Page 1

T YLÖSAND

H A L M S TAD 2019

Roliga utflyktstips Läs tipsen på sid. 5

First Club

Bli medlem i kundklubben på sid. 12

Aktivitetsprogram Campingalliansen Aktiviteter och barnklubb på sid. 6

Upptäck norra Europa på sid. 14-15

Sand mellan tårna på Sveriges vackraste strand


T YLÖSAND

H A L M S TAD

F i rst C am p Ty l ö sa n d-Halmstad H os o ss ka n du och h e l a familjen u p p l e v a e n h ärlig s e mester fylld av skr att, ä v en t y r, avkop plin g och inspir ation vid Tylösands u nd er b a ra s an ds tran d. Eftersom vi vet att glada b a r n g er glada fam ilje r, har vi tänkt extr a mycket p å a t t ska pa e n b ar n vänlig atmosfär. Vi har ett s p ä n na nd e och b re tt utbud av aktiviteter som alla i f a m i l j en upps ka ttar. Tel: +46 (0)35-30 5 1 0 Vä l k om me n ! Adress: Kung sväg en 3, 302 70 Halms ta d

INNEHÅLL: B R A AT T V E TA

3

A K T I V I T E T E R

4

U T F L Y K T S T I P S

5

AKTIVITETSPROGRAM/BARNKLUBB

6

R E S TA U R A N G & B U T I K

7

BOENDE STUGA

8-9

BOENDE CAMPING

10

GREEN KEY

11

FIRST CLUB

12

S M A R T S TAY F Ö R E TA G S B O E N D E 1 3 S A M A R B E T S PA R T N E R S

14-15

O M R Å D E S K A R TA

16-17

C O N T E N T: GOOD TO KNOW

2

till First Camp Vi är s å gl a d a a t t d u valt a t t s p e n d e ra din värd e f u ll a tid h o s o s s p å First C amp. Vi är o c k s å gl a d a a t t d u valt ju st c ampin g – d e t p e r fe k t a u p p l eve l s e b o e n d e t. Vår t hjär t a k l ap p ar fö r dig s o m äl s kar a t t b o i st u g a, hu s va gn, hu s bil e ll e r t ält. Vi d e l ar din kär l e k till vår u n d e r b ara n a t u r o c h u p p s ka t t ar d e n g e m e n s kap s o m f inn s m e ll an o s s s o m c amp ar. S o m l an d e t s l e d an d e c ampin gke dja h ar v i få t t fö r m ån e n a t t g ö ra m ån g a a v Sve rig e s va c k ra st e p l a t s e r till g än glig a fö r f l e r. Vi st rä var alltid e f t e r a t t e r bju d a d e f in a st e an l ä g gnin g ar n a o c h d e ro lig a st e ak tiv it e t e r n a. Fö r v i b r u kar s ä g a a t t v i är i gl ä dje b ran s c h e n. G l ä dje n a t t u p p t ä c ka ny a ä ve nt y r o c h t rä f fa ny a m ännis ko r. G l ä dje n a t t kunn a t änka tillb aka p å sin a c ampin gminn e n. B ar n d o m s minn e n, minn e n m e d sin a e gn a b ar n, minn e n m e d sin a b ar nb ar n, minn e n a v m a gis ka s o ln e d g ån g ar i f lip f l o p... Välko mm e n!

18-19

I N H A LT : WISSENSWERTES

VÄLKOMMEN

20-21


BRA

att veta A K TIV I T E T E R

INCH ECKNIN G

S e v å r t aktivitetsprogram p å f ir st cam p.se/tylosand, i a p p en eller v id v å r r eception.

In c h ec k n in g s k e r f r ån k l 1 5 :0 0 på a n k oms t d a g e n . Vän l i g e n k o n tak ta r ec ep t ion en i f ö r v äg o m n i pl an e r ar a t t a n lä n d a e f te r o r di n ar i e ö ppe tti de r.

AVFA L L

KLAGOM ÅL/S YN PUN KTER

På F irst Camp jobbar vi a k t iv t f ör e n bät t re miljö och hopp a s a t t d u so m gäst också gör detta . På v å r a a v fal l sst ationer sor terar vi p la s t , a l um inium, glas, papp oc h t id n in g a r. I n st rukt io n er finns vid var je s t a t ion .

V i p å F ir s t C am p tar g är n a e m o t di n a s yn p un k t er s å v i k an bl i än n u bättr e . Tä n k p å a t t m e dde l a r e c e pti o n e n s å f or t et t ev en tu e l l t pr o bl e m u pps tår s å a t t v i k a n å t g är da de tta.

B OMM A R

Öppna bommen med de p a s s er k or t n i f ick v id i ncheckning. Vid ut f a r t öp p n a s b o m m e n au tomatiskt. Nat t et id k l 24: 00-07:0 0 är bommar n a lå s t a .

LAT RINT Ö MN IN G

Det f in n s möj l i g h e t att tö m m a la t r in b eh å lla r e i s am tl i g a s e r v i c e h u s , f ör f a s t a t a n k ar f i n n s s tati o n v i d n e dr e d el a v f ot b ol l s pl an e n .

B U SS FÖ R BI N D E L S E R

LEKP LAT S ER

CYKLAR

M OT ORT RAFIK

G R IL L

NAT T VAKTER

L inje 10 stannar utanför c a mp in g en . Tid t abe l l finns i reception en oc h p å hl t . se .

Lek oc h h a ku l på l e k pl ats e r n a m e n t ä n k p å a t t t y s tn ad s k a r åda på omr å d et mell an k l 2 4 :0 0 - 0 7 :0 0 .

Tänk p å att ta det lugnt oc h v is a hä nsyn när du cyklar på omr å d et .

På omr å d et v i s tas m ån g a m än n i s k o r. Tä n k p å h a s t i g h e te n 2 0 k m / h .

G ril l ning får endast ske i g r illa r. Öppe n e ld på mark är ej t illå t en . G ril l k o l skall tömmas i spec iella k ä r l v id so pstationen.

U n d er v is s a p e r i o de r av år e t h ar v i n a t t v a k t er p å o m r åde t. Vår n attv är d n å s a llt id p å : 0 3 5 - 3 0 5 1 0 .

ORDNING

HJ Ä RTS TA RTA R E

Lug n oc h or dn i n g s k al l r åda h e l a d yg n et . Tys t n ad m e l l an k l 2 4 :0 0 07: 00.

Hjär t st ar tare finns i recep t ion en .

HU S D J U R

PARKERIN G

H undar är välkomna på vå r a c am p ingar men skall vara k op p la d e och få r in te vistas i våra g emen s a mma s e r v ice ut r ymmen. Rastnin g s k er ut a n f ör c am p ingområdet, glöm in t e a t t t a med h und b a js påse.

Per s on b il s k al l par k e r as på c a mp in g p la t s e n e l l e r u tan f ö r s tu g an . V id f ler a f or do n s k al l de s s a par k e r as p å a n v is a d pl ats .

V IK T IGA TEL EF ON N UMME R

FIRST CLUB

– c a mp ing k l u b b en i d i n m o b i l S O S Alar m 112 Polis ( ej n ö d si tuati on) 114 14 S juk v årdsrådg i vni ng 1177 Halms tads t uri stbyrå 0 35- 12 02 00 A s s istan s kåren 0 35- 18 50 00

S ERV IC EHUS

S e r v i c e h u s e n är ti l l f ö r di g s o m b o r på c am pi n g to m t e l l e r i e n k l ar e s tu g a. S e r v i c e h u s e n är ö ppn a dy g n e t r un t.

S ERV IC EKO RT

V i d i n c h e c k n i n g f år n i pas s e r k o r t/ s e r v i c e k o r t. D e s s a k an l addas m e d pe n g ar o c h an v än das ti l l e x. tv ättm as k i n e r ( du s c h är g r ati s ) . B o r ttappat k o r t de bi te r as m e d 1 00 kr.

S TÄDN IN G AV S TUGA

S tädu tr u s tn i n g f i n n s i s am tl i g a s t u g o r. D u k an äv e n k ö pa ti l l s l u ts tädn i n g , k o n tak ta r e c e pti o n e n .

S ÄKERHET

B r an d/ n ö ds i tu ati o n : r ädda f ö r s t, l arm a S O S på te l e f o n 1 1 2 , s l äc k bran de n . B r an ds l äc k ar e f i n n s u tpl ac erade på f l e r a s täl l e n , s e k ar ta.

UTC HEC KN IN G

U tc h e c k n i n g s k e r s e n as t k l 1 1 :0 0. Ö n s k ar n i c h e c k a u t i n n an r e c e p ti o n en h ar ö ppn at be r v i e r k o n tak ta r e c e pti o n e n dag e n i n n an av r e s a .

WIFI

W i f i f i n n s i n o m h e l a o m r åde t. L ö s e n o r d f i n n s att k ö pa i v år r e c epti o n o c h bu ti k .

ÅLDERS GRÄN S

Fi r s t C am p är e n f am i l j e c am pi n g o ch al l a g äs te r m ås te v ar a 1 8 år f y l l da e l l e r i m ål s m an s s äl l s k ap.

Ö PPETTIDER

S e l o k al t an s l ag v i d r e c e pti o n e n , f i r s tc am p.s e e l l e r v år app. U n der h ö g s äs o n g h ar r e c e pti o n e n ö ppe t al l a dag ar 0 8 :0 0 - 2 3 :0 0 .

UP P S TÄ L L NI NG ( H u s va g n a r p a r k er a s m ed d r a g et u t å t )

Scan n a QR-k od en med di n mobi l o ch bli medle m red a n i da g, d u h ar allt att v i nna!

I M PO RTA N T TEL EPHON E NU M B E RS/ W IC H T IGE TEL EF ON N UMM E RN S O S Alar m Police/P olizei (no em erg ency) + 4 6(0)77- 114 Medical advice/Gesundheitsberatung + 46(0)771- 11 Tourist Office/Reisebüro Halmstad + 4 6( 0 ) 3 5- 1 2 Towing service/schwedischer ADAC + 46(0)35- 18

112 14 00 77 00 02 0 0 50 00 3


M er in fo rm a fi rs tc a m p. seti on fi n n s på oc h i a pp en

ATT GÖRA

på området

Vuxen 65KR, barn 40KR

SPELA ÄVENTYRSGOLF

SPELA BOULE

BADA I HAVET

Hyr för / 100KR g da

SPELA FOTBOLL

HYR CYKEL

HYR TRAMPBIL

SPELA BEACHVOLLEYBOLL

LEK VID LEKPLATSEN

HYR SEGWAY & MINIPRO

En timme till fler semesterminnen på First Camp Torekov-Båstad 4

n Hyr frå R 50K / 30 min


UTFLYKTS-

tips

Inom 15 min med bil:

Halmstads Äventyrsland Halmstads busfabrik Riccardos italienska glass Halmstad Arena Bad Halmstad Slott Kattegattleden Prins Bertilsleden

Inom 30 min med bil:

Halmstads stadsbondgårdar Mjellby konstmuseum Gokarthallen Galgberget Svedinos Bil- och flygmuseum Garnisonsmuseet Särdals Kvarn

Inom 1 timme med bil:

Tropikariet i Helsingborg Tropical beach Helsingborg Falkenbergs Strandbad Varbergs Fästning Danska Fall Gekås Ullared

Inom 2 timmar med bil: Liseberg Universeum Lilla torg i Malmö Ströget i Köpenhamn High Chaparral

NÅGRA FAVORITER Missa inte att besöka några av alla utflyktstips i närheten. Halmstad city

Halmstad är en pulserande stad med full aktivitet under sommaren. Restauranger, sevärdheter och shopping finns precis runt hörnet.

Halmstad Äventyrsland

I äventyrslandet finns flera roliga och spännande temaområden: Dinosaurielandet, Vattenlandet, Karusellpark, Piratland och Sagoland & Miniland.

Halmstad Aktivitetscenter

Perfekt utflykt för ett äventyr inomhus. Här kan du testa laserdome, gladiatorkamp, prison island och mycket annat som är roligt för stora och små.

T YLÖSAND

H A L M S TAD

Utomhusbassängen Brottet

Simstadion ligger mitt emot Äventyrslandet. Tempererat utomhusbad under sommaren med fri entré och full rulle från juni – augusti.

Halmstad Arena Bad

Här finns rutschkanor, vir velbad och bubbelpool såväl som trampoliner och motionsbassäng. Du kan också koppla av i bastu, ångbastu eller solarium.

Busfabriken i Halmstad

Busfabriken i Halmstad är precis vad det låter som. Här kan alla busungar klättra och stoja sig trötta medan de vuxna kopplar av, eller kanske får de också spring i benen?

Spela golf

För dig som älskar golf så finns inte mindre än 11 golfbanor i närheten av campingen. Bland annat Halmstad Golfklubb, Haverdals GK och Ringenäs GK.

Heagårds skafferi

Heagårds skafferi är en stor ladugård i sten strax utanför Halmstad. I den magiska miljön med anor från 1600-talet kan ni finna galleri, restaurang, café samt kläd-, delikatess- och inredningsbutik.

Mer ar du o n h i tt ti a m r sand, o f in s e / ty lo . p m a tc på på firs n och i appe ta d . s e s o n h a lm ti a n ti des

Wapnö Gård

Upptäck det riktiga livet på landet. Här finns café, gårdsbutik och guidade visningar för stora och små. Här arrangeras även olika mässor under året.

Cykla Kattegattleden

Sveriges första nationella cykelled som sträcker sig från Helsingborg i söder till Göteborg i norr. Leden går bland annat genom Halmstad och vidare längs kusten.

5


AKTIVITETSPROGRAM vecka 2 7 - 32

Under högsäsongen bjuder campingens showartister på fantastisk underhållning i restaurangen och på dagarna busar Blïx och hans vänner med barnen i Blïx barnklubb. Stämningen är på topp hela dagarna – följ med du också! Mer information om aktiviteterna och barnklubben finns på firstcamp.se.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

14:00 Blïx hälsar på

15:00 Blïx hälsar på

16:00 Sandslottstävling

15:00 Miljökämparna

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx bollbus

16:00 Ansiktsmålning

17:00 Tipspromenad för hela familjen

20:00 Quiz med livesång i restaurangen

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter i restaurangen

20:00 Show med svenska hits i restaurangen

20:00 Allsångskväll i restaurangen

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

15:00 Ansiktsmålning

16:00 Blïxsnabben

16:00 Sandslottstävling

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx födelsedagskalas

17:00 Blïx bollbus

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter i restaurangen

19:00 Filmkväll

20:00 Quiz med livesång i restaurangen

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

barnklubb Blïx landar på Jorden under sommaren för att njuta av det bästa som finns – camping! I år har Blïx även med sig sina rymdkompisar Astronauterna som busar och leker med alla barn på campingen. Barnklubben startar i Blïxhuset på campingen och där kan man pyssla, träffa kompisar och gå på spännande skattjakter, tipspromenader eller följa med bort till scenen för att dansa och sjunga som Astronauterna gör! 6

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

Midsommarafton 15:00 Dans kring midsommarstången 20:00 Show i restaurangen


GEMENSKAP, GLÄDJE, UPPLEVELSER OCH OMTANKE. På vår innergård och härliga terrass med magiska solnedgångar kan du njuta av vår bistro med enklare servering. Välkommen in! • • • •

Á la carte Pizzameny Barnmeny Öl & vin

Maten finns även som take-away att ta med till stugan eller campingplatsen.

MER INFO OCH ÖPPETTIDER PÅ FIRSTCAMP.SE OCH I APPEN!

SERVICEBUTIK I vår butik finner du allt du behöver för att campinglyckas! Till doften av nybakat bröd hittar du grilltillbehör, picknickattiraljer och de mest nödvändiga basvarorna. Aktuella öppettider hittar du på firstcamp.se samt i appen. Välkommen in!

K A FFE & B U LL E

30:-

7


BOENDE

stuga

Dusch

Frys

Kamin/öppen spis

Toalett

Spis

Air condition

Kök/trinettkök

Mikrovågsugn

Husdjurstillåten

Kaffebryggare

Ugn

Vatten

Kyl

Diskmaskin

Rullstolsramp

El

TV

TYLÖSANDSTUGA Sovrum med två enkelsängar och i allrummet finns en bäddsoffa för två p e r s o n e r s a m t t v. I a l l r u m m e t s k ö k s d e l finns bland annat kyl, spis och mikro. Stugan har toalett och dusch samt stor möblerad uteplats under tak. Boyta: 27 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 2+2

VÄ S T K U S T S T U G A I stugan finns ett sovrum med våningssäng och i allrummet finns en bäddsoffa för t v å p e r s o n e r. P e n t r y k ö k m e d b l a n d a n n a t spis, mikro och kyl samt matplats för fyra p e r s o n e r. Badrummet har dusch och toalett. Uteplatsen är möblerad och under tak. Boyta: 18 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 2+2

8

Täcken och kuddar finns till samtliga bäddar. Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte alltid med det faktiska utseendet.


SANDHAMNSTUGA Stuga med ett sovrum med våningssäng och i allrummet finns en bäddsoffa för t v å p e r s o n e r. P e n t r y k ö k e t ä r u t r u s t a t med bland annat spis, mikro och kyl. Badrummet har dusch och toalett. Stugan har en trevlig möblerad uteplats under tak. Boyta: 17 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 2+2

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

Var inte putt... ...äventyrsgolfen är öppen för alla!

Klubbor fi nns att hyra i reception en

9


BOENDE

camping

CAMPINGTOMTER

TÄ LT P L AT S E R

HUSBIL

Här finns campingtomter från 7 0 - 1 0 0 k v m . Vä l j p å p l a t s e r med alla bekvämligheter som e l , t v o c h VA e l l e r e n d a s t m e d e l o c h t v.

Tä l t p l a t s e r n a p å F i r s t C a m p i Ty l ö s a n d l i g g e r u t s p r i d d a p å hela campingen, som tältare har du många fina lägen att välja bland.

Om du campar med husbil har vi fina campingplatser med Sveriges vackraste strand bara en kort promenad bort.

SNOOZA HEMRESAN Bli en del av säsongsfamiljen och fånga varje sommardag och kortspelskväll på campingen. Säkra din lats! säsongsp

10

Mer information om säsongsplatser och intresselista hittar du på firstcamp.se


DIN SEMESTER = ETT BRA VAL FÖR MILJÖN När du väljer att boka ett boende hos First Camp så gör du också ett hållbart val. Vi följer Green Keys strikta miljökrav utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet. Här ser du exempel på våra miljöinsatser och tips på vad du som gäst kan göra för att bidra. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och Green Key på firstcamp.se.

Vi jobbar med att minimera mängden avfall och att återvinna så mycket som möjligt.

Vi köper grön el från förnybara källor och arbetar för att minimera energiförbrukningen.

Vi minimerar vattenförbrukningen, exempelvis genom snålspolande kranar.

Vi använder miljömärkta rengöringsprodukter som är skonsamma mot både dig och miljön.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA MILJÖN • • • • • •

Sommarrodel

Släck lampor och dra laddare ur eluttag Minska användandet av engångsartiklar i plast Ta kortare duschar och stäng av vattnet vid schamponering Drick kran-/färskvatten istället för flaskvatten Källsortera i återvinningskärlen på campingen Använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten

Bungy

Zipline

Climbing

Aktiva upplevelser på Hallandsås Aktiviteter och äventyr på Hallandsås

kungsbygget.com

11


Följ oss!  firstcampsverige  firstcamp #campinglycka

Sveriges största kundklubb för campare! Ladda ner appen idag och bli medlem i First Club för att gratis få poäng på alla dina bokningar samt exklusiva erbjudanden och rabatter. Du hittar dessutom allt du behöver veta om våra campingar, vad som händer i närheten och vilka sevärdheter som finns i området. Scanna QR-koden och läs mer om fördelarna som klubbmedlem!

Ladda ner First Camps app gratis

12


SMART-

stay

BÄT T RE BOEN DE FÖR N YTÄN KAN DE FÖRETAG Smart Stay är First Camps koncept för prisvärt kort- och långtidsboende riktat till företag och organisationer. Genom Smart Stay erbjuds företagsgästen ett praktiskt, trivsamt och bekvämt stugboende som ofta ger lägre boendekostnader och en rad fördelar som vanligt hotellboende sällan kan erbjuda. Med denna typ av stugboende kan du sköta ditt hushåll själv och bo som hemma. De året runt-öppna campingarna ligger ofta med direkt åtkomst till motionsspår eller fina naturområden och bilen parkerar man precis intill sitt boende. Att Smart Stay snabbt har blivit en succé bland företag som söker alternativ till traditionellt hotellboende är därför inte så konstigt. Citynära företagsboende med nära 400 stugor i hela Sverige. Läs mer på smartstay.se

Boendekvalitet och valfrihet till ett vettigt pris. Det är Smart Stay.

Boendet för dig - året om Golfresor, sensommaräventyr, träningsläger och skidsemestrar. Hitta ditt boende från Luleå i norr till Malmö i söder! Mer information om öppettider och boendetyper finns på firstcamp.se och i appen.

13


29 destinationer väntar på dig Tillsammans med norska Topcamp och tyska Regenbogen erbjuder vi våra gemensamma gäster 29 härliga destinationer i fyra länder. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att uppleva mer av Europa på campingsemestern.

ästa Hitta din n n på destinatio se firstcamp.

14


Tio härliga semesterdestinationer hos Regenbogen, vid kanten av Östersjön såväl som i Tysklands inland. Koppla av i vackra spamiljöer, njut av god mat och dryck, upptäck naturen eller spendera dagarna på stranden.

Boka på regenbog en.ag eller ring 020-22 9 9 22

Boltenhagen

Göhren

Prerow

Fyra natursköna campingar hos Topcamp, med förtrollande vyer och upplevelser i Norge. Upptäck äventyr och aktiviteter för hela familjen i vackra naturmiljöer eller citycampa med utsikt över Oslofjorden. Njut av va ck Norge. Bo ra ka på topcamp.n o

Hallingdal Feriepark

Ekeberg Camping

Road trip i norra Europa

Bogstad Camping

Mjøsa ferie og fritidssenter

Tour Camping Ticket dre in

m er, betala

Upplev m i – 1 juni

1 januar

ber 2019

decem usti – 31

& 15 aug

Nu även i Norge!

Upptäck 29 destinationer i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland för endast 160kr/natt*. Vår Camping Tour Ticket finns att köpa på alla First Camps anläggningar. Mer information om villkor finns att läsa på firstcamp.se. *Camping Tour Ticket innehåller 10 nätter för 1600kr.

16na0tt!:-

RGE

EN I NO

9: NU ÄV NYHET 201

/

15


1

SERVICEHUS

3

SERVICEHUS

SERVICEHUS

4

SERVICEHUS

WC

2 WC

WC

R채ddningsv채g Allm채n parkering

Kiosk

120 118 719 132 130 128 126 124 122 121 119 133 131 129 127 125 123 136 134 148 146 144 142 140 138 135 147 145 143 141 139 137 152 150 162 160 158 156 154 151 149 163 161 159 157 155 153 168 166 180 178 176 174 172 170 167 165 177 175 173 171 169

365 385 386 387 723

3 362 361 360 722 364 36 370 371 366 367 368 725 384 726 727 381 380 391 392 390 393

389 394 395

Avst책nd till havet: 300 m

398 397 396


215 217 219

221 201 222 188 202 223 224 203 189 204 225 205 226 190 206 227 207 228 191 208 229 230 209 192 210 231 232 211 193 212 194 Familjeområde

356

2 721 720 357

4

2 3

75 73 71

76 74 72

55 53

69 67 65 63

70 68

49 47

66 64 62

41

51

45 43

241 262 242 243 264 244 245 266 246 2648 247 268 250 252 254 256 258

718 238 237 236 715 714 448 449 716 717

249 251 253 255 257 259

270 272 274 276 278 280

60 58 56 54 52 50 48 46 44 42

261 263 265 267 269 271 273 275 277 279

32 30 28 26 24 22

31 29 27 25 23 21

464

713 712 711 710 709 708

463

701 702 703 704 705 706 707

11 9 7 5 3 1

282 284 286 288

281 300 283 302 285 304 287 306

290 292 294 296 298

289 308 291 310 293 312 295 314 297 316

m 9k

195 216 197 218 199 220

1

59 57

tad lms Ha

98 116 97 115 96 114 95 113 94 112 93 111 92 110 91 109 90 108 89 107 88 106 87 105 86 104 85 103 84 102 83 101 82 100 81 99

185 196 186 198 187 200

80 78

79 77

12 10 8 6 4 2

299 301 303 305

Reception/Butik Restaurang 317 318 319 320

307 321 309 322 311 323 313 324 315 325 700

476

477

480

481

478 479

485

484

501

500

505

504

483

482

486 502 506

487 503 507

508

råde Familjeom

442 443 444 445 446 447 733 441 440 439 438 437

434 4 33 73 1 732 430 429 428 42 412 375 374 413 7 423 1 372 373 411 414 728 410 450 379 378 377 42 6 425 424 422 415 416 451 409 455 421 4 399 400 1 7 456 452 418 419 420 4 0 8 401 457 453 407 402 458 454 459 403 406 404 729

600 601 602 603 604

605 606 607 608

N

BADPLATS

ÅTERSAMLINGSPLATS

ÄVENTYRSGOLF

BOULEBANA

PARKERING

AKTIVITETSBANA

MILJÖSTATION

CYKELBANA

HUSBILSTÖMNING

BLIX BARNKLUBB

GLÄNTAN (el 6 amp/TV)

RESTAURANG/CAFÉ

BUSSHÅLLPLATS

TÄLTPLATSER

HUNDRASTNING

VATTENPOST

GRILLPLATS

BRANDSLÄCKARE

BADTUNNA

SOLSIDA (el 10 amp/TV/V A)

V

Ö

SNÄCKAN (el 10 amp/TV) HAVET (el 10 amp/TV)

S

STUGOR: TYLÖSANDSTUGA 27M 2 VÄSTKUSTSTUGAN 18M

2

SANDHAMNSSTUGAN 17M2


GOOD to know A C T I VI TIE S

See our activity programme at en.firstcamp.se/tylosand, in our app or in our reception.

A G E LI M I T

CO MPLAIN T S / PO IN T S O F V IEW A t First Ca m p we are happy to hear you r p oint s of vie w, so that we can be even b e t t e r. R e m e m ber to noti fy the recepti on d e sk a s soon as possi bl e i f a probl em a rise s so we may recti fy thi s.

Fi r s t Camp is a fa m il y c a m p sit e a nd a ll g ue s ts m us t b e 1 8 y e a r s o f ag e or old e r, or be ac c omp a n ie d b y a g u a r d ia n.

DEFIBRILLAT O R S

B A R B E CU E S

EMPTYING LAT R IN ES

B ar be c ue e q u ip m e nt m u s t b e use d . Open f i r es o n t he g r o u nd a re not a llowe d . B ar be c ue c o a l s m u s t b e e m pt ie d int o sp ec i al c o n t a ine r s n e a r t he w a st e st a t ion.

BARRIERS

Open th e b a r r ie r s w it h t h e a cce ss ca rd s y o u r ec ei v e d a t c he c k- in. A t t he e xit , t he bar r i er s o p e ns a u t o m a t ic a l l y. The b a rrie rs ar e l o c k e d a t n ig ht f r o m 2 4 : 00 t o 07: 00.

Defibrillators are available at the reception.

L a t rine cont a in ers can be empti ed i n al l se r vice house s , l ocated i n the l ower par t of t he sit e ne a r t h e footbal l pi tch.

NIGH T- TIM E S EC U R IT Y

We ha ve nig ht-ti me secu ri ty du ri ng cer tai n p e riod s of t he year. Ou r ni ght-ti me secu ri ty st a f f ca n a t a ll ti me be reached on: +46 (0)35-305 1 0 .

O PENING H O U R S

BIKES

E n j oy y o urs e l f, b u t b e s u r e t o show c o n s i de r at io n f o r o t h e r s w he n cycling .

See notice in the reception, at en.firstcamp.se/ tylosand or in our app. The reception is open every day 08:00-23:00 during peak season.

B U S C O N N E C TI ON S

O RDER

C H E C K I NG I N

PARKING

B us No . 1 0 s t o p s o u t s id e t h e ca m p sit e . Ti me tabl es a r e a va il a b l e a t t he re ce p t ion an d at h l t. s e .

Ch e c k - i n is fr o m 1 5 : 0 0 o n t he d a y of ar r i v al . I f y o u p l a n t o a r r ive a ft e r our r e gul ar o p e n in g ho u r s , p l e a s e cont a ct t he r e c epti on in a d va nc e .

C H E C K I NG OU T

Ch e c k i n g o u t is b y 1 1 : 0 0 at t he la t e st . I f y o u w i s h t o c h e c k o u t b e f o re t he r e c epti on ha s o p e ne d , p l e a s e cont a ct t he r e c epti on t h e d a y b e fo r e y o u r d e p a r t ure .

Pe a ce a nd order mu st be k ept throu ghou t t he d a y. The hou rs of si l ence are between 24: 00 a nd 07:0 0 .

Cars must be parked on the camp site or outside the cottage. If you have more than one car, these must be parked in the car park indicated.

PETS

D og s a re we lc ome at ou r campsi tes bu t m ust b e on a leash and mu st not be i n ou r com m on se r vice spaces. Tak e you r dog for a wa lk out sid e the campi ng area and do not forg e t t o bri ng dog waste bags.

PLAY G R O U N D S

P l ay and have fu n on the pl aygrou nd s b u t remember that si l ence mu st be mai nta in ed on the grou nds between 2 4 :0 0 and 07: 00.

S EC U R IT Y

Fi re/emergency: gi ve fi rst ai d, then ca ll f o r assi stance on 1 1 2 , pu t ou t fi res. Fi re exti ngu i shers are provi ded i n sev era l l ocati ons, see map.

S ERV IC E C A R D

You wi l l be gi ven a pass card/ser vi c e ca rd when check i ng i n. T hese can be charged wi th money and u sed for i .e. washi ng machi nes (showers are free). Lost car d s a re charged at SE K 1 0 0 .

S ERV IC E HO U S E

T he Ser vi ce Hou se i s for gu ests l i vi ng o n the camp si te or i n an i ndi vi du al cotta ge. T he Ser vi ce Hou se i s open 2 4 hou rs a d a y.

WA S T E

At Fi rst Camp we l i k e to do ou r bi t to i mprove the envi ronment and hope th a t o u r gu ests wi l l do so too. At ou r waste an d recycl i ng stati ons we sor t pl asti cs, al u mi ni u m, gl ass, paper and newspa p ers . Instru cti ons are provi ded at each stat io n .

V EHIC U LA R T R A F F IC

T here are a l ot of peopl e stayi ng on t h e camp si te, pl ease obser ve the speed limit of 2 0 k m/h.

WIF I

Wi fi i s provi ded throu ghou t the gru nd s . A password can be pu rchased at the recepti on and i n the shop.

C LE A NI N G OF THE C OTTAGE

Cl ean i n g e q u ip m e nt is a va ila b le in a ll c o ttag es . Yo u c a n a l s o p a y for t he fina l c l e an i n g, c o nt a c t t he r e c e p t ion.

SERVICE SHOP vecka 27-32

COMMUNITY, JOY, EXPERIENCES AND CARING.

We serve fine food in the bistro with a nice ambiance, ranging from simple snacks to dinners. The food is also available as take-away. • Á la carte • Pizza menu • Children’s menu • Beers & wine MORE INFO AND OPENING HOURS AT EN.FIRSTCAMP.SE AND IN THE APP! 18

You will find everything you need in our store for successful camping! Along with the aroma of freshly baked bread you will find barbecue accessories, picnic items and the most essential basic products. Opening hours can be found at en.firstcamp.se and in the app. Welcome!

COFFEE & BUN

SEK 30

ACTIVITY PROGRAM WEEK 27-32 During the peak season, the campsite’s show artists offer entertainment in the restaurant, and during the day, Blïx and his friends play with the children in Blïx’s kids club. More information about the activities and the kids club can be found at en.firstcamp.se


THINGS TO DO ADVENTURE GOLF A popular activity for families with children as well for groups of friends. FOOTBALL PITCH Challenge your friends on the camp site to a game of football, or why not start a tournament? BOULES The perfect mixture of relaxation and competition for all ages.

at the campsite

BEACH VOLLEYBALL Why not challenge your family or friends to a game of beach volleyball when the weather is fine? PLAYGROUND The camp site’s eldorado for all children, with a jump cushion and games for young and old alike. PEDAL CARS Discover the entire camping ground with a pedal car.

BATHING Enjoy Sweden’s most beautiful beach, just a few minutes from the camp site. BIKES On a bike you can quickly get to tranquil spots on and outside the camp site. SEGWAY & MINIPRO Rent a Segway or miniPRO, ride around the camp site and discover the beautiful surroundings.

EXCURSION

SOME FAVOURITES

tips

Do not forget to visit some of the suggested destinations nearby.

Halmstad city

Halmstad is a vibrant city full of activity during the summer. Restaurants, attractions and shopping are just around the corner.

Halmstad Adventure Land (Halmstad Äventyrsland) There are several fun and exciting themed areas in the Adventure Land such as: dinosaurs, water slides, carousel park, pirates, fairly tales & miniatures.

Halmstad Activity Centre

A perfect excursion for an indoor adventure. Here you can tr y the laser dome, gladiator camp, prison island and much more that is fun for old and young.

Outdoor pool Brottet

The swimming pool is located directly opposite Äventyrslandet. Temperate outdoor swimming pool during the summer, free entry and with full activities from June to August.

T YLÖSAND

H A L M S TAD

Halmstad Arena

There are slides, whirlpool and jacuzzi as well as trampolines and exercise pool. You can also relax in the sauna, steam room or solarium.

Indoor Playground Busfabriken in Halmstad

The indoor playground in Halmstad is exactly what it says. Here, all the kids can climb and wear themselves out while the adults relax, or maybe they too will get a spring their step?

Play golf

For those who love golf, there are no less than 11 golf courses near the campsite. Among others, Halmstad Golf Club, Haverdals GC and Ringenäs GC.

Heagård's skafferi

Heagård's skafferi is a large barn made of stone just outside Halmstad. In the magical environment dating back to the 17th centur y you can find ever ything from a galler y, restaurant, café and clothes shop, delicatessen and interior design shop.

Wapnö Gård

More a ti o n o inf rm at found sand, can be lo s e / ty . p m a tc d at en.firs app an i n th e ta d . s e s lm onha ti a n ti s de

Discover the real life in the country. Here you will find a café, farm shop and guided tours for old and young. Various fairs are also organized here during the year.

Cycle along the Kattegattleden

Sweden's first national cycle route, extending from Helsingborg in the south to Gothenburg in the north. The route goes through Halmstad and continues along the coast.

19


WISSENswertes ABFALL

Bei First Camp setzen wir uns aktiv für eine bessere Umwelt ein und hoffen, dass Sie dies auch als Gast tun. An unseren Müllstation wird getrennt nach Kunststoffen, Aluminium, Glas, Pappe und Zeitungspapier sortiert. An jeder Station hängt eine Anleitung.

AKTIVITÄTEN

Schauen Sie in unser Aktivitätenprogramm unter firstcamp.de/tylosand, in unserer App oder fragen Sie an der Rezeption.

ALTERSGRENZE

First Camp ist ein Familiencampingplatz. Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt oder in Begleitung Erwachsener sein.

ENTSORGUNGSSTATION

Ihre WC-Kassetten können Sie in sämtlichen Servicehäusern entleeren. Diese gibt es im unteren Teil beim Fußballplatz.

FAHRRÄDER

Bitte seien Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll, wenn Sie auf dem Campinggelände Rad fahren.

GRILLEN

Gegrillt werden darf nur in einem Grill. Offenes Feuer auf dem Boden ist verboten. Grillkohle darf nur in dafür vorgesehen Behältern an der Müllstation entsorgt werden.

HAUSTIERE

Das Auschecken erfolgt spätestens um 11:00 Uhr. Möchten Sie auschecken bevor die Rezeption besetzt ist, bitten wir Sie dieses der Rezeption am Tag zuvor mitzuteilen.

Hunde sind auf unseren Campingplätzen grundsätzlich willkommen, sofern sie an der Leine gehalten werden. In unseren gemeinsamen Serviceräumen sind Hunde nicht zugelassen. Das Ausführen von Hunden findet außerhalb des Campinggeländes statt. Bitte den Kotbeutel nicht vergessen.

BESCHWERDEN/ANREGUNGEN

NACHTWÄCHTER

AUSCHECKEN

Wir nehmen gerne Ihre Anregungen entgegen, damit wir bei First Camp uns stetig verbessern können. Bitte informieren Sie bei eventuellen Problemen direkt die Rezeption, damit wir diese schnell beheben können.

BUSVERBINDUNGEN

Die Linie 10 hält vor dem Campingplatz. Den Fahrplan finden Sie an der Rezeption und unter www.hlt.se.

DEFIBRILLATOR

An der Rezeption gibt es einen Defibrillator.

EINCHECKEN

Einecken ist am Anreisetag ab 15:00 möglich. Falls Sie erst nach Schließung ankommen, kontaktieren Sie bitte im Voraus die Rezeption.

In bestimmten Zeiträumen eines Jahres gibt es Nachtwächter auf dem Gelände. Unsere Nachtwache erreichen Sie stets unter der Telefonnummer +46 (0)35-305 10.

ORDNUNG

Ruhe und Ordnung soll Tag und Nacht herrschen. Nachtruhe ist zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr.

PARKEN

PKWs parken auf dem Campingplats oder bei der Hütte. Gibt es mehrere Fahrzeuge müssen diese auf den ausgewiesenen Flächen parken.

REINIGUNG DER HÜTTE

Sämtliche Hütten sind mit Reinigungszubehör ausgestattet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, für die Schlussreinigung zu zahlen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Rezeption.

CAMPING-SHOP vecka 27-32

ERLEBNISSE, SPASS UND FRÖHLICHES MITEINANDER Im Bistro servieren wir Ihnen unser liebevoll zubereitetes Essen in angenehmer Atmosphäre. Hier gibt es alles von leichten Snacks bis zu Abendessen. Das Essen kann auch zum Mitnehmen bestellt werden. • • • •

Á la carte Pizzamenü Kindermenü Bier & Wein

WEITERE INFOS UND ÖFFNUNGSZEITEN UNTER FIRSTCAMP.DE UND IN DER APP! 20

In unserem Camping-Shop gibt es alles, was Sie für Ihr Campingglück benötigen. Bei Duft von frisch gebackenem Brot finden Sie hier Grillzubehör, Picknickutensilien und alle nötigen Grundnahrungsmittel und Gebrauchsartikel. Die Öffnungszeiten finden Sie unter firstcamp.de und in der App. Herzlich willkommen!

K AFFEE & ZI M TSC H NEC KE

30 SEK

SCHLAGBAUM

Öffnen Sie die Schranke mit der Passierkarte, die Sie beim Einchecken erhalten haben. Beim Verlassen des Geländes öffnet sich die Schranke automatisch. Während der Nachtzeit von 24:00-07:00 Uhr sind die Schranken geschlossen.

SERVICEHAUS

Das Servicehaus ist offen für Gäste, die campen oder in einer einfachen Hütte übernachten. Das Servicehaus ist rund um die Uhr geöffnet.

SERVICEKARTE

Beim Check-in erhalten Sie eine Passier-/ Servicekarte. Diese kann mit Geld aufgeladen werden und z. B. für die Waschmaschinen verwendet werden (Duschen ist kostenlos). Bei Verlust der Karte berechnen wir 100 SEK.

SICHERHEIT

In Brand- und Notsituationen zuerst retten, danach die Notrufnummer 112 wählen und anschließend den Brand löschen. Feuerlöscher befinden sich an verschiedenen Stellen, siehe Karte.

SPIELPLÄTZE

Für Spiel und Spaß haben wir Spielplätze. Denken Sie aber bitte daran, zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr Nachtruhe zu halten.

VERKEHR

Auf dem Gelände halten sich viele Menschen auf. Überschreiten Sie daher bei Fahrten nicht 20 km/h.

WIFI

WiFi gibt es im gesamten Gebiet. Den Zugang kaufen Sie an der Rezeption oder im Camping-Shop.

ÖFFNUNGSZEITEN

Schauen Sie bitte auf den lokalen Aushang an der Rezeption, auf die Webseite firstcamp.de/ tylosand oder in unsere App. In der Hochsaison ist die Rezeption täglich von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet.

FREIZEITPROGRAMM Woche 27-32 Während der Hochsaison laden die Showartisten des Campingplatzes im Restaurant zu Unterhaltung ein und tagsüber spielen Blïx und seine Freunde mit den Kindern im Blïx Kinderclub. Weitere Informationen über die Freizeitaktivitäten und den Kinderclub gibt es unter firstcamp.de


UNTERNEHMUNGEN

auf dem Gelände

ABENTEUERGOLF Eine beliebte Aktivität für Kinderfamilien und Freundescliquen.

BOULEBAHN Der perfekte Mix aus Entspannung und Wettkampf für Groß und Klein.

BAD Nur wenige Minuten vom Campingplatz entfernt genießen Sie Schwedens schönsten Strand.

FUSSBALLPLATZ Fordern Sie Ihre Campingfreunde zu einem Fußballspiel heraus oder warum nicht gleich ein Turnier starten?

SPIELPLATZ Das Eldorado des Campingplatzes für Kinder, mit großem Hüpfkissen und Spielen für Groß und Klein.

FAHRRÄDER Mit dem Fahrrad kommen Sie schnell zu spannenden Ausflugszielen außerhalb des Campingplatzes.

BEACHVOLLEYBALL Warum nicht Freunde oder die Familie an einem sonnigen Tag zum Beachvolleyball herausfordern?

TRETAUTO Erforschen Sie das gesamte Campinggelände mit einem Tretauto/Go-Kart. Besonders beliebt unter Kindern.

SEGWAY & MINIPRO Mieten Sie einen Segway oder MiniPRO und entdecken Sie damit Campinggelände und schöne Umgebung.

AUSFLUGS-

BELIEBTE AUSFLUGSZIELE

tipps

Versäumen Sie nicht den Besuch einiger der zahlreichen Ausflugsziele in der Umgebung. Innenstadt von Halmstad

Halmstad ist eine pulsierende Stadt, in der im Sommer immer etwas los ist. Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Shopping er warten Sie um die Ecke.

Halmstad Äventyrsland

Der Vergnügungspark bietet viele lustige wie spannende Themen: Dinosaurielandet, Vattenlandet (das „Wasserland“), Karusellpark, Piratland och Sagoland (das „Märchenland“) & Miniland.

Halmstad Aktivitetscenter

Ein perfekter Ausflug, um Indoor-Abenteuer wie etwa Lasergame, Gladiatorenkämpfe und Prison Island zu erleben. Natürlich gibt es auch noch viele andere lustige Aktivitäten für Groß und Klein.

T YLÖSAND

H A L M S TAD

Außenschwimmbecken Brottet

Ein Schwimmstadion befindet sich gegenüber vom Abenteuerland. Temperiertes Freibad im Sommer mit freiem Eintritt und Vollbetrieb von Juni bis August.

Halmstad Arena Bad

Wasserrutschen, Strömungskanäle und Whirlpools sowie Sprungtürme und Schwimmbecken er warten Sie hier. Außerdem können Sie auch die Sauna, die Dampfsauna oder das Solarium genießen und entspannen.

Busfabriken in Halmstad

Im Spielland Busfabriken in Halmstad können die Erwachsenen entspannen, während die Kinder sich austoben und klettern. Doch wer weiß, vielleicht kommen auch die Erwachsenen das eine oder andere Mal in Fahrt?

Golfplätze

Auch Golffreunde kommen hier voll auf ihre Kosten. Es warten nicht weniger als 11 Golfplätze in der Nähe des Campings, darunter Halmstad Golfklubb, Haverdals GK und Ringenäs GK.

Heagårds skafferi

Heagårds skafferi ist eine große Steinscheune knapp außerhalb von Halmstad. In dem magischen Ambiente aus dem 17. Jahrhundert sind u.a. eine Galerie, ein Restaurant, ein Café, sowie ein Kleider-, Delikatessenund Einrichtungsladen untergebracht.

e Näher onen ti a m r In f o f Sie au finden and, s e / ty lo d . p m ie auf f i r s tc a p, sow d.se p A r e in d lm s ta ti o n h a d e s ti n a

Hof Wapnö

Entdecken Sie das echte Leben auf dem Land. Hier gibt es ein Café, einen Hofladen und es werden auch Führungen für Groß und Klein angeboten. Während des Jahres finden hier auch Messen verschiedener Art statt.

Radwandern auf dem Kattegattleden

Der erste nationale Radwanderweg Schwedens, der sich von Helsingborg im Süden bis Göteborg im Norden erstreckt. Der Weg führt auch durch Halmstad und geht an der Küste entlang weiter.

21


Sveriges bästa shopping Väla har blivit utsett till Sveriges bästa shoppingcentrum och är en perfekt utflykt en ledig dag. Här fyndar du mode, elektronik, heminredning, leksaker och sportprylar. Du möter människor och fyller på ny energi. Det finns 200 butiker och fler än 30 matställen. Och du kan besiktiga bilen, klippa dig och besöka tandläkaren också, om det skulle behövas. Varmt välkommen till Väla!

VARDAGAR 10–20 HELGDAGAR 10–18 GRATIS PARKERING • VALA.SE


25.000 artiklar 3.000 kvm

Torekov

Boarp Båstad

ÄNNU ROLIGARE SHOPPING! SKOR INREDNING BELYSNING LEKSAKER KÖK TEXTIL & MYCKET MER

Ladan i Boarp Italienska vägen 279 269 95 Båstad

Telefon 0431-73375 info@ladaniboarp.se www.ladaniboarp.se

Öppet alla dagar! Följ oss på


FOR THE FLINTASTEKEN?

SOMEZIN ZINFANDEL 249:- | Artnr: 2145 | 14% | primewine.se

Alkohol i samband med arbete รถkar risken fรถr olyckor.


75 butiker under samma tak Akademibokhandeln, Albrekts Guld, Apoteket, Asiaten, Barber by Hype, Bergqvist Skor, Bik Bok, Blomsterlandet, BR Leksaker, Brothers, Burgers and Steaks, Bär & Bär, Caféet, Carlings, Cassels, Circle K, Cubus, Delikatessen, Design Only, Dressmann, Elgiganten Phone House, Espresso house, Euronail, Feetfirst, Fix My Phone, Foodmarket by Heagård, G-Star Raw, GameStop, Gelateria, Gerdas Te & Kaffe, Gina Tricot, Good Morning Hotel, Guldfynd, H&M, Halmstads urmakeri, Hemtex, Hunkemöller, Husmannen, Håkanssons, IEMS, Jack & Jones, Kappahl, Kicks, Kronans Apotek, Life, Lindex, Lyko, McDonalds, MQ, New Yorker, Östras Bröd, Panduro, Piraia, Rituals, Salong Hype, Scorett, Sko:makarna, Skopunkten, SmartEyes, Smycka, Stadium, Stora Coop, Synoptik, Synsam, Systembolaget, Systrarna Grene, Teknikmagasinet, Tele2, Vacker, Vero Moda, Volt, Yogiboost, Wagner, Walkincloset, Wayne’s Coffee, Willys.

Vardag 10–20 Helg 10–18 Fri parkering hallarna.se


Välkommen till Sveriges största bil- och flygmuseum!

Veteranbilar och gamla flygplan är inte bara teknik - det är former, det är design och det är inte minst drömmar. Drömmen om den egna bilen eller drömmen om att kunna flyga. Här finns hundra år av drömmar. Välkommen till ett spännande museum. Vi finns i Ugglarp, längs Kustvägen mellan Halmstad och Falkenberg. www.svedinos.se - 0346-431 87 - info@svedinos.se

H e lt n y a b ilar !

K om till G ok a rth a lle n !

Vardagar: 14-20 • Lör, Sön & Helgdagar 12-18 www.gokarthallen.nu 2ENTERTAIN PRESENTERAR

Siw CARLSSON I Stefan GERHARDSSON I Jojje JÖNSSON Mikael RIESEBECK I Anna CARLSSON I Mikael AHLBERG

SOMMARENS SKRATTFEST

VARBERG • SEDAN 1965

Fishing Trips • Angeltouren

VALLARNA 30 JUNI-11 AUG

Året runt • Familjebiljetter Fladen 0700-1500

Lilla Middelgrund 1500-2000

För mer information, övriga tider och charterbokningar gå in på: www.fladenfisketurer.se

Boka på telefon: 0340-121 79 • Onlinebokning: fladenfisketurer.se Köp dina biljetter här • Buy your tickets here • Kaufen Sie Ihre Karten hier

Varbergs största sportfiskeaffär Elbe’s Fiske & Marin AB Hamnen Varberg www.fladenfisketurer.se

Hos oss köper du även allt du behöver för en lyckad fisketur t.ex. Agn, Pilkar och Fiskeset. Välkommen!

Manus

KRISTER CLASSON

BILJETTER: FBG TURISTINFO. 0346-88 61 01, SHOWTIC.SE, VALLARNA.SE

Självplock & café på Stora Berg! HALMSTAD 035-18 50 00

www.hallandsbar.se Du hittar oss på Facebook!


Vem du än är, hur du än har det, är du alltid sedd, känd och älskad av Gud.

GÖR ETT BESÖK PÅ BEREDSKA PSMUSEET!

Sveriges enda museum i en underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget.

Välkommen till Svenska kyrkan

Djuramossavägen 160, 263 65 Viken Tel: 042-22 40 39

tfn 035-16 13 00

FÖR MER INFOR MATION OCH ÖPPETT IDER: W W W.BEREDSKA PSMUSEET.COM

www.svenskakyrkan.se/sondrumvapno

Tel: 035-17 31 50 - ICA.se/frosakull

Sommaröppet maj-augusti

n

gen dvä n a r St en tsväg Utsik ägen Villav ägen attsv g e t t Ka First Camp Tylösand

väge

alla dagar 8-20

F

ar

m

am

s Kung

8-21

Öppet alla dagar 8-20 Sommaröppet 30/6-6/8öppettider alla dagar 8-21 Ordinarie

en

äg

v ps

Välkomstrabatt Endast 1 kupong/kund Giltig till 30/9 - 2018 (Gäller ej tobak, post eller spel)

5%


35 000

Upptäck möjligheterna

Besökare

FISKETURER FRÅN HELSINGBORG TURER MED AVGÅNG FRÅN NORRA HAMNEN

Kontakt och bokning: 0703-80 95 44 eller 0706-92 65 71 www.helsingborgsbatarna.se

Körschema sommarsäsong 1/6 – 31/8 Dagliga turer med avgång 8.00 och 13:30 Måndag till torsdag 18.00-21.00

på Elmia Husvagn Husbil 11–15 september 2019 Elmia, Jönköping

Servering och uthyrning av fiskeredskap finns ombord. Förhandsbokning rekommenderas!

Branschens alla nyheter visas på mässan

-Våra hus är som våra kunder, alla olika!

162 utställare tipsar, säljer och förklarar

Festkvällar med räkfrossa oktoberfest Dans till Sannex och Titanics

Bio, bad, lek och spel – massor av kul för barn och tonåringar!

elmia.se/husvagn

www.vastkuststugan.se • Tel 0325-186 00

DINA NÄRMASTE AUTOMATSTATIONER:

Qstar Halmstad Qstar Gullbrandstorp Qstar Kvibille Qstar Simlångsdalen

Så många äventyr, så många berättelser. LIVING IN MOTION I alla fritidsfordon från Adria känner du att äventyret står för dörren, för ett fritidsfordon från Adria är inte bara ett fordon utan också ett sätt att leva - vi kallar det Living in motion. I vår t utbud inför 2019 hittar du prisbelönta husvagnar och husbilar samt en ny van-generation - alla med unik utrustning och ett stor t ur val av planlösningar. Inspirerande ävent yr sedan 1965.

Se alla våra stationer på: qstar.se/stationer

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED ADRIA PASSION OCH ERFARENHET INTELLIGENT DESIGN TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS KVALITET TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET SINNESRO PRISBELÖNTA PRODUKTER

#inspiringadventures www . adria . se

info@adria.se

Välkommen till vår fabriksbutik i Brännarp Här hittar du HAFIs kompletta delikatessortiment av sylt och marmelad. Du kan även fynda produkter till fabrikspriser.

Getinge HAFI E6

Halmstad

Sväng av E6 vid Getinge, kör mot Steninge följ vägvisning mot Rävinge/Brännarp.

hafi.com


3999:-

Uppblåsbart ! Förtält 37-550

Campingannonser.indd 4

2019-02-14 14:41:45

Sommaröppet alla dagar kl 10-20 3 juli-11 augusti 2019

Bistro!

Välkommen till mitt lekland! Välkommen till en helt fantastisk upplevelse! Tusentals m2 lek, bus och äventyr. Ett gigantiskt lekland med massor av attraktioner, fräsch bistro med en supergod meny och fantastiska kalasrum.

Fräsch och god mat!

Gigantiskt!

tusentals m2 lekyta Ordinarie öppettider 10 - 19

FRI ENTRÉ FÖR VUXNA. GRATIS PARKERING, WIFI OCH TIDNINGAR KULINGGATAN 1 (OMRÅDET STENALYCKAN), HALMSTAD. LEOSLEKLAND.SE


Mitt i krysset Sommarcamping

Är avkopplande även för de uppkopplade

”007” -organ i USA

Har kreativt ansvar

Kaktusart

Gyllene volvoveteran

Går badare gärna

Marknads- Ej Gunnar plats för men dock tre små en sträng gummor Ofta framför Luxe

Görs väl smutsig byk Är före uret Finns numera i de flesta hem Biblotekssignum för tidningar

Janparti

Ej jobbbunden Bokverk

Kedja som klär

Ryssja Bröder kort

Planutrymme Svärs utan svordom

Ger spel till spelare Kan man sällan på gamla utedass

Informationsenhet

Var väl alla i sällskapsresan

Grundbehov för husen Tysonspec.

På En svängom nudistens med Bil krog

Hade nog Oppenheimer

Geller Den döpte Kort Thor sportklubb som böjde till Ra

Hon skrev I ett annat land Kan bilar

Balconette

Digital lag

Ett hem för bredband

Har sina neutroner Tecken för Tenness

Skandinavisk storbank

Eng. tidigt

Kan man hålla Michael Kors

Skrev ofta Ibsen Rofullt med spö

Besöks då och då i Formel 1

Är munks vägar Ljud med studs

Har studenter

Bör man brevet Registrerat varumärke

Söndag förr För både Alf o Ebba

”Kung” bland örter För konsument

LuossvaaraKiirunavaara Sprida Kelvin Järnbalk Bor även i Rovaniemi sägs det

Där kan du få vänta Olikfärgade sockar Framför dåligt väder Skötkonung

Gör man kanske affär i hamn Ceremoni Ett ånglok Hist. dag 6/6 -44

Å i söder

Kunde de på Algots Bot man kan få på rutan

Har man ofta gjort i sura sjöar

Gör man av ruta en efter en

Stadsjeep Vinsthopp Ett kvarter i gult med humor simlopp ”Lyx” festival

MVG förr Platsfast

Rönnlund med guldföre Har viss ”Lisa” koll på Muntlig majtradition

Den hänvisar till det undre

Är sällan en ”Casanova”

Är knappast vildkatt

På påtalåtens omslag

Cirkel Får inga barn

Bromssyst.

Kurva och parti

Ur den kläms Kalles

Tour med sving Tillägg och flod

Justerar ramen Hektar

Ädel hästras Ofta på smal väg

Ge plats Märkt av tiden Ett säkert gillande gille

Före sommarlov Svårsålt i Antarktis

Ett format Är vissa av D. Lamas tankar

Finns numerasällan i bilen


HOTEL TYLÖSAND - SVERIGES SOMMARRESORT

KONSTGALLERI

AFTER BEACH

FYRA RESTAURANGER

NATTKLUBB

DAYDREAM

PIANOBAR

DANSBANDSMÅNDAG

KONSERTER

TAKE AWAY PIZZA

035-305 05 · TYLOSAND.SE · #HOTELTYLOSAND · BE INSPIRED


Läge för nya upplevelser!

Arcus-Luleå

Nydala-Umeå

Skutberget-Karlstad Solvik-Kungshamn

Björknäs-Upplands Bro (under utveckling 2018-2020)

Kärradal-Varberg Tylösand-Halmstad Torekov-Båstad Mölle-Höganäs

Gunnarsö-Oskarshamn Oknö-Mönsterås

Åhus-Kristianstad Sibbarp-Malmö Lakolk Strand-Rømø

100KR First Camp är Sveriges ledande campingkedja med de finaste lägena från Malmö i söder till Luleå i norr – plus en härlig destination på den danska ön Rømø nära gränsen mot Tyskland. Gräddhyllor med barnklubb, massor av aktiviteter och plats för en stor portion avkoppling. Magiska solnedgångar i flipflop är sommarminnen som räcker hela året. Hitta din nästa upplevelse på firstcamp.se – vi ses!

Boka online eller ring oss på 020-22 99 22

ONLINERABATT

Gäller när du bokar på firstcamp.se

Avsändare: Annonsmedia Väst AB, Borås 033 - 723 25 00

2019

Kolmården-Norrköping

Profile for annonsmediavast2

FC - Tylösand 2019  

Lågupplöst

FC - Tylösand 2019  

Lågupplöst

Advertisement