Page 1

Voorwaarden LHBT Jongerenweekend Zeeland 2013 Artikel 1 | Definities 1. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die bij Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland (onderdeel van COC Zeeland) een boeking heeft gedaan, respectievelijk wenst te doen en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). 2. Onder “de overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdracht aan Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Zeeland tot organiseren/verzorgen van een jongerenweekend, alsmede elke vorm van dienstverlening door Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland betrekkelijk hetgeen door haar met opdrachtgever is overeengekomen. 3. Onder “jongerenweekend” wordt in deze voorwaarden verstaan het LHBT jongerenweekend Zeeland gehouden van zaterdag 1 juni t/m zondag 2 juni 2013. 4. Onder “deelnemer(s)” worden in deze voorwaarden verstaan alle bij de boeking opgegeven personen. Artikel 2 | Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Jongerenweekend 2013 van Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland. 2. Degene die namens of ten behoeve van derden een overeenkomst aangaat is aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 3. Alle deelnemer(s) zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. 4. Indien een bepaling van deze voorwaarden of een bepaling waarnaar verwezen wordt, in strijd is met toepasselijke wetten of verdragen, overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten waarvan niet bij de overeenkomst tussen partijen mag worden afgeweken, is de betreffende bepaling nietig. De nietigheid van de desbetreffende bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 5. Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland behoudt zich het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland haar cliënten van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand gekomen is. Artikel 3 | Totstandkoming overeenkomst en wijziging 1. Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een offerte c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard heeft Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdracht door de opdrachtgever te herroepen. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke. 2. Afbeeldingen en specificaties van de door Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland op internet, in catalogi, circulaires, folders, advertenties of anderszins aangeboden evenementen zijn voor Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht


van LHBT Jongeren Zeeland niet bindend, echter hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen wat Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland te bieden heeft. 3. De overeenkomst, wijzigingen daarvan c.q. aanvullingen en/of uitbreidingen komen eerst tot stand en zijn slechts bindend indien en voor zover het inschrijvingsformulier volledig door opdrachtgever is ingevuld en opgestuurd en door Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland schriftelijk, per e-mail, aan opdrachtgever zijn bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland heeft in het voorkomend geval het recht zijn gebondenheid aan een opdracht afhankelijk te stellen van ondertekening door de opdrachtgever van een kopie van de door Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland aan opdrachtgever toegezonden schriftelijke bevestiging. 4. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient daaruit voortvloeiend wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Artikel 4 | Betaling 1. Bij een totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag te worden voldaan van €25,- voor het deelnemen aan het jongerenweekend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze €25,- dient voldaan te zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 3.3 genoemde bevestiging. De wijze van betaling is omgeschreven in de in artikel 3.3 genoemde bevestiging. 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt door of namens Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland schriftelijk op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het verzuim. Creatief Vormingsburo Cinereus in opdracht van LHBT Jongeren Zeeland heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen in artikel 5 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend. Artikel 5 | Annulering door opdrachtgever/ deelnemer 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn naast eventuele reserveringskosten ook annuleringskosten verschuldigd. 2. Bij annulering vanaf het moment van inschrijven tot de 7e dag voor aanvang van het jongerenweekend: € 15,- per deelnemer. 3. Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang van het jongerenweekend of later: de totale som voor het jongerenweekend van € 25,- per deelnemer. 4. Indien de deelnemer zich op dien wijze gedraagt dat de aanwezigheid van de deelnemer niet langer houdbaar is, kan de organisatie van het jongerenweekend het verblijf van de deelnemer beëindigen zonder restitutie van de deelnemerssom. 5. De in dit artikel bedoelde annuleringskosten kunnen deelnamesom niet overschrijden.

Voorwaarden LHBT jongerenweekend Zeeland  

1 en 2 juni 2013

Voorwaarden LHBT jongerenweekend Zeeland  

1 en 2 juni 2013

Advertisement