Page 1

ONZE-LIEVE-VROUW-PRESENTATIE Handel

Personenzorg

Voeding

Vrijheidsplein 25 - 9160 Lokeren Sterrestraat 18 - 9160 Lokeren Tel 09 348 61 39 / Fax 09 349 15 12

Handelsschool Hotelschool School voor Verzorging en Sociale en Technische Wetenschappen E-mail : info@olvp-lokeren.be

Schoolreglement

Schooljaar 2011-2012

1


Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie HANDEL-PERSONENZORG-VOEDING Vrijheidsplein 25 • 9160 Lokeren Sterrestraat 18 - Stommestraat 2 • 9160 Lokeren Tel. 09 348 61 39 • Fax 09 349 15 12 Reservaties restaurant: 09 349 07 06 • Fax 09 349 12 01 Website: www.olvp-lokeren.be E-mail: info@olvp-lokeren.be

Schooljaar 2011-2012 Naam: Adres: Studierichting: Klas:

Klassenleraar/-lerares:

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Dag nieuwe leerling, Je hebt samen met je ouders en misschien ook andere mensen gekozen voor onze school: een goeie keuze; dat zal je in de loop van dit schooljaar zeker merken ... Van harte welkom in de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie te Lokeren. Je leraars zullen je hier allerlei kennis bijbrengen en daarmee heel nieuwe werelden voor jou doen opengaan. Ze zullen je leren omgaan met ingewikkelde apparatuur, je begeleiden op uitstappen en je aansporen tot het nemen van vele initiatieven. Je zal het soms heel druk hebben met het leren van lessen, met het maken van taken, met het voorbereiden van proefwerken en noem maar op. Er is echter meer. Je zal dagelijks ondervinden dat veel verschillende mensen zoals je leerkrachten, het administratief en ondersteunend personeel, het onderhoudspersoneel en de directie, voortdurend om je geven, altijd klaarstaan om je te helpen en om van jou een goed mens te maken. Kortom, op onze school zal je nooit alleen staan; je zal deel uit maken van onze grote schoolfamilie. Natuurlijk zal ook veel van jezelf afhangen. Als jij steeds hard werkt om jezelf als mens en als leerling te verrijken, om liefdevol te zijn in de omgang met de anderen, dan wordt dit schooljaar vast een heerlijke belevenis, vooral als je bedenkt dat elke dag opnieuw ook de Heer voor je klaarstaat om je de goede weg te tonen. Op Hem kan je betrouwen ... Goede moed en veel succes!

2


Ook jou, goede oude bekende, heten wij van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Ook jou wensen wij het allerbeste toe voor dit nieuwe schooljaar. Wij zijn ervan overtuigd dat jij de nieuwe medeleerlingen mee op weg zult helpen door hen te aanvaarden als volwaardige leden van onze Presentatiefamilie. Geachte ouders, U danken wij nu reeds voor het vertrouwen dat u in onze school en haar opvoedingsproject stelt. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs. Toch weten wij dat uw keuze op meer berust dan op de kennis die wordt doorgegeven. Een school moet meer zijn dan een kennisfabriek. Belangrijker is dat wij hier gestuwd door een christelijke inspiratie voortdurend zullen pogen van uw kinderen mooiere mensen te maken. Wij hopen op een positieve en constructieve samenwerking bij de opvoeding van uw kind. Het is belangrijk dat we op dezelfde golflengte zitten, en dat kunnen we maar bereiken door goede communicatie. Dit schoolreglement is daar een cruciaal onderdeel van. Wij zullen proberen in dit document uiteen te zetten wat u van ons kan, mag en moet verwachten zodat de kans op misverstanden tot een minimum wordt herleid. Concreet komt het hier op neer dat u door het ondertekenen van dit schoolreglement zich akkoord verklaart met het toepassen ervan. Onze school heeft als breed kader het christelijk geïnspireerde geheel van waarden en we werken onder de koepel van het Vlaams Verbond van Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO). Wij gaan er dus van uit dat u ermee akkoord gaat dat onze school de christelijke waarden onderschrijft en doorgeeft. We verwachten dat u en onze leerlingen deze waarden en symbolen respecteert. Samen met alle leraars wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start.

D. Vervaet

M.Aelterman

G. Vanderstraeten

J. Reyniers

Algemeen directeur

Pedagogisch directeur

Algemeen technisch coördinator

Administratie & financiën

3


Dit schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit derde deel maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder het “schoolbestuur” genoemd) en de schoolraad.

Wanneer je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten wij ook van jou dat je in het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat telkens er in dit schoolreglement naar je “ouders” wordt verwezen, je volledig autonoom kan optreden.

4


Deel 1 – Pedagogisch project en de engagementsverklaring 1

Het pedagogisch project

Ouders en ook leerlingen willen in de eerste plaats dat er op school "goed geleerd" wordt. Dat "leren" moet ruim gezien worden: verwerven van kennis en vaardigheden, van degelijke studiemethoden, van interesse voor zoveel dingen die met cultuur te maken hebben, eerbied voor alles wat zin- en waardevol is. De school is ook een leefgemeenschap waarin iedereen zijn eigen plaats heeft. De directie en het personeel oefenen er hun beroep uit dat terecht een stuk roeping is: het begeleiden van jonge mensen op hun weg naar de volwassenheid. De leerlingen brengen er een belangrijk deel van hun leven door, waarin zij in hun omgang met volwassenen en leeftijdsgenoten bepaalde houdingen en gevoelens die leiden tot relatiebekwaamheid, zin voor verantwoordelijkheid, evenwichtigheid en persoonlijk geluk leren ontdekken. Tot de specifieke opdracht van een school in het vrij katholiek onderwijs behoort het meegeven van een christelijke en evangelische levensvisie. Onze school beschouwt deze opdracht als een ernstige plicht. Zij wil wel begrip opbrengen voor de geloofsevolutie bij de hedendaagse jeugd en voor de mogelijkheid van een niet-christelijke levensvisie bij sommige van de haar toevertrouwde leerlingen, maar tegelijkertijd wil zij trouw blijven aan haar opdracht als christelijke school. Van de leerlingen en leerkrachten wordt dus verwacht dat zij respect en waardering weten op te brengen voor al wat de school doet tot bevordering en beleving van het geloofsleven. Van haar kant zal de school eerlijk trachten om deze belevingsmomenten zo aanspreekbaar mogelijk te maken voor jonge mensen; zij verwacht hierbij echter positieve medewerking van de leerlingen zelf. Het meegeven van een christelijke levensvisie beperkt zich op school overigens niet tot godsdienstlessen en tot liturgische vieringen. De school wil in haar geheel een waarachtige christelijke geloofsgemeenschap zijn: in zo'n gemeenschap krijgt de verkondiging van de Blijde Boodschap ook gestalte in de beleving van diepmenselijke waarden die ons door Christus werden voorgeleefd zoals goedheid, dienstbaarheid, aandacht voor de minderbedeelden, onderlinge verbondenheid, respect voor ieders eigenaardigheid, vergevingsgezindheid, dankbaarheid, vriendschap, liefde. Het opvoedingsproject van onze school zoals het in onderling overleg tussen alle betrokken partijen bij het schoolgebeuren is totstandgekomen, wordt bij het begin van elk schooljaar aan alle nieuwe leerlingen en personeelsleden uitgedeeld. Het is onze gids naar een school waar het goed is om te leven.

2

De Engagementsverklaring

De engagementsverklaring tussen school en ouders vindt u in een apart te ondertekenen document dat integraal ook deel uitmaakt van dit schoolreglement.

5


Deel 2 – Het reglement 1

De inschrijving

1.1

Eerste inschrijving

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school.

1.2

Voorrang

1.2.1

Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.

1.3

Herinschrijving

Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij jij definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel III.

1.4

Inschrijving geweigerd

1.4.1

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

1.4.2

Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.

1.4.3

Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.

6


1.5

Vrije leerling

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

2

Studiereglement

2.1

Schoolkosten

Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. De lijst werd overlegd in de schoolraad. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. •

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen,bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën … Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt proefwerkpapier, koop je verplicht aan op school. Er is ook materiaal dat je zowel op school als elders kan kopen. Je kiest vrij waar je dit aankoopt, maar als je het op school aankoopt dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen.

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast.

Voor sommige posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.

Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad.

De betaling: de school bezorgt aan je ouders per schooljaar een aantal rekeningen. We verwachten deze afrekening tijdig binnen de 30 dagen na verzending van de schoolrekening (poststempel) en volledig betaald. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we

7


beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. •

Bij het afhalen van de boeken (augustus) wordt er een voorschot gevraagd voor de schoolboeken en activiteiten. Dit voorschot wordt in mindering gebracht op de eerste schoolrekening.

Bij niet-deelname aan buitenschoolse excursies worden altijd de reeds gedane kosten aangerekend.

Driemaal per schooljaar wordt een rekening verstuurd. Voor 30 juni van het lopende schooljaar dient de laatste rekening vereffend te zijn. Daarnaast kunnen, los van deze rekeningen, ook sommige bijdragen onmiddellijk worden opgevraagd voor bepaalde benodigdheden of activiteiten. Die komen dan achteraf uiteraard niet meer op de schoolrekening.

Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de heer J. Reyniers. Wij zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag.

Bij wanbetaling Indien wij vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal de wettelijke interestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Deze interestvoet bedraagt 3.75 % (2011); op de volgende website vindt u de actuele interestvoet terug: www.bibf.be

In verband met de schoolkosten wensen wij nog te vermelden dat de Presentatie er naar streeft de schoolkostencode, die mede door het LOP Lokeren werd opgesteld in april 2010, toe te passen.

8


2.2.

Studieaanbod

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, waarvan je nu deel uitmaakt, biedt een brede waaier van studiemogelijkheden aan. Na een algemeen vormende eerste graad bieden wij de studiegebieden Handel, Personenzorg en Voeding aan.  Naast de algemene ontwikkeling wordt voor de TSO-richtingen de vorming aangevuld met praktische bekwaamheid. Dit houdt in dat je na zes jaar je studies kan stopzetten en je waarmaken in het beroepsleven met een diploma van Secundair Onderwijs. Je kan echter ook verder studeren in heel wat richtingen van het Hoger Onderwijs, zoals de vele positieve resultaten van onze oudleerlingen ons leren. • Daarnaast hebben wij onze BSO-richtingen, bedoeld voor leerlingen die algemene vakken als wiskunde, wetenschappen, geschiedenis ... te zwaar vinden en alle aandacht willen toespitsen op een praktijkgerichte opleiding. Aan de cyclus BSO zijn ook zevende specialisatiejaren toegevoegd, die naast verdere vervolmaking ook uitzicht geven op een diploma van Secundair Onderwijs en dus ook op verdere studies. In bepaalde richtingen behaal je ook een getuigschrift over de basiskennis van bedrijfsbeheer. In de andere studierichtingen kan je facultatief lessen bedrijfsbeheer volgen om dit getuigschrift eveneens te behalen. Voor al onze studierichtingen beschikt onze school over vrij moderne apparatuur (degelijk uitgeruste keukens, praktijklokalen, computerklassen, multimedialokaal, ...).

9


2.2

Studie-aanbod

ONZE-LIEVE-VROUW-PRESENTATIE LOKEREN Eerste graad 1 Eerste leerjaar A

2 Handel Sociale en technische vorming Hotel-voeding Beroepsvoorbereidend Hotel-bakkerij-slagerij leerjaar Kantoor en verkoop – Verzorging- Voeding

Eerste leerjaar B

Tweede graad

STUDIEGEBIED HANDEL TSO 1

2 Handel Handel-talen

STUDIEGEBIED VOEDING

BSO 1 2 Kantoor

TSO 1 2 Hotel

STUDIEGEBIED PERSONENZORG

BSO

TSO

BSO

1 2 Restaurant en keuken

1 2 Sociale en technische wetenschappen

1 2 Verzorgingvoeding

Derde graad TSO 3

1 2 Sociale en technische wetenschappen

BSO 1 2 Verzorging

10

3 Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

2 Handel BoekhoudenInformatica Informaticabeheer Secretariaat-talen

TSO BSO 1 2 1 2 Hotel Restaurant en keuken

Banketaannemer - traiteur

1

BSO 1 2 3 Kantoor

Kantooradministratie en gegevensbeheer

TSO


2.3

Dagindeling – vakantie- en verlofregeling

We komen op tijd op school en in de lessen. Om 8.25 u moet je op de speelplaats op de aangeduide plaats staan. Je gaat in de rij staan bij het nummer van je klaslokaal. Bij het tweede belteken ga je met je leraar rustig naar de klas. Deze regeling geldt eveneens na de voormiddagpauze, om 13.10 u en na de middagpauze. Een voormiddag telt vier lesuren: 1ste lesuur 2de lesuur Pauze van 20 minuten 3de lesuur 4de lesuur

8.30 u tot 9.20 u 9.20 u tot 10.10 u (woensdag 10 minuten) 10.30 u tot 11.20 u (woensdag 10.20 u tot 11.10 u) 11.20 u tot 12.10 u (woensdag 11.10 u tot 12.00 u)

Om 13.15 u herbeginnen de lessen, met een onderbreking om 14.55 u Onze namiddag ziet er als volgt uit : 5de lesuur 6de lesuur Pauze van 10 minuten 7e lesuur 8ste lesuur

• •

13.15 u tot 14.05 u 14.05 u tot 14.55 u 15.05 u tot 15.55 u 15.55 u tot 16.45 u (op sommige dagen)

In principe is de woensdagnamiddag vrij. Alle afwijkingen in het lessenrooster worden bij het begin van het schooljaar schriftelijk aan de ouders meegedeeld via de mededelingen van de directie en/of de schoolagenda van de leerlingen.

Wat als je te laat komt? •

Als je ‘s morgens na het belsignaal van 8.25 u of ’s middags na het belsignaal van 13.10 u op school komt, ga je naar het secretariaat. Je laattijdigheid wordt geregistreerd . Vervolgens ga je naar de klas. Je laat deze nota tekenen door je ouders. Bij de derde laattijdige registratie ga jij bij de directie en krijg je een nota in de agenda. Bij de volgende laattijdigheid zal de directie oordelen of er een ordemaatregel moet genomen worden.

Nog enkele weetjes • •

Je jas hang je aan de kapstok. Je boekentas neem je mee in de klas. Tijdens de leswisselingen (met verandering van lokaal), turnlessen en zwemlessen laat je nooit je boekentas achter in de gangen, maar plaats je ze op een ordentelijke manier. De school is niet aansprakelijk in geval van diefstal. Tijdens de leswisselingen blijf je op je plaats in de klas. Je kan dan wel enkele woorden met je klasgenoten wisselen, maar dan op zo’n manier dat je niet stoort. Indien je toch van klas moet wisselen, dan doe je dat zo vlug mogelijk.

11


• •

Als de leraar niet in het klaslokaal is, o.a. tijdens de leswisselingen, blijft de deur van het lokaal open. WC-bezoek plan je tijdens de recreaties en niet tijdens de leswisselingen. Als de leraar binnenkomt, stop je alle gesprekken en sta je met zijn allen recht, wat je trouwens ook steeds doet als de directie of inspectie de klas binnenkomt. Wanneer een leraar bij het begin van een lesuur niet komt opdagen binnen de 10 minuten, verwittigt de klasverantwoordelijke het secretariaat. Je verlaat de klas niet voor het belsignaal dat het einde van de (laatste) les aankondigt. Buiten de lestijden blijf je niet in de klas. De deuren van de klassen worden dan op slot gedaan. Je blijft evenmin in de gang lopen, maar gaat meteen naar de speelplaats. Bij afwezigheid van een leraar worden de lesuren door studie of les vervangen. Tijdens deze studie-uren maken de leerlingen de opdrachten die werden opgegeven individueel en in alle stilte. In ieder geval gaat die studie door in een lokaal dat door het secretariaat daarvoor wordt voorzien en niet buiten op de speelplaats. Het achtste lesuur gaan de leerlingen naar huis. Dit wordt ingeschreven in de schoolagenda als mededeling voor de ouders. Indien de ouders wensen dat de leerlingen gedurende het achtste lesuur toch op school blijven, moeten zij dit bij het begin van het schooljaar schriftelijk aan de school meedelen. Op weg naar en van de school word je verondersteld de veiligste weg te volgen tussen huis en school. Vermijd ook lang oponthoud onderweg. Eerbiedig als voetganger of als (brom)fietser steeds het verkeersreglement en wees voorzichtig bij het oversteken van de straat. Je fietst of bromfietst nooit binnen de schoolmuren. Fietsen en bromfietsen moeten geplaatst worden in de fietsenberging. Wie met de fiets komt, krijgt een plaatsnummer. Plaats je fiets altijd bij dit nummer in de fietsenberging en vergeet niet hem te vergrendelen. Blijf ook niet nodeloos rondhangen in het bushokje, voor de school en op de vensterbanken van de aanpalende woningen. Belemmer het verkeer niet op straten en pleinen in de omgeving van de school.

Afwijkingen van het algemeen regime zijn mogelijk. Deze afwijkingen worden steeds besproken in de schoolraad en schriftelijk aan de betrokken leerlingen en hun ouders meegedeeld. Vakantie- en verlofregeling Omdat de vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vindt u de informatie daarover in deel III van dit schoolreglement.

2.4

Aanwezigheid

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse

12


activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. Die momenten worden in de jaarkalender opgenomen. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze activiteiten deel. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn.

2.5

Afwezigheid

Zoals je hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directie of zijn afgevaardigde. Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist.

2.5.1.

Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast

De algemene regel is dat je ouders de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee.

2.5.2

Je bent ziek

2.5.2.1.

Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen

voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.

13


een medisch attest is nodig ⇒ voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; ⇒ wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; ⇒ als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: •

het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;

het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;

het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals b.v. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen. De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan tien opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders. 2.5.2.2 ziekte? •

Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens

Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen dan zal je een vervangtaak krijgen.

14


Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (b.v. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.

2.5.2.3.

Vrijstelling van vakken

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (b.v. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 2.5.2.4

Spreiding van het lesprogramma

Soms kan de klassenraad toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren. 2.5.2.5

Tijdelijk onderwijs aan huis

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week vier uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, voor welke vakken. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen drie maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH.

15


Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directie en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden.

2.5.3

Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een schriftelijk doodsbericht of -brief, of een huwelijksaankondiging of –brief. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden.

2.5.4

Je bent topsporter

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie b.v. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie.

2.5.5 • • • • • • •

Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen

je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je werd preventief geschorst; je werd bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet erkende – levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school.

16


De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: ⇒ ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag): ⇒ ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); ⇒ ben je orthodox: Kerstfeest (2 dagen) – voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest. •

Je mag afwezig zijn op de momenten dat de klassenraden vergaderen. Op de momenten waarop de klassenraden samenkomen, voorziet de school in opvang. Je zal hierover worden geïnformeerd en bent verplicht op voorhand te kennen te geven dat je wenst opgevangen te worden.

2.5.6

Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je toestemming hebt van de school

Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (b.v. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten …) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen.

2.5.7

Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken?

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je de niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Kan je wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.

17


2.5.8

Spijbelen mag niet

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen mag niet! We willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het Departement Onderwijs.

2.5.9

Van school veranderen tijdens het schooljaar

Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school.

2.6

Persoonlijke documenten

2.6.1

Gebruik van de schoolagenda

Iedere les vul je je schoolagenda ordelijk in, op aanwijzing van de leraar: het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening. Een gewone verwijzing naar het leerboek volstaat niet. Elke leraar controleert voor zijn vak geregeld je agenda. Iedere week wordt je agenda door één van je ouders (*) ondertekend. De klasleraar zal dit controleren. Op het einde van het schooljaar moet je je schoolagenda aan het secretariaat bezorgen om hem daar te laten bewaren voor de inspectie. In de agenda vinden we het volgende terug: ⇒ de nodige gegevens i.v.m je identiteit; ⇒ lessenroosters met eventuele wijzigingen; ⇒ toelatingen, sancties, aanmerkingen … Je hebt je agenda altijd en overal bij je, je overhandigt hem altijd (zonder discussie) als een leerkracht, iemand van het opvoedend personeel of de directie erom vraagt. Heb je je agenda niet bij of weiger je die af te geven, dan kan de betrokken leerkracht je een straftaak opleggen.

18


Het agenda is ook een handig communicatiemiddel met de ouders. Ze geeft hen zicht op het schoolwerk van de leerling. Alle nota’s die door leerkrachten of directie in het agenda worden geschreven, dienen ondertekend te worden door de ouders. 2.6.2

Notitieschriften

Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Elke vakleraar zal geregeld je notitieschriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds bijhebt en nauwgezet en volledig invult. 2.6.3

Persoonlijk werk

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. In geval je een taak niet kon maken of een toets niet kon voorbereiden, verwittig je de leerkracht bij aanvang van de les. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt in afspraak met de vakleerkracht. 2.6.4

Schoolrapporten

Je rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk, je attitudes en je proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen of te belonen. In de loop van het schooljaar wordt een aantal keren een rapport uitgedeeld met vermelding van de resultaten van permanente evaluatie en de proefwerken. De data worden in het begin van het schooljaar (activiteitenkalender) meegedeeld. Elk rapport laat je door je vader of moeder ondertekenen (*). Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klastitularis.

2.7

Begeleiding bij je studies

2.7.1

De klasleraar

Een van je leraars vervult de taak van klasleraar. Bij die leraar kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klasleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. 2.7.2

De begeleidende klassenraad

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een "begeleidende" klassenraad samen.

19


Tijdens deze vergadering verstrekt je klasleraar ruime informatie of toelichting over de studie van elke leerling van zijn klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan door de klasleraar of door een vakleraar een begeleidingsplan worden afgesproken. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze "begeleidende" klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden. 2.7.3

Begeleiding van zwakkere leerlingen en leerlingen met leerproblemen (studiebegeleiding)

Sommige leerlingen hebben af te rekenen met een leerstoornis. Anderen hebben niet de juiste studiemethode. De rol van de leerkrachten is daar van zeer groot belang: zij vangen immers de eerste signalen op. Na gesprek met de CLB-medewerker en je ouders (*) is het soms nodig inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders (*) via de schoolagenda of per brief op de hoogte gebracht. 2.7.4

Pedagogisch dossier

Van zodra je op school bent ingeschreven, wordt een pedagogisch dossier aangelegd. Daarin komen alle documenten die met je schoolvorderingen (cijfers) en attitudes te maken hebben. Het dossier wordt bewaard bij de leerlingenbegeleiding en de informatie is enkel voor intern gebruik (b.v. bij deliberaties). 2.7.5

Bepaling van de studiekeuze (schoolloopbaanbegeleiding)

De juiste studiekeuze maken op de scharniermomenten is heel belangrijk voor je verdere studieloopbaan. Daarom werken we gedurende het tweede, vierde en zesde leerjaar met keuzedossiers waaruit moet blijken wat de beste keuze voor je is. Er worden infoavonden op school georganiseerd en je leerkrachten bespreken je keuze op een klassenraad en overleggen met het CLB. De bevindingen worden schriftelijk aan je ouders meegedeeld. 2.7.6

Remediëring van leerlingen met tekorten

In het kader van onze zorg voor permanente evaluatie voorzien wij voor de leerlingen die in de loop van het schooljaar een belangrijke leerachterstand oplopen remediëring (bijwerking). Hiervoor wordt er een remediëringsdossier bijgehouden door de vakleerkracht en opgevolgd door de leerlingenbegeleider, waarin de leerproblemen worden geanalyseerd (situatieschets van het studieprobleem, rapportcijfers), een remediëringsplan wordt opgesteld (stappenplan, advies externe deskundigen) en een remediëringscontract wordt afgesloten. Na de proefwerkperiodes van het eerste en tweede trimester krijgen de

20


leerlingen die voor (een) bepaald(e) vak(ken) op de proefwerken ernstige tekorten hebben, remediëringstoetsen. Het gaat hier om een officieuze toets die voor de leerlingen de bedoeling heeft om stukken leerstof die niet voldoende verwerkt werden, bij te werken. Het is de klassenraad zelf die tot de toekenning van een dergelijke toets beslist. Hierbij wijst de vakleraar de leerling waar het tekort gesitueerd moet worden en stelt hij/zij in functie hiervan ook de toets op. De toets is verplicht. Het resultaat ervan wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld, maar is niet in punten uitgedrukt en beïnvloedt niet rechtstreeks het eindresultaat. Wel kan er op de einddeliberatie rekening mee gehouden worden. Indien je leerachterstand te groot is, zal je externe hulp nodig hebben (b.v. bijles na de schooluren niet door de eigen leerkracht, door je ouders georganiseerd en betaald). Misschien moet je opnieuw georiënteerd worden; eventueel volgt een advies. 2.7.7

Begeleiding van leerlingen met socio-emotionele problemen

Je hebt problemen: je hebt een meningsverschil met iemand, je ligt overhoop met klasgenoten, je studies vlotten niet …. Het lucht op met iemand te kunnen praten: je ouders, een vriend of iemand die je vertrouwt. Ook op school kan je over je probleem praten. Bij wie kan je terecht ? • • • •

in de eerste plaats zijn er je leerkrachten, je titularis. Indien nodig schakelen zij de leerlingenbegeleiding in; je kan uiteraard altijd terecht bij de leerlingenbegeleiding; ook bij de directie kan je steeds terecht; in sommige gevallen moeten ook de leden van de cel leerlingenbegeleiding een beroep doen op gespecialiseerde diensten buiten de school. Zij raadplegen die diensten pas na een gesprek met jou.

2.8

De evaluatie

2.8.1

Het evaluatiesysteem

We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders (*). 

Opvolgen van kennis en vaardigheden doorheen het schooljaar

Je oefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. worden nauwgezet gevolgd en beoordeeld. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar, maar vooral aan jezelf, informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. De leraar bepaalt, in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten.

21


Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. In bepaalde leerjaren van het TSO en het BSO gaat aparte aandacht uit naar de evaluatie van de stages: stageverslagen, beoordeling van de stage door de mentor. Leerlingen kunnen om ernstige redenen toestemming krijgen van de directeur of zijn afgevaardigde om op een andere dan op de voorgeschreven manier ondervraagd te worden. Dit kan voortvloeien uit een begeleidingsplan (in samenspraak met de begeleidende klassenraad) of uit een uitzonderlijke individuele situatie. Op onze school wordt er nagegaan of je de geziene leerstof goed verwerkt hebt. Dit kan gebeuren door taken, kleine of grote toetsen. De punten die je daar behaalt vormen het dagelijks werk (= DW). De attitudes (medewerking aan opdrachten, inzet in de klas…) kunnen eveneens in aanmerking genomen worden bij de verrekening van het DW. 

Grote toetsen en proefwerken

Op het einde van een trimester of van een semester volgt er een proefwerkenperiode (voor leerlingen 1A en TSO) De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Voor bepaalde vakken worden er geen proefwerken georganiseerd maar wordt er gespreid geëvalueerd zonder proefwerken (de punten DW zijn dan bepalend voor het al dan niet slagen voor dat vak). De lijst van deze vakken wordt bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen en hun ouders meegedeeld. Tijdens elke proefwerkenperiode houden wij ons aan duidelijke afspraken. Ziehier een kort overzicht:

CONCRETE AFSPRAKEN : • •

’s Morgens verzamelen de leerlingen op de speelplaats. De leerlingen kijken in welk lokaal ze zitten. Nadien nemen zij plaats bij de juiste groep op de speelplaats en wachten tot de leraar van toezicht bij de groep is. In de klas zitten de leerlingen op een door de leerkracht aangeduide plaats. Zij zetten hun boekentassen allemaal samen vooraan in het lokaal. Zij nemen alleen schrijfgerei mee. Wie bij een proefwerk belangrijk materiaal niet bij zich heeft (bv. atlas, woordenboek) dient het proefwerk af te leggen (ZONDER DIT MATERIAAL). Bij de beoordeling van je proefwerk wordt geen rekening gehouden met deze omstandigheid. Alle proefwerken beginnen om 8.30 uur en duren tot 12.00 uur. Van zodra een leerling zijn proefwerken beëindigd heeft, mag hij zijn kopij afgeven. Hij mag echter de klas niet verlaten vóór 11.00 uur.

22


Om de resterende tijd rustig door te brengen en andere leerlingen tijdens hun proefwerken niet te storen, vragen wij aan alle leerlingen een leesboek bij te hebben. Wanneer de leerlingen klaar zijn met het proefwerk, gaan zij met hun schoolagenda bij de leraar van toezicht. Hij/zij schrijft het uur van vertrek in en tekent. Op die manier hebben de ouders de mogelijkheid om dagelijks te controleren wanneer hun zoon/dochter de school verlaten heeft. De leerlingen die hun schoolagenda vergeten, blijven automatisch tot 12.00 uur op school. Leerlingen die vroeger dan 12.00 uur klaar zijn maar toch tot 12.00 uur op school wensen te blijven, kunnen dit doen door in het lokaal te blijven; zij moeten de leerkracht van toezicht hiervan wel op de hoogte te brengen vóór de aanvang van het proefwerk. Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgelegde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten. Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten. Na de vaststelling van het personeelslid van de school, zal jij steeds gehoord worden. Indien je dit wenst, kunnen je ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden er in opgenomen. Dit alles wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul krijgt of dat het bewuste proefwerk nietig wordt verklaard De nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd. Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure.

23
's Namiddags is er gelegenheid tot studie op school (tussen 13.15 u en 16.00 u). Wie hier geen gebruik wenst van te maken, bereidt het proefwerk 's namiddags thuis voor. Bij ziekte tijdens de proefwerkperiode geldt de volgende regeling: de leerlingen die voor een bepaald vak of voor meerdere vakken afwezig zijn, leggen de dag van hun terugkeer op school geen proefwerken af, maar bereiden zich voor op het proefwerk van de volgende dag. Uitzonderingen hierop vormen de terugkeer na een weekend en in uitzonderlijke gevallen de toestemming door de directie. Tijdens de proefwerkperiode is er voor elke afwezigheid een doktersattest vereist. Inhaalproefwerken. Leerlingen die wegens ziekte bepaalde proefwerken niet hebben kunnen afleggen op de voorziene data, kunnen dit op andere momenten doen. Dit dient steeds te gebeuren in afspraak met de vakleraar. Let wel: van de gelegenheid tot inhaalproefwerken wordt door de leerlingen geen misbruik gemaakt. Elk geval zal dan ook grondig worden nagekeken. Geïntegreerde proef

Alle leerlingen van het tweede leerjaar van de derde graad TSO en van het tweede en derde leerjaar van de derde graad BSO nemen in de loop van het schooljaar deel aan de geïntegreerde proef. De deelneming van deze proef is, uit hoofde van de definitie van regelmatige leerling verplicht. De praktische organisatie van de proef en de mate waarin deze zal doorwegen in het geheel van de eindevaluatie van de leerling zal bij het begin van het schooljaar aan de betrokken leerlingen en hun ouders mondeling worden meegedeeld.Stages, avonddiensten en bijkomende praktijkuren

De organisatie van de stages in het studiegebied Handel 6 Kantoor, 7 Kantoor, 6 Informaticabeheer In het lessenpakket zijn vaste stagedagen voorzien. Voor het zesde jaar Kantoor zijn dat elke donderdag en vrijdag, voor het zevende jaar Kantoor zijn dat elke dinsdag en woensdagvoormiddag, voor het zesde jaar Informaticabeheer is dat op woensdagen, behalve tijdens de proefwerkperiodes, schoolactiviteiten die op stagedagen plaatsvinden en vakantiedagen. De stagedagen en –uren zijn terug te vinden in de leerlingenstageovereenkomst en in de vakantie- en afwezigheidskalender die elke leerling en elk stagebedrijf bij aanvang van de stage ontvangt. Indien er toch afwijkingen zouden plaatsvinden betreffende de vooropgestelde stagedagen, wordt dit steeds schriftelijk aan de stagebedrijven gemeld.

24


6 Handel, 6 Secretariaat-talen, 6 Boekhouden-informatica De georganiseerde stage beantwoordt aan de wetgeving terzake. Hiervan worden alle betrokkenen tijdig op de hoogte gebracht via een mededeling van de directie. De organisatie van de stages, avonddiensten en bijkomende praktijkuren in het studiegebied Voeding De georganiseerde stage beantwoordt aan de wetgeving terzake. Hiervan worden alle betrokkenen tijdig op de hoogte gebracht via een mededeling van de directie. Leerlingen van de derde graad van het Studiegebied Voeding kunnen op regelmatige en in het begin van het schooljaar afgesproken tijdstippen vrijdagavonddienst hebben in ons pedagogisch restaurant. Het uurschema ziet er dan als volgt uit : Praktijk keuken van 15.00u tot 22.30u (8 lesuren) met een pauze van 50 minuten. Praktijk zaal van 15.30u tot 23.00u (8 lesuren) met een pauze van 50 minuten. Praktijkuren die niet gepresteerd zijn tijdens de stageperiode kunnen eventueel ingehaald worden via bijkomende praktijkuren (in of buiten de school). Deze praktijken moeten leerjaargebonden gebeuren met doelstellingen en evaluatie. De school zal er ook over waken dat de sociale wetgeving bij deze praktijken niet wordt overtreden.

De organisatie van stages in het studiegebied Personenzorg De georganiseerde stage beantwoordt aan de wetgeving terzake. Hiervan worden alle betrokkenen te gepaste tijde op de hoogte gebracht via een mededeling van de directie.

2.8.2

Mededeling van de resultatenTussentijdse rapporten Dit rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, ja zelfs te belonen. De directeur overhandigt je dit rapport op de data die zullen vermeld staan in de overzichtskalender die je in de loop van het schooljaar zal ontvangen. Elk rapport laat je door je vader of moeder (*) ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klasleraar die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan.Eindrapport Dit rapport vermeldt de resultaten van dagelijks werk en de eventuele proefwerken.

25


Afhankelijk van het leerjaar waartoe je behoort zal je rapport trimestrieel of semestrieel zijn. De data waarop de rapporten worden uitgedeeld zullen bij het begin van het schooljaar worden meegedeeld. Elk vak krijgt een wegingsfactor afhankelijk van het aantal lesuren.Informatievergaderingen

Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders (*) om hen te informeren over de studievorderingen. De data voor deze oudercontacten worden in de brieven aan de ouders meegedeeld. Maar om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak met een leraar of met de directie.

2.9

De deliberatie op het einde van het schooljaar

2.9.1

Hoe functioneert een delibererende klassenraad?Bevoegdheid, werking en samenstelling van de delibererende klassenraad.

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privélessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun verwanten). Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom: • of je al dan niet geslaagd bent; • welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. De vergadering zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Zij steunt zich daarbij op: • het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse lessentabel); • beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; • je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

26


De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Eind juni kennen zij je voldoende om een verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, rekening houdend met je evolutie (positief, negatief of status-quo). Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van een of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk alsmede de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. De eindbeslissing, al dan niet met vakantietaak en/of waarschuwing, wordt aan jou en je ouders (*) meegedeeld via het eindrapport of per brief. Uiteraard kunnen jij en je ouders (*) met hun vragen steeds terecht bij de directeur of zijn afgevaardigde, de klasleraars, de vakleraars, eventueel de CLB-afgevaardigde tijdens het geplande oudercontact. Soms kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad niet in staat is eind juni een eindbeslissing te nemen. Je deliberatiedossier is onvolledig en/of niet eenduidig. De klassenraad heeft meer gegevens nodig. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen op het einde van de zomervakantie en pas dan een beslissing nemen. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. Dit is echter zeer uitzonderlijk. In geen geval kunnen leerlingen of ouders bijkomende proeven als een recht opeisen. 2.9.2 •

Mogelijke beslissingen

Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: ⇒ krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; ⇒ ook met een oriënteringsattest B ben je geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichtingen(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten; ⇒ als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar).

Een oriënteringsattest is bindend.

27


Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: ⇒ een getuigschrift van de eerste graad; ⇒ een getuigschrift van de tweede graad; ⇒ een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad ASO/KSO/TSO of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad BSO (specialisatiejaar); ⇒ een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO.

2.9.3

Adviezen

De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies formuleren en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders meedelen. Dit advies kan o.a. bevatten: ⇒ raadgevingen m.b.t. je studie en werkmethode; ⇒ concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; ⇒ suggesties rond het voortzetten van je studie (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend maar het geeft je wel een ernstige aanduiding en wordt dan ook het best opgevolgd.

2.9.4

Betwisting van de genomen beslissing door je ouders

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door de ouders (*) worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan kunnen je ouders (*) volgende procedure volgen. 2.9.4.1 Uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten, kunnen zij (*) een persoonlijk onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van de Inrichtende Macht of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. Dit gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 09/348 61 39 (tussen 9.00 u en 17.00 u), ofwel schriftelijk bij de directeur. Tijdens dit overleg maken je ouders (*) hun bezwaren kenbaar. De afgevaardigde van de Inrichtende Macht of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde toont, aan de hand van je dossier, aan, dat de genomen beslissing gegrond is.

28


Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekend schrijven aan je ouders (*) wordt meegedeeld, leidt tot één van de drie volgende conclusies: • •

men heeft je ouders (*) er inderdaad kunnen van overtuigen dat de genomen beslissing gegrond is: er is geen betwisting meer; men oordeelt dat de door je ouders (*) aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders (*) zijn het daar niet mee eens; de betwisting blijft bestaan; men is van oordeel dat de redenen die je ouders (*) bij hun betwisting aandragen, het overwegen waard zijn. In dit geval roept men zo spoedig mogelijk de delibererende klassenraad opnieuw samen; de betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. Afhankelijk van het resultaat van deze bijeenkomst, die aan je ouders (*) ook schriftelijk wordt meegedeeld, blijft de betwisting al dan niet bestaan.

2.9.4.2 Misschien toch duidelijk stellen dat een beroepsprocedure tegen beslissingen van de delibererende klassenraad uitsluitend kunnen betrekking hebben op een oriënteringsattest B of C. Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouders (*) per aangetekend schrijven beroep instellen bij: Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie de heer L. Van Avermaet (Voorzitter Interne Beroepscommissie) Vrijheidsplein 25 - 9160 Lokeren

Dit moet gebeuren uiterlijk op de vierde werkdag na verzending (poststempel) van het resultaat van: • hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd; • hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee je ouders (*) echter nog niet akkoord kunnen gaan. • Het niet-naleven van de vormvereiste en/of de termijn leidt tot onontvankelijkheid van het beroep De beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het schoolbestuur. 2.9.4.3 De Inrichtende Macht beslist op grond van het door de beroepscommissie uitgevoerde onderzoek of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen: •

indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, deelt het schoolbestuur deze beslissing binnen een redelijke termijn bij aangetekend schrijven aan je ouders (*) mee en motiveert ze; indien de delibererende klassenraad wel opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit ten laatste op 20 september van het daaropvolgende

29


schooljaar. Het schoolbestuur deelt de gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan je ouders (*) mee. Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar succesvol af te sluiten zodat jijzelf en je ouders best tevreden zijn met je resultaat. Dat succes wensen wij je ook van ganser harte toe!

3

Orde- en tuchtreglement

3.1

Leefregels

Op school zijn de leerlingen net en eenvoudig gekleed, aangepast aan de schoolse situatie en de voorschriften voor veiligheid en hygiëne. Vakantie- en sportkledij is geen schoolkledij. Onverzorgde, buitensporige, uitdagende en/of provocerende kledij, opsmuk en haartooi worden niet geduld. Piercings (uitgezonderd bescheiden oorbellen) worden op onze school niet toegelaten. Hoofddeksels worden afgezet van zodra men de schoolgebouwen betreedt. Het is belangrijk dat je zelf leert inzien welke kledij past in de schoolse situatie. Tijdens de praktijklessen dragen de leerlingen verplicht de speciale beroepskledij en de door de school voorgeschreven veiligheidsschoenen

Interne code in verband met kledij, uiterlijk en haartooi voor alle leerlingen van de studiegebieden VOEDING en PERSONENZORG : Haar: Meisjes: de haren zijn verzorgd en zuiver en indien ze lang zijn worden ze samengebonden gedragen. Jongens : de haarlengte mag maximum tot de kraag reiken en zeker niet voor de ogen hangen, het is verzorgd en zuiver en ook hier kan er gevraagd worden om ze samen te binden of op te spelden Haarproducten zoals gel en wax zijn ten strengste verboden op de praktijkdagen. Op gewone lesdagen kunnen ze op een verzorgde manier en zeer beperkt gebruikt worden. Extreme haarmodetrends passen niet op onze school Piercings, make-up, sieraden en nagellak zijn ten strengste verboden op de praktijkdagen en tijdens de lessen LO. Omwille van veiligheidsredenen is ook gel en haarlak op praktijkdagen verboden. Kledij Tijdens de praktijken zijn al onze leerlingen in perfect praktijkuniform met het logo van de school. Op gewone lesdagen dragen al onze leerlingen verzorgde en zuivere kledij, dit zowel tijdens de lessen als op weg van en naar school. In de schoolgebouwen zijn alle hoofddeksels verboden tenzij ze verplicht moeten gedragen worden tijdens de praktijklessen.

30


Algemeen Bij overtreding van om het even welk van voorafgaande punten kan de toegang tot de lessen geweigerd worden ; •

Voor de lessen L.O. dragen de leerlingen het op school aangekocht turnuniform: korte of lange donkerblauwe broek en het witte T-shirt met schoolembleem. Turnpantoffels met witte zool kunnen vrij aangekocht worden. Alles moet genaamtekend zijn. Alle sieraden en make-up zijn verboden tijdens de lessen LO.

Breng alleen boeken en materiaal mee nodig voor het volgen van de lessen. Dit betekent een boekentas met een pennenzak, schoolagenda en boeken om de lessen optimaal te volgen. Het gebruik van GSM, walkman, MP3-speler of gelijk welk ander audio-materiaal is op school verboden. Als je ze al mee hebt, blijven deze toestellen (uitgeschakeld) in je boekentas of in je zak. Bij overtreding worden ze in beslag genomen. Overtredingen zullen altijd met een ordemaatregel worden gestraft.

Bestrijding van pestgedrag en ongewenst seksueel gedrag: alle vormen van geweld (d.m.v. woorden, daden, materiële schade, bedreiging, afpersing en uitsluiting), pesten en ongewenst seksueel gedrag worden op school niet aanvaard. Het zal je maar gebeuren. Je wordt voortdurend getreiterd door bepaalde leerlingen: door kwetsende opmerkingen of door fysiek geweld; of je kan het niet meer aanzien dat een leerling uit je klas door een groepje pesters steeds opnieuw aangepakt wordt. Je kan zulke zaken steeds melden bij de leerkracht, leerlingenbegeleider of directie. Ook het zgn. “cyberpesten” (pesten via MSN ) en het plaatsen van filmpjes op het internet vallen onder deze regel. De pesters riskeren tuchtmaatregelen..

Wij vragen respect t.o.v. leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, onderhoudspersoneel en directie, ongeacht herkomst of religie. Verbale en fysieke agressie worden niet getolereerd. Respect t.a.v. gebouwen, lokalen en materiaal. Wanneer je schoolmateriaal of zaken van leerlingen beschadigt (ook al is het niet met opzet), dien je die te vergoeden.

Tijdens de recreaties blijft iedereen op de speelplaats. Balspelen zijn niet toegelaten. Zonder toelating van de persoon die toezicht houdt, ga je de gebouwen niet binnen. Voor bepaalde activiteiten buiten de lessen kan door het secretariaat de toelating gegeven worden om een klaslokaal te gebruiken. Op de speelplaats verzorg je je houding. Vermijd alle brutaliteit. Je zit of ligt niet op de grond, trappen of vensterbanken. Op de zitbanken gedraag je je correct.

Hou rekening met de groep waarin je leeft. Wees steeds behulpzaam.

Wij spreken Nederlands op onze school zowel in de klas als op de speelplaats.

31


Op onze school wordt niet gerookt. Betrapt worden op roken betekent automatisch een strafstudie. Kauwgom is niet toegelaten. Eten, snoepen en drinken doen we niet in de schoolgebouwen.

Geld of waardevolle zaken laat je niet achter in je jas aan de kapstok, op je bank. Je kan altijd een locker huren. De school kan voor de eventuele diefstal van persoonlijke bezittingen niet aansprakelijk worden gesteld. Het is dus je eigen verantwoordelijkheid op je spullen te letten, en dat geldt ook voor schoolmateriaal.

Wat het middagmaal betreft gelden volgende afspraken: ⇒ Bij het begin van het schooljaar delen je ouders (*) mee of je ’s middags thuis eet of op school. Dit regime blijft in principe het hele schooljaar geldig. ⇒ De leerlingen die op school eten, mogen onder geen enkel voorwendsel de school verlaten tijdens de middagpauze. Een uitzondering hierop kan gevraagd worden aan de directie, mits een schriftelijke aanvraag van de ouders (*) die vooraf ingediend wordt. ⇒ Alle leerlingen hebben altijd hun leerlingenkaart op zak en zullen die op eenvoudig verzoek van een bevoegde persoon tonen. ⇒ Ook in de refter of het restaurant geef je blijk van opvoeding: geen gestamp bij het binnen- en buitengaan en verzorgde tafelmanieren maken voor iedereen de maaltijd aangenamer. ⇒ Broodmaaltijd Wij bevelen het aan om een brooddoos of herbruikbare verpakking i.p.v. aluminiumfolie te gebruiken. Het is verboden drank in blik, brik of plastic mee te brengen. Er kan drank en verse soep op school aangekocht worden met een drankbonnetje. Deze drankbonnetjes worden iedere dag, behalve op woensdag, verkocht tussen 8.00 u. en 8.25 u. Bij het verlaten van de eetzaal zet je de stoelen op hun plaats terug, neem je het afval gesorteerd mee naar de juiste afvalemmer en laat je de tafels proper achter. ⇒ Warme maaltijden in het restaurant Longinus De leerlingen die een warme maaltijd wensen te eten in het restaurant Longinus zijn verplicht vooraf te reserveren. Alle leerlingen van de derde graad van de studierichtingen Hotel en Banketaannemer-traiteur zijn verplicht eenmaal per week tijdens de normale lesweken (dus niet in de proefwerk- of stageperiodes of bij extra-murosactiviteiten) op school een volledige maaltijd te gebruiken in het restaurant Longinus, d.w.z. ongeveer twintig maal per schooljaar. Ze betalen hiervoor de kostprijs. Het aankopen van grondstoffen en het verbruiken van maaltijden is inherent aan een studierichting Hotel. Deze studierichting wil de leerlingen leren participeren aan de eetcultuur. Daarnaast moeten de leerlingen ook niet-courante voedingsmiddelen leren kennen. Zij moeten de kwaliteit van de maaltijden in alle mogelijke aspecten leren evalueren. Ook het zich eigen maken van de tafeletiquette is een belangrijke doelstelling.

32


⇒ Het is verboden een middagmaal te gebruiken in de klaslokalen of op de speelplaats. •

Om de school te mogen verlaten tijdens de lesuren, moet je toestemming vragen aan de directie en een geldig bewijs voorleggen. Er zal in je agenda genoteerd worden wanneer en waarom je de school mag verlaten. Wanneer je zonder toestemming de school verlaat, volgt er een sanctie.

Alle initiatieven en activiteiten in schoolverband zoals uitstappen, bijeenkomsten, geldinzamelingen ... leg je eerst aan de directie voor. Enkel deze kan je toelating geven om op school aanplakbrieven uit te hangen en vlugschriften of boeken te verspreiden.

Waar de school in geen enkel geval verantwoordelijkheid in opneemt is het organiseren van fuiven.

De school publiceert geregeld beeldopnamen van leerlingen op haar website, op affiches, folders en dergelijke. De bedoeling van deze beelden is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. Indien het om gerichte beelden gaat, hebben wij volgens de privacywet jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Het gaat hier om beelden waarvan jijzelf, eventueel samen met enkele anderen het onderwerp bent. Meestal zal het gaan om geposeerde, individuele beelden en groepsen klasbeelden. Indien je niet wenst opgenomen te worden op beeld, kan je dit steeds meedelen. Indien het om niet-gerichte beeldopnamen gaat (bijvoorbeeld een sfeerbeeld van verscheidene leerlingen op de speelplaats of in de klas) dan gaan we ervan uit dat de betrokken leerlingen geen bezwaar hebben tegen de publicatie van deze beelden. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat schriftelijk aan de school meedelen en zullen we je bezwaar respecteren. Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan – op welke wijze dan ook – beeld- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of verspreiden tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen.

Je zal gemerkt hebben, beste leerling, dat al deze afspraken echt niet bedoeld zijn om je schoolleven te verzuren. Integendeel. Wat wij beogen zijn een aantal wegwijzers naar een aangename leefwereld op school, waar allen mekaar als toffe mensen kunnen vinden.

3.2

Orde– en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

33


3.2.1

Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen voorstellen: Time out Time-out is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma.

Begeleidingscontract In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt.

3.2.2

Ordemaatregelen

3.2.2.1 Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een ordemaatregel worden genomen. Mogelijke ordemaatregelen zijn : • • • • • • •

een mondelinge of schriftelijke (via het agenda) verwittiging; een strafwerk; een strafstudie: een maatregel die via een speciaal formulier wordt gemeld aan je ouders; een waarschuwing (via aangetekend schrijven) de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directie of diens afgevaardigde; een alternatieve maatregel ….

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door alle personeelsleden van de instelling.

3.2.3

Tuchtmaatregelen

Als je gedragingen een gevaar vormen voor het onderwijs- en vormingsgebeuren, kan er een tuchtmaatregel opgelegd worden.

34


Dit zal b.v. het geval zijn: ⇒ als ordemaatregelen tot niets hebben geleid; ⇒ als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt; ⇒ als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt. •

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: ⇒ een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken; ⇒ een tijdelijke uitsluiting uit de school voor de maximale duur van 10 schooldagen; ⇒ een definitieve uitsluiting uit de school.

Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies van de begeleidende klassenraad in.

In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan je als bewarende maatregel enige tijd de toegang tot de school worden ontzegd. Je wordt preventief geschorst. Uiteraard kan een dergelijke preventieve schorsing enkel genomen worden in uiterst dringende omstandigheden: ⇒ voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; ⇒ wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen of personeelsleden van de school.

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan beslissen tot een dergelijke preventieve schorsing. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd meegedeeld aan je ouders. Hij gaat onmiddellijk in. De maatregel wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart.

De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet.

Als de directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur van mening is dat er reden is om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je per aangetekende brief opgeroepen voor een onderhoud. Je wordt samen met je ouders en eventueel een raadsman gehoord over de vastgestelde feiten. Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat. Dit onderhoud vindt ten vroegste plaats op de zesde werkdag na verzending van de brief (poststempel).

Je ouders, eventueel je raadsman en jijzelf krijgen vooraf inzage in je tuchtdossier.

35


De directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur brengt je ouders binnen drie werkdagen per aangetekend schrijven op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Pas na deze mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht.

Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting.

Uiterlijk de zesde werkdag na verzending van de beslissing tot definitieve uitsluiting (poststempel), kunnen je ouders per aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie :

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Voorzitter van de Interne Beroepscommissie de heer L. Van Avermaet (I.M.)

Het niet –naleven van deze vormvereiste en/of termijn leidt tot de onontvankelijkheid van het beroep. •

Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.

Je wordt per brief opgeroepen om samen met je ouders en eventueel een raadsman, voor deze interne beroepscommissie te verschijnen. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen.

Je ouders, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen voorafgaandelijk inzage in je tuchtdossier.

De Interne Beroepscommissie kan de straf bevestigen, vernietigen, of vervangen door een lichtere straf. De interne beroepscommissie brengt je ouders binnen een redelijke termijn per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij de toepassing van dit tuchtreglement niet optreden als raadsman van jezelf en/of van je ouders.

Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening gehouden worden met gegevens die je niet vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uit maken van je tuchtdossier.

Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders er schriftelijke toestemming voor geven.

Bij definitieve uitsluiting word je door de directeur of zijn afgevaardigde en door het begeleidend CLB actief bijgestaan bij het zoeken naar een andere school.

36


Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school.

3.2.4

Recht op opvang

Als je, na de voorziene procedure, preventief bent geschorst en/of tijdelijk of definitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op te vangen. Dit gebeurt door een gemotiveerde aanvraag. Als de school op deze aanvraag niet ingaat, zullen we dit schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan je ouders. Als de school op deze vraag wel ingaat, dan worden er afspraken gemaakt met jou en je ouders.

3.3

Gezondheid en veiligheid op onze school

Diensthoofd: de heer B. Sterckmans 3.3.1

Algemeen

De school staat in voor de veiligheid en gezondheid van de personen die er leven en werken. In deze context werd een charter opgesteld in overleg met alle Lokerse secundaire scholen. De volledige tekst hiervan luidt als volgt : Charter voor preventie en begeleiding Een initiatief van alle Lokerse secundaire scholen Maart 2007 Alle Lokerse secundaire scholen onderschrijven dit netoverschrijdend charter voor preventie en begeleiding in samenwerking met de lokale politie. Deze tekst vormt het uitgangspunt voor elk schoolreglement dat uitgewerkt is volgens de pedagogische visie van elke afzonderlijke school. •

Elke Lokerse secundaire school streeft naar een drugsvrije en geweldloze omgeving. Het gebruiken, bezitten of dealen van drugs, steamen en agressie is verboden op het schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan of tijdens activiteiten die door een school georganiseerd worden. Elke Lokerse secundaire school heeft een drugbeleidsplan binnen het geheel van haar pedagogisch project. Dit plan vertrekt vanuit een preventieve werking en begeleiding. In dit kader kan de school een beroep doen op de lokale politie voor een preventieve detectieactie. Elke Lokerse secundaire school werkt nauw samen met de lokale politie; in deze samenwerking blijft de pedagogische vertrouwensrelatie tussen school en leerling zeer belangrijk en gegarandeerd.

Alle Lokerse secundaire scholen engageren zich om met betrekking tot de drugs- en agressieproblematiek te handelen in de geest van dit charter.

3.3.2

Veiligheid

37


In het kader van veiligheid, treft de school maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Zo worden alle letsels die op school werden opgelopen onmiddellijk gemeld en verzorgd. Bij raadpleging van een dokter wordt de directie of diens afgevaardigde hiervan op de hoogte gebracht. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen. De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het is echter eenieders taak om deze te signaleren.

3.3.3

Gezondheid

Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen. Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs - verder kortweg - "drugs" genoemd - zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Op onze school en in de onmiddellijke omgeving zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school ter zake een preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken. Om in dit verband een consequente en transparante houding aan te nemen, hebben wij voor alle leerlingen hiertoe een preventieplan uitgewerkt. Door uw zoon/dochter in onze school in te schrijven, stemt u in met het beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Voor bepaalde aspecten van dit beleid zullen wij, indien nodig, een beroep doen op de lokale politie, die in afspraak met de directie de eventuele preventieve detectieacties kan organiseren. Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan staat een team van leerlingenbegeleiding (de directeur of zijn vertegenwoordiger, de leerlingenbegeleider, de titularis, het CLB) klaar met een interventieplan dat volgende scenario’s kan aannemen: •

Een leerling vraagt spontaan om hulp bij een personeelslid In dit geval zal er een gesprek plaatsvinden tussen het personeelslid en de betrokken leerling. Indien nodig worden de ouders op de hoogte gebracht en uitgenodigd. De school, eventueel in samenwerking met het CLB en/of andere begeleidende instanties, neemt de nodige hulpverlenende maatregelen en volgt deze op.

•

Er is een vermoeden van druggebruik, door eigen observatie of door signalering door derden. In dit geval wordt het begeleidingsteam op de hoogte gebracht. De leerling wordt nauwlettend en discreet geobserveerd. De directie voert een verkennend gesprek met de betrokken leerling.

38


Er zijn twee mogelijkheden: ⇒ De leerling ontkent de feiten: -

-

-

De directie kan de leerling verzoeken om de inhoud van zijn kledij, kastje of boekentas te tonen. Indien de leerling weigert, wordt de politie ingeschakeld en kan dit leiden tot een gerechtelijk dossier. Worden drugs aangetroffen, dan worden deze in het bijzijn van een getuige geïnventariseerd en aan de politie overhandigd. Dit kan naamloos gebeuren. De ouders worden ingelicht over het gedrag van hun kind en uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Zolang er niets bewezen of gevonden is, krijgt de leerling het voordeel van de twijfel. Er worden wel duidelijke afspraken gemaakt met de leerling. De leerlingenbegeleiding en het CLB worden door de directie geïnformeerd en gevraagd om alert te zijn voor signalen zoals duidelijke achteruitgang inzake attitude en leerinspanning, toenemende afwezigheid en verzwakkende schoolresultaten.

⇒ De leerling bekent de feiten: -

-

-

-

-

-

In dit geval wordt er een ernstig gesprek gevoerd tussen de directie en de betrokken leerling. Er wordt gepeild naar de periode en de frequentie van het druggebruik, naar de herkomst van de producten, de wijze van betaling en eventueel andere betrokken personen. De directie verzoekt de leerling om de inhoud van zijn kledij, kastje of boekentas te tonen. Worden er drugs aangetroffen, dan worden deze in het bijzijn van een getuige geïnventariseerd en naamloos aan de politie overhandigd. Als de leerling weigert de inhoud van zijn kledij, kastje of boekentas te tonen kan de directie de politie verwittigen om alsnog een zoekactie uit te voeren; deze kan aanleiding geven tot het opstellen van een gerechtelijk dossier. De ouders worden op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek. De directie informeert de volledige klassenraad en het CLB. In overleg met de ouders wordt er een begeleidingsplan opgesteld met als doel de betrokken leerling hulp te bieden. Eventueel wordt er doorverwezen naar deskundige instanties. Het niet naleven van het begeleidingsplan zal gesanctioneerd worden (orde- en/of tuchtmaatregel). Wanneer elke medewerking van de leerling en/of de ouders uitblijft, zullen de officiële instanties (politie, jeugdparket) ingeschakeld worden en kan de leerling tijdelijk worden uitgesloten. Indien nodig zullen de directeur, het CLB of de klastitularis de andere leerlingen van de klas via een gesprek correct inlichten over de problematiek.

39


Een leerling wordt betrapt op druggebruik in de school of heeft gebruikt buiten de school maar is nog onder invloed in de klas ⇒ In dit geval spreekt de school een ordemaatregel uit in de vorm van een tijdelijke verwijdering uit de lessen. Bij twijfel inzake mogelijke complicaties volgt er een medische controle door de (school)arts. ⇒ De leerlingenbegeleiding of een lid ervan verzoekt de leerling om de inhoud van zijn kledij, kastje of boekentas te tonen. Worden drugs aangetroffen, dan worden deze in het bijzijn van een getuige geïnventariseerd en naamloos overhandigd aan de politie. ⇒ Als de leerling weigert om de inhoud van zijn kledij, kastje of boekentas te tonen, kan de directie de politie verwittigen om alsnog een zoekactie uit te voeren die aanleiding kan geven tot het opstellen van een gerechtelijk dossier. ⇒ De directie voert een ernstig gesprek met de betrokken leerling wanneer deze nuchter is. Hierbij wordt gepeild naar de periode en de frequentie van het druggebruik, naar de herkomst van de producten, de wijze van betaling en eventueel andere betrokken personen. ⇒ De ouders worden op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek. ⇒ De directie informeert de volledige klassenraad en het CLB. ⇒ Er wordt een begeleidingsplan opgesteld met als doel hulp te bieden aan de betrokken leerling. Eventueel wordt er doorverwezen naar deskundige instanties. ⇒ Als de betrokken leerling het begeleidingsplan niet naleeft zal er gesanctioneerd worden (orde- en/of tuchtmaatregel) ⇒ Als elke vorm van medewerking van de leerling en/of ouders uitblijft, zullen officiële instanties (politie, jeugdparket) worden ingeschakeld en kan de leerling tijdelijk worden uitgesloten. ⇒ Indien nodig zullen de directie, het CLB of de titularis de andere leerlingen van de klas via een gesprek correct inlichten over de problematiek.

Een leerling wordt betrapt op dealen ⇒ In dit geval worden de officiële instanties (politie en jeugdparket) verwittigd. Een vermoeden van dealen wordt behandeld zoals een vermoeden van gebruik met dien verstande dat er geen anonimiteit wordt gewaarborgd naar de politie toe. ⇒ De directie of een personeelslid heeft drugs in zijn/haar bezit gekregen of gevonden in de schoollokalen of door vrijwillige overhandiging door een leerling, ouders … ⇒ De drugs worden altijd overgemaakt aan de politiediensten. Indien de eigenaar gekend is, is de school niet verplicht om namen door te spelen aan de politie. ⇒ Indien de school meent dat het nodig is om de andere leerlingen te beschermen tegen dealen door een leerling, kan zij evenwel de naam toch overmaken. ⇒ De directie zal de drugs niet vernietigen of in eigen bewaring houden. Indien de drugs overhandigd worden door een leerling,

40


toevallige vinder of eigenaar, zal steeds een inventaris worden opgemaakt in het bijzijn van de vinder en een getuige om nadien niet zelf beticht te worden van enige verduistering. 3.3.4 Besteed voldoende zorg aan je lichaam en heb voldoende aandacht voor je persoonlijke hygiëne. 3.3.5 Binnen het project “Groene school” proberen wij in onze school een milieuzorgsysteem in te bouwen. Onze bedoeling hierbij is de leerlingen milieubewust te leren denken. Het is belangrijk dat onze leerlingen stilstaan bij hun gedrag en de gevolgen ervan op het milieu. Wij doen volgende aanbevelingen: gebruik steeds een brooddoos of ten minste een milieuvriendelijke verpakking voor je boterhammen, breng geen plasticflessen, blikken en brikverpakkingen mee naar school. 3.3.6

Computerklasreglementen

Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat door een grote verscheidenheid aan gebruikers dagelijks intensief gebruikt wordt. Het onderhoud van een dergelijk park is een voltijdse job. Dit impliceert dat wij onze leerlingen moeten kunnen vertrouwen bij het gebruik van computers, randapparaten en software. Om de goede werking van het computernetwerk na te gaan en de goede uitvoering van de telecommunicatiediensten te garanderen kan de school - al dan niet met behulp van speciaal daartoe geïnstalleerde software- controle uitoefenen op en gegevens verzamelen over het mail- en surfgedrag van de leerlingen. Vermits onze leerlingen zich in een leerproces bevinden, kunnen fouten gemaakt worden die schade aan onze computersystemen tot gevolg hebben. Dat risico zijn we bereid te nemen. Aan volgende computervergrijpen tillen we echter bijzonder zwaar: • •

• •

het moedwillig en zonder toestemming kopiëren of ontvreemden van schoolsoftware, hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor derden; het hacken van onze netwerkservers, d.w.z. het zonder toestemming proberen beveiligde gegevens in te kijken, te veranderen en/of te verwijderen, alsook het vrijwillig beschadigen, verwijderen en/of veranderen van gegevens van medeleerlingen, leerkrachten, enz.; het met opzet wijzigen van software-instellingen van pc’s, waardoor het normale gebruik van die computer bemoeilijkt, zoniet onmogelijk wordt; we denken hier o.m. aan het wijzigen van instellingen zoals achtergronden, schermbeveiligingen, taakbalk, het downloaden en installeren van programma’s, het overbrengen van virussen; het surfen op internetsites die niets met de lessen te maken hebben, het oproepen van onfatsoenlijke berichten of beelden; het opzettelijk beschadigen van hardwarecomponenten.

Leerlingen die hiertegen zondigen, zullen gesanctioneerd worden en desnoods wordt de tuchtprocedure opgestart. Voor beschadigingen

41


aangebracht aan hardwarecomponenten kan een vergoeding gevraagd worden. We willen duidelijk stellen dat we pas zullen sanctioneren indien de toegebrachte schade met opzet aangebracht wordt. 3.3.7

Werkplaatsreglementen

In de sporthal, lokaal technologische opvoeding, labo’s hangen specifieke reglementen. Zij worden door de betrokken leerkrachten steeds toegelicht. Leerlingen die praktijkkledij moeten dragen of labokledij, persoonlijke beschermingsmiddelen worden hier ook door de leerkrachten en de preventieadviseur begeleid. Het niet – naleven van de reglementen kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.

3.3.8

Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school

Eerste hulp De school beschikt over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt ook over enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan één van onze personeelsleden. Zo nodig zal de school de hulp van gespecialiseerde diensten inroepen of jou zelf naar het ziekenhuis laten voeren. De school zal je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. Als je een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dat in een register genoteerd. De bedoeling is zo na te gaan welke ongevallen op school zoal gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd. Als je tijdens de praktijkvakken (PV), de kunstvakken (KV), de beroepsgerichte vorming (BGV) of de stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen. • Toezien op het gebruik van geneesmiddelen Als je minderjarig bent en je moet tijdens de schooluren geneesmiddelen nemen, kunnen je ouders de school vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Je ouders vragen dan een formulier aan dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. De school zal dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en een personeelslid zal erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd.

42


De geneesmiddelen worden uitsluitend in het verzorgingslokaal ter beschikking gesteld. Zo nodig zal het toeziend personeelslid je helpen (bijvoorbeeld bij het indruppelen), maar in geen geval zal het personeelslid andere medische handelingen stellen (bijvoorbeeld een inspuiting), want dat is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan worden je ouders daarvan op de hoogte gesteld. • Je wordt ziek op school

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten aan een van onze personeelsleden. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen over het verdere verloop. Ben je meerderjarig, beslis je daar zelf over. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder de school op de hoogte te brengen. De school mag geen medische handelingen stellen en zal in geen geval geneesmiddelen ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers. Als we vaststellen dat je op eigen houtje geneesmiddelen gebruikt op een wijze die buitensporig lijkt, zullen we daarover met je ouders in contact treden. • Medische handelingen De school mag geen medische handelingen stellen. De school zal dan ook niet ingaan op verzoeken tot medische bijstand die buiten de hierboven behandelde situaties vallen. In geval van nood zal de school steeds een arts contacteren.

43


DEEL 3 - Informatie De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken wel integraal deel uit van het schoolreglement. De school heeft het recht de informatie opgenomen in dit deel in de loop van het schooljaar te wijzigen, indien nodig na consultatie van de participatieorganen.

1

Wie is wie

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de scherm. Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is. 1.1.

Het schoolbestuur (de Inrichtende Macht)

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Zij maakt deel uit van de koepel-VZW. (Inrichtende Macht) van de Scholengemeenschap Voorzitter Leden

de heer W. Lievens de heer P. Bormans mevrouw L. Cooreman de heer J. De Smedt de heer H. Hendrickx de heer J. Merlier de heer P. Mestdagh de heer K. Roelandt de heer B. Seutin de heer L. Van Avermaet de heer D. Van den Hende de heer F. Van der Cruysse de heer K. Van Peteghem mevrouw G. Van Landeghem Zuster C. Van Hauwermeiren

Administratieve zetel:

1.2.

Vrijheidsplein 25 9160 Lokeren tel. 09 348 61 39

Scholengemeenschap “Scholen aan de Durme�

Op 1 september 1999 ontstond volgens artikel 71 van het Onderwijsdecreet van 14 juli 1998 een nieuwe scholengemeenschap tussen alle vrije secundaire scholen van Lokeren, Hamme en Zele met de

44


bedoeling samen te werken voor wat betreft de ordening van een rationeel onderwijsaanbod in de regio, het personeelsbeleid en de leerlingenbegeleiding en -heroriëntering. Deze scholengemeenschap omvat volgende scholen: • • • • • • • • • •

Sint-Jozefinstituut Hamme H. Hartinstituut Hamme Instituut Onze-Lieve-Vrouw Zele Pius X-instituut Zele Sint-Lodewijkscollege (eerste graad) Lokeren Sint-Lodewijkscollege (tweede en derde graad) Lokeren Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Lokeren Sint-Teresiacollege Eksaarde Vrij Technisch Instituut Sint-Laurentius Lokeren Buso De Hagewinde Lokeren

Het bestuur wordt waargenomen door een Koepel-VZW bestaande uit een voorzitter en twee vertegenwoordigers van de vijf Inrichtende Machten van de verschillende scholen. Verdere structuren zijn het College van Directies, bestaande uit de directies van de tien scholen en voorgezeten door de coördinerend directeur, de heer G. Van Damme. Het OCSG (Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap) is paritair samengesteld uit tien directies en tien personeelsleden van de verschillende scholen, aangevuld met een vrijgestelde van het COC. Op de vergaderingen komen personeelszaken ter sprake en worden adviezen geformuleerd naar de Raad van Beheer in verband met programmatie en rationalisatie. Het medezeggenschapscollege Het participatiedecreet voorziet in de oprichting van een medezeggenschapscollege. De schoolraden van de scholen uit onze SG richten dit college op. Het medezeggenschapscollege wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de schoolraden van de scholen. Het bestuur van de SG maakt geen deel uit van het medezeggenschapscollege. Het college kan geraadpleegd worden door het bestuur over alle aangelegenheden die de vertegenwoordigde geledingen aanbelangen. Daarnaast heeft het college ook overlegbevoegdheid inzake de ordening van een rationeel aanbod en het maken van afspraken over een objectieve leerlingenoriëntering en –begeleiding. Verder is er ook nog een werkgroep van de coördinatoren. 1.3.

Directieteam

Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school mevrouw M. Aelterman, pedagogisch directeur de heer J. Reyniers, verantwoordelijke administratie en financiën de heer G. Vanderstraeten, algemeen technisch coördinator de heer D. Vervaet, algemeen directeur

45


1.4.

Het onderwijzend personeel en het ondersteunend personeel

De groep leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klassenleraar, coördinator, vakverantwoordelijke enz. Het opvoedend personeel heeft onder andere als taak mee te werken aan de schooladministratie, leerlingen te begeleiden en toezicht te verzekeren. Opvoeders:

mevrouw mevrouw mevrouw mevrouw mevrouw mevrouw

R. Brusselmans C. Claessens M. De Vos E. Rombaut V. Van Heirsele A. Vervaet

Het administratief personeel staat de directie bij in het administratief beheer van de school. Administratief medewerker: mevrouw M. Ost

Het onderhoudspersoneel zorgt voor nette en propere gebouwen. Ook dit is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.

1.5

Cel leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiding heeft als doel ervoor te zorgen dat elke leerling zich goed voelt op school. Een belangrijke opdracht voor de leerlingenbegeleiding is de diverse signalen over leerstoornissen, studieaanpak, pestproblemen, … op te vangen en ervoor te zorgen dat die door de juiste persoon worden aangepakt. Dat betekent bijvoorbeeld leerlingen helpen studeren, begeleidingsgesprekken voeren, de leerlingenraad op school ondersteunen, een pestactieplan uitwerken, de communicatie weer op gang brengen bij kortsluitingen in de menselijke contacten, overleggen met de CLB-medewerker en ten slotte schoolactiviteiten organiseren die de sfeer op school gunstig beïnvloeden.

1.6

Klassenraad

De klassenraad heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welke oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.

46


1.7

Interne beroepscommissie

Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing. Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de beslissing genomen door de delibererende klassenraad, kan men in de tweede fase van de beroepsprocedure naar deze beroepscommissie. De beroepscommissie adviseert de inrichtende macht om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen. De samenstelling van deze commissie: Voorzitter Leden

1.8 werk)

de heer L. Van Avermaet (I.M.) (plaatsververvangend: de heer G. Van Avermaet) de heer P. De Meulenaer (plaatsvervangend: de heer B. Seutin) Een leerkracht aan te duiden door de I.M., die aan de betrokken leerling geen les geeft.

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het

Het CPBW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Inrichtende Macht (o.a. directie) en door middel van sociale verkiezingen aangeduide personeelsvertegenwoordigers. Samen met de preventieadviseur komt dit Comité maandelijks samen om problemenRond veiligheidsaspecten van de school te bespreken.. 1.9

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: • • • •

het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve gezondheidszorg; het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over jou uit. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders.

47


Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen. Onze school wordt begeleid door CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7, 9160 Lokeren . Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen. Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het dossier na de inschrijving bezorgd worden aan CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7 te 9160 Lokeren. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dit niet wenst, moet hij/zij – of de ouders als hij/zij nog geen 12 jaar is – binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken jij het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het CLB Waas en Dender. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medisch onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Jij en je ouders zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan: • de begeleiding van leerplichtproblemen; • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen • i.v.m. besmettelijke ziekten. Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Praktisch : De dienstverlening van het CLB is gratis. Openingsuren: elke weekdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.30 u, woensdag tot 18.30 u.

48


Men kan telefonisch een afspraak maken of persoonlijk langs komen. De CLB-medewerkers zijn ook regelmatig aanwezig op school. Voor onze school zijn dit mevrouw Bea Baert en mevrouw Debby Baert; de verantwoordelijke arts is Dokter L. Duym. Gesloten: van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen tijdens de kerstvakantie). Tijdens de sluitingsperiode van 15 juli tot 15 augustus kan men met algemene vragen en problemen terecht op de CLB-infolijn 078/15 55 51. VRIJ CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING WAAS EN DENDER CLB Vestigingsplaats LOKEREN: Grote Kaai 7b2 9160 Lokeren Tel. 09 348 25 62 Fax 09 349 39 14 e-mail: lokeren@clb-net.be 1.11

Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een luisterend oor. Ook de leerlingenbegeleiding is er om je te helpen. We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Als je het moeilijk hebt met onze manier van werken, dan helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past. 1.10.1 Het gaat over jou Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mĂŠt jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor de anderen. 1.10.2 Geen geheimen Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding : discretieplicht en beroepsgeheim. Wat is dit ? In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding. Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om je altijd jouw toestemming te vragen voor er iets kan worden doorverteld. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

49


1.10.3 Een dossier Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in je dossier. Je mag altijd inzage vragen in en uitleg over de gegevens die we van jou verkregen hebben en die we noteerden in jouw dossier. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren. 1.10.4 De cel leerlingenbegeleiding Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. EÊn maal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen. We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken. 1.10.5 Je leraren Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die wij hen bezorgden. 1.11

Andere raden

Ook nog andere raden, inspraak- en overlegorganen, werkgroepen allerlei horen bij het dagelijkse schoolbeleid, zoals de directieraad, de pedagogische raad, LOC, de diverse werkgroepen.

2

Jaarkalender

In het begin van het jaar ontvangen de leerlingen een voorlopige jaarkalender, hij staat ook op de website en wordt daar voortdurend geactualiseerd. Hou er wel rekening mee, dat de school soms genoodzaakt is om (gepubliceerde) data te wijzigen en (bijv. in onvoorziene omstandigheden) van deze kalender af te wijken. Vandaar het belang van afzonderlijke communicatie. In januari wordt een tweede herwerkte versie overhandigd aan de leerlingen.

50


3

Inschrijvingsbeleid

3.1

Inschrijvingen (schooljaar 2010-2011)

De school waarborgt de voortzetting van de studies in onze school op voorwaarde dat je als leerling ingeschreven blijft. Dit gebeurt door het indienen van het herinschrijvingsformulier vóór 31 mei 2010. Indien het attest en/of advies van de klassenraad niet overeenstemt met de door jou gemaakte keuze, moet je een nieuw herinschrijvingsformulier invullen dat uiterlijk op 9 juli 2010 op school bezorgd wordt. Als je bijkomende proeven hebt, vul je een herinschrijvingsformulier in dat uiterlijk wordt binnengebracht op school op 25 augustus 2010. De nieuwe inschrijvingen gebeuren vanaf 1 juli tot en met 9 juli en van 16 augustus tot 31 augustus. De inschrijvingen gebeuren nooit telefonisch maar steeds na een intakegesprek in aanwezigheid van minstens één van de beide ouders. De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder. Broers en zussen van onze eigen leerlingen die zich voor het nieuwe schooljaar wensen in te schrijven, hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen. Dit kan enkel wanneer zij hun voorrang vastleggen vóór 1 juli 2010.

4

Administratief dossier van de leerling

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar breng je volgende documenten binnen op het secretariaat: • •

het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie,of indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie); een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard.

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten. De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders.

51


De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

5

Participatie

5.1 Schoolraad Vanaf 1 april 2005 vervangt de schoolraad de participatieraad. In de schoolraad zetelen vier geledingen: ouders, leerlingen, leerkrachten en leden van de lokale gemeenschap. Per geleding zijn er drie mandaten. De directie zetelt in deze vergadering met adviserende stem. Bevoegdheden De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, leerlingen en ouders een communicatie- en informatieplicht Daarnaast heeft hij advies- en overlegbevoegdheid. De Raad van Bestuur overlegt met de schoolraad over het opstellen of wijzigen van volgende regelingen: het schoolreglement, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement, het schoolwerkplan, het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB. Verder overlegt zij over elk ontwerp van beslissing inzake: de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten, de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren-leraar en punten, het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school, de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop deze worden georganiseerd. Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van de Raad van Bestuur en de schoolraad. Het overleg leidt tot een akkoord of nietakkoord tussen de Raad van Bestuur en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de Raad van Bestuur. In geval van niet-akkoord neemt de Raad van Bestuur een eindbeslissing. Verdere informatie i.v.m. het participatiedecreet van 2 april 2004 is terug te vinden in het Staatsblad van 6 augustus 2004. Voorzitter Secretaris

mevrouw Marleen De Cock mevrouw Veerle Van Heirsele

5.2 Leerlingenraad De leerlingenraden worden samengesteld per graad en bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende klassen die zelf een voorzitter kiezen. Zij vergaderen op geregelde tijdstippen. De vergaderingen worden bijgewoond door de leerlingenbegeleiders. Zaken van organisatorische aard (bv. proefwerkenregeling) en materiĂŤle aard worden besproken en eventuele suggesties worden doorgespeeld naar het beleid van de school toe. Met het daar geformuleerde advies houdt de directie in de mate van het mogelijke rekening.

52


5.3 Pedagogische raad In het kader van het participatiedecreet werd op onze school een pedagogische raad opgericht. De pedagogische raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. De pedagogische raad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad een advies uitbrengen. Hij wordt dan ingeschakeld door de schoolraad om de advies- en overlegprocedure per geleding voor te bereiden. Hij kan ook uit eigen beweging een advies uitbrengen. 5.4 Oudervereniging De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt activiteiten op school.

6

Samenwerking met de politie

Onze school werkt samen met de politie werkt samen met de politie op de volgende vlakken: • •

7

verkeersopvoeding inzetten van gemachtigd opzichters aan de schoolpoort

Waarvoor ben je verzekerd?

De schoolverzekering betreft het gedeelte van de medische zorgen, dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald, dit zowel voor wat gebeurt bij schoolactiviteiten, als op de weg van en naar de school (of stageplaats). De leerlingen zijn verzekerd bij alle activiteiten georganiseerd door en onder toezicht van de school, tegen ongevallen op de school en op de weg van en naar de school. Als je de schoolverzekering nodig hebt, dan wend je je tot het secretariaat. Diefstal en stoffelijke schade (bijv. i.v.m. fietsen, auto, kledij, sieraden, persoonlijke eigendommen, geldsommen, …) vallen niet onder de schoolverzekering. De school kan in dit verband evenmin aansprakelijk gesteld worden. Reglementering: •

het ongeval heeft zich voorgedaan tijdens de schooluren. De gevolgde weg is niet noodzakelijk de kortste, maar wel de meest veilige weg van en naar de school; de schoolverzekering dekt alleen lichamelijke letsels, dus stoffelijke schade aan kleren, enz. worden niet vergoed.

53


8

Vrijwilligers

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte. 8.1 Organisatie De vzw scholen Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, Vrijheidsplein 25, 9160 Lokeren met als maatschappelijk doel het onderwijs. 8.2 Verzekeringen De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid en een verzekering tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten., van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum, afdeling verzekeringen onder het AO veiligheidspolisnummer Fortis AG 97034584 8.3 Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 8.4 Aansprakelijkheid De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 8.5 Geheimhoudingsplicht Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek (zie hieronder). Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Teleonthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd,

54


en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 2, 5 Euro tot 12,5 Euro.

9

Nog enkele praktische zaken

9.1 Secretariaat Het secretariaat Heilig Hartlaan is te bereiken : van 8.00 u tot 8.20 u en van 13.00 u tot 13.10 u 9.2 FotokopieĂŤn Er worden voor de leerlingen geen individuele kopieĂŤn gemaakt. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden voor notities bij lange afwezigheden. 9.3 Informatie en inschrijvingen Tijdens de zomervakantie: Van maandag t/m vrijdag:van 10.00 u tot 12.30 u van 13.30 u tot 17.00 u Zaterdag: (enkel in augustus) van 10.00 u tot 12.30 u De inschrijvingen voor alle studiegebieden gebeuren in de Handel, ingang Heilig Hartlaan. De school is gesloten van 11 juli t/m 15 augustus, alsook op zonen feestdagen. Alle lesdagen : van 8.30 u tot 17.00 u. Na telefonische afspraak. 9.4 Onthaal van de nieuwe leerlingen en hun ouders De nieuwe leerlingen en hun ouders worden uitgenodigd om kennis te maken met de school, haar organisatie en haar infrastructuur. 9.5 Studietoelagen Voor wie nog geen studietoelage Secundair Onderwijs genoten heeft, kan informatie ingewonnen worden via het secretariaat. 9.6 Abonnementen Attesten voor trein- of busabonnement zijn altijd te verkrijgen op het secretariaat. 9.7 Turnkledij, praktijkkledij en-materiaal Turnkledij, praktijkkledij en -materiaal is voor een deel verplicht op school aan te kopen en kan voor een deel vrij op school aangekocht worden. Richtlijnen hiervoor worden meegedeeld bij de (her)inschrijving.

55


9.8 Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden afgegeven en kunnen teruggehaald worden op het secretariaat. 9.9 Boeken Voor de aankoop van schoolboeken zijn er volgende mogelijkheden; - ofwel koop je nieuwe boeken en betaal je deze bij de afhaling; - ofwel koop je boeken in een boekenwinkel; 9.10 Afhaling boeken, aankoop takenbladen, drank- en maaltijdbonnen Regeling zie brief einde schooljaar; nieuwe leerlingen in infomap. 9.11 Middagactiviteiten Zin om op een alternatieve wijze de middagpauze door te maken? Bepaalde dagen van de week kun je deelnemen aan georganiseerde en geleide ontspanning. De mogelijkheden en de organisatie ervan worden je in de loop van september meegedeeld, dan kan je er eventueel voor inschrijven. 9.12 Contacten ouders/school De ouders kunnen elke schooldag contact opnemen met het secretariaat tussen 8.00 u en 17.00 u (woensdag van 8.00 u tot 12.00 u). •

• •

• •

Voor alle ouders van de nieuwe ingeschreven leerlingen samen met hun kinderen is er een eerste contact met de school op het einde van de vakantie . Er wordt een beeld geschetst van de school. Wat mogen de ouders van de school verwachten en wat verwacht de school van de ouders en van de leerlingen. Er is een rondleiding zodat de nieuwe leerlingen zich een beetje thuis voelen en weten waar ze verwacht worden (rangen, klaslokaal, enz...) op 1 september (eerste schooldag). In de loop van oktober is er voor de ouders van de eerstes en voor alle nieuwe ingeschrevenen een eerste oudercontact. Eenmaal per schooljaar is er per klassenschijf nog een individueel oudercontact. De data worden bij het begin van het schooljaar vastgelegd. Het reilen en zeilen op school kunnen de ouders ook op de voet volgen in de mededelingen van de directie, activiteitenkalender en de website Verder is er nog een mogelijkheid tot contact bij elke proclamatie voor wie wil, maar zeker voor de ouders van de leerlingen die faalden (de leerkrachten beslissen dit op de deliberatie). De ouders kunnen steeds op afspraak (telefonisch of via hun kind) contact opnemen met de directie of op een vrij uur in het lessenrooster met een bepaalde leraar.

Wij verwijzen met een (*) naar de items waarin de meerderjarige autonoom kan optreden.

56


BIJLAGE bij het schoolreglement ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN DE SCHOOL EN DE OUDERS Deze engagementsverklaring kwam tot stand in overleg met de schoolraad van onze school. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

1

Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

Het oudercontact is voor ons een belangrijk en uitgelezen moment om met u in dialoog te treden rond het schools functioneren (resultaten, gedrag, evolutie) van uw zoon/dochter. De data voor oudercontacten zijn opgenomen in de schoolkalender en worden per brief meegedeeld en zijn terug te vinden op onze website www.olvp-lokeren.be. Gelieve met deze data rekening te houden. Indien een leerling meer direct opgevolgd moet worden, kunnen ook momenten van individuele oudercontacten voorzien worden, zowel op vraag van de school als op vraag van de ouder. De school dringt erop aan dat u, als ouder, aanwezig bent op het oudercontact.

2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 2.1 Door de inschrijving van uw zoon/dochter in onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij/zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw zoon/dochter een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw zoon/dochter hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat hij/zij elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is. Het kan altijd gebeuren dat uw zoon/dochter om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat hij/zij te laat komt. Voor een goede opvolging van afwezigheden is het belangrijk de school hierover tijdig in te lichten. De concrete afspraken vindt u terug in het schoolreglement onder het punt afwezigheden (Deel 2,art.2.5).

57


2.2 Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Indien u of uw zoon/dochter niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw zoon/dochter uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij/zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar hij/zij verblijft. Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming en/of gerechtelijke overheid. De school sloot hiervoor de nodige protocollen met de lokale politie.

3 Wederzijdse afspraken leerlingenbegeleiding

over

vormen

van

individuele

Naast een algemeen zorgbeleid voor alle leerlingen kan onze school instaan voor een individueel begeleidingstraject als de draagkracht van de school het toelaat en de noodzaak duidelijk is voor alle partijen. Dit gebeurt in overleg met alle actoren. Het spreekt vanzelf dat, om de begeleidingsinitiatieven te laten slagen, uw positieve medewerking noodzakelijk is.

4

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw zoon/dochter aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. (zie ook schoolreglement pagina 29 paragraaf 3.1

Voor akkoord, op ………………………….…. te Lokeren

De ouders

De directie

58


BIJLAGE : Schoolkostencode LOP Secundair Lokeren Engagementsverklaring van het Lokaal Overlegplatform (LOP) voor gelijke onderwijskansen voor het secundair onderwijs van Lokeren 1. Recht op onderwijs Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Daarom subsidieert de Vlaamse overheid onderwijs en is er leerplicht tot achttien jaar. Een HIVA-studie stelt vast dat de kostprijs van het leerplichtonderwijs in tien jaar flink gestegen is. De financiële bijdrage van de ouders aan het onderwijs blijft een belangrijke drempel voor de gelijke onderwijskansen van alle leerlingen. Daarom is armoede die belemmerend kan zijn voor de schoolloopbaan van een kind voor elke school een aandachtspunt. Dit document is goedgekeurd door het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van LOP Lokeren Secundair. Het is bedoeld als werkinstrument. Op basis van deze code kan elke school nog eigen accenten leggen. De Lokerse secundaire scholen verbinden zich ertoe om deze code uit te werken in een schooleigen document in overleg met leerlingen, leerkrachten en ouders. Elke school engageert zich om inspanningen te leveren voor de toepassing van deze code. Dit moreel engagement getuigt van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de school. 2. Krachtlijnen 2.1. De communicatie tussen school en ouders bevorderen. De school past de recente regelgeving rond informatie over de schoolrekening toe. Daarnaast hebben ouders recht op duidelijke en volledige communicatie rond alle aspecten van de schoolrekening, en van de stappen die de school onderneemt als ouders een schoolrekening niet of onvolledig betalen. Bij betalingsmoeilijkheden gaat de school met respect om met ouders en leerlingen. 2.2. De schoolkosten beheersen. Bepaalde schoolkosten worden telkens opnieuw in vraag gesteld en getoetst aan hun noodzakelijkheid en wenselijkheid. De school engageert zich om na te gaan wat de gevolgen zijn van elke nieuwe schoolactiviteit die meerkosten met zich meebrengt. 3. Code 3.1. De school zoekt altijd naar een – voor ouders – financieel voordelige manier om haar pedagogische project te realiseren. 3.2. De school engageert zich om elk jaar de aangerekende kosten per uitgavenpost kritisch te bekijken met het oog op beheersing of mogelijke daling van de totale kostprijs. 3.3. De school deelt in juni (of bij de inschrijving) de raming van de kostprijs van het volgende schooljaar mee. Als ouders dat graag willen, krijgen ze – vanaf het eerste leerjaar van de tweede graad – informatie over de onkosten die eigen zijn aan de studierichting. In die kostprijs zitten deze uitgaven vervat:  De verplichte uitgaven die de school aanrekent (met de mogelijke afwijkingsgrens)  De verplichte uitgaven die de school niet aanrekent  De facultatieve of niet-verplichte uitgaven ten laste van de ouders. De school besteedt grote zorg aan de vormgeving en duidelijkheid van de raming van de kostprijs en de uiteindelijke schoolrekening, zodat ook ouders die minder taal- en rekenvaardig zijn de raming en de rekening kunnen begrijpen en interpreteren. 3.4. De school brengt alle ouders elk jaar op de hoogte van de voorwaarden voor studietoelagen. Ze verwijst door naar de Vlaamse overheid en de lokale overheid voor inlichtingen over andere financiële tegemoetkomingen. 3.5. In het schoolreglement komt de procedure voor het innen van de schoolrekening. Deze procedure vermeldt:  De periode van verzending of afgifte van schoolrekeningen  Het tijdstip van aanmaning tot betaling bij niet op tijd betaalde schoolrekeningen  De mogelijke maatregelen bij niet-betaling of onvolledige betaling.

59


3.6. Bij de organisatie van activiteiten tijdens de lesuren en stages, voorzien in de lessentabel, stelt de school zich tot doel dat alle leerlingen kunnen meedoen. De financiĂŤle bijdrage(regeling) voor deze activiteiten mag geen reden tot uitsluiting of discriminatie zijn. 3.7. Voor verplichte activiteiten buiten de lesuren en stages, voorzien in de lessentabel, gelden dezelfde principes als in punt 3.6. Dure activiteiten worden beperkt. De school ontmoedigt ouders en leerlingen om met dure gadgets en onnodige merkartikelen naar school te komen. Activiteiten die niet voor alle leerlingen georganiseerd worden, kunnen nooit voorbereid of verwerkt worden in de reguliere lessen. Ze kunnen nooit gebruikt worden om leerlingen te evalueren. Het al of niet voldoen aan leerplannen kan niet afhankelijk zijn van deze activiteiten. 3.8. Het schoolsecretariaat kan de schoolrekening alleen de eerste keer via de leerling aanbieden. Aanmaningen tot betaling van niet of onvolledig betaalde schoolrekeningen worden niet via de leerling, en ook niet via de schoolagenda aan de ouders bezorgd. De (niet of onvolledig betaalde) schoolrekening is iets tussen de school en de ouders. Leerlingen en leerkrachten worden daar buiten gehouden. 3.9. De school behandelt individuele aspecten bij niet-betaling of onvolledige betaling van de schoolrekening met de grootste discretie. Het is onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk dat een aantal mensen in de school op de hoogte is van de problemen in sommige gezinnen. De school houdt dat aantal mensen beperkt en zij onderhouden een attitude van discretie en respect. 3.10. De school biedt ouders met betalingsmoeilijkheden de mogelijkheid om schoolrekeningen gespreid te betalen. 3.11. In het schoolreglement staat duidelijk en concreet welke stappen ouders kunnen zetten als ze moeilijkheden ondervinden met de schoolrekening (naar inhoud of naar betalingsmogelijkheid). De communicatie met ouders verloopt via de directie of een vertrouwenspersoon van de school. Die zoekt met de ouders naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. 3.12. De school evalueert elk jaar de toepassing van deze code. Waar nodig wordt het schoolbeleid bijgestuurd. 4. De code treedt in werking op 1 september 2010. Lokeren, 23 februari 2010

60

Schoolreglement 2011 - 2012  

afspraken 2011-2012

Advertisement