Page 1

Programmaboekje Paascongres 2010 GSVA & VGST


stichting Woord en Wereld

Leven in perspectief

Het studentenabonnement op Nader Bekeken is er al vanaf â‚Ź15,50 per jaar! Kijk eens op www.woordenwereld.nl of bel 050 301 36 36


Colofon Ontwerp Annet Kodde (in InDesign CS4) Albert Wieringa (voorkant) Druk Netzodruk, Enschede Oplage: 230 Uitgave VGST Postbus 2223 7500 CE Enschede Huishoudelijke commissie GSVA Aline Kiewiet (praeses) Bart van Sloten (fiscus) Fennelien Stal (algemeen lid) Jochem Baas (techniek) Kars ter Veen (Keuken en atrium) Teun-Pieter de Snoo (sponsoring) Inhoudelijke commissie VGST David Dubbink (Voorzitter) Ewout Lagerweij Geert Hoekzema Gijs Kant Harmen Kievit Jan de Jong Maarten Heres PaCo-In Grafische Commissie VGST Annet Kodde (Grafische vormgeving) Albert Wieringa (Congresbundel) David Young (Website, huisstijl)

06 4829 4248 06 1001 9408 06 4923 1252 06 4829 4248 06 1454 8134 06 2263 8376


Inhoudsopgave

programmaboekje

wereld 2.0

Inhoudsopgave

4

Voorwoord

5

Huisregels

6

Liturgie

7-10

Statistieken

11

Workshop indeling

12-15

Plattegrond Emmaus

16-17

Programma

18

4


Voorwoord Amicae ac amici, Van harte welkom op het Paascongres 2010! De komende drie dagen ligt er een mooi programma voor u klaar over het thema ‘Wereld 2.0’. Door middel van lezingen en workshops gaat u zich verdiepen in de nieuwe media en de invloed op uzelf en uw sociale omgeving. Natuurlijk is er ook tijd voor amicitia. Stelt u zich vooral open voor het thema en iedereen die aanwezig is op het congres en u zult vast een fantastisch congres beleven. Dit is het moment om uw vriendjes en vriendinnetje uit den lande weer eens te spreken, uw eigen verenigingsleden nog meer te gaan waarderen en nieuwe mensen te leren kennen. De PaCo Inhoudelijke commissie en de PaCo Huishoudelijke commissie zijn al geruime tijd voor u bezig geweest om dit congres voor u te organiseren. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de organisatie of het congres zelf, stap dan gerust op ons af. De PaCo-Hu is te herkennen aan de blauwe polo’s met het logo op de achterkant. Veel informatie is in dit programmaboekje te vinden, wordt op de beamer gezet aan het begin van een lezing of wordt op de deuren van het atrium gehangen. Ik wens u een mooi, gezegend en gezellig congres toe! Met amicale groet, Aline Kiewiet Praeses PaCo-Hu 2010

5


Huisregels Bezinningscentrum Emmaus Wij willen u wijzen op een aantal belangrijke regels: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Auto’s worden op de parkeerplaats een stuk achter het gebouw geparkeerd. Er wordt gebruik gemaakt van lakens en sloop op de bedden. Gebruikt u een slaapzak, dan is er een kussensloop nodig. Op de slaapkamers wordt niet gegeten of gedronken. In het hele gebouw geldt een rookverbod, met uitzondering van Kamer 13. Als de brandweer kosten aan ons doorberekent voor brandmeldingen die door gasten veroorzaakt zijn, zullen wij deze kosten doorberekenen. ’s Nachts dient u stil te zijn op de gangen. Ruim uw rommel op. Zijn er zaken niet in orde op uw kamer of uw zalen meldt dat meteen bij de PaCo-Hu. Zet dingen die u verplaatst op kamers, zalen of buiten later weer op hun plaats terug. Nooduitgangen nooit blokkeren. De kapel en de gebedsruimte zijn bedoeld voor gebed en vieringen, het zijn dus geen vergaderzalen, eetzalen of speelruimtes.

Wij wensen u een goed verblijf in bezinningscentrum Emmaus! Met amicale groet, De Huishoudelijke Commissie van het Paascongres 2010

6


Avondeten DONDERDAG Tafelpraeses: Sebastiaan Meilof (GSVA)

Genesis 11: 1-9 1 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2 Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4 Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

Psalm 139

Heer, U doorgrondt mij van omhoog Mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, Mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

1

Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, Of U hebt alles reeds gehoord. Omgeeft mij niet aan elke kant Op heel mijn pas uw sterke hand? Mijn kennis is te klein bevonden, Ik kan dit alles niet doorgronden.

2

7


Lunch VRIJDAG Tafelpraeses: Gijs Kant (VGST) Handelingen 2: 1-13 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

lied:

U maakt ons één

8

U maakt ons één. U bracht ons tesamen, wij eren en aanbidden U. U maakt ons één, U bracht ons tesamen, wij eren en aanbidden U. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.


Avondeten VRIJDAG

Tafelpraeses: Bas de Groot (GSVA)

Psalm 19 1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2 De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 3 de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. 5 Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 6 een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. 7 Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen. 8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen. 10 Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.

9


11 Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. 12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 13 Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. 14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. 15 Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Psalm 19 Het ruime firmament 1 maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht. De dag meldt aan de dag al wat Gods hand vermag De nacht zegt dit de nacht. Dit wonderschoon verhaal klinkt niet in mensentaal Verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat, naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit Tot in de verste oorden.

10

Aan ’s hemels hoog gewelf wees eens de Schepper zelf de zon zijn woning aan. Zoals een bruidegom blij uit zijn kamer komt, gaat hij zijn wijde baan. Hij jubelt als een held, die juichend voorwaarts snelt; Zo rijst hij elke morgen. Hij trekt zijn vaste spoor tot aan de einder door: Zijn gloed laats niets verborgen.

2


Statistieken Aantal aanmeldingen: 221

Aantal vrouwen:

83

Aantal mannen:

138

#

%

FQI

8

3,6

VGSEi

8

3,6

VGSR

15

6,8

VGST

46

20,8

VGSD

23

10,4

Vegetist

6

2,7

VGSW

11

5,0

VGSL

16

7,2

GSV

24

10,9

VGSU

19

8,6

GSVA

35

15,8

VGSTN-TQ

10

4,5

11


Workshop indeling Ama. Ama. Ama. Am. Am. Ama. Am. Ama. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Am. Am. Am. Ama. Ama. Am. Am. Am. Am. Ama. Ama. Ama. Ama. Am. Ama. Am.

12

Van den Akker Van Amerongen Appelman Arnold Baan Baan Bakker Bakker Balder Berghuis Berghuis Bergwerff Biewenga Bijvank Bisschop Blok Boersema Boersema Boersma Bogerd Bollemaat Bolt Boone Borst Bos Bos Both Bouwman Bredemeijer De Bruijne Brussee Buist Buit Buitenhuis, M

GSVA GSVA GSVA GSV VGSR Vegetist GSVA VGSL FQI VGSW GSV Vegetist VGSW VGST VGSR VGSU VGST GSV VGST VGSD VGST GSV VGSR VGSD VGST VGSU GSVA GSV VGSR GSV VGSL VGST VGSW VGSD

13 11 14 5 10 8 6 13 14 14 11 1 12 5 11 2 2 1 14 14 14 12 8 8 2 6 3 1 5 8 14 5 6 11

2 3 13 10 1 9 13 8 12 5 12 10 10 9 8 6 8 9 8 13 8 6 13 11 5 1 13 8 10 2 1 10 11 12

Am. Am. Am. Ama. Am. Ama. Ama. Ama. Ama. Ama. Am. Ama. Ama. Ama. Ama. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Ama. Am. Ama. Am. Ama. Am. Ama. Am. Am. Ama. Am. Am.

Buitenhuis, R Cornelisse Dam Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk Dijkstra Van Dooren Dorgelo Douma Draijer Dral Dreschler Drijfhout Dubbink, D Dubbink, T Faber De Feijter Folmer Fraanje Galenkamp Van Gelder De Gelder Glas Godschalk Groen De Groot Grootens Grootens Gunnink Haan Van Haeften Haitsma

VGSD VGST FQI VGSR VGSU VGSW VGSN-TQ GSV VGSD VGSN-TQ VGSU VGSL VGST VGSU GSVA VGST VGST VGSU VGSN-TQ VGSR FQI GSVA GSV GSV GSVA VGSL VGSD GSVA VGSU VGSD VGSN-TQ GSV VGSL VGST

11 6 2 2 5 10 8 8 6 10 10 11 12 3 11 1 9 6 12 3 12 13 2 10 13 9 5 5 6 8 10 8 12 8

12 11 10 6 12 8 2 13 10 6 11 8 2 8 5 5 1 1 10 11 9 12 10 11 3 11 14 10 5 14 14 14 5 9


Am. Ama. Am. Am. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Ama. Am. Ama. Am. Am. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Ama. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Am. Am. Ama. Am. Ama. Am. Ama.

Hamming Van Harten Harwig Havinga Heerema Hellenthal Heres Van Hoek Hoekzema Hoogendoorn Hopman Van Houdt Hoving Huijser Huisman Van Huizen Van der Hulst De Jager De Jong De Jong De Jong De Jonge De Jonge De Jonge Jonkman Joosse Van de Kamp Kant Karssenberg Katerberg Keegstra Kesteloo Kievit Kisteman Kleingeld Kluijfhout Knieriem Kodde Kodde

VGST VGSL FQI VGST GSV VGSD VGST GSV VGST GSV VGSD VGSL GSV VGSL GSV VGST VGSU VGSEi VGSD GSVA VGST VGST VGST VGSEi VGSW GSVA FQI VGST VGSW VGSN-TQ VGSD VGST VGST VGSU VGSR GSVA VGSU GSVA VGST

6 5 14 10 5 12 8 13 14 11 12 2 1 8 8 3 10 11 1 9 8 11 5 14 13 1 12 12 12 8 12 5 3 13 13 11 11 5 8

12 12 11 14 13 8 13 11 11 10 5 8 5 14 3 8 6 2 12 13 3 5 1 13 8 11 13 5 5 13 11 6 6 14 14 3 14 9 13

Ama. Ama. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Ama. Am. Am. Am. Ama. Am. Ama. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Am. Am. Ama. Ama. Ama. Am. Am. Ama. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Ama. Am. Am. Ama.

Van der Kolk Koning Korevaar Korterink Krol Kruizinga Van der Laan Lagerweij Van Langevelde Van Langevelde Lassche Leder Leeftink Lont Van der Lugt Maan Mars Marsman De Meijer Meijer Meilof Meints Middag Van Mill Mol Muis Mul Mulder Van der Net Niemeijer, W Niemeijer, J Van Noordenne Van Noordenne Offereins Ophoff Padding Pastoor Peet Petter

GSVA GSVA VGSEi GSV VGSL GSVA VGST VGST VGSEi GSVA VGST VGSU VGST VGSR VGST VGSD VGSD VGSN-TQ Vegetist VGSD GSVA VGST VGST VGSN-TQ VGST VGSW VGSD VGSL GSV VGSL VGSL VGSR VGSR VGSR VGST GSVA GSVA VGSD VGST

1 6 1 1 14 13 6 10 9 10 8 12 9 3 5 2 14 10 5 2 14 10 10 13 6 8 9 10 9 9 14 10 8 6 13 13 13 10 8

6 9 8 14 11 6 11 1 13 1 13 6 8 1 14 14 5 14 9 10 10 5 5 6 13 1 5 13 8 14 10 5 12 8 14 2 11 14 9

13


Am. Ama. Ama. Am. Am. Am. Am. Ama. Am. Ama. Ama. Ama. Am. Ama. Am. Ama. Ama. Ama. Am. Ama. Am. Am. Ama. Ama. Am. Ama. Am. Am. Ama. Am. Am. Ama.

14

Pierik Plender Pool Poortinga Post Prins Prins Rietveld Roorda Roorda Roskam Roth Van der Schee Scheele Schokker Sikkema Slob Slob Smit Sneep Van Spijker Steenbergen Stoel Storm Suurmond ‘t Hart Tamminga Van Tatenhove Van der Tholen Timmer Toebes Trimp

VGST VGSU GSV FQI VGST VGST VGSD VGSL GSVA VGSL GSVA VGST GSVA VGSEi GSV GSV VGSW VGSU VGSEi GSVA VGSD GSV Vegetist VGSW VGSR VGSN-TQ FQI VGSD VGSN-TQ VGST GSVA VGSL

14 9 11 9 14 5 3 8 11 14 9 12 11 13 11 11 13 10 5 9 5 12 1 8 14 13 11 13 5 8 8 8

8 3 8 11 11 2 12 9 13 9 2 14 1 9 12 8 9 13 2 8 1 5 5 11 10 12 6 5 11 2 1 6

Ama. Ama. Am. Am. Am. Ama. Ama. Ama. Am. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Am. Ama. Am. Am. Ama. Am. Am. Ama. Am. Ama. Am. Ama.

Ungersma Van Ginkel Van der Veen Veenhof Van der Velden Veldman Venhuizen Verkerk Viergever Vonk Voogt Voorberg Vreugdenhil De Vries De Vries Waagmeester Waagmeesyer Van der Welle Westerhof Westerik Westerik Wieles Wieringa Wisselink De Wolff Young Zomer Zomer Zuidema Zuidhof Zwart

VGSU VGSN-TQ VGST VGSU VGSD VGSW GSV VGSN-TQ VGST VGSEi VGSEi VGST VGSL VGSR VGSD VGSD VGSU FQI VGST VGST VGSW Vegetist VGST VGSU VGSR VGST VGSU VGSU GSV GSV GSVA

10 3 14 5 8 5 6 9 12 11 13 13 2 10 13 14 12 9 1 2 12 1 9 11 6 5 13 11 13 1 6

5 9 5 12 6 2 8 3 3 8 5 10 10 8 8 12 13 12 10 12 2 10 13 14 9 11 6 14 11 3 2


PaCoHu Am. Ter Veen Ama. Stal Ama. Kiewiet Am. Van Sloten Am. Baas Am. De Snoo Alleen donderdag Am. Van den Akker Am. Pranger Am. Noort Ama. V.d Hoeven Am. Joosse Am. Noort

GSVA GSVA GSVA GSVA GSVA GSVA VGSD VGST GSV GSVA GSVA GSVA

Zaalindeling 1. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Journalistiek Xs4all? Internetverslaving Privacy in de informatiesamenleving Kunst en nieuwe media Mediamanipulatie Virtuele sociale netwerken Politiek en (nieuwe) media De film als postmoderne preekstoel Techniekfilosofie H. Identiteit 2.0 Ethiek en nieuwe media

Tegenover 316 Tegenover 319 Kamer 002 Mariazaal 1 Jozefzaal Bovenzaal Sacristie Kelder 1 Mariazaal 2 Hartzaal Kelder 2 Kelder 4

15


Congrescentrum: Emmaus

Plattegrond

16


17


Programma Donderdag 4 maart 2010 11.30 Ontvangst, inschrijving en lunch 13:30 Opening 14:00 Lezing 1: De digitale revolutie en de kwaliteit van de samenleving (prof.dr. Philip Brey) 15:30 Vragenrond 1 17:00 Voorspel 18:00 Diner 19:30 Koffie 20:00 Lezing 2: Media, cultuur en religie (prof.dr. RenĂŠ Munnik) 21:30 Vragenronde 2 22:30 Sluiting 23:00 Borrel Vrijdag 5 maart 2010 08:30 09:30 10:00 Stoep) 11:30 12:30 13:30 15:00 16:00 18:00 20:00 22:00 22:30 23:30

Ontbijt Dagopening Lezing 3: Geloven in een netwerksamenleving (dr.ir. Jan van der Vragenronde 3 Lunch Workshops, ronde 1 Workshops, ronde 2 Sport & Spel Diner Bij snaar en spel Haspel Sluiting Feest

Zaterdag 6 maart 2010 09:00 10:00 11:00

18

Ontbijt Naspel Vertrek


KERKDIENST GEMIST?

Iedere student mist wel eens een kerkdienst. Wil je die gemiste kerkdienst toch mee maken? Dan kan je LIVE, of op een later tijdstip de dienst terugluisteren op: kerkdienstgemist.nl

De voordelen van kerkdienstgemist.nl zijn: - Honderden kerken LIVE meeluisteren. - Eenvoudig opnamen vinden en op elk moment terug luisteren. - Het grootste archief van kerkdiensten op internet.

http://kerkdiensgemist.nl info@kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nl

PaCo-programmaboekje  

PaCo-programmaboekje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you