Page 1

Digital Kompetens

September 2011

Tidskriften för Pedagoger

I detta nummer läser du mer om;

Digital Kompetens

Hur har man gjort i Partille kommun?

Hur skall pedagogerna möta & matcha kraven på Digital Kompetens som krävs för att följa Lgr 11?


Vilka fรถtter........... har gjort avtryck i din kommun?


B a k gr u nd

Kunskapsutvecklingens 3 stora revolutioner - Alfabetet - Boktryckarkonsten - Datorn & Internet

Med datorn och Internet följde stora förändringar i samhället, även i skolan. Samhället utvecklas ideligen, det som var nytt igår är gammalt idag när det gäller tekniken. Alla är påverkade, vare sig vi vill eller inte, samtidigt som vi ser på utvecklingen med olika ögon. Resultatet blir att dagens skola "en skola för alla" ser olika ut i olika delar av vårt avlånga land.

EU:s åtta nyckel-kompetenser för livslångt lärande, som Sverige står bakom, är ett annat viktigt skäl. Digital kompetens är en av dessa nyckelkompetenser, och här har skolan viktig roll för att skapa lika förutsättningar och möjligheter för alla barn och ungdomar. Det är ett viktigt demokratiskt ansvar

Regeringens och skolverkets styrdokument tar olika form i olika i olika kommuner & skolor, då prioreiteringar, värderingar & ekonomi styr.

IKT Satsning i Partille Kommun ITIS

som många säkert känner till var starten på frivillig nationell kompetensutbildning inom IT.

PIM

nästa frivilliga nationella satsning på IT-kompeten. På kommunalnivå beslutades om/när man skulle göra denna satsning.

Framtidens Lärmiljö

en kommunal IKT satsning i Partille kommun som startade 2006.

Framtidens Lärmiljö Special

ytterligare en kommunal satsning inom IT, fokus på special-pedagogik.

Fortsättning Framtidens lärmiljö

även denna en kommunal satsning, fördjupning.

Digital Kompetens

för 2 år sedan "döpte" man om fortbildningen inom IKT, framtiden är här & alla pedagoger måste idag ha digital kompetens för att kunna unervisa i skolan.


Inl e d ni ng Idag genomsyrar den digitala utvecklingen i stort sett hela samhället, det är förstås nödvändigt att IT skall bli en integrerad del av skolans vardag.

Vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat, detta måste vi i skolan ta mer hänsyn till.


Digital kompetens?

Digital kompetens är ett brett begrepp som används av EUkommissionen för att beskriva den IT-kunskap som behövs för att kunna ta del av informationssamhället. Kompetensen är enligt EUkommissionen en av de nyckelkompetenser som ska garanteras barn och ungdomar som ett led i ett livslångt lärande.

Vad innebär begreppet?

Den digitala kompetensen i grunden räknas som en teknisk färdighet men inbegriper även ett förståelse- och attitydbegrepp. Enligt EU-kommissionen är digital kompetens att en person kritiskt kan använda informationssamhällets teknik i såväl arbetsliv som på fritiden.

I begreppet ingår bland annat:

- kunskap om IT-teknik, teknikens roll och möjligheter - kunskap inom ordbehandling, kalkylprogram, databashantering - risker med att kommunicera via elektroniska medier och de juridiska principer som finns att ta hänsyn till


n På vilke

lego r n l o k a n i r du & d e g g i l å v ni

igh eter? d r ä f T K lar o m I a t n a m är

Hos datorvana lärare finns en pedagogisk idé & de använder IT i sin undervisning. Hos mindre datorkunniga lärare är användandet av IT lägre. I skolan finns pedagoger som är mycket positivt inställda till tekniken. De är entusiastiska och finner lust att utveckla undervisningen med hjälp av datorn.

Där finns också pedagoger uppfödda med datorer och digitala nätverk, vilket innebär en god förutsättning att använda sig av tekniken i sin undervisning.

Den tredje gruppen har inte så stora erfarenheter och/eller kunskaper av IKT och Teknik, vilket inte främjar det pedagogiska arbetet. De känner heller inte att de har varken tiden eller intresset för att vilja lära sig.


Det är skolans skyldighet att erbjuda samhällsmedborgarna en modern skola där digital kompetens ingår enligt mål, riktlinjer & kursplanerna i nya Lgr 11.

För pedagogerna medför detta att digital kompetensutveckling, utbildning, workshop är en nödvändighet om man överhuvudtaget skall kunna undervisa eleverna i den svenska skolan enligt Lgr 11. Pedagogikens & skolutvecklingen dilemma är ett faktum!

Regeringen - Skolverket - Skolinspektionen kommer att möta kommuner, organisationer & skolor som inte har lokala stratergier för detta. Hur skall pedagogerna klara av de digitala kraven som ställs på dem?

Pedagogens ansvar

Det är pedagogen som har kraven & unga i Sveriges skolor.

att säkerställa en kvalitativ utbildning för barn

S yf te

Under hösten -11 kommer jag att göra en undersökning i Partille komun där jag arbetar. Jag vill ta reda på om Kommunens satsning sedan 2006 med fokus på IKT & Digital Kompetens har gett det resultat man önskat. Denna undersökning syftar på kraven som pedagogerna ställs inför i och med nya styrdokument. Undersöka hur pedagogerna själva ser och upplever sin IKT Kompetens i förhållande till Lgr 11.

M e to d

Initialt kommer jag titta närmare på Kommunens IKT Plan. Hur var tanken 2006, hur har man gått vidare med genomförandet och hur blev resultatet. Har man fått ett resultat?

Jag kommer göra en statistisk undersökning där pedagoger inbjuds delta i Partille kommuns som genomfört IKT satsningens fortbildning sedan starten 2006. Undersökningen kommer ske digitalt i Google Spreadsheet, i form av enkät. Frågor/svar kommer vara av olika typ, textsvar, kryssaltenativ, flervalsalternativ osv. Samtidigt kommer jag göra kvalitativ granskning där urvalet är det pedagoger som "gått vidare" inom IKT, de så kallade spjutspetsarna. Här kommer jag plocka ut några för mer djupgående frågor. Om det blir intervju, film eller digitalt har jag ännu inte bestämt.


L it t e r a t u r Perspektiv på IKT och lärande, J Brodin & P Lindstrand Laptops and Literacy, M Warschauer Digital Kompetens i undervisningen, U Jämterud Didaktisk design i digital miljö, S Selander & E Svärdemo-Åberg Publikationer och rapporter Medierådet Statens medieråd - Mediekompass Skolverket Futurelab Teknikdelegationen Myndigheten för skolutveckling Spsm DIU Regeringskansliets skrifter på deras hemsida; Digital kompetens It i skola och undervisning It-relaterade innovationer It och miljö Digitalt innanförskap Kom med inspel om it i skolan http://www.sweden.gov.se/sb/d/14375 /a/161577 En egen dator som redskap för lärande, H Hallerström & M Tallvid En egen dator i skolarbetet - redskap för lärande? H Hallerström & M Tallvid En - till - En Falkenbergs väg till Framtiden? M Tallvid IT och lärande för att nå målen, Spsm Ung Kommunikation i samarbete med KK stiftelsen Ruben R. Puentedura's Weblog http://www.hippasus.com/rrpweblog/

Lärande & kulturella redskap, R Säljö Design för lärande, A-L Rostvall & S Selander Internet-sökningens didaktik, A Enochsson Effektivt användande av IT i skolan, Myndigheten för skolutveckling Lgr 11


P r o b le m D e t nä m ns i nge t o m p e d a go ge r na s D i gi t a l a k o m p e t e ns i d e n ny a l ä r o p l a ne n, m e n d e k u ns k a p e r & f ä r d i gh e t e r s o m d e n o m f attar ge no m s y r a r h e l a i nne h å l l e t .

F ö r a t t k u nna u nd e r v i s a i e n m o d e r n s k o la i d e t d i gi t a l a s a m h ä l l e t k r ä v s e n k v a lit a t iv & p e d a go gi s k IK T k o m p e t e ns f ö r a t t e l e v e r na s k a l l k u nna u p p nå m å l e n.

F ö r a t t k u nna h a nt e r a o l i k a d i gi t a l a l ä r o m e d e l , w e b b , t e k ni s k u t r u s t ni ng m . m k r ä v s a t t lä r a r k å r e n f å r o r d e nt l i g k o m p e t e ns u t b i l d ni ng i no m IK T .

I ny a l ä r o p l a ne n i ngå r d i gi t a l k o m p e t e ns s o m e n av h u v u d s t e na r na .

IT & d i gi t a l a l ä r o m e d e l ä r e t t nö d v ä nd i gt i nne h å l l i e n m o d e r n u t b i l d ni ng.

V i m ås te f ö r b e r e da v å r a e le v e r f ö r f r a m t i d e n o c h ge d e m u t b i l d ni ng i nf ö r d e n.


P r o b l e m f o r m u l e r i ng

Har Kommunens IKTsatsning gett det resultat man Ăśnskat?

Hur upplever pedagogerna sin IKT Kompetens, utifrĂĽn den kommunala satsningen & skolans styrdokument?


I nästa nummer kan du läsa mer om; Partille Komuns satsning på pedagogernas kompetensutveckling inom IKT.

Bilderna är tagna från;

Eget album STOCK.xchnge & Google bilder

Ansvarig utgivare;

Anne li Dale anneli_dale@hotmail.com

Partille Kommuns Digitala satsning Del 1  

Article about ICT education for teachers

Partille Kommuns Digitala satsning Del 1  

Article about ICT education for teachers