Page 1

Nyhedsbrev 3/2012 Velbesøgt IT-Center Fyn seminar Af Anne Mette Lundstrøm, ikt-pædagogisk konsulent, anlu@itcfyn.dk IT-Center Fyn afholdt d. 12. september et velbesøgt heldags seminar på Tornbjerg Gymnasium. Det faldt i 3 dele: Nyt netværk for SOSU Dagen blev indledt med et møde for SOSU-sektoren, hvor det primære punkt var stiftelsen af et nyt netværk ved navn: Pædagogisk IT for SOSU. Målet med netværket er at øge anvendelsen af pædagogisk it på SOSU-skolerne, som fx brugen af i- og ebøger, e-tavler m.m. En stor del af drøftelserne gik på, hvordan dette netværk kan række ud og formå at understøtte de mange SOSU-undervisere, der i en travl hverdag, bliver mødt med flere og flere krav, ikke mindst fra eleverne, om at integrere den ny teknologi. Netværket skal nu konstituere sig og det første rigtige møde i netværket forventes afholdt i begyndelsen af det nye kalenderår. UMS – User Management System Til frokost samledes interesserede fra alle sektorer over en sandwich, mens salgschef Heine Møller fra InLogic fortalte om mulighederne i UMS. UMS er et modulopbygget system, som med udgangspunkt i skolernes studieadministrative systemer (Lectio, EASY-A, Ludus) kan smidiggøre brugeroprettelse og –administration i IT-Centrets driftsmiljø. UMS giver også mulighed for at benytte Uni-Login som brugeridentitet, hvilket vil gøre det enklere at få adgang til eksterne tjenester, som de enkelte skoler eller hele IT-Center Fyn fællesskabet har købt adgang til. De grundlæggende administrative UMS-moduler indkøbes for skolerne over ITCentrets budget. Derudover tilbyder InLogic et antal frontendmoduler, som bl.a. kan forenkle skolens kommunikation med studerende/elever. Disse frontendmoduler kan de enkelte skoler tilkøbe efter eget valg. UMS er på nuværende tidspunkt i drift på et mindre antal partnerskoler, men forventes udbredt til alle i løbet af det kommende års tid. Yderligere oplysninger om UMS, mulighederne og udbredelse kan fås ved IT-Centret v/ Jan Steendorph Petersen, Simon Berg og Jørn Thostrup. Videndeling blandt gymnasieskolerne Seminaret blev rundet af med et it-pædagogisk netværksmøde for gymnasieskolerne. Det er glædeligt at se, at så stor en del af partnerfællesskabets gymnasieskoler prioriterer dette netværk, hvor en hel del nyttig viden kommer i cirkulation.

1


Eksempelvis under det faste punkt: Til og fra IT-Center Fyn, hvor diverse problemer bliver bragt op og kommenteret og rapporteret tilbage til ledergruppen. Netværksmøderne handler naturligvis ikke kun om problemer, men lige så meget om potentialer i brugen af pædagogisk it, hvilket de efterfølgende workshops viste. Der blev udbudt workshops om fx Moodle, OneNote, Meebook af erfarne undervisere fra partnerskolerne, der beredvilligt delte ud af deres viden til gensidig inspiration. Næste it-pædagogiske netværksmøde finder sted torsdag den 31. januar 2013.

Kursus for Front Office teknikere Af Jens Ole Henriksen, direktør IT-Center Fyn, johe@itcfyn.dk I løbet af efteråret skal alle 42 tekniske medarbejdere i IT-Center Fyn på itsupportkursus. De vil blive undervist og trænet i at give en bedre service overfor skolens medarbejdere og elever. Kurset vil give IT-Centerets medarbejdere værktøjer til kundeservice og værktøjer til at håndtere de forskellige typer af brugere, den besværlige, den bekymrede osv. som de møder i deres hverdag. Derudover arbejdes med konflikthåndtering, formidling, stresshåndtering og hvordan man som kunde/bruger og servicemedarbejder får enderne til at mødes i en travl hverdag. Kurset er på to dage og en halv dags opfølgning. Det afholdes i Odense og ledes af Birthe Wordenskjold fra Chinchilla Data.

Brug jeres Front Office teknikere Af Anne Mette Lundstrøm, ikt-pædagogisk konsulent, anlu@itcfyn.dk I forbindelse med planlægning af pædagogiske dage eller udviklingsarbejder med itpædagogisk sigte eller islæt, skal der fra IT-Center Fyns side lyde en stor opfordring til at inddrage de lokale front office-teknikere i hele processen fra planlægning til evaluering. Det er ofte erfaringen, at teknikerne kan bidrage med vigtig viden om lærernes it-kompetenceniveau, idet de netop møder underviserne i forbindelse med deres problemer med it, og derfor får en ret enestående indsigt i, hvad underviserne ofte oplever som svært. Også med hensyn til undervisernes behov for itkompetenceudvikling, er det oplagt at inddrage teknikerne, da disse behov tit ytres eller bliver synlige i forbindelse med kontakten til teknikerne. På en del skoler er de lokale front office- teknikere allerede medlem af it-pædagogisk udvalg eller lignende. Resten vil også rigtig gerne være med til at bidrage til den itpædagogiske udvikling.

2


Moodle Af Thomas Eriksen, projektleder, ther@itcfyn.dk Som noget nyt vil IT Center Fyn nu udbyde Learning Management Systemet, Moodle, på netværket. Moodle udbydes i øjeblikket af UNI-C, men Danske Science Gymnasier (DASG) har bedt IT Center Fyn om at overtage driften af det, og i løbet af efteråret vil en række Moodle-installationer blive flyttet til IT Center Fyns netværk. Overgangen skal være så lempelig som muligt for lærere og elever, og der vil blive lavet en instans af den allerede benyttede Moodle-version til hver enkelt gymnasium med alt indhold intakt. Senere vil Moodle blive opgraderet til nyeste version i tæt samarbejde med de Moodle-ansvarlige lærere på skolen, og – såfremt det ønskes – vil der blive mulighed for, at man kan sende kurser, quizzer osv. på tværs af Moodle-instanserne uden at skulle gå e-mail-omvejen. Foreløbig skal DASG’s eksisterende Moodle-installationer flyttes til IT Center Fyns netværk, men senere på året vil der blive mulighed for, at andre interesserede kan få demonstreret produktet og evt. melde sig til. Moodle er et internationalt anvendt open source LMS-system, der i Danmark især anvendes på universiteter og DASG. Gribskov Gymnasium, der er med i partnerfællesskabet, har taget Moodle i brug. Moodle kan anvendes i alle fag, og det indeholder selvfølgelig de gængse kommunikations-funktioner, som f.eks. chat, e-mails og forums. Desuden er der mulighed for aktiviteter som workshops, quizzer, publiceringer, kurser med opdeling i moduler, hvortil der kan up/downloades osv. osv.

Dokumenthåndteringssystemer/sagsarkivering Af Thomas Eriksen, projektleder, ther@itcfyn.dk Partnerskolerne i driftsfællesskabet har grundlæggende to digitale strategier til håndtering af dette; et indkøbt, professionelt system (Docunote eller IMS Arkiv), eller et simpelt mappehierarki på netværket/fællesdrevet. En del vælger faktisk slet ikke at have nogen digital strategi. De professionelle systemer er implementeret hos mange i de sidste år – med større eller mindre held. Det er mit indtryk, at systemerne benyttes konstruktivt og flittigt hos nogen, men jeg ved også, at nogen simpelthen har skrottet dem igen, måske fordi det har været for

3


vanskeligt/tidskrævende at opbygge de nødvendige daglige arbejdsrutiner, og er gået tilbage til mappehierarkiet – eller ingenting. Dette indlæg er specielt rettet til de skoler, som benytter et dedikeret mappehierarki på fællesdrevet til arkivering. Den øverste mappe i hierarkiet hedder typisk ”Arkivsystem” eller ”Arkiv”, og de underliggende mapper vil være navngivet efter administrativt område, f.eks. ”1 Organisation og administration”, ”2 Økonomi” osv. Der er to væsentlige ulemper ved mappehierarki-strategien, som ikke findes i de professionelle systemer, og som relativt nemt kan afhjælpes. Ofte er der ikke bygget specielle tilladelser ind i mapperne og hele administrationen har fuld adgang til dem – dvs. alle kan slette/ændre/oprette. Den værste ulempe er dog, at slettede dokumenter kun kan gendannes højst seks måneder efter slettetidspunktet. I praksis betyder det, at hvem som helst ved et uheld kan slette et dokument og jf. vores backup strategi kan det ikke gendannes efter 6 måneder som er den tidsperiode vi opbevarer vores backup. Jeg synes, det er ærgerligt for de skoler, som med stor omhu passer deres arkivsystem på fællesdrevet, at der er disse mangler. IT Center Fyn vil derfor tilbyde, at manglerne bliver afhjulpet. Som minimum bør mappernes backup opbevares i væsentligt længere tid end seks måneder, men vi vil også gerne hjælpe med at oprette specielle tilladelser på mapperne. Jeg vil derfor opfordre skoler der ønsker at drøfte denne problemstilling om at rette henvendelse til mig.

Update på IT-Center Fyns kursustilbud Af Anne Mette Lundstrøm, ikt-pædagogisk konsulent, anlu@itcfyn.dk Web 2.0 kurserne kører stadig som et fast kursustilbud, der løbende bliver rekvireret. I det følgende bringes en kort opdatering på to af de nyeste kurser: E-ledelse i STX: Den 1. oktober begynder det første hold på 44 deltagere på kurset E-ledelse for STX. Det er lykkedes for styregruppen at få aftaler i stand med erfarne oplægsholdere, der bl.a. skal guide deltagerne igennem den udfordrende proces med at få udviklet en forpligtende it-strategi, der bl.a. forholder sig til mindst fire af nedenstående punkter.       

anvendelse af digitale læremidler nye arbejdsformer, der baserer sig på web2-teknologier og lignende i daglig undervisning, digitalisering af skriftligt arbejde og prøveformer ændret organisation af undervisningen, med mindre vægt på klassebegrebet ændret anvendelse af uddannelses-og elevtid aktiv understøttelse af udviklingen gennem skolens investeringer inddragelse af it-pædagogisk viden og etablering af koncept for videndeling 4


Som et pædagogisk pejlemærke for arbejdet med skolernes it-strategier har styregruppen valgt begrebet digital dannelse, som Thomas Kaarsted, formidlingschef på SDU, lægger op til debat om på seminaret. Det forventes at der udbydes en ny runde af dette kursus i skoleåret 2013-14, for de resterende gymnasieskoler i IT-Center Fyns partnerfællesskab. Elevaktiverende e-tavler: De første skoler er begyndt at booke de elevaktiverende e-tavlekurser, og vi glæder os til at komme ud og afprøve kursuskonceptet, der rummer en stor mængde øjenåbnere i forhold til, hvordan man kan bruge e-tavlerne ikke alene til hverdag, men også til eksamen. Da vi på IT-Center Fyn bestræber os på at kunne tilbyde itkompetenceudvikling on demand, vil vi gerne fremhæve at vi kan kontaktes ang. etavler uanset om I har lyst til hele kursuskonceptet, eller måske kun dele af det på en pædagogisk dag eller lignende. Tilbuddet gælder for alle sektorer og også i det kommende skoleår. Se kursusbeskrivelsen her.

Interessant konference: Underviseren som læremiddelproducent Af Anne Mette Lundstrøm, ikt-pædagogisk konsulent, anlu@itcfyn.dk Der findes efterhånden rigtig mange ”forfatterværktøjer”, der sætter underviseren i stand til at fremstille egne digitale undervisningsmaterialer, som fx iBooks Author, Meebook eller blot velkendte PowerPoint. VIA UC afholder den 22/11 en konference, der fokuserer på underviseren som producent af digitale læremidler, samt på de anderledes læringsformer dette kan medføre. Om eftermiddagen afvikles workshops, hvor diverse værktøjer afprøves og drøftes. Om formiddagen afholder Jens Jørgen Hansen, ph.d., Syddansk Universitet, oplæg om hvordan digitale læremidler og læringsobjekter kan bruges i ”praksis” og hvilke pædagogiske udfordringer der er i spil, når man som underviser fremstiller dem. Alene dette oplæg er utvivlsomt turen værd. Læs hele programmet her.

5

nyhedsbrev  

nyhedsbrev 3

Advertisement