Page 1

SIBBARP

M AL MÖ 2019

Roliga utflyktstips Läs tipsen på sid. 5

First Club

Bli medlem i kundklubben på sid. 12

Aktivitetsprogram Campingalliansen Aktiviteter och barnklubb på sid. 6

Upptäck norra Europa på sid. 14-15

Mitt i den spännande Öresundsregionen


SIBBARP

M AL MÖ

F i rst C am p Sib b a r p -Malmö H ä r k a n du och h e la familjen uppleva en h ä r l i g l e digh e t fylld av inspirer ande stor stadsu p p l e v e l s e r och s tra n dliv. Skåne frestar med massor a v sp ä n nan de s e värd h eter och utflykter och på ca m p i n g e n fin n s s åkla r t mycket att gör a. Eftersom v i v e t a t t glada bar n ge r glada familjer har vi tänkt extr a my c k e t på att s ka pa e n bar nvänlig atmosfär. Vi har e t t sp ä nn an de och b re tt utbud av aktiviteter som alla i f a m i l j en upps ka ttar. Vä l k om me n !

Tel: +46 (0)40-15 5 1 6 5 A dress: Strandg atan 101, 216 11 Limh a mn

INNEHÅLL: B R A AT T V E TA

3

A K T I V I T E T E R

4

U T F L Y K T S T I P S

5

AKTIVITETSPROGRAM/BARNKLUBB

6

R E S TA U R A N G & B U T I K

7

BOENDE STUGA

8-9

BOENDE CAMPING

10

GREEN KEY

11

FIRST CLUB

12

S M A R T S TAY F Ö R E TA G S B O E N D E 1 3 S A M A R B E T S PA R T N E R S

14-15

O M R Å D E S K A R TA

16-17

C O N T E N T: GOOD TO KNOW

2

till First Camp Vi är s å gl a d a a t t d u valt a t t s p e n d e ra din värd e f u ll a tid h o s o s s p å First C amp. Vi är o c k s å gl a d a a t t d u valt ju st c ampin g – d e t p e r fe k t a u p p l eve l s e b o e n d e t. Vår t hjär t a k l ap p ar fö r dig s o m äl s kar a t t b o i st u g a, hu s va gn, hu s bil e ll e r t ält. Vi d e l ar din kär l e k till vår u n d e r b ara n a t u r o c h u p p s ka t t ar d e n g e m e n s kap s o m f inn s m e ll an o s s s o m c amp ar. S o m l an d e t s l e d an d e c ampin gke dja h ar v i få t t fö r m ån e n a t t g ö ra m ån g a a v Sve rig e s va c k ra st e p l a t s e r till g än glig a fö r f l e r. Vi st rä var alltid e f t e r a t t e r bju d a d e f in a st e an l ä g gnin g ar n a o c h d e ro lig a st e ak tiv it e t e r n a. Fö r v i b r u kar s ä g a a t t v i är i gl ä dje b ran s c h e n. G l ä dje n a t t u p p t ä c ka ny a ä ve nt y r o c h t rä f fa ny a m ännis ko r. G l ä dje n a t t kunn a t änka tillb aka p å sin a c ampin gminn e n. B ar n d o m s minn e n, minn e n m e d sin a e gn a b ar n, minn e n m e d sin a b ar nb ar n, minn e n a v m a gis ka s o ln e d g ån g ar i f lip f l o p... Välko mm e n!

18-19

I N H A LT : WISSENSWERTES

VÄLKOMMEN

20-21


BRA

att veta A K TIV I T E T E R

S e v å r t aktivitetsprogram p å f ir st cam p.se/malmo, i app en eller v id v år re ce ption.

AVFA L L

På F irst Camp jobbar vi a k t iv t f ör e n bät t re miljö och hopp a s a t t d u so m gäst också gör detta . På v å r a a v fal l sst ationer sor terar vi p la s t , a l um inium, glas, papp oc h t id n in g a r. I n st rukt io n er finns vid var je s t a t ion .

B OMM A R

Öppna bommen med de p a s s er k or t n i f ick v id i ncheckning. Vid ut f a r t ö p p na s bommen au tomat is k t . N a t t et id k l 24: 00 - 0 7 :0 0 är bomm a r n a lå s t a .

INCH ECKNIN G

In c h ec k n in g s k e r f r ån k l 1 5 :0 0 på a n k oms t d a g e n . Vän l i g e n k o n tak ta r ec ep t ion en i f ö r v äg o m n i pl an e r ar a t t a n lä n d a e f te r o r di n ar i e ö ppe tti de r.

KLAGOM ÅL/S YN PUN KTER

Vi på First Camp tar gärna emot dina synpunkter så vi kan bli ännu bättre. Tänk på att meddela receptionen så fort ett eventuellt problem uppstår så att vi kan åtgärda detta.

LAT RINT Ö MN IN G

La t r in t ömn in g s k e r v i d c am pi n g e n s h us b ils omr å de . H är f i n n s äv e n möjlig h et f ör tö m n i n g av f as ta tan k ar s a mt p å f ylln in g av v atte n o c h l u f t.

B U SS FÖ R BI N D E L S E R

LEKP LAT S ER

CYKLAR

M OT ORT RAFIK

G R IL L

NAT T VAKTER

L inje 34 stannar precis v id ca m pingen. Tidtabell finn s i r e ce p t io nen eller på skan et r a f ik en . s e

Tänk p å att ta det lugnt oc h v is a hä nsyn när du cyklar på omr å d et .

G ril l ning får endast ske i g r illa r. Öppe n e ld på mark är ej t illå t en . G ril l k o l skall tömmas i spec iella k ä r l v id so pstationen.

HJ Ä RTS TA RTA R E

Hjär t st ar tare finns i recep t ion en .

HU S D J U R

H undar är välkomna på vå r a c am p ingar men skall vara k op p la d e och få r in te vistas i våra g emen s a mma s e r v ice ut r ymmen. Rastnin g s k er ut a n f ör c am p ingområdet, glöm in t e a t t t a med h und b a js påse.

V IK T IGA TEL EF ON N UMME R

Lek oc h h a ku l på l e k pl ats e r n a m e n t ä n k p å a t t t y s tn ad s k a r åda på omr å d et mell an k l 2 4 :0 0 - 0 7 :0 0 .

På omr å d et v i s tas m ån g a m än n i s k o r. Tä n k p å h a s t i g h e te n 2 0 k m / h .

U n d er v is s a p e r i o de r av år e t h ar v i n a t t v a k t er p å o m r åde t. Vår n attv är d n å s a llt id p å : 0 4 0 - 1 5 5 1 6 5 .

ORDNING

Lugn och ordning skall råda hela dygnet. Tystnad mellan kl 24:00-07:00.

PARKERIN G

Per s on b il s k al l par k e r as på c a mp in g p la t s e n e l l e r u tan f ö r s tu g an . V id f ler a f or do n s k al l de s s a par k e r as p å a n v is a d pl ats .

FIRST CLUB

– c a mp ing k l u b b en i d i n m o b i l S O S Alar m 112 Polis ( ej n ö d si tuati on) 114 14 S juk v årdsrådg i vni ng 1177 A s s istan s kåren 0 40- 22 85 80

S ERV IC EHUS

S e r v i c e h u s e n är ti l l f ö r di g s o m b o r på c am pi n g to m t e l l e r i e n k l ar e s tu g a. S e r v i c e h u s e n är ö ppn a dy g n e t r un t.

S ERV IC EKO RT

V i d i n c h e c k n i n g f år n i pas s e r k o r t/ s e r v i c e k o r t. D e s s a k an l addas m e d pe n g ar o c h an v än das ti l l e x. tv ättm as k i n e r ( du s c h är g r ati s ) . B o r ttappat k o r t de bi te r as m e d 1 00 kr.

S TÄDN IN G AV S TUGA

S tädu tr u s tn i n g f i n n s i s am tl i g a s t u g o r. D u k an äv e n k ö pa ti l l s l u ts tädn i n g , k o n tak ta r e c e pti o n e n .

S ÄKERHET

B r an d/ n ö ds i tu ati o n : r ädda f ö r s t, l arm a S O S på te l e f o n 1 1 2 , s l äc k bran de n . B r an ds l äc k ar e f i n n s u tpl ac erade på f l e r a s täl l e n , s e k ar ta.

UTC HEC KN IN G

U tc h e c k n i n g s k e r s e n as t k l 1 1 :0 0. Ö n s k ar n i c h e c k a u t i n n an r e c e p ti o n en h ar ö ppn at be r v i e r k o n tak ta r e c e pti o n e n dag e n i n n an av r e s a .

WIFI

W i f i f i n n s i n o m h e l a o m r åde t. L ö s e n o r d f i n n s att k ö pa i v år r e c epti o n o c h bu ti k .

ÅLDERS GRÄN S

Fi r s t C am p är e n f am i l j e c am pi n g o ch al l a g äs te r m ås te v ar a 1 8 år f y l l da e l l e r i m ål s m an s s äl l s k ap.

Ö PPETTIDER

S e l o k al t an s l ag v i d r e c e pti o n e n , f i r s tc am p.s e e l l e r v år app. U n der h ö g s äs o n g h ar r e c e pti o n e n ö ppe t al l a dag ar 0 8 :0 0 - 2 3 :0 0 .

UP P S TÄ L L NI NG ( H u s va g n a r p a r k er a s m ed d r a g et u t å t )

Scan n a QR-k od en med di n mobi l o ch bli medle m red a n i da g, d u h ar allt att v i nna!

I M PO RTA N T TEL EPHON E NU M B E RS/ W IC H T IGE TEL EF ON N UMM E RN S O S Alar m 112 Police/P olizei (no em erg ency) + 4 6(0)77- 114 14 00 Medical advice/Gesundheitsberatung + 46(0)771- 11 77 00 Towing service/schwedischer ADAC + 46(0)40- 22 85 80

3


M er in fo rm a fi rs tc a m p. seti on fi n n s på oc h i a pp en

ATT GÖRA

på området

Vuxen 65KR, barn 40KR

SPELA ÄVENTYRSGOLF

n Hyr frå 50KR/ 30 min

HYR SEGWAY & MINIPRO

HYR TRAMPBIL

Hyr för / 100KR g a d

BADA I HAVET

HYR CYKEL

90 minuter till fler semesterminnen på First Camp Mölle-Höganäs 4

LEK VID LEKPLATSEN


UTFLYKTS-

tips

Inom 15 min med bil:

Emporia Köpcentrum Malmöhus slott Turning Torso Torghandeln vid Möllevångstorget Malmö Live konserthus Ribersborgs kallbadhus Sibbarp Skatepark Slottsträdgården

Inom 30 min med bil:

Inom 1 timme med bil:

Triangeln Köpcentrum Malmö Konsthall Moderna Museet Lilla torg S:t Patri Kyrka

NÅGRA FAVORITER Missa inte att besöka några av alla utflyktstips i närheten.

Malmö city

Som semesterstad erbjuder Malmö ett stort utbud av aktiviteter, restauranger och sevärdheter. Allt från fotbollsmatcher och konst till kultur och shopping.

Köpenhamn

En utflykt med familjen till Tivoli i Köpenhamn står inte helt oväntat på många små campares önskelistor. Ta även en sväng förbi Ströget när du är här.

Skånes Djurpark Tosselilla Sommarland Söderåsens nationalpark Skrylle naturreservat Köpenhamn och Tivoli Ale stenar Leksaksmuseet, Eslöv

Inom 2 timmar med bil:

Ångtåget Brösarp Louisiana Konstmuseum, Helsingör Kullens Fyr Lars Vilks konstverk Nimis

Katrinetorp

Den anrika herrgården är tidstypiskt renoverad med tillhörande blomstrande park och trädgårdar. Här finns kafé, butiker och en vacker park att upptäcka.

Torups rekreationsområde

Här kan du uppleva kultur och natur på samma gång. Här hittar du Torups slott, promenadstigar, motionsleder, sjöar och ett café.

Sea-U Marint kunskapscenter

Lär dig allt som finns att veta om havet och alla havslevande ting. Snorkla, håva och testa roliga aktiviteter vid havet.

Fåret Shaun Land

Kliv in i en magisk värld vid Skånes Djurpark och upptäck miljöer och karaktärer från det omtyckta tv-programmet. Kanske träffar ni någon karaktär på plats?

VikingaTider friluftsmuseum

Res tillbaka i tiden och besök friluftsmuseet med tema vikingatid och tidig medeltid, beläget vid Lödde å. Roligt för hela familjen!

SIBBARP

M AL MÖ

Limhamns kalkbrott

Lägg ett besök på Limhamns kalkbrott, endast några kilometer från campingen och upptäck ett rikt djur- och naturliv. Med eller utan guidade turer.

Hylliebadet

Malmös moderna familjebad. Träna, simma eller njut i relaxavdelningen med torrbastu, ångbastu, kall- och varmpooler.

Ribergsborgs kallbadhus

På kallbadhuset finns havsbad, massage och spa, vedeldad bastu, restaurang och café. I behandlingsutbudet finns bland annat zonterapi, ayurveda, klassisk massage samt ansiktsbehandlingar.

Mer a ti o n o in f r m u på h it ta r d m a lm o , / e s . p .se f ir s tc a m å v is it m a lm o p n och i appe

5


AKTIVITETSPROGRAM vecka 2 7 - 32

Under högsäsongen bjuder campingens showartister på fantastisk underhållning i restaurangen och på dagarna busar Blïx och hans vänner med barnen i Blïx barnklubb. Stämningen är på topp hela dagarna – följ med du också! Mer information om aktiviteterna och barnklubben finns på firstcamp.se.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

14:00 Blïx hälsar på

15:00 Blïx hälsar på

16:00 Sandslottstävling

15:00 Miljökämparna

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx bollbus

16:00 Ansiktsmålning

17:00 Tipspromenad för hela familjen

20:00 Quiz med livesång i restaurangen

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter i restaurangen

20:00 Show med svenska hits i restaurangen

20:00 Allsångskväll i restaurangen

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

15:00 Ansiktsmålning

16:00 Blïxsnabben

16:00 Sandslottstävling

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx födelsedagskalas

17:00 Blïx bollbus

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter i restaurangen

19:00 Filmkväll

20:00 Quiz med livesång i restaurangen

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

barnklubb Blïx landar på Jorden under sommaren för att njuta av det bästa som finns – camping! I år har Blïx även med sig sina rymdkompisar Astronauterna som busar och leker med alla barn på campingen. Barnklubben startar i Blïxhuset på campingen och där kan man pyssla, träffa kompisar och gå på spännande skattjakter, tipspromenader eller följa med bort till scenen för att dansa och sjunga som Astronauterna gör! 6

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

Midsommarafton 15:00 Dans kring midsommarstången 20:00 Show i restaurangen


GEMENSKAP, GLÄDJE, UPPLEVELSER OCH OMTANKE. I bistron serverar vi vällagad mat med skön bistrokänsla, allt från enklare snacks till middagar. Välkommen in! • • • •

Á la carte Pizzameny Barnmeny Öl & vin

Maten finns även som take-away att ta med till stugan eller campingplatsen.

MER INFO OCH ÖPPETTIDER PÅ FIRSTCAMP.SE OCH I APPEN!

SERVICEBUTIK I vår butik finner du allt du behöver för att campinglyckas! Till doften av nybakat bröd hittar du grilltillbehör, picknickattiraljer och de mest nödvändiga basvarorna. Aktuella öppettider hittar du på firstcamp.se samt i appen. Välkommen in!

K A FFE & B U LL E

30:-

7


Dusch Dusch

Frys

Toalett Toalett

Spis

Frys

Kamin/öppen spis Kamin/öppen spis

Spis

Air condition Air condition

Kök/trinettkök Kök/trinettkök

Mikrovågsugn DuschMikrovågsugn

Kaffebryggare Kaffebryggare

Ugn Toalett Ugn

Kyl El

Kyl

Diskmaskin Kök/trinettkök Diskmaskin

El

TV Kaffebryggare TV

K Ö P E N H A M N S Kyl TUGA El

BOENDE

Täcken och kuddar Täcken finnsoch till kuddar samtliga finnsbäddar. till samtliga bäddar.

stuga

Möblering och Kamin/öppen spis Möblering och inredning är endastTäcken och kuddar inredning är endast exempel och över- finns till samtliga Vatten SpisVatten Air condition exempel och överensstämmer inte bäddar. ensstämmer inte alltid med det Rullstolsramp Mikrovågsugn Husdjurstillåten alltidfaktiska med det Rullstolsramp utseendet. Möblering och inredning är endast faktiska utseendet. exempel och överUgn Vatten ensstämmer inte alltid med det Diskmaskin Rullstolsramp Vå r f i n a s t e s t u g a m e d u t s i k t ö v e r faktiska utseendet. Öresundsbron. Stugan har två sovrum, det TV Husdjurstillåten FrysHusdjurstillåten

ena med dubbelsäng och de andra med t v å e n k e l s ä n g a r. I d e t s t o r a a l l r u m m e t f i n n s e n b ä d d s o f f a f ö r t v å p e r s o n e r. I det fullutrustade köket finns bland annat diskmaskin, spis, ugn och mikro.

Helkaklat badrum med toalett och dusch. Stor möblerad uteplats med härlig utsikt. Boyta: 41 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 4+2

ÖRESUNDSTUGA Två sovrum, det ena har dubbelsäng och det andra våningssäng. I allrummet finns bäddsoffa för två p e r s o n e r o c h t v. K ö k e t ä r u t r u s t a t m e d kyl, fr ys, mikro, ugn och spis. Stugan har toalett med dusch samt en stor möblerad uteplats. Boyta: 35 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 4+2

STRANDHEM Nybyggda studios med eget kök och badrum hyrs till hotellstandard - alltid b ä d d a d e o c h s l u t s t ä d i n g å r. I s t u d i o n finns en dubbelsäng, tv och pentr y med k o k p l a t t o r, k y l , m i k r o o c h k a f f e b r y g g a r e . Badrummet har dusch och toalett. Boyta: 26 kvm | Rum: 1 | Bäddar: 2

LIMHAMNSTUGA Gemensamt allrum och modernt kök med spis, ugn, kyl, fr ys, mikro samt matplats för f y r a p e r s o n e r. S t u g a n h a r t v å s o v r u m . Det ena är inrett med en våninggsäng och det andra med en dubbelsäng. Badrummet har dusch och toalett och på s t u g a n s a l t a n f i n n s t r e v l i g a u t e m ö b l e r. Boyta: 25 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 4 Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

8


SIBBARPSTUGA Stugan har ett kombinerat allrum och kök med matplats. Köket är inrett med bland annat kyl, spis, ugn och mikro. I stugans sovrum finns två våningssängar och i allrummet finns en bäddsoffa. Badrummet är inrett med dusch och toalett. Boyta: 22 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 4+2

BARSEBÄCKSTUGA Stugan har ett allrum kombinerat med kök och matplats. Köket är utrustat med bland annat kyl, spis och mikro. I sovrummet finns en våningssäng och badrummet har dusch och toalett. I allrummet finns en bäddsoffa för två p e r s o n e r o c h t v. Boyta: 18 kvm | Rum: 1-2 | Bäddar: 2+2

KLAGSHAMNSTUGA

Klagshamn är en enklare stuga inredd m e d t v å s t y c k e n v å n i n g s ä n g a r. Det finns enklare köksutrustning i stugan s a m t k y l s k å p o c h t v. Vill du ta dig en dusch eller uppsöka toaletten använder du de gemensamma faciliteterna på campingen. Kanske finner du rent av en ny vän under kvällens tandborstning? Boyta: 15 kvm | Rum: 1 | Bäddar: 4

LOMMASTUGA Stugan har ett allrum med en våningssäng, t v o c h m a t p l a t s f ö r t v å p e r s o n e r. I p e n t r y t finns spis, kyl och mikro. Badrummet är inrett med dusch och toalett. Stugan har en mindre altan under tak. Boyta: 14 kvm | Rum: 1 | Bäddar: 2

BADHYTT

Badhytt är campingens enklaste stuga med ett rum med en våningssäng för två p e r s o n e r. H ä r f i n n s k a f f e b r y g g a r e , m i k r o o c h k y l . S t u g a n h a r t v. Dusch, toalett och gemensamt kök finns i närliggande ser vicebyggnad. Badhytt finns även som 3-bäddstuga på 12 kvm. Boyta: 10 kvm | Rum: 1 | Bäddar: 2

9


BOENDE

camping

CAMPINGTOMTER

TÄ LT P L AT S E R

H U S B I L S P L AT S E R

Här finns campingtomter nära havet och nära campingens f a c i l i t e t e r. To m t e r n a ä r mellan 80-120 kvm stora och finns med eller utan el. Flera platser har utsikt över Öresundsbron.

Att campa med tält är enkelt och ger en härlig frihetskänsla. Här finns tältningsmöjligheter på hela campingområdet nära havet med utsikt över Öresundsbron.

På campingen finns 41 l ä t t i l l g ä n g l i g a h u s b i l s p l a t s e r. Samtliga platser är asfaltsplatser utrustade med el.

SNOOZA HEMRESAN Bli en del av säsongsfamiljen och fånga varje sommardag och kortspelskväll på campingen. Säkra din lats! säsongsp

Mer information om säsongsplatser och intresselista hittar du på firstcamp.se

N O R D E N S S T Ö R S TA H Y R K A RT B A N A

MALMÖ 040-22 85 80

TRÖTT PÅ STRANDEN? Kom och kör gokart istället a sban mhu ! a uto rofästet d n e b ös ån Malm 5 min fr bara

Kom till oss och prova en rejsigare upplevelse. www.lockarpsgokart.se

Tel: 040-547060 eller 0704-539077 - www.lockarpsgokart.se Kör E6/E20, mellan avfart Trelleborg/Höllviken (E20) och avfart Ystad/ Sturup (E65) kör du av på avfart Lockarp (McDonalds). Följ skyltar, 2 km.

10


DIN SEMESTER = ETT BRA VAL FÖR MILJÖN När du väljer att boka ett boende hos First Camp så gör du också ett hållbart val. Vi följer Green Keys strikta miljökrav utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet. Här ser du exempel på våra miljöinsatser och tips på vad du som gäst kan göra för att bidra. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och Green Key på firstcamp.se.

Vi jobbar med att minimera mängden avfall och att återvinna så mycket som möjligt.

Vi köper grön el från förnybara källor och arbetar för att minimera energiförbrukningen.

Vi minimerar vattenförbrukningen, exempelvis genom snålspolande kranar.

Vi använder miljömärkta rengöringsprodukter som är skonsamma mot både dig och miljön.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA MILJÖN • • • • • •

Sommarrodel

Släck lampor och dra laddare ur eluttag Minska användandet av engångsartiklar i plast Ta kortare duschar och stäng av vattnet vid schamponering Drick kran-/färskvatten istället för flaskvatten Källsortera i återvinningskärlen på campingen Använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten

Bungy

Zipline

Climbing

Aktiva upplevelser på Hallandsås Aktiviteter och äventyr på Hallandsås

kungsbygget.com

11


Följ oss!  firstcampsverige  firstcamp #campinglycka

Sveriges största kundklubb för campare! Ladda ner appen idag och bli medlem i First Club för att gratis få poäng på alla dina bokningar samt exklusiva erbjudanden och rabatter. Du hittar dessutom allt du behöver veta om våra campingar, vad som händer i närheten och vilka sevärdheter som finns i området. Scanna QR-koden och läs mer om fördelarna som klubbmedlem!

Ladda ner First Camps app gratis

12 12


SMART-

stay

BÄT T RE BOEN DE FÖR N YTÄN KAN DE FÖRETAG Smart Stay är First Camps koncept för prisvärt kort- och långtidsboende riktat till företag och organisationer. Genom Smart Stay erbjuds företagsgästen ett praktiskt, trivsamt och bekvämt stugboende som ofta ger lägre boendekostnader och en rad fördelar som vanligt hotellboende sällan kan erbjuda. Med denna typ av stugboende kan du sköta ditt hushåll själv och bo som hemma. De året runt-öppna campingarna ligger ofta med direkt åtkomst till motionsspår eller fina naturområden och bilen parkerar man precis intill sitt boende. Att Smart Stay snabbt har blivit en succé bland företag som söker alternativ till traditionellt hotellboende är därför inte så konstigt. Citynära företagsboende med nära 400 stugor i hela Sverige. Läs mer på smartstay.se

Boendekvalitet och valfrihet till ett vettigt pris. Det är Smart Stay.

Boendet för dig - året om Golfresor, sensommaräventyr, träningsläger och skidsemestrar. Hitta ditt boende från Luleå i norr till Malmö i söder! Mer information om öppettider och boendetyper finns på firstcamp.se och i appen.

13


29 destinationer väntar på dig Tillsammans med norska Topcamp och tyska Regenbogen erbjuder vi våra gemensamma gäster 29 härliga destinationer i fyra länder. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att uppleva mer av Europa på campingsemestern.

ästa Hitta din n n på destinatio se firstcamp.

14


Tio härliga semesterdestinationer hos Regenbogen, vid kanten av Östersjön såväl som i Tysklands inland. Koppla av i vackra spamiljöer, njut av god mat och dryck, upptäck naturen eller spendera dagarna på stranden.

Boka på regenbog en.ag eller ring 020-22 9 9 22

Boltenhagen

Göhren

Prerow

Fyra natursköna campingar hos Topcamp, med förtrollande vyer och upplevelser i Norge. Upptäck äventyr och aktiviteter för hela familjen i vackra naturmiljöer eller citycampa med utsikt över Oslofjorden. Njut av va ck Norge. Bo ra ka på topcamp.n o

Hallingdal Feriepark

Ekeberg Camping

Road trip i norra Europa

Bogstad Camping

Mjøsa ferie og fritidssenter

Tour Camping Ticket dre in

m er, betala

Upplev m i – 1 juni

1 januar

ber 2019

decem usti – 31

& 15 aug

Nu även i Norge!

Upptäck 29 destinationer i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland för endast 160kr/natt*. Vår Camping Tour Ticket finns att köpa på alla First Camps anläggningar. Mer information om villkor finns att läsa på firstcamp.se. *Camping Tour Ticket innehåller 10 nätter för 1600kr.

16na0tt!:-

RGE

EN I NO

9: NU ÄV NYHET 201

/

15


1

SERVICEHUS

WC

84

FAMILJEBADRUM

2

83

SERVICEHUS

SERVICEHUS

81

61

60

63

57

67

3

54

310

311

337

312

336

314

335

317

302

320

330

329

301

321

300

322

328

323

7

32 G책ngv채g till Badstrand, Skatepark och motionsomr책de

Avst책nd till havet: 100 m

326

325

324

25 24

11

23 22

21

7

4

123 127

118

128 129

122

130

1

51

50

49

48

4

15

13

10 11 19 18 12 13 14 15 9 20 21 8

2

101

113

14

6

20

5

3

5

33

12

6

121

4

100

117

120

39

34

7

115 114

40

38

99 112

41

35

8

111

119

36

32 10

303

319

331

304

37

31

27

116

52

42

9

318

332

305

49

51

30

28

306

53

43

29

307

316

333

44

308

48

104 105

110

72

71

70

50

45

309

313 315

334

46

69

103

108

73

92 102

107

74

75

56

68

91 106

77

65

90

109

64

66

89

79

62

76

47

88

80

58

FAMILJEBADRUM

87

78

WC

86

82

FAMILJEBADRUM

WC

3

85

17

16

16 3

18

19

17

23

22 2

2

1

1

Reception & butik


MALM

Ö CITY 7 KM MN 2 KM

RESTAURANG

LIMHA

ÄVENTYRSGOLF PARKERING MILJÖSTATION

226A

93

47

520

229

521

208

522

224

523

223

207

206

524

222

525

526

220

527

190

218

528

BÅTHAMN

232

233

183

182

175

216

139 281

25 29

138

282

143

283

26 30 33

176

144

137

136

284

27 31

285

28

212 214 215

189

188

135

286

146

LATRINTÖMNING

239

FAMILJEBADRUM

FAMILJEBADRUM SKÖTRUM

240

BASTU

241

TVÄTTSTUGA KÖK

242

TVÄTTMASKIN MATSAL UTEMATPLATS HUNDDUSCH

172

GRILLPLATS

171

155

156

41

HANDDISK

TV

BLIX BARNKLUBB

170

VATTENPOST

169

BRANDSLÄCKARE

157

168

158

167

TÄLTPLATSER LEKPLATS HJÄRTSTARTARE Ö

166

42 145

DUSCH

181

180

179

WC WC

233B

TORKTUMLARE

43

148

238

288

154

153

237

211

174

152

142

178

177

173

141

45 44

185

184

236

195 187

186

GÅNG- & CYKELVÄG HCP TOA/DUSCH

233A

210

201

194

193

192

191

209

200

199

198

197

196

219

32

231

235

205

204

203

202

221

280

SOMMARBUSS

230

234

BADPLATS

ING

225

217

46

T CAM P

228

226

94

519 518 95 517 96 516 515 97 514 98 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502

INFAR

227

LATRINTÖMNING KASSET

N

165 164

S

V

163

Köpenhamnsstugor

34 INFART CAMPING

Limhamn

CAMPING:

STUGOR:

STORA PLATSER 120 KVM

LOMMASTUGOR

STORA PLATSER 100 KVM

SIBBARPSTUGOR

PLATS 80 KVM

BARSEBÄCKSTUGOR

HUSBILSPLATSER

KLAGSHAMNSTUGOR

SMÅ PLATSER 50 KVM

BADHYTTER

STANDARDPLATS MED EL

LIMHAMNSTUGOR

STANDARDPLATS UTAN EL

ÖRESUNDSTUGOR KÖPENHAMNSTUGOR STRANDHEM


GOOD to know ACTIVITIES

See our activity programme at en.firstcamp.se/malmo, in our app or in our reception.

AGE LIMIT

COMPLAINTS/POINTS OF VIEW At First Camp we are happy to hear your p o i n t s o f v i e w, s o t h a t w e c a n b e e v e n b e t t e r. R e m e m b e r t o n o t i f y t h e r e c e p t i o n desk as soon as possible if a problem arises so we may rectify this.

First Camp is a family camp site and all g u e s t s m u s t b e 1 8 y e a r s o f a g e o r o l d e r, o r be accompanied by a guardian.

D E F I B R I L L AT O R S

BARBECUES

E M P T Y I N G L AT R I N E S

Barbecue equipment must be used. Open fires on the ground are not allowed. Barbecue coals must be emptied into special containers near the waste station.

BARRIERS

Open the barriers with the access cards you received at check-in. At the exit, the b a r r i e r s o p e n s a u t o m a t i c a l l y. T h e b a r r i e r s are locked at night from 24:00 to 07:00.

BIKES

Enjoy yourself, but be sure to show consideration for others when cycling.

BUS CONNECTIONS

Line 34 stops right at the campsite. A schedule can be found in the reception area or at skanetrafiken.se.

CHECKING IN

Check-in is from 15:00 on the day of arrival. If you plan to arrive after our regular opening hours, please contact the reception in advance.

CHECKING OUT

Checking out is by 11:00 at the latest. If you wish to check out before the reception has opened, please contact the reception the day before your departure.

C LE A NI N G OF THE C OTTAGE

Cl ean i n g e q u ip m e nt is a va ila b le in a ll c o ttag es . Yo u c a n a l s o p a y for t he fina l c l e an i n g, c o nt a c t t he r e c e p t ion.

Defibrillators are available at the reception.

Latrines are emptied in the motor caravan camping area. There is also the possibility for emptying fixed tanks as well as r e p l e n i s h i n g w a t e r a n d a i r.

N I G H T- T I M E S E C U R I T Y

We h a v e n i g h t - t i m e s e c u r i t y d u r i n g c e r t a i n p e r i o d s o f t h e y e a r. O u r n i g h t - t i m e s e c u r i t y staff can at all time be reached on: +46 (0)40-15 51 65.

OPENING HOURS

See notice in the reception, at en.firstcamp.se/malmo or in our app. The reception is open every day 08:00-23:00 during peak season.

ORDER

Peace and order must be kept throughout t h e d a y. T h e h o u r s o f s i l e n c e a r e b e t w e e n 24:00 and 07:00.

PA R K I N G

Cars must be parked on the camp site or outside the cottage. If you have more than one car, these must be parked in the car park indicated.

PETS

vecka 27-32

We serve fine food in the bistro with a nice ambiance, ranging from simple snacks to dinners. The food is also available as take-away. • Á la carte • Pizza menu • Children’s menu • Beers & wine MORE INFO AND OPENING HOURS AT EN.FIRSTCAMP.SE AND IN THE APP! 18

Play and have fun on the playgrounds but remember that silence must be maintained on the grounds between 24:00 and 07:00.

SECURITY

Fire/emergency: give first aid, then call for assistance on 112, put out fires. Fire extinguishers are provided in several locations, see map.

S E RV I C E C A R D

Yo u w i l l b e g i v e n a p a s s c a r d / s e r v i c e c a r d when checking in. These can be charged with money and used for i.e. washing machines (showers are free). Lost cards are charged at SEK 100.

S E RV I C E H O U S E

The Ser vice House is for guests living on the camp site or in an individual cottage. T h e S e r v i c e H o u s e i s o p e n 2 4 h o u r s a d a y.

WA S T E

At First Camp we like to do our bit to improve the environment and hope that our guests will do so too. At our waste and recycling stations we sort plastics, aluminium, glass, paper and newspapers. Instructions are provided at each station.

VEHICULAR TRAFFIC

There are a lot of people staying on the camp site, please obser ve the speed limit of 20km/h.

WIFI

Wifi is provided throughout the grunds. A password can be purchased at the reception and in the shop.

Dogs are welcome at our campsites but must be on a leash and must not be in our c o m m o n s e r v i c e s p a c e s . Ta k e y o u r d o g f o r a walk outside the camping area and do not forget to bring dog waste bags.

SERVICE SHOP COMMUNITY, JOY, EXPERIENCES AND CARING.

P L AY G R O U N D S

You will find everything you need in our store for successful camping! Along with the aroma of freshly baked bread you will find barbecue accessories, picnic items and the most essential basic products. Opening hours can be found at en.firstcamp.se and in the app. Welcome!

COFFEE & BUN

SEK 30

ACTIVITY PROGRAM WEEK 27-32 During the peak season, the campsite’s show artists offer entertainment in the restaurant, and during the day, Blïx and his friends play with the children in Blïx’s kids club. More information about the activities and the kids club can be found at en.firstcamp.se


THINGS TO DO

at the campsite

ADVENTURE GOLF A popular activity for families with children as well for groups of friends.

PEDAL CARS Discover the entire camping ground with a pedal car.

SEGWAY & MINIPRO Rent a Segway or miniPRO, ride around the camp site and discover the beautiful surroundings.

BATHING Here you will find a sandy beach and bathing from jetties where big and small can play, get some sun and unwind the entire day!

BIKES On a bike you can quickly get to tranquil spots on and outside the camp site.

PLAYGROUND Jump and play at the fun playgrounds at the camp. Here you will find an inflatable bounce area and many other things!

EXCURSION SOME FAVOURITES Do not forget to visit some of the suggested destinations nearby.

Malmö city

Malmö offers a wide range of activities, restaurants and attractions. Everything from football matches, art, culture and shopping.

Copenhagen

A family excursion to Tivoli in Copenhagen is not entirely unexpected on the wish lists of many little campers. Stop off at Ströget too when you are there.

Katrinetorp

The prestigious manor house is sympathetically renovated with the park in bloom and gardens. There is a café, shops and a beautiful park to discover.

tips

Torup Recreation Area

Experience culture and nature at the same time. There is Torup's castle, walking paths, exercise trails, lakes and a café.

Sea-U Marine Education Center

Learn everything there is to know about the sea and all marine life forms. Snorkel and try fun activities by the sea.

Shaun the Sheep Land

Step into a magical world at Skåne's zoological park and discover the settings and characters from the popular TV program. Maybe you will meet some of characters there?

VikingaTider open-air museum

Travel back in time and visit the Viking times and early Middle Ages open-air museum, located at Lödde å. Fun for the whole family!

SIBBARP

M AL MÖ

Limhamn limestone quarry

Visit Limhamn's limestone quarry, only a few kilometres from the campsite and discover a rich wildlife and nature.

Hylliebadet

Malmö's modern swimming venue. Work out, swim or enjoy in the relaxation area with sauna, steam room, cold and hot pools.

Riberborg’s Open-Air Swimming Bath

The open-air public bath has a sea bath, massage and spa, wood-burning sauna, restaurant and café. The treatment offering includes reflexology, ayurveda and classical massage as well as facials.

More ti o n in fo r m a d a t fo u n lm o , can be .se/ma o.se p m a tc lm en.firs v is it m a pp and a e th in

19


WISSENswertes ABFALL

Bei First Camp setzen wir uns aktiv für eine bessere Umwelt ein und hoffen, dass Sie dies auch als Gast tun. An unseren Müllstation wird getrennt nach Kunststoffen, Aluminium, Glas, Pappe und Zeitungspapier sortiert. An jeder Station hängt eine Anleitung.

AKTIVITÄTEN

Schauen Sie in unser Aktivitätenprogramm unter firstcamp.de/malmo, in unserer App oder fragen Sie an der Rezeption.

ALTERSGRENZE

First Camp ist ein Familiencampingplatz. Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt oder in Begleitung Erwachsener sein.

AUSCHECKEN

Das Auschecken erfolgt spätestens um 11:00 Uhr. Möchten Sie auschecken bevor die Rezeption besetzt ist, bitten wir Sie dieses der Rezeption am Tag zuvor mitzuteilen.

BESCHWERDEN/ANREGUNGEN

Wir nehmen gerne Ihre Anregungen entgegen, damit wir bei First Camp uns stetig verbessern können. Bitte informieren Sie bei eventuellen Problemen direkt die Rezeption, damit wir diese schnell beheben können.

BUSVERBINDUNGEN

Linie 34 hält am Campingplatz. Den Fahrplan finden Sie in der Rezeption oder skanetrafiken.se

DEFIBRILLATOR

An der Rezeption gibt es einen Defibrillator.

EINCHECKEN

Einecken ist am Anreisetag ab 15:00 möglich. Falls Sie erst nach Schließung ankommen, kontaktieren Sie bitte im Voraus die Rezeption.

ENTSORGUNGSSTATION

Fäkalientanks werden auf dem Wohnmobilgelände des Campingplatzes entleert. Hier können auch feste Tanks entleert sowie Wasser und Luft nachgefüllt werden.

FAHRRÄDER

Bitte seien Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll, wenn Sie auf dem Campinggelände Rad fahren.

GRILLEN

Gegrillt werden darf nur in einem Grill. Offenes Feuer auf dem Boden ist verboten. Grillkohle darf nur in dafür vorgesehen Behältern an der Müllstation entsorgt werden.

HAUSTIERE

Hunde sind auf unseren Campingplätzen grundsätzlich willkommen, sofern sie an der Leine gehalten werden. In unseren gemeinsamen Serviceräumen sind Hunde nicht zugelassen. Das Ausführen von Hunden findet außerhalb des Campinggeländes statt. Bitte den Kotbeutel nicht vergessen.

NACHTWÄCHTER

In bestimmten Zeiträumen eines Jahres gibt es Nachtwächter auf dem Gelände. Unsere Nachtwache erreichen Sie stets unter der Telefonnummer +46 (0)40-15 51 65.

ORDNUNG

Ruhe und Ordnung soll Tag und Nacht herrschen. Nachtruhe ist zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr.

PARKEN

PKWs parken auf dem Campingplats oder bei der Hütte. Gibt es mehrere Fahrzeuge müssen diese auf den ausgewiesenen Flächen parken.

REINIGUNG DER HÜTTE

Sämtliche Hütten sind mit Reinigungszubehör ausgestattet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, für die Schlussreinigung zu zahlen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Rezeption.

CAMPING-SHOP vecka 27-32

ERLEBNISSE, SPASS UND FRÖHLICHES MITEINANDER Im Bistro servieren wir Ihnen unser liebevoll zubereitetes Essen in angenehmer Atmosphäre. Hier gibt es alles von leichten Snacks bis zu Abendessen. Das Essen kann auch zum Mitnehmen bestellt werden. • • • •

Á la carte Pizzamenü Kindermenü Bier & Wein

WEITERE INFOS UND ÖFFNUNGSZEITEN UNTER FIRSTCAMP.DE UND IN DER APP! 20

In unserem Camping-Shop gibt es alles, was Sie für Ihr Campingglück benötigen. Bei Duft von frisch gebackenem Brot finden Sie hier Grillzubehör, Picknickutensilien und alle nötigen Grundnahrungsmittel und Gebrauchsartikel. Die Öffnungszeiten finden Sie unter firstcamp.de und in der App. Herzlich willkommen!

K AFFEE & ZI M TSC H NEC KE

30 SEK

SCHLAGBAUM

Öffnen Sie die Schranke mit der Passierkarte, die Sie beim Einchecken erhalten haben. Beim Verlassen des Geländes öffnet sich die Schranke automatisch. Während der Nachtzeit von 24:00-07:00 Uhr sind die Schranken geschlossen.

SERVICEHAUS

Das Servicehaus ist offen für Gäste, die campen oder in einer einfachen Hütte übernachten. Das Servicehaus ist rund um die Uhr geöffnet.

SERVICEKARTE

Beim Check-in erhalten Sie eine Passier-/ Servicekarte. Diese kann mit Geld aufgeladen werden und z. B. für die Waschmaschinen verwendet werden (Duschen ist kostenlos). Bei Verlust der Karte berechnen wir 100 SEK.

SICHERHEIT

In Brand- und Notsituationen zuerst retten, danach die Notrufnummer 112 wählen und anschließend den Brand löschen. Feuerlöscher befinden sich an verschiedenen Stellen, siehe Karte.

SPIELPLÄTZE

Für Spiel und Spaß haben wir Spielplätze. Denken Sie aber bitte daran, zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr Nachtruhe zu halten.

VERKEHR

Auf dem Gelände halten sich viele Menschen auf. Überschreiten Sie daher bei Fahrten nicht 20 km/h.

WIFI

WiFi gibt es im gesamten Gebiet. Den Zugang kaufen Sie an der Rezeption oder im Camping-Shop.

ÖFFNUNGSZEITEN

Schauen Sie bitte auf den lokalen Aushang an der Rezeption, auf die Webseite firstcamp.de/malmo oder in unsere App. In der Hochsaison ist die Rezeption täglich von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet.

FREIZEITPROGRAMM Woche 27-32 Während der Hochsaison laden die Showartisten des Campingplatzes im Restaurant zu Unterhaltung ein und tagsüber spielen Blïx und seine Freunde mit den Kindern im Blïx Kinderclub. Weitere Informationen über die Freizeitaktivitäten und den Kinderclub gibt es unter firstcamp.de


UNTERNEHMUNGEN ABENTEUERGOLF Eine beliebte Aktivität für Kinderfamilien und Freundescliquen. BADEN Beim Campingplatz liegt ein großer Sandstrand mit Badestegen, so steht einem ganzen Tag mit Badespaß und Entspannung für Groß und Klein nichts mehr im Wege!

auf dem Gelände

TRETAUTO Erforschen Sie das gesamte Campinggelände mit einem Tretauto/Go-Kart. Besonders beliebt unter Kindern.

SEGWAY & MINIPRO Mieten Sie einen Segway oder MiniPRO und entdecken Sie damit Campinggelände und schöne Umgebung.

FAHRRÄDER Mit dem Fahrrad kommen Sie schnell zu spannenden Ausflugszielen außerhalb des Campingplatzes.

SPIELPLATZ Spiel & Spaß auf dem tollen Spielplatz, den der Campingplatz bietet. Hier gibt es ein Hüpfkissen und viele andere tolle Aktivitäten.

AUSFLUGSBELIEBTE AUSFLUGSZIELE Versäumen Sie nicht den Besuch einiger der zahlreichen Ausflugsziele in der Umgebung.

Innenstadt von Malmö

tipps

Hylliebadet

Das moderne Familienbad von Malmö. Trainieren, schwimmen oder einfach genießen im Wellnessbereich mit Trockensauna, Dampfsauna, Kalt- und Warmbecken.

Katrinetorp

Als Urlaubsstadt bietet Malmö ein großes Angebot an Aktivitäten, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, sowie Fußballspiele, Kunst, Kultur, Shopping und vieles mehr.

Das alte Gutshaus ist zeittypisch renoviert mit dem dazugehörenden blühenden Park und mit Gärten. Hier gibt es ein Café, Läden sowie einen wunderschönen Park zu entdecken.

Kopenhagen

Erholungsgebiet Torup

Ein Familienausflug zum Vergnügungspark Tivoli in Kopenhagen steht wenig überraschend auf der Wunschliste vieler junger Camper. Besuchen Sie auch die Fußgängerzone Strøget.

Shaun-das-Schaf-Land

Betreten Sie eine magische Welt am Tierpark Skånes Djurpark und entdecken Sie die Umgebungen und Figuren aus der beliebten Fernsehserie. Vielleicht begegnen Sie gar der einen oder anderen Figur vorort?

Erleben Sie Kultur und Natur zugeich. Das Schloss Torup, Spazierwege, Joggingwege, Seen und ein Café erwarten Sie hier.

Sea-U Marine-Bildungszentrum

Hier lernen Sie alles über das Meer sowie über das Leben im Meer. Zudem können Sie hier schnorcheln, keschern und lustige Aktivitäten am Meer ausprobieren.

Freilichtmuseum VikingaTider

Reisen Sie in die Vergangenheit und besuchen Sie das Freilichtmuseum, das die Vikingerzeit und das Frühmittelalter zeigt. Das Museum ist am Fluss Lödde å gelegen und bietet viel Spaß für die ganze Familie!

SIBBARP

M AL MÖ

Limhamns kalkbrott

Der Kalkbruch von Limhamn ist nur wenige Kilometer vom Camping entfernt und bietet eine reiche Flora und Fauna, auf Wunsch auch mit Führungen.

Ribergsborgs kallbadhus

Vom Kaltbadehaus Ribersborg aus können Sie im Meer baden. Außerdem können Sie sich hier massieren lassen, den Spabereich oder die holzbeheizte Sauna besuchen und es gibt auch ein Restaurant und ein Café. Das Behandlungsangebot beinhaltet u.a. Reflexzonentherapie, Ayurveda und klassische Massage sowie Gesichtsbehandlungen.

Nähere ti o n e n In fo r m a S ie a u f fi n d e n in d e r m a lm o , / e .se d . p m a lm o fi r s tc a m u f v is it a ie w App, so

21


239:-

79:-

www.primewine.se

219:-

SOMEZIN CHARDONNAY 13%, art.nr: 6355, 3000 ml SOMEZIN ZINFANDEL 14%, art.nr: 2145, 3000 ml

SOMEZIN ZINFANDEL Flaska 14%, art.nr: 76419, 750ml Beställ vinet på ditt närmaste Systembolag eller på Systembolaget.se

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.


Alla ska ha Nära till det goda! Frukost, lunch eller middag? Välkommen önskar Alexander med personal

M AL MÖ

7-22

Vi är er närmsta matbutik, bara 1000 m bort!

Alla dagar

Limhamn

NYFIKEN PÅ SVENSK K A L K O N ? Besök Ingelsta Kalkons gårdsbutik och restaurang. Där finns ett brett sortiment av noga utvalda delikatesser gjorda på svensk kalkon av högsta kvalitet!

GÅRDSBUTIK & RESTAURANG

HANDSTYCKAT

FRÅN

ÖSTERLEN

Gör ett besök hos oss och upptäck vår svenska kalkon av högsta kvalitet VÄG 11 M E LLA N TOMEL I L L A & SI MRI SHAMN TE L. 0414-28524 - ÖP P ET ÅRET RUNT

I Ingelsta Kalkons gårdsbutik finns underbara kalkondelikatesser som är redo att lägga på grillen. Vad sägs om färska kalkonschnitzlar, alspånsrökta kalkonkorvar och en fantastisk kalkonburgare. Dessutom finns många goda tillbehör såsom spännande kryddblandningar, trädgård och låt barnen få smakrika oljor och något sött utlopp för sitt spring i bena på som passar bra efter maten. lekplatsen. Restaurangen serverar dagens rätt, à la carte och lockande buffér med kalkon i fokus. Avnjut din mat i vår

Ingelsta Kalkons gårdsbutik & restaurang har öppet året runt. Läs mer på hemsidan, www.ingelstakalkon.se

Foto : In g e lst a K al kon A B

Svenskt kalkonkött är bra ur närings- och hälsosynpunkt. Det är proteinrikt och är dessutom närproducerat och klimatsmart. Köttets unika struktur gör att det är ett intressant alternativ till mer traditionella köttslag som fläsk- och nötkött.


www.tosselilla.se

156x226.indd 1

www.bo-ohlsson.se

2017-02-13 10:41


Våra goa grejor till

Grillen • Våra egna hamburgare gjorda på hängmörad högrev • Våra egna goa tillbehör som t.ex. vår bearnaisesås • Hängmörade biffar • Färsk fisk

Seniordag varje måndag!

varje måndag för dig över 5% rabatt 65 år som handlar hos oss.

Om ni inte hittar...

ligger vi mittemot Systembolaget på Emporia.

Öppet alla dagar 7–22 Fixa medicinen när du handlar. Vi har receptfria läkemedel! För dig över 18 år

Förbutiken: Mån–fre 8–21 Lör 8–20 Sön 10–20

Hyllie Stationsväg 22, 215 32 Malmö Tel 040-65 18 000 ica.se/emporia


Så många äventyr, så många berättelser.

Prova våra nyheter! LIVING IN MOTION I alla fritidsfordon från Adria känner du att äventyret står för dörren, för ett fritidsfordon från Adria är inte bara ett fordon utan också ett sätt att leva - vi kallar det Living in motion. I vår t utbud inför 2019 hittar du prisbelönta husvagnar och husbilar samt en ny van-generation - alla med unik utrustning och ett stor t ur val av planlösningar. Inspirerande ävent yr sedan 1965.

NFC

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED ADRIA PASSION OCH ERFARENHET INTELLIGENT DESIGN TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS KVALITET TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET SINNESRO PRISBELÖNTA PRODUKTER

www . adria . se

#inspiringadventures info@adria.se

Välkommen till Absolut Home, en plats där upplevelser möter god smak. Hos oss avnjuter du förstklassig mat i spännande miljö, du lär dig mer om vår unika historia och tillverkningsprocessen från korn till färdig produkt och du får utforska vår värld av smaker – helt enkelt en rolig upplevelse att minnas!

Hitta: Absolut Home, Vallgatan 5, Åhus

|

Mer info: absoluthome.com, +46 44 - 590 59 59


Hos oss står matglädjen och den goda måltiden i centrum. Och det är ingen hemlighet att frukt- och gröntavdelningen är vår stolthet. Vi ser också till att följa svensk standard i livsmedels handering och levererar hög kvalitet. Till rätt pris såklart! Vi har manuella avdelningar med färsk fisk, delikatess och ost samt en information där vi erbjuder blommor, spel och lotter. Du hittar oss 4 minuter från campingområdet.

/st

GRILLAD KYCKLING Kronfågel. Ord pris 49:90/st. Max 1 st kupong/köp Gäller 1/5-30/9 2019 mot uppvisande av kupong i kassan hos ICA Malmborgs Limhamn

www.malmborgs.se


Fett i fokus Fettansamlingar sker inte bara på mage, lår och rumpa utan även kring organen. Här spelar levern stor roll som kroppens reningscentral.

Kirsten var uppmärksam på tecknen: Övervikt, svullenhet, långsam matsmältning, trötthet och ofräsch hud.

”Kirsten fick chansen att prova Active Liver.” –Jag är glad för att jag fann ett enkelt sätt för mig att bibehålla normal leverfunktion, berättar Kirsten. Hon tar nu en tablett varje dag tillsammans med frukosten.

L

everns funktion är cen­ tral för en välfungeran­ de kropp och inverkar på ämnesomsättningen. Vi vet att det finns flera skäl till varför le­ vern kan överbelastas; det kan vara överkonsumtion av alko­ hol men även övervikt. Trötthet och håglöshet kan vara typiska tecken.

För mycket av det goda?

I hektiska perioder av livet med mycket mat och dryck finns det risk att det både syns och känns. Man kan behöva ett stöd för att lägga om livsstilen lite i taget. Active Liver har ingredienser som stödjer nedbrytningen av fett och bidrar till normal le­ verfunktion. I vardagen funderar man nor­ malt sett inte så mycket över le­ verns funktion i kroppen. Men den spelar en central roll för ämnesomsättning och nedbryt­

ning av fett. Överdrivet intag av kolhydrater, för mycket alkohol och högt fettintag sätter levern och gallfunktionen på prov.

En tablett om dagen

Maten vi äter nuförtiden inne­ håller betydligt mer kolhydrater än förr. Alltför mycket kolhy­ drater i förhållande till protein försvårar för levern att upprätt­ hålla en god ämnesomsättning. Hemligheten bakom Active Liver är dess innehåll av kro­ närtskocka som är känt för att stimulera lever­ och gallfunk­ tionen och ingrediensen ko­ lin som bidrar till att bibehålla normal leverfunktion. Dessut­ om innehåller Active Liver an­ dra växtextrakt med innehåll av resveratrol. Active Liver kan man betrak­ ta som en daglig ”vitamindos” för leverns funktion. Ta en ta­ blett om dagen.

5 fördelar med

Active Liver

1. Kolin som bibehåller normal leverfunktion 2. Kronärtskocka som stödjer nedbrytningen av fett samt normal gall- och leverfunktion 3. Parkslide med innehåll av resveratrol 4. Endast en tablett om dagen 5. Utvecklad och tillverkad i Sverige Active Liver säljs i din hälsobutik och via www.newnordic.se. För mer information ring New Nordics kundtjänst: 040-239520

–Active Liver är perfekt för mig. Normal leverfunktion känns viktigt. Jag mår bra och jag vill fortsätta att vara aktiv och känna mig i god form i många år framöver. ”Örttabletten i den ljusgröna asken från New Nordic kan verkligen rekommenderas.”


VÄ L K O M M E N T I L L M I N N E N A S M U S E U M

2019 ÅRS UTSTÄLLNING:

EN UTSTÄLLNING OM HUR VI HADE DET FÖR UNGEFÄR 50 ÅR SEDAN. HUR VI INREDDE VÅRA HEM, VILKET MODE VI BAR, MYCKET AV DET SOM FANNS RUNT OMKRING OSS.

Era

Vi visar husbilar och husvagnar från alla våra märken. Kom in till oss och upptäck vägen till en skönare fritid! närmaste automatstationer Vi har stor tillbehörsbutik med många bra erbjudanden.

finns i:

Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar, vardagliga bruksföremål, musikinstrument, leksaker, café, och presentbutik. Här finns också tre unika marknadspositiv, elbil från 1919 och flera spännande specialutställningar.

Kalmar Smedby

www.loddehusvagnar.se Färjestaden • Trekanten Terminalvägen 1, Löddeköping • Tel. 046-70 98 40

Gilla oss på Facebook!

Se alla våra 400 stationer på: ERA NÄRMASTE STATIONER: www.qstar.se/stationer

Från E65 vid Skurup • Tel: 0411-427 80 • Fax: 0411-425 30 • info@johannamuseet.se Öppet: Maj & sept: tors - sön, samt juni, juli & augusti: alla dagar, se www.johannamuseet.se.

-Våra hus är som våra kunder, alla olika!

Arrie • Borgeby Skanör-Falsterbo Se alla våra stationer på: www.qstar.se/stationer

www.vastkuststugan.se • Tel 0325-186 00

35 000

Upptäck möjligheterna

Besökare

på Elmia Husvagn Husbil 11–15 september 2019 Elmia, Jönköping Branschens alla nyheter visas på mässan 162 utställare tipsar, säljer och förklarar

LIMHAMNS FISKRÖKERI • • • • • •

Södra Fiskehamnen • Tel. 040-15 24 70 www.limhamnsfiskrokeri.se

Nyrökt fisk varje dag Färsk fisk Skaldjur & delikatesser Restaurang

Välkomna

Sillinläggningar Sill-, Makrill- och Laxtallrikar m.m. Öppet alla dagar hela sommaren: Se hemsidan www.limhamnsfiskrokeri.se

Festkvällar med räkfrossa oktoberfest Dans till Sannex och Titanics

Bio, bad, lek och spel – massor av kul för barn och tonåringar!

FISKETURER FRÅN HELSINGBORG TURER MED AVGÅNG FRÅN NORRA HAMNEN

Kontakt och bokning: 0703-80 95 44 eller 0706-92 65 71 www.helsingborgsbatarna.se

elmia.se/husvagn

Körschema sommarsäsong 1/6 – 31/8 Dagliga turer med avgång 8.00 och 13:30 Måndag till torsdag 18.00-21.00

Servering och uthyrning av fiskeredskap finns ombord. Förhandsbokning rekommenderas!


Mitt i krysset Sommarcamping

Är avkopplande även för de uppkopplade

”007” -organ i USA

Har kreativt ansvar

Kaktusart

Gyllene volvoveteran

Går badare gärna

Marknads- Ej Gunnar plats för men dock tre små en sträng gummor Ofta framför Luxe

Görs väl smutsig byk Är före uret Finns numera i de flesta hem Biblotekssignum för tidningar

Janparti

Ej jobbbunden Bokverk

Kedja som klär

Ryssja Bröder kort

Planutrymme Svärs utan svordom

Ger spel till spelare Kan man sällan på gamla utedass

Informationsenhet

Var väl alla i sällskapsresan

Grundbehov för husen Tysonspec.

På En svängom nudistens med Bil krog

Hade nog Oppenheimer

Geller Den döpte Kort Thor sportklubb som böjde till Ra

Hon skrev I ett annat land Kan bilar

Balconette

Digital lag

Ett hem för bredband

Har sina neutroner Tecken för Tenness

Skandinavisk storbank

Eng. tidigt

Kan man hålla Michael Kors

Skrev ofta Ibsen Rofullt med spö

Besöks då och då i Formel 1

Är munks vägar Ljud med studs

Har studenter

Bör man brevet Registrerat varumärke

Söndag förr För både Alf o Ebba

”Kung” bland örter För konsument

LuossvaaraKiirunavaara Sprida Kelvin Järnbalk

Där kan du få vänta Olikfärgade sockar Framför dåligt väder Skötkonung

Gör man kanske affär i hamn Ceremoni Ett ånglok Hist. dag 6/6 -44

Å i söder

Kunde de på Algots Bot man kan få på rutan

Har man ofta gjort i sura sjöar

Gör man av ruta en efter en

Stadsjeep Vinsthopp Ett kvarter i gult med humor simlopp ”Lyx” festival

MVG förr Platsfast

Rönnlund med guldföre Har viss ”Lisa” koll på Muntlig majtradition

Den hänvisar till det undre

Är sällan en ”Casanova”

Är knappast vildkatt

På påtalåtens omslag

Cirkel Får inga barn

Bromssyst.

Kurva och parti

Ur den kläms Kalles

Tour med sving Tillägg och flod

Justerar ramen

Före sommarlov Svårsålt i Antarktis

Ett format Är vissa av D. Lamas tankar

Finns numerasällan i bilen

Hektar Ädel hästras Ofta på smal väg

Bor även i Rovaniemi sägs det

Ge plats Märkt av tiden Ett säkert gillande gille

HUSVAGNAR • HUSBILAR • TILLBEHÖR

LÖR 9-15 • SÖN 11-15 • VARD 9-18 Tel: 044-857 80 • www.vfc.se


Malmรถ

GRATIS FAMILJEAKTIVITETER Barnteater, barnbio, lekplatser, plaskdamm och mycket mer hela sommaren! Mer info pรฅ folketspark.se


Läge för nya upplevelser!

Arcus-Luleå

Nydala-Umeå

Skutberget-Karlstad Solvik-Kungshamn

Björknäs-Upplands Bro (under utveckling 2018-2020)

Kärradal-Varberg Tylösand-Halmstad Torekov-Båstad Mölle-Höganäs

Gunnarsö-Oskarshamn Oknö-Mönsterås

Åhus-Kristianstad Sibbarp-Malmö Lakolk Strand-Rømø

100KR First Camp är Sveriges ledande campingkedja med de finaste lägena från Malmö i söder till Luleå i norr – plus en härlig destination på den danska ön Rømø nära gränsen mot Tyskland. Gräddhyllor med barnklubb, massor av aktiviteter och plats för en stor portion avkoppling. Magiska solnedgångar i flipflop är sommarminnen som räcker hela året. Hitta din nästa upplevelse på firstcamp.se – vi ses!

Boka online eller ring oss på 020-22 99 22

ONLINERABATT

Gäller när du bokar på firstcamp.se

Avsändare: Annonsmedia Väst AB, Borås 033 - 723 25 00

2019

Kolmården-Norrköping

Profile for annonsmediavast2

FC Malmö - 2019  

Lågupplöst

FC Malmö - 2019  

Lågupplöst

Advertisement