Page 36

+2

+. Badanie zasobów społeczności lokalnej

t wzajemne zaufanie – gotowość do współdziałania, prowadzenia wspólnych interesów, otwartość, częstotliwość spotkań sąsiedzkich, poziom zaufania mieszkańców i mieszkanek do lokalnych władz (i odwrotnie) oraz sąsiadów i sąsiadek; t trwałe i silne więzi – silne więzi rodzinne i społeczne, gotowość do pomocy innym, poczucie więzi z miejscem zamieszkania; t tradycje wspólnego działania – tradycje spółdzielczości czy samopomocy, długo działające instytucje, takie jak koła gospodyń i ochotnicze straże pożarne, silne tradycje społecznikowskie, tradycja czynu społecznego; t lokalne narzędzia komunikacji – lokalne media, miejsca tworzenia i wymiany informacji (strony i fora internetowe, tablice ogłoszeniowe), źródła informacji; t przykłady aktywności mieszkańców – prężnie działające stowarzyszenia, wspólnie organizowane akcje i realizowane projekty, lokalne fundusze stypendialne, zbiórki, happeningi, festyny i koncerty, masy krytyczne, akcje protestacyjne, uczestnictwo w wyborach. 4. Rozpoznawanie zasobów (praca w grupach). Celem ćwiczenia jest zdobycie przez uczniów i uczennice umiejętności rozpoznawania zasobów w społeczności lokalnej. Uczniowie dzielą się na 3-4 osobowe grupy. Rozdaj każdej grupie jeden z opisów miejsc lub sytuacji znajdujących się w Materiałach dodatkowych (Część VI publikacji) i poproś, by w grupie zastanowiono się, jakiego rodzaju zasoby występują w tym opisie. Następnie poproś, by jedna osoba z grupy przeczytała głośno opis i rezultat pracy. Sprawdź, czy grupa zauważyła wszystkie zasoby (przykłady zostały wyszczególnione w załączniku). 5. Rozpoznawanie zasobów lokalnych w kartach gry Oficer Dlaczego (praca w grupach). Na tablicy powieś arkusz papieru zawierający poniższą tabelę. Następnie poproś uczennice i uczniów, by w grupach, w jakich przeprowadzali wywiady, przeanalizowali przyniesione przez siebie uzupełnione karty gry Oficer Dlaczego. Przy użyciu znajdującego się na tablicy grafu, powinni odnaleźć w odpowiedziach zasoby społeczności lokalnej.

Miejsce 1 2 3 4 …

Zasoby

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement