Page 1

1

Woensdag 2 December versie 2

Marcel Peuijn

527316

Rochelle Schardijn Joyce Brink

539495 535684

Luuk Buurman

AnnemĂŠ Nawijn

Gezamenlijk

537546

541225

17-11-2015 Versie 1


2

3

01/

inleiding

p.3

07/

typografie

p.3

02/

02/

campagnenaam

p.3

08/

fotografie

p.3

03/

03/

visie

p.3

09/

kleuren

p.3

04/

04/

missie

p.3

10/

kenmerkende vormen

p.3

05/

05/

kernwaarden

p.3

11/

producten

p.3

06/

06/

beeldmerk

p.3

07/ 08/


4

5

01

Communicatiebureau Prikkel, een bedrijf van vijf studenten. Maar wat houd het nou eigenlijk in en hoe willen wij overkomen op de gebruiker? In dit huisstijlboek zullen wij het duidelijk verwoorden of visualiseren, dus niet alleen de stijl, maar ook achtergrondinformatie over ons bedrijf word duidelijk. Ons bedrijf heet dus prikkel, maar wat bedoelen wij hier dan mee? Bij prikkel moet je niet denken aan iets heel hards of stekeligs, zoals een naald of prikkeldraad. Integendeel! Wij zijn juist erg goed voor onze klanten en streven dan ook naar een hoog klanttevredenheidsniveau. Prikkel probeert dus mensen via zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen. Hier hebben wij de lijst met de zogenoemde ‘prikkels’ voor gemaakt. Deze prikkels zijn gemaakt om klanten te werven, maar ook om klantcontacten te onderhouden. Zo zullen wij ze bijvoorbeeld een cadeautje opsturen of ze uitnodigen om een prikkelend drankje met ons te drinken. Het enige woord wat klanten zouden moeten denken als ze aan prikkel denken is betrouwbaarheid.

02

BETROUWBAAR

VERRASSEND

PERSOONLIJK

Wij hebben gekozen voor de campagnenaam “Cross your border”. Deze zin kan je van twee kanten bekijken. De vluchtelingen zijn gevlucht uit eigen land en over hun grenzen gegaan door een nieuw leven op te bouwen. Daarnaast kunnen de inwoners van Nijmegen ook over hun grenzen heen gaan door vluchtelingen te helpen. Hiermee willen wij aangeven dat de naam twee betekenissen heeft. Tijdens de onderzoeksfase zijn wij een moeilijk te definiëren probleem gaan onderzoek binnen de stad Nijmegen. Na 1 week van veldonderzoek doen kwamen wij er achter dat het vluchtelingenprobleem toch wel het meest interessant is voor ons om aan te pakken. Mede doordat het iets actueels is waar wij zelf ook vaak tegenaan lopen hebben wij voor dit onderwerp gekozen om onze campagne op te richten. Het vluchtelingen probleem is typisch een probleem dat erg Wmoeilijk aan te pakken is. Iedereen heeft wel zijn eigen mening hierover en vaak zijn dit ook negatieve meningen. Deze meningen worden gevormd door social media en het nieuws. Mensen zien vaak alleen maar de negatieve kant van het verhaal. Echter kunnen deze personen wel degelijk iets toevoegen aan de maatschappij in Nederland. Deze negatieve meningen willen wij dus aanpakken.


6

7

03 Onze visie is dat wij de mensen willen laten inzien dat de vluchtelingen ook maar gewone mensen zijn die tegen hetzelfde vechten als wij. Oorlog en terreur. Wij staan aan dezelfde kant.

04 De missie van de “Cross Your Border” campagne is om mensen op een subtiele manier te laten inzien hoe de wereld van een vluchteling eruit ziet. Zodat vooroordelen over vluchtelingen minder worden, we onderscheiden ons door dat we de doelgroep een experience mee geven “een persoonlijke ervaring”.


8

9

05

GEVOEL/EMOTIE/INLEVINGSVERMOGEN

DONKERE TIJDEN

BEWUSTZIJN/BESEF/RESPECT

SAMENLEVEN/KRACHT

in onze campagne is gevoel/emotie heel belangrijk, want zonder zouden we niet kunnen inspelen op de doelgroep. Het is belangrijk dat wij voelen wat de vluchtelingen hebben meegemaakt, zodat we echt weten waar we over praten. Inlevingsvermogen staat dan ook bovenop bij ons.

natuurlijk is het leven van de vluchteling niet altijd vrolijk geweest en we gaan dit tijdens onze campagne ook zeker niet uit de weg. Wel willen we de vluchtelingen positief in beeld brengen, maar dit kan dus ook door de donkere tijden van de vluchteling vast te leggen.

Het is de bedoeling dat Nijmegenaren meer respect krijgen voor vluchtelingen, het hoeft niet zo ver te gaan dat ze ze in huis nemen, maar dat ze in elk geval een beter beeld krijgen van het verhaal van de kant van de vluchtelingen en zo word er bij de nijmegenaar meer respect ontwikkelt voor de vluchteling.

In Nijmegen leven mensen, niet alleen de mensen die uit nijmegen komen, maar dus ook de vluchtelingen. We willen ervoor zorgen dat vluchtelingen meer in het begrip Nijmegenaar komen, niet in de zin van registratie, maar meer in de zin dat Nijmegenaren en vluchtelingen elkaar beter gaan begrijpen en zo meer ĂŠĂŠn geheel vormen en dus meer kracht uitstralen.


SECONDARY LOGO

10

06

Het logo dat wij hebben ontworpen heeft de naam ‘cross your border’ wat dus betekend ‘steek de grens over’. Hier zijn twee betekenissen voor, het is letterlijk te nemen, omdat de vluchtelingen de grens over moeten steken om hier te komen. Wij willen Nijmegenaren daarentegen ook een grens over laten steken, door zich meer in te leven in de vluchteling. Hierdoor zou je dus kunnen zeggen dat ze wat gemeen hebben, ze moeten immers beiden een grens over steken. De strepen die we gebruiken in onze vormgeving staan voor de grens die overgestoken moet worden ‘over de streep’ dus. Daarnaast hebben we gekozen voor een afgebroken typografie onder het logo, omdat het leven van vluchtelingen gebroken is, want ze hebben alles achter moeten laten. Dit lettertype gebruiken we niet alleen onder het logo, maar ook onder titels.

PRIMARY LOGO

11

SECONDARY LOGO

LOGO AFMETINGEN 10 px

10 px

60 px

10 px

190 px

10 px


12

13

07

Onze campagne stijl staat voor incompleetheid, omdat vluchtelingen niet meer compleet zijn doordat ze hun hele leven achter zich moeten hebben laten. De incompleetheid word dan ook ingezet in de typografie. Dit word toegepast onder het logo, maar ook zetten we dit in in de titels.

Aa

Bb

Cc

Dd

Kk

Ll

Mm Nn

Uu

Vv

Ww

Xx

89

*!

?&

#â‚Ź

Ee

Ff

Gg

Hh Ii

Oo Pp

Qq

Rr

Ss Tt

Yy

01

23

45 67

Zz

Jj

SPECIFIEKE EISEN tekengrootte 10p t regelafstand 12p t tekstspatiĂŤring 50p t

Voor d e platte t eksten gebruiken w e Roboto Light. D it lettertype is gekozen o mdat het makkelijk l eesbaar i s en er m odern uitziet zonder z ijn schreven. D e lichte variant is gekozen omdat de titels zo extra opvallen.

stijl ligh t uitlijning link s

SPECIFIEKE EISEN Kk

BB

Cc

Dd

Ll

Mm Nn

Ff

Gg Hh

Jj

Pp Qq Rr Ss Tt

VvW wX xY yZ z Voor d e titels gebruiken w e Porter Bold Demo, de medeklinkers van h et lettertype z ijn gebroken. D it betekend dat deze l etters o p bepaalde p lekken s tukken missen e n de l etter dus i ncompleet i s. W e hebben hiervoor gekozen o mdat d e wereld van d e vluchtelingen ook uit elkaar is gevallen en dus gebroken is.

tekengrootte 14p t regelafstand 12p t tekstspatiering 50p t stijl regula r uitlijning link s


14

07 Voor de campagne hebben wij beelden nodig die te maken hebben met het onderwerp en aansluiten op het concept. Het concept is er op gericht om gedragsverandering te creëren bij de doelgroep. Wij willen met beeldgebruik inlevingsvermogen creëren door beelden te laten zien van hoe vluchtelingen zich voelen en wat ze hebben meegemaakt. Refugees Campaign is een goed voorbeeld van wat voor soort afbeeldingen wij willen gebruiken. De uitstraling van deze beelden hebben een grote impact op de samenleving. Hierbij zie je beelden van vluchtelingen die proberen te vluchten van hun eigen land. Daarnaast zie je een vluchteling die de camera in kijkt zonder blik of emotie. Wij willen dezelfde soort sfeerbeelden gebruiken voor onze campagne om hetzelfde effect te creëren.

15


16

17


18

19

08

De kleuren die wij inzetten voor onze campagne spelen een grote rol in het gevoel dat we ergens bij krijgen. Cultuur, mode, ervaring, persoonlijke voorkeur en kleurbeleving worden onder andere gevormd door de kleurassociaties die wij hier bij hebben. Veel kleuren hebben zowel een positieve als een negatieve associatie. De kleursterkte speelt hierbij een belangrijke rol, hoe lichter de kleur hoe zachter de uitstraling en het effect hiervan is. Doordat wij bewustwording willen creëren bij de doelgroep hebben wij ervoor gekozen om donkere kleuren te combineren met lichte kleuren om zo het contrast te laten zien van positieve en negatieve emoties. Dus het negatieve beeld dat de inwoners in Nijmegen hebben over vluchtelingen omzetten naar een positief beeld. Wij willen door middel van kleurgebruik een uitstraling weergeven wat de vluchtelingen hebben meegemaakt en wat het effect hiervan is.

Wij gaan gebruik maken van de tinten zoals zwart, wit en lichtroze. De tint zwart associëren wij met angst, woede en ontrouw. De tint wit wordt geassocieerd met leegheid, onschuld en met een schone lei beginnen. Daarnaast wordt de lichtroze kleur geassocieerd met vriendelijkheid, waarheid, vrede en tolerantie. De tinten hebben ieder een eigen betekenis wat te maken heeft met onze campagne. Hierbij is er een contrast te zien van negatieve emoties in tegenstelling tot positieve emoties.

Verder hebben wij specifiek onderzoek gedaan naar wat de kleuren betekenen en wat de achterliggende gedachte hiervan is. Voor de tinten zwart, wit en grijs hebben wij gekeken naar wat de negatieve/positieve betekenis hiervan is. Voor de lichtroze kleur hebben wij alleen gekeken naar wat de positieve betekenis hiervan is.

Betekenis

Gekozen omdat

C091 M079 Y062 K097

Zwart staat voor rouw en dood, angst, zwaarheid, leegheid, droefheid, het is de grenskleur van het leven, er word respect mee afgedwongen en word gebruikt als iemand zich probeert te bevrijden van sombere stemmingen.

We willen zwart inzetten, omdat vluchtelingen een zware reis achter de rug hebben gehad en alles hebben moeten achterlaten. Zwart staat voor de duisterheid binnen onze huisstijl.

Lichtroze

Betekenis

Gekozen omdat

C000 M044 Y022 K000

Lichtroze word gebruikt om emoties op te wekken, zijn diepzinnigheid, de rust, maar ook het vrolijke aspect, daarnaast staat roze voor liefdevol, warmhartig en edelmoedig, roze heeft een vorm van zelfrespect in zich.

Lichtroze zetten we in voor de positieve insteek binnen onze stijl, maar ook staat roze voor respect en warmhartigheid, en dit is wat wij bij de medemens willen creeëren voor de vluchtelingen.

Wit

Betekenis

Gekozen omdat

C000 M000 Y000 K000 R255 G255 B255 #ffffff

Wit word vaak ingezet voor onschuld, geloof leegheid, de kou, rouw, het bewustzijn van het eigen falen, de barmhartigheid, het zoeken naar het reine, zuivere, maar ook word wit vaak ingezet om met een schone lei te beginnen.

We hebben gekozen voor wit omdat deze een combinatie bevat van duistere kanten, zoals rouwen en de leegheid die de vluchtelingen hebben, maar ook hebben we wit gekozen om zijn reinheid en het feit dat vluchtelingen hier de kans moeten krijgen om met een nieuwe lei te beginnen.

R000 G000 B000 #000000 20%

40%

Als voorbeeld de campagne van “Refugees Campaign hierbij is er ook gebruik gemaakt van sombere kleuren om mensen bewust te maken wat vluchtelingen hebben meegemaakt. Door een vrolijke kleur toe te voegen aan de tinten zwart en wit wordt er een contrast gecreëerd van de kleurencombinaties en de betekenis hiervan. Wij hebben verschillende kleurenvarianten uitgeprobeerd en hiervan de beste kleurencombinatie uitgekozen. Onderaan in de afbeelding staan de tinten waar wij gebruik van gaan maken. Het is belangrijk om rekening te houden met contrastverschillen om meer diepte te creëren of overige elementen in balans te houden door middel van de kleur grijs. Deze kleurencombinatie vinden wij het beste passen bij onze campagne omdat er rekening is gehouden met de designaspecten om de juiste kleuren in te zetten.

Zwart

60%

80%

100%

R245 G169 B174 #f5aaae 20%

40%

60%

80%

100%


20

21

09

De kenmerkende vormen die wij terug laten komen in onze campagne sluiten aan op het beeldmerk. In het beeldmerk hebben wij elementen gebruikt zoals schuine strepen dat staat voor de grens die te maken heeft met vluchtelingen. Daarnaast breken er ook delen van de letters om aan te geven dat het leven van de vluchtelingen niet compleet is. Deze kenmerkende vormen willen wij doorvoeren in de gehele huisstijl. Hierbij zijn er details te zien zoals een balk met schuine strepen en balken waarvan een schuin vlak is afgebroken. Deze grafische details sluiten aan op het beeldmerk om één lijn met elkaar te vormen. De vormen bestaan uit rechthoekige vormen met scherpe randen. De hoekige en scherpe randen associëren wij met angst, gevaar, mysterieus en woede. De scherpe randen geven aan dat de vluchtelingen een moeilijke tijd achter de rug hebben gehad. Wanneer wij gebruik zouden maken van ronde vormen stralen wij een hele andere sfeer uit dan strakke hoekige vormen te gebruiken. Het doel van de kenmerkende vormen is om ook door middel van vormgebruik bewustwording te creëren bij de inwoners van Nijmegen. Tenslotte gaan wij voor de Experience Box gebruik maken van silhouetten met hoekige en scherpe randen. Deze vormen sluiten ook weer aan op de rest van de vormgeving.

Kernwoorden - Strepen Deze strepen zetten we in bij kleine elementen, zoals onder kopjes of bij de hoeken van teksten of de pagina. - Incompleetheid Onze stijl staat voor de incompleetheid, dit zie je niet alleen binnen de vormen zoals strepen, maar ook onze andere vormen worden incompleet, zoals holle ogen of kleine dingen die ontbreken binnen de wereld van de vluchteling. - Minimalistisch We maken geen gebruik van detail in onze stijl, het meeste voeren we minimalistisch uit, echter krijgen kleine onderdelen wel detail, maar de grote vlakken worden zo minimaal mogelijk. - Strakke hoeken Binnen onze stijl maken we vooral gebruik van strakke hoeken, omdat deze staan voor de harde wereld die de vluchtelingen hebben, maar is het ook de bedoeling dat mensen het idee natuurlijk serieus nemen.


22

23

10 Producten die wij hebben gemaakt bevatten dus onze huisstijl, de incompleetheid, maar ook de kleuren en natuurlijk het logo / de slogan.


24 12

25 13

05

POSTER

FLYER

VOORZIJDE

- Poster/ Flyer - Donatiebox - Voedsel Zak - Stand In De Stad - Kreten Op De Vloer - Video Mapping -Experience Box

ACHTERZIJDE

EXPERIENCE BOX NIJMEGEN

PLEIN 1944

09:00 - 12:00 uur

420mm

VIDEO MAPPING NIJMEGEN

210mm

PLEIN 1944

09:00 - 12:00

S TA N D NIJMEGEN

PLEIN 1944

09:00 - 12:00

KOM LANGS VOOR EEN BELEVING EN LEVER DE BIJBEHORENDE COUPON IN VOOR EEN PRIKKELEND DRANKJE.

c r o s s y o u r b o r d e r. n l

148mm c r o s s y o u r b o r d e r. n l

2 97mm


14 26

27 15

06

De kenmerkende vormen die wij terug laten komen in onze campagne sluiten aan op het beeldmerk. In het beeldmerk hebben wij elementen gebruikt zoals schuine strepen dat staat voor de grens die te maken heeft met vluchtelingen. Daarnaast breken er ook delen van de letters om aan te geven dat het leven van de vluchtelingen niet compleet is. Deze kenmerkende vormen willen wij doorvoeren in de gehele huisstijl. Hierbij zijn er details te zien zoals een balk met schuine strepen en balken waarvan een schuin vlak is afgebroken. Deze grafische details sluiten aan op het beeldmerk om één lijn met elkaar te vormen. De vormen bestaan uit rechthoekige vormen met scherpe randen. De hoekige en scherpe randen associëren wij met angst, gevaar, mysterieus en woede. De scherpe randen geven aan dat de vluchtelingen een moeilijke tijd achter de rug hebben gehad. Wanneer wij gebruik zouden maken van ronde vormen stralen wij een hele andere sfeer uit dan strakke hoekige vormen te gebruiken. Het doel van de kenmerkende vormen is om ook door middel van vormgebruik bewustwording te creëren bij de inwoners van Nijmegen. Tenslotte gaan wij voor de Experience Box gebruik maken van silhouetten met hoekige en scherpe randen. Deze vormen sluiten ook weer aan op de rest van de vormgeving.

DONATIEBOX

VOEDSEL ZAK


28 16

29 17

STAND IN DE STAD


30 18

19 31

KRETEN OP DE VLOER

VIDEO MAPPING


32 20

21 33

06

De kenmerkende vormen die wij terug laten komen in onze campagne sluiten aan op het beeldmerk. In het beeldmerk hebben wij elementen gebruikt zoals schuine strepen dat staat voor de grens die te maken heeft met vluchtelingen. Daarnaast breken er ook delen van de letters om aan te geven dat het leven van de vluchtelingen niet compleet is. Deze kenmerkende vormen willen wij doorvoeren in de gehele huisstijl. Hierbij zijn er details te zien zoals een balk met schuine strepen en balken waarvan een schuin vlak is afgebroken. Deze grafische details sluiten aan op het beeldmerk om één lijn met elkaar te vormen. De vormen bestaan uit rechthoekige vormen met scherpe randen. De hoekige en scherpe randen associëren wij met angst, gevaar, mysterieus en woede. De scherpe randen geven aan dat de vluchtelingen een moeilijke tijd achter de rug hebben gehad. Wanneer wij gebruik zouden maken van ronde vormen stralen wij een hele andere sfeer uit dan strakke hoekige vormen te gebruiken. Het doel van de kenmerkende vormen is om ook door middel van vormgebruik bewustwording te creëren bij de inwoners van Nijmegen. Tenslotte gaan wij voor de Experience Box gebruik maken van silhouetten met hoekige en scherpe randen. Deze vormen sluiten ook weer aan op de rest van de vormgeving.

WALKCYCLE


22 34

35 23

05 FACEBOOK

Onze campagne stijl staat voor incompleetheid, omdat vluchtelingen niet meer compleet zijn doordat ze hun hele leven achter zich moeten hebben laten. De incompleetheid word dan ook ingezet in de typografie. Dit word toegepast onder het logo, maar ook zetten we dit in in de titels.

INSTAGRAM

FACEBOOK

INSTAGRAM


36

Styleguide cross your border  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you