANSFORMERE 3 | T R A N S F O R ME R E Hovedgreb Helhedsplan Designgreb Landskabets karakter/evner Arkitektoniske elementer Hedens rum Sandets rum Træets rum Vandets rum

Værdier og kvalitet ligger i objektet, altså i landskabet eller projektet der realiseres, og repræsentationen skal blot overføre disse data, så læseren kan afgøre, hvilke værdier der er tale om. Ian Jørgensen, Landskab og landskabsarkitektur- en antologi om tidens tanker, 2003.


28

1 1

2

3

INTRODUCTION

VISION

TREES

4

5

6

COHABITATION

PHASES OF TRANSFORMATION

CONCLUSION

INTRODUCTION The character of a landscape, is everchanging and dynamic. Landscape can vary from farmland, lake, park and so forth. Kolindsund is an example of a landscape in change. Back in the days Kolindsund used to be a lake, but in 1872 the lake was drained by using pumping stations. The former lake was filled with agricultural land. But the pumping of Kolindsund can not continue, predictions say that saltwater might be pumped up into the soil, which has a negative impact on the agricultural land. Therefore my vision is to give Kolindsund its water back. The drainage of Kolindsund meant

es

20metr

N

that many farms located along the edge of Kolindsund, have lost there connection to the lake and reason for their placement in the landscape. Eight agricultural areas situated close to the water edge, can be dated back to the 1400s. Due to the development of agricultural land, the farms have distanced and shielded themselves by using trees. My vision will focus on the two farms, Fævejle and Ingvorstrup, which are located closest to Kolindsund. The vision is to give the farms their lake back and re-restablish their connection to Kolindsund, by using the element which interrupt the connection: the trees. The vision will also adress the future of the farms, when the historical buildings turn into cohabitation.

Axis crossing through the courtyard.

N

N

8metres

21:00

6:00

Ø

V

Ø

V

Ø

V

18:00

9:00

Axis running through the front of the mainhouse, and straight to Kolindsund.

S

S

Wind in the Kolind area.

Diagram showing the progression of the sun, used in the placement of the trees.

15:00

S

s

etre

20m

N

12:00

The trees are the key element in regaining the connection to Kolindsund. Furthermore they create space and encircles the farms. The courtyards are defined by the surrounding buildings, which naturally creates room and a gathering space. The inclosed feeling the buildings give to the courtyard, the same feeling should be provided by the trees.

Axis crossing through

The trees are placed with a dense distance, at the arrival to the farms, creating a back towards the landscape. As you move further down to Kolindsund, the trees have a larger distance between them, which embraces the lake and opens up towards the farms. Reconnecting the farms and Kolindsund.

the courtyard.

N

N

8metres 21:00

Ø

V

Axis running through

6:00

Ø

V

the front of the mainhouse, and straight to Kolindsund.

Ø

V

18:00

9:00

S

S

Wind in the Kolind area.

Diagram showing the progression of the sun, used in the

15:00

Analysis of the placement of trees.

The reason for that these placements did not work, was either that the trees was too dense, closing off the sunlight to the buildings, or that the trees did not work together with the axis.

Opslag fra Design Realization. Den fulde rapport kan ses på issuu.com. Spreads from Design Realization. The full rapport can be seen on issuu.com

12:00

placement of the trees.

S

The circle is a universal symbol with a extensive meaning. It represents the notions of totality, wholeness, focus, infinity, and so forth. The main reason for my choice of using a circle in the placement of the trees, is because the circle is all about inclusion, the shape of the circle naturally embraces and gathers. The size of the circle is based on the fact that it should surround all the historical buildings, and accommodate additional extensions.


29

Opslag fra en Critical Written Reflection omkring hvordan naturen kan bidrage til arkitekturen. Den fulde rapport kan ses pĂĽ issuu.com. Spreads from a Critical Written Reflection about how nature can contribute to architecture. The full rapport can be seen on issuu.com

Profile for Ann-Sophie A.W. Pedersen

Portfolio  

Portfolio  

Advertisement