Page 1

ARC U S

LU LE Å 2019

Roliga utflyktstips Läs tipsen på sid. 5

First Club

Bli medlem i kundklubben på sid. 12

Aktivitetsprogram Campingalliansen Aktiviteter och barnklubb på sid. 6

Upptäck norra Europa på sid. 14-15

Lugn och ro i vackra omgivningar


ARC U S

LU LE Å

F i rst C am p Ar cus- L u leå H ä r k a n du och h e la familjen uppleva en h ä r l i g l e digh e t fylld m ed avkoppling, skratt o c h ä v e ntyr i e n fan ta stisk miljö vid Luleå älv. E f t er so m v i v e t att glada bar n ger glada familjer h a r v i t ä n kt e x tra m ycket på att skapa en bar nvänlig a t m osf ä r. V i h a r e tt s pännande och br ett utbud av a k t i v i t et e r s om alla i familjen uppskattar. Vä l k om me n !

Tel: +46(0)920-60 3 0 0 Adress: Arcusväg en 110, 975 94 Lul eå

INNEHÅLL B R A AT T V E TA

3

A K T I V I T E T E R

4

U T F L Y K T S T I P S

5

AKTIVITETSPROGRAM/BARNKLUBB

6

R E S TA U R A N G & B U T I K

7

BOENDE STUGA

8-9

BOENDE CAMPING

10

GREEN KEY

11

FIRST CLUB

12

S M A R T S TAY F Ö R E TA G S B O E N D E 1 3 S A M A R B E T S PA R T N E R S

14-15

O M R Å D E S K A R TA

16-17

C O N T E N T: GOOD TO KNOW

2

till First Camp Vi är s å gl a d a a t t d u valt a t t s p e n d e ra din värd e f u ll a tid h o s o s s p å First C amp. Vi är o c k s å gl a d a a t t d u valt ju st c ampin g – d e t p e r fe k t a u p p l eve l s e b o e n d e t. Vår t hjär t a k l ap p ar fö r dig s o m äl s kar a t t b o i st u g a, hu s va gn, hu s bil e ll e r t ält. Vi d e l ar din kär l e k till vår u n d e r b ara n a t u r o c h u p p s ka t t ar d e n g e m e n s kap s o m f inn s m e ll an o s s s o m c amp ar. S o m l an d e t s l e d an d e c ampin gke dja h ar v i få t t fö r m ån e n a t t g ö ra m ån g a a v Sve rig e s va c k ra st e p l a t s e r till g än glig a fö r f l e r. Vi st rä var alltid e f t e r a t t e r bju d a d e f in a st e an l ä g gnin g ar n a o c h d e ro lig a st e ak tiv it e t e r n a. Fö r v i b r u kar s ä g a a t t v i är i gl ä dje b ran s c h e n. G l ä dje n a t t u p p t ä c ka ny a ä ve nt y r o c h t rä f fa ny a m ännis ko r. G l ä dje n a t t kunn a t änka tillb aka p å sin a c ampin gminn e n. B ar n d o m s minn e n, minn e n m e d sin a e gn a b ar n, minn e n m e d sin a b ar nb ar n, minn e n a v m a gis ka s o ln e d g ån g ar i f lip f l o p... Välko mm e n!

18-19

I N H A LT : WISSENSWERTES

VÄLKOMMEN

20-21


BRA

att veta A K TIV I T E T E R

S e v å r t aktivitetsprogram p å f ir st cam p.se/lulea, i app en eller v id v år re ce ption.

AVFA L L

På F irst Camp jobbar vi a k t iv t f ör e n bät t re miljö och hopp a s a t t d u so m gäst också gör detta . På v å r a a v fal l sst ationer sor terar vi p la s t , a l um inium, glas, papp oc h t id n in g a r. I n st rukt io n er finns vid var je s t a t ion .

B OMM A R

Öppna bommen med de p a s s er k or t n i f ick v id i ncheckning. Vid ut f a r t öp p n a s b o m m e n au tomatiskt. Nat t et id k l 24: 00-07:0 0 är bommar n a lå s t a .

INCH ECKNIN G

In c h ec k n in g s k e r f r ån k l 1 5 :0 0 på a n k oms t d a g e n . Vän l i g e n k o n tak ta r ec ep t ion en i f ö r v äg o m n i pl an e r ar a t t a n lä n d a e f te r o r di n ar i e ö ppe tti de r.

KLAGOM ÅL/S YN PUN KTER

Vi på First Camp tar gärna emot dina synpunkter så vi kan bli ännu bättre. Tänk på att meddela receptionen så fort ett eventuellt problem uppstår så att vi kan åtgärda detta.

LAT RINT Ö MN IN G

La t r in f in n s i s am tl i g a s e r v i c e h u s . La t r in s t a t ion f ö r f as ta tan k ar f i n n s v i d v ä g en b a k om B l ï x h u s e t.

LEKP LAT S ER

S ERV IC EHUS

S e r v i c e h u s e n är ti l l f ö r di g s o m b o r på c am pi n g to m t e l l e r i e n k l ar e s tu g a. S e r v i c e h u s e n är ö ppn a dy g n e t r un t.

S ERV IC EKO RT

V i d i n c h e c k n i n g f år n i pas s e r k o r t/ s e r v i c e k o r t. D e s s a k an l addas m ed pe n g ar o c h an v än das ti l l e x . tv ättm as k i n e r ( du s c h är g r ati s ) . B o r ttappat k o r t de bi te r as m e d 1 00 kr.

S TÄDN IN G AV S TUGA

S tädu tr u s tn i n g f i n n s i s am tl i g a s t u g o r. D u k an äv e n k ö pa ti l l s l u ts tädn i n g , k o n tak ta r e c e pti o n e n .

S ÄKERHET

Linje 8 stannar 150 meter från campingen. Tidtabell finns i receptionen.

Lek oc h h a ku l på l e k pl ats e r n a m e n t ä n k p å a t t t y s tn ad s k a r åda på omr å d et mell an k l 2 4 :0 0 - 0 7 :0 0 .

B r an d/ n ö ds i tu ati o n : r ädda f ö r s t, l arm a S O S på te l e f o n 1 1 2 , s l äc k bran de n . B r an ds l äc k ar e f i n n s u tpl ac erade på f l e r a s täl l e n , s e k ar ta.

CYKLAR

M OT ORT RAFIK

UTC HEC KN IN G

G R IL L

NAT T VAKTER

B U SS FÖ R BI N D E L S E R

Tänk p å att ta det lugnt oc h v is a hä nsyn när du cyklar på omr å d et .

G ril l ning får endast ske i g r illa r. Öppe n e ld på mark är ej t illå t en . G ril l k o l skall tömmas i spec iella k ä r l v id so pstationen.

HJ Ä RTS TA RTA R E

Hjär t st ar tare finns i recep t ion en .

HU S D J U R

Hundar är välkomna på våra campingar men skall vara kopplade och får inte vistas i våra gemensamma ser viceutr ymmen. Rastning sker utanför campingområdet, glöm inte att ta med hundbajspåse.

V IK T IGA TEL EF ON N UMME R

På omr å d et v i s tas m ån g a m än n i s k o r. Tä n k p å h a s t i g h e te n 2 0 k m / h .

U n d er v is s a p e r i o de r av år e t h ar v i n a t t v a k t er p å o m r åde t. Vår n attv är d n å s a llt id p å : 0 9 2 0 - 6 0 3 0 0 .

ORDNING

Lugn och ordning skall råda hela dygnet. Tystnad mellan kl 24:00-07:00.

PARKERIN G

Per s on b il s k al l par k e r as på c a mp in g p la t s e n e l l e r u tan f ö r s tu g an . V id f ler a f or do n s k al l de s s a par k e r as p å a n v is a d pl ats .

FIRST CLUB

– c a mp ing k l u b b en i d i n m o b i l S O S Alar m 112 Polis ( ej n ö d si tuati on) 114 14 S juk v årdsrådg i vni ng 1177 L uleå Turis tbyrå 0 920- 45 70 00 A s s istan s kåren 0 920- 878 70

U tc h e c k n i n g s k e r s e n as t k l 1 1 :0 0. Ö n s k ar n i c h e c k a u t i n n an r e c e p ti o n en h ar ö ppn at be r v i e r k o n tak ta r e c e pti o n e n dag e n i n n an av r e s a .

WIFI

W i f i f i n n s i n o m h e l a o m r åde t. L ö s e n o r d f i n n s att k ö pa i v år r e c epti o n o c h bu ti k .

ÅLDERS GRÄN S

Fi r s t C am p är e n f am i l j e c am pi n g o ch al l a g äs te r m ås te v ar a 1 8 år f y l l da e l l e r i m ål s m an s s äl l s k ap.

Ö PPETTIDER

S e l o k al t an s l ag v i d r e c e pti o n e n , f i r s tc am p.s e e l l e r v år app. U n der h ö g s äs o n g h ar r e c e pti o n e n ö ppe t al l a dag ar 0 8 :0 0 - 2 3 :0 0 .

UP P S TÄ L L NI NG ( H u s va g n a r p a r k er a s m ed d r a g et u t å t )

Scan n a QR-k od en med di n mobi l o ch bli medle m red a n i da g, d u h ar allt att v i nna!

I M PO RTA N T TEL EPHON E NU M B E RS/ W IC H T IGE TEL EF ON N UMM E RN S O S Alar m 112 Police/P olizei (no em erg ency) + 4 6(0)77- 114 14 00 Medical advice/Gesundheitsberatung + 46(0)771- 11 77 00 Tourist Office/Reisebüro Luleå + 4 6( 0 ) 9 20 - 4 5 7 0 0 0 Towing service/schwedischer ADAC + 46(0)920- 878 70 3


M er in fo rm a fi rs tc a m p. seti on fi n n s på oc h i a pp en

ATT GÖRA

Vuxen 40KR, barn 30KR

på området HINDERBANA

HÖGHÖJDSBANA

SPELA MINIGOLF

n Hyr frå R K 50 / 30 min

BADA I VEDELDAD BASTU

HYR TRAMPBIL

SPELA BEACHVOLLEYBOLL

SPELA FOTBOLL

SPELA BOULE

HYR SEGWAY & MINIPRO

å Priser p sid.13

ARCUSBADET

HYR KAJAK/RODDBÅT

n Hyr frå R 85K / timme

Hyr för / 100KR dag

FISKA I LULEÄLV 4

HYR CYKEL

HYR TRAMPBÅT


UTFLYKTS-

tips

Inom 15 min med bil:

Alcatraz äventyrscenter TrampolineCenter Gokart i Kallax Padel365 Cape Wild - älghägn Leos Lekland

Inom 30 min med bil:

Nordpoolen i Boden Luleå Paintball Bothnia SledDog Adventures Bodens Golfklubb Ale Kvarn

NÅGRA FAVORITER

Inom 1 timme med bil:

Siknäsfortet Försvarsmuseum Boden Rödbergsfortet, Bodens fästning Heta Hyttan Glasbruk

Missa inte att besöka några av alla utflyktstips i närheten.

Fiska i skärgården

Luleå Golfklubb

Flygmuseet F 21

Intressanta utställningar som beskriver luftförsvaret av Övre Norrland från början av 40-talet med regionens ofta extrema klimat.

Friluftsmuseet Hägnan

Besök det kulturhistoriska friluftsmuseet Hägnan – ett levande ”förr i tiden” som förmedlar det norrbottniska kustlandets kulturarv. Här finns även café, landhandel och djur.

Gammelstads badhus

När vädret inte bjuder på solsken kan ni njuta i relaxavdelningen med bubbelpool och ångbastu.

Världsarvet Gammelstads Kyrkstad

Ett besöksmål i världsklass! Under 1600-talet flyttade staden Luleå vid den gamla kyrkan. Här finns idag en unik blandning av kyrkstugor, åretruntbostäder och offentliga byggnader.

Norrbottens Järnvägsmuseum

Detta är ett av Sveriges största järnvägsmuseer där du idag kan se lok och vagnar från olika tidsperioder. Beläget i gammal industrimiljö vid campingen.

The Dudeson Acitivity Park Bosmina skärgårdsturer Candy World lekland Årstidsfolket i Gorgiim Stora Stenträsket Saivaara stenåldersby

Kulturens Hus

Här i Luleå finns Kulturens Hus. 14 000 m2 stort med stadsbibliotek, konsthall, turistbyrå, konferenslokaler, stor och liten konsertsal, café och restaurang.

Luleå skärgård erbjuder ett intressant fiske och utanför älvmynningarna är spöfiske fritt - inget fiske­k ort behövs här.

Inom 2 timmar med bil:

Sveriges nordligaste 27-hålsbana med 9-håls parkbana, skogsbana samt linksbana.

Luleå skärgård

Upptäck Luleås vackra skärgård genom att kryssa runt i egen båt eller turbåt. Här finns över 1300 öar att upptäcka!

Norrbottensteatern

Norrbottensteatern har en härlig varierad repertoar för barn, unga och vuxna.

Steel Park

Himmelriket för extremsportåkaren. Steel Park i Luleå är Sveriges nordligaste betongpark för skateboard, bmx-cykel och kickbike.

Teknikens Hus

ARC US

LU LE Å

Ett science center där barnen blir till små vetenskapsmän! Testa och utforska tekniken i vår omvärld på Teknikens Hus.

Western Farm

Bli medborgare för en dag i den vildaste västernstaden, Western Farm, där allt är tidstypiskt år 1879. Aktiviteter för hela familjen!

Nordpoolen

Äventyrsbad inomhus beläget ca 30 minuter från campingen.

Mer a ti o n o inf rm u på h i tt a r d lu le a , s . m p e / tl u le a . s e f i r s tc a i på v si n och e p p a i

Norrbottens museum

Ta del av bland annat konsthantverk, kulturhistoria, foto och film från Norrbotten. Här finns utställningar och lekmiljöer även för barn.

5


AKTIVITETSPROGRAM vecka 2 7 - 32

Under högsäsongen bjuder campingens showartister på fantastisk underhållning i restaurangen och på dagarna busar Blïx och hans vänner med barnen i Blïx barnklubb. Stämningen är på topp hela dagarna – följ med du också! Mer information om aktiviteterna och barnklubben finns på firstcamp.se.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

14:00 Blïx hälsar på

15:00 Blïx hälsar på

16:00 Sandslottstävling

15:00 Miljökämparna

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx bollbus

16:00 Ansiktsmålning

17:00 Tipspromenad för hela familjen

20:00 Quiz med livesång i restaurangen

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter i restaurangen

20:00 Show med svenska hits i restaurangen

20:00 Allsångskväll i restaurangen

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

15:00 Ansiktsmålning

16:00 Blïxsnabben

16:00 Sandslottstävling

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx födelsedagskalas

17:00 Blïx bollbus

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter i restaurangen

19:00 Filmkväll

20:00 Quiz med livesång i restaurangen

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

barnklubb Blïx landar på Jorden under sommaren för att njuta av det bästa som finns – camping! I år har Blïx även med sig sina rymdkompisar Astronauterna som busar och leker med alla barn på campingen. Barnklubben startar i Blïxhuset på campingen och där kan man pyssla, träffa kompisar och gå på spännande skattjakter, tipspromenader eller följa med bort till scenen för att dansa och sjunga som Astronauterna gör! 6

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

Midsommarafton 15:00 Dans kring midsommarstången 20:00 Show i restaurangen


MAT

och

dryck...

KO L A R E NS SOM M ARCAFÉ

Här ser veras både hembakat och lättare sommarrätter, som sallader och pajer. Det finns varma och kalla dr ycker samt öl och vin.

R E S TA URANG KAJ EN

Vår à la car t e-r es t a ur a n g med grillat, pizza, k la s s is k a r ä t t er oc h fullständiga rätt ig h et er v id Lule ä lv.

A R CU SGRILLEN

Här kan du köpa hamburgare, kor v och annat gott från grillen.

MER INFO OCH ÖPPETTIDER PÅ FIRSTCAMP.SE/LULEA OCH I APPEN!

Underhållning i restaurangen måndag – lördag klockan 20:00 vecka 27-32

SERVICEBUTIK I vår butik finner du allt du behöver för att campinglyckas! Till doften av nybakat bröd hittar du grilltillbehör, picknickattiraljer och de mest nödvändiga basvarorna. Aktuella öppettider hittar du på firstcamp.se samt i appen. Välkommen in!

K A FFE & B U LL E

30:-

7


BOENDE

stuga

Dusch

Frys

Kamin/öppen spis

Toalett

Spis

Air condition

Kök/trinettkök

Mikrovågsugn

Husdjurstillåten

Kaffebryggare

Ugn

Vatten

Kyl

Diskmaskin

Rullstolsramp

El

TV

Täcken och kuddar finns till samtliga bäddar. Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte alltid med det faktiska utseendet.

STRANDSTUGA Exklusiva 6-bäddsstugor på 42 kvm med två sovrum. Stort kombinerat vardagsrum m e d b ä d d s o f f a f ö r t v å p e r s o n e r, t v o c h vedeldad kamin. Fullt utrustat kök med stor kyl, fr ys, diskmaskin och hällspis med ugn. Badrum med dusch och toalett. Stor altan med utemöbler och utsikt över Luleälven och egen br ygga. Boyta: 42 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 4+2

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

DELUXSTUGA Två sovrum med en 140 cm dubbelsäng i det ena, och en 120 cm säng samt en vägghängd överslaf i det andra. I allrummet finns bäddsoffa med plats för t v å p e r s o n e r s a m t t v. Fullt utrustat kök med diskmaskin, mikro, hällspis med ugn, kyl och fr ys. Rymlig hall och toalett med dusch och golvvärme. Altan med strandnära läge och möblerad under sommartid. Boyta: 32 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 4+2 Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

8


KARLSVIKSTUGA Tr e v l i g a p a r s t u g o r m e d t v å s e p a r a t a sovrum, inredda med varsin våningssäng. I allrummet finns tv och bäddsoffa samt m a t p l a t s o c h t v. Tr e v l i g t k ö k u t r u s t a t m e d b å d e k y l , f r y s , ugn och mikro. Rymlig hall och badrum med dusch och toalett. Stugans uteplats är utrustad med möbler under sommaren. Boyta: 32 kvm | Rum: 3 | Bäddar: 4+2

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

GÄDDVIKSTUGA Gäddviksstugorna har ett stort rum som fungerar som kök, allrum och sovrum. Några av stugorna har en våningssäng samt bäddsoffa, andra har två v å n i n g s s ä n g a r. K ö k e t ä r u t r u s t a t m e d k y l , f r y s , u g n , m i k r o , m a t p l a t s o c h t v. B a d r u m med dusch och toalett. Nära till lekplats och Luleälvens fina sandstrand. Boyta: 27 kvm | Rum: 1 | Bäddar: 4 Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

BÄLINGESTUGA Bälingestuga är en parstuga och har ett kombinerat kök och allrum med t v å v å n i n g s s ä n g a r o c h t v. H ä l f t e n a v stugorna har en nederslaf som är 120 cm bred. Pentr ykök med mikro och spis, r ymligt badrum med dusch och toalett samt uteplats med närhet till sandstranden. Boyta: 19 kvm | Rum: 1 | Bäddar: 4 Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

HOS OSS KÖR NI UTE PÅ EN LÅNG BANA I NATUREN. (690m. lång) Lat. N 65*33`73.00 Long. E 22*5`57.00 • www.luleamotorsallskap.org

ÖPPET TIDER

DROPIN I denna fart-upplevelse-tur med go- Vi tillhandahåller hjälmar och overaller. SE HEMSIDAN kart i sällskap eller solo kör ni var för sig mot Lämpliga skor skall användas t.ex. klockan, för en bästa varvtid som vi redovisar Gympaskor. Träskor förbjudet. med gokart Nr X efter avslutad körning. PERSONAL Personalen är mycket Gokartkun ALLMÄNUTHYRNINGEN Dropin 160 kr/8min niga och delar av personalen har många års ÅLDERSGRÄNS/LÄNGD Minimilängd 145 cm tävlingserfarenhet. Allt för att ni skall få så många råd och tips som möjligt. VI TAR BETALKORT.

9


BOENDE

10

camping

CAMPINGTOMTER

TÄ LT P L AT S E R

H U S B I L S P L AT S E R

Luleå erbjuder campingtomter i flera olika områden, s t o r l e k a r o c h p r i s k l a s s e r. Vi erbjuder platser med el, e l + VA o c h a n d r a u t a n e l . Vissa platser är med asfalt och andra med gräsunderlag. Många har magisk utsikt över älven.

På campingen finns två t ä l t o m r å d e n u t a n e l . Vä l j a t t bo nära Arcusbadet eller nära L u l e ä l v. Tä n k a t t f å v a k n a u p p med den vackra norrländska kusten direkt utanför!

På campingen finns husbilsplatser både med uppställning på asfalt och med gräs till förtältet. Platserna är mellan 80-140 kvm stora, det finns med el o c h e l + VA . H ä r f i n n s ä v e n Quickstop-platser utan el.


DIN SEMESTER = ETT BRA VAL FÖR MILJÖN När du väljer att boka ett boende hos First Camp så gör du också ett hållbart val. Vi följer Green Keys strikta miljökrav utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet. Här ser du exempel på våra miljöinsatser och tips på vad du som gäst kan göra för att bidra. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och Green Key på firstcamp.se.

Vi jobbar med att minimera mängden avfall och att återvinna så mycket som möjligt.

Vi köper grön el från förnybara källor och arbetar för att minimera energiförbrukningen.

Vi minimerar vattenförbrukningen, exempelvis genom snålspolande kranar.

Vi använder miljömärkta rengöringsprodukter som är skonsamma mot både dig och miljön.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA MILJÖN • • • • • •

Släck lampor och dra laddare ur eluttag Minska användandet av engångsartiklar i plast Ta kortare duschar och stäng av vattnet vid schamponering Drick kran-/färskvatten istället för flaskvatten Källsortera i återvinningskärlen på campingen Använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten

SNOOZA HEMRESAN Bli en del av säsongsfamiljen och fånga varje sommardag och kortspelskväll på campingen. Säkra din lats! säsongsp

Mer information om säsongsplatser och intresselista hittar du på firstcamp.se 11


Följ oss!  firstcampsverige  firstcamp #campinglycka

Sveriges största kundklubb för campare! Ladda ner appen idag och bli medlem i First Club för att gratis få poäng på alla dina bokningar samt exklusiva erbjudanden och rabatter. Du hittar dessutom allt du behöver veta om våra campingar, vad som händer i närheten och vilka sevärdheter som finns i området. Scanna QR-koden och läs mer om fördelarna som klubbmedlem!

Ladda ner First Camps app gratis

12


SMART-

stay

BÄT T RE BOEN DE FÖR N YTÄN KAN DE FÖRETAG Smart Stay är First Camps koncept för prisvärt kort- och långtidsboende riktat till företag och organisationer. Genom Smart Stay erbjuds företagsgästen ett praktiskt, trivsamt och bekvämt stugboende som ofta ger lägre boendekostnader och en rad fördelar som vanligt hotellboende sällan kan erbjuda. Med denna typ av stugboende kan du sköta ditt hushåll själv och bo som hemma. De året runt-öppna campingarna ligger ofta med direkt åtkomst till motionsspår eller fina naturområden och bilen parkerar man precis intill sitt boende. Att Smart Stay snabbt har blivit en succé bland företag som söker alternativ till traditionellt hotellboende är därför inte så konstigt. Citynära företagsboende med nära 400 stugor i hela Sverige. Läs mer på smartstay.se

Boendekvalitet och valfrihet till ett vettigt pris. Det är Smart Stay.

Arcusbadet på First Camp På campingområdet finns det tempererade poolområdet Arcusbadet, ett populärt och häftigt äventyrsbad med tre olika pooler, rutschbanor, vågmaskin, barnpool och mycket mer. Roligt för stora och små! Entrépris: Vuxen 55kr | Barn 35kr | Familj: 140kr (boende på campingen 100kr)

13


29 destinationer väntar på dig Tillsammans med norska Topcamp och tyska Regenbogen erbjuder vi våra gemensamma gäster 29 härliga destinationer i fyra länder. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att uppleva mer av Europa på campingsemestern.

ästa Hitta din n n på destinatio se firstcamp.

14


Tio härliga semesterdestinationer hos Regenbogen, vid kanten av Östersjön såväl som i Tysklands inland. Koppla av i vackra spamiljöer, njut av god mat och dryck, upptäck naturen eller spendera dagarna på stranden.

Boka på regenbog en.ag eller ring 020-22 9 9 22

Boltenhagen

Göhren

Prerow

Fyra natursköna campingar hos Topcamp, med förtrollande vyer och upplevelser i Norge. Upptäck äventyr och aktiviteter för hela familjen i vackra naturmiljöer eller citycampa med utsikt över Oslofjorden. Njut av va ck Norge. Bo ra ka på topcamp.n o

Hallingdal Feriepark

Ekeberg Camping

Road trip i norra Europa

Bogstad Camping

Mjøsa ferie og fritidssenter

Tour Camping Ticket dre in

m er, betala

Upplev m i – 1 juni

1 januar

ber 2019

decem usti – 31

& 15 aug

Nu även i Norge!

Upptäck 29 destinationer i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland för endast 160kr/natt*. Vår Camping Tour Ticket finns att köpa på alla First Camps anläggningar. Mer information om villkor finns att läsa på firstcamp.se. *Camping Tour Ticket innehåller 10 nätter för 1600kr.

16na0tt!:-

RGE

EN I NO

9: NU ÄV NYHET 201

/

15


A B

FAMILJEDUSCH

C

Hållplats Disponentvägen St or d he

Järnvägsmuseum

D

en

hallen Arcus

Garage

Hållplats Arcushallen

Barnpool

Vågmaskin

Avstånd till havet: 0 m

Vattenrutschbana

sväg

430 429 428 427

432 1 43

470 469 468 467

466 465 462B

Järnbruksruin

438 437 436 435 434 433

464 463 462

449 448 447 446 445

452 453 454 455 456 457

458 459 460 461

450 451

B

472 471

444 443 442 441 440 439

416 418 417 421 419 424 422 420 3 425 42 ägen v 426 ruks

510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528

480 479 478 477 476 475 474 473

486 485 484 483 482 481 499

en

gen

gård

svä

He r r

u Arc

500 501 415 414 413 412 411 410

D

Höghöjdsbana

409 408 407 406 405

402 401 404 3 40

Niporna

Kolarens Café


38 68

33

70

31

34

40

36

32

35

37

44

Reception & butik

Sto

298 300 302 304 306

t an

rga

299 301 303 305

320 318 316 314 312

319 317 315 313

47

46 50

27

322 324 326 328 330

48 49

Strandstugor

51 75

76

25 24 23 22 21

4 3 346 344 342 340 338

2 1 347 345 343 341 339 337

349 336 335 334 333 332

348

309

311 310

307

308

321 323 325 327 329 331

A

43

45

71 26 29 67 72 73 30 28 74 64 66 63 65 53 52 19 20 61 62 17 18 60 55 54 16 15 57 56 59 13 14 58 11 12 8 7 6 5 10 9

e Utescen

gsg

Restaurang Kajen

106 62 3 107 62 4 108

72

215B

n

B

622 70 621 69 620 68 67 619 13 1 7 66 618 13 36 1 5 617 139 40 13 34 1 41 616 1 1 3 1 42 17 74 1 13 32 615 1 3 1 3 1 1 14 17 72 1 180 81 12 30 614 4 4 17 1 1 79 9 1 1 1 0 613 145 18 88 16 69 1 177 78 1 7 146 612 8 7 18 86 17 76 189 147 16 66 18 5 5 611 1 65 190 148 4 1 8 1 64 18 3 610 191 149 2 1 63 192 150 609 1 62 98 7 1 1 1 5 1 9 3 1 61 9 608 1 60 1 196 95 1 152 607 1 1 53 1 59 54 6 1 58 0 6 15 1 60 15 5 60 5 157 6 4 dväge

257

69

92 94 96 98 100 102 104

St ra n

259 258

67

91

95 97 99 101 103 105 110 1 121 112 11 09 122 1 14 1 1 123 116 11 13 124 5 118 125 120 11117 126 9 12 7

128

199 01 200 7 2 201 70 202 703 203 704 22 204 05 7 249 7 248 205 06 721 225 7 235 247 206 20 6 7 7 6 224 0 3 4 2 2 207 7 719 223 237 245 208 708 718 222 238 244 9 9 0 0 221 239 243 2 7 717 220 210 10 40 2 242 11 7 6 219 2 711 71 241 255 18 2 15 7 212 256 712 14 217 7 6 21 713

215

82 83 80 81 78 79 76 77 74 75 70 73 72A 68

71

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

C

33A

42 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 48 0 5 9 4 52 51 54 53 56 5 8 5 5 57 66 59 64 62 60 65 63 226 27 1 6 2 28 2 29 2 230 234 33 2 32 2 231

87 86 85 84

2 29 3 269B 90 29 4 70 2 89 2 29 269A 71 2 88 2 295 269 2 2 7 7 2 8 2 296 7 268 3 27 286A 29 267 A 3 27 286B 266 B B 3 6 7 2 28 265 A 274 285 265 5 275 284 6 2 4 276 283 250 26 3 277 282 251 26 2 8 27 281 252 26 1 9 7 2 80 253 26 0 2 2 26 54

88 89 90

atan

2 13 8 10 1 14 4 6 15 1 9 1 7 5 16 1 3 0 2 2 17 6 24 2 2 8 2 18 30 9 1 1 2 25 23 29 27

31

4

269E 269F 291

3

Kun

2

2

5

D 269 C 9 26

1

69

39

42

41

3 60 602 601

N

BADPLATS

FOTBOLLSPLAN

MINIGOLF

UTEGYM

PARKERING

VOLLEYBOLL

SOPSTATION

KAJAKUTHYRNING

HUSBILSTÖMNING

TÄLTPLATSER

GRÄSTOMT EL+VA 120 KVM

RESTAURANG/CAFÉ

LEKPLATS

STRANDTOMT GRÄS EL 120 KVM

VEDBASTU

BUSSHÅLLSPLATS

HJÄRTSTARTARE

BLIX BARNKLUBB

GRILLPLATS

VATTENPOST

BOULEBANA

BRANDSLÄCKARE

ASFALT/GRÄSTOMT MED EL 80 KVM V

GRÄSTOMT EL 80 KVM

Ö

ÄLVTOMT EL+VA ASFALT/GRÄSTOMT CA 140 KVM S

STUGOR:

GRÄSPLATS UTAN EL 50-80 KVM

STUGOR

NUMRERADE TÄLTTOMTER GRÄS

STRANDSTUGOR


GOOD to know ACTIVITIES

See our activity programme at en.firstcamp.se/lulea, in our app or in our reception.

AGE LIMIT

COMPLAINTS/POINTS OF VIEW

At First Camp we are happy to hear your points of view, so that we can be even better. Remember to notify the reception desk as soon as possible if a problem arises so we may rectify this.

First Camp is a family camp site and all guests must be 18 years of age or older, or be accompanied by a guardian.

DEFIBRILLATORS

BARBECUES

EMPTYING LATRINES

Barbecue equipment must be used. Open fires on the ground are not allowed. Barbecue coals must be emptied into special containers near the waste station.

Defibrillators are available at the reception.

Latrines are provided in all ser vice houses. There is a latrine station for fixed tanks on the road behind Blïxhuset.

NIGHT-TIME SECURITY

BARRIERS

Open th e b a r r ie r s w it h t h e a cce ss ca rd s y o u r ec ei v e d a t c he c k- in. A t t he e xit , t he bar r i er s o p e ns a u t o m a t ic a l l y. The b a rrie rs ar e l o c k e d a t n ig ht f r o m 2 4 : 00 t o 07: 00.

We have night-time security during certain periods of the year. Our night-time security staff can at all time be reached on: +46 (0)920-603 00.

OPENING HOURS

BIKES

Enjoy yourself, but be sure to show consideration for others when cycling.

BUS CONNECTIONS

Bus number 8 stops 150 metres from the camp site. Timetables are available at reception.

CHECKING IN

Check-in is from 15:00 on the day of arrival. If you plan to arrive after our regular opening hours, please contact the reception in advance.

CHECKING OUT

Checking out is by 11:00 at the latest. If you wish to check out before the reception has opened, please contact the reception the day before your depar ture.

CLEANING OF THE COTTAGE

See notice in the reception, at en.firstcamp.se/lulea or in our app. The reception is open ever y day 08:00-23:00 during peak season.

ORDER

Peace and order must be kept throughout the day. The hours of silence are between 24:00 and 07:00.

PARKING

Cars must be parked on the camp site or outside the cottage. If you have more than one car, these must be parked in the car park indicated.

PETS

Dogs are welcome at our campsites but must be on a leash and must not be in our common ser vice spaces. Take your dog for a walk outside the camping area and do not forget to bring dog waste bags.

PLAYGROUNDS

Play and have fun on the playgrounds but remember that silence must be maintained on the grounds between 24:00 and 07:00.

SECURITY

Fire/emergency: give first aid, then call for assistance on 112, put out fires. Fire extinguishers are provided in several locations, see map.

SERVICE CARD

You will be given a pass card/ser vice card when checking in. These can be charged with money and used for i.e. washing machines (showers are free). Lost cards are charged at SEK 100.

SERVICE HOUSE

The Ser vice House is for guests living on the camp site or in an individual cottage. The Ser vice House is open 24 hours a day.

WASTE

At First Camp we like to do our bit to improve the environment and hope that our guests will do so too. At our waste and recycling stations we sort plastics, aluminium, glass, paper and newspapers. Instructions are provided at each station.

VEHICULAR TRAFFIC

There are a lot of people staying on the camp site, please obser ve the speed limit of 20km/h.

WIFI

Wifi is provided throughout the grunds. A password can be purchased at the reception and in the shop.

Cleaning equipment is available in all cottages. You can also pay for the final cleaning, contact the reception.

FO O D and

DR I N K. . .

K A JE N RE STAU RANT

Our á l a c a r t e r e s t a u r a n t b y t he L ule R ive r ser v e s g r i l l e d d is he s , p iz z a , cla ssic d ische s a nd is f u l l y l ic e ns ed .

K O L A R E N S SOM M ARCAFÉ

Both home-made and more simple summer dishes, such as salads and pies are ser ved here. There are hot and cold drinks as well as beer and wine.

ARCU SG R IL L EN

Here you can buy burgers, hot dogs and other delights from the grill.

MORE INFO AN D O PENING HOURS AT E N.F IRST CAMP.SE/LU LEA AND IN T HE AP P! 18

SERVICE SHOP You will find everything you need in our store for successful camping! Along with the aroma of freshly baked bread you will find barbecue accessories, picnic items and the most essential basic products. Opening hours can be found at en.firstcamp.se and in the app. Welcome!

COFFEE & BUN

SEK 30

ACTIVITY PROGRAM WEEK 27-32 During the peak season, the campsite’s show artists offer entertainment in the restaurant, and during the day, Blïx and his friends play with the children in Blïx’s kids club. More information about the activities and the kids club can be found at en.firstcamp.se


THINGS TO DO

at the campsite

MINIGOLF A popular activity for families with children as well for groups of friends.

OBSTACLE COURSE Do you want to keep fit even on your days off? Be sure to drop by the obstacle course!

HIGH ROPE COURSE Eager for your next challenge? Try out the new high rope course on the camp site grounds!

BIKES On a bike you can quickly get to tranquil spots on and outside the camp site.

ARCUSBADET On site is the temperature-regulated pool area Arcusbadet with a large adventure pool.

KAYAK/ROWING BOAT Rent a kayak and take a relaxing trip along the River Lule.

FISHING IN THE RIVER LULE Fishing in Luleå and the River Lule is great. You can buy a fishing card in the reception.

WOOD-FIRE SAUNA Take some time to wind down in the sauna, located in beautiful surroundings on the shores of the River Lule.

PADDLE BOATS Rent a paddle boat and enjoy the freedom of the water.

BOULES The perfect mixture of relaxation and competition for all ages.

PEDAL CARS Discover the entire camping ground with a pedal car.

SEGWAY & MINIPRO Rent a Segway or miniPRO, ride around the camp site and discover the beautiful surroundings.

FOOTBALL PITCH Challenge your friends on the camp site to game of football, or why not start a tournament?

BEACH VOLLEYBALL Why not challenge your family or friends to a game of beach volleyball when the weather is fine?

SOME FAVOURITES

The Art Gallery

Do not forget to visit some of the suggested destinations nearby.

Here in Luleå is the Art Gallery consisting of 14,000 m2 with the city library, art gallery, tourist office, conference rooms, large and small concert hall, cafe and restaurant.

Fishing in the archipelago

Luleå Golf Club

The Luleå archipelago offers interesting fishing and past the river mouths, rod fishing is free. No fishing license is needed here.

Flight Museum F 21

Interesting exhibitions describing the air defence of Upper Norrland from the early 40s with the region's often extreme climate.

Open-Air Museum Hägnan

Visit the cultural-historical open-air museum Hägnan - a living "in the past" that conveys the cultural heritage of the Norrbotten coastal landscape. There is also a café, general store and animals.

Gammelstad bath house

When the weather isn't sunny you can enjoy the relaxation area with whirlpool and steam sauna.

Gammelstad Church Town World Heritage site

A world-class visitor destination! During the 17th century, the town of Luleå moved to the old church. Today there is a unique mix of church cottages, year-round residences and public buildings.

Norrbottens Järnvägsmuseum

This is one of Sweden's largest railway museums where you can see locomotives and carriages from different time periods. Located in old industrial surroundings at the campsite.

EXCURSION

tips

Sweden's northernmost 27-hole course with 9-hole park course, forest track and links course.

Luleå archipelago

Discover Luleå's beautiful archipelago by cruising in your own boat or by tour boat. There are over 1300 islands to discover here!

The Norrbotten Theatre

The Norrbotten Theatre has a lovely varied repertoire for children, youngsters and adults.

Steel Park

Heaven for the Extreme Sportsman. Steel Park in Luleå is Sweden's northernmost concrete park for skateboarding, bmx-biking and kick biking.

ARC US

LU LE Å

Teknikens Hus

A science centre where the kids become small scientists! Test and explore the technology in our surroundings at Teknikens Hus.

Western Farm

Become a citizen for a day in the wildest western town, Western Farm, where everything is typically from 1879. Activities for the whole family!

Nordpoolen

Indoor water park located About 30 minutes from the campsite.

More a ti o n o inf rm at found c a n b e s e / lu le a , i n tc a m p . i s i tl u le a . s e en.firs at v p and th e a p

Museum of Norrbotten

Take part in, among other things, arts and crafts, cultural history, photos and films from Norrbotten. There are exhibitions and play areas for children as well.

19


WISSENswertes ABFALL

Bei First Camp setzen wir uns aktiv für eine bessere Umwelt ein und hoffen, dass Sie dies auch als Gast tun. An unseren Müllstation wird getrennt nach Kunststoffen, Aluminium, Glas, Pappe und Zeitungspapier sortiert. An jeder Station hängt eine Anleitung.

AKTIVITÄTEN

Schauen Sie in unser Aktivitätenprogramm unter firstcamp.de/lulea, in unserer App oder fragen Sie an der Rezeption.

ALTERSGRENZE

First Camp ist ein Familiencampingplatz. Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt oder in Begleitung Erwachsener sein.

Ihre WC-Kassetten können Sie in sämtlichen Servicehäusern entleeren. Fest verbaute Tanks entleeren Sie hinter dem Blixhus.

FAHRRÄDER

Bitte seien Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll, wenn Sie auf dem Campinggelände Rad fahren.

GRILLEN

Gegrillt werden darf nur in einem Grill. Offenes Feuer auf dem Boden ist verboten. Grillkohle darf nur in dafür vorgesehen Behältern an der Müllstation entsorgt werden.

HAUSTIERE

Das Auschecken erfolgt spätestens um 11:00 Uhr. Möchten Sie auschecken bevor die Rezeption besetzt ist, bitten wir Sie dieses der Rezeption am Tag zuvor mitzuteilen.

Hunde sind auf unseren Campingplätzen grundsätzlich willkommen, sofern sie an der Leine gehalten werden. In unseren gemeinsamen Serviceräumen sind Hunde nicht zugelassen. Das Ausführen von Hunden findet außerhalb des Campinggeländes statt. Bitte den Kotbeutel nicht vergessen.

BESCHWERDEN/ANREGUNGEN

NACHTWÄCHTER

AUSCHECKEN

Wir nehmen gerne Ihre Anregungen entgegen, damit wir bei First Camp uns stetig verbessern können. Bitte informieren Sie bei eventuellen Problemen direkt die Rezeption, damit wir diese schnell beheben können.

BUSVERBINDUNGEN

Die Linie 8 hält etwa 150 Meter vom Campingplatz entfernt. Den Fahrplan finden Sie an der Rezeption.

DEFIBRILLATOR

An der Rezeption gibt es einen Defibrillator.

EINCHECKEN

Einecken ist am Anreisetag ab 15:00 möglich. Falls Sie erst nach Schließung ankommen, kontaktieren Sie bitte im Voraus die Rezeption.

ESSEN und

Tr i nken . . .

In bestimmten Zeiträumen eines Jahres gibt es Nachtwächter auf dem Gelände. Unsere Nachtwache erreichen Sie stets unter der Telefonnummer +46 (0)920-603 00.

ORDNUNG

Ruhe und Ordnung soll Tag und Nacht herrschen. Nachtruhe ist zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr.

PARKEN

PKWs parken auf dem Campingplats oder bei der Hütte. Gibt es mehrere Fahrzeuge müssen diese auf den ausgewiesenen Flächen parken.

REINIGUNG DER HÜTTE

Sämtliche Hütten sind mit Reinigungszubehör ausgestattet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, für die Schlussreinigung zu zahlen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Rezeption.

CAMPING-SHOP

R E S TAU R A N T KAJ EN

In unserem Camping-Shop gibt es alles, was Sie für Ihr Campingglück benötigen. Bei Duft von frisch gebackenem Brot finden Sie hier Grillzubehör, Picknickutensilien und alle nötigen Grundnahrungsmittel und Gebrauchsartikel.

K O L A RE N S SOM M ERCAFÉ

Die Öffnungszeiten finden Sie unter firstcamp.de und in der App. Herzlich willkommen!

U n s e r À - l a - c a r t e - R e s t a u ra nt m it Geg r i l l te m, P iz z a , k l a s s is c h e n Ge richt e n und S c h an k e r l a u b nis a m F l u s s L ule Ä lv.

Hier bekommen Sie Selbstgebackenes und leichtere Sommergerichte wie etwa Salate und Tartes. Dazu gibt es warme und kalte Getränke sowie Bier und Wein.

A RCU SG R IL L E N

Hier bekommen Sie Hamburger, Wurst und sonstige Leckereien vom Grill.

W E IT ERE INFOS U N D ÖF F NUNGSZEIT EN U N TER F I R S TC AMP.DE/L UL EA U N D IN DER APP! 20

ENTSORGUNGSSTATION

K AFFEE & ZI M TSC H NEC KE

30 SEK

SCHLAGBAUM

Öffnen Sie die Schranke mit der Passierkarte, die Sie beim Einchecken erhalten haben. Beim Verlassen des Geländes öffnet sich die Schranke automatisch. Während der Nachtzeit von 24:00-07:00 Uhr sind die Schranken geschlossen.

SERVICEHAUS

Das Servicehaus ist offen für Gäste, die campen oder in einer einfachen Hütte übernachten. Das Servicehaus ist rund um die Uhr geöffnet.

SERVICEKARTE

Beim Check-in erhalten Sie eine Passier-/ Servicekarte. Diese kann mit Geld aufgeladen werden und z. B. für die Waschmaschinen verwendet werden (Duschen ist kostenlos). Bei Verlust der Karte berechnen wir 100 SEK.

SICHERHEIT

In Brand- und Notsituationen zuerst retten, danach die Notrufnummer 112 wählen und anschließend den Brand löschen. Feuerlöscher befinden sich an verschiedenen Stellen, siehe Karte.

SPIELPLÄTZE

Für Spiel und Spaß haben wir Spielplätze. Denken Sie aber bitte daran, zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr Nachtruhe zu halten.

VERKEHR

Auf dem Gelände halten sich viele Menschen auf. Überschreiten Sie daher bei Fahrten nicht 20 km/h.

WIFI

WiFi gibt es im gesamten Gebiet. Den Zugang kaufen Sie an der Rezeption oder im CampingShop.

ÖFFNUNGSZEITEN

Schauen Sie bitte auf den lokalen Aushang an der Rezeption, auf die Webseite firstcamp.de/ lulea oder in unsere App. In der Hochsaison ist die Rezeption täglich von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet.

FREIZEITPROGRAMM Woche 27-32 Während der Hochsaison laden die Showartisten des Campingplatzes im Restaurant zu Unterhaltung ein und tagsüber spielen Blïx und seine Freunde mit den Kindern im Blïx Kinderclub. Weitere Informationen über die Freizeitaktivitäten und den Kinderclub gibt es unter firstcamp.de


UNTERNEHMUNGEN MINIGOLF Eine beliebte Aktivität für Kinderfamilien und Freundescliquen. ARCUSBADET In der Anlage gibt es Arcusbad-Freibad mit gewärmten Becken und aufregendem Abenteuerbad. FUSSBALLPLATZ Fordern Sie Ihre Campingfreunde zu einem Fußballspiel heraus oder warum nicht gleich ein Turnier starten?

HINDERNISBAHN Wollen Sie auch an freien Tagen fit bleiben? Dann schauen Sie an unserem Outdoor-Sportparcour vorbei. KAJAK UND RUDERBOOT Mieten Sie ein Kajak und genießen Sie eine entspannende Tour auf dem Luleälv oder warum nicht an einem sonnigen Tag mit Freunden um die Wette paddeln? BEACHVOLLEYBALL Warum nicht Freunde oder die Familie an einem sonnigen Tag zum Beachvolleyball herausfordern?

BELIEBTE AUSFLUGSZIELE Versäumen Sie nicht den Besuch einiger der zahlreichen Ausflugsziele in der Umgebung.

Angeln in den Schären

Die Schären von Luleå bieten ein interessantes Angelerlebnis und außerhalb der Flussmündungen können Sie ohne Angelschein mit der Rute angeln.

Flygmuseet F 21

Interessante Ausstellungen zur Luftwehr im nördlichsten Drittel Schwedens vom Beginn der 40er Jahre an in den oftmals extremen Klimabedingungen der Region.

Freilichtmuseum Hägnan

Besuchen Sie das kulturgeschichtliche Freilichtmuseum Hägnan – ein lebendiges „Früher“, welches das Kulturerbe der Küstenregion vermittelt. Hier gibt es auch ein Café, einen Dorfladen und Tiere.

Hallenbad Gammelstad

Wenn die Sonne mal nicht scheint, können Sie im Wellnessbereich u.a. den Whirlpool und die Dampfsauna genießen.

Weltkulturerbe Kirchstadt Gammelstad

Ein Besuchsziel der Weltklasse! Im 17. Jahrhundert wurde die Stadt Luleå an der alten Kirche verlegt. Heute befindet sich hier eine einzigartige Mischung aus Kirchenhütten, Wohnungen und öffentlichen Gebäuden.

Norrbottens Järnvägsmuseum

Dies ist eines der größten Eisenbahnmuseen Schwedens, in dem Sie Lokomotiven und Wagen aus unterschiedlichen Zeiten bewundern können. Es befindet sich in alter Industrieumgebung beim Camping.

auf dem Gelände

HOCHSEILGARTEN Haben Sie Lust auf eine Herausforderung? Wie wäre es dann mit einet Tour durch den neuen Hochseilgarten hier auf dem Campingplatz?

ANGEL IM LULE ÄLV Der Fisch in Luleå und im Luleälv ist phantastisch. Eine Angelkarte können Sie an der Rezeption kaufen. TRETAUTO Erforschen Sie das gesamte Campinggelände mit einem Tretauto/Go-Kart. Besonders beliebt unter Kindern. BOULEBAHN Der perfekte Mix aus Entspannung und Wettkampf für Groß und Klein.

Kulturens Hus

Das Kulturens Hus in Luleå ist 14.000 m² groß und beherbergt eine Stadtbibliothek, eine Kunsthalle, eine Touristeninformation, Konferenzräume, einen großen und einen kleinen Konzertsaal, ein Café und ein Restaurant.

TRETBOOT Mieten Sie ein Tretboot und genießen Sie die Freiheit auf dem Wasser.

FAHRRÄDER Mit dem Fahrrad kommen Sie schnell zu spannenden Ausflugszielen außerhalb des Campingplatzes. HOLZBEHEIZTE SAUNA Entschleunigen Sie in der herrlich gelegenen Sauna am Ufer des Luleälv.

SEGWAY & MINIPRO Mieten Sie einen Segway oder MiniPRO und entdecken Sie damit Campinggelände und schöne Umgebung.

AUSFLUGS-

tipps

Luleå Golfklubb

Der nördlichste 27-Loch-Platz Schwedens mit 9-Loch-Park-Platz, Wald-Platz und Links-Platz.

Schären von Luleå

Erkunden Sie die wunderschönen Schären von Luleå im eigenen Boot oder im Ausflugsboot. Mehr als 1.300 Inseln stehen Ihnen zur Verfügung!

Norrbottensteatern

Das Theater Norrbottensteatern bietet ein herrliches und abwechslungsreiches Repertoire für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Steel Park

Das Himmelreich für Extremsportler. Der Steel Park in Luleå ist der nördlichste Betonpark Schwedens für Skateboard, BMX und Tretroller.

ARC US

LU LE Å

Teknikens Hus

Ein Science Center, in dem Kinder zu kleinen Forschern werden! Testen und erforschen Sie die Technik, die uns umgibt, im Teknikens Hus.

Western Farm

Werden Sie für einen Tag Bürger der wildesten Westernstadt Western Farm, wo alles zeittypisch für das Jahr 1879 ist. Aktivitäten für die ganze Familie!

Nordpoolen

e Näher nen o ti a In f o r m f Sie au finden in der , a le lu / e d . mp u le a . s e f i r s tc a f v i s i tl u a e i ow App, s

Indoor-Wasserpark gelegen ca. 30 Minuten vom Campingplatz entfernt.

Norrbottens museum

Das Museum bietet u.a. Kunsthandwerk, Kulturgeschichte, Fotos und Filme aus der Region. Auch für Kinder gibt es Ausstellungen und Spielmöglichkeiten. 21


NORGES MEST SÅLDA RÖDVIN! – ETT FYLLIGT VIN MED RUND OCH MJUK SMAK

LÅGA HALTER AV HISTAMIN & GARVÄMNEN

89 SEK

119,90 NOK

239 SEK

vinunic.se

399,90 NOK

72972 Falling Feather 750 ml 89 kr. 3 l BiB 239 kr. Alkoholhalt 12%. Finns inte vinet på hyllan går det att beställa i butik eller på systembolaget.se

Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem


Centralt beläget och bredvid vattnet i Luleå ligger Ettans Båthamn, med vårt SeaSide Resort innehållande bastu, tvätt, kök, m.m. Du har möjlighet att stanna till över natten, vi har 50 st gästplatser för båt och 10 st ställplatser för husbil.

A FRITIDSVARUHUSET VI HAR ÄVEN GRANEC, DET KOMPLETT . FÖR ETT BÄTTRE BÅT OCH HUSBILSLIV

HUSBILAR

När endast det bästa är gott nog...

Öka komforten på Din fritid! Solpaneler 25-135 w

PRISEX 450:25 w 100 w 1495:135 w 1895:-

Camper 760LMT-D med husbilsdata Köp till backkamera.

GPSMAP 276Cx

Ctek laddare M100

Kyl/Frysbox FR40

38

LITER

PRIS 4695:-

Gas och Narkoslarm

10års Batteridrift

På väg, land/skoter & sjö

PRIS 1150:-

EchoMap Plus 62CV

För sjön

PRIS 1095:-


Vallv . 2 Kornv.

1

en

45 23

gen esvä Skift

Welcome to 8

51

arv. Dom

sv. man Lag

32

27

2

13

1

360 Trampoline center

2

4Sign/Skylt & Reklam

3

Apotek Hjärtat

4

Biltema

5

Cervera

6

Clas Ohlson

7

Coop Forum

8

Dressman

9

Hemtex

10

Husvagnscenter

11

Hööks Hästsport

12

ICA Maxi

13

Jula

14

Kapp Ahl

15

Korvgubben

16

Leos Lekland

17

Mathuset

18

Max Hamburgerrestaurang

11

19

Media Markt

21

20

Niemis Optik

21

Möbelhuset

22

Sushi Bar

23

XL Dressman

Shopping in Luleås most popular retail area!

97 15

4

16

en väg rns tjä Ek

3

Handelsv.

Centralv.

9

6

17 12

Besiktningsvä gen 18

8

7

23 22

14

20 2

15

E4 4

12 5

Luleå centre Storhedsvägen

1

15 2

3

19 11

4

Cem8 entv äge 3 n Beto ngvä gen

n

ds väg e St or sa n

Notviken

WANT TO KNOW MORE ABOUT

am

p

STORHEDEN?

Store

Activities

Restaurant

Company in profiling

se visitlulea.

29 25

52

rg at

an

Fir st C

St or he ds vä g

Fö r a

Mur bruk sväg en

10

34

Bo de nv äg en

13

2

Mak ada mvä gen

49

49

sv. man Råd

44

42

sandsvägen Stor

Storheden 5

7


n e r a k c ä l s t Törs Ölglas

Grand Cru, 50 cl, 2-pack

149:(229:-)

Storheden-Luleå, öppet : mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 11-17 Glad sommar önskar Maria & Krister med personal

35 000

Upptäck möjligheterna

Besökare

på Elmia Husvagn Husbil 11–15 september 2019 Elmia, Jönköping Branschens alla nyheter visas på mässan 162 utställare tipsar, säljer och förklarar

Festkvällar med räkfrossa oktoberfest Dans till Sannex och Titanics

Bio, bad, lek och spel – massor av kul för barn och tonåringar!

elmia.se/husvagn


1-år Jubileum Jubile påhela sorti mente t

älkommensortimentet! in 20% påVhela och firatill sammans Torsdag 27/4 kl 7.30 med oss ! 20% på hela sort Torsdag 27/4

L f.d. Åhléns Erbjudandet gäller torsdag-söndag. Öppet: Torsdag 27/4 kl. 7.30-19.00 | Fredag 10-19 | Lördag 10-17 | Söndag 12-16 | Måndag 1/5 kl. 12-16.

Nytt hos oss! Heminredning och dam- & herrkläder

Nytt hos oss! Välkommen in till oss! Heminredning och dam- & herrkläder

Mode, skor och Inredning från marknadens bästa leverantörer.

20%

SHOP IN SHOP

Storgatan 25, Luleå (f.d. Åhléns) Öppet: Vardagar 10-18.30 | Lördagar 10-16.30 | Söndagar 12-16

på hela ALLTID 30-70% RABATT sortimentet PÅ MÄRKESKLÄDER MODE FÖR HELA FAMILJEN

Välkommen in och fira tillsammans med oss!

2

s

Välkommen i n) atio tillsamm och gnfira tbyg u r t fö med oss! täng

-35 s v.33 2–( 3 . v ed ch m L f.d. Åhléns Erbjudandet gäller torsdag-söndag. till o r å g å Öppet: Torsdag 27/4 kl. 7.30-19.00 | Fredag 10-19 | Lördag 10-17 | pSöndag 12-16 | Måndag 1/5 kl. 12-16. ning rsälj ö f t U

L f.d. Åhléns Erbjudan Öppet: Torsdag 27/4 kl. 7.30-19.00 | Fredag 10-19 | Lördag 10

VI FINNS PÅ STORHEDEN OCH I CITY! VÄLKOMMEN IN TILL OSS! Topstore Storheden 0920-251050 • Topstore City 0920-251056 ÖPPETTIDER Topstore Storheden mån-fre 10-19, lör 10-17 & sön 11-17 Topstore City mån-fre 10-18.30, lör 10-16.30 & sön 12-16

Storhedsvägen 5 mellan f.d Toys R Us och Topstore • 0920-251440 Vardagar 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17


PITEÅ LULEÅ

Ta med

annonsen så får ni köpa TOAPAKET för 159 kr (ordinarie 234 kr)

STORHEDEN CITY Tel: 0920-25 11 25 Öppet: Mån-fre 9.00-18.00 Tidsbokning & drop in www.agatonsaxlulea.se

Uppgradera ditt sommarboende nu! Nya och begagnade husvagnar för omgående leverans!

vid köp av andra varor för 500 kr Giltigt t.o.m. 2019-07-31

husvagnsimport.se Betongv. 21, Luleå | Tfn: 0920-25 30 90 | Källbog. 74, Piteå | Tfn: 0911-911 30

-Specialist på ögonhälsa-

SOLGLASÖGON från

360 trampolinecenter är en rolig aktivitet för hela familjen! Här kan ni hoppa studsmatta, spela dodgeball, dunka i våra basketkorgar, hoppa ner i vår mjuka foampit eller varför inte utmana varandra i 360´s hinderbana. Vi har även försäljning av fika och annat gott.

Valfri BÅGE Vid köp av komple�a par glasögon Kan ej kombineras med andra erbjundande

-50%

Följ 360trampolinecenter på Facebook och Instagram www.360trampolinecenter.com Telefon 0920-251122 • Storhedsvägen 5

LULEÅ , STORHEDEN Tel : 0920-200606 www.niemisop�klulea.se PUHUMME MYÖS SUOMEA

FRI PARKERING


SOMMARTRENDER OCH DET LILLA EXTRA! EN UNIK SHOPPINGUPPLEVELSE FÖR TJEJER OCH KILLAR! ÖPPET ALLA DAGAR!

SOYA CONCEPT • VILA • CULTURE • PULZ JEANS • FREEQUENT • ICHI • JACKS CARAMEL • SISTERSPOINT • LINDBERGH • SOLID • SHINE • STREET ONE • DASIA

PE

B KT

A

E GAR F R A

L AL

ER ! D Ä NT V D RU E ÅR

T

AD

Läs mer om våra öppettider på www.nordpoolen.com nordpoolen•nordpoolen_boden 0921-620 0921-620 00 • www.boden.se 00 • www.boden.se

Följ oss på facebook och instagram!


Sommaröppet alla dagar kl 10-20 3 juli-11 augusti 2019

Bistro!

Välkommen till mitt lekland! Välkommen till en helt fantastisk upplevelse! Tusentals m2 lek, bus och äventyr. Ett gigantiskt lekland med massor av attraktioner, fräsch bistro med en supergod meny och fantastiska kalasrum.

Fräsch och god mat!

Gigantiskt!

tusentals m2 lekyta Ordinarie öppettider 10 - 19

FRI ENTRÉ FÖR VUXNA. GRATIS PARKERING, WIFI OCH TIDNINGAR HANDELSVÄGEN 19, LULEÅ. LEOSLEKLAND.SE


DEN KOMPLETTA OUTDOORBUTIKEN! Rätt kläder och utrustning för alla typer av äventyr!

Välkommen!

Med 34 000 m² sport, fritid, teknik, mode, skönhet, skor, livsmedel och en massa annat – har våra butiker allt det du behöver. NÄSTGÅRDS – MED NORRLANDSMÅTT Ta E4:an söderut till shoppingcentret, bara 3 timmar och 13 minuter bort. Psst ... IKEA ligger just bredvid.

80 butiker, restauranger & caféer.

Mån-Fre 10–20 | Lör-Sön 10–18 | Willys 08–21 www.avionshopping.se


HUSBILAR I FÖRSTA KLASS Utsökt teknik, bästa kvalitet och elegant design, genomtänkta funktioner i kombination med lyxig komfort, imponerande rymlighet och perfektion in i minsta detalj - det är allt detta som gör Morelo så speciell.

Skapa oförglömliga semesterögonblick i en husvagn eller husbil från Knaus. Med Knaus hittar du det perfekta fordonet. Från kompakt husvagn till rymlig husbil.

Varmt välkomna! Betongvägen 7A, Luleå / Telefon 0920-166 00 Besök vår hemsida för mer information husvagnscenter.se


Läge för nya upplevelser!

Arcus-Luleå

Nydala-Umeå

Skutberget-Karlstad Solvik-Kungshamn

Björknäs-Upplands Bro (under utveckling 2018-2020)

Kärradal-Varberg Tylösand-Halmstad Torekov-Båstad Mölle-Höganäs

Gunnarsö-Oskarshamn Oknö-Mönsterås

Åhus-Kristianstad Sibbarp-Malmö Lakolk Strand-Rømø

100KR First Camp är Sveriges ledande campingkedja med de finaste lägena från Malmö i söder till Luleå i norr – plus en härlig destination på den danska ön Rømø nära gränsen mot Tyskland. Gräddhyllor med barnklubb, massor av aktiviteter och plats för en stor portion avkoppling. Magiska solnedgångar i flipflop är sommarminnen som räcker hela året. Hitta din nästa upplevelse på firstcamp.se – vi ses!

Boka online eller ring oss på 020-22 99 22

ONLINERABATT

Gäller när du bokar på firstcamp.se

Avsändare: Annonsmedia Väst AB, Borås 033 - 723 25 00

2019

Kolmården-Norrköping

Profile for annonsmediavast2

FC Luleå - 2019  

Lågupplöst

FC Luleå - 2019  

Lågupplöst

Advertisement