Page 1

Skriftlige eksamensgenrer Dansk A


Indholdsfortegnelse 1. Analyse og fortolkning 2. Redegørelse og diskussion 3. Kronik 4. Form 5. Indledning 6. Konklusion


1. Analyse og fortolkning Indhold • Både analyse og fortolkning – husk begge dele! • Analysen fungerer som dokumentation for fortolkningen. • Som en del af den samlede analyse og fortolkning skal teksten perspektiveres, dvs. sættes ind i en sammenhæng, der rækker ud over teksten selv. Til eksamen er det typisk opgavesættets emne og tekster, der danner rammen herfor.


1. Analyse og fortolkning Materiale • Forskellige genrer og medier (fx skønlitteratur, videoklip eller fagtekster). Modtager • Fiktiv fagkollega. Dvs. en med samme faglige viden som dig selv.


1. Analyse og fortolkning Metode • Du skal vise, at du kender og kan anvende tekstanalytiske metoder. • Metoder og modeller skal altid tilpasses den enkelte besvarelse – du kan altså ikke pr. automatik altid følge den samme analysemodel.


1. Analyse og fortolkning Disponering • Ingen fast model – op til dig selv. • Sikreste løsning: Skarp opdeling med analysen først og fortolkningen til sidst. • Andre muligheder: ▫ Lav en fortolkningshypotese i starten, og efterprøv den derefter. ▫ Veksl løbende mellem analyse og fortolkning.

• Det vigtige er at vise, at du har truffet et bevidst valg om disponeringen og følger det konsekvent.


1. Analyse og fortolkning HUSK • Arbejd systematisk. • Vis, at du har en faglig metode. • Brug de detaljer, du inddrager, til noget.


2. Redegørelse og diskussion Indhold • ”To adskilte skrivehandlinger med en indbygget progression”. • Først skal du redegøre for hovedsynspunkterne i en tekst. • Dernæst skal du diskutere disse synspunkter.


2. Redegørelse og diskussion Redegørelsen • Du skal sammenfatte tekstens overordnede budskab og uddybe det med eksempler fra teksten. • En prioriteret fremstilling. Dvs. redegørelsen skal ikke slavisk følge tekstens kronologi. • Husk at skrive i dit eget sprog, og understøt din tekst med få, velvalgte citater. • Pas på ikke blot at lave en citat-liste.


2. Redegørelse og diskussion Diskussionen • Tager afsæt i redegørelsen. • Du skal stille tekstens/sagens forskellige argumenter og vinkler op over for hinanden og forholde dig nuanceret til dem. • Dine egne holdninger kan (ikke skal) indgå i diskussionen, men det er ikke nok at være enig eller uenig med tekstens synspunkter. • Vigtigst: Du skal vise selvstændig sagsfremstilling og argumentation


2. Redegørelse og diskussion Materiale • Falder inden for forskellige genrer og medier Modtager • Interesseret læser med samme almene viden og faglige niveau som dig.


2. Redegørelse og diskussion Disponering • Redegørelsen først, diskussionen til sidst. Diskussionen skal fylde mest. • Du kan godt i indledningen lægge op til et af diskussionsspørgsmålene. • Diskussionen er mere selvstændig end redegørelsen og skal have et større abstraktionsniveau.


3. Kronik • Se særskilt præsentation


4. Form • Tydelig angivelse af navn, opgavenr., titel og sidetal. • Ved todelte opgaver skal læseren tydeligt kunne skelne mellem opgavens dele. Her kan du indsætte en underoverskrift. • Marker nyt afsnit enten med indryk eller dobbelt linjeskift. • Undgå underoverskrifter i selve opgaveteksten. Du skal vise, at du kan skrive en sammenhængende tekst. • Inddel teksten i afsnit: 2-4 afsnit/normalside er passende • Gengiv citater, titler og navne ordret og korrekt. Citater sættes i anførselstegn.


5. Indledning • Der skal altid være en indledning til en dansk stil. • Til opgavetyperne ”Analyse og fortolkning” og ”Redegørelse og diskussion” kan den med fordel skrives efter følgende model: ▫ Introduktion til tema/rød tråd, gerne så læseren fænges. Start fx med et retorisk spørgsmål, et citat eller en begrebsdefinition. Stil gerne et eller to spørgsmål, som du vil besvare i opgaven. ▫ Præsentation af tekster og opgavens indhold.

• Indledningen samles i ét, evt. to afsnit. Samlet længde max ½ side. • Indledning til kronikken: Se særskilt powerpoint


6. Konklusion • Skal hænge sammen med indledningen. • Saml op på opgavens hovedpointer. • Indledningens spørgsmål skal besvares. • Husk, at du ikke skal opsummere alle pointer i opgaven. I en analyse og fortolkningsopgave skal du fx IKKE samle op på alle de analytiske detaljer. • Kan fint flettes sammen med perspektivering (Analyse og fortolkning) eller diskussionens afslutning (Redegørelse og diskussion).


7. Husk • Vær konsekvent i brugen af nutid og datid. • Tjek mulige uklare henvisninger (særligt stedordet ’det’). • Forskellen på ’ligge/lægge’; -t i ’nødt til’; bøjning af ’synes’ (nutid: ’synes’; datid ’syntes’) • Brug ’man’, ikke ’du’ (med mindre du skriver direkte til én bestemt person). • Forfattere, forskere osv. omtales med fuldt navn eller efternavn.

Skriftlige eksamensgenrer præsentation