Page 1

SOLVI K

KUNGSHA M N 2019

Roliga utflyktstips Läs tipsen på sid. 5

First Club

Bli medlem i kundklubben på sid. 12

Aktivitetsprogram Campingalliansen Aktiviteter och barnklubb på sid. 6

Upptäck norra Europa på sid. 14-15

Familjevänligt lugn mitt i Bohusläns hjärta


SOLVI K

KUNGSHA M N

F i rst C am p So lvik - Ku ngshamn H ä r v ä ntar e n e n a s tå e nde havsutsikt mitt i d e t v a c kra Boh us lä n . Här finns allt man kan b e g ä r a a v e n lyckad s ommarsemester: salta bad, rol i g a a ktivite te r s om äventyrsgolf på campingen o c h b a r a e n b it därifrån väntar Smögenbr yggan med s i t t f r e st an de utbud av r estaur anger, butiker och caf éer. Vä l k om me n !

Tel: +46 (0)523-18 8 9 0 Adress: Solvik 10, 456 91 Vä j er n

INNEHÅLL: B R A AT T V E TA

3

A K T I V I T E T E R

4

U T F L Y K T S T I P S

5

AKTIVITETSPROGRAM/BARNKLUBB

6

R E S TA U R A N G & B U T I K

7

BOENDE STUGA

8-9

BOENDE CAMPING

10

GREEN KEY

11

FIRST CLUB

12

S M A R T S TAY F Ö R E TA G S B O E N D E 1 3 S A M A R B E T S PA R T N E R S

14-15

O M R Å D E S K A R TA

16-17

C O N T E N T: GOOD TO KNOW

2

till First Camp Vi är s å gl a d a a t t d u valt a t t s p e n d e ra din värd e f u ll a tid h o s o s s p å First C amp. Vi är o c k s å gl a d a a t t d u valt ju st c ampin g – d e t p e r fe k t a u p p l eve l s e b o e n d e t. Vår t hjär t a k l ap p ar fö r dig s o m äl s kar a t t b o i st u g a, hu s va gn, hu s bil e ll e r t ält. Vi d e l ar din kär l e k till vår u n d e r b ara n a t u r o c h u p p s ka t t ar d e n g e m e n s kap s o m f inn s m e ll an o s s s o m c amp ar. S o m l an d e t s l e d an d e c ampin gke dja h ar v i få t t fö r m ån e n a t t g ö ra m ån g a a v Sve rig e s va c k ra st e p l a t s e r till g än glig a fö r f l e r. Vi st rä var alltid e f t e r a t t e r bju d a d e f in a st e an l ä g gnin g ar n a o c h d e ro lig a st e ak tiv it e t e r n a. Fö r v i b r u kar s ä g a a t t v i är i gl ä dje b ran s c h e n. G l ä dje n a t t u p p t ä c ka ny a ä ve nt y r o c h t rä f fa ny a m ännis ko r. G l ä dje n a t t kunn a t änka tillb aka p å sin a c ampin gminn e n. B ar n d o m s minn e n, minn e n m e d sin a e gn a b ar n, minn e n m e d sin a b ar nb ar n, minn e n a v m a gis ka s o ln e d g ån g ar i f lip f l o p... Välko mm e n!

18-19

I N H A LT : WISSENSWERTES

VÄLKOMMEN

20-21


BRA

att veta A K TIV I T E T E R

S e v å r t aktivitetsprogram p å f ir st cam p.se/solvik, i app en eller v id v år re ce ption.

AVFA L L

På F irst Camp jobbar vi a k t iv t f ör e n bät t re miljö och hopp a s a t t d u so m gäst också gör detta . På v å r a a v fal l sst ationer sor terar vi p la s t , a l um inium, glas, papp oc h t id n in g a r. I n st rukt io n er finns vid var je s t a t ion .

B OMM A R

Öppna bommen med de p a s s er k or t n i f ick v id i ncheckning. Vid ut f a r t öp p n a s b o m m e n au tomatiskt. Nat t et id k l 24: 00-07:0 0 är bommar n a lå s t a .

INCH ECKNIN G

In c h ec k n in g s k e r f r ån k l 1 5 :0 0 på a n k oms t d a g e n . Vän l i g e n k o n tak ta r ec ep t ion en i f ö r v äg o m n i pl an e r ar a t t a n lä n d a e f te r o r di n ar i e ö ppe tti de r.

KLAGOM ÅL/S YN PUN KTER

Vi på First Camp tar gärna emot dina synpunkter så vi kan bli ännu bättre. Tänk på att meddela receptionen så fort ett eventuellt problem uppstår så att vi kan åtgärda detta.

LAT RINT Ö MN IN G

F in n s i v a r je s e r v i c e h u s . Fö r f as ta t a n k a r f in n s e n s e par at s tati o n up p e v id s t ä l l pl ats o m r åde t s am t v i d s er v ic eh us 1.

B U SS FÖ R BI N D E L S E R

LEKP LAT S ER

CYKLAR

M OT ORT RAFIK

G R IL L

NAT T VAKTER

L inje 862 stannar u tanför c a mp in g en . Tid t abe l l finns i reception en oc h p å v ast t rafik.se.

Tänk p å att ta det lugnt oc h v is a hä nsyn när du cyklar på omr å d et .

G ril l ning får endast ske i g r illa r. Öppe n e ld på mark är ej t illå t en . G ril l k o l skall tömmas i spec iella k ä r l v id so pstationen.

HJ Ä RTS TA RTA R E

Hjär t st ar tare finns i recep t ion en .

HU S D J U R

H undar är välkomna på vå r a c am p ingar men skall vara k op p la d e och få r in te vistas i våra g emen s a mma s e r v ice ut r ymmen. Rastnin g s k er ut a n f ör c am p ingområdet, glöm in t e a t t t a med h und b a js påse.

V IK T IGA TEL EF ON N UMME R

Lek oc h h a ku l på l e k pl ats e r n a m e n t ä n k p å a t t t y s tn ad s k a r åda på omr å d et mell an k l 2 4 :0 0 - 0 7 :0 0 .

På omr å d et v i s tas m ån g a m än n i s k o r. Tä n k p å h a s t i g h e te n 2 0 k m / h .

U n d er v is s a p e r i o de r av år e t h ar v i n a t t v a k t er p å o m r åde t. Vår n attv är d n å s a llt id p å : 0 5 2 3 - 1 8 8 9 0 .

ORDNING

Lugn och ordning skall råda hela dygnet. Tystnad mellan kl 24:00-07:00.

PARKERIN G

Per s on b il s k al l par k e r as på c a mp in g p la t s e n e l l e r u tan f ö r s tu g an . V id f ler a f or do n s k al l de s s a par k e r as p å a n v is a d pl ats .

FIRST CLUB

– c a mp ing k l u b b en i d i n m o b i l S O S Alar m 112 Polis ( ej n ö d si tuati on) 114 14 S juk v årdsrådg i vni ng 1177 S ote näs turi stbyrå 0 523- 66 55 50 A s s istan s kåren 0 522- 155 00

S ERV IC EHUS

S e r v i c e h u s e n är ti l l f ö r di g s o m b o r på c am pi n g to m t e l l e r i e n k l ar e s tu g a. S e r v i c e h u s e n är ö ppn a dy g n e t r un t.

S ERV IC EKO RT

V i d i n c h e c k n i n g f år n i pas s e r k o r t/ s e r v i c e k o r t. D e s s a k an l addas m e d pe n g ar o c h an v än das ti l l e x. tv ättm as k i n e r ( du s c h är g r ati s ) . B o r ttappat k o r t de bi te r as m e d 1 00 kr.

S TÄDN IN G AV S TUGA

S tädu tr u s tn i n g f i n n s i s am tl i g a s t u g o r. D u k an äv e n k ö pa ti l l s l u ts tädn i n g , k o n tak ta r e c e pti o n e n .

S ÄKERHET

B r an d/ n ö ds i tu ati o n : r ädda f ö r s t, l arm a S O S på te l e f o n 1 1 2 , s l äc k bran de n . B r an ds l äc k ar e f i n n s u tpl ac erade på f l e r a s täl l e n , s e k ar ta.

UTC HEC KN IN G

U tc h e c k n i n g s k e r s e n as t k l 1 1 :0 0. Ö n s k ar n i c h e c k a u t i n n an r e c e p ti o n en h ar ö ppn at be r v i e r k o n tak ta r e c e pti o n e n dag e n i n n an av r e s a .

WIFI

W i f i f i n n s i n o m h e l a o m r åde t. L ö s e n o r d f i n n s att k ö pa i v år r e c epti o n o c h bu ti k .

ÅLDERS GRÄN S

Fi r s t C am p är e n f am i l j e c am pi n g o ch al l a g äs te r m ås te v ar a 1 8 år f y l l da e l l e r i m ål s m an s s äl l s k ap.

Ö PPETTIDER

S e l o k al t an s l ag v i d r e c e pti o n e n , f i r s tc am p.s e e l l e r v år app. U n der h ö g s äs o n g h ar r e c e pti o n e n ö ppe t al l a dag ar 0 8 :0 0 - 2 3 :0 0 .

UP P S TÄ L L NI NG ( H u s va g n a r p a r k er a s m ed d r a g et u t å t )

Scan n a QR-k od en med di n mobi l o ch bli medle m red a n i da g, d u h ar allt att v i nna!

I M PO RTA N T TEL EPHON E NU M B E RS/ W IC H T IGE TEL EF ON N UMM E RN S O S Alar m 112 Police/P olizei (no em erg ency) + 4 6(0)77- 114 14 00 Medical advice/Gesundheitsberatung + 46(0)771- 11 77 00 Tourist Office/Reisebüro Sotenäs + 4 6( 0 ) 5 23 - 6 6 5 5 5 0 Towing service/schwedischer ADAC + 46(0)522- 155 00 3


M er in fo rm a fi rs tc a m p. seti on fi n n s på oc h i a pp en

ATT GÖRA

på området

Vuxen 65KR, barn 40KR

SPELA ÄVENTYRSGOLF

n Hyr frå 50KR/ 30 min

BADA BASTU

HYR TRAMPBIL

Hyr för / 100KR g a d

4

LEK VID LEKPLATSEN

VANDRINGSLEDER

HYR CYKEL

BADA I HAVET

SPELA BOULE

HYR SEGWAY & MINIPRO


UTFLYKTS-

tips

Inom 15 min med bil:

Kungshamn Stenhuggerimuseet Nordens Ark Fiske & Skärgårdsturer Sotekanalen Kung Tryggves grav Smögenbryggan

Inom 30 min med bil:

Bohusleden Hamburgsund Bovallstrand Hornborg slottsruin Hällristningarna vid Torsbo

Inom 1 timme med bil:

Bohus-Malmön Havets hus Stångenäs Kajak Cykel & Klättring Stångehuvud naturreservat Vitlycke Museum Tanumshede hällristningar

Inom 2 timmar med bil:

Klosterhavets Nationalpark Strömstad Liseberg Fiskebäckskil Nordiska akvarellmuseet

NÅGRA FAVORITER Missa inte att besöka några av alla utflyktstips i närheten.

Golf

Det finns tre förstklassiga banor inte långt från Solvik. Bland annat finns Sotenäs Golfklubbs 27-hålsbana i närheten.

Mor Lenas stuga

Denna fiskarstuga uppfördes på 1700-talet och är idag ett museum över livet i ett inte allt för avlägset Sverige.

Soteleden

SOLVI K

KUNGSHA M N

Vandra längs Soteleden som sträcker sig runt vackra delar av Smögenkusten, från Bovallstrand i norr till Kungshamn/ Smögen i söder. 70 km av varierande natur.

Nordens Ark

På djurparken möter du ett 80-tal av världens djur, här finns även en vildpark och en lantgård att besöka.

Liseberg nöjespark

Lägg en heldag på Liseberg! Barnen hurrar högt när ni beger er till Nordens största nöjespark.

Sotekanalen

Kanalen är en 4,8 km lång grävd kanal genom Ramsvikslandet och du som åker genom kanalen får uppleva en vacker natur.

Havets Hus

Havets Hus i Lysekil har närmare 40 akvarier med olika arter från Västerhavet och är ett av Bohusläns mest populära sevärdheter.

Smögenbryggan

Besök populära Smögen med sitt stora utbud av restauranger, butiker och caféer. Här går det att handla allt från kläder och smycken till inredning och böcker.

Nordiska Akvarellmuseet

På Tjörn ligger detta museum precis vid havet. Kika på utställningarna, lyssna på föredrag, ät på restaurangen, handla i museibutiken eller måla en stund i den öppna verkstaden.

Mer a ti o n o f in rm u på d h i tt a r o lv i k , p.se/s m a tc s på fir n och s i appe s o te n a / m o c . e g i r v a s ts v e

5


AKTIVITETSPROGRAM vecka 2 7 - 32

Under högsäsongen bjuder campingens showartister på fantastisk underhållning vid receptionen och på dagarna busar Blïx och hans vänner med barnen i Blïx barnklubb. Stämningen är på topp hela dagarna – följ med du också! Mer information om aktiviteterna och barnklubben finns på firstcamp.se.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

14:00 Blïx hälsar på

15:00 Blïx hälsar på

16:00 Sandslottstävling

15:00 Miljökämparna

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx bollbus

16:00 Ansiktsmålning

17:00 Tipspromenad för hela familjen

20:00 Quiz med livesång vid receptionen

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter vid receptionen

20:00 Show med svenska hits vid receptionen

20:00 Allsångskväll vid receptionen

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

15:00 Ansiktsmålning

16:00 Blïxsnabben

16:00 Sandslottstävling

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx födelsedagskalas

17:00 Blïx bollbus

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter vid receptionen

19:00 Filmkväll

20:00 Quiz med livesång vid receptionen

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

barnklubb Blïx landar på Jorden under sommaren för att njuta av det bästa som finns – camping! I år har Blïx även med sig sina rymdkompisar Astronauterna som busar och leker med alla barn på campingen. Barnklubben startar i Blïxhuset på campingen och där kan man pyssla, träffa kompisar och gå på spännande skattjakter, tipspromenader eller följa med bort till scenen för att dansa och sjunga som Astronauterna gör! 6

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

Midsommarafton 15:00 Dans kring midsommarstången 20:00 Show vid receptionen


MAT

och

dryck...

E N K L A RE RÄT TER & SNACKS På campingen finns ingen restaurang men kurrar det i magen finns det enklare rätter i campingens butik. Här finns bland annat kor v, pizza och andra rätter som är perfekta att ta med sig till stranden, campingplatsen eller lekplatsen. I Kungshamn, Smögen och Hunnebostrand finns det flera restauranger att välja på och i receptionen ger vi gärna tips om vilka du kan besöka. Varmt välkomna!

MER INFO OCH ÖPPETTIDER PÅ FIRSTCAMP.SE/SOLVIK OCH I APPEN!

Snacks för hela familjen

SERVICEBUTIK I vår butik finner du allt du behöver för att campinglyckas! Till doften av nybakat bröd hittar du grilltillbehör, picknickattiraljer och de mest nödvändiga basvarorna. Aktuella öppettider hittar du på firstcamp.se samt i appen. Välkommen in!

K A FFE & B U LL E

30:-

7


Dusch Dusch

FrysFrys

Kamin/öppen Kamin/öppen spisspis

Toalett Toalett

SpisSpis

Air Air condition condition

Kök/trinettkök Kök/trinettkök

Mikrovågsugn Mikrovågsugn

Husdjurstillåten Husdjurstillåten

Kaffebryggare Kaffebryggare Kyl Kyl El El

S O L G L Ä N TA N

UgnUgn Dusch Diskmaskin Diskmaskin Toalett TV TV Kök/trinettkök Kaffebryggare Kyl El

BOENDE

Täcken Täcken ochoch kuddar kuddar finns finns till samtliga till samtliga bäddar. bäddar.

stuga

Vatten Vatten Frys Rullstolsramp Rullstolsramp Spis

Möblering Möblering ochoch inredning inredning är endast är endast exempel exempel ochoch överöverKamin/öppen spisinte ensstämmer ensstämmer inte alltid alltid medmed det det Airfaktiska condition faktiska utseendet. utseendet.

Mikrovågsugn

Husdjurstillåten

Ugn

Vatten

Täcken och kuddar finns till samtliga bäddar. Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte alltid med det faktiska utseendet.

Stuga med ett sovrum med dubbelsäng, ö v e r v å n i n g m e d f y r a e n k e l s ä n g a r, b ä d d s o f f a Diskmaskin Rullstolsramp för två i allrummet och en gäststuga med p l a t s f ö r t v å p e r s o n e r. Va r d a g s r u m o c h m a t s a l m e d pTV lats för sex personer och fullt utrustat kök. Stugan har toalett och dusch samt möblerat trädäck. Boyta: 86 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 8+2

UTSIKTEN Stuga med tre sovrum. Två av sovrummen har våningssäng, i det tredje finns dubbelsäng. Två bäddsoffor finns också i vardagsrummet. I köket finns spis, ugn, diskmaskin, kyl/fr ys s a m t h u s g e r å d f ö r å t t a p e r s o n e r. Det nyrenoverade badrummet med golvvärme har dusch och toalett. Boyta: 94 kvm | Rum: 4 | Bäddar: 6+4

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

STRANDBYN PLUS Stuga med två plan. På över våningen finns två separata sovrum, ett med våningssäng och ett med dubbelsäng. På markplan finns ett allrum med bäddsoffa, stort kök med diskmaskin, spis, ugn, mikro, kyl och fr ys, k a f f e b r y g g a r e o c h t v. Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Stugan har möblerad altan precis vid vattnet. Boyta: 50 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 4+2

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

STRANDBYN Stugan har ett separat sovrum med våningssäng, bäddsoffa i allrummet och två enkelsängar på loftet. Stugan har ett kök med spis, mikro, kyl och fr ys. Här finns även toalett och dusch samt en möblerad altan precis vid vattnet. Boyta: 36 kvm | Rum: 2+loft | Bäddar: 4+2

8


DALBYN PLUS Sovrummet, sovloftet och bäddsoffan e r b j u d e r t i l l s a m m a n s b ä d d a r t i l l s e x p e r s o n e r. Badrummet har dusch och toalett. Det k o m b i n e r a d e k ö k e t o c h a l l r u m m e t h a r t v, m a t p l a t s f ö r f y r a p e r s o n e r, s p i s , d i s k m a s k i n , kylskåp, kaffebr yggare och mikro.

Loft

Stugan har en trevlig möblerad uteplats. Boyta: 34 kvm | Rum: 2+loft | Bäddar: 4+2

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

BERGBYN EXTRA Sovrummet har dubbelsäng, två fåtöljer samt t v. I v ä l u t r u s t a d e k ö k e t f i n n e r d u k y l o c h f r y s , ugn, spis, diskmaskin, köksutrustning och ser vis för fem personer samt matplats. I badrummet finns dusch och toalett. Stugan har möblerad altan. Boyta: 33 kvm | Rum: 2+loft | Bäddar: 4+2

DALBYN Det kombinerade kök/allrummet består av en m a t p l a t s f ö r f y r a p e r s o n e r, k y l s k å p , s p i s o c h mikro. Här finns också tv och bäddsoffa. I det ljusa badrummet finns dusch och toalett. P å l o f t e t f i n n s t v å b ä d d a r. Stugan har toalett och dusch samt ett a l t a n d ä c k m e d u t e m ö b l e r. Boyta: 28 kvm | Rum: 1+loft | Bäddar: 2+2

BERGBYN PLUS Stugan har ett separat sovrum med en våningssäng, två bäddplatser på loftet och ett köksbord och soffa som blir till en mindre dubbelsäng nattetid. Pentr yköket består av kyl, fr ysfack, spis samt matplats för fem. I badrummet finns dusch och toalett. Boyta: 22 kvm | Rum: 2+loft | Bäddar: 4+2

BERGBYN Stugan har ett loft med två bäddplatser samt en matplats för fyra personer där soffan blir en mindre dubbelsäng under natten. I pentr yköket finns spis, kylskåp och fr ysfack. I badrummet finns dusch och toalett. Boyta: 15 kvm | Rum: 1+loft | Bäddar: 2+2

9


BOENDE

camping

CAMPINGTOMTER

TÄ LT P L AT S E R

H U S B I L S P L AT S E R

Solvik erbjuder fina standardtomter på 7,6m samt 6,5m inklusive drag. Här finns även comfortplatser med e l , t v o c h VA .

Härliga tältplatser på skyddat läge i dalen vid bergen för dig som älskar camping. Anpassade för en tältstorlek om max 5×5 m. För dig som vill ha el så finns även det.

På campingen finns två husbilsområden med hårdlagd yta (grus). Bo uppe på berget med magisk utsikt eller på platserna som ligger 1 meter från vattnet. Platserna är 8 meter djupa.

SNOOZA HEMRESAN Bli en del av säsongsfamiljen och fånga varje sommardag och kortspelskväll på campingen. Säkra din lats! säsongsp

Åkarevägen 18, Dingle (New Wave-fastigheten) Telefon 0524-283 37

newwaveoutletdingle.com

10

Mer information om säsongsplatser och intresselista hittar du på firstcamp.se


DIN SEMESTER = ETT BRA VAL FÖR MILJÖN När du väljer att boka ett boende hos First Camp så gör du också ett hållbart val. Vi följer Green Keys strikta miljökrav utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet. Här ser du exempel på våra miljöinsatser och tips på vad du som gäst kan göra för att bidra. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och Green Key på firstcamp.se.

Vi jobbar med att minimera mängden avfall och att återvinna så mycket som möjligt.

Vi köper grön el från förnybara källor och arbetar för att minimera energiförbrukningen.

Vi minimerar vattenförbrukningen, exempelvis genom snålspolande kranar.

Vi använder miljömärkta rengöringsprodukter som är skonsamma mot både dig och miljön.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA MILJÖN • • • • • •

Släck lampor och dra laddare ur eluttag Minska användandet av engångsartiklar i plast Ta kortare duschar och stäng av vattnet vid schamponering Drick kran-/färskvatten istället för flaskvatten Källsortera i återvinningskärlen på campingen Använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten

Sveriges roligaste bana? 6km från Uddevalla centrum. 0522-661200 • www.motorstadion.se 11


Följ oss!  firstcampsverige  firstcamp #campinglycka

Sveriges största kundklubb för campare! Ladda ner appen idag och bli medlem i First Club för att gratis få poäng på alla dina bokningar samt exklusiva erbjudanden och rabatter. Du hittar dessutom allt du behöver veta om våra campingar, vad som händer i närheten och vilka sevärdheter som finns i området. Scanna QR-koden och läs mer om fördelarna som klubbmedlem!

Ladda ner First Camps app gratis

12 12


SMART-

stay

BÄT T RE BOEN DE FÖR N YTÄN KAN DE FÖRETAG Smart Stay är First Camps koncept för prisvärt kort- och långtidsboende riktat till företag och organisationer. Genom Smart Stay erbjuds företagsgästen ett praktiskt, trivsamt och bekvämt stugboende som ofta ger lägre boendekostnader och en rad fördelar som vanligt hotellboende sällan kan erbjuda. Med denna typ av stugboende kan du sköta ditt hushåll själv och bo som hemma. De året runt-öppna campingarna ligger ofta med direkt åtkomst till motionsspår eller fina naturområden och bilen parkerar man precis intill sitt boende. Att Smart Stay snabbt har blivit en succé bland företag som söker alternativ till traditionellt hotellboende är därför inte så konstigt. Citynära företagsboende med nära 400 stugor i hela Sverige. Läs mer på smartstay.se

Boendekvalitet och valfrihet till ett vettigt pris. Det är Smart Stay.

Boendet för dig - året om Golfresor, sensommaräventyr, träningsläger och skidsemestrar. Hitta ditt boende från Luleå i norr till Malmö i söder! Mer information om öppettider och boendetyper finns på firstcamp.se och i appen.

13


29 destinationer väntar på dig Tillsammans med norska Topcamp och tyska Regenbogen erbjuder vi våra gemensamma gäster 29 härliga destinationer i fyra länder. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att uppleva mer av Europa på campingsemestern.

ästa Hitta din n n på destinatio se firstcamp.

14


Tio härliga semesterdestinationer hos Regenbogen, vid kanten av Östersjön såväl som i Tysklands inland. Koppla av i vackra spamiljöer, njut av god mat och dryck, upptäck naturen eller spendera dagarna på stranden.

Boka på regenbog en.ag eller ring 020-22 9 9 22

Boltenhagen

Göhren

Prerow

Fyra natursköna campingar hos Topcamp, med förtrollande vyer och upplevelser i Norge. Upptäck äventyr och aktiviteter för hela familjen i vackra naturmiljöer eller citycampa med utsikt över Oslofjorden. Njut av va ck Norge. Bo ra ka på topcamp.n o

Hallingdal Feriepark

Ekeberg Camping

Road trip i norra Europa

Bogstad Camping

Mjøsa ferie og fritidssenter

Tour Camping Ticket dre in

m er, betala

Upplev m i – 1 juni

1 januar

ber 2019

decem usti – 31

& 15 aug

Nu även i Norge!

Upptäck 29 destinationer i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland för endast 160kr/natt*. Vår Camping Tour Ticket finns att köpa på alla First Camps anläggningar. Mer information om villkor finns att läsa på firstcamp.se. *Camping Tour Ticket innehåller 10 nätter för 1600kr.

16na0tt!:-

RGE

EN I NO

9: NU ÄV NYHET 201

/

15


1

SERVICEHUS

WC

2

SERVICEHUS FAMILJEDUSCH

51

313 314

12 11

315

15 14 13

17 16

316 317

20 19 18

309

318 319 320 321

Strandbyn 312

311

59

70

67

64

60

1 2 3 14

15

4

6 16

32

17

18

26

25

27

24

28

29

13

33 34

31

Avstånd till havet: 0 m

12

7

19

93

79

38 39 40 41 36

30

11

8

76

308 307 306

310

5

9

73

301

305

129

10

89

82 86 90 7 91 57 54 71 74 77 80 83 8 68 5 6 61 58 8 81 84 88 92 55 69 72 75 7 66 62 214 213 217 216 215 218 0 22 224 222 219 223 221 304 2 303 302 56

53

50

85

63

20

21

23 22

Solgläntan


Dalbyn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

161

10

163

162

164

151

150 149

148

159 160 183 157 158 184 6 15 6 5 18 15 4 8 15 190 18 152 153 7 185 194 192 6 189 18 19 8 1 9 19 1 0 202 20 195 193 199 197 1 0 2 203

204

205 206

7 14

144 141 7 145 13 133 38 142 146 9 2 1 1 20 121 125 9 134 39 143 0 113 117 3 1 9 210 0 1 1 6 2 1 5 0 1 2 2 1 1 0 1 5 8 1 3 1 1 1 3 97 110 114 140 127 13 102 106 6 19 123 1 3 1 5 1 2 1 3 4 1 9 98 111 124 128 1 103 107 116 120 95 2 1 1 99 104 108 96 211 128 116 115 212 117 114 Utsikten 118 113 121 120 119 112 110 108 106 122 104 109 123 111 107 105 95 126 125 124 93 99 94 91 92 127 98 101 96 100 90 89 102 97 103 Bergbyn 87 88 69 86 72 1 42 68 70 43 73 71 81 80 79 78 77 76 85 84 83 82 74 66 67 37 75 53 52 57 65 44 56 51 64 45 50 46 62 47 55 63 48 54 60 49 61 59 58 7 20 8 20

V N

S Ö

CAMPING:

CAMPINGPLATS MED EL

Reception

COMFORTPLATS MED EL + VA SÄSONGSPLATS TÄLTPLATSER HUSBILSPLATSER VID VATTNET + EL HUSBILSPLATS PÅ PLATÅN + EL HUSBILSPLATS PÅ PLATÅN MED UTSIKT MOT HAVET + EL

STUGOR: BERGBYN BERGBYN PLUS BERGBYN EXTRA DALBYN DALBYN PLUS STRANDBYN STRANDBYN PLUS SOLGLÄNTAN/UTSIKTEN

BADPLATS ÄVENTYRSGOLF

HANDIKAPPTOALETT WC TOALETT

PARKERING la

val

e Udd n ham

gs

Kun

3km gen

ö

Sm

3km

SKÖTRUM

MILJÖSTATION HUSBILSTÖMNING LEKPLATS

DUSCH FAMILJEDUSCH

FAMILJEDUSCH HUNDDUSCH

FOTBOLLSPLAN

LATRINTÖMNING

BOULE

GÄSTHAMN

GRILLPLATS

TVÄTTMASKIN

BLIX BARNKLUBB

TORKTUMLARE

VATTENPOST

MIKRO

BRANDSLÄCKARE

KÖK


GOOD to know A C T I VI TIE S

See our activity programme at en.firstcamp.se/s o l vik , in our app or in our reception.

A G E LI M I T

CO MPLAIN T S / PO IN T S O F V IEW A t First Ca m p we are happy to hear you r p oint s of vie w, so that we can be even b e t t e r. R e m e m ber to noti fy the recepti on d e sk a s soon as possi bl e i f a probl em a rise s so we may recti fy thi s.

Fi r s t Camp is a fa m il y c a m p sit e a nd a ll g ue s ts m us t b e 1 8 y e a r s o f ag e or old e r, or be ac c omp a n ie d b y a g u a r d ia n.

DEFIBRILLAT O R S

B A R B E CU E S

EMPTYING LAT R IN ES

B ar be c ue e q u ip m e nt m u s t b e use d . Open f i r es o n t he g r o u nd a re not a llowe d . B ar be c ue c o a l s m u s t b e e m pt ie d int o sp ec i al c o n t a ine r s n e a r t he w a st e st a t ion.

Defibrillators are available at the reception.

Pre se nt in e a ch ser vi ce hou se. T here i s a se p a ra t e st a t ion u p by the park i ng area a nd a t se r vice hou se 1 for fi xed tank s.

NIGH T- TIM E S EC U R IT Y

BARRIERS

Open th e b a r r ie r s w it h t h e a cce ss ca rd s y o u r ec ei v e d a t c he c k- in. A t t he e xit , t he bar r i er s o p e ns a u t o m a t ic a l l y. The b a rrie rs ar e l o c k e d a t n ig ht f r o m 2 4 : 00 t o 07: 00.

We ha ve nig ht-ti me secu ri ty du ri ng cer tai n p e riod s of t he year. Ou r ni ght-ti me secu ri ty st a f f ca n a t a ll ti me be reached on: +46 (0)523-188 9 0 .

O PENING H O U R S

BIKES

E n j oy y o urs e l f, b u t b e s u r e t o show c o n s i de r at io n f o r o t h e r s w he n cycling .

B U S C O N N E C TI ON S

B us n um be r 8 6 2 s t o p s o u t s ide t he c amp s i te. Th e t im e t a b l e is a va ila b le a t r e c epti on a nd a t va s t t r a f ik . s e.

C H E C K I NG I N

Ch e c k - i n is fr o m 1 5 : 0 0 o n t he d a y of ar r i v al . I f y o u p l a n t o a r r ive a ft e r our r e gul ar o p e n in g ho u r s , p l e a s e cont a ct t he r e c epti on in a d va nc e .

C H E C K I NG OU T

Ch e c k i n g o u t is b y 1 1 : 0 0 at t he la t e st . I f y o u w i s h t o c h e c k o u t b e f o re t he r e c epti on ha s o p e ne d , p l e a s e cont a ct t he r e c epti on t h e d a y b e fo r e y o u r d e p a r t ure .

C LE A NI N G OF THE C OTTAGE

See notice in the reception, at en.firstcamp.se/solvik or in our app. The reception is open every day 08:00-23:00 during peak season.

O RDER

Pe a ce a nd order mu st be k ept throu ghou t t he d a y. The hou rs of si l ence are between 24: 00 a nd 07:0 0 .

PARKING

Cars must be parked on the camp site or outside the cottage. If you have more than one car, these must be parked in the car park indicated.

PETS

D og s a re we lc ome at ou r campsi tes bu t m ust b e on a leash and mu st not be i n ou r com m on se r vice spaces. Tak e you r dog for a wa lk out sid e the campi ng area and do not forg e t t o bri ng dog waste bags.

PLAY G R O U N D S

P l ay and have fu n on the pl aygrou nd s b u t remember that si l ence mu st be mai nta in ed on the grou nds between 2 4 :0 0 and 07: 00.

S EC U R IT Y

Fi re/emergency: gi ve fi rst ai d, then ca ll f o r assi stance on 1 1 2 , pu t ou t fi res. Fi re exti ngu i shers are provi ded i n sev era l l ocati ons, see map.

S ERV IC E C A R D

You wi l l be gi ven a pass card/ser vi c e ca rd when check i ng i n. T hese can be charged wi th money and u sed for i .e. washi ng machi nes (showers are free). Lost car d s a re charged at SE K 1 0 0 .

S ERV IC E HO U S E

T he Ser vi ce Hou se i s for gu ests l i vi ng o n the camp si te or i n an i ndi vi du al cotta ge. T he Ser vi ce Hou se i s open 2 4 hou rs a d a y.

WA S T E

At Fi rst Camp we l i k e to do ou r bi t to i mprove the envi ronment and hope th a t o u r gu ests wi l l do so too. At ou r waste an d recycl i ng stati ons we sor t pl asti cs, al u mi ni u m, gl ass, paper and newspa p ers . Instru cti ons are provi ded at each stat io n .

V EHIC U LA R T R A F F IC

T here are a l ot of peopl e stayi ng on t h e camp si te, pl ease obser ve the speed limit of 2 0 k m/h.

WIF I

Wi fi i s provi ded throu ghou t the gru nd s . A password can be pu rchased at the recepti on and i n the shop.

Cl ean i n g e q u ip m e nt is a va ila b le in a ll c o ttag es . Yo u c a n a l s o p a y for t he fina l c l e an i n g, c o nt a c t t he r e c e p t ion.

FO O D and

DR I N K. . .

EASIER DISHES & SNACKS

The camp store offers several small dishes, which are perfect to carr y along to the beach, campsite or playground. Choose between sausages, pizza and other warm dishes. There are many restaurants to choose from in Kungshamn, Smögen and Hunnebostrand and at the front desk we can help you decide which ones to visit. A warm welcome!

MO RE I NF O A N D OP EN I N G HOU R S AT EN.FIRSTCAMP.SE/SOLVIK A N D I N T HE A P P! 18

SERVICE SHOP You will find everything you need in our store for successful camping! Along with the aroma of freshly baked bread you will find barbecue accessories, picnic items and the most essential basic products. Opening hours can be found at en.firstcamp.se and in the app. Welcome!

COFFEE & BUN

SEK 30

ACTIVITY PROGRAM WEEK 27-32 During the peak season, the campsite’s show artists offer entertainment by the reception, and during the day, Blïx and his friends play with the children in Blïx’s kids club. More information about the activities and the kids club can be found at en.firstcamp.se


THINGS TO DO ADVENTURE GOLF A popular activity for families with children as well for groups of friends. PLAYGROUND There are fun toys at the playground such as an electric excavator, inflatable bounce area and a 9m-high climbing net. The camp area also has a ballpark for football (soccer) and a basketball hoop. BOULES The perfect mixture of relaxation and competition for all ages.

at the campsite

BATHING Enjoy the sun on the warm cliffs by the sea. There is also a small sandy beach and a slide for the little ones. WALKING TRAILS Why not start the day with an exhilarating walk along one of the hiking paths?

SAUNA After a magnificent day of camping with lots of activities, you can unwind and relax in our sauna!

PEDAL CARS Discover the entire camping ground with a pedal car. BIKES On a bike you can quickly get to tranquil spots on and outside the camp site. SEGWAY & MINIPRO Rent a Segway or miniPRO, ride around the camp site and discover the beautiful surroundings.

EXCURSION

tips

SOME FAVOURITES Do not forget to visit some of the suggested destinations nearby.

Golf

There are three top-rated courses close to Solvik. For example Sotenäs Golf Club's 27-hole course.

Mor Lena's cottage

This fisherman's cottage was built in the 1700s and today is a museum showing life in a not too distant Sweden.

Soteleden

SOLVI K

KUNGSHA M N

Walk along Soteleden that stretches along beautiful par ts of the Smögen coast, from Bovallstrand in the north to Kungshamn/ Smögen in the south. 70 km of diverse nature.

Nordens Ark (The Ark of the Nordic region)

You will find 80 something of the world's animals at the zoo. There is also a .wilderness area and a farmstead to visit.

Liseberg amusement park

Set aside an entire day at Liseberg! The children will cheer when leaving to go to the largest amusement park of the Nordic region.

Sotekanalen (Sote Canal)

At 4.8 km, the canal was dug through Ramsvikslandet and natural beauty can be experienced as you traverse the canal.

Havets Hus (House of the Sea)

Havets Hus in Lysekil has close to 40 aquaria with various species from the waters off the west coast of Sweden and is one of the most popular sights in Bohuslän.

Smögenbryggan

Visit popular Smögen with a large selection of restaurants, shops and cafes. Ever ything from clothes and jewelr y to interior design and books can be bought here.

Nordiska Akvarellmuseet

This museum is located exactly by the sea at Tjörn. Peer at the exhibitions, listen to the lectures, eat at the restaurants, shop at the museum shops or paint for a while in the open workshops.

More a ti o n inform at found c a n b e . s e / s o lv i k , tc a m p d at en.firs a p p a n te n a s th in e / m so rige.co v a s ts v e

19


WISSENswertes ABFALL

Bei First Camp setzen wir uns aktiv für eine bessere Umwelt ein und hoffen, dass Sie dies auch als Gast tun. An unseren Müllstation wird getrennt nach Kunststoffen, Aluminium, Glas, Pappe und Zeitungspapier sortiert. An jeder Station hängt eine Anleitung.

AKTIVITÄTEN

Schauen Sie in unser Aktivitätenprogramm unter firstcamp.de/solvik, in unserer App oder fragen Sie an der Rezeption.

ALTERSGRENZE

First Camp ist ein Familiencampingplatz. Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt oder in Begleitung Erwachsener sein.

In allen Sanitärgebäuden vorhanden. Für feste Tanks gibt es eine separate Station am Stellplatzgelände sowie am Sanitärgebäude 1.

FAHRRÄDER

Bitte seien Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll, wenn Sie auf dem Campinggelände Rad fahren.

GRILLEN

Gegrillt werden darf nur in einem Grill. Offenes Feuer auf dem Boden ist verboten. Grillkohle darf nur in dafür vorgesehen Behältern an der Müllstation entsorgt werden.

HAUSTIERE

Das Auschecken erfolgt spätestens um 11:00 Uhr. Möchten Sie auschecken bevor die Rezeption besetzt ist, bitten wir Sie dieses der Rezeption am Tag zuvor mitzuteilen.

Hunde sind auf unseren Campingplätzen grundsätzlich willkommen, sofern sie an der Leine gehalten werden. In unseren gemeinsamen Serviceräumen sind Hunde nicht zugelassen. Das Ausführen von Hunden findet außerhalb des Campinggeländes statt. Bitte den Kotbeutel nicht vergessen.

BESCHWERDEN/ANREGUNGEN

NACHTWÄCHTER

AUSCHECKEN

Wir nehmen gerne Ihre Anregungen entgegen, damit wir bei First Camp uns stetig verbessern können. Bitte informieren Sie bei eventuellen Problemen direkt die Rezeption, damit wir diese schnell beheben können.

BUSVERBINDUNGEN

Die Buslinie 862 hält direkt vor dem Campingplatz. Einen Fahrplan finden Sie an der Rezeption und auf vasttrafik.se.

DEFIBRILLATOR

An der Rezeption gibt es einen Defibrillator.

EINCHECKEN

Einecken ist am Anreisetag ab 15:00 möglich. Falls Sie erst nach Schließung ankommen, kontaktieren Sie bitte im Voraus die Rezeption.

ESSEN und

Tr i nken . . .

E I N FA C H E R E G E R I C H T E & S N A C K S Der Magen knurr t? Der Laden auf dem Campingplatz bietet kleine Gerichte für zwischendurch. Würstchen, Pizza und andere warme Gerichte lassen sich per fekt an den Strand, auf den Campingplatz oder auf den Spielplatz mitnehmen.

In Kungshamn, Smögen und Hunnebostrand stehen mehrere Restaurants zur Auswahl. Für Tipps können Sie sich jederzeit an die Rezeption wenden. Herzlich willkommen!

WEITERE INFOS UND ÖFFNUNGSZEITEN UNTER FIRSTCAMP.DE/SOLVIK UND IN DER APP! 20

ENTSORGUNGSSTATION

In bestimmten Zeiträumen eines Jahres gibt es Nachtwächter auf dem Gelände. Unsere Nachtwache erreichen Sie stets unter der Telefonnummer +46 (0)523-188 90.

ORDNUNG

Ruhe und Ordnung soll Tag und Nacht herrschen. Nachtruhe ist zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr.

PARKEN

PKWs parken auf dem Campingplats oder bei der Hütte. Gibt es mehrere Fahrzeuge müssen diese auf den ausgewiesenen Flächen parken.

REINIGUNG DER HÜTTE

Sämtliche Hütten sind mit Reinigungszubehör ausgestattet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, für die Schlussreinigung zu zahlen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Rezeption.

CAMPING-SHOP In unserem Camping-Shop gibt es alles, was Sie für Ihr Campingglück benötigen. Bei Duft von frisch gebackenem Brot finden Sie hier Grillzubehör, Picknickutensilien und alle nötigen Grundnahrungsmittel und Gebrauchsartikel. Die Öffnungszeiten finden Sie unter firstcamp.de und in der App. Herzlich willkommen!

KAFFEE & ZIMTSCHNECKE

30 SEK

SCHLAGBAUM

Öffnen Sie die Schranke mit der Passierkarte, die Sie beim Einchecken erhalten haben. Beim Verlassen des Geländes öffnet sich die Schranke automatisch. Während der Nachtzeit von 24:00-07:00 Uhr sind die Schranken geschlossen.

SERVICEHAUS

Das Servicehaus ist offen für Gäste, die campen oder in einer einfachen Hütte übernachten. Das Servicehaus ist rund um die Uhr geöffnet.

SERVICEKARTE

Beim Check-in erhalten Sie eine Passier-/ Servicekarte. Diese kann mit Geld aufgeladen werden und z. B. für die Waschmaschinen verwendet werden (Duschen ist kostenlos). Bei Verlust der Karte berechnen wir 100 SEK.

SICHERHEIT

In Brand- und Notsituationen zuerst retten, danach die Notrufnummer 112 wählen und anschließend den Brand löschen. Feuerlöscher befinden sich an verschiedenen Stellen, siehe Karte.

SPIELPLÄTZE

Für Spiel und Spaß haben wir Spielplätze. Denken Sie aber bitte daran, zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr Nachtruhe zu halten.

VERKEHR

Auf dem Gelände halten sich viele Menschen auf. Überschreiten Sie daher bei Fahrten nicht 20 km/h.

WIFI

WiFi gibt es im gesamten Gebiet. Den Zugang kaufen Sie an der Rezeption oder im Camping-Shop.

ÖFFNUNGSZEITEN

Schauen Sie bitte auf den lokalen Aushang an der Rezeption, auf die Webseite firstcamp.de/ solvik oder in unsere App. In der Hochsaison ist die Rezeption täglich von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet.

FREIZEITPROGRAMM Woche 27-32 Während der Hochsaison laden die Showartisten des Campingplatzes an der Rezeption zu Unterhaltung ein und tagsüber spielen Blïx und seine Freunde mit den Kindern im Blïx Kinderclub. Weitere Informationen über die Freizeitaktivitäten und den Kinderclub gibt es unter firstcamp.de


UNTERNEHMUNGEN ABENTEUERGOLF Eine beliebte Aktivität für Kinderfamilien und Freundescliquen. SPIELPLATZ Der Spielplatz hält spannende Highlights bereit, darunter einen elektrischen Bagger, ein Hüpfkissen und ein 9 m hohes Kletternetz. Auch ein Fußballplatz und ein Basketballkorb laden zum Auspowern ein. BOULEBAHN Der perfekte Mix aus Entspannung und Wettkampf für Groß und Klein.

auf dem Gelände

STRANDBAD Genießen Sie die Sonne auf den warmen Klippen am Meer. Für die Kleinen gibt es außerdem einen kleinen Sandstrand und eine Rutschbahn.

TRETAUTO Erforschen Sie das gesamte Campinggelände mit einem Tretauto/Go-Kart. Besonders beliebt unter Kindern.

WANDERWEGE Beginnen Sie den Tag mit einem aufregenden Spaziergang auf einem der Wanderwege.

FAHRRÄDER Mit dem Fahrrad kommen Sie schnell zu spannenden Ausflugszielen außerhalb des Campingplatzes.

SAUNA Nach einem herrlichen, erlebnisreichen Tag auf dem Campingplatz können Sie den Abend entspannt in der Sauna ausklingen lassen.

SEGWAY & MINIPRO Mieten Sie einen Segway oder MiniPRO und entdecken Sie damit Campinggelände und schöne Umgebung.

AUSFLUGS-

BELIEBTE AUSFLUGSZIELE

tipps

Versäumen Sie nicht den Besuch einiger der zahlreichen Ausflugsziele in der Umgebung.

Golf

Nicht weit entfernt vom Campingplatz Solvik gibt es drei erstklassige Plätze. Der Golfclub Sotenäs hat einen 27-Loch-Platz.

Mor Lenas stuga (Mutter Lenas Hütte)

Diese Fischerhütte wurde im 18. Jh. errichtet. Heute ist sie ein Museum, in dem veranschaulicht wird, wie das Leben noch vor nicht allzu langer Zeit in Schweden aussah.

SOLVI K

KUNGSHA M N

Wanderweg „Soteleden“

Wandern Sie auf dem Soteleden, der entlang wunderschöner Gebiete der Region Smögenkusten verläuft, von Bovallstrand im Norden bis Kungshamn/ Smögen im Süden. Hier können Sie auf 70 km abwechslungsreiche Natur erleben.

Tierpark „Nordens Ark“

Im Tierpark „Nordens Ark“ (dt.: „Arche des Nordens“) treffen Sie auf ca. 80 verschiedene Tierar ten von der ganzen Welt. Außerdem können Sie hier einen Wildpark und einen Bauernhof besuchen.

Freizeitpark „Liseberg“

Verbringen Sie einen ganzen Tag im Freizeitpark „Liseberg“. Die Kinder werden laut „Hurra!“ rufen, wenn Sie sich auf den Weg in den größten Freizeitpark des Nordens begeben.

Sotekanal

Der Sotekanal ist ein 4,8-km-langer Kanal durch die Gegend Ramsvikslandet und bei einer Fahr t auf dem Kanal können Sie die wunderschöne Natur erleben.

Aquarium „Havets Hus“

Im „Havets Hus“ (dt.: „Haus des Meeres“) gibt es fast 40 Aquarien mit verschiedenen Ar ten aus dem Kattegat und Skagerrak und es ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region Bohuslän.

Smögenbryggan

Besuchen Sie das beliebte Smögen mit seiner großen Auswahl an Restaurants, Geschäften und Cafés. Hier erhalten Sie alles von Kleidung und Schmuck bis zu Einrichtungsgegenständen und Büchern.

e Näher nen o ti a In f o r m f Sie au finden ik, lv o s / e mp.d a auf tc s r e i i f , sow p p s A r s o te n a in de e.com/ g i r e v v a s ts

Nordisches Aquarellmuseum

Direkt am Meer auf der Insel Tjörn liegt das Museum „Nordiska Akvarellmuseet“. Schauen Sie sich die Ausstellungen an, besuchen Sie einen der Vor träge, essen Sie im Restaurant, kaufen Sie etwas im Museumsshop oder malen Sie in der of fenen Werkstatt.

21


239:-

79:-

www.primewine.se

219:-

SOMEZIN CHARDONNAY 13%, art.nr: 6355, 3000 ml SOMEZIN ZINFANDEL 14%, art.nr: 2145, 3000 ml

SOMEZIN ZINFANDEL Flaska 14%, art.nr: 76419, 750ml Beställ vinet på ditt närmaste Systembolag eller på Systembolaget.se

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.


BOHUSLÄNS STÖRSTA LÅGPRISVARUHUS! 9300 m2 www.facebook.com/happypricesverige | www.happyprice.nu | 0525-193 50

NING! L E D V A D UTBYGG s största n e d r o n Nu llning! ä t s t u r e web

Weber Briketter 2Kg nu 4 för 100:-

Helt flak Dricka/Vatten 69,95+pant Pepsi Max, Ramlösa, 7-up, Zingo

Vid Tanum Shoppingcenter TANUMSHEDE Mån-fre 10-19 lör 10-17 söndag & helgdag 11-17 Reservation för slutförsäljning!

HUSVAGNAR - HUSBILAR

STOR tillbehörsbutik 100-talet fordon i lager 2,5 mil söder om Uddevalla 6 mil norr om Göteborg Bastebacka 105, 459 91 Ljungskile 0522-234 40

www.backamohusvagnscenter.se

Solhem Krukmakeri - ett bohuslänskt hantverk -

UDDEVALLA 0522-155 00

Välkommen till en öppen verkstad - året runt! Tag gärna med fikakorg och njut i vår trädgård.

Sommaröppet: Tis-Fre 10 -18, Lör-Sön 11-15 |11-15 0525-370 30 | www.solhem.eu Tis-Fre 10-18, Lör-Sön Från E6 Rabbalshedemotet följ skyltar Tis-Fre 10-18, Lör-Sön104 11-15 GPS-koordinat: N 58o 38.100’, E 11o 26.400’


KABE MADE IN

SWEDEN

4 FÖRETAG UNDER SAMMA ÄGARSKAP. KÖP UR VÅRT GEMENSAMMA UTBUD OCH SERVA PÅ DIN NÄRMASTE ANLÄGGNING. Fritidscenter Trollhättan Ladugårdsvägen 25 461 70 Trollhättan 0520-21 19 00

annons 156x55 mm annonsmedia Väst.indd 1

Berättarkvällar med Västkustbuffé genom Sotekanalen

Fritidscenter Göteborg Tagenevägen 37 425 37 Hisings Kärra 031-57 00 60

Campea Falkenberg Vinbergsvägen 2 311 50 Falkenberg 010-130 82 25

Campea Malmö Testvägen 5 232 37 Arlöv 010-130 82 24

2018-03-01 10:35:03

VI GÖR BOHUSLÄN ÄNNU BLÅARE Sotenäs Trä finns nu på tre orter längs västkusten. Från Strömstad via Tanumshede till Bovallstrand hjälper vi dagligen många proffskunder och konsumenter med små som stora byggprojekt.

Strömstad - Tångenvägen 3, Tel: 0526-62 380 Tanumshede - Industrivägen 3A, Tel: 0525-760980 Bovallstand - Kvarnforsen, Tel: 0523-667060

STRÖMSTAD

TANUMSHEDE

BOVALLSTRAND

MUNKEDAL UDDEVALLA

LYSEKIL

Kvällskryssning · Dagsturer · Sälsafari | Tel: 0706-294 556 | www.soten.se

Semester på flaska KITTI

NFC

WAKE®

Segla katamaran!

Prova våra nyheter!

DALSLANDS KONSTMUSEUM Dalslands Louisiana!

Samtidskonst – samling – kafé Aktuella utställningar: www.dalslandskonstmuseum.se

KITTIWAKE för äventyr och upplevelser! event med god mat från havet och sköna saltstänkta stunder i naturen.

www.kittiwake.se info@kittiwake.se tel: 0704936504


Hela familjens köpcenter 7-11/8

PET 1/ MARÖP

SOM

10-20 R A G A D 10-18 VAR ÖNDAG S & G A LÖRD

VID E6 EDE H S M U N I TA 105

S FÖR

AT STÄLLPL

SBILAR U H S I GRAT EDEL M S V I L 1 4000m GAR 8-2 2

LLA DA

ÖPPET A

het & hälsa skön

har

m e r ä n d u t ro r ®

CORP_SKX_BLU-logo.eps

CATEGORY / DESCRIPTION

SKECHERS corporate identity

COLOR SYSTEM

PANTONE 296C

C = 100 M = 46 Y=0 K = 70

STRÖMSTAD

FOOD COURT LEKLAND

Rasta

E6 MUNKEDAL

DINGLE

UDDEVALLA

SE ALLA BUTIKER, RESTAURANGER & EVENTS PÅ WWW.TANUMSHOPPING.SE

GI FA LLA CE O BO SS O PÅ K

CORP SKX BLUE LOGO FILE NAME

DDNING A L S I T A GR ILAR FÖR ELB


VÄLKOMMEN TILL DIN ELDABUTIK I MUNKEDAL Butiken som värmer i alla miljöer!

Denna webbplats anvŠnder kakor (cookies) fšr att garantera bŠsta mšjli accepterar du anvŠndningen av kakor. LŠs mer ● GRILLAR ● TERASSVÄRMARE UTEKÖK Hitta min nŠrmaste butik STEKHÄLLAR ● ELVÄRMARE ● UTEKAMINER ELBRASOR ● RÖKAR ● M M

Kampanjer

Kaminer och r åeldstŠder

V Vedspisar kunskap, din trygghet!

Braskaminer

Murspisar

Med vår mångåriga kunskap hjälper vi dig gärna med allt från installationer till val av kamin!

Se mer av våra produkter på vår hemsida: www.eldabutiken.se/munkedal

Mästarevägen 8, 455 35 Munkedal. Telefon 0524-235 00

Ins


Husbilsinstallationer

35 000

Upptäck möjligheterna

Besökare

Solpaneler, tv-antenner, omformare, backkameror

på Elmia Husvagn Husbil

hydrauliska stödben mm.

11–15 september 2019 Elmia, Jönköping

Telefon: 0522-65 69 90 www.telemontage.nu Lingatan 6, Uddevalla

Branschens alla nyheter visas på mässan

-Våra hus är som våra kunder, alla olika!

162 utställare tipsar, säljer och förklarar

Festkvällar med räkfrossa oktoberfest Dans till Sannex och Titanics

Bio, bad, lek och spel – massor av kul för barn och tonåringar!

elmia.se/husvagn

www.vastkuststugan.se • Tel 0325-186 00

Så många äventyr, så många berättelser.

Nöjespark & pirater i Strömstad

Öppnar 30 maj - 6 oktober Öppnar 30 maj - 6 oktober VÅRA MACKAR I BOHUSLÄN:

Qstar: Kungshamn Tanumshede

LIVING IN MOTION I alla fritidsfordon från Adria känner du att äventyret står för dörren, för ett fritidsfordon från Adria är inte bara ett fordon utan också ett sätt att leva - vi kallar det Living in motion. I vår t utbud inför 2019 hittar du prisbelönta husvagnar och husbilar samt en ny van-generation - alla med unik utrustning och ett stor t ur val av planlösningar. Inspirerande ävent yr sedan 1965.

Strömstad Bullaren

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED ADRIA

Pump: Hamburgsund

PASSION OCH ERFARENHET INTELLIGENT DESIGN TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS KVALITET TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET SINNESRO PRISBELÖNTA PRODUKTER

www . adria . se

#inspiringadventures info@adria.se


EN PLATS - allt du behรถver

torp.se

Torp Kรถpcentrum

torpkopcentrum

torpcentrum


Vä lk o mme n ti ll

City Gross!

Dags för en picknick i det gröna eller en grillfest på campingen? Gör ett besök i din färskvarubutik! Allt vårt butiksstyckade kött är svenskt, vi erbjuder bara fisk och skaldjur från hållbara bestånd och sju dagar i veckan bakar riktiga bagare bröd i vårt butiksbageri. Färskvaror som blir ännu godare med grillränder.

Vi se s på C it y G ro

s s!

citygross.se Ytterby • Öppet alla dagar 8-21 • 0303-24 54 00 Uddevalla • Öppet alla dagar 8-21 •, Tel 0522-60 17 00

3999:-

Uppblåsbart ! Förtält 37-550

Campingannonser.indd 4

2019-02-14 14:41:45


östra torp handelsplats

-shopping för hela familjen butiker

450

530

05 Horizontal logo 450_ w. 3482mm and letter hight(E) 450mm

3482

1. Freestanding acr ylic letter Apotek text – acrylic 060 – Lpflex (lp4) – te xt 33mm depth Integrated LED diode white K 7.000 Edges painted white

2. Crown symbol LP6 with facet, 5mm hight difference Crown line – 3mm depth LED color – white 7.000 Kelvin Solid acrylic – satin color code 2C02DC Aluminium in Orange

This drawing is solely for the use of client personel. No par t of this may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from Reactor retail AS All elements of this drawing are to be set out by contractor and to be approved by Reac tor retail AS prior to any implementation

CLIENT PROJECT DRAWING

Kronan 2.0_sign program 1.4_horizontal 450

SCALE

1:10 / A3

DATA

19.aug 2013

DRAWN BY

ØN

REV

Fantastiska erbjudanden hos våra butiker Här finns cirka 2 000 parkeringsplatser i anslutning till butikerna. Parkeringen är givetvis gratis. Laddstationer finns. Vi ses!

Östra Torpvägen, Uddevalla Intill E6:n vid IKEA

östra torp handelsplats

östratorphandelsplats.se


ÖSTERSUND

CHARLOTTENBERG TÖCKSFORS NORDBY STRÖMSTAD GREBBESTAD LYSEKIL

UDDEVALLA

LINKÖPING

GÖTEBORG VARBERG

A T S R Ö T S S N E D R NO K I T U B T R SPO 000 m 14

2

AD T S E B B E R G M O R E D Ö S M 1K

Ställplats

I Grebbestad hittar du Sportshopens två ställplatser. En precis vid Nordens största Sportbutik och en mitt ute i naturen. Båda precis vid havet!

Lekland inne & ute , Restaurang , Minilivs , Skateboardramp, Filmrum, Bungyjump Trampoline , Chokladhjul & bollkastning.

DE BÄSTA VARUMÄRKENA TILL DE BÄSTA PRISERNA Besök www.sportshopen.com för öppettider i alla våra butiker

OCH MÅNGA, MÅNGA FLER...


Läge för nya upplevelser!

Arcus-Luleå

Nydala-Umeå

Skutberget-Karlstad Solvik-Kungshamn

Björknäs-Upplands Bro (under utveckling 2018-2020)

Kärradal-Varberg Tylösand-Halmstad Torekov-Båstad Mölle-Höganäs

Gunnarsö-Oskarshamn Oknö-Mönsterås

Åhus-Kristianstad Sibbarp-Malmö Lakolk Strand-Rømø

100KR First Camp är Sveriges ledande campingkedja med de finaste lägena från Malmö i söder till Luleå i norr – plus en härlig destination på den danska ön Rømø nära gränsen mot Tyskland. Gräddhyllor med barnklubb, massor av aktiviteter och plats för en stor portion avkoppling. Magiska solnedgångar i flipflop är sommarminnen som räcker hela året. Hitta din nästa upplevelse på firstcamp.se – vi ses!

Boka online eller ring oss på 020-22 99 22

ONLINERABATT

Gäller när du bokar på firstcamp.se

Avsändare: Annonsmedia Väst AB, Borås 033 - 723 25 00

2019

Kolmården-Norrköping

Profile for annonsmediavast2

FC Solvik - 2019  

Lågupplöst

FC Solvik - 2019  

Lågupplöst

Advertisement