Page 19

14. imah

alyne23

via24

15. ipin

ipin25

Tito

16. adul

yudha26

Agung27

17. sanah

lia28

ayu29

18. bahran (ayah lia)

arif

jhondy

19. nahda

nahda30

rini31

20. eka (ibunya roy)

eka32

ristiani33

21. rahmawati (ibu si kembar)

Sandy34

dessy35

22. yana (kakak lia)

yana36

ani37

23. santi (adik rahma)

santi38

ulya

24. narrator=rina barabai, 301009

19

The Best Teacher  

naskah drama anak2 TW1STER

The Best Teacher  

naskah drama anak2 TW1STER

Advertisement