Page 90

&$

,. Materiały dodatkowe

Od momentu powstania Spółdzielnia aktywnie uczestniczy zarówno w życiu społeczno-gospodarczym szkoły jak i miasta Ostrołęki. W początkowym okresie działalności Spółdzielnia otrzymała do dyspozycji lokal w piwnicy budynku szkoły. Dzięki wsparciu Komitetu Rodzicielskiego, który wyposażył lokal w stoliki i taborety, Spółdzielnia mogła uruchomić szkolny sklepik. Z kolei przekazanie przez Dyrektora szkoły sprzętu nagłaśniającego do dyspozycji młodych spółdzielców pozwoliło im rozszerzyć prowadzoną działalność m.in. o organizację dyskotek i innych uroczystości. Jak podkreśla opiekun Spółdzielni uczniowskiej „EKONOMIK” p. Robert Piątek, „spółdzielnia jest dla młodzieży, która ma tzw. gen przedsiębiorczości, czyli coś takiego, co każe im wewnętrznie działać na innej płaszczyźnie niż tylko nauka. Jest to inna forma realizacji godzin pozalekcyjnych. To także jedyna organizacja, gdzie możemy zarabiać pieniądze. Mamy własne konto i możemy sami nim gospodarować. W ten sposób tworzymy zwartą grupę, która uczy się współdziałania”. Poprzez bieżące zarządzanie działalnością spółdzielni, poprzez organy typowe dla spółdzielni dorosłych (walne zgromadzenie, zarząd i radę nadzorczą) uczniowie i uczennice mają również okazję do poznania w praktyce mechanizmów demokratycznego zarządzania. Obecnie Spółdzielnia uczniowska „EKONOMIK” liczy ,$ członków i członkiń. Obecnie działalność Spółdzielni uczniowskiej polega m.in. na: %. organizowaniu pomocy m.in. finansowej i rzeczowej dla członków i członkiń spółdzielni (m.in. poprzez współpracę z Radą Rodziców, Fundacją Pomocy Szkole, PSS „SPOŁEM”, organizowanie świątecznej zbiorki żywności); #. organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych (np. ogniska integracyjne, dyskoteki, kulig, wycieczki i biwaki). Dotychczas w samych tylko wycieczkach na koszt spółdzielni wzięło udział ponad #/$ członków i członkiń spółdzielni; +. propagowaniu idei spółdzielczości w środowisku szkolnym (m.in. poprzez organizowanie spotkań z działaczami ruchu spółdzielczego, prezentowanie osiągnięć Spółdzielni, współpracę z Magazynem Spółdzielczym „TĘCZA POLSKA”); ,. reprezentowaniu szkoły w imprezach pozaszkolnych (m.in. udział w konkursie organizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepiej działającą spółdzielnię uczniowską, którego to Spółdzielnia była jedenastokrotną laureatką, zajmując siedem razy pierwsze miejsce i czterokrotnie drugie; /. organizowaniu zbiórek makulatury, surowców wtórnych, elektrośmieci i zużytych baterii. Poza tym członkowie i członkinie Spółdzielni realizują projekty, angażują się w działalność wolontariacką na rzecz społeczności lokalnej, biorą udział w konferencjach i szkoleniach. Opr. na podstawie materiałów dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”: http://www.zsz+-ostroleka.com/foldery/ekonomik/index.html

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement