Page 1

1

Marcel Peuijn

527316

Rochelle Schardijn Joyce Brink

539495 535684

Luuk Buurman

AnnemĂŠ Nawijn

Gezamenlijk

537546

541225

17-11-2015 Versie 1


2

02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/


3

01/

inleiding

p.4

07/

typografie

p.12

02/

campagnenaam

p.5

08/

fotografie

p.14

03/

visie

p.6

09/

kleuren

p.18

04/

missie

p.7

10/

kenmerkende vormen

p.20

05/

kernwaarden

p.8

11/

producten

p.22

06/

beeldmerk

p.10

12/

verbinding campagne

p.38


4

01

Communicatiebureau Prikkel, een bedrijf van vijf studenten. Maar wat houd het nou eigenlijk in en hoe willen wij overkomen op de gebruiker? In dit huisstijlboek zullen wij het duidelijk verwoorden of visualiseren, dus niet alleen de stijl, maar ook achtergrondinformatie over ons bedrijf word duidelijk. Ons bedrijf heet dus prikkel, maar wat bedoelen wij hier dan mee? Bij prikkel moet je niet denken aan iets heel hards of stekeligs, zoals een naald of prikkeldraad. Integendeel! Wij zijn juist erg goed voor onze klanten en streven dan ook naar een hoog klanttevredenheidsniveau. Prikkel probeert dus mensen via zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen. Hier hebben wij de lijst met de zogenoemde ‘prikkels’ voor gemaakt. Deze prikkels zijn gemaakt om klanten te werven, maar ook om klantcontacten te onderhouden. Zo zullen wij ze bijvoorbeeld een cadeautje opsturen of ze uitnodigen om een prikkelend drankje met ons te drinken. Het enige woord wat klanten zouden moeten denken als ze aan prikkel denken is betrouwbaarheid.

BETROUWBAAR

VERRASSEND

PERSOONLIJK


5

02

Wij hebben gekozen voor de campagnenaam “Cross your border”. Deze zin kan je van twee kanten bekijken. De vluchtelingen zijn gevlucht uit eigen land en over hun grenzen gegaan door een nieuw leven op te bouwen. Daarnaast kunnen de inwoners van Nijmegen ook over hun grenzen heen gaan door vluchtelingen te helpen. Hiermee willen wij aangeven dat de naam twee betekenissen heeft. Tijdens de onderzoeksfase zijn wij een moeilijk te definiëren probleem gaan onderzoek binnen de stad Nijmegen. Na 1 week van veldonderzoek doen kwamen wij er achter dat het vluchtelingenprobleem toch wel het meest interessant is voor ons om aan te pakken. Mede doordat het iets actueels is waar wij zelf ook vaak tegenaan lopen hebben wij voor dit onderwerp gekozen om onze campagne op te richten. Het vluchtelingen probleem is typisch een probleem dat erg Wmoeilijk aan te pakken is. Iedereen heeft wel zijn eigen mening hierover en vaak zijn dit ook negatieve meningen. Deze meningen worden gevormd door social media en het nieuws. Mensen zien vaak alleen maar de negatieve kant van het verhaal. Echter kunnen deze personen wel degelijk iets toevoegen aan de maatschappij in Nederland. Deze negatieve meningen willen wij dus aanpakken.


6

03 Onze visie is dat wij de mensen willen laten inzien dat de vluchtelingen ook maar gewone mensen zijn die tegen hetzelfde vechten als wij. Oorlog en terreur. Wij staan aan dezelfde kant.

04 De missie van de “Cross Your Border” campagne is om mensen op een subtiele manier te laten inzien hoe de wereld van een vluchteling eruit ziet. Zodat vooroordelen over vluchtelingen minder worden, we onderscheiden ons door dat we de doelgroep een experience mee geven “een persoonlijke ervaring”.


7


8

05

GEVOEL/EMOTIE/INLEVINGSVERMOGEN

DONKERE

in onze campagne is gevoel/emotie heel belangrijk, want zonder zouden we niet kunnen inspelen op de doelgroep. Het is belangrijk dat wij voelen wat de vluchtelingen hebben meegemaakt, zodat we echt weten waar we over praten. Inlevingsvermogen staat dan ook bovenop bij ons.

natuurlijk is altijd vrolijk campagne o we de vluch maar dit kan de vluchtelin


9

E TIJDEN

BEWUSTZIJN/BESEF/RESPECT

SAMENLEVEN/KRACHT

s het leven van de vluchteling niet geweest en we gaan dit tijdens onze ook zeker niet uit de weg. Wel willen htelingen positief in beeld brengen, n dus ook door de donkere tijden van ng vast te leggen.

Het is de bedoeling dat Nijmegenaren meer respect krijgen voor vluchtelingen, het hoeft niet zo ver te gaan dat ze ze in huis nemen, maar dat ze in elk geval een beter beeld krijgen van het verhaal van de kant van de vluchtelingen en zo word er bij de nijmegenaar meer respect ontwikkelt voor de vluchteling.

In Nijmegen leven mensen, niet alleen de mensen die uit nijmegen komen, maar dus ook de vluchtelingen. We willen ervoor zorgen dat vluchtelingen meer in het begrip Nijmegenaar komen, niet in de zin van registratie, maar meer in de zin dat Nijmegenaren en vluchtelingen elkaar beter gaan begrijpen en zo meer ĂŠĂŠn geheel vormen en dus meer kracht uitstralen.


10

06

Het logo dat wij hebben ontworpen heeft de naam ‘cross your border’ wat dus betekend ‘steek de grens over’. Hier zijn twee betekenissen voor, het is letterlijk te nemen, omdat de vluchtelingen de grens over moeten steken om hier te komen. Wij willen Nijmegenaren daarentegen ook een grens over laten steken, door zich meer in te leven in de vluchteling. Hierdoor zou je dus kunnen zeggen dat ze wat gemeen hebben, ze moeten immers beiden een grens over steken. De strepen die we gebruiken in onze vormgeving staan voor de grens die overgestoken moet worden ‘over de streep’ dus. Daarnaast hebben we gekozen voor een afgebroken typografie onder het logo, omdat het leven van vluchtelingen gebroken is, want ze hebben alles achter moeten laten. Dit lettertype gebruiken we niet alleen onder het logo, maar ook onder titels.

PRIMARY LOGO


SECONDARY LOGO

11

SECONDARY LOGO

LOGO AFMETINGEN 10 px

10 px

60 px

10 px

190 px

10 px


12

07

Onze campagne stijl staat voor incompleetheid, omdat vluchtelingen niet meer compleet zijn doordat ze hun hele leven achter zich moeten hebben laten. De incompleetheid word dan ook ingezet in de typografie. Dit word toegepast onder het logo, maar ook zetten we dit in in de titels.

Aa

Bb

Cc

Dd

Kk

Ll

Mm Nn

Uu

Vv

Ww

Xx

89

*!

?&

#â‚Ź

Ee

Ff

Gg

Hh Ii

Oo Pp

Qq

Rr

Ss Tt

Yy

01

23

45 67

Zz

Jj

Voor de platte teksten gebruiken we Roboto Light. Dit lettertype is gekozen omdatt het makkelijk leesbaar en er modern Voor d e platte eksten gebruiken w eis Roboto Light.uitDziet it zonder zijn screven. De lichte variant is gekozen zodat de ititels lettertype is gekozen o mdat het makkelijk l eesbaar s en extra opvallen. er m odern uitziet zonder z ijn schreven. D e lichte variant is gekozen omdat de titels zo extra opvallen.

Kk

BB

Cc

Dd

Ll

Mm Nn

Ff

Gg Hh

Jj

Pp Qq Rr Ss Tt

VvW wX xY yZ z Voor d etitels titels gebruiken w e Bold Porter Bold Demo, de Voor de gebruiken we Porter Demo, de medeklinkers medeklinkers van h et lettertype z ijn gebroken. D it van het lettertype zijn gebroken. Dit betekend dat deze betekend dat deze l etters o p bepaalde p lekken s tukken letters op bepaalde plekken stukken missen en de letter dus missen e nis.de i ncompleet s. W edehebben incompleet Wel etter hebbendus hiervoor gekozeni omdat wereld hiervoor gekozen o mdat d e wereld van d e vluchtelingen van vluchtelingen ook uit elkaar gevallen is en dus gebroken is. ook uit elkaar is gevallen en dus gebroken is.


13

SPECIFIEKE EISEN tekengrootte 10p t regelafstand 12p t tekstspatiĂŤring 50p t stijl ligh t uitlijning link s

SPECIFIEKE EISEN tekengrootte 14p t regelafstand 12p t tekstspatiering 50p t stijl regula r uitlijning link s


14

08 Voor de campagne hebben wij beelden nodig die te maken hebben met het onderwerp en aansluiten op het concept. Het concept is er op gericht om gedragsverandering te creëren bij de doelgroep. Wij willen met beeldgebruik inlevingsvermogen creëren door beelden te laten zien van hoe vluchtelingen zich voelen en wat ze hebben meegemaakt. Refugees Campaign is een goed voorbeeld van wat voor soort afbeeldingen wij willen gebruiken. De uitstraling van deze beelden hebben een grote impact op de samenleving. Hierbij zie je beelden van vluchtelingen die proberen te vluchten van hun eigen land. Daarnaast zie je een vluchteling die de camera in kijkt zonder blik of emotie. Wij willen dezelfde soort sfeerbeelden gebruiken voor onze campagne om hetzelfde effect te creëren.


15


16


17


18

09

De kleuren die wij inzetten voor onze campagne spelen een grote rol in het gevoel dat we ergens bij krijgen. Cultuur, mode, ervaring, persoonlijke voorkeur en kleurbeleving worden onder andere gevormd door de kleurassociaties die wij hier bij hebben. Veel kleuren hebben zowel een positieve als een negatieve associatie. De kleursterkte speelt hierbij een belangrijke rol, hoe lichter de kleur hoe zachter de uitstraling en het effect hiervan is. Doordat wij bewustwording willen creëren bij de doelgroep hebben wij ervoor gekozen om donkere kleuren te combineren met lichte kleuren om zo het contrast te laten zien van positieve en negatieve emoties. Dus het negatieve beeld dat de inwoners in Nijmegen hebben over vluchtelingen omzetten naar een positief beeld. Wij willen door middel van kleurgebruik een uitstraling weergeven wat de vluchtelingen hebben meegemaakt en wat het effect hiervan is.

Wij gaan gebruik maken van de tinten zoals zwart, wit en lichtroze. De tint zwart associëren wij met angst, woede en ontrouw. De tint wit wordt geassocieerd met leegheid, onschuld en met een schone lei beginnen. Daarnaast wordt de lichtroze kleur geassocieerd met vriendelijkheid, waarheid, vrede en tolerantie. De tinten hebben ieder een eigen betekenis wat te maken heeft met onze campagne. Hierbij is er een contrast te zien van negatieve emoties in tegenstelling tot positieve emoties. Als voorbeeld de campagne van “Refugees Campaign hierbij is er ook gebruik gemaakt van sombere kleuren om mensen bewust te maken wat vluchtelingen hebben meegemaakt. Door een vrolijke kleur toe te voegen aan de tinten zwart en wit wordt er een contrast gecreëerd van de kleurencombinaties en de betekenis hiervan. Wij hebben verschillende kleurenvarianten uitgeprobeerd en hiervan de beste kleurencombinatie uitgekozen. Onderaan in de afbeelding staan de tinten waar wij gebruik van gaan maken. Het is belangrijk om rekening te houden met contrastverschillen om meer diepte te creëren of overige elementen in balans te houden door middel van de kleur grijs. Deze kleurencombinatie vinden wij het beste passen bij onze campagne omdat er rekening is gehouden met de designaspecten om de juiste kleuren in te zetten. Verder hebben wij specifiek onderzoek gedaan naar wat de kleuren betekenen en wat de achterliggende gedachte hiervan is. Voor de tinten zwart, wit en grijs hebben wij gekeken naar wat de negatieve/positieve betekenis hiervan is. Voor de lichtroze kleur hebben wij alleen gekeken naar wat de positieve betekenis hiervan is.


19

Zwart

Betekenis

Gekozen omdat

C091 M079 Y062 K097

Zwart staat voor rouw en dood, angst, zwaarheid, leegheid, droefheid, het is de grenskleur van het leven, er word respect mee afgedwongen en word gebruikt als iemand zich probeert te bevrijden van sombere stemmingen.

We willen zwart inzetten, omdat vluchtelingen een zware reis achter de rug hebben gehad en alles hebben moeten achterlaten. Zwart staat voor de duisterheid binnen onze huisstijl.

Lichtroze

Betekenis

Gekozen omdat

C000 M044 Y022 K000

Lichtroze word gebruikt om emoties op te wekken, zijn diepzinnigheid, de rust, maar ook het vrolijke aspect, daarnaast staat roze voor liefdevol, warmhartig en edelmoedig, roze heeft een vorm van zelfrespect in zich.

Lichtroze zetten we in voor de positieve insteek binnen onze stijl, maar ook staat roze voor respect en warmhartigheid, en dit is wat wij bij de medemens willen creeĂŤren voor de vluchtelingen.

Wit

Betekenis

Gekozen omdat

C000 M000 Y000 K000 R255 G255 B255 #ffffff

Wit word vaak ingezet voor onschuld, geloof leegheid, de kou, rouw, het bewustzijn van het eigen falen, de barmhartigheid, het zoeken naar het reine, zuivere, maar ook word wit vaak ingezet om met een schone lei te beginnen.

We hebben gekozen voor wit omdat deze een combinatie bevat van duistere kanten, zoals rouwen en de leegheid die de vluchtelingen hebben, maar ook hebben we wit gekozen om zijn reinheid en het feit dat vluchtelingen hier de kans moeten krijgen om met een nieuwe lei te beginnen.

R000 G000 B000 #000000 20%

40%

60%

80%

100%

R245 G169 B174 #f5aaae 20%

40%

60%

80%

100%


20

10

De kenmerkende vormen die wij terug laten komen in onze campagne sluiten aan op het beeldmerk. In het beeldmerk hebben wij elementen gebruikt zoals schuine strepen dat staat voor de grens die te maken heeft met vluchtelingen. Daarnaast breken er ook delen van de letters om aan te geven dat het leven van de vluchtelingen niet compleet is. Deze kenmerkende vormen willen wij doorvoeren in de gehele huisstijl. Hierbij zijn er details te zien zoals een balk met schuine strepen en balken waarvan een schuin vlak is afgebroken. Deze grafische details sluiten aan op het beeldmerk om één lijn met elkaar te vormen. De vormen bestaan uit rechthoekige vormen met scherpe randen. De hoekige en scherpe randen associëren wij met angst, gevaar, mysterieus en woede. De scherpe randen geven aan dat de vluchtelingen een moeilijke tijd achter de rug hebben gehad. Wanneer wij gebruik zouden maken van ronde vormen stralen wij een hele andere sfeer uit dan strakke hoekige vormen te gebruiken. Het doel van de kenmerkende vormen is om ook door middel van vormgebruik bewustwording te creëren bij de inwoners van Nijmegen. Tenslotte gaan wij voor de Experience Box gebruik maken van silhouetten met hoekige en scherpe randen. Deze vormen sluiten ook weer aan op de rest van de vormgeving.

Kernwoorden - Strepen Deze strepen zetten we in bij kleine elementen, zoals onder kopjes of bij de hoeken van teksten of de pagina. - Incompleetheid Onze stijl staat voor de incompleetheid, dit zie je niet alleen binnen de vormen zoals strepen, maar ook onze andere vormen worden incompleet, zoals holle ogen of kleine dingen die ontbreken binnen de wereld van de vluchteling. - Minimalistisch We maken geen gebruik van detail in onze stijl, het meeste voeren we minimalistisch uit, echter krijgen kleine onderdelen wel detail, maar de grote vlakken worden zo minimaal mogelijk. - Strakke hoeken Binnen onze stijl maken we vooral gebruik van strakke hoeken, omdat deze staan voor de harde wereld die de vluchtelingen hebben, maar is het ook de bedoeling dat mensen het idee natuurlijk serieus nemen.


21


22

11 Producten die wij hebben gemaakt bevatten dus onze huisstijl, de incompleetheid, maar ook de kleuren en natuurlijk het logo / de slogan.

Ook zullen wij binnen de campagne gebruik maken van flyers die wij gaan uitdelen. De voorkant van de flyer krijgt dezelfde uitstraling als de posters. Hier zal dus een portretfoto van een vluchteling op staan met daarbij wat randinformatie over wat hij of zij meegemaakt heeft. Op de achterkant van de flyer zal informatie te vinden zijn omtrent het video mapping evenement dat later zal plaatsvinden binnen de campagne. Door deze flyer worden mensen benieuwd naar de uiteindelijke video mapping en zouden we nieuwsgierigheid wekken. Het doel van de posters is om mensen te confronteren met hun mening. Er staan korte maar pakkende zinnen op die je aan het denken zetten. Op de posters staan mensen afgebeeld die twee gezichten hebben.


23


24

De weg van een vluchtelingen die vanuit Afrika of het Midden Oosten naar Europa reist. Door het muntje door verschillende gangetjes te laten gaan zal het even duren voordat het muntje onderin de donatiebox ligt. Hierdoor wordt de lange reis van de vluchteling geĂŻllustreerd. Mensen zullen het hierdoor leuker vinden om te doneren, dit betekent dus meer donaties. Vooral ook kinderen zullen hierop afkomen. Waar het muntje begint zal de achtergrond donker zijn. Na mate het muntje dichter bij het einde komt zal de achtergrond lichter worden. Dit laat zien dat de vluchtelingen naar een betere toekomst gaat.

Wij willen positieve kreten op de vloer zetten door middel van Pressure Wash Art. Dit is een hogedrukspuit waarmee je op de vloer teksten of figuren kunt realiseren. De positieve kreten op de vloer springen meer naar de voorgrond doordat dit is schoongemaakt door de hogedrukspuit. Door Pressure Wash Art toe te voegen aan onze campagne proberen wij de doelgroep nieuwsgierig te maken. Het doel is om via verschillende ingangen/activiteiten de doelgroep te bereiken.


25


26

Om mensen een duidelijk beeld te geven van wat een vluchteling nou eigenlijk te eten heeft, tijdens zijn reis naar Nijmegen. Willen wij een tas samenstellen met eten erin dat gebaseerd is op het eten van een vluchteling, daarnaast zal er op de tas een afbeelding staan die te maken heeft met het helpen van een vluchteling.

In het centrum van Nijmegen wordt er een stand neergezet waar een gebeurtenis heeft afgespeeld. Wij willen hiermee laten zien dat mensen in SyriĂŤ of andere oorlogsgebieden onder deze leefomstandigheden leven. Zo worden huizen en winkel platgebombardeerd. De slaapkamer stand: Op straat staat een bed en een nachtkastje. Dit bed is opgemaakt maar de kamer ziet er niet uit zoals het hoort


27


28


29


30

Met het video mapping wordt een experience overgebracht op de persoon die ervoor staat. Het is een ervaring met intens geluid en beeld. De ervaring laat zien wat vluchtelingen hebben meegemaakt in hun eigen land. Dit is de verhaallijn: 1. Het is donker buiten en er zijn geluiden van de nacht te horen. Denk hierbij aan zachte wind, regen of vogels. 2. Er is een geluid van een bom in de verte te horen 3. Verschillende lampen in gebouwen gaan aan (het huis wordt ongemerkt licht verlicht) 4. Er rennen mensen over de straten, ze zijn in paniek en schreeuwen 5. Een bom slaat in op een deel van het betreffende gebouw 6. Nog meer mensen rennen over straat en proberen te vluchten 7. De rest van de gebouwen vliegen in brand 8. Er blijven enkel pilaren en wat muren staan

Nadat het video mappen is afgelopen, is er ruimte voor een borrel waarbij alle bezoekers met elkaar kunnen spreken. Het is een mogelijkheid om een spreker uit te nodigen die vertelt over zijn/haar ervaring met de tweede wereldoorlog. Hierdoor gaan mensen erbij nadenken dat het hier in Nederland ook ooit oorlog is geweest. In de tijd zijn Nijmegenaren ook gevlucht naar andere landen met zeer grote onwil maar er was geen andere optie.


31


32

De Experience box is een doos waar het verhaal van een vluchteling in verteld wordt, het is eigenlijk een soort kijkdoos maar wordt ondersteund door animatie en geluid. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker het gevoel heeft dat hij in de schoenen staat van een vluchteling. Mensen sluiten zich snel bij een mening van een ander aan, terwijl ze niet eens weten wat een vluchteling allemaal heeft meegemaakt. Ons doel is dan ook om mensen te laten inzien wat een vluchteling heeft mee gemaakt.


33


34

Social media gebruiken we om de campagne een extra laag te geven. Zo kunnen gebruikers ons bijvoorbeeld opzoeken nadat ze onze campagne zijn tegengekomen. Ze kunnen een kijkje achter de schermen krijgen via social media in de vorm van tekst, foto’s of video’s. Kanalen die we gebruiken zijn Facebook, Instagram en Linkedin. Hieronder is per kanaal beschreven waar we het voor inzetten en waarom we hiervoor hebben gekozen. Facebook Facebook word een kanaal waar men meer informatie kan vinden over de campagne, in de vorm van tekst, foto’s en video’s. Op Facebook worden vooral feiten over vluchtelingen gepost en kunnen ze een kijkje achter de schermen krijgen over onze campagne. We hebben voor Facebook gekozen omdat bijna iedereen er gebruik van maakt en bijna alle bedrijven een Facebookpagina hebben. Via Facebook kunnen wij ons goed profileren. Instagram Instagram word gebruikt voor foto en/of video materiaal. Alle foto’s/video’s die op Instagram worden geplaatst komen ook gelijk op onze Facebookpagina te staan, zodat gebruikers gelijk door hebben dat we ook beschikken over een Instagrampagina als ze op onze Facebook pagina zitten.


35


36

09 Het idee is om aan de linkerkant van de website een gezicht van een persoon neer te zetten die incompleet is (er zijn wat stukken uit). De gebruik scrollt door verschillende uitingen. Dit kan een audio opname zijn maar ook bijvoorbeeld een quote, een kort stripverhaal of een keuze die ze moeten maken. Elke keer als de gebruiker een uiting heeft bekeken word de persoon aan de linkerkant iets completer. Je ziet dus steeds meer het gezicht van de ‘vluchteling’ tevoorschijn komen. Dus doordat de gebruiker bewust word maakt de gebruiker ook de vluchteling iets completer. Immers krijgt de gebruiker dan meer respect en is meer bewust, waardoor de vluchteling zich iets completer voelt.


37


38

09 Hiernaast is een voorbeeld te zien van hoe onze campagne in elkaar steekt. De campagne is blended, dit betekend dat alle onderdelen met elkaar verbonden zijn.

Styleguide cross your border  
Styleguide cross your border  
Advertisement