Page 1

MÖLLE

HÖGANÄ S 2019

Roliga utflyktstips Läs tipsen på sid. 5

First Club

Bli medlem i kundklubben på sid. 12

Aktivitetsprogram Campingalliansen Aktiviteter och barnklubb på sid. 6

Upptäck norra Europa på sid. 14-15

Vä l k o m m e n t i l l e n h i s n a n d e n a t u r p r a k t


MÖLLE

HÖGANÄ S

F i rst C am p M ö l l e- Höganäs Mölle har lockat turister ända sedan begreppet ”turist” uppfanns i slutet av 1800-talet. First Camp Mölle-Höganäs bjuder på storslagna naturupplevelser, utflykter och spännande aktiviteter som klättring, dykning och snorkling – eller lugna skogspromenader för den delen. Badlekplatsen och poolerna är självklara favoriter för de små. Vä l k om me n !

Tel: +46 (0)42-34 7 3 8 4 Adress: Kullaberg sväg en 286, 260 42 M ö l l e

INNEHÅLL: B R A AT T V E TA

3

A K T I V I T E T E R

4

U T F L Y K T S T I P S

5

AKTIVITETSPROGRAM/BARNKLUBB

6

R E S TA U R A N G & B U T I K

7

BOENDE STUGA

8-9

BOENDE CAMPING

10

GREEN KEY

11

FIRST CLUB

12

S M A R T S TAY F Ö R E TA G S B O E N D E 1 3 S A M A R B E T S PA R T N E R S

14-15

O M R Å D E S K A R TA

16-17

C O N T E N T: GOOD TO KNOW

2

till First Camp Vi är s å gl a d a a t t d u valt a t t s p e n d e ra din värd e f u ll a tid h o s o s s p å First C amp. Vi är o c k s å gl a d a a t t d u valt ju st c ampin g – d e t p e r fe k t a u p p l eve l s e b o e n d e t. Vår t hjär t a k l ap p ar fö r dig s o m äl s kar a t t b o i st u g a, hu s va gn, hu s bil e ll e r t ält. Vi d e l ar din kär l e k till vår u n d e r b ara n a t u r o c h u p p s ka t t ar d e n g e m e n s kap s o m f inn s m e ll an o s s s o m c amp ar. S o m l an d e t s l e d an d e c ampin gke dja h ar v i få t t fö r m ån e n a t t g ö ra m ån g a a v Sve rig e s va c k ra st e p l a t s e r till g än glig a fö r f l e r. Vi st rä var alltid e f t e r a t t e r bju d a d e f in a st e an l ä g gnin g ar n a o c h d e ro lig a st e ak tiv it e t e r n a. Fö r v i b r u kar s ä g a a t t v i är i gl ä dje b ran s c h e n. G l ä dje n a t t u p p t ä c ka ny a ä ve nt y r o c h t rä f fa ny a m ännis ko r. G l ä dje n a t t kunn a t änka tillb aka p å sin a c ampin gminn e n. B ar n d o m s minn e n, minn e n m e d sin a e gn a b ar n, minn e n m e d sin a b ar nb ar n, minn e n a v m a gis ka s o ln e d g ån g ar i f lip f l o p... Välko mm e n!

18-19

I N H A LT : WISSENSWERTES

VÄLKOMMEN

20-21


BRA

att veta A K TIV I T E T E R

S e v å r t aktivitetsprogram p å f ir st cam p.se/molle, i appen eller v id v år re ce ption.

AVFA L L

På F irst Camp jobbar vi a k t iv t f ör e n bät t re miljö och hopp a s a t t d u so m gäst också gör detta . På v å r a a v fal l sst ationer sor terar vi p la s t , a l um inium, glas, papp oc h t id n in g a r. I n st rukt io n er finns vid var je s t a t ion .

INCH ECKNIN G

In c h ec k n in g s k e r f r ån k l 1 5 :0 0 på a n k oms t d a g e n . Vän l i g e n k o n tak ta r ec ep t ion en i f ö r v äg o m n i pl an e r ar a t t a n lä n d a e f te r o r di n ar i e ö ppe tti de r.

KLAGOM ÅL/S YN PUN KTER

Vi på First Camp tar gärna emot dina synpunkter så vi kan bli ännu bättre. Tänk på att meddela receptionen så fort ett eventuellt problem uppstår så att vi kan åtgärda detta.

S ERV IC EHUS

S e r v i c e h u s e n är ti l l f ö r di g s o m b o r på c am pi n g to m t e l l e r i e n k l ar e s tu g a. S e r v i c e h u s e n är ö ppn a dy g n e t r un t. D u s c h ar är g r ati s o c h tv ättm as k i n er be tal as m e d m y n t.

S TÄDN IN G AV S TUGA

S tädu tr u s tn i n g f i n n s i s am tl i g a s t u g o r. D u k an äv e n k ö pa ti l l s l u ts tädn i n g , k o n tak ta r e c e pti o n e n .

S ÄKERHET

B OMM A R

LAT RINT Ö MN IN G

B U SS FÖ R BI N D E L S E R

LEKP LAT S ER

Lek oc h h a ku l på l e k pl ats e r n a m e n t ä n k p å a t t t y s tn ad s k a r åda på omr å d et mell an k l 2 4 :0 0 - 0 7 :0 0 .

U tc h e c k n i n g s k e r s e n as t k l 1 1 :0 0. Ö n s k ar n i c h e c k a u t i n n an r e c e p ti o n en h ar ö ppn at be r v i e r k o n tak ta r e c e pti o n e n dag e n i n n an av r e s a .

CYKLAR

M OT ORT RAFIK

WIFI

G R IL L

NAT T VAKTER

Öppna bommen med den k od n i f ic k v id incheckning. Vid u tfar t öp p n a s b o m m e n au tomatiskt. Nat t et id k l 24: 00-07:0 0 är bommar n a lå s t a .

Linje 222 stannar precis vid campingen. Tidtabell finns i receptionen och på skanetrafiken.se

Tänk p å att ta det lugnt oc h v is a hä nsyn när du cyklar på omr å d et .

G ril l ning får endast ske i g r illa r. Öppe n e ld på mark är ej t illå t en . G ril l k o l skall tömmas i spec iella k ä r l v id so pstationen.

HJ Ä RTS TA RTA R E

Hjär t st ar tare finns i recep t ion en .

HU S D J U R

H undar är välkomna på vå r a c am p ingar men skall vara k op p la d e och få r in te vistas i våra g emen s a mma s e r v ice ut r ymmen. Rastnin g s k er ut a n f ör c am p ingområdet, glöm in t e a t t t a med h und b a js påse.

V IK T IGA TEL EF ON N UMME R

Det f in n s möj l i g h e t att tö m m a la t r in b eh å lla r e i s e r v i c e h u s 1 . St a t ion f ör f a s ta tan k ar f i n n s bak o m s er v ic h us 1.

På omr å d et v i s tas m ån g a m än n i s k o r. Tä n k p å h a s t i g h e te n 2 0 k m / h .

U n d er v is s a p e r i o de r av år e t h ar v i n a t t v a k t er p å o m r åde t. Vår n attv är d n å s a llt id p å : 0 4 2 - 3 4 7 3 8 4 .

ORDNING

Lugn och ordning skall råda hela dygnet. Tystnad mellan kl 24:00-07:00.

PARKERIN G

Per s on b il s k al l par k e r as på c a mp in g p la t s e n e l l e r u tan f ö r s tu g an . V id f ler a f or do n s k al l de s s a par k e r as p å a n v is a d pl ats .

FIRST CLUB

– c a mp ing k l u b b en i d i n m o b i l S O S Alar m 112 Polis ( ej n ö d si tuati on) 114 14 S juk v årdsrådg i vni ng 1177 Kullaby gde ns S m ådj urskl i ni k 0 42- 34 21 00 Hö ganäs Turi sti nfor m ati on 0 42- 33 71 00 A s s istan s kåren 042- 50 000

B r an d/ n ö ds i tu ati o n : r ädda f ö r s t, l arm a S O S på te l e f o n 1 1 2 , s l äc k bran de n . B r an ds l äc k ar e f i n n s u tpl ac erade på f l e r a s täl l e n , s e k ar ta.

UTC HEC KN IN G

W i f i f i n n s i n o m h e l a o m r åde t. L ö s e n o r d f i n n s att k ö pa i v år r e c epti o n o c h bu ti k .

ÅLDERS GRÄN S

Fi r s t C am p är e n f am i l j e c am pi n g o ch al l a g äs te r m ås te v ar a 1 8 år f y l l da e l l e r i m ål s m an s s äl l s k ap.

Ö PPETTIDER

S e l o k al t an s l ag v i d r e c e pti o n e n , f i r s tc am p.s e e l l e r v år app. U n der h ö g s äs o n g h ar r e c e pti o n e n ö ppe t al l a dag ar 0 8 :0 0 - 2 3 :0 0 .

UP P S TÄ L L NI NG ( H u s va g n a r p a r k er a s m ed d r a g et u t å t )

Scan n a QR-k od en med di n mobi l o ch bli medle m red a n i da g, d u h ar allt att v i nna!

I M PO RTA N T TEL EPHON E NU M B E RS/ W IC H T IGE TEL EF ON N UMM E RN S O S Alar m 112 Police/P olizei (no em erg ency) + 4 6(0)77- 114 14 00 Medical advice/Gesundheitsberatung + 46(0)771- 11 77 00 Ve te rin ar y /Ti erär ztl i ch + 4 6(0)42- 34 21 00 Tourist Office/Reisebüro Höganäs + 46 ( 0 ) 42 - 3 3 7 1 0 0 Towing service/schwedischer ADAC + 46(0)42- 50 000

3


M er in fo rm a fi rs tc a m p. seti on fi n n s på oc h i a pp en

ATT GÖRA

på området

Vuxen 65KR, barn 40KR

SPELA ÄVENTYRSGOLF

DYKSHOP - KULLEN DYK

BADA BASTU

n Hyr frå R 50K / 30 min

BADA I POOL

VANDRING & KLÄTTRING

HYR TRAMPBIL

Hyr för / 100KR dag

LEK VID LEKPLATSEN

HYR CYKEL

En timme till fler semesterminnen på First Camp Torekov-Båstad 4

HYR SEGWAY & MINIPRO


UTFLYKTS-

tips

Inom 15 min med bil:

Lars Wilks Konstverk Nimis Kullaberg Vandringsleder Höganäs Museum & Konsthall Naturum Kullaberg Krapperup slott

Inom 30 min med bil:

Inom 1 timme med bil:

Keramisktcenter Höganäs Saluhallen Höganäs Flickorna Lundgren på Skäret Badplatser Strandbaden

NÅGRA FAVORITER Missa inte att besöka några av alla utflyktstips i närheten.

Kullen Dyk

Åk med Kullen Dyk till de absolut bästa dykplatserna Kullaberg har att erbjuda. Kullaberg med omnejd bjuder på fantastiska natur- och vrakdyk.

Lars Vilks Nimis

En fascinerande skulptur av drivved som uppfördes på 80-talet. Den är ca 12 meter hög och består av trä och över 160 000 spikar.

Sofiero Slott Helsingborg Utflykt till Danmark (Helsingör) Beredskapsmuseum Djuramossa Flygmuseum Ängelholm Sveriges Tennismuseum, Båstad

Inom 2 timmar med bil:

Malmö stad Skånes Djurpark Gekås Ullared Varbergs fästning Smålandet Markaryds Älgsafari Hovdala Slott

Höganäs

Höganäsbygden är vida känt för sin keramik och har länge varit ett populärt turistmål. Här finns shopping, restauranger och andra sevärdheter att upptäcka.

Klättring i Kullaberg

Kullaberg är södra Sveriges i särklass största klätterområde med ca 700 leder. Klätterguider kan du köpa i campingens reception.

Kattegattleden

Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled. Den är 37 mil lång och går längs kusten förbi Höganäs. En vacker led med många sevärdheter längs vägen.

Krapperup Slott

Besök en av Skånes äldsta sätesgårdar Krapperup. Här har bland annat Kullens konstförening sin konsthall och man kan strosa runt i den vackra parken med sina guldfiskdammar och exotiska träd.

MÖLLE

HÖGANÄ S

Tumlarsafari

Åk på tumlarsafari och upplev Kullabergs vidunderliga natur från havet med spännande vikar och trolska grottmynningar.

Stadsnära

Förutom närheten till skog och hav finns också närheten till större städer som Helsingborg, Ängelholm och Helsingör.

Kullens fyr

Längst ut på Kullaberg är Skandinaviens ljusstarkaste fyr, Kullens fyr, belägen. Gör ett besök och imponeras av vyerna.

i

Mer a ti o n inform u på h i tt a r d m o ll e , s e mp. e/ anas.s f i r s tc a på hog h c o appen

5


AKTIVITETSPROGRAM vecka 2 7 - 32

Under högsäsongen bjuder campingens showartister på fantastisk underhållning vid poolområdet och på dagarna busar Blïx och hans vänner med barnen i Blïx barnklubb. Stämningen är på topp hela dagarna – följ med du också! Mer information om aktiviteterna och barnklubben finns på firstcamp.se.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

14:00 Blïx hälsar på

15:00 Blïx hälsar på

16:00 Sandslottstävling

15:00 Miljökämparna

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx bollbus

16:00 Ansiktsmålning

17:00 Tipspromenad för hela familjen

20:00 Quiz med livesång vid poolområdet

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter vid poolområdet

20:00 Show med svenska hits vid poolområdet

20:00 Allsångskväll vid poolområdet

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

15:00 Ansiktsmålning

16:00 Blïxsnabben

16:00 Sandslottstävling

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx födelsedagskalas

17:00 Blïx bollbus

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter vid poolområdet

19:00 Filmkväll

20:00 Quiz med livesång vid poolområdet

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

barnklubb Blïx landar på Jorden under sommaren för att njuta av det bästa som finns – camping! I år har Blïx även med sig sina rymdkompisar Astronauterna som busar och leker med alla barn på campingen. Barnklubben startar i Blïxhuset på campingen och där kan man pyssla, träffa kompisar och gå på spännande skattjakter, tipspromenader eller följa med bort till scenen för att dansa och sjunga som Astronauterna gör! 6

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

Midsommarafton 15:00 Dans kring midsommarstången 20:00 Show vid poolområdet


SERVICEBUTIK I vår butik finner du allt du behöver för att campinglyckas! Till doften av nybakat bröd hittar du grilltillbehör, picknickattiraljer och de mest nödvändiga basvarorna. Aktuella öppettider hittar du på firstcamp.se samt i appen. Välkommen in!

K A FFE & B U LL E

30:-

Klubbor finns att hyra i receptionen!

7


BOENDE

stuga

Dusch

Frys

Kamin/öppen spis

Toalett

Spis

Air condition

Kök/trinettkök

Mikrovågsugn

Husdjurstillåten

Kaffebryggare

Ugn

Vatten

Kyl

Diskmaskin

Rullstolsramp

El

TV

Täcken och kuddar finns till samtliga bäddar. Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte alltid med det faktiska utseendet.

TIMMERSTUGA Stugorna har två sovrum, ett med en dubbelsäng och ett med en våningssäng. I stugan finns även ett sovloft med m a d r a s s e r f ö r t v å p e r s o n e r. Köket är fullt utrustat med bland annat kyl, diskmaskin, spis och ugn. I allrummet finns tv och bäddsoffa för två p e r s o n e r. S t u g a n s b a d r u m ä r i n r e t t m e d dusch och toalett. Stugan har en r ymlig möblerad altan. Boyta: 40 kvm | Rum: 4 | Bäddar: 4+4

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

HÖGANÄS DELUX Tr e s o v r u m v a r a v e t t m e d d u b b e l s ä n g och två med en våningssäng i varje. I allrummet finns soffa, tv samt matplats. Stugan har ett kök med spis, ugn, mikro samt kyl med fr ys o c h m a t p l a t s f ö r s e x p e r s o n e r. Stugans badrum har toalett och dusch. Här finns en stor möblerad altan. Boyta: 35 kvm | Rum: 4 | Bäddar: 6

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

8


KRAPPERUP Stugan erbjuder ett kombinerat allrum med kök/vardagsrum med matplats, v å n i n g s s ä n g , b ä d d s o f f a o c h t v. K ö k e t ä r utrustat med spis, ugn, diskmaskin, kyl och fr ys. I det separata sovrummet finns en dubbelsäng. Stugan har toalett med dusch. Här finns överbyggd möblerad veranda. Boyta: 25 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 4+2

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

HÖGANÄS Stugan har två sovrum, ett med en dubbelsäng och ett med våningssäng. A l l r u m m e t ä r i n r e t t m e d s o f f a o c h t v. H ä r finns ett kök med spis, ugn, kyl, fr ys och m a t p l a t s f ö r f y r a p e r s o n e r. Badrummet har toalett med dusch och stugan har en stor möblerad altan. Boyta: 22 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 4

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

BRUNNBY I våra radhus finns ett separat sovrum med en dubbelsäng samt ett allrum med e n v å n i n g s s ä n g , s o f f a o c h t v. I k ö k s d e l e n finns ett pentr y med bland annat kyl, spis och mikro samt matplats. Radhusen har ett badrum med toalett och dusch. En mindre möblerad uteplats finns till varje hus. Boyta: 20 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 4

FISKEBYN Fiskebyn heter våra enklare c a m p i n g s t u g o r. I s t u g a n f i n n s e n dubbelsäng, en våningssäng, kylskåp och vattenkokare. Dusch, toalett och gemensamhetskök finns i närliggande ser vicebyggnader (ca 50150m). Stugan har möblerad altan. Boyta: 10 kvm | Rum: 1 | Bäddar: 4

9


BOENDE

camping

CAMPINGTOMTER

TÄ LT P L AT S E R

HUSBIL

På vår camping i Mölle erbjuder vi fina campingtomter på 100 kvm och de finns både med eller utan el.

På campingen finns ett tältområde med numrerade platser utan el. Det finns många platser att välja på i naturskön omgivning,

Semestrar du med husbil finns flera campingtomter med gräsunderlag att välja på. Du kan välja att bo i lummiga områden på campingen eller granne med poolen.

SNOOZA HEMRESAN Bli en del av säsongsfamiljen och fånga varje sommardag och kortspelskväll på campingen. Säkra din lats! säsongsp

Mer information om säsongsplatser och intresselista hittar du på firstcamp.se

Telefon: 042 - 34 10 40 www.kullensbilservice.se

10


DIN SEMESTER = ETT BRA VAL FÖR MILJÖN När du väljer att boka ett boende hos First Camp så gör du också ett hållbart val. Vi följer Green Keys strikta miljökrav utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet. Här ser du exempel på våra miljöinsatser och tips på vad du som gäst kan göra för att bidra. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och Green Key på firstcamp.se.

Vi jobbar med att minimera mängden avfall och att återvinna så mycket som möjligt.

Vi köper grön el från förnybara källor och arbetar för att minimera energiförbrukningen.

Vi minimerar vattenförbrukningen, exempelvis genom snålspolande kranar.

Vi använder miljömärkta rengöringsprodukter som är skonsamma mot både dig och miljön.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA MILJÖN • • • • • •

Sommarrodel

Släck lampor och dra laddare ur eluttag Minska användandet av engångsartiklar i plast Ta kortare duschar och stäng av vattnet vid schamponering Drick kran-/färskvatten istället för flaskvatten Källsortera i återvinningskärlen på campingen Använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten

Bungy

Zipline

Climbing

Aktiva upplevelser på Hallandsås Aktiviteter och äventyr på Hallandsås

kungsbygget.com

11


Följ oss!  firstcampsverige  firstcamp #campinglycka

Sveriges största kundklubb för campare! Ladda ner appen idag och bli medlem i First Club för att gratis få poäng på alla dina bokningar samt exklusiva erbjudanden och rabatter. Du hittar dessutom allt du behöver veta om våra campingar, vad som händer i närheten och vilka sevärdheter som finns i området. Scanna QR-koden och läs mer om fördelarna som klubbmedlem!

Ladda ner First Camps app gratis

12 12


SMART-

stay

BÄT T RE BOEN DE FÖR N YTÄN KAN DE FÖRETAG Smart Stay är First Camps koncept för prisvärt kort- och långtidsboende riktat till företag och organisationer. Genom Smart Stay erbjuds företagsgästen ett praktiskt, trivsamt och bekvämt stugboende som ofta ger lägre boendekostnader och en rad fördelar som vanligt hotellboende sällan kan erbjuda. Med denna typ av stugboende kan du sköta ditt hushåll själv och bo som hemma. De året runt-öppna campingarna ligger ofta med direkt åtkomst till motionsspår eller fina naturområden och bilen parkerar man precis intill sitt boende. Att Smart Stay snabbt har blivit en succé bland företag som söker alternativ till traditionellt hotellboende är därför inte så konstigt. Citynära företagsboende med nära 400 stugor i hela Sverige. Läs mer på smartstay.se

Boendekvalitet och valfrihet till ett vettigt pris. Det är Smart Stay.

Boendet för dig - året om Golfresor, sensommaräventyr, träningsläger och skidsemestrar. Hitta ditt boende från Luleå i norr till Malmö i söder! Mer information om öppettider och boendetyper finns på firstcamp.se och i appen.

13


29 destinationer väntar på dig Tillsammans med norska Topcamp och tyska Regenbogen erbjuder vi våra gemensamma gäster 29 härliga destinationer i fyra länder. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att uppleva mer av Europa på campingsemestern.

ästa Hitta din n n på destinatio se firstcamp.

14


Tio härliga semesterdestinationer hos Regenbogen, vid kanten av Östersjön såväl som i Tysklands inland. Koppla av i vackra spamiljöer, njut av god mat och dryck, upptäck naturen eller spendera dagarna på stranden.

Boka på regenbog en.ag eller ring 020-22 9 9 22

Boltenhagen

Göhren

Prerow

Fyra natursköna campingar hos Topcamp, med förtrollande vyer och upplevelser i Norge. Upptäck äventyr och aktiviteter för hela familjen i vackra naturmiljöer eller citycampa med utsikt över Oslofjorden. Njut av va ck Norge. Bo ra ka på topcamp.n o

Hallingdal Feriepark

Ekeberg Camping

Road trip i norra Europa

Bogstad Camping

Mjøsa ferie og fritidssenter

Tour Camping Ticket dre in

m er, betala

Upplev m i – 1 juni

1 januar

ber 2019

decem usti – 31

& 15 aug

Nu även i Norge!

Upptäck 29 destinationer i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland för endast 160kr/natt*. Vår Camping Tour Ticket finns att köpa på alla First Camps anläggningar. Mer information om villkor finns att läsa på firstcamp.se. *Camping Tour Ticket innehåller 10 nätter för 1600kr.

16na0tt!:-

RGE

EN I NO

9: NU ÄV NYHET 201

/

15


1

SERVICEHUS

WC

2

SERVICEHUS

38

33 36

31 32

161

160

159

162

anäs

Hög

157

167

156

166

155

165

131

212 206

130

136

150

135

144

Nimis/Arx 3 km Arild 4 km

Avstånd till havet: 1200 m

128

134

143

216

209 204 205

4 1

5

6

2 11 12

234

228

7

13 14

8

9

15 16

137 141

113

122

112

121

111

110

120 109

237

230

238

231

125

119

240

123 124 117

118

107

239

232

126

108

2

235 236

229

221

133

142

227

217 218 219 220

127

138

139

140

Himmelstorp 2 km

208

201 202 203

129

226

213 214 2 15 207

233

211

132

222 223 224 225

151

152

3

164

210

8 km

154 153

163 173 172 171 170 169

168

158

53 58 59 64 51 56 57 62 49 54 63 68 55 60 61 66 17 14 67 13 10 9 6 19 16 1 5 12 5 2 11 8 1 7 4

21 18 23 20

25 22 27 24

26 30 29 28

47 52 45 50 43 48

41 46 39 44 37 42

106

116 105

115 104

114

103

102

101

10


S

57

56

Storstugan 23 24 21 22

1

503 502 501

Reception & butik

HUSBILSTÖMNING BASTU HJÄRTSTARTARE

BLIX BARNKLUBB

BUTIK

VATTENPOST

DYKSHOP

BRANDSLÄCKARE

518

519

Dykshop

549

43 44

548

CAMPINGPLATS MED EL

48

430 431

546

539

534

435

433

434

538 5 37 540

541

545 544

535

437 436

432

531 530

547

BRUNNBY

49

45

532

527

525

TÄLTPLATS

50

46

528

CAMPINGPLATS:

KRAPPERUP

533

526

520

513

41 42

TIMMERSTUGA

529

522 521

51

N

HÖGANÄS DELUX

47

523

516 514

39 40

524

517 515

52

Ö

HÖGANÄS

GÅNG- & CYKELVÄG RASTNING

33 34 37 38

509 507

LEKPLATS BUSSHÅLLSPLATS

53

V

FISKEBYN

MILJÖSTATION

25 26 29 30

512

STUGOR:

PARKERING

35 36

510

508

BOLLYTA

54

55

511

504

GRILLPLATS

27 28 31 32

505

506

POOL ÄVENTYRSGOLF

543

542

Gång- & cykelväg till havet 1400 m

Mölle 5 km


GOOD to know A C T I VI TIE S

CLEANING O F T HE C O T TA G E

A G E LI M I T

CO MPLAIN T S / PO IN T S O F V IEW

See our activity programme at en.firstcamp.se/molle, in our app or in our reception.

Fi r s t Camp is a fa m il y c a m p sit e a nd a ll g ue s ts m us t b e 1 8 y e a r s o f ag e or old e r, or be ac c omp a n ie d b y a g u a r d ia n.

B A R B E CU E S

B ar be c ue e q u ip m e nt m u s t b e use d . Open f i r es o n t he g r o u nd a re not a llowe d . B ar be c ue c o a l s m u s t b e e m pt ie d int o sp ec i al c o n t a ine r s n e a r t he w a st e st a t ion.

BARRIERS

Open th e b a r r ie r s w it h t h e cod e you r e c ei v ed a t c he c k- in. A t t h e e xit , t he bar r i er s o p e ns a u t o m a t ic a l l y. The b a rrie rs ar e l o c k e d a t n ig ht f r o m 2 4 : 00 t o 07: 00.

Cle a ning e q uipment i s avai l abl e i n al l cot t a g e s. You can al so pay for the fi nal cle a ning , cont act the recepti on.

Dogs are wel come at ou r campsi tes bu t mu st be on a l eash and mu st not be i n o u r common ser vi ce spaces. Tak e you r do g f o r a wal k ou tsi de the campi ng area and d o not forget to bri ng dog waste bags.

A t First Ca m p we are happy to hear you r p oint s of vie w, so that we can be even b e t t e r. R e m e m ber to noti fy the recepti on d e sk a s soon as possi bl e i f a probl em a rise s so we may recti fy thi s.

PLAY G R O U N D S

DEFIBRILLAT O R S

S EC U R IT Y

Defibrillators are available at the reception.

EMPTYING LAT R IN ES

L a t rine s ca n b e empti ed i n Ser vi ce Hou se 1. The re is a stati on for fi xed tank s behi nd S e r vice House 1 .

NIGH T- TIM E S EC U R IT Y

P l ay and have fu n on the pl aygrou nd s b u t remember that si l ence mu st be mai nta in ed on the grou nds between 2 4 :0 0 and 07: 00.

Fi re/emergency: gi ve fi rst ai d, then ca ll f o r assi stance on 1 1 2 , pu t ou t fi res. Fi re exti ngu i shers are provi ded i n sev era l l ocati ons, see map.

S ERV IC E HO U S E

T he Ser vi ce Hou se i s for gu ests l i vi ng o n the camp si te or i n an i ndi vi du al cotta ge. T he Ser vi ce Hou se i s open 2 4 hou rs a d a y. Showers are free and washi ng machin es are pai d wi th coi ns.

E n j oy y o urs e l f, b u t b e s u r e t o show c o n s i de r at io n f o r o t h e r s w he n cycling .

We ha ve nig ht-ti me secu ri ty du ri ng cer tai n p e riod s of t he year. Ou r ni ght-ti me secu ri ty st a f f ca n a t a ll ti me be reached on: +46 (0)42-34 7 3 8 4 .

B U S C O N N E C TI ON S

O PENING H O U R S

See notice in the reception, at en.firstcamp.se/molle or in our app. The reception is open every day 08:00-23:00 during peak season.

At Fi rst Camp we l i k e to do ou r bi t to i mprove the envi ronment and hope th a t o u r gu ests wi l l do so too. At ou r waste an d recycl i ng stati ons we sor t pl asti cs, al u mi ni u m, gl ass, paper and newspa p ers . Instru cti ons are provi ded at each stat io n .

O RDER

V EHIC U LA R T R A F F IC

PARKING

WIF I

BIKES

Lin e 2 22 s t o p s r ig h t a t t he ca m p sit e . A s c h e dul e c a n b e f o u nd in t he r e c epti on a r e a a nd a t s ka ne t ra fike n. se .

C H E C K I NG I N

Ch e c k - i n is fr o m 1 5 : 0 0 o n t he d a y of ar r i v al . I f y o u p l a n t o a r r ive a ft e r our r e gul ar o p e n in g ho u r s , p l e a s e cont a ct t he r e c epti on in a d va nc e .

C H E C K I NG OU T

Ch e c k i n g o u t is b y 1 1 : 0 0 at t he la t e st . I f y o u w i s h t o c h e c k o u t b e f o re t he r e c epti on ha s o p e ne d , p l e a s e cont a ct t he r e c epti on t h e d a y b e fo r e y o u r d e p a r t ure .

Pe a ce a nd order mu st be k ept throu ghou t t he d a y. The hou rs of si l ence are between 24: 00 a nd 07:0 0 .

Cars must be parked on the camp site or outside the cottage. If you have more than one car, these must be parked in the car park indicated.

SERVICE SHOP You will find everything you need in our store for successful camping! Along with the aroma of freshly baked bread you will find barbecue accessories, picnic items and the most essential basic products. Opening hours can be found at en.firstcamp.se and in the app. Welcome!

Clubs are available for rent at the reception! 18

PET S

COFFEE & BUN

SEK 30

WA S T E

T here are a l ot of peopl e stayi ng on t h e camp si te, pl ease obser ve the speed limit of 2 0 k m/h.

Wi fi i s provi ded throu ghou t the gru nd s . A password can be pu rchased at the recepti on and i n the shop.

ACTIVITY PROGRAM WEEK 27-32 During the peak season, the campsite’s show artists offer entertainment in the restaurant, and during the day, Blïx and his friends play with the children in Blïx’s kids club. More information about the activities and the kids club can be found at en.firstcamp.se


THINGS TO DO

at the campsite

ADVENTURE GOLF A popular activity for families with children as well for groups of friends.

SAUNA Be sure to wind down in our sauna after a day of exciting activities.

PEDAL CARS Discover the entire camping ground with a pedal car.

POOL Our large pool is a firm favourite of the kids! So is the kiddies’ pool for smaller children.

DIVING There is a diving centre on the grounds, where you can try your hand at diving and hire equipment.

BIKES On a bike you can quickly get to tranquil spots on and outside the camp site.

PLAYGROUND The camp site has a playground where children can have fun every day.

HIKING AND CLIMBING The camp site is situated in the most beautiful of landscapes and the area is famous for its fantastic nature.

SEGWAY & MINIPRO Rent a Segway or miniPRO, ride around the camp site and discover the beautiful surroundings.

EXCURSION SOME FAVOURITES Do not forget to visit some of the suggested destinations nearby.

Höganäs

The Höganäs countryside is widely known for its ceramics and has long been a popular tourist destination. You can discover shopping, restaurants and other attractions here.

Kullen Dyk

Climbing in Kullaberg

Lars Vilks Nimis

Kattegattleden

Go with Kullen Dyk to the absolute best dive sites Kullaberg has to offer. Kullaberg and its surroundings offer fantastic nature and wreck dives. A fascinating sculpture of driftwood built in the 80s. It is about 12 metres high and consists of wood and over 160,000 nails.

Krapperup Castle

tips

Kullaberg is southern Sweden's the largest climbing area by far with about 700 climbs. You can buy climbing guides in the campsite's reception. Sweden's first national cycle path, which is 37 kilometres long, runs along the coast and past Höganäs. A beautiful path with many attractions along the way.

A visit to one of Skåne’s oldest manors, Krapperup. Kullen's artist society has its art gallery here and one can wander around in the beautiful park.

Porpoises Safari

Go on a porpoise safari and experience Kullaberg's wonderful scenery from the sea, including coves and magical caves.

MÖLLE

HÖGANÄ S

Close to the city

In addition to the proximity to the forest and the sea, major cities such as Helsingborg, Ängelholm and Helsingör are also nearby.

Kullen’s Lighthouse

At the far end of Kullaberg is Scandinavia's brightest lighthouse, the Kullen lighthouse. Visit and be impressed by the views.

More a ti o n inform at found e c a n b e / m o ll e , i n th e s . p e m s tc a ganas. en.firs d at ho app an

19


WISSENswertes ABFALL

Bei First Camp setzen wir uns aktiv für eine bessere Umwelt ein und hoffen, dass Sie dies auch als Gast tun. An unseren Müllstation wird getrennt nach Kunststoffen, Aluminium, Glas, Pappe und Zeitungspapier sortiert. An jeder Station hängt eine Anleitung.

AKTIVITÄTEN

Schauen Sie in unser Aktivitätenprogramm unter firstcamp.de/molle, in unserer App oder fragen Sie an der Rezeption.

ALTERSGRENZE

First Camp ist ein Familiencampingplatz. Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt oder in Begleitung Erwachsener sein.

ENTSORGUNGSSTATION

Fäkalientanks können im Sanitätsgebäude 1 entleert werden. Eine Station für feste Tanks befindet sich hinter dem Sanitätsgebäude 1.

FAHRRÄDER

Bitte seien Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll, wenn Sie auf dem Campinggelände Rad fahren.

GRILLEN

Gegrillt werden darf nur in einem Grill. Offenes Feuer auf dem Boden ist verboten. Grillkohle darf nur in dafür vorgesehen Behältern an der Müllstation entsorgt werden.

HAUSTIERE

Das Auschecken erfolgt spätestens um 11:00 Uhr. Möchten Sie auschecken bevor die Rezeption besetzt ist, bitten wir Sie dieses der Rezeption am Tag zuvor mitzuteilen.

Hunde sind auf unseren Campingplätzen grundsätzlich willkommen, sofern sie an der Leine gehalten werden. In unseren gemeinsamen Serviceräumen sind Hunde nicht zugelassen. Das Ausführen von Hunden findet außerhalb des Campinggeländes statt. Bitte den Kotbeutel nicht vergessen.

BESCHWERDEN/ANREGUNGEN

NACHTWÄCHTER

AUSCHECKEN

Wir nehmen gerne Ihre Anregungen entgegen, damit wir bei First Camp uns stetig verbessern können. Bitte informieren Sie bei eventuellen Problemen direkt die Rezeption, damit wir diese schnell beheben können.

BUSVERBINDUNGEN

Linie 222 hält am Campingplatz. Den Fahrplan finden Sie in der Rezeption und skanetrafiken.se.

DEFIBRILLATOR

An der Rezeption gibt es einen Defibrillator.

EINCHECKEN

Einecken ist am Anreisetag ab 15:00 möglich. Falls Sie erst nach Schließung ankommen, kontaktieren Sie bitte im Voraus die Rezeption.

In bestimmten Zeiträumen eines Jahres gibt es Nachtwächter auf dem Gelände. Unsere Nachtwache erreichen Sie stets unter der Telefonnummer +46 (0)42-34 73 84.

ORDNUNG

Ruhe und Ordnung soll Tag und Nacht herrschen. Nachtruhe ist zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr.

PARKEN

PKWs parken auf dem Campingplats oder bei der Hütte. Gibt es mehrere Fahrzeuge müssen diese auf den ausgewiesenen Flächen parken.

REINIGUNG DER HÜTTE

Sämtliche Hütten sind mit Reinigungszubehör ausgestattet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, für die Schlussreinigung zu zahlen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Rezeption.

CAMPING-SHOP In unserem Camping-Shop gibt es alles, was Sie für Ihr Campingglück benötigen. Bei Duft von frisch gebackenem Brot finden Sie hier Grillzubehör, Picknickutensilien und alle nötigen Grundnahrungsmittel und Gebrauchsartikel. Die Öffnungszeiten finden Sie unter firstcamp.de und in der App. Herzlich willkommen!

Clubs können an der Rezeption gemietet werden 20

K AFFEE & ZI M TSC H NEC KE

30 SEK

SCHLAGBAUM

Öffnen Sie die Schranke mit der Code, die Sie beim Einchecken erhalten haben. Beim Verlassen des Geländes öffnet sich die Schranke automatisch. Während der Nachtzeit von 24:00-07:00 Uhr sind die Schranken geschlossen.

SERVICEHAUS

Das Servicehaus ist offen für Gäste, die campen oder in einer einfachen Hütte übernachten. Das Servicehaus ist rund um die Uhr geöffnet. Duschen sind kostenlos und Waschmaschinen werden mit Münzen bezahlt.

SICHERHEIT

In Brand- und Notsituationen zuerst retten, danach die Notrufnummer 112 wählen und anschließend den Brand löschen. Feuerlöscher befinden sich an verschiedenen Stellen, siehe Karte.

SPIELPLÄTZE

Für Spiel und Spaß haben wir Spielplätze. Denken Sie aber bitte daran, zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr Nachtruhe zu halten.

VERKEHR

Auf dem Gelände halten sich viele Menschen auf. Überschreiten Sie daher bei Fahrten nicht 20 km/h.

WIFI

WiFi gibt es im gesamten Gebiet. Den Zugang kaufen Sie an der Rezeption oder im Camping-Shop.

ÖFFNUNGSZEITEN

Schauen Sie bitte auf den lokalen Aushang an der Rezeption, auf die Webseite firstcamp.de/ molle oder in unsere App. In der Hochsaison ist die Rezeption täglich von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet.

FREIZEITPROGRAMM Woche 27-32 Während der Hochsaison laden die Showartisten des Campingplatzes im Restaurant zu Unterhaltung ein und tagsüber spielen Blïx und seine Freunde mit den Kindern im Blïx Kinderclub. Weitere Informationen über die Freizeitaktivitäten und den Kinderclub gibt es unter firstcamp.de


UNTERNEHMUNGEN

auf dem Gelände

ABENTEUERGOLF Eine beliebte Aktivität für Kinderfamilien und Freundescliquen.

SAUNA Lassen Sie einen prall gefüllten, erlebnisreichen Tag entspannt in der Sauna ausklingen.

POOL Der große Pool ist bei unseren kleinen Gästen das absolute Highlight. Für die Kleinsten haben wir auch einen Kinderpool.

TAUCHEN Auf dem Gelände befindet sich ein komplettes Tauchcenter, das Schnupperstunden und Mietausrüstung anbietet. Ein Highlight für die ganze Familie.

SPIELPLATZ Der Campingplatz verfügt über einen Spielplatz, auf dem die Kinder den ganzen Tag über nach Herzenslust spielen und toben können.

BELIEBTE AUSFLUGSZIELE Versäumen Sie nicht den Besuch einiger der zahlreichen Ausflugsziele in der Umgebung.

Kullen Dyk

Besuchen Sie mit Kullen Dyk die absolut besten Tauchorte rund um den Kullaberg, dessen Umgebung fantastische Möglichkeiten zum Natur- und Wracktauchen bietet.

Lars Vilks Nimis

Eine faszinierende Skulptur aus Treibholz, die in den 80er Jahren aufgestellt wurde. Sie ist etwa 12 Meter hoch und besteht aus Holz und über 160.000 Nägeln.

WANDERN UND KLETTERN Der Campingplatz besticht durch seine Lage in einmalig schöner Landschaft. Die Umgebung ist bekannt für ihre fantastische Natur.

TRETAUTO Erforschen Sie das gesamte Campinggelände mit einem Tretauto/Go-Kart. Besonders beliebt unter Kindern. FAHRRÄDER Mit dem Fahrrad kommen Sie schnell zu spannenden Ausflugszielen außerhalb des Campingplatzes. SEGWAY & MINIPRO Mieten Sie einen Segway oder MiniPRO und entdecken Sie damit Campinggelände und schöne Umgebung.

AUSFLUGS-

tipps

Höganäs

Die Region Höganäs ist bekannt für ihre Keramik und ist seit Langem ein beliebtes Touristenziel. Außerdem gibt es hier auch Shoppingmöglichkeiten, Restaurants und andere Sehenswürdigkeiten.

Klettern am Kullaberg

Kullaberg ist das größte Klettergebiet im südlichen Schweden mit etwa 700 Routen. Kletterführer können Sie an der Rezeption des Campings kaufen.

Kattegattleden

Der erste nationale Radwanderweg Schwedens. Er ist 370 Kilometer lang und geht an der Küste entlang und passiert auch Höganäs. Ein wunderschöner Weg mit vielen Sehenswürdigkeiten.

Schloss Krapperup

A visit to one of Skåne’s oldest manors, Krapperup. Here, among other things, Kullen’s artist society has its art gallery, and one can wander around in the pretty park with its goldfish dams and exotic trees.

MÖLLE

HÖGANÄ S

Tümmlersafari

Fahren Sie auf Tümmlersafari und erleben Sie die fantastische Natur von Kullaberg mit ihren spannenden Buchten und verzauberten Höhlenöffnungen vom Meer aus.

Stadtnah

In der Nähe befinden sich, neben den Wäldern und dem Meer, auch größere Städte wie Helsingborg, Ängelholm und Helsingør.

Leuchtturm Kullen

An der Spitze des Kullaberg steht der lichtstärkste Leuchtturm Skandinaviens, der Kullens fyr. Besuchen Sie den Leuchtturm und bewundern Sie den Ausblick.

e Näher nen o ti a In f o r m f e Si au r finden , in de e ll o m / e e s d . . s mp ana f i r s tc a uf hog a e i w o App, s

21


Sveriges bästa shopping Väla har blivit utsett till Sveriges bästa shoppingcentrum och är en perfekt utflykt en ledig dag. Här fyndar du mode, elektronik, heminredning, leksaker och sportprylar. Du möter människor och fyller på ny energi. Det finns 200 butiker och fler än 30 matställen. Och du kan besiktiga bilen, klippa dig och besöka tandläkaren också, om det skulle behövas. Varmt välkommen till Väla!

VARDAGAR 10–20 HELGDAGAR 10–18 GRATIS PARKERING • VALA.SE


239:-

79:-

www.primewine.se

219:-

SOMEZIN CHARDONNAY 13%, art.nr: 6355, 3000 ml SOMEZIN ZINFANDEL 14%, art.nr: 2145, 3000 ml

SOMEZIN ZINFANDEL Flaska 14%, art.nr: 76419, 750ml Beställ vinet på ditt närmaste Systembolag eller på Systembolaget.se

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.


l l i t n e m m o k l Vä

City Gross Höganäs!

Dags för en picknick i det gröna eller en grillfest på campingen? Gör ett besök i Höganäs färskvarubutik! Allt vårt färska kött är svenskt, vi erbjuder bara fisk och skaldjur från hållbara bestånd och sju dagar i veckan bakar riktiga bagare bröd i vårt butiksbageri. Färskvaror som blir ännu godare med grillränder.

! s s o r G y t i C å p s e Vi s

Höganäs Midgårdsgatan 8, tel 042-33 49 00 citygross.se Öppet alla dagar 7-22


25.000 artiklar 3.000 kvm

Torekov

Boarp Båstad

ÄNNU ROLIGARE SHOPPING! SKOR INREDNING BELYSNING LEKSAKER KÖK TEXTIL & MYCKET MER

Ladan i Boarp Italienska vägen 279 269 95 Båstad

Telefon 0431-73375 info@ladaniboarp.se www.ladaniboarp.se

Öppet alla dagar! Följ oss på


Pannkaksladan

i Höganäs

TM

Utflyktsmålet för hela familjen Hej! Jag heter Greta

Vi har något för alla

Träffa mig och mina kompisar!

Europas största pannkaksbuffé!

Möt våra djur

Aktiviteter & lekplatser

Djur och natur

Helt unik a pannkak smenyer - även fik a!

Grillrätter & sallader! Gluten- och mjölkfritt - även i buffén!

Verkstadsgatan 11 Bakom Ittala

042-400 44 70

www.pannkaksladan.se • 0708-64 66 08 0708-60 41 35 • mail: mums@pannkaksladan.se

Skeppet The last grocery store before Kullaberg

Gilla oss på Facebook!

First Camp Mölle

Krapperudsvägen

Nyhamnsläge

111

LERHAMN

Maj – Oktober öppet

8-21

Eleshultsvägen 13A, Nyhamnsläge

NYHAMNSLÄGE Eleshultsvägen 13A


www.tosselilla.se

156x226.indd 1

www.bo-ohlsson.se

2017-02-13 10:41


VÄLKOMNA TILL ”NYA” KULLAGÅRDENS WÄRDSHUS! Öppet alla dagar från 10.00-23.00. Lunch 11-14, Café 10.00-16.00. Happy hour 16.00-17.00. A la carte 18.00-21.00. Enklare rätter efter 21.00. VI SES PÅ KULLABERG!

Semester på flaska NFC

Prova våra nyheter!

GÖR ETT BESÖK PÅ BEREDSKA PSMUSEET!

Sveriges enda museum i en underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget.

Djuramossavägen 160, 263 65 Viken Tel: 042-22 40 39 FÖR MER INFOR MATION OCH ÖPPETT IDER: W W W.BEREDSKA PSMUSEET.COM

KABE MADE IN

SWEDEN

4 FÖRETAG UNDER SAMMA ÄGARSKAP. KÖP UR VÅRT GEMENSAMMA UTBUD OCH SERVA PÅ DIN NÄRMASTE ANLÄGGNING. Fritidscenter Trollhättan Ladugårdsvägen 25 461 70 Trollhättan 0520-21 19 00

annons 156x55 mm annonsmedia Väst.indd 1

Fritidscenter Göteborg Tagenevägen 37 425 37 Hisings Kärra 031-57 00 60

Campea Falkenberg Vinbergsvägen 2 311 50 Falkenberg 010-130 82 25

Campea Malmö Testvägen 5 232 37 Arlöv 010-130 82 24

2018-03-01 10:35:03


Fett i fokus Fettansamlingar sker inte bara på mage, lår och rumpa utan även kring organen. Här spelar levern stor roll som kroppens reningscentral.

Kirsten var uppmärksam på tecknen: Övervikt, svullenhet, långsam matsmältning, trötthet och ofräsch hud.

”Kirsten fick chansen att prova Active Liver.” –Jag är glad för att jag fann ett enkelt sätt för mig att bibehålla normal leverfunktion, berättar Kirsten. Hon tar nu en tablett varje dag tillsammans med frukosten.

L

everns funktion är cen­ tral för en välfungeran­ de kropp och inverkar på ämnesomsättningen. Vi vet att det finns flera skäl till varför le­ vern kan överbelastas; det kan vara överkonsumtion av alko­ hol men även övervikt. Trötthet och håglöshet kan vara typiska tecken.

För mycket av det goda?

I hektiska perioder av livet med mycket mat och dryck finns det risk att det både syns och känns. Man kan behöva ett stöd för att lägga om livsstilen lite i taget. Active Liver har ingredienser som stödjer nedbrytningen av fett och bidrar till normal le­ verfunktion. I vardagen funderar man nor­ malt sett inte så mycket över le­ verns funktion i kroppen. Men den spelar en central roll för ämnesomsättning och nedbryt­

ning av fett. Överdrivet intag av kolhydrater, för mycket alkohol och högt fettintag sätter levern och gallfunktionen på prov.

En tablett om dagen

Maten vi äter nuförtiden inne­ håller betydligt mer kolhydrater än förr. Alltför mycket kolhy­ drater i förhållande till protein försvårar för levern att upprätt­ hålla en god ämnesomsättning. Hemligheten bakom Active Liver är dess innehåll av kro­ närtskocka som är känt för att stimulera lever­ och gallfunk­ tionen och ingrediensen ko­ lin som bidrar till att bibehålla normal leverfunktion. Dessut­ om innehåller Active Liver an­ dra växtextrakt med innehåll av resveratrol. Active Liver kan man betrak­ ta som en daglig ”vitamindos” för leverns funktion. Ta en ta­ blett om dagen.

5 fördelar med

Active Liver

1. Kolin som bibehåller normal leverfunktion 2. Kronärtskocka som stödjer nedbrytningen av fett samt normal gall- och leverfunktion 3. Parkslide med innehåll av resveratrol 4. Endast en tablett om dagen 5. Utvecklad och tillverkad i Sverige Active Liver säljs i din hälsobutik och via www.newnordic.se. För mer information ring New Nordics kundtjänst: 040-239520

–Active Liver är perfekt för mig. Normal leverfunktion känns viktigt. Jag mår bra och jag vill fortsätta att vara aktiv och känna mig i god form i många år framöver. ”Örttabletten i den ljusgröna asken från New Nordic kan verkligen rekommenderas.”


35 000

Upptäck möjligheterna

Besökare

på Elmia Husvagn Husbil 11–15 september 2019 Elmia, Jönköping Branschens alla nyheter visas på mässan 162 utställare tipsar, säljer och förklarar

Festkvällar med räkfrossa oktoberfest

-Våra hus är som våra kunder, alla olika!

Dans till Sannex och Titanics

Bio, bad, lek och spel – massor av kul för barn och tonåringar!

elmia.se/husvagn

www.vastkuststugan.se • Tel 0325-186 00 DIN NÄRMASTE AUTOMATSTATION:

Qstar Borgeby

Så många äventyr, så många berättelser.

Desideriavägen 1 95okt, 98okt, Diesel Se alla våra stationer på: qstar.se/stationer

LIVING IN MOTION I alla fritidsfordon från Adria känner du att äventyret står för dörren, för ett fritidsfordon från Adria är inte bara ett fordon utan också ett sätt att leva - vi kallar det Living in motion. I vår t utbud inför 2019 hittar du prisbelönta husvagnar och husbilar samt en ny van-generation - alla med unik utrustning och ett stor t ur val av planlösningar. Inspirerande ävent yr sedan 1965.

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED ADRIA

FISKETURER FRÅN HELSINGBORG

PASSION OCH ERFARENHET INTELLIGENT DESIGN TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS KVALITET TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET SINNESRO PRISBELÖNTA PRODUKTER

www . adria . se

TURER MED AVGÅNG FRÅN NORRA HAMNEN

Kontakt och bokning: 0703-80 95 44 eller 0706-92 65 71 www.helsingborgsbatarna.se

#inspiringadventures info@adria.se

Körschema sommarsäsong 1/6 – 31/8 Dagliga turer med avgång 8.00 och 13:30 Måndag till torsdag 18.00-21.00

Servering och uthyrning av fiskeredskap finns ombord. Förhandsbokning rekommenderas!


Välkommen till Absolut Home, en plats där upplevelser möter god smak. Hos oss avnjuter du förstklassig mat i spännande miljö, du lär dig mer om vår unika historia och tillverkningsprocessen från korn till färdig produkt och du får utforska vår värld av smaker – helt enkelt en rolig upplevelse att minnas!

Hitta: Absolut Home, Vallgatan 5, Åhus

|

Mer info: absoluthome.com, +46 44 - 590 59 59

HUSVAGNAR • HUSBILAR • TILLBEHÖR

LÖR 9-15 • SÖN 11-15 • VARD 9-18 Tel: 044-857 80 • www.vfc.se 2ENTERTAIN PRESENTERAR

Siw CARLSSON I Stefan GERHARDSSON I Jojje JÖNSSON Mikael RIESEBECK I Anna CARLSSON I Mikael AHLBERG

SOMMARENS SKRATTFEST

VALLARNA 30 JUNI-11 AUG

Manus

KRISTER CLASSON

BILJETTER: FBG TURISTINFO. 0346-88 61 01, SHOWTIC.SE, VALLARNA.SE

HELSINGBORG 042-50 000


Läge för nya upplevelser!

Arcus-Luleå

Nydala-Umeå

Skutberget-Karlstad Solvik-Kungshamn

Björknäs-Upplands Bro (under utveckling 2018-2020)

Kärradal-Varberg Tylösand-Halmstad Torekov-Båstad Mölle-Höganäs

Gunnarsö-Oskarshamn Oknö-Mönsterås

Åhus-Kristianstad Sibbarp-Malmö Lakolk Strand-Rømø

100KR First Camp är Sveriges ledande campingkedja med de finaste lägena från Malmö i söder till Luleå i norr – plus en härlig destination på den danska ön Rømø nära gränsen mot Tyskland. Gräddhyllor med barnklubb, massor av aktiviteter och plats för en stor portion avkoppling. Magiska solnedgångar i flipflop är sommarminnen som räcker hela året. Hitta din nästa upplevelse på firstcamp.se – vi ses!

Boka online eller ring oss på 020-22 99 22

ONLINERABATT

Gäller när du bokar på firstcamp.se

Avsändare: Annonsmedia Väst AB, Borås 033 - 723 25 00

2019

Kolmården-Norrköping

Profile for annonsmediavast2

FC Mölle - 2019  

Lågupplöst

FC Mölle - 2019  

Lågupplöst

Advertisement