Page 1

Digital Kompetens i Skolan

Hur ser det ut i Partille? Anne Li Dale IKT B Uppsala Universitet December 2011 Š


Lgr 11 & Digital Kompetens Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola och grundsärskola skall kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I nya läroplanen, Lgr 11 , ingår digital kompetens som en av huvudstenarna, dessa kunskaper & färdigheter som digital kompetens omfattar genomsyrar hela innehållet. Det nämns däremot inget om pedagogernas digitala kompetens i Lgr 11 . Det är alla verksamheters skyldighet att följa styrdokumenten. Förbereda eleverna för en vardag och framtid, samt ge eleverna en kvalitativ utbildning som är anpassad till samhället.

För att kunna följa styrdokumenten och ge eleverna den anpassade utbildningen som de har rätt till krävs flera ingredienser. Det digitala samhället skall erbjuda en modern skolan i det digitala samhället krävs en kvalitativ & pedagogisk IKT kompetens för att eleverna skall kunna uppnå målen. IT och digitala läromedel är ett nödvändigt innehåll i en modern utbildning. Att kunna hantera olika digitala läromedel, webb, teknisk utrustning m.m krävs att lärarkåren får ordentlig kompetensutbildning inom IKT.


"IT är en nödvändigt för att klara sig i dagens kunskapssamhälle."

Statens Medieråd


Partille Kommun & Digital Kompetens Det första av 5 Prioriterade Mål 2011 inom BUF är att alla elevers lärande i skolår F-9 ska från och med 201 3 ske i en kvalitetssäkrad IT baserad pedagogisk lärmiljö på individnivå. I Partille skall alla barn och ungdomarna skall få sin utbildning i en modern arbetsmiljö, menar Bengt Randén, förvaltningschef BUF.

I denna miljö finns digitala verktyg, inte bara datorer även andra digitala verktyg. På individnivå skall alla elever garanteras en kvalitetssäkrad pedagogisk miljö baserad på IKT.

Partille Kommuns olika verksamheter inom

Styrdoku ment

Kommun

Sko


7000 Elever Mellan 1 -1 6 Enligt Partille Kommuns skolplan 2011 poängteras vikten av ett samarbete mellan pedagogers, barns och ungdomars möjligheter att använda moderna IKT utrustning som ett naturligt verktyg. Via en öppen och ändamålsenlig lärmiljö stimulerar skolans elever till delaktighet, ökad initiativförmåga och lust att lära.

Genom att kvalitetssäkra den pedagogiska IKT miljön förbättras även situationen för elever som behöver extra stöd på olika sätt. Brodin & Lindstrand. Vinnarna av IKT s.65

m BUF (Barn- och ungdomsförvaltningen)

ola

Pedagog

Elev


Undersökningen Problemformulering Hur har den Kommunala IKT utbildningen utfallit i kommun, skolorna, bland pedagoger och elever? Har utbildningen givit pedagogerna kunskap och verktyg för arbetet med Lgr 11 ?

Undersökningen - Metod Fördjupning i litteratur, statliga- och kommunala styrdokument Intervjuer med IT- utvecklingsledare och IT utbildare i Partille Kommun Informationsbrev till deltagare i enkäten Enkät i Goggle Dokuments, Spreadsheet/Formulär Bearbetning Resultat


Mitt brinnande intresse

IKT & L채rande


Ing-Marie Holmgren Utvecklingsledare IT

IKT i Partille I min intervju med Ing-Marie Holmgren förstår jag att det är hon som står bakom stora delar av Partille Kommuns IT Satsning från begynnelsen som började med Itis år 1 999. Genom samarbetet över kommungränserna blev Itis en mycket lyckad satsning som fortsatte med Itif, för förskolans personal år 2002. Innan detta projekt slutade tog andra fart! Genom GR´s nätverk fick Ing-Marie och Anette Meyer kontakt med Kinnarpsskolan, där man hade startat upp en IKT satsning - Framtidens Klassrum. Studiebesök planerades och genomfördes på Kinnarpsskolan. Tankarna, stratergierna och planerna växte. Var detta en modell som kunde överföras till Partille Kommun?


I min intervju med Anette förstod jag att det var som en personlig mål-uppfyllelse som blev sann i och med Framtidens Lärmiljö som startade 2006 i Partille kommun. Anette har besökt flera skolor runtom i världen då stependium gjorde att hon hade möjlighet att fördjupa sig inom området IKT. Metoder, arbetssätt, teknisk utrustning, miljöer och redkap var annorlunda och spännande. Det är fortfarande Anette som håller i Framtidens Lärmiljö i Partille idag 2011 . Utbildningen namn liksom innehållet har förändras. Idag heter utbildningen Digital Kompetens. "Prio ett är att våga trycka på knapparn, hands on, och hitta fördelarna med IT i undervisningen genom praktiskt arbete".

Anette Meyer IKT Utvecklare & Utbildare


Kommunal Utbildning i Digital Kompetens - Förutsättningar Följande kriterier skulle uppfyllas av skola för att kunna söka till den kommunala utbildningen. 1 . Anmäla två pedagoger från samma arbetslag eller ämneskategori 2. Skapa förutsättningar för pedagogens åtta fortbildningsdagar under läsåret

3. Utrusta pedagogerna med egna datorer 4. Utrusta pedagogernas klassrum med - projektor och duk/Interaktiv tavla


Följande kriterier skulle uppfyllas av pedagog för att kunna söka till den kommunala utbildningen. 1 . Sprida metoder, lärmaterial och goda idéer vidare samt stötta sina kollegor i användandet av nyförvunnen kunskap

https://sites.google.com/site/laesa aret20111 2/

2. Krav på närvaro och engagemang


Kommunal Utbildning i Digital Kompetens - Mål & Effekter Följande mål och effekter skall utbildningen generera på skolan efter satsningen på pedagogernas IKT fortbildning. Erhålla pedagoger som ger stöd för att komma igång med digitala verktyg

Erhålla pedagoger som utarbetar metoder och lärmaterial - utveckla olika lärstilar

Erhålla pedagoger som blir experter på IKT användning och lärande tillsammans med eleverna

Erhålla pedagoger som kan använda moderna IKT verktyg till elever i behov av extra stöd.

Erhålla fler IKT anpassade lärmiljöer i förskolor och skolor

http://www.facebook.com/g 7#!/group.php?gid=68381 9


Följande mål och effekter skall utbildningen generera på deltagarna under och efter satsningen på IKT fortbildning. Pedagogerna få stöd för att komma igång med digitala verktyg

Pedagogerna utarbetar metoder och lärmaterial utveckla olika lärstilar

Pedagogerna blir experter på IKT användning och lärande tillsammans med eleverna

Pedagogerna använder moderna IKT verktyg till elever i behov av extra stöd

group.php?gid=68381 991 7 991 77&v=wall

Pedagogerna får utrustade IKT anpassade lärmiljöer i förskolor och skolor


221 pedagoger

ingick i undersรถkningen


Kommunal Utbildning i Digital Kompetens - Undersökningen

Totalt fick alla 221 pedagoger ett informationsbrev där jag presenterade mig själv och syftet med undersökningen som jag skulle göra.

Denna innehöll endast kryss och skala som svarsaltenativ. Detta för att göra undersökningen tilltalande och enkel. 1 66 pedagoger ingick i denna grupp, där alla har genomgått den kommunala utbildningen i digigtal Av hela antalet 221 pedagoger som delgivits kompetens. informationsbrev blev bortfallet 46 pedagoger Den andra undersökningen direkt. Dessa 46 kunde som 9 pedagoger fick var en kvalitativ enkät jag inte nå via kummunens mail, vilket undersökning där frågorna gjorde att jag sorterade bestod av både kryss och text svar. Detta för att göra bort dessa direkt. Kvar hade jag 1 75 pedagoger. undersökningen bredare och djupare. Urvalet av Jag bestämde mig för att pedagoger är i denna grupp är de de som tagit göra 2 differentierade undersökningar. Den ena, steget vidare inom IKT, en statistisk undersökning som jag vet arbetar mycket som jag gjorde i Google med IKT som en naturlig del av skolans vardag. Spreadsheet. Att deltagandet var frivilligt var viktigt att delge pedagogerna, likaså att resultatet inte skulle kunna hänvisas direkt till individ genom varken namn eller bild.


Är Alla Kommun "Digital Teknik öppnar för nya sätt att lära som inte var möjliga tidigare"

Verksa

"IT - ett av fl för lära ett verktyg

Ing Marie

"En nödvändigt för att klara sig i dagens kunskapssamhälle"

Statens Medieråd

"Lärarna handledning varda

M Gbg´


Eniga?

amhet

lera verktyg ande, g för alla" Anette

behöver g på plats i agen"

Martin Tallvi, s Universitet

Pedagog "För att klara ett vardagslivs kommer digital kompetens vara avgörande i framtiden" Lena

"Alla påverkas när ett samhälle börjar använda ny teknik, inte bara de som använder den, ingen kommer undan"

Andreas Skog, IT Ped


Stora skillnader p책 IKT Kompetens


Kommunal Utbildning i Digital Kompetens - Skolorna Pedagogerna står på trappsteget inför en utmaning, Datorn & Internet tar steget in i vardagen och Lgr 11 . Alla verksamheter stod inför samma rikstäckande utmaning, implementering av IKT, teknik & digital kompetens. För Partille som erbjöd pedagogerna och skolorna en kommunal utbildning inom IKT, fanns ännu en "hake". Man var tvungen att investera i teknik och utrustning, samt ersätta personalen som var på utbildning, 72 tim på ett läsår per person. "BUF började i "rätt ände" dvs skapa en grundkompetens hos många lärare ..."

Pedagog Partille

Prioriteringar gjordes och skolorna står nu olika rustade inför bland annat målet i Lgr 11 . Målet som pedegogerna skall säkerställa för eleverna så att de "kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kompetens" "När vi började säga lärande istället för inlärning, markerades ett perspektivskifte."

Design för Lärande. -08. A-L. Rostvall & S. Selander


IT Baserad Lärmiljö När eleverna stod inför en IT baserad lärmiljö var många pedagoger redan där. Undersökningen visar att många pedagogerna var redo när eleverna stod inför en IT baserad lärmiljö. Alla pedagoger har genom kommunen blivit erbjudna utbildning inom IKT på individnivå. Idag erbjuder kommunen även IKT utbildning inom specialområden såsom Matematik, Musik, Slöjd, Specalpedagogik & Bild. Intresset för utbildningarna är stora och fortfarande mycket populära. "Det vore mycket märkligt om vi i skolan inte skulle stäva efter att vara en del av det samhälle vi lever i"

Pedagog Partille

71 % u

IKT-Sa


uppskattar

amarbete

Samarbete = Ökad IKT Kompetens Undersökningen visar att 71 % av pedagogerna uppskattar samarbetet. Alla pedagoger som är intresserade av utbildningen Digital Kompetens skall anmäla sig tillsammans med en kollega. Detta för att kunna ta "tillvara på" sina nyförvunna kunskaper i sin egen verksamhet. Det visar sig vara mycket positivt att delta i utbildningen tillsammans med någon man känner och kan fortsätta arbeta vidare med. Hela 71 % av pedagogerna uppskattar att kunna samarbeta med en nära kollega. "Lärarna har haft många diskussioner kring digitala redskap och undervisning ....."

Pedagog Partille


95 % - Tillgång till Tekniken Tillgången till teknik och utrustning under och efter utbildningen var och är en nödvändighet. 95% av pedagogerna hade tillgång till tekniken under och efter fortbildningen.

95% av pedagogerna hade tillgång till teknik


Pedagogerna är eniga om att tekniken är en förutsättning. "Vi jobbar mot en modernare skola vilket är avgörande i framtidens skola. Kan vi inte konkurrera med elevernas fritidsteknik ligger vi illa till"

Pedagog Partille

"Det vara en trygghet att ha någon att diskutera den nya tekniken och den nya synen på lärande."

Pedagog Partille


Utbildningens plats var Optimal

94 % ans책g att utbildningsplatsen var bra - mycket bra!


Mycket Viktigt med Kontinutet & Gott om Tid "För att klara ett vardagsliv kommer digital kompetens vara avgörande"

Pedagog Partille

98 % ansåg att antal tillfällen & timmar var bra - mycket bra!


IKT Leder till Stora Förändringar På den 1 0 gradiga skalan syns det mycket tydligt att utbildningen inneburit mycket stora förändringar för pedagogerna.

Pedagoger

Arbetslag


"The kids have so many questions and the computer just opens a brand new world." p. 87. Laptops & Literacy. -06.

Elever

Pedagogers kommentarer om IKT i skola och undervisning. "Datorn kräver att man ändrar undervisningen, tänker nytt, annars blir det lätt en skrivmaskin."

Pedagog Partille

"IKT skall ingå som en naturlig del i allt skolarbete"

Pedagog Partille

"Lustfylld och nivåanpassad undervisning"

Pedagog Partille


IKT Utbildningen Genererar Duktiga Barn Duktigare barn! I undersökningen anser pedagogerna att IKT utbildningen (som alla genomgått) har betydelse för elevernas resultat. Majoriteten av pedagogerna anser att eleverna har större möjligheter till bättre resultat i skolan om pedagogerna har Digital Kompetens, dvs IKT kunskaper.

"Jag tror att vi kommer på sikt se att måluppfyllelsenökar hos de elever och att vi får fler engagerade elever"

Pedagog Partille

Elevers resultat är kanske det allra viktigaste i dagens skola, då media ofta redovisar sjunkande betygs resultat över hela riket.


Elevers resultat i skolan är mycket omskrivet i Sverige. Influenser och jämförelser sker ständigt över hela världen angående skola och resultat. Tack vare Internet är det idag lätt att ta del av dessa raporter. I Jämterud´s bok Kompetens i undervisningen -1 0. rapporteras från 2 olika underssökningar där man tittat på lärandet i förhållande till digitala lärresurser. Resultatet redogör för "ett antal

olika områden där IT och digitala lärresurser kan ha en positiv inverkan på elevernas lärande och bidra till att höja resultaten i skolan." s.1 9-20

Ytterligare en rapport som tar upp elevers resultat är Effektivt användande av IT i skolan. Myndigheten för skolutveckling -07. "Det

finns tydliga indikationer på att IT främjar elevers motivation och lärande

.... En sak som är tydlig från denna rapport är att elevers tillgång till datorer och deras självförtroende i användandet av datorer påverkar fesultaten för eleverna." s.21 .

I rapporten "The Impact of ICT in schools" by Professor Rae Condie & Bob Munro. -07. läser jag om "One fairly consistent finding is that the greatest impact is observed where ICT has become embedded or integrated within the everyday classroom experience of pupils. ... The use of ICT seems to engage pupils, resulting in more on-task behaviour, greater persistence and deeper understanding." P. 29


IKT & Lgr 11 Implementeringen av Lgr 11 under läsåret 2011 har införlivat både positiva och negativa åsikter och förhållningssätt. Det nya styrdokumentet har kommit mitt i IKT utvecklingen och One to - One eran i Sverige. Många pedagoger menar att dessa 2 stora förändringar påverkar skolans verksamhet negativt med mycket pappersarbete, planering och annorlunda förberedelser. Dessutom skapar okunskapen om IKT en osäkerhet och merarbete.

"kunskapsformer måste ta plats när det vi tidigare sett som kunskap (fakta) finns helt tillgängligt, men saknar värde om jag inte kan sortera och hantera all denna information.

Pedagog Partille

Undersökningen visar en positivism där pedagogerna anser att den kommunala IKTutbildningen bidragit och givit bättre förutsättningar för arbetet med Lgr 11 . Denna aspekt är viktig att utveckla, förändring innebär utveckling!

"Vi behöver utbilda barnen mot den verklighet de kommer möta samt du får in helt andra dimensioner på din undervisning med hjälp av IKT"

Pedagog Partille


IKT ger Delvis Kunskap & Verktyg för Arbetet med Lgr 11 ?

Pedagogers kommentarer om förutsättningarna att arbeta med Lgr 11 utifrån sin Digitala Kompetens. Lgr11´s sätt att beskriva förmågor är ett steg helt i rätt riktning, men jag tror att ett paradigmskifte vad som är kunskap kommer att krävas om skolan ska rusta elever för framtiden."

Pedagog Partille

"Det har förändrat hela min pedagogiska roll. Jag har en helt annan undervisning idag jmf med tidigare. Möjligheterna som ges med all teknik har skapat större arbetsglädje hos både mig och elever"

Pedagog Partille


Partille Kommuns Utbildning i Digital Kompetens Enligt Lgr 11 skall eleverna ta sig igenom förskola och grundskola med "ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö" s. 1 6. Detta ställer höga krav på dagens pedagoger. Partille gjorde rätt när man 2006 satsade på att utbilda pedagogerna i kommunen inom IKT Kompetens. Sammanställningen av enkäten och intervjuerna delger resultatet med positivism genom höga siffror och ett gott resultat.

Eleverna skall ta sig igenom förskola & grundskola med ett personligt


Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola och grundsärskola skall kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. "BUF började i "rätt ände" dvs skapa en grundkompetens hos många lärare ..."

Pedagog Partille

t ansvar för sina studier & sin arbetsmiljö


Diskusion

Barn och ungdomsförvaltningen i Partilles Kommun prioreiterar en kvalitetssäkrad IT baserad lärmiljö på individnivå. Samtidigt som man har utbildat pedagogerna så att de känner sig trygga inom Digital Kompetens. Undersökningen som jag gjort bygger på intervjuer och enkätundersökningar. De som ingått i undersökningen har alla deltagit i utbildningen Digital Kompetens inom Kommunens regi. Svarsfrekvensen ligger på drygt 60%. Det är många mål och effekter som Kommunen främjar genom satsningen på IKT utbildning i egen regi. Min undersökning visar på att Kommunen och skolorna införlivat flera av dessa mål såsom; + pedagogerna kommer igång med digitala verktyg , + använder IKT tillsammans med eleverna , + använder IKT anpassade lärmiljöer, + utarbetar metoder & lärmaterial, + utveckla olika lärstilar samt + använder IKT verktyg till elever i behov av extra stöd. Samtidigt är det andra aspekter att ta hänsyn till såsom; - ekonomiska belastningar när det gäller datorer till pedagogerna - ekonomiska belastningar när pedagogerna varit på utbildningen - ekonomisk belastning när klassrum skall utrustas med teknik


Tekniken visar sig vara mycket viktig, hela 95% av pedagogerna hade tillgång till tekniken under och efter fortbildningen vilket ansågs vara en nödvändighet för så gott som alla. Tekniken måste ingå som en naturlig del i vardagen för både pedagoger och elever. Att ha en kollega som man kan planera och införliva de nya kunskaperna med är lika viktigt. Utbildningsplatsen och tiden för utbildningen är angelägen, det ska vara gott om plats, gott om tid, kollegor att samarbeta med, bra internetuppkoppling, samt bra fika och lunch möjligheter. Förändringar är något som vi lever med i skolans värld. Datorn som ett redskap innebär förändringar, vi kan inte använda datorn som endast en skrivmaskin, den måste ingå som en naturlig del i varje ämne och allt skolarbete. Förändringar leder till utveckling, elevernas och våran egen utveckling. Undersökningen visar en positivism där pedagogerna anser att den kommunala IKT-utbildningen bidragit och givit bättre förutsättningar för arbetet med Lgr 11 . Denna aspekt är viktig att utveckla och ta tillvara på. Elevers resultat är det allra viktigaste i dagens skola. Pedagogerna i undersökningen hade goda förhoppningar och det visar sig att majoriteten anser att eleverna har större möjligheter till bättre resultat i skolan om pedagogerna har Digital Kompetens, dvs IKT kunskaper.


Sk

Styrdoku ment

Pedagog


kola

Kommun

Elev


En nödvändigt för att klara sig i dagens kunskapssamhälle.

Digitala Kompetens hos pedagogerna i Partille Kommun  

Undersökning av Digital Kompetens hos pedagogerna i Partille Kommun

Digitala Kompetens hos pedagogerna i Partille Kommun  

Undersökning av Digital Kompetens hos pedagogerna i Partille Kommun

Advertisement