Page 43

+. Badanie zasobów społeczności lokalnej

,+

1. Jaka organizacja/instytucja jest opisana w tekście? 2. Po co funkcjonuje (jakie są powody jej działalności?) 3. Co robi? 4. Jak korzysta z tego miejscowość? Poproś przedstawicieli/przedstawicielki zespołów, by na forum grupy omówili analizowane przez siebie przykłady, odpowiadając na znajdujące się na tablicy pytania. 4. Porównanie przedsiębiorstw. Wyjaśnij uczniom i uczennicom, że na podstawie informacji uzyskanych z tekstów porównacie firmy prywatne oraz przedsiębiorstwa społeczne. Narysuj na tablicy tabelę złożoną z dwóch części:

Firmy prywatne

Przedsiębiorstwa społeczne

Cel Przeznaczenie dochodów Sposób podejmowania decyzji

Poproś uczniów i uczennice o propozycje uzupełnienia tabeli i zapisz prawidłowe odpowiedzi w odpowiednich polach. W miejscu celu powinna pojawić się odpowiedź – zysk (firmy prywatne), pomoc grupie ludzi lub miejscowości (przedsiębiorstwa społeczne). Przeznaczenie dochodów: na potrzeby społeczności lub do podziału pomiędzy pracowników (przedsiębiorstwo społeczne). Firmy prywatne natomiast inwestują dochody lub dzielą zysk między udziałowców. Sposób podejmowania decyzji: w firmach decyzje podejmuje właściciel lub zarząd, w przedsiębiorstwach społecznych wszyscy mają równy głos i sami wybierają władze. Przeczytaj opis firmy prywatnej i przedsiębiorstwa społecznego, który powstanie po wypełnieniu tabeli. 5. Podsumowanie. Zapytaj uczniów i uczennice, jakie korzyści może mieć ich miejscowość z tego, że przedsiębiorstwo społeczne istniałoby u nich? Po zebraniu odpowiedzi podsumuj, że przedsiębiorstwa społeczne mogą: t tworzyć nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ubóstwem, bezrobociem); t integrować osoby z problemami społecznymi z innymi mieszkańcami; t produkować towary i świadczyć usługi zgodne z potrzebami społeczności.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement