Page 10

Nieuwe beelden gezocht Annelys de Vet

In search of new images Annelys de Vet Nederland is op zoek naar beelden en verhalen, canons en gemene delers, nationale helden en charismatische politici. Balkenende noemt het normen en waarden, Verdonk houdt zich krampachtig vast aan regels en Wouter Bos zit mede daarom in over het imago van Nederland. De samenleving wordt heterogener, culturele achtergronden diverser en bijna iedereen handelt vanuit een individueel referentiekader. Desondanks is er onder politiek en burgers een behoefte aan beelden die uitdrukken wat hen verbindt: beelden van een gedeelde toekomst. De vraag is alleen waarmée men zich verbonden wil voelen. Met het project ‘Nieuwe beelden voor Nederland’ zochten studenten van de Design Academy Eindhoven naar beelden die uitdrukken waar Nederland, of meer nog de Nederlandse samenleving, op dit moment voor staat. Het project geeft, door middel van grafisch ontwerpen, cultureel commentaar. Affiches voor Nederland Grafisch Atelier Daglicht heeft onder leiding van beeldend kunstenaar Linda Arts een traditie opgebouwd in het zeefdrukken van kunstenaarsaffiches. Jaarlijks worden tien kunstenaars gevraagd posters te maken, die vervolgens een aantal weken verspreid over Eindhoven worden getoond. Voor de serie van 2006 werd de Design Academy Eindhoven benaderd. Zo kwam de vraag bij ondergetekende, docent op de afdeling Mens & Communicatie, terecht. Juist in deze woelige tijden, waarin de (nationale) identiteit op drift is geraakt, was deze uitnodiging een uitgelezen kans om het over de beeldvorming van ons land te hebben. De studenten reageerden enthousiast, maar ook terughoudend. Want wat betekent ‘nationale identiteit’ en hoe moet je je daar als ontwerper toe verhouden?

10

DE PUBLIEKE ZAAK VAN DE GRAFISCH ONTWERPER

The Netherlands is seeking images and stories, canons and common denomina­ tors, national heroes and charismatic politicians. Balkenende calls it norms and values, Verdonk clings to rules and partly because of this Wouter Bos is worried about the Netherlands’ image. Society is becoming more heterogene­ ous, cultural backgrounds more diverse and almost everyone acts according to individual frames of reference. Never­ theless, both politicians and citizens feel a need for images that express what unites them: images of a shared future. The only question is, what do people wish to be united by? In the project ‘New Images for the Netherlands’, students at the Design Academy Eindhoven sought images that express what the Netherlands, or rather Dutch society, stands for at this moment. The project gives cultural commentary through graphic design. Posters for the Netherlands The graphic workshop Grafisch Atelier Daglicht has under the guidance of artist Linda Arts established a tradition of silk screening posters by artists. Each year ten artists are asked to create post­ ers, which are subsequently displayed throughout the city of Eindhoven for several weeks. For the 2006 series the Design Academy Eindhoven was ap­ proached – which is how I, a teacher at the Man & Communication department, became involved. Particularly in these turbulent times in which our sense of national identity has lost its moorings, this invitation was an excellent chance to examine our country’s image.

THE PUBLIC ROLE OF THE GRAPHIC DESIGNER

Profile for Annelys de Vet

The public role of the graphic designer  

Do designers have a role in the creation of symbols for a country, a culture, an ideology or a mentality? Are they, in short, co-authors of...

The public role of the graphic designer  

Do designers have a role in the creation of symbols for a country, a culture, an ideology or a mentality? Are they, in short, co-authors of...

Profile for annelys
Advertisement