Page 1


Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze, ul 1 Maja 43, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: jeleniagora@dbp.wroc.pl Wykaz Nowości oprac. Anna Mikos

2


Aspekty kultury współczesnej : analizy i interpretacje wybranych zjawisk / red. B. Lisowska. – Łódź: Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2011.214 s. ; 21 cm Publikacja skierowana do nauczycieli uczących przedmiotów związanych z : wiedzą o kulturze, wiedzą o sztuce, historią, kulturą regionu, językiem polskim. Proponowany zbiór stanowi materiał dydaktyczny mający na celu wspieranie kształtowania refleksji i krytycznej oceny zjawisk kultury popularnej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawiera ustalenia teoretyczne dotyczące sfer kultury współczesnej z którymi młodzi ludzie spotykają się najczęściej, analizy i interpretacje, a także wiele scenariuszy zajęć i warsztatów pogrupowanych są w pięciu kategoriach: tradycja, reklama, komiks, sztuka filmowa, słowo i obraz w sieci. Sygn. 88982 Antropologia kulturowa : kultura obyczajowa początku XXI wieku / Janusz Gajda . – Kraków : „Impuls”, 2009 . – 201 s. ; 24 cm Rozpatrywane problemy to: obyczajowość dotycząca cielesności człowieka, m.in. kult ciała i młodości w opozycji do starzenia się, higiena i dbanie o urodę, ekstremalne zabiegi zdobienia ciała – piercing, tatuaż ; obyczajowość potrzeb bytowych, takich jak problem bezrobocia, bezdomności, emigracji zarobkowej, sposoby odżywiania się i zachowania konsumentów kształtowane przez supermarkety i centra handlowe ; obyczaje związane ze sferą wartości witalnych, takich jak zdrowie, zagrożenia związane z otyłością ; różne formy obyczajowości świeckiej i religijnej; obyczajowość młodego pokolenia w aspekcie poszukiwania własnej drogi życiowej ; kultura obyczajowa współczesnego życia artystycznego, naukowego, politycznego i religijnego. Sygn. 88977, 88978, 008

3


Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak . – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012 . – 541 s. ; 24 cm Studium nad współczesną rodziną w kulturze zachodniej na tle życia rodzinnego społeczności od niej oddalonych. Analiza głównych procesów wewnątrzrodzinnych, m.in. podział pracy w rodzinie i niewidzialna praca kobiet, style życia w rodzinie, rodzina osób w trzecim wieku, klasa społeczna a styl wychowania dzieci, konflikty, przemoc, przyczyny rozwodu. Współczesne przemiany w rodzinie: kryzys rodziny, równoważenie ról w rodzinie, nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo, alternatywne modele rodziny. Książka przeznaczona dla studentów nauk społecznych i humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych kierunkami zmian życia rodzinnego. Sygn. 89098, 316.811/.815 Socjologia ciała / Chris Shilling . – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010 . – 279 s. ; 24 cm Analiza zmieniającego się statusu ciała w socjologii oraz relacje jakie zachodzą między ciałem, tożsamością i śmiercią w czasach późnej nowoczesności. Autor przybliża dokonania kluczowe dla tego pola badań, między innymi teorie Norberta Eliasa, Michela Foucault, Anthony’ego Giddensa, Ervinga Goffmana i Pierre’a Bourdieu, wskazując na znaczenie cielesności i płciowości tak w życiu społecznym, jak również dla wiedzy i rozważań socjologicznych. Pokazuje także, jak zmienił się status ciała w społeczeństwach nowoczesnych, analizując nie tylko współczesny kult ciała, napędzany przez media i kulturę konsumpcyjną, ale i uwikłanie cielesności w stosunki władzy i nierówności społeczne. Sygn. 316

4


Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście / Agnieszka Barczykowska . – Kraków : „Impuls”, 2011 . – 270 s. ; 24 cm Geneza koncepcji kapitału społecznego, źródła kształtowania się kapitału społecznego na wybranych poziomach struktury społecznej, patologia społeczna a kapitał społeczny w obszarze wielkiego miasta, kapitał społeczny wielkomiejskiego blokowiska i rejonu kulturowo zaniedbanego. Podjęto także próbę wyjaśnienia dlaczego w Polsce, mimo dwóch dekad życia w porządku demokratycznym jest on wciąż na tak niskim poziomie. Sygn. 316.6

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik . – Kraków : „Impuls”, 2011 . – 514 s. ; 24 cm Prezentacja wybranych współczesnych koncepcji nierówności w odniesieniu do edukacyjnej i społecznej sytuacji kobiet. Różnice między dziewczynkami i chłopcami w szkolnictwie, i w dostępie do szkolnictwa wyższego. Dylematy tożsamościowoedukacyjne kobiet w społeczeństwie współczesnym, macierzyństwo w kontekście sukcesu zawodowego kobiet, segregacja płciowa na rynku pracy. Sygn. 316

5


Napastowanie seksualne : głupa zabawa czy poważna sprawa / Anna Wołosik . Warszawa : „Difin”, 2011 . – 278 s. ; 23 cm Przybliżenie stanu wiedzy o seksualnej agresji i przemocy wśród uczniów: rys historyczny pokazujący konteksty prawne i psychologiczne, wskazanie różnic między napastowaniem a molestowaniem oraz agresją, przemocą i szykanowaniem, typologia aktów napastowania, analiza sposobów reagowania, prezentacja wybranych form napastowania seksualnego, w tym w bliskich związkach. Książka zawiera scenariusze zajęć dla młodzieży do programu profilaktycznego dotyczącego przemocy ze względu na płeć. Sygn. 37.064.3

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban . – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012 . – 199 s. ; 21 cm Autor omawia: genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformalnych i formalnych grupach młodzieży, zależności pomiędzy agresją a odrzuceniem, wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostosowanie społeczne, profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży. Książka przeznaczona jest dla studentów i pracowników naukowych resocjalizacji, pedagogiki, psychologii. Przydatna w pracy wychowawców, profilaktyków, pedagogów oraz kuratorów. Sygn. 37.064.3

6


Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka /

Alicja Ungeheuer-Gołąb. Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 156 s. ; 22 cm Kształtowanie się stosunku dziecka 4-6letniego do literatury, prezentacja sposobów, które dziecko - z pomocą dorosłego - może wykorzystywać, by poznać dzieło literackie. Kanon lektur przedszkolaka Przykłady zabaw z dzieckiem w wieku przedszkolnym inspirowane utworami poetyckimi. Sygn. 89126

Jak nauczyć dzieci myślenia / Louise Spear-

Swerling, Robert J. Sternberg. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. 128 s. ; 24 cm Najważniejsze pojęcia, umiejętności i strategie, które nauczyciele powinni poznać i opanować, żeby móc skutecznie uczyć poprawnego myślenia: opis trzech najważniejszych sposobów myślenia – analitycznego, twórczego i praktycznego, cele które pomagają poprawiać ich jakość, techniki niezbędne w ich nauczaniu, zasadzki, na które natrafiają nauczyciele wprowadzający je w życie. Sygn. 89022

7


Optymizm : perspektywa psychologiczna / Agnieszka Czerw. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. – 128 s. ; 24 cm Autorka wyjaśnia, czym jest optymizm i jak go mierzyć, wskazuje na mnogość definicji tego pojęcia oraz powszechnie znane metody mierzące jego poziom, zamieszcza również własny kwestionariusz do pomiaru optymizmu. Skupia się na demograficznych i rodzinnych uwarunkowaniach poziomu optymizmu tj. płeć, wiek i relacje rodzinne oraz jego wpływie na życie człowieka. Porusza kwestię zdrowia osób z optymistycznym podejściem do życia, opisuje ich sposoby radzenia sobie ze stresem i sytuacjami problemowymi, a także wykazuje związek między inteligencją emocjonalną a optymizmem i umieszcza go w nurcie psychologii pozytywnej. Sygn. 159.94 Kultura zabawy / red. T. Paleczny, R. Kantor, M. Banaszkiewicz. – Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – 241 s. ; 24 cm Refleksje na temat konsumpcji zabawy. Znaczenie przemysłu rozrywkowego, tabloidyzacja, rozwój marketingu doznań. Zabawa a szukanie rozrywki. Media w służbie przemysłu rozrywkowego. Związki między zabawą a sztuką. Ludyczne kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Współczesne gry RPG jako kategoria zabawy. Zabawa a praca. Lalki a koncepcje ideowe w kulturze współczesnej. Sygn. 315.7

8


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / red. M. Karwowska-Struczyk, D. Sobiepańska, M. Szpotowicz. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2011. – 446 s. ; 21 cm Znajdują się tu teksty analityczne i krytyczne, oceniające między innymi ostatnie działania reformatorów, wskazujące dalsze kierunki rozwoju oświaty w Polsce, zaczynając od spraw najważniejszych relacji nauczyciela z dziećmi i umiejętnej współpracy nauczycieli z rodzicami. W sumie teksty prezentują współczesny obraz edukacji oferowanej dzieciom od 3. do 10. roku życia, proponują jednocześnie stałą debatę na temat jej dalszego rozwoju. Sygn. 373.2

Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012. – 392 s. ; 24 cm Rys historyczny oraz aktualny stan wychowania przedszkolnego w Polsce. Uczestnicy procesu edukacyjnego w przedszkolu. Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce. Założenia metodyczne oraz planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu. Diagnozowanie rozwoju dzieci. Sygn. 373.2

9


Edukacja przedszkolna : w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata Karwowska-Struczyk. – Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 304 s. ; 21 cm Analiza istotnych aspektów instytucjonalnej edukacji i opieki przedszkolnej dla małych dzieci oraz prezentacja wybranych rozwiązań koncepcyjnych. Autorka analizuje je na tle dwóch podejść: wywodzącego się z liberalizmu i oddolnego założeń eksperymentowania, opartego na inicjatywach obywatelskich. Odwołując się do teorii i praktyki, proponuje przykłady konkretnych rozwiązań, które mieszczą się w przestrzeni państwa demokratycznego i wpisują w obywatelską, wspólnotową aktywność, podyktowaną troską o dobro wspólne. Sygn. 89009, 373.2

Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda. – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2011. – 639 s. ; 24 cm Publikacja poświęcona całościowemu ujęciu pedagogiki wczesnej edukacji. W książce podjęto zagadnienia związane z rozwojem tej subdyscypliny: kondycja teoretyczna i metodologiczna, dyskursy i kontrowersje, nowatorskie rozwiązania praktyczne dotyczące zmiany myślenia o kształceniu i wychowaniu młodszych uczniów. Sygn. 89062, 373.3-046-021.64

10


11

Wykaz nowości nr 15