Page 1

PROJEKT GIMNAZJALNY SPORT TO ZDROWIE

Edukacyjny projekt gimnazjalny dla uczni贸w klas 3 gimnazjum.


Spis treści Spis treści.......................................................................................................................................................................2 METODA PROJEKTU.................................................................................................................................................2 HARMONOGRAM......................................................................................................................................................4 DOBÓR ZESPOŁÓW:...............................................................................................................................................5 KONTRAKT.................................................................................................................................................................6 KRYTERIA OCENY.....................................................................................................................................................7 KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA...............................................................................................................9 KARTA SAMOOCENY UCZNIA.........................................................................................................................10 OCENA SPOŁECZNA PREZENTACJI................................................................................................................11 KARTA ZADAŃ........................................................................................................................................................12 ANKIETA EWALUACYJNA...................................................................................................................................14

METODA PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU: “Sport to zdrowie” TYP PROJEKTU : projekt badawczy NAUCZYCIEL PROWADZĄCY GRUPĘ PROJEKTOWĄ: Milena Kałaska AUTORZY PROJEKTU: uczniowie klasy 3 gimnazjum CZAS: 04.02.2013 - 10.06. 2013 roku UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Bardzo dużo mówi się teraz o sporcie, ostatnio odbyła się Olimpiada w Londynie a w Polsce Euro2012. Wykonując projekt, zespół chce pogłębić swoją wiedzę na temat wpływu wysiłku fizycznego na organizmu oraz uświadomić innym uczniom znaczenie sportu w życiu oraz promowanie zdrowego trybu życia.


ORGANIZACJA: Realizacja projektu odbywa się na poziomie drugich klas gimnazjalnych. Nauczyciel zapoznaje uczniów z założeniami projektu na kółku biologicznym . Uczniowie zgłaszają się do projektów. Wspólnie zastanawiają się nad zasadami projektu, ustalają terminy spotkań; (wszelkie problemy są będą dodatkowo omawiane i rozwiązywane na bieżąco) Przedstawienie rezultatów projektu na forum szkoły w obecności zaproszonych osób CELE: Nauka poprzez obserwację ,ankietowanie, rozmowy z odpowiednimi osobami Dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat wysiłku fizycznego i jego wpływu na organizm. Uświadomienie przyczyn i skutków zdrowotnych występujących u ludzi którzy nie uprawiają żadnych sportów. Nauka podstawowych ćwiczeń pomagających wzmocnić mięsnie, krążenie, płuca oraz serce. Wdrażanie w/w umiejętności w propagowaniu zdobytej wiedzy TREŚCI: Sport i jego wpływ na organizm człowieka. Nieprawidłowości wynikające z prowadzenie siedzącego trybu życia i nie uprawiania żadnej aktywności fizycznej. Podstawowe ćwiczenia pozwalające zachować dobrą kondycje i zdrowie. ZADANIA, METODY PRACY: Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje kartę pracy z listą zadań do wykonania. Uczniowie organizują samodzielnie pracę. SPOSÓB DOKUMENTACJI: Uczniowie dokumentują swoje dokonania poprzez ankiety oraz sprawozdania z wykonanych czynności. Na koniec uzyskane i przeanalizowane wyniki zawierają w prezentacji multimedialnej. METODY MONITOROWANIA : Nauczyciel koordynujący realizację projektu spotyka się z uczniami średnio raz na dwa tygodnie, analizując dotychczasową praca uczniów nad projektem i udzielając wskazówek. Nauczyciel stara się pomóc uczniom w rozwiązywaniu napotykanych problemów. FORMA OCENY: Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu 10.06.2013r w formie prezentacji multimedialnej Ocenie podlegać będą: wywiązywanie się uczniów z podjętych zadań umiejętność współpracy w grupie sposób prezentacji projektu zgodność z tematem umiejętność wykorzystania zdobytych informacji własna inicjatywa i zaangażowanie przygotowanie Dnia Sportu


HARMONOGRAM

Zadania

realizacja

uczestnicy

data

spotkanie organizacyjne 1

zapisanie się chętnych do projektu, podział na grupy

nauczyciel oraz chętni uczniowie

04.02.2013

spotkanie organizacyjne 2

podpisanie kontraktu,przedstawienie harmonogramu pracy, zaplanowanie działań

nauczyciel oraz chętni uczniowie

18.02.2013

1) przygotowanie ankiet

1)określenie celu i przygotowanie pytań

grupa1

2) przygotowanie wywiadu ze sportowcem

2) wybranie sportowca i przygotowanie pytań

grupa2

3) przygotowanie Dnia Sportu Konsultacje

3) Ustalenie z dyrekcją terminu Dnia Sportu

uczniowie spotykają się i przedstawiają efekty swojej pracy

1)Przeprowadzenie 1) uczniowie przeprowadzają ankiety wśród ankietę w szkole uczniów gimnazjum 2) uczniowie przeprowadzają 2)Przeprowadzenie wywiad z wybranym wywiadu sportowcem

4.03.2013 grupa3

wszyscy

18.03.2013

grupa 1

grupa 2 1.04.2013

3) uczniowie z pomocą nauczycieli wychowania 3)Organizacja Dnia fizycznego wymyśla gry i Sportu konkurencje sportowe konsultacje

1) analiza i opracowanie wyników ankiety 2) zredagowanie

uczniowie przedstawiają wyniki przeprowadzonej ankiety i wywiad oraz omawiają wygrane na Dzień Sportu gry

grupa 3 wszyscy

1) uczniowie opracowują wyniki grupa 1 i wyciągają wnioski 2) uczniowie redagują wywiad aby był gotowy do grupa 2

15.04.2013


wywiadu

zamieszczenia w gazecie

3) uczniowie przygotowują ogłoszenia i plakaty reklamujące Dzień Sportu. 3) Organizacja Dnia Przygotowują informacje na grupa 3 Sportu temat pozytywnego wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka i o negatywnych skutkach braku wysiłku konsultacje

uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy i wszyscy pracują nad podsumowaniem całego projektu

1) przedstawienie wyników ankiety

wszyscy

29.04.2013

13.05.2013

wszyscy 27.05.2013

2) opublikowanie wywiadu 3) Przeprowadzenie Dnia Sportu Przedstawienie wyników

zespół prezentuje wyniki swojej pracy, nauczyciel ocenia

DOBÓR ZESPOŁÓW:

cały zespół -nauczyciele -przedstawiciele klas -rodzice -dietetyk -przedstawiciel władz miasta -przedstawiciel wydziału

10.06.2013


W projekcie weźmie udział 12 osób tworzących 3 grupy. Do projektu zgłaszają się uczniowie klas 3. Grupa 1 Pracować będzie z ankietami , przeprowadzając badania na temat trybu życia wśród kolegów ze szkoły Grupa 2 Zajmie się przeprowadzeniem wywiadu z wybranym sportowcem Grupa 3 Zajmie się organizacją Dnia Sportu w szkole

KONTRAKT TEMAT PROJEKTU: ,,Sport to zdrowie”


ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Badaniem objęta będzie cała społeczność uczniowska gimnazjum PRZEDMIOTEM BADAŃ BĘDZIE: 1. poziom wiedzy uczniów dotyczący wpływu aktywności fizycznej na zdrowie 2. stopień wykorzystania wiedzy na ten temat w codziennym życiu. Projekt będzie również zawierał pracę w grupach z listą zadań do wykonania. Terminy konsultacji z nauczycielem: 18.03.2013 15.04.2013 13.05.2013 Termin zakończenia projektu: 10.06.2013r. Konsekwencje wynikające z nieobecnością na zajęciach: W przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy, uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu tygodnia. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów nieobecności na forum grupy w obecności nauczyciela. Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami zawartymi w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem, oraz udziału w prezentacji projektu. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje. Data zawarcia kontraktu: 04.02.2013r. Wykonujący projekt (uczniowie) (nauczyciel) (nazwiska i podpisy)

Przykazania ucznia : 1. Uczeń słucha propozycji innych 2. Uczeń nie krytykuje pozostałych 3. Uczeń aktywnie pracuje w grupie 4. Uczeń wykonuje wszystkie prace terminowo

KRYTERIA OCENY

Prowadzący projekt


Kryteria

Punktacja - skala Punkty otrzymane:

Oryginalność 1 - 5 pkt Wartość merytoryczna informacji

1 - 5 pkt

Zgodność informacji z tematem

1 - 5 pkt

Wykorzystanie środków i narzędzi ICT

1 - 5 pkt

Zaangażowanie grupy w wykonanie projektu

1 - 5 pkt

Prezentacja

1 - 5 pkt

Razem

30 pkt

Kryteria oceny indywidualnej ucznia Członkowie grupy

Średnia punktów otrzymanych przez grupę

Wkład pracy w grupie (0 - 5pkt)

Ocena pozostałych członków grupy (max 18pkt) *

*Pozostali członkowie grupy oceniają daną osobę przyznając 0-3pkt za : • współpracę w grupę • umiejętność rozwiązywania konfliktu •

zaangażowanie Ocena końcowa

Ocena

Skala procentowa

bardzo dobry

90 - 100%

dobry

75 - 89%

dostateczny

50 - 74%

dopuszczając y

33 - 49 %

RAZEM


KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA Ocenie podlega: 1. samodzielność ucznia 2. właściwe pełnienie powierzonych uczniowi funkcji 3. Przejawianie inicjatywy i chęć współpracy z innymi


4. doprowadzenie projektu do końca 5. sposób zaprezentowania podsumowania projektu 6. umiejętność poprawnej samooceny 7. odpowiednie zachowanie i pomaganie innym członkom zespołu na zajęciach Za każdy z wyżej wymienionych cech uczeń może otrzymać max 3 pkt. Maxymalnie uczeń może uzyskać 18 punktów W zależności od uzyskanej liczby punktów wystawiana jest ocena Ocena

Skala procentowa

wzorowe

90 - 100%

bardzo dobre

75 - 89%

dobre

50 - 74%

poprawne

33 - 49 %

KARTA SAMOOCENY UCZNIA TAK NIE Systematycznie uczestniczyłem w pracach nad projektem


Słuchałem propozycji innych, nie krytykując Nie miałem trudności z wykonywaniem poleconych mi zadań Pomagałem kolegom w grupie w rozwiązywaniu problemów Wykonałem wszystkie przyjęte na siebie zadania Pracę wykonałem terminowo Nie stwarzałem konfliktów w grupie Wykazywałem własną inicjatywę Aktywnie działałem w zespole Policz liczbę TAK i liczbę NIE:

OCENA SPOŁECZNA PREZENTACJI W zależności od tego jak odebrał Pan/Pani prezentację proszę przyznać punkty: 0 - źle 1 - średnio 2 - dobrze 3 - bardzo dobrze


Punkty wiedza na dany temat kontakt wzrokowy oryginalność prezentacji zaangażowanie ucznia pomoce wizualne umiejętność zainteresowania tematem OCENA OGÓLNA

KARTA ZADAŃ

Zadanie Jedno z zadań lub działań, jakie planuje wykonać zespół, aby rozwiązać problem i zrealizować projekt.


a) Planowanie (tabela wypełniana w trakcie wykonywania działania) Działania

Uczniowie wykonujący działanie i ich role

Zadanie rozpisane na szczegółowe działania.

Źródła informacji, materiały i zasoby

Sojusznicy

Imiona i nazwiska Z czego Kto może uczniów, ze uczniowie będą pomóc? wskazaniem, co kto korzystać? robi.

Termin wykonania

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia działania.

Jw.

b) Realizacja i samoocena (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań) Co i jak zrobiliśmy?

Które z zadań i działań udało się zespołowi zrealizować? Kto był w to zaangażowany (wykonawcy)? Z jakich źródeł informacji, materiałów i zasobów korzystali uczniowie? Jak przebiegała realizacja przeprowadzonych działań lub zadań? Kto im pomagał? Jakie efekty (produkty) powstały w wyniku podjętych działań?

Co stanowiło dla nas Jakie trudności uczniowie napotkali i jak je rozwiązali? trudność i jak ją pokonaliśmy? Których zadań i działań nie udało się zrealizować?

Czego się nauczyliśmy?

Uczniowie wskazują, czego się dowiedzieli lub nauczyli, jakie umiejętności zdobyli.


ANKIETA EWALUACYJNA Odpowiedzi zaznacz krzyżykiem 1. W której grupie pracowałeś? • grupa 1 • grupa 2 •

grupa 3


2. Czy postawiony przed Twoją grupą cel został osiągnięty? • tak • nie (jeśli nie to dlaczego?) …......................................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................... 3. Czy byłeś zadowolony z pracy w swoim zespole? • tak • nie 4. Jak wyglądała współpraca w zespole? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) • wszyscy pracowali w równym stopniu • w grupie pojawiały się konflikty •

członkowie grupy nie współpracowali ze sobą

grupa podejmowała wspólnie decyzje

5. Czy nauczyciel był pomocny w pracy? • tak • średnio •

nie

6. Cechy nauczyciela współpracującego (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) • zawsze służył pomocą • angażował się w projekt •

zostawiał uczniów bez wsparcia

podrzucał własne pomysły

odrzucał pomysły uczniów

7. Co Twoim zdaniem powinno ulec zmianie podczas następnego projektu? …................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .............................................................

Projekt gimnazjalny - Sport to zdrowie  

Edukacyjny projekt gimnazjalny dla uczniów klas 3 gimnazjum.