Issuu on Google+

Manglende  havbeskyttelse  på  kant   med  EU-­‐lov   I  de  danske  farvande  findes  en  lang  række   områder,  som  Danmark  er  forpligtet  til  at   beskytte.  Alligevel  er  skadeligt  fiskeri  tilladt.   Det  er  en  overtrædelse  af  EU’s  miljøregler,   mener  både  EU-­‐  kommissionens   miljødirektorat  og  flere  eksperter.   Af  Mikkel  Danielsen  og  Ann  Følbæk  

  Fiskekutteren  tøffer  afsted  en  tidlig  morgen   på  jagt  efter  torsk  og  kuller.  Stik  forude   ligger  der  et  Natura  2000-­‐område  med   dyrebar  natur,  som  Danmark  ifølge  EU-­‐ lovgivning  er  forpligtet  til  at  beskytte.   Alligevel  ændrer  styrmanden  ikke  kursen.   Det  behøver  han  ikke.  Det  er  stadig  helt   legalt  at  fiske  på  samme  måde  inden  for   området,  som  man  gør  udenfor.            I  Nordsøen  ligger  fire  Natura  2000-­‐   områder,  som  er  udpeget  på  grund  af  sten-­‐   og  boblerev,  der  giver  gode  levevilkår  for  dyr   og  planter.  Områderne  er  velbesøgte  af  både   danske  og  udenlandske  fiskere.  I  øjeblikket   har  de  tilladelse  til  at  fiske  med  bundtrawl  –   en  fiskemetode,  hvor  et  tungt  net  trækkes   hen  over  havbunden.              Hos  EU-­‐  Kommissionens  Miljødirektorat   mener  man,  at  Danmarks  Natura  2000-­‐ beskyttelse  er  utilstrækkelig.            “Bundslæbende  fiskeri  er  skadeligt  for   sten-­‐  og  boblerev.  Foregår  der  skadelig   aktivitet  på  området,  er  det  en  overtrædelse   af  EU’s  habitatdirektiv.  Det  kan  man  ikke   tillade,”  siger  Fotios  Papoulias,  som  sidder  i   direktoratets  naturafdeling  med  ansvar  for   Natura  2000.  

Fiskernes  påpasselighed  sikrer  ikke   revene     I  de  danske  have  findes  91  maritime  Natura   2000-­‐områder.  Her  skal  Danmark  ifølge  EU’s   habitatdirektiv  sikre  dyrelivet  og  beskytte   naturen.  65  af  områderne  er  udpegede,  fordi   havbunden  indeholder  sten-­‐  og  boblerev,   som  skal  have  en  særlig  beskyttelse.  Over   halvdelen  af  områderne  er  stadig   ubeskyttede  flere  år  efter  udpegningen.            Den  manglende  beskyttelse  skyldes,  at   Fødevareministeriet  først  vil  gennemføre   trawlforbud  i  områderne,  når  Naturstyrelsen   har  kortlagt  og  afgrænset  områdernes  sten-­‐   og  boblerev  helt  præcist.  Fire  af  de  Natura   2000-­‐områder,  som  endnu  er  ubeskyttede  er   Store  Rev,  Gule  Rev,  Jyske  Rev  og  Thyborøn   Stenvolde  i  Nordsøen.            I  de  fire  områder  bliver  der  ofte  fisket  med   bundtrawl.  Det  fortæller  Kurt  S.  Madsen,   formand  for  Danmarks  Fiskeriforening  i   Thyborøn.  Det  er  en  af  de  byer,  hvor  fiskerne   sejler  i  havn  med  lasten  fuld  af  fisk  fanget   med  bundtrawl  i  Natura  2000-­‐områder.            “Vi  fiskere  passer  selvfølgelig  godt  på   revene.  Men  så  længe  der  er  gode   muligheder  for  fangst,  og  så  længe  der  ikke   er  nogen  særlige  regler  for  fiskeri  i  området,   vil  vi  selvfølgelig  blive  ved  at  fiske  derinde,”   siger  Kurt  S.  Madsen.            Hos  forskningscentret  DTU  Aqua   analyserer  fiskeribiologen  Ole  Eigaard   fiskekutternes  sejlruter.  Det  er  hans   opfattelse,  at  revene  ikke  undgår  den   skadelige  bundtrawl.          “Fiskerne  fisker  uden  om  stenrev  med   store  sten,  da  det  kan  skade  deres  udstyr.   Men  med  moderne  hjælpemidler  og  nye  


teknologier  kan  de  godt  fiske  på  stenrev  med   mindre  sten,  uden  at  det  ødelægger  deres   redskaber.”     “Vigtige  naturområder  bliver  ødelagt”   Biolog  hos  Danmarks   Naturfredningsforening,  Henning  Mørk   Jørgensen,  er  overbevist  om,  at  fiskerne   trawler  på  stenrevene  i  Nordsøen.   Foreningen  mener,  at  de  danske  politikere   svigter  havmiljøet,  når  de  ikke  sætter  en   stopper  for  trawlfiskeri  i  Natura  2000-­‐   områderne.            “Det  er  helt  forkert,  at  man  udpeger   området  som  bevaringsværdigt,  men  så  slet   ikke  laver  nogen  beskyttelse  af  revene.   Vigtige  naturområder  bliver  fuldstændig   ødelagt,”  siger  Henning  Mørk  Jørgensen.            Når  trawlet  trækkes  hen  over  stenbunden,   slider  det  søanemoner,  svampe  og  alger  væk   fra  stenrevene  og  flytter  rundt  på  stenene.   Det  forringer  leveforholdene  for  fisk  og   bunddyr.            ”Stenrev  har  en  kæmpe  effekt  på   artsdiversiteten  og  på  plante-­‐  og   dyresamfund.  De  har  været  under  pres  i  over   hundrede  år,  og  man  har  fjernet  så  mange   rev-­‐arealer.  Det  er  vigtigt,  at  vi  holder  fast  i   at  beskytte  dem,”  siger  Karsten  Dahl,  der  er   seniorrådgiver  ved  Institut  for  Bioscience.     Miljøorganisationer  vil  have  et  forbud   Danmarks  Naturfredningsforening,  WWF   Verdensnaturfonden  og  Greenpeace  ønsker,   at  trawlfiskeri  i  Natura  2000-­‐  områder  straks   forbydes.  De  mener,  at  Danmark  bryder  EU’s   forsigtighedsprincip,  som  siger,  at  man  ikke   må  tillade  en  aktivitet,  hvis  man  har  

mistanke  om,  at  den  har  en  negativ   påvirkning  på  et  Natura  2000-­‐område.            “Fødevareministeriet  hævder,  at  så  længe   vi  ikke  med  sikkerhed  ved,  hvor  revene   findes,  skal  vi  ikke  beskytte  noget  som  helst.   Det  bør  selvfølgelig  være  omvendt.  Vi  bliver   nødt  til  at  beskytte  det  hele,”  siger  Henning   Mørk  Jørgensen  fra  Danmarks   Naturfredningsforening.            Miljøorganisationerne  får  opbakning  af   professor  i  miljøret  ved  Københavns   Universitet,  Peter  Pagh.  Han  har  nærstuderet   EU’s  habitatdirektiv  og  er  overbevist  om,  at   trawlfiskeri  inden  for  Natura  2000-­‐området   bør  stoppes.            ”Trawlfiskeri  på  rev  påvirker   bundforholdene  og  vegetationen,  så  der  er   ikke  så  meget  at  diskutere.  Hvis  aktiviteterne   i  området  har  skadelig  virkning,  eller  hvis   man  har  en  mistanke  om  det,  skal  fiskeriet   stoppes.  Miljøet  har  førsteprioritet,”  siger   Peter  Pagh.     Udvalgsformand  vil  gå  til  minister   Når  Natura  2000-­‐områder  skal  beskyttes,  er   første  skridt,  at  Naturstyrelsen  laver  en   kortlægning  af  området.  Herefter  laver   Fødevareministeriet  en  bekendtgørelse  for,   hvor  trawl  skal  forbydes.  Ministeriet   forventer,  at  alle  områder  vil  være   beskyttede  mellem  2016  og  2021.  Men  så   længe  må  man  ikke  vente,  siger  Fotios   Papoulias  fra  EU-­‐Kommissionens   Miljødirektorat.            “Fra  den  dag  området  er  udpeget,  skal  det   beskyttes.  Foregår  der  noget,  der  er  skadeligt   for  naturen,  bliver  man  nødt  til  at  skride  til   handling.”  


Formand  for  Folketingets  Miljøudvalg,  Lone   Loklindt  (R),  understreger,  at  det  er  vigtigt,   at  den  danske  naturbeskyttelse  lever  op  til   EU’s  krav.  Derfor  vil  hun  kræve,  at   Fødevareministeren  forholder  sig  til,  om  den   danske  Natura  2000-­‐beskyttelse  er   tilstrækkelig.            “Regeringen  har  forpligtelser  over  for  EU.   Det  her  er  noget,  som  skal  opklares,  og  det   skal  foregå  i  ministeriets  top,”  siger  hun.            Miljøordførerne  hos  Socialdemokraterne   og  Enhedslisten,  Jens  Joel  (S)  og  Per  Clausen   (Ø),  er  enige  i,  at  man  skal  se  nærmere  på,   om  Danmark  passer  godt  nok  på  sine  Natura   2000-­‐områder.  Også  Venstres  miljøordfører,   Henrik  Høegh,  understreger,  at  det  er  vigtigt   at  overholde  EU’s  regler.  Han  mener  dog,  at   man  også  skal  tænke  på,  hvilke  økonomiske   konsekvenser  et  forbud  kan  have  for  de   fiskere,  der  dagligt  fisker  i  områderne.            Fødevareministeriet  ønsker  ikke  at   forholde  sig  til,  hvorvidt  Danmark  lever  op  til   EU’s  regler,  men  fortæller,  at  de  er  i  løbende   dialog  med  EU-­‐Kommissionens   Miljødirektorat.  De  har  heller  ingen   kommentarer  til,  om  et  forbud  mod  trawl   kan  komme  på  tale,  inden  kortlægningen  er   færdiggjort.            Som  mørket  falder  på,  vender   fiskekutteren  tilbage  med  dagens  fangst.   Også  i  morgen  sejler  den  af  samme  rute  ind  i   Natura  2000-­‐området.    


Manglende havbeskyttelse på kant med EU-lov