Page 57

,. Realizacja projektu uczniowskiego

/3

t Rezultat projektu będzie wykorzystywany w kolejnym roku szkolnym. Jeżeli projekt był skuteczny, warto go kontynuować. Może to wpłynąć na rozwój aktywnych postaw wśród uczniów i uczennic. Rezultatem projektu jest np. ścieżka edukacyjna, przewodnik, fotoblog, wnioski z debaty, bank czasu, materiały z kampanii. t Projekt rozwinie u uczniów i uczennic pewność siebie i ułatwi im nawiązywanie kontaktów z dorosłymi i rówieśnikami poza szkołą. t Realizując projekty uczniowie i uczennice nauczą się pracować w zespołach bez bezpośredniego nadzoru nauczycielskiego. W obu przypadkach pomoże to podejmować uczniom i uczennicom samodzielnie działania w przyszłości.

4.5. Publiczna prezentacja rezultatów projektu Dzięki prezentacji grupa projektowa będzie mogła pokazać wyniki swoich badań oraz propozycje wzmocnienia zasobów. Ważne jest także zaprezentowanie rezultatów projektu mieszkankom i mieszkańcom oraz przekonanie ich o potrzebie kontynuacji przeprowadzonych działań. Przed prezentacją uczennice i uczniowie powinni: t uporządkować zebrane informacje i zastanowić się, jaka jest najlepsza forma ich przekazania; t przeprowadzić selekcję zebranych informacji, wybierając tylko najbardziej odpowiednie do prezentacji; t zaprosić sojuszników, rodziców, zainteresowanych mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne. Pomóż grupie zdecydować, jaką formę będzie miała publiczna prezentacja projektu. Czy będzie się odbywać w trakcie większego wydarzenia, na przykład święta szkoły lub specjalnie zorganizowanego festiwalu projektów? Czy będzie to wydarzenie wewnątrzszkolne z udziałem zaproszonych gości? Publiczne przedstawienie efektów projektu nie musi być wydarzeniem ogólnoszkolnym, kiedy pokazywane są prace wielu zespołów. Może dotyczyć tylko jednego lub kilku wybranych projektów. Przedstaw uczniom i uczennicom formy prezentacji zgromadzonego materiału i sposobu opisania działań. Mogą to być: t album ilustrowany zdjęciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami pisemnymi; t plakat lub seria plakatów, collage, inna forma plastyczna; t broszura, ulotka, gazetka;

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement