Page 1

1e EDITIE | CREATIEF | MODERN | ART MAGAZINE

Interview

MET DE PERSOON ACHTER XAKO

INSPIREREND BEELD TRADITIONEEL

VSDIGITAAL

€4,95 OKTOBER 2012

ADVIES PRIJS


CREATIEVE /GEILLUSTREERDE

ADVERTENTIE 2

XaKo

Oktober 2012


CREATIEVE /GEILLUSTREERDE

ADVERTENTIE XaKo

Oktober 2012

3


I N HO U D

CREATIEVE /GEILLUSTREERDE

ADVERTENTIE 4

XaKo

Oktober 2012


I N H OUD

TRADITIONEEL VS DIGITAAL

06

iLLUSTRATIES

10

PROCES

18

INTERVIEW

22

DIGITAAL WERK

NIGHT ELF

MET DE PERSOON ACHTER XAKO

XaKo

Oktober 2012

5


T RA DITIO NEEL VS DIGITAA L

TRADITIONEEL

VSDIGITAAL D E TI JD VA N E INDE LOOS VE EL P OTLOODSCHET S EN EN EVEN ZO V EE L PAP IERP ROP P E N IN DE P RULL ENM A N D VA N DE KUNSTE NAAR LIJKT VOORBIJ. DE D I G I TA L I S ERING GAAT OOK DE KUNSTSECTOR NI ET VO O RBI J. BE TEKE NT DIT HET EINDE VAN DE TRA DITI O N EL E KUNST?

De samenleving heeft een concurrent aan de digitale wereld gekregen. De papieren encyclopedie wordt zeldzaam; op internet is toch alles op te zoeken? Langzaam maar zeker is er een e-cultuur onstaan: een digitale versie van onze maatschappij. Ook de kunstsector verandert sterk door deze ontwikkeling. De mogelijkheden van kunstenaars zijn enorm toegenomen. En vanuit je luie stoel een museum bezoeken is allang geen droombeeld meer. Start de computer en internet biedt een keur aan 6

XaKo

Oktober 2012

virtuele musea. Kunstenaars kunnen hun werk op een heel nieuwe wijze maken en bewerken. Ontwerp- en fotoshopprogramma’s maken het mogelijk te experimenteren met ideeën. Met behulp van deze programma’s kun je zo veel knippen en plakken als je wilt zonder iets te vernielen. Dit leidt soms tot gewaagde constructies en onverwachte vormen. Ook bij het bewerken van foto’s kan veel uitgeprobeerd worden. Daardoor ontstaan er beelden die de werkelijkheid op een kunstzinnige manier weergeven.


T R ADI T I O N EEL VS DI GI TA A L

HAND IN HAND Hoe kijkt de traditionele kunstenaar tegen deze nieuwe mogelijkheden aan? Piet den Hertog (1955) uit Grafhorst laat zien dat ambachtelijke technieken en digitale mogelijkheden hand in hand kunnen gaan. Hij schildert traditioneel, met olieverf en acrylverf. Tegelijk werkt hij, vooral in de voorbereidende fase van het kunstwerk, met transparante sheets en fotoshopprogramma’s. „Ik maak foto’s van de opzet van mijn schilderij en bewerk deze door nieuwe, spontane ideeën uit te werken in het programma. Pas als ik tevreden ben schilder ik het ook zo op het doek.” Ook kunstenares Frida Jansma-Boone (1965) uit Amerongen maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de e-cultuur biedt. Zij roemt vooral het gemak van de computer. „Je kunt je 3D-ontwerpen van alle kanten zien. Op deze manier krijg je nieuwe ideeën en kun je elementen toevoegen aan het ontwerp. Ik denk dat je door de computer creatiever wordt”, zegt Jansma.

Sterrennacht boven de Rhône gemaakt door Van Gogh

VIRTUELE GALERIEËN Ook het presenteren van kunst kan dankzij de digitale netwerken op veel meer manieren. Op internet staan virtuele galerieën waar (jonge) kunstenaars hun werk kunnen laten zien en verkopen. Digitale exposities bieden interactieve mogelijkheden. Mensen k unnen bijvoorbeeld via een computer aangeven wat hun gemoedstoestand is. Het aangeklikte kunstwerk verkleurt daarop in een bijpassende kleur. Zo komt kunst dichter bij de toeschouwer. Ook Jansma en Den Hertog gebruiken internet voor

Digitaal surrealism gemaakt door Meats Meier h ttp :/ / www.3 d a r t s p a c e . c o m

XaKo

Oktober 2012

7


T RA DITIO NEEL VS DIGITAA L

de presentatie van hun werk. „Je hoeft niet meer te sjouwen met een zwaar en lomp portfolio”, verzucht Jansma. „Er zijn prachtige presentaties te maken voor op je site, waarbij de bezoeker kan inzoomen op belangrijke details.” Den Hertog merkt in de praktijk dat het contact met andere kunstenaars en galerieën via internet gemakkelijker verloopt. „Er zit meer beweging in de kunstmarkt.”

E-KUNST

Francoise Nielly h t t p : / / w ww.fra ncoise-nielly.com/

De ontwikkeling van de e-cultuur is echter niet alleen maar positief voor de ambachtelijke kunstenaar. De toekomst van de traditionele kunst lijkt onzeker doordat nieuwe, technologische kunstvormen een steeds grotere plaats innemen op de kunstmarkt. „De overkoepelende term van deze nieuwe kunst is ”e-kunst””, vertelt Floor van Spaendonck van Virtueel Platform, een kennisinstituut voor e-cultuur. „E-kunst is veel meer dan virtueel ontworpen en gepresenteerd werk. E-kunstenaars vinden de techniek achter hun werk fascinerend.” E-kunstenaars proberen de vele mogelijkheden van digitale technieken uit, zegt Van Spaendonck. „Soms ontdekken e-kunstenaars daarom per ongeluk nuttige toepassingen van een medium. Zo is bijvoorbeeld de eyewriter ontstaan, een apparaat waarmee ‘geschreven’ wordt met behulp van oogbewegingen.” Voor gehandicapten kan dit een handig hulpmiddel zijn.

Traditional Indian Art h t t p : / / art -icio.ru/im a ge.p hp ?id=85369

8

XaKo

Oktober 2012

Van Spaendonck noemt als belangrijkste disciplines van de e-kunst fotografie, videokunst en mediakunst. Vooral de laatste tak is erg in opkomst. Het gaat om kunst die ontwikkeld wordt met allerlei tech-


T R ADI T I O N EEL VS DI GI TA A L

VLUCHTIG nologisch apparatuur zoals gpssystemen, digitale programma’s en camera’s. E-kunst bestaat slechts uit een digitale code. De computer zet de code, bestaande uit nullen en enen, om in zichtbare kunst. Bij e-kunst is interactie erg belangrijk. En juist dit punt brengt moeilijkheden met zich mee voor de kunstsector. Het kunststuk is dynamisch, eindeloos herhaalbaar. Mensen werken verder aan elkaars ideeën. Dat roept de vraag op wat het criterium van kunst nog is. Want fotoshoppen kan iedereen. Maar zijn alle mensen daarmee ook kunstenaar? Internet maakt kunst laagdrempeliger. De gewone man lijkt vandaag de dag ‘kunst’ te kunnen maken.

KITSCH Te veel creaties worden hierdoor ten onrechte als kunst gepresenteerd. Bovendien worden foto’s van echte schilderijen gemaakt, op canvasdoek afgedrukt en in massale hoeveelheden verkocht. Dit alles werkt in het nadeel van de ambachtelijke kunst. „Mensen zijn tevreden met de ‘kunst’ voor in de woonkamer die bij de Action te koop is”, geeft Jansma aan. Den Hertog: „Mensen kopen kitsch die als kunst wordt voorgesteld, ze tuinen er met open ogen in. Er is veel kaf onder het koren.” Van Spaendonck is het niet eens met de beide kunstenaars. Zij wil het begrip kunst juist ruimer definiëren. De mogelijkheden van de computer ziet ze als een verrijking van de kunstwereld. „Nieuwe, innovatieve ideeën zijn welkom. De grenzen mogen verruimd worden”, stelt ze. „Geef amateurs een kans. Door internet ontdek je dat er ook parels onder hun kunstwerken zijn.”

Wordt de toekomst van de ambachtelijk kunst bedreigd door al deze invloeden? Den Hertog is ervan overtuigd dat de authentieke kunst zal blijven bestaan. Hij wijst op de kunstgeschiedenis, waarin duidelijk wordt dat e-kunst meer aan tijd gebonden is. „Van de videokunst uit 1980 zie en hoor je nauwelijks meer.” De e-kunst heeft een aanvullende plaats, stelt Den Hertog, en is geen vervanging van ambachtelijke kunst. „Mensen zullen kunst altijd ook in tastbare vorm willen. De virtuele creaties zijn zo vluchtig.” Van Spaendon„Je hoeft niet ck geeft aan dat meer te Sjouwen het aandeel van de fotografie- en met een zwaar mediakunst steeds groter zal worden. en lomp por tfolio” Deze takken worden toonaangevend in de kunstsector en digitale technieken zullen steeds belangrijker worden bij het maken van kunst. Traditionele kunstenaars maken hier ook gebruik van, hoewel hun eindproduct ambachtelijk blijft. In tegenstelling tot Den Hertog is Jansma wel bezorgd over de toekomst van de ambachtelijke kunst. „Soms ben ik bang wat er van de klassieke kunst worden zal”, zegt ze. „De mensen zijn zo verwend, alles moet interactief. Wat zullen stilstaande beelden straks nog doen?” geschreven door Henrieke van Dam h tt p: / / w w w. r e f d a g . n l / a c h t e r g r o n d / g e sc h i e d e n i s - c u l t u u r / d i g i t a l e _ i n vl o e d e n _ o p _ a m bac h t e l i j k e _ k u n s t _ 1 _ 6 1 4 4 6 4

XaKo

Oktober 2012

9


I L LUS TR ATIES

IllustrATIES DIGITAAL WERK

EEN I L L US TRATIE IS WERK DAT EE N VE RHAAL VER S TER KT E N ZELFS UITBEE LD. OP DE VOLGENDE PA G I N A’S H EB JE E EN AANTAL INSP IRE RENDE I L L US TRATI ES DIE HUN E IGE N VE RHAAL VER TEL L EN ME T BE ELD ALLE EN.

A life-jacket in the desert gemaakt door Cyril Rolando Digit a l Art / Pa int ings & A irbrushing / Lands capes & Scener y cy rilrola nd o.t um b lr.com

10 XaKo

Oktober 2012


I LLUS T RAT I ES

Frozen frame gemaakt door Omar Sealtiel D i g i tal A r t / 3- D i me n si o n a l Ar t se al ti e l .d e vi an tar t . c o m

XaKo

Oktober 2012 11


I L LUS TR ATIES

Repetition gemaakt door Ryohei Hase Digit a l Art / Dra wings / Surreal www.r y oheiha se.com

12 XaKo

Oktober 2012


I LLUS T RAT I ES

Seventh Devil gemaakt door Saharaam D i g i tal A r t / Pai n ti n g s & A i r b r u sh i n g / Pe o p l e / Po r t r a i t s si n b r o ws.tu mb l r.c o m/ tag g e d / c o l o r s p i t

XaKo

Oktober 2012 13


I L LUS TR ATIES

Boss, time to GO gemaakt door Kuang Hong Digit a l Art / Pa int ings & A irbrushing / Fantas y www.z em ot ion.net

14 XaKo

Oktober 2012


I LLUS T RAT I ES

A cat in Paris gemaakt door Paolo Domeniconi D i g i tal A r t / Pai n ti n g s & A i r b r u sh i n g / I l l u str ati o n s / Co n c e p t u a l www.d o me n i c o n i . i t

XaKo

Oktober 2012 15


I L LUS TR ATIES

Destruction of Nature gemaakt door Lauren Makena Digit a l Art / Pa int ings & A irbrushing / A nimals a keli.d ev ia nt a rt .com /

16 XaKo

Oktober 2012


I LLUS T RAT I ES

Beautiful Death gemaakt door Anastasia Korochansckaja D i g i tal A r t / Pai n ti n g s & A i r b r u sh i n g / A n i m a l s sp i r ami r ab i l i s.tu mb l r. c o m

XaKo

Oktober 2012 17


f l e t h ig

P RO C ESS

N 18 XaKo

Oktober 2012

PROCESS

H E T MAKE N VAN E EN DIGITALE ILLUST RAT I E G AAT IEDERE P E RSOON ANDE RS AF, O F J E P ROFESSIONE EL BE NT OF AMATE URI S T ISC H, IEDERE EN HEE FT EE N ANDE RE M ANIE R VAN WE RKEN. HIERBIJ EE N KORT E S A ME NVATTING TOT HOE MIJN NIGHT EL F O NTSTAAN IS.


P ROC ES S

STAP 1

- SCHETSEN

De schets proces ging vrij vluchtig ik heb meerdere poses uitgeprobeerd om deze night elf te maken. Eenmaal tevreden met de schets heb ik een besluit moeten maken hoe ik deze ging uitwerken. Daarbij heb ik gekozen om geen duidelijke line art te gebruiken, maar het juist te painten in greyscale.

STAP 2

- VORM

Eenmaal de basis neergezet ben ik de vorm gaan uitwerken van de schets. Meer uiterlijk gegeven aan de nightelf, haar al iets meer kleding gegeven en de tijger ook meer karakter gegeven.

STAP 3

- DETAILS

Zodra de vorm goed uitgewerkt is, ben ik begonnen met kleine details toe te voegen als het uitwerken van de vacht van de tijger en meer armor op de tijger zelve.

STAP 4 - FINAL TOUCH Z/W Natuurlijk is een tijger geen tijger zonder strepen. Deze heb ik gemaakt door witte strepen over de tijger te zetten en de layer op overlay te zetten. Verder nog wat puntjes op de i zetten zoals de voeten en laatste stukken armor.

STAP 5 & 6

- KLEUR + BG

Eenmaal de greyscale afgemaakt zijn er verschillende layers aangemaakt waarbij kleur over heen geget is, deze layers dan op overlay of softlight waardoor je de greyscale eronder door kunt zien. Eenmaal de kleuren gekozen, is er een achtergrond toegevoegt zodat de karakter niet in een leegte zit.

XaKo

Oktober 2012 19


CREATIEVE /GEILLUSTREERDE

ADVERTENTIE 20 XaKo

Oktober 2012


CREATIEVE /GEILLUSTREERDE

ADVERTENTIE XaKo

Oktober 2012 21


I N TER VIEW

w e i v r e t n I

MET DE PERSOON ACHTER XAKO

Vertel eens wat over jezelf, wie ben jij? Mijn naam is Annelies Masselink, ik ben 22 jaar, geboren op 29-08-1990. Ik ben erg kritisch aangelegd en ben zelf niet snel tevreden met minder. Als persoon karakteristiek ben ik erg rustig en stil, tenzij ik iets wil bereiken. Ik ben betrouwbaar en behulpzaam wanneer het uitkomt. Als motto heb ik ‘A thing well done is worth

22 XaKo

Oktober 2012

doing.’Mijn hobbies zijn Tekenen en gamen. Tekenen is voor mij een soort rustgevende bezigheid, ik kan me hier goed in uiten en het werkt gewoon terapeutisch! Mijn digitale werk plaats ik op het internet onder twee fake names; Nizira-Hathor en XaKo.


I N T ER VI EW

Werk je of studeer je nog? Op dit moment studeer ik weer. Ik ben dit jaar begonnen aan een opleiding Communicatie Multimedia Design. Ik heb hiervoor een MBO opleiding Grafisch Vormgever gevolgd dat ik in vier jaar heb afgerond. Nadat ik was afgestudeerd heb ik wel een jaartje geprobeerd werk te zoeken maar heb helaas niets kunnen vinden waar ik aan kon voldoen.

Wat voor Tekeningen maak je dan vooral? Ik teken vooral cartoon en fantasie. Ik ben op mijn 13e echt begonnen met tekenen en het serieus te nemen. Ik had een vriendin die toen heel veel de leeuwen koning tekende en ik vond haar toen echt geweldig. Omdat ik beter wou worden dan dat zij was ben ik ook begonnen de leeuwen koning na te tekenen om mijzelf met haar te kunnen vergelijken. Ik ben toen ook ge誰ntroduceerd met een grote fan-art community van de Leeuwen koning en daar heb ik veel online vrienden ontmoet waar ik dan ook mee samen begon te tekenen door middel van online teken-chat programma genaamt Sketcher.

Welke materialen gebruik je? De materialen die ik gebruik om mijn tekeningen te maken is vooral een goeie laptop, met Tablet. Voor mij maakt het niet echt uit welke tekenprogramma ik gebruik. Ik heb dan ook verschillende soorten door de jaren heen gebruikt. Op dit moment maak ik veel gebruik van Photoshop. Maar ik kan ook goed werken met Open Canvas of Painter. Verder maak ik ook nog gebruik van sketcher die je kunt vinden op artgrounds.com. XaKo

Oktober 2012 23


I N TER VIEW

Als het gaat om traditioneel werk gaat, ben ik zelf een beetje klunzig.. ik hou het dan ook liever op gewoon potlood met papier om te schetsen, of klei om een idee tot leven te brengen.

Waar komt Nizira-Hathor en XaKo vandaan? Deze namen gebruik ik nu ongeveer 9 jaar. Ik heb deze namen bedacht toen ik pas op het internet actief begon te worden, Ik had zelf een aantal karakters bedacht waar ik de namen van samenvoegte en op die manier aan mijn namen kwam. Ik heb er persoonlijk veel meer gehad. Mijn allereerste naam was Bluepoint Yara. Bluepoint omdat blauwe karakters toen erg in was, en Yara omdat zo mijn kat heet. NiziraHathor is onstaan nadat ik in een periode kwam waar ik helemaal in de ban was van Egypte.. Nizira was een karakter van mij en Hathor is een egyptishe godin afgebeeld als een koe, een van mijn lievelings dieren. XaKo daarin tegen is een afkorting van twee karakter namen, Xarima Koran. Maar na een paar weken besefte ik pas dat Koran ook gezien kon worden als het heilige boek van de Moslims, dat is niet wat ik daarmee bedoelde dus heb ik geprobeerd andere variaties van namen te gebruiken voor de Ko.

Waarom Nizira-Hathor en XaKo, waarom niet gewoon je eigen naam? Mijn besluit om niet onder mijn eigen naam bekend te worden heeft grotendeels te maken met privacy. Ik wou niet graag persoonlijk benaderd worden, alleen mensen die ik kan vertrouwen geef ik meer informatie van mezelf. Zelfs nu ben ik nog geneigd niet al teveel van mezelf vrij te geven.Maar ook dit werd mij geadviseerd toen ik mijn eerste account aanmaakte. 24 XaKo

Oktober 2012


I N T ER VI EW

A thing well done is worth doing

XaKo

Oktober 2012 25


I N TER VIEW

Doe je nog wat speciaals met je tekeningen of is het puur tijd vermaak? Nu doe ik niets speciaals met mijn tekeningen, Ik plaats mijn meeste werk online en Ik gebruik mijn beste werk voor mijn portfolio. Verder teken ik op vraag, ik kan er een klein bedragje aan verdienen door karakters van andere te tekenen , en het is dan aan hun hoe ze het willen hebben. Door mijn kleine fan base op Deviantart. com heb ik wel beetje publiek om geld voor mijn werk te vragen.

Wie heeft je het meest geïnspireerd? In het begin was dat vooral mijn vriendinnen die ook veel tekende. Elke keer als zij iets hadden gemaakt waarbij iedereen omheen ging staan, werd ik een beetje jaloers en wou ik ook die aandacht ‌dus ging ik proberen hun te overtreffen. Veder was het mijn familie die me aanmoedigde er wat mee te doen. Nadat ik eenmaal de community online had ontdekt in 2013 had ik mijn doelen vergroot. Ik had verschillende artiesten als idool, ik wou net zo als hun kunnen teken en misschien zelfs samen met hun. Deze doel is voor mij uiteindelijk bereikt, al valt er nog steeds veel te leren voor mij en ik zal ook wat meet moeten gaan experimenteren om mijn eigen ik te vinden. De personen die mij op dit moment inspireren zijn een aantal artiesten online, en ook zij gaan over het algemeen onder een fake name. Dit zijn: Balaa, Hibbary, Ryohei Hase, Algenpfleger en nog veel meer :)

Nog laatste woorden? Geef nooit op en geniet! 26 XaKo

Oktober 2012


I N T ER VI EW

XaKo

Oktober 2012 27


CREATIEVE /GEILLUSTREERDE

ADVERTENTIE

Magazine XaKo  
Magazine XaKo  

This magazine is made in assignment of school. I do not claim most of the content (exept my own artwork. on last few pages) credits are ad...

Advertisement