Page 1

GU N N A R SÖ

OSK AR S H A M N 2019

Roliga utflyktstips Läs tipsen på sid. 5

First Club

Bli medlem i kundklubben på sid. 12

Aktivitetsprogram Campingalliansen Aktiviteter och barnklubb på sid. 6

Upptäck norra Europa på sid. 14-15

Barnvänliga stränder i charmig skärgårdsmiljö


G U N N A R SÖ

OS K AR S H A M N

First Camp Gunnarsö-Oskarshamn H ä r k a n du och h e la familjen uppleva en h ä r l i g l e digh e t fylld m ed avkoppling, skratt o c h ä v e ntyr i e n fan ta stisk miljö mitt i Öster sjöns s k ä r g å r d. Efte rs om v i vet att glada bar n ger glada f a m i l j er h a r v i tän kt e xtr a mycket på att skapa en b a r nv ä n lig atmos fär. Vi har ett spännande och br ett u t b ud a v aktiv ite te r s om alla i familjen uppskattar. Vä l k om me n !

Tel: +46(0) 4 91- 77 2 2 0 Ad r ess: Östersjöväg en 103, 572 63 Osk ars h a mn

INNEHÅLL: B R A AT T V E TA

3

A K T I V I T E T E R

4

U T F L Y K T S T I P S

5

AKTIVITETSPROGRAM/BARNKLUBB

6

R E S TA U R A N G & B U T I K

7

BOENDE STUGA

8-9

BOENDE CAMPING

10

GREEN KEY

11

FIRST CLUB

12

S M A R T S TAY F Ö R E TA G S B O E N D E 1 3 S A M A R B E T S PA R T N E R S

14-15

O M R Å D E S K A R TA

16-17

C O N T E N T: GOOD TO KNOW

2

till First Camp Vi är s å gl a d a a t t d u valt a t t s p e n d e ra din värd e f u ll a tid h o s o s s p å First C amp. Vi är o c k s å gl a d a a t t d u valt ju st c ampin g – d e t p e r fe k t a u p p l eve l s e b o e n d e t. Vår t hjär t a k l ap p ar fö r dig s o m äl s kar a t t b o i st u g a, hu s va gn, hu s bil e ll e r t ält. Vi d e l ar din kär l e k till vår u n d e r b ara n a t u r o c h u p p s ka t t ar d e n g e m e n s kap s o m f inn s m e ll an o s s s o m c amp ar. S o m l an d e t s l e d an d e c ampin gke dja h ar v i få t t fö r m ån e n a t t g ö ra m ån g a a v Sve rig e s va c k ra st e p l a t s e r till g än glig a fö r f l e r. Vi st rä var alltid e f t e r a t t e r bju d a d e f in a st e an l ä g gnin g ar n a o c h d e ro lig a st e ak tiv it e t e r n a. Fö r v i b r u kar s ä g a a t t v i är i gl ä dje b ran s c h e n. G l ä dje n a t t u p p t ä c ka ny a ä ve nt y r o c h t rä f fa ny a m ännis ko r. G l ä dje n a t t kunn a t änka tillb aka p å sin a c ampin gminn e n. B ar n d o m s minn e n, minn e n m e d sin a e gn a b ar n, minn e n m e d sin a b ar nb ar n, minn e n a v m a gis ka s o ln e d g ån g ar i f lip f l o p... Välko mm e n!

18-19

I N H A LT : WISSENSWERTES

VÄLKOMMEN

20-21


BRA

att veta A K TIV I T E T E R

S e v å r t aktivitetsprogram p å f ir st cam p.se/gu nnarso, i a p p en eller v id v å r r eception.

AVFA L L

På F irst Camp jobbar vi a k t iv t f ör e n bät t re miljö och hopp a s a t t d u so m gäst också gör detta . På v å r a a v fal l sst ationer sor terar vi p la s t , a l um inium, glas, papp oc h t id n in g a r. I n st rukt io n er finns vid var je s t a t ion .

B OMM A R

Öppna bommen med de p a s s er k or t n i f ick v id i ncheckning. Vid ut f a r t öp p n a s b o m m e n au tomatiskt. Nat t et id k l 24: 00-07:0 0 är bommar n a lå s t a .

CYKLAR

Tänk p å att ta det lugnt oc h v is a hä nsyn när du cyklar på omr å d et .

G R IL L

G ril l ning får endast ske i g r illa r. Öppe n e ld på mark är ej t illå t en . G ril l k o l skall tömmas i spec iella k ä r l v id so pstationen.

HJ Ä RTS TA RTA R E

Hjär t st ar tare finns i recep t ion en .

HU S D J U R

H undar är välkomna på vå r a c am p ingar men skall vara k op p la d e och få r in te vistas i våra g emen s a mma s e r v ice ut r ymmen. Rastnin g s k er ut a n f ör c am p ingområdet, glöm in t e a t t t a med h und b a js påse.

I N C HE CKNI N G

I n che ck ning sker från kl 15: 00 p å a nko m st dagen. Vänligen k on t a k t a r e ce p t io nen i för väg om n i p la n er a r a t t a nl ända efter ordinarie öp p et t id er.

V IK T IGA TEL EF ON N UMME R

KLAGOM ÅL/S YN PUN KTER

S ERV IC EKO RT

LAT RINT Ö MN IN G

S TÄDN IN G AV S TUGA

V i p å F ir s t C am p tar g är n a e m o t di n a s yn p un k t er s å v i k an bl i än n u bättr e . Tä n k p å a t t m e dde l a r e c e pti o n e n s å f or t et t ev en tu e l l t pr o bl e m u pps tår s å a t t v i k a n å t g är da de tta.

Det f in n s möj l i g h e t att tö m m a la t r in b eh å lla r e i s e r v i c e h u s 2 . F a s t a t a n k a r k an tö m m as v i d s e par at s t a t ion in n e på s täl l pl ats o m r åde t.

LEKP LAT S ER

S tädu tr u s tn i n g f i n n s i s am tl i g a s t u g o r. D u k an äv e n k ö pa ti l l s l u ts tädn i n g , k o n tak ta r e c e pti o n e n .

S ÄKERHET

Lek oc h h a ku l på l e k pl ats e r n a m e n t ä n k p å a t t t y s tn ad s k a r åda på omr å d et mell an k l 2 4 :0 0 - 0 7 :0 0 .

B r an d/ n ö ds i tu ati o n : r ädda f ö r s t, l arm a S O S på te l e f o n 1 1 2 , s l äc k bran de n . B r an ds l äc k ar e f i n n s u tpl ac erade på f l e r a s täl l e n , s e k ar ta.

M OT ORT RAFIK

UTC HEC KN IN G

På omr å d et v i s tas m ån g a m än n i s k o r. Tä n k p å h a s t i g h e te n 2 0 k m / h .

NAT T VAKTER

U n d er v is s a p e r i o de r av år e t h ar v i n a t t v a k t er p å o m r åde t. Vår n attv är d n å s a llt id p å : 0 4 9 1 - 7 7 2 2 0 .

ORDNING

Lug n oc h or dn i n g s k al l r åda h e l a d yg n et . Tys t n ad m e l l an k l 2 4 :0 0 07: 00.

PARKERIN G

Per s on b il s k al l par k e r as på c a mp in g p la t s e n e l l e r u tan f ö r s tu g an . V id f ler a f or do n s k al l de s s a par k e r as p å a n v is a d pl ats .

SERVICEHUS

U tc h e c k n i n g s k e r s e n as t k l 1 1 :0 0. Ö n s k ar n i c h e c k a u t i n n an r e c e p ti o n en h ar ö ppn at be r v i e r k o n tak ta r e c e pti o n e n dag e n i n n an av r e s a .

WIFI

W i f i f i n n s i n o m h e l a o m r åde t. L ö s e n o r d f i n n s att k ö pa i v år r e c epti o n o c h bu ti k .

ÅLDERS GRÄN S

Fi r s t C am p är e n f am i l j e c am pi n g o ch al l a g äs te r m ås te v ar a 1 8 år f y l l da e l l e r i m ål s m an s s äl l s k ap.

Ö PPETTIDER

S e l o k al t an s l ag v i d r e c e pti o n e n , f i r s tc am p.s e e l l e r v år app. U n der h ö g s äs o n g h ar r e c e pti o n e n ö ppe t al l a dag ar 0 8 :0 0 - 2 3 :0 0 .

Ser v ic eh us en är ti l l f ö r di g s o m bo r p å c a mp in g t o m t e l l e r i e n k l ar e s tu g a. Ser v ic eh us en är ö ppn a dy g n e t r u n t.

FIRST CLUB

– c a mp ing k l u b b en i d i n m o b i l S O S Alar m 112 Polis ( ej n ö d si tuati on) 114 14 S juk v årdsrådg i vni ng 1177 Os karshamns turi stbyrå 0 491- 770 72 A s s istan s kåren 0 491- 142 00

V i d i n c h e c k n i n g f år n i pas s e r k o r t/ s e r v i c e k o r t. D e s s a k an l addas m e d pe n g ar o c h an v än das ti l l e x. tv ättm as k i n e r ( du s c h är g r ati s ) . B o r ttappat k o r t de bi te r as m e d 1 00 kr.

UP P S TÄ L L NI NG ( H u s va g n a r p a r k er a s m ed d r a g et u t å t )

Scan n a QR-k od en med di n mobi l o ch bli medle m red a n i da g, d u h ar allt att v i nna!

I M PO RTA N T TEL EPHON E NU M B E RS/ W IC H T IGE TEL EF ON N UMM E RN S O S Alar m 112 Police/P olizei (no em erg ency) + 4 6(0)77- 114 14 00 Medical advice/Gesundheitsberatung + 46(0)771- 11 77 00 Tourist Office/Reisebüro Oskarshamn + 4 6( 0 ) 4 9 1- 7 7 0 72 Towing service/schwedischer ADAC + 46(0)491- 142 00 3


M er in fo rm a fi rs tc a m p. seti on fi n n s på oc h i a pp en

ATT GÖRA

på området

Vuxen 65KR, barn 40KR

SPELA ÄVENTYRSGOLF

HOPPTORN

BADA I HAVET

n Hyr frå R K 50 / 30 min

SPELA BILJARDGOLF

HYR TRAMPBIL

BADA BASTU

Hyr för / 100KR dag

HYR KANOT

HYR CYKEL

HYR RODDBÅT

HYR SUP BRÄDA

SPELA BEACHVOLLEYBOLL

HYR SEGWAY & MINIPRO

n Hyr frå R 85K / timme

GUNNARSÖLEDEN 4

FISKA I ÖSTERSJÖN

HYR TRAMPBÅT


UTFLYKTS-

tips

Inom 15 min med bil:

Arena Oskarshamn - Äventyrsbad Båttur till Blå Jungfrun från Oskarshamn Gotlandsfärjan Döderhultar- & sjöfartsmuseet Liljeholmens stearinfabrik

Inom 30 min med bil:

Äspölaboratoriet - Upptäck underjorden med SKB Virum Älgpark Räkkryssning med M/S Solkust Ostkustleden

Inom 1 timme med bil:

Astrid Lindgrens värld Ölands djurpark Glasriket - världsklass i glas Kalmar slott Vimmerby

NÅGRA FAVORITER Missa inte att besöka några av alla utflyktstips i närheten.

Blå jungfrun

Dagsturer med m/s Solkust till nationalparken Blå jungfrun.

Golf

18-håls golfbana vid Skorpetorp.

Kulturhuset

GUN N A R SÖ

OS K AR S H A M N

Ta färjan från Oskarshamn till norra Öland eller bila över bron till södra Öland.

Gotland

Destination Gotland har dagliga färjeavgångar mellan Oskarshamn-Visby.

Astrid Lindgrens värld

Träffa Emil i Lönneberga, Pippi Långstrump och alla andra på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby, ca sju mil från Oskarshamn.

Stensjö by

Glasriket

Besväret och fnyket

Fredriksbergs herrgård

1700-talsherrgård två km från Oskarshamns centrum med rundvandring, café m.m.

Liljeholmens stearinfabrik

Ljusförsäljning, utställning och tillverkning.

Borgholm slott Borgholms kallbadhus Fyren Långe Jan Eketorps borg Nils Holgersons äventyrspark Tolvmannabacken

Öland

Här finns mycket av Oskarshamns kulturliv samlat: Döderhultarmuseet, Sjöfartsmuseet, Ögonblick i Oskarshamn, konsthall, Xperiment, arkiv och stadsbibliotek. Här har munblåst glas tillverkats sedan mitten på 1700-talet. Upplev kulturhistoria, bruksglas och konstglas i värdsklass.

Inom 2 timmar med bil:

Stensjö by förflyttar dig långt tillbaka i tiden. Njut av det gamla kulturlandskapet omkring den lilla byn med bebyggelse från 1700- och 1800-talet. Promenera på smala kullerstensgator i stadens äldsta stadsdelar och njut av de prunkande trädgårdarna och välbevarade trähusen från 1800-talet.

Långa soffan

Stanna upp ett tag och njut av utsikten från en av världens längsta träsoffor. Långa soffan uppfördes 1867 och är 72 meter lång.

M er in fo r m a ti on hi tt a r d u p å fi rs tc a m p .s e/ g un na rs o, i a p p en oc h på os ka rs ha m n. co m

Döderhultarmuseet

Axel Petersson, mer känd som Döderhultarn, levde 1868 – 1925 och var en av Sveriges främsta träskulptörer.

Sjöfartsmuseet

Ett besök på Sjöfartsmuseet ger en spännande inblick i sjöfartens utveckling i Oskarshamnstrakten.

Båt- och maskinmuseum

På Norra Kajen står det nybyggda Båt- och maskinmuseet där du får uppleva ett stycke unik var vsoch Oskarshamnshistoria.

Biologiska museet

På Biologiska museet kan du se såväl botaniska som zoologiska samlingar.

Oskarshamns grafiska museum Se det gamla handsätteriet där du kan sätta skyltar, bjudningskort, visitkort, bröllopskort m m.

Vattentornet

Byggnaden är uppförd i nationalromantisk stil 1913. Under sommaren kan du gå på guidade visningar och njuta av den storslagna utsikten.

Dövestad frälsegård och gårdsbutik

Besök gården Dövestad, åtta km väster om Oskarshamn. Här finns mycket att göra för både stora och små.

5


AKTIVITETSPROGRAM vecka 2 7 - 32

Under högsäsongen bjuder campingens showartister på fantastisk underhållning i restaurangen och på dagarna busar Blïx och hans vänner med barnen i Blïx barnklubb. Stämningen är på topp hela dagarna – följ med du också! Mer information om aktiviteterna och barnklubben finns på firstcamp.se.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

14:00 Blïx hälsar på

15:00 Blïx hälsar på

16:00 Sandslottstävling

15:00 Miljökämparna

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx bollbus

16:00 Ansiktsmålning

17:00 Tipspromenad för hela familjen

20:00 Quiz med livesång i restaurangen

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter i restaurangen

20:00 Show med svenska hits i restaurangen

20:00 Allsångskväll i restaurangen

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

15:00 Blïx Bling - Pyssel

15:00 Ansiktsmålning

16:00 Blïxsnabben

16:00 Sandslottstävling

16:00 Skattjakt med Blïx magiska skattkarta

17:00 Blïx födelsedagskalas

17:00 Blïx bollbus

19:00 Sång & dansföreställning med Blïx Astronauter i restaurangen

19:00 Filmkväll

20:00 Quiz med livesång i restaurangen

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

barnklubb Blïx landar på Jorden under sommaren för att njuta av det bästa som finns – camping! I år har Blïx även med sig sina rymdkompisar Astronauterna som busar och leker med alla barn på campingen. Barnklubben startar i Blïxhuset på campingen och där kan man pyssla, träffa kompisar och gå på spännande skattjakter, tipspromenader eller följa med bort till scenen för att dansa och sjunga som Astronauterna gör! 6

20:00 Show med de bästa låtarna från nu och då. Pop, rock, schlager och dansband – det finns något för alla!

Midsommarafton 15:00 Dans kring midsommarstången 20:00 Show i restaurangen


MAT

och

dryck...

R ES TA URANG EN PÅ GUNNARS Ö Restaurangen på campingen ser till att du som gäst kan njuta av en fika i solen eller en mysig middag med familjen. Skippa matlagningen och disken och ät istället någonting gott från restaurangens á la car te meny. Här finns en meny som passar såväl stora som små. Njut av utsikten, hemlagad mat och gott sällskap. Restaurangen har fullständiga rättigheter. Varmt välkomna!

MER INFO OCH ÖPPETTIDER PÅ FIRSTCAMP.SE/GUNNARSO OCH I APPEN!

Underhållning i restaurangen måndag – lördag klockan 20:00 vecka 27-32

SERVICEBUTIK I vår butik finner du allt du behöver för att campinglyckas! Till doften av nybakat bröd hittar du grilltillbehör, picknickattiraljer och de mest nödvändiga basvarorna. Aktuella öppettider hittar du på firstcamp.se samt i appen. Välkommen in!

K A FFE & B U LL E

30:-

7


BOENDE

stuga

Dusch

Frys

Kamin/öppen spis

Toalett

Spis

Air condition

Kök/trinettkök

Mikrovågsugn

Husdjurstillåten

Kaffebryggare

Ugn

Vatten

Kyl

Diskmaskin

Rullstolsramp

El

TV

Täcken och kuddar finns till samtliga bäddar. Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte alltid med det faktiska utseendet.

GUNNARSÖSTUGAN Fullt utrustat kök med kyl, fr ys, ugn, spis, diskmaskin, mikro och kaffebr yggare. Stugan har toalett med dusch samt möblerad altan. I stugan finns ett sovrum med två enkelsängar och en bäddsoffa i allrummet. Stuga 70 och 72 är rullstolsanpassade. Boyta: 43 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 2+2

BLÅ JUNGFRUSTUGAN Sovrum med två våningssängar och i allrummet finns en bäddsoffa för t v å p e r s o n e r, t v o c h m a t p l a t s f ö r f y r a p e r s o n e r. I a l l r u m m e t s k ö k f i n n s k y l , fr ys, spis, ugn och mikro. Stugan har toalett med dusch samt altan m e d u t e m ö b l e r. Boyta: 30 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 4+2

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

8


ÖSTERSJÖSTUGAN Stugan har ett kombinerat allrum och kök med matplats för fyra, tv samt en bäddsoffa för två. Köket är fullt utrustat med diskmaskin, kyl, fr ys, spis, ugn samt mikro. I sovrummet finns två v å n i n g s s ä n g a r. B a d r u m m e d d u s c h o c h toalett. Stuga 55 är rullstolsanpassade och har ej diskmaskin. Boyta: 25 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 4+2 Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

TA L L S T U G A N I stugan finns ett kombinerat allrum och kök med matplats för fyra, tv samt en bäddsoffa. Köket är utrustat med kyl, fr ys, spis, ugn och mikro. Stugans sovrum h a r t v å e n k e l s ä n g a r. B a d r u m m e t h a r toalett och dusch. S t u g a n h a r a l t a n m e d u t e m ö b l e r. Boyta: 25 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 2+2

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

KLIPPSTUGAN I stugan finns ett allrum med bäddsoffa, t v o c h m a t p l a t s f ö r f y r a p e r s o n e r. D e t finns en våningssäng i sovrummet. Köket har kyl, fr ys, spis, ugn och mikro. En effektiv eko-mulltoa finns i en separat tillbyggnad på stugan och dusch finns i s e r v i c e h u s e n . Va t t e n ä r f r a m d r a g e t t i l l stugan via en kran på utsidan. Stugans altan med utemöbler har utsikt över Östersjön. Boyta: 24 kvm | Rum: 2 | Bäddar: 2+2 Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.

Här hittar du allt till ditt sportfiske! Öppet: Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14 | Hamngatan 8C | Tel: 0491-16250 | www.hobbyofiske.se 9


BOENDE

camping

CAMPINGTOMTER

TÄ LT P L AT S E R

S TÄ L L P L AT S E R

Gunnarsö erbjuder tomter från 40-120 kvm med eller utan el. To m t e r n a l i g g e r u t s p r i d d a p å området, vissa med havsutsikt och andra belägna närmre c a m p i n g e n s f a c i l i t e t e r.

Att campa med tält är enkelt och roligt. På Gunnarsö finns ett tältområde i naturskön terräng. Förboka eller kom på drop-in.

På Gunnarsö finns 48 ställplatser för dig med husbil. Dessa ligger vid infarten till campingen med eget ser vicehus, el samt latrinplats.

SNOOZA HEMRESAN Bli en del av säsongsfamiljen och fånga varje sommardag och kortspelskväll på campingen. Säkra din lats! säsongsp

Mer information om säsongsplatser och intresselista hittar du på firstcamp.se

Upptäck underjorden! Följ med 500 meter ner i Äspölaboratoriet! Här bedrivs världsledande forskning till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Guidade turer ges under sommaren och utvalda helger övriga året. Bokning Oskarshamns Turistinformation tel 0491-770 72 eller www.skb.se. Kostnadsfri busstransport erbjuds.

10

SKB Upptäck underjorden Novembe-18 186x65.indd 1

2018-11-05 16:28:52


DIN SEMESTER = ETT BRA VAL FÖR MILJÖN När du väljer att boka ett boende hos First Camp så gör du också ett hållbart val. Vi följer Green Keys strikta miljökrav utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet. Här ser du exempel på våra miljöinsatser och tips på vad du som gäst kan göra för att bidra. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och Green Key på firstcamp.se.

Vi jobbar med att minimera mängden avfall och att återvinna så mycket som möjligt.

Vi köper grön el från förnybara källor och arbetar för att minimera energiförbrukningen.

Vi minimerar vattenförbrukningen, exempelvis genom snålspolande kranar.

Vi använder miljömärkta rengöringsprodukter som är skonsamma mot både dig och miljön.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA MILJÖN • • • • • •

Släck lampor och dra laddare ur eluttag Minska användandet av engångsartiklar i plast Ta kortare duschar och stäng av vattnet vid schamponering Drick kran-/färskvatten istället för flaskvatten Källsortera i återvinningskärlen på campingen Använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten

Komplett vård för alla smådjur SMÅDJURSKLINIKEN ÄR en modern klinik där det finns alla förutsättningar för att utföra grundliga undersökningar och behandlingar av smådjur. Oavsett om det handlar om friskvård, tandvård eller sjukvård.

Ring 0491-170 88 för tidsbokning

och rådgivning

BESÖKSADRESS Arkitektvägen 20, Oskarshamn (Kristinebergs Centrum) • TELEFON 0491-170 88 • E-POST info@vetstn.se • HEMSIDA www.vetstn.se

11


Följ oss!  firstcampsverige  firstcamp #campinglycka

Sveriges största kundklubb för campare! Ladda ner appen idag och bli medlem i First Club för att gratis få poäng på alla dina bokningar samt exklusiva erbjudanden och rabatter. Du hittar dessutom allt du behöver veta om våra campingar, vad som händer i närheten och vilka sevärdheter som finns i området. Scanna QR-koden och läs mer om fördelarna som klubbmedlem!

Ladda ner First Camps app gratis

12 12


SMART-

stay

BÄT T RE BOEN DE FÖR N YTÄN KAN DE FÖRETAG Smart Stay är First Camps koncept för prisvärt kort- och långtidsboende riktat till företag och organisationer. Genom Smart Stay erbjuds företagsgästen ett praktiskt, trivsamt och bekvämt stugboende som ofta ger lägre boendekostnader och en rad fördelar som vanligt hotellboende sällan kan erbjuda. Med denna typ av stugboende kan du sköta ditt hushåll själv och bo som hemma. De året runt-öppna campingarna ligger ofta med direkt åtkomst till motionsspår eller fina naturområden och bilen parkerar man precis intill sitt boende. Att Smart Stay snabbt har blivit en succé bland företag som söker alternativ till traditionellt hotellboende är därför inte så konstigt. Citynära företagsboende med nära 400 stugor i hela Sverige. Läs mer på smartstay.se

Boendekvalitet och valfrihet till ett vettigt pris. Det är Smart Stay.

Boendet för dig - året om Golfresor, sensommaräventyr, träningsläger och skidsemestrar. Hitta ditt boende från Luleå i norr till Malmö i söder! Mer information om öppettider och boendetyper finns på firstcamp.se och i appen.

13


29 destinationer väntar på dig Tillsammans med norska Topcamp och tyska Regenbogen erbjuder vi våra gemensamma gäster 29 härliga destinationer i fyra länder. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att uppleva mer av Europa på campingsemestern.

ästa Hitta din n n på destinatio se firstcamp.

14


Tio härliga semesterdestinationer hos Regenbogen, vid kanten av Östersjön såväl som i Tysklands inland. Koppla av i vackra spamiljöer, njut av god mat och dryck, upptäck naturen eller spendera dagarna på stranden.

Boka på regenbog en.ag eller ring 020-22 9 9 22

Boltenhagen

Göhren

Prerow

Fyra natursköna campingar hos Topcamp, med förtrollande vyer och upplevelser i Norge. Upptäck äventyr och aktiviteter för hela familjen i vackra naturmiljöer eller citycampa med utsikt över Oslofjorden. Njut av va ck Norge. Bo ra ka på topcamp.n o

Hallingdal Feriepark

Ekeberg Camping

Road trip i norra Europa

Bogstad Camping

Mjøsa ferie og fritidssenter

Tour Camping Ticket dre in

m er, betala

Upplev m i – 1 juni

1 januar

ber 2019

decem usti – 31

& 15 aug

Nu även i Norge!

Upptäck 29 destinationer i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland för endast 160kr/natt*. Vår Camping Tour Ticket finns att köpa på alla First Camps anläggningar. Mer information om villkor finns att läsa på firstcamp.se. *Camping Tour Ticket innehåller 10 nätter för 1600kr.

16na0tt!:-

RGE

EN I NO

9: NU ÄV NYHET 201

/

15


73 54 53

74

75

70

71

66

67

52

72 68

69

58

51 57

50 49 48

55

47

59

61

64 29

65 28

41

27

44

45

40

43

39

38

36

34

62

42

46

35

63

60

56

25

32 37

33

31

30

24 23

Konferens

26

3

120

3

20 2

121

Dansbana

124 125

5

122 123

4

6

7 8

13

10

19

1

14

Paintball 18

Cyk elb ana 1

SERVICEHUS

2

SERVICEHUS 218 217 216 215

SERVICEHUS

WC

4

17

219 220 221 222 223 224

1 210 209 208

WC

Badparkering

Cykelpa

225 226 227 228

238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 214 213 212 21

SERVICEHUS

Avstånd till havet: 0 m

15

16

WC

3

12

11

9

207 206 205

201 202 203 204

4


CAMPING:

BADPLATS

KÖK

ÄVENTYRSGOLF

MICRO

CAMPINGPLATS MED EL HUSBILSOMRÅDE

TÄLTPLATSER

TVÄTTMASKIN

PARKERING

TORKTUMLARE

MILJÖSTATION

DISK

GUNNARSÖSTUGAN

MOTORIKBANA

VOLLEYBOLLPLAN

BlÅ JUNGFRUSTUGAN

GRILLPLATSER

FOTBOLLSPLAN

WC TOALETT

STUGOR:

TALLSTUGAN

GUNNARSÖLEDEN

ÖSTERSJÖSTUGAN

DUSCH

BASKETKORG

LATRINTÖMNING

CYKELBANA

KLIPPSTUGAN

SKÖTRUM

BARNBAD ”GRYTAN”

LILLSTUGAN

FÖRSTA HJÄLPEN

VATTENPOST/GRÅVATTEN

TV

BRANDSLÄCKARE

N

V Ö

Klippbad Badstege

115 114

Restaurang

Hopptorn

112 103

Badstege

79

73 75

72

76

71

77

70

Butik

arkering

i

Reception & Butik

89

78

74

102

69

68

67

64 58

56 57

1 2

3

90

91 88

80 81 66 65 6 3 62 61 59 60 55 54 53

43 42 41

113 111 110

104

101

92

98 96

95

86

1

106

99

94

87

109

105

100

93

85

108 107

97

84

83

2 52

S

82 51

47 50

48 46

Klippbad

49

45

44

Trampolin

40 39

4

5

38

Badstege 37

36 13

35

14 12

6

34

7

32

31 15

11

30 16

Badstege

27 29

17

10 8

33

9

28 18

19

20

26 25 24 21

22

23


GOOD to know A C T I VI TIE S

See our activity programme at en.firstcamp.se/gunnarso, in our app or in our reception.

A G E LI M I T

A t First Ca m p we are happy to hear you r p oint s of vie w, so that we can be even b e t t e r. R e m e m ber to noti fy the recepti on d e sk a s soon as possi bl e i f a probl em a rise s so we may recti fy thi s.

Fi r s t Camp is a fa m il y c a m p sit e a nd a ll g ue s ts m us t b e 1 8 y e a r s o f ag e or old e r, or be ac c omp a n ie d b y a g u a r d ia n.

DEFIBRILLAT O R S

B A R B E CU E S

EMPTYING LAT R IN ES

B ar be c ue e q u ip m e nt m u s t b e use d . Open f i r es o n t he g r o u nd a re not a llowe d . B ar be c ue c o a l s m u s t b e e m pt ie d int o sp ec i al c o n t a ine r s n e a r t he w a st e st a t ion.

BARRIERS

Open th e b a r r ie r s w it h t h e a cce ss ca rd s y o u r ec ei v e d a t c he c k- in. A t t he e xit , t he bar r i er s o p e ns a u t o m a t ic a l l y. The b a rrie rs ar e l o c k e d a t n ig ht f r o m 2 4 : 00 t o 07: 00.

BIKES

E n j oy y o urs e l f, b u t b e s u r e t o show c o n s i de r at io n f o r o t h e r s w he n cycling .

C H E C K I NG I N

Ch e c k - i n is fr o m 1 5 : 0 0 o n t he d a y of ar r i v al . I f y o u p l a n t o a r r ive a ft e r our r e gul ar o p e n in g ho u r s , p l e a s e cont a ct t he r e c epti on in a d va nc e .

C H E C K I NG OU T

Ch e c k i n g o u t is b y 1 1 : 0 0 at t he la t e st . I f y o u w i s h t o c h e c k o u t b e f o re t he r e c epti on ha s o p e ne d , p l e a s e cont a ct t he r e c epti on t h e d a y b e fo r e y o u r d e p a r t ure .

C LE A NI N G OF THE C OTTAGE

Cl ean i n g e q u ip m e nt is a va ila b le in a ll c o ttag es . Yo u c a n a l s o p a y for t he fina l c l e an i n g, c o nt a c t t he r e c e p t ion.

FO O D and

DR I N K. . .

THE RESTAURANT AT GUNNARSÖ

The restaurant on the camp site ensures that you, as our guest, can enjoy a coffee in the sunshine or a cozy lunch with your family. Why not take a break from the barbecue evenings and have something from the restaurant’s à la carte menu? There is something on the menu here for children as well as adults. Enjoy the view, homemade food and good company. The restaurant is fully licensed. A warm welcome!

MO RE I NF O A N D OP EN I N G HOU R S AT EN.FIRSTCAMP.SE/GUNNARSO AN D I N T HE A P P! 18

CO MPLAIN T S / PO IN T S O F V IEW

Defibrillators are available at the reception.

L a t rine cont a in ers can be empti ed i n S e r vice House 2 . Fi xed tank s can be e m p t ie d a t a separate stati on i n the a sse m b ly a re a .

NIGH T- TIM E S EC U R IT Y

We ha ve nig ht-ti me secu ri ty du ri ng cer tai n p e riod s of t he year. Ou r ni ght-ti me secu ri ty st a f f ca n a t a ll ti me be reached on: +46 (0)491-77 2 2 0 .

O PENING H O U R S

See notice in the reception, at en.firstcamp.se/ gunnarso or in our app. The reception is open every day 08:00-23:00 during peak season.

O RDER

Pe a ce a nd order mu st be k ept throu ghou t t he d a y. The hou rs of si l ence are between 24: 00 a nd 07:0 0 .

PARKING

Cars must be parked on the camp site or outside the cottage. If you have more than one car, these must be parked in the car park indicated.

PETS

D og s a re we lc ome at ou r campsi tes bu t m ust b e on a leash and mu st not be i n ou r com m on se r vice spaces. Tak e you r dog for a wa lk out sid e the campi ng area and do not forg e t t o bri ng dog waste bags.

SERVICE SHOP You will find everything you need in our store for successful camping! Along with the aroma of freshly baked bread you will find barbecue accessories, picnic items and the most essential basic products. Opening hours can be found at en.firstcamp.se and in the app. Welcome!

COFFEE & BUN

SEK 30

PLAY G R O U N D S

P l ay and have fu n on the pl aygrou nd s b u t remember that si l ence mu st be mai nta in ed on the grou nds between 2 4 :0 0 and 07: 00.

S EC U R IT Y

Fi re/emergency: gi ve fi rst ai d, then ca ll f o r assi stance on 1 1 2 , pu t ou t fi res. Fi re exti ngu i shers are provi ded i n sev era l l ocati ons, see map.

S ERV IC E C A R D

You wi l l be gi ven a pass card/ser vi c e ca rd when check i ng i n. T hese can be charged wi th money and u sed for i .e. washi ng machi nes (showers are free). Lost car d s a re charged at SE K 1 0 0 .

S ERV IC E HO U S E

T he Ser vi ce Hou se i s for gu ests l i vi ng o n the camp si te or i n an i ndi vi du al cotta ge. T he Ser vi ce Hou se i s open 2 4 hou rs a d a y.

WA S T E

At Fi rst Camp we l i k e to do ou r bi t to i mprove the envi ronment and hope th a t o u r gu ests wi l l do so too. At ou r waste and recycl i ng stati ons we sor t pl asti cs , al u mi ni u m, gl ass, paper and newspa p ers . Instru cti ons are provi ded at each stat io n .

V EHIC U LA R T R A F F IC

T here are a l ot of peopl e stayi ng on t h e camp si te, pl ease obser ve the speed limit of 2 0 k m/h.

WIF I

Wi fi i s provi ded throu ghou t the grou n d s . A password can be pu rchased at the recepti on and i n the shop.

ACTIVITY PROGRAM WEEK 27-32 During the peak season, the campsite’s show artists offer entertainment in the restaurant, and during the day, Blïx and his friends play with the children in Blïx’s kids club. More information about the activities and the kids club can be found at en.firstcamp.se


THINGS TO DO ADVENTURE GOLF A popular activity for families with children as well for groups of friends.

PEDAL CARS Discover the entire camping ground with a pedal car.

BILLIARD GOLF Challenge your friends and family to a game of billiard golf.

BIKES On a bike you can quickly get to tranquil spots on and outside the camp site.

CANOES Get closer to nature and see the camp site area from the water. On a canoe, you can discover beautiful bays and narrow inlets.

EXCURSION

tips

FISHING Fishing for beginners as well as more experienced anglers. There is everything from sea trout, pike and whitefish here for you to get your hooks into. BOAT Take a boat out and discover the beautiful nature outside the camp site.

SEGWAY & MINIPRO Rent a Segway or miniPRO, ride around the camp site and discover the beautiful surroundings.

SAUNA In the service building there is a sauna you can rent during the evenings.

PADDLE BOATS Rent a paddle boat and enjoy the freedom of the water.

BATHING Gunnarsö offers no end of wonderful bathing - from cliffs to sandy beaches.

at the campsite

SOME FAVOURITES

Liljeholmens stearinfabrik

Do not forget to visit some of the suggested destinations nearby.

Öland

Blå jungfrun

Daily trips with M/S Solkust to the Blå Jungfrun National Park.

Golf

18-hole golf course at Skorpetorp.

Kulturhuset (House of Culture)

There is a lot assembled here of the cultural life of Oskarshamn: Döderhultarmuseet (Döderhultar museum), Sjöfartsmuseet (Sea voyage museum, Ögonblick i Oskarshamn (A moment in Oskarshamn), konsthall (art hall), Xperiment, archives and the city librar y. GUN N A R SÖ

OS K AR S H A M N

Glasriket (Kingdom of Crystal)

Mouth-blown glass has been manufactured here since the middle of the 1700s. Experience the cultural histor y of world-class practical and artistic glass.

Fredriksbergs herrgård

SUP BOARDS Try paddling along the coast outside the camping area. WALKING TRAILS Go for an amazing stroll along the Gunnarsöleden or on the beach promenade all the way to the harbour. JUMP TOWER Kids as well as grown-ups can have fun jumping here on the jump tower, with levels at 1,3,5 and 10 metres. BEACH VOLLEYBALL Why not challenge your family or friends to a game of beach volleyball?

Production, displays and sale of candles. Take the boat across to north Öland from Oskarshamn or drive over the bridge to southern Öland.

Gotland

Destination Gotland has daily departures between Oskarshamn and Visby.

Astrid Lindgren's World

Meet Emil in Lönneberga, Pippi Longstockings and all the rest at Astrid Lindgren's World in Vimmerby, around 70 km from Oskarshamn.

Stensjö by

Stensjö By takes you far back in time. Enjoy the ancient cultural landscape around the town, which has remained unchanged since the 1700s and 1800s.

Besväret and fnyket

Walk the narrow cobblestone streets in the oldest parts of the city and enjoy the gorgeous gardens and wellpreser ved wooden houses from the 1800s.

A 1700s manor house two km from Oskarshamn town centre, with walks, a café, and more.

M or e in fo r m a ti on ca n b e fo un d at en .f ir st ca m p .s e/ g un na rs o, in th e a p p a nd a t os ka rs ha m n. co m

Långa soffan

Stop for a while and enjoy the views from the world's oldest and longest wooden bench. The "Long Sofa" was erected in 1867 and is 72 metres long.

Döderhultarmuseet

Axel Petersson, better known as Döderhultarn, lived from 1868 to 1925 and was one of the foremost sculptors in Sweden.

Maritime Museum

A visit to the Maritime Museum provides an exciting glimpse into maritime development in the Oskarshamn region.

Boat and Machinery Museum

At Norra Kajen is the newly built Boat and Machiner y Museum, where you can experience a piece of the unique histor y of the shipyard and Oskarshamn.

Biological Museum

The museum features botanical as well as zoological collections.

Oskarshamn Graphic Museum

See the old manual composition room, where you can design signs, invitation cards, visiting cards, wedding cards, etc.

Vattentornet (The Water Tower)

The building was erected in 1913 in the national romantic style. During the summer there are guided viewings and you can enjoy the magnificent views.

Dövestad and Shop

Visit Dövestad Frälsegård, 8 km west of Oskarshamn. There's a lot here for children and adults to do.

19


WISSENswertes ABFALL

Bei First Camp setzen wir uns aktiv für eine bessere Umwelt ein und hoffen, dass Sie dies auch als Gast tun. An unseren Müllstation wird getrennt nach Kunststoffen, Aluminium, Glas, Pappe und Zeitungspapier sortiert. An jeder Station hängt eine Anleitung.

AKTIVITÄTEN

Schauen Sie in unser Aktivitätenprogramm unter firstcamp.de/gunnarso, in unserer App oder fragen Sie an der Rezeption.

ALTERSGRENZE

First Camp ist ein Familiencampingplatz. Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt oder in Begleitung Erwachsener sein.

AUSCHECKEN

Das Auschecken erfolgt spätestens um 11:00 Uhr. Möchten Sie auschecken bevor die Rezeption besetzt ist, bitten wir Sie dieses der Rezeption am Tag zuvor mitzuteilen.

BESCHWERDEN/ANREGUNGEN

Wir nehmen gerne Ihre Anregungen entgegen, damit wir bei First Camp uns stetig verbessern können. Bitte informieren Sie bei eventuellen Problemen direkt die Rezeption, damit wir diese schnell beheben können.

DEFIBRILLATOR

An der Rezeption gibt es einen Defibrillator.

EINCHECKEN

Einecken ist am Anreisetag ab 15:00 möglich. Falls Sie erst nach Schließung ankommen, kontaktieren Sie bitte im Voraus die Rezeption.

ENTSORGUNGSSTATION

Fäkalientanks können im Sanitätsgebäude 2 entleert werden. Für feste Tanks steht auf dem Stellplatzgelände eine separate Station zur Verfügung.

ESSEN und

Tr i nken . . .

D A S R E S TA U R A N T I N G U N N A R S Ö

Im campingplatzeigenen Restaurant können Sie entspannt in der Sonne Kaf fee trinken oder gemütlich mit Ihrer Familie zu Abend essen. Grillabende sind umso schöner, wenn Sie sich ab und an eine kleine Abwechslung gönnen: Unser Restaurant er war tet Sie gerne! Ob Groß oder Klein – auf der Speisekar te ist garantier t etwas für jeden Geschmack dabei. Genießen Sie die Aussicht, mit Liebe zubereitetes Essen und nette Gesellschaft. Das Restaurant ver fügt über eine vollständige Schankkonzession. Herzlich willkommen!

WEITERE INFOS UND ÖFFNUNGSZEITEN UNTER FIRSTCAMP.DE/GUNNARSO UND IN DER APP! 20

FAHRRÄDER

Bitte seien Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll, wenn Sie auf dem Campinggelände Rad fahren.

GRILLEN

Gegrillt werden darf nur in einem Grill. Offenes Feuer auf dem Boden ist verboten. Grillkohle darf nur in dafür vorgesehen Behältern an der Müllstation entsorgt werden.

HAUSTIERE

Hunde sind auf unseren Campingplätzen grundsätzlich willkommen, sofern sie an der Leine gehalten werden. In unseren gemeinsamen Serviceräumen sind Hunde nicht zugelassen. Das Ausführen von Hunden findet außerhalb des Campinggeländes statt. Bitte den Kotbeutel nicht vergessen.

NACHTWÄCHTER

In bestimmten Zeiträumen eines Jahres gibt es Nachtwächter auf dem Gelände. Unsere Nachtwache erreichen Sie stets unter der Telefonnummer +46 (0)491-77 220.

ORDNUNG

Ruhe und Ordnung soll Tag und Nacht herrschen. Nachtruhe ist zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr.

PARKEN

PKWs parken auf dem Campingplats oder bei der Hütte. Gibt es mehrere Fahrzeuge müssen diese auf den ausgewiesenen Flächen parken.

REINIGUNG DER HÜTTE

Sämtliche Hütten sind mit Reinigungszubehör ausgestattet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, für die Schlussreinigung zu zahlen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Rezeption.

SERVICEHAUS

Das Servicehaus ist offen für Gäste, die campen oder in einer einfachen Hütte übernachten. Das Servicehaus ist rund um die Uhr geöffnet.

CAMPING-SHOP In unserem Camping-Shop gibt es alles, was Sie für Ihr Campingglück benötigen. Bei Duft von frisch gebackenem Brot finden Sie hier Grillzubehör, Picknickutensilien und alle nötigen Grundnahrungsmittel und Gebrauchsartikel. Die Öffnungszeiten finden Sie unter firstcamp.de und in der App. Herzlich willkommen!

KAFFEE & ZIMTSCHNECKE

30 SEK

SCHLAGBAUM

Öffnen Sie die Schranke mit der Passierkarte, die Sie beim Einchecken erhalten haben. Beim Verlassen des Geländes öffnet sich die Schranke automatisch. Während der Nachtzeit von 24:00-07:00 Uhr sind die Schranken geschlossen.

SERVICEKARTE

Beim Check-in erhalten Sie eine Passier-/ Servicekarte. Diese kann mit Geld aufgeladen werden und z. B. für die Waschmaschinen verwendet werden (Duschen ist kostenlos). Bei Verlust der Karte berechnen wir 100 SEK.

SICHERHEIT

In Brand- und Notsituationen zuerst retten, danach die Notrufnummer 112 wählen und anschließend den Brand löschen. Feuerlöscher befinden sich an verschiedenen Stellen, siehe Karte.

SPIELPLÄTZE

Für Spiel und Spaß haben wir Spielplätze. Denken Sie aber bitte daran, zwischen 24:00 Uhr und 07:00 Uhr Nachtruhe zu halten.

VERKEHR

Auf dem Gelände halten sich viele Menschen auf. Überschreiten Sie daher bei Fahrten nicht 20 km/h.

WIFI

WiFi gibt es im gesamten Gebiet. Den Zugang kaufen Sie an der Rezeption oder im Camping-Shop.

ÖFFNUNGSZEITEN

Schauen Sie bitte auf den lokalen Aushang an der Rezeption, auf die Webseite firstcamp.de/ gunnarso oder in unsere App. In der Hochsaison ist die Rezeption täglich von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet.

FREIZEITPROGRAMM Woche 27-32 Während der Hochsaison laden die Showartisten des Campingplatzes im Restaurant zu Unterhaltung ein und tagsüber spielen Blïx und seine Freunde mit den Kindern im Blïx Kinderclub. Weitere Informationen über die Freizeitaktivitäten und den Kinderclub gibt es unter firstcamp.de


UNTERNEHMUNGEN ABENTEUERGOLF Eine beliebte Aktivität für Kinderfamilien und Freundescliquen. BILLIARDGOLF Fordern Sie Ihre Familie im billiardgolf heraus - eine tolle Aktivität für Groß und Klein. KANU Erleben Sie Natur pur und entdecken Sie das Campingplatzgelände vom Wasser aus. Erleben Sie unsere schönen Buchten und schmalen Sunde. SUP BOARD Testen Sie Stand-Up Paddling an der Küste beim Campingplatz.

AUSFLUGS-

tipps

SAUNA Im kleinen Sanitärgebäude auf dem Hüttengelände befindet sich eine Sauna, in der Sie den Abend entspannt ausklingen lassen können. TRETAUTO Erforschen Sie das gesamte Campinggelände mit einem Tretauto/Go-Kart. Besonders beliebt unter Kindern.

SEGWAY & MINIPRO Mieten Sie einen Segway oder MiniPRO und entdecken Sie damit Campinggelände und schöne Umgebung.

BOOT Unternehmen Sie eine Bootsfahrt und entdecken Sie die Umgebung des Campingplatzes.

BATHING In Gunnarsö gibt es eine Fülle von Bademöglichkeiten - von Klippen bis hin zu Sandstränden.

ANGELN Angeln für jedes Können - von Anfängern bis zu erfahrenen Sportanglern. Freuen Sie sich auf Forelle, Hecht oder Lavaret.

TRETBOOT Mieten Sie ein Tretboot und genießen Sie die Freiheit auf dem Wasser.

BEACHVOLLEYBALL Warum nicht Freunde oder die Familie an einem sonnigen Tag zum Beachvolleyball herausfordern?

SPRUNGTURM 1, 3, 5 oder schwindelnde 10 Meter. Ein Sprungturm lädt zu Spiel & Spaß für Groß und Klein ein.

FAHRRÄDER Mit dem Fahrrad kommen Sie schnell zu spannenden Ausflugszielen außerhalb des Campingplatzes.

BELIEBTE AUSFLUGSZIELE Versäumen Sie nicht den Besuch einiger der zahlreichen Ausflugsziele in der Umgebung.

Tagestouren mit dem Ausflugsboot M/S Solkust in den Nationalpark Blå jungfrun.

Golf

18-Löcher-Golfplatz bei Skorpetorp.

Kulturhuset

OS K AR S H A M N

Im Kulturhuset (dt.: „Kulturhaus“) befinden sich, gesammelt an einem Ort, viele kulturelle Angebote von Oskarshamn: das Kunstmuseum „Döderhultarmuseet“, Schiffahrtsmuseum „Sjöfartsmuseet“, die Fotoausstellung „Ögonblick i Oskarshamn“ (dt.: „Augenblick in Oskarshamn“), eine Kunsthalle, die interaktive Ausstellung „Xperiment“, das Archiv und die Stadtbibliothek.

Glasriket

Im sogenannten „Glasreich“, einer Region in Småland, wird seit Mitte des 18. Jahrhundert mundgeblasenes Glas hergestellt. Erleben Sie Kulturgeschichte und Gebrauchs- und Kunstgläser von Weltklasse.

Sjöfartsmuseet

Gutshaus Fredriksberg

Ein Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert, zwei Kilometer vom Zentrum von Oskarshamn entfernt mit Führungen, Café usw.

Liljeholmens Kerzenfabrik

Blå jungfrun

GUN N A R SÖ

auf dem Gelände

Ein spannender Einblick in die Entwicklung der Seefahrt in und um Oskarshamn.

Kerzenverkauf, Ausstellung und Herstellung.

Öland

Nehmen Sie die Fähre von Oskarshamn nach Nordöland oder fahren Sie über die Brücke in den südlichen Teil von Öland.

Gotland

Destination Gotland hat tägliche Fähr verbindungen zwischen Oskarshamn-Visby.

Astrid Lindgrens Welt

Treffen Sie Michel aus Lönneberga, Pippi Langstrumpf und die anderen Figuren in Astrid Lindgrens Welt in Vimmerby, etwa sieben Meilen von Oskarshamn.

Stensjö by

Ein Besuch im Dorf Stensjö by ist eine Reise in eine ferne Vergangenheit. Genießen Sie die alte Kulturlandschaft rund um das unveränderte Dort mit Bebauung aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Biologiska museet

Das Museum zeigt sowohl botanische, als auch zoologische Sammlungen.

N ä he re In fo r m a ti on en fi nd en Si e a uf fi rs tc a m p .d e/ g un na rs o, in d er A p p , so w ie a uf os ka rs ha m n. co m

WANDERWEG Für wunderschöne Spaziergänge bietet sich der Wanderweg Gunnarsöleden oder die Strandpromenade zum Hafen an.

Besväret und Fnyket

Gehen Sie auf den engen Kopfsteinpflasterstraßen in den ältesten Teilen der Stadt spazieren und bewundern Sie die prunkvollen Gärten und gut erhaltenen Baumhäuser aus dem 19. Jahrhundert.

Långa soffan

Machen Sie eine Pause und genießen Sie die Aussicht von der längsten Holzbank der Welt. Das "Lange Sofa" wurde 1867 gebaut und ist 72 Meter lang.

Döderhultarmuseet

Axel Petersson, besser bekannt als „Dödarhultarn“ (dt.: „der aus Dödarhult Stammende“), lebte von 1868 – 1925 und war einer von Schwedens bedeutendsten Holzschnitzern.

Boots- und Maschinenmuseum Auf dem Norra Kajen steht das neugebaute Boots- und Maschinenmuseum. Erleben Sie ein einmaliges Stück Werftgeschichte und auch ein Stück der Geschichte von Oskarshamn.

Oskarshamns grafisches Museum

Besuchen Sie die alte Handsetzerei, wo Sie u.a. Schilder, Einladungen, Visitenkarten und Hochzeitskarten setzen können.

Wasserturm

Er wurde 1913 im nationalromantischen Stil erbaut. Im Sommer können Sie an Führungen teilnehmen und die großartige Aussicht genießen.

Hof Dövestad mit Hofladen

Besuchen Sie den Hof Dövestad, acht Kilometer westlich von Oskarshamn. Hier gibt es für Groß und Klein viel zu erleben.

21


239:-

79:-

www.primewine.se

219:-

SOMEZIN CHARDONNAY 13%, art.nr: 6355, 3000 ml SOMEZIN ZINFANDEL 14%, art.nr: 2145, 3000 ml

SOMEZIN ZINFANDEL Flaska 14%, art.nr: 76419, 750ml Beställ vinet på ditt närmaste Systembolag eller på Systembolaget.se

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.


Sommarens Arenaväder

BAD & GYM

Måndag - Söndag Lufttemperatur 30 C Vattentemperatur 28-30 C Nederbörd 0 mm

Döderhultsvägen 5 Tel. 0491-882 10

Döderhultsvägen 5 Tel. 0491-882 10

www.oskarshamn.se/arena

www.oskarshamn.se/arena

Vet du vad du ska hitta på i morgon? >>

Kolla in oskarshamn.com, besök oss eller slå en signal. Oskarshamns turistinformation, Biogränd 7 (Flanaden), Tel 0491-770 72

Västervik

Astrid Lindgrens Värld

Färja

d

n otla

till G

Blåkulla

n Oskarsham

Färja till Öland

Öland Glasriket

Kalmar

St ra te gi sk t besö ksm ål

Godbitar i centrum

DET FINNS mycket att smaka på i Oskarshamn. Exempelvis praliner och exklusiva bakverk från världens bästa konditor Anders Oskarsson. Över tid har oskarshamnskonditorn rakat hem en rad meriterande utmärkelser, både internationellt och nationellt. Med andra ord är centralt belägna Nilssons Konditori inget annat än en mycket bra turistattraktion.

UPPLEV OSKARSHAMN med allt vad det innebär. Samtidigt är ostkuststaden strategiskt belägen med tanke på allt vad östra Småland har erbjuda. Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Kalmar slott samt Ölands Djurpark och öns magnifika stränder ligger bara en timme bort. Och Gotlandsfärjan avgår ett par stenkast från centrum. Extra spänning ger ett besök på Blåkulla, den legendomspunna nationalparken.

www.oskarshamn.com

Här hittar du allt om boende, mat och vad som finns att göra i Oskarshamn.

Bo

Äta

Göra

Evenemang

Paket

Inspiration


På Maskincentrum i Bockara har vi många modeller av begagnade och nya husbilar att välja på. Vi har en fullserviceanläggning där vi utför all service av alla fordon.

ÖPPETTIDER Måndag-fredag 8-20 Lördag-söndag 9-19

Varmt välkommen till oss!

Stengatan 58 57258 Oskarshamn

Försäljning Växjö: Rådjursvägen 4, Tel. 072- 525 22 10 Försäljning och verkstad Bockara: Stora Vägen 62C 0491-522 10 • maskincentrum-bockara.se

BLEK INGE

Ha en mysig sommardag!

KARLSKRONA

Vad är bollspelsgolf?

13 banor. En vinnare. Bollspel på riktigt.

Väck busungen i dig!


MASTERWASH

Oskarshamn

Tvätta bilen själv - ett rent nöje! Snabbt • effektivt • billigt Tvätten som är öppen när du vill tvätta bilen Årets alla dagar – Dygnet runt Dessutom plats för större fordon så som skåpbilar, husbilar, husvagn m.m.

Åsavägen 1, Oskarshamn Tel: 0768 - 582 000

DINA NÄRMASTE AUTOMATSTATIONER:

Qstar Oskarshamn Handelsgatan 1 • 95okt, Diesel, E85

Qstar Fårbo

Ficksjövägen 12 • 95okt, Diesel, E85, AdBlue Se alla våra stationer på: qstar.se/stationer

Oskarshamn Åsavägen 45

ÖLANDSFÄRJAN M/S Solsund

Oskarshamn - Byxelkrok För bokning och turlista se www.olandsfarjan.se

MASTERWASH


musikevenemang P A R A P LY P R O D U K T I O N P R E S E N T E R A R

5 + 6 JULI

Tomas Andersson Wij Mauro Scocco 5/7 ÖSTERLEN 6/7 KALMAR

11–13 JULI

Hasslö 20 år HASSLÖFESTIVALEN KARLSKRONA

19 + 20 JULI

Gyllene Tider 19/7 RONNEBY, BRUNNSPARKEN 20/7 KALMAR, FREDRIKSSKANS

27 JULI

Benny Anderssons Orkester SKÄLBY GÅRD KALMAR

30 JULI–4 AUG

Skärgårdsfesten 2019

”De här kvällarna ska bli enkla och lekfulla. Jag gillar att sitta vid en bardisk med Mauro och snacka. Han kan vara väldigt rolig, kärv och uppriktig. Vill att det ska kännas lite som ett barsamtal som bryts för musik då och då.” – Tomas Andersson Wij

VERONICA MAGGIO ULF LUNDELL SMITH & THELL LINNEA HENRIKSSON SINN FENN TILLSAMMANS MED CAJ JOLLY MAITH CRAIC OCH MÅNGA FLER

”SOMMARTIDER, HEJ DÅ!”

Efter 40 år tackar Gyllene Tider för sig med stor avskedsturné och ny skiva. Fredagen den 19 juli kommer de till Ronneby och den 20 juli står de på scenen i Kalmar. Efter drygt två års uppehåll är det dags för Benny Anderssons Orkester, tillsammans med Helen Sjöholm och Tommy Körberg, att ge sig ut på Sveriges vägar igen. Det bjuds upp till dans på natursköna spelställen.

LALEH MIRIAM BRYANT ROYAL REPUBLIC FRICKY MED FLERA

300 GRATIS PROGRAMPUNKTER – KARLSKRONASKARGARDSFEST.SE

KARLSKRONA

Mer information finns på paraplyproduktion.se/biljetter


35 000

Upptäck möjligheterna

Besökare

på Elmia Husvagn Husbil 11–15 september 2019 Elmia, Jönköping Branschens alla nyheter visas på mässan 162 utställare tipsar, säljer och förklarar

Festkvällar med räkfrossa oktoberfest

Prova våra nyheter!

Dans till Sannex och Titanics

Bio, bad, lek och spel – massor av kul för barn och tonåringar!

NFC

elmia.se/husvagn

-Våra hus är som våra kunder, alla olika! OSKARSHAMN 0491-142 00

www.vastkuststugan.se • Tel 0325-186 00 www.oskarshamnenergi.se

på plats nära dig + EL

+

FJÄRRVÄRME

BIOGAS


Så många äventyr, så många berättelser.

LIVING IN MOTION I alla fritidsfordon från Adria känner du att äventyret står för dörren, för ett fritidsfordon från Adria är inte bara ett fordon utan också ett sätt att leva - vi kallar det Living in motion. I vårt utbud inför 2019 hittar du prisbelönta husvagnar och husbilar samt en ny van-generation - alla med unik utrustning och ett stort urval av planlösningar.

Husbilar

www . adria . se

Husvagnar

Vans

#inspiringadventures info@adria.se


Fett i fokus Fettansamlingar sker inte bara på mage, lår och rumpa utan även kring organen. Här spelar levern stor roll som kroppens reningscentral.

Kirsten var uppmärksam på tecknen: Övervikt, svullenhet, långsam matsmältning, trötthet och ofräsch hud.

”Kirsten fick chansen att prova Active Liver.” –Jag är glad för att jag fann ett enkelt sätt för mig att bibehålla normal leverfunktion, berättar Kirsten. Hon tar nu en tablett varje dag tillsammans med frukosten.

L

everns funktion är cen­ tral för en välfungeran­ de kropp och inverkar på ämnesomsättningen. Vi vet att det finns flera skäl till varför le­ vern kan överbelastas; det kan vara överkonsumtion av alko­ hol men även övervikt. Trötthet och håglöshet kan vara typiska tecken.

För mycket av det goda?

I hektiska perioder av livet med mycket mat och dryck finns det risk att det både syns och känns. Man kan behöva ett stöd för att lägga om livsstilen lite i taget. Active Liver har ingredienser som stödjer nedbrytningen av fett och bidrar till normal le­ verfunktion. I vardagen funderar man nor­ malt sett inte så mycket över le­ verns funktion i kroppen. Men den spelar en central roll för ämnesomsättning och nedbryt­

ning av fett. Överdrivet intag av kolhydrater, för mycket alkohol och högt fettintag sätter levern och gallfunktionen på prov.

En tablett om dagen

Maten vi äter nuförtiden inne­ håller betydligt mer kolhydrater än förr. Alltför mycket kolhy­ drater i förhållande till protein försvårar för levern att upprätt­ hålla en god ämnesomsättning. Hemligheten bakom Active Liver är dess innehåll av kro­ närtskocka som är känt för att stimulera lever­ och gallfunk­ tionen och ingrediensen ko­ lin som bidrar till att bibehålla normal leverfunktion. Dessut­ om innehåller Active Liver an­ dra växtextrakt med innehåll av resveratrol. Active Liver kan man betrak­ ta som en daglig ”vitamindos” för leverns funktion. Ta en ta­ blett om dagen.

5 fördelar med

Active Liver

1. Kolin som bibehåller normal leverfunktion 2. Kronärtskocka som stödjer nedbrytningen av fett samt normal gall- och leverfunktion 3. Parkslide med innehåll av resveratrol 4. Endast en tablett om dagen 5. Utvecklad och tillverkad i Sverige Active Liver säljs i din hälsobutik och via www.newnordic.se. För mer information ring New Nordics kundtjänst: 040-239520

–Active Liver är perfekt för mig. Normal leverfunktion känns viktigt. Jag mår bra och jag vill fortsätta att vara aktiv och känna mig i god form i många år framöver. ”Örttabletten i den ljusgröna asken från New Nordic kan verkligen rekommenderas.”


Mitt i krysset Sommarcamping

Är avkopplande även för de uppkopplade

”007” -organ i USA

Har kreativt ansvar

Kaktusart

Gyllene volvoveteran

Går badare gärna

Marknads- Ej Gunnar plats för men dock tre små en sträng gummor Ofta framför Luxe

Görs väl smutsig byk Är före uret Finns numera i de flesta hem Biblotekssignum för tidningar

Janparti

Ej jobbbunden Bokverk

Kedja som klär

Ryssja Bröder kort

Planutrymme Svärs utan svordom

Ger spel till spelare Kan man sällan på gamla utedass

Informationsenhet

Var väl alla i sällskapsresan

Grundbehov för husen Tysonspec.

På En svängom nudistens med Bil krog

Hade nog Oppenheimer

Geller Den döpte Kort Thor sportklubb som böjde till Ra Balconette

Digital lag

Ett hem för bredband

Har sina neutroner Tecken för Tenness

Hon skrev I ett annat land Kan bilar

Skandinavisk storbank

Eng. tidigt

Kan man hålla Michael Kors

Skrev ofta Ibsen Rofullt med spö

Har studenter

Bör man brevet Registrerat varumärke

Besöks då och då i Formel 1

Söndag förr För både Alf o Ebba

”Kung” bland örter För konsument

LuossvaaraKiirunavaara Sprida Kelvin Järnbalk

(Blåkulla)

Framför dåligt väder Skötkonung

Ett ånglok Hist. dag 6/6 -44

Tour med sving Tillägg och flod

Justerar ramen

Före sommarlov Svårsålt i Antarktis

Ett format Är vissa av D. Lamas tankar

Finns numerasällan i bilen

Hektar Ädel hästras Ofta på smal väg

Ge plats Märkt av tiden Ett säkert gillande gille

Bor även i Rovaniemi sägs det

Upplev den mytomspunna Nationalparken Blå Jungrun

Olikfärgade sockar

Gör man kanske affär i hamn Ceremoni

Å i söder

Kunde de på Algots Bot man kan få på rutan

Har man ofta gjort i sura sjöar

Är munks vägar Ljud med studs

Där kan du få vänta

Gör man av ruta en efter en

Stadsjeep Vinsthopp Ett kvarter i gult med humor simlopp ”Lyx” festival

MVG förr Platsfast

Rönnlund med guldföre Har viss ”Lisa” koll på Muntlig majtradition

Den hänvisar till det undre

Är sällan en ”Casanova”

Är knappast vildkatt

På påtalåtens omslag

Cirkel Får inga barn

Bromssyst.

Kurva och parti

Ur den kläms Kalles

r.se Bokn/info solkustture rå by ist tur ns am Oskarsh 0491-770 72

Blå Jungfrun

Avgår från Oskarshamn Tis, tor, lör kl 9.30-15.45 Ons, fre, sön kl 12-17.50 Festlig räkkryssning med trubadur

Onsdag och fredag kväll

Lugn Räkkryssning utan trubadur

Söndag kväll


DUAB-HUSET

MASKINER OCH MASKINVERKTYG TILL RÄTT PRIS!

www.duabhuset.se

Enkelt Enkelt && tryggt! tryggt! www.duabhuset.se www.duabhuset.se

fri fri frakt frakt över över 500 500 kr! kr! Södra vägen 3, Mönsterås Ordertelefon: 0499-143 19 Södra vägen 3, Mönsterås Ordertelefon: 0499-143 19

Snabb Snabb leverans! leverans! Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook!


Läge för nya upplevelser!

Arcus-Luleå

Nydala-Umeå

Skutberget-Karlstad Solvik-Kungshamn

Björknäs-Upplands Bro (under utveckling 2018-2020)

Kärradal-Varberg Tylösand-Halmstad Torekov-Båstad Mölle-Höganäs

Gunnarsö-Oskarshamn Oknö-Mönsterås

Åhus-Kristianstad Sibbarp-Malmö Lakolk Strand-Rømø

100KR First Camp är Sveriges ledande campingkedja med de finaste lägena från Malmö i söder till Luleå i norr – plus en härlig destination på den danska ön Rømø nära gränsen mot Tyskland. Gräddhyllor med barnklubb, massor av aktiviteter och plats för en stor portion avkoppling. Magiska solnedgångar i flipflop är sommarminnen som räcker hela året. Hitta din nästa upplevelse på firstcamp.se – vi ses!

Boka online eller ring oss på 020-22 99 22

ONLINERABATT

Gäller när du bokar på firstcamp.se

Avsändare: Annonsmedia Väst AB, Borås 033 - 723 25 00

2019

Kolmården-Norrköping

Profile for annonsmediavast2

FC Gunnarsö - 2019  

Lågupplöst

FC Gunnarsö - 2019  

Lågupplöst

Advertisement