__MAIN_TEXT__

Page 1

Ankara Büyükflehir Belediyesi, ‹lçe Belediyeleri ve ‹lk Kademe Belediyeleri Faaliyetleri Hakk›nda Bilgilendirme Yay›n Organ›

Y›l: 4 • Say›: 164

PARASIZDIR

6 - 12 fiubat 2008

Geçitler Geçitler trafi¤e trafi¤e hayat hayat veriyor veriyor

Büyükşehir’den 14 yılda

4’te

7171 köprü-geçit, köprü-geçit, 9494 yaya yaya geçidi geçidi


2 Magazin

BUNLARI B‹L‹YOR MUSUNUZ? Trafik ›fl›klar›

T

rafik ›fl›klar› uygulamas›, önceleri demiryollar›n›n trenleri kontrol için uygulad›¤› sinyaller örnek al›narak bafllad›. Demiryollar› idaresi k›rm›z› rengi “dur” sinyali olarak seçti ve bu renk kan rengi oldu¤u için de as›rlar boyu tehlikenin, tahribat›n ve ölümün simgesi oldu. Karayollar›na gelince, yollarda sadece atlar›n ve at arabalar›n›n bulundu¤u tarihlerde bile dünyan›n büyük flehirlerinde trafik sorundu. ‹lk trafik lambas›, otomobillerin ortaya ç›kmas›ndan çok önce 1868'de Londra'da kullan›ld›. Gazla yak›lan ve bir eksen etraf›nda döndürülebilen k›rm›z› ve yeflil lambalar, bir y›l sonra patlay›p, kendilerini çeviren polisi de yaralay›nca, bu uygulama ortadan kalkt›. Ama öte yandan otomobillerin ortaya ç›kmas› ve flehirlerde dolaflmaya bafllamalar›yla birlikte durum iyice kötüleflti. Çeflitli flehirlerde de¤iflik uygulamalar yap›ld›. Demiryollar›ndaki uygulama örnek al›nd› ama, demiryollar›nda birbirine paralel iki hat vard›. Bu sistem iki yolun kesiflti¤i karayolu kavflaklar›nda ifle yaram›yordu. Sonunda günümüzdekilere benzeyen ilk elektrikli otomatik trafik

lambas›n›, ilkokul mezunu ABD'deki Cleveland'da otomobil sahibi ilk siyah olan Gervett A. Morgan gelifltirdi.1914’te ilk denemelerine bafllayan Morgan 1923’te de patentini ald›. Morgan'›n lambalar›,

demiryollar›na benzer flekilde bir “T” üzerinde k›rm›z› ve yeflil iki lambadan ibaretti. Çok geçmeden ikaz anlam›nda sar› lamba da ilave edildi ve uygulama bütün dünyaya süratle yay›ld›.

Parkmetre Geliflmifl flehirlerin en büyük sorunlar›n›n bafl›n› trafik, paral› geçifl sistemleri ve park sistemleri gibi araçlara ba¤l› konular çekiyor. Milyonlarca otomobil, kamyonet, kamyon ve benzeri araçlar›n yollar› paylaflt›¤› ülkemizde, özellikle büyük flehirlerde otopark sorunu ortak dertlerin bafl›nda geliyor. Kald›r›mlarda son y›llarda görmeye bafllad›¤›m›z parometre cihazlar›ysa, bozuk para kullanamad›¤›m›z için bafl›nda görevliye ihtiyaç duyuyor. Gelirden pay alan belediyeler içinse takibi çok zor. 1939’ da Carl C. Magee, park sorununu çözebilmek amac›yla ilk parkmetreyi tasarlad›. O y›llarda Amerika’ da ciddi bir park sorunu yaflan›yordu. Magee ilk parkmetre aletini caddeye yerlefltirdi¤inde halk büyük tepki gösterdi. Fakat park sorunu çözülemeyince parkmetrelerin kullan›m› artt›. Günümüzde ise art›k cep telefonlar›yla veya kredi kartlar›yla ödemelerin yap›ld›¤› parkmetreler, dünyadaki bütün ülkelerde trafi¤in bafll›ca sorunlar›ndan biri olan park sorununa alternatif çözümler sunuyor.

ÖZEL SERV‹S NUMARALARI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ALO BÜYÜKfiEH‹R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 YANGIN ‹HBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 HIZIR AC‹L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 POL‹S ‹MDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 GAZ ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 SU ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Y›l: 4 • Say›: 164 6 - 12 fiubat 2008 Sahibi Ankara Büyükflehir Belediyesi Ad›na Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Daire Baflkan›

Ahmet Recep TEKCAN Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Gülüzar YULA

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ZEH‹R DANIfiMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 DO⁄UM VE CENAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 ELEKTR‹K ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 JANDARMA ‹MDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 ALO EMN‹YET DANIfiMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 ORMAN YANGINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Genel Yay›n Yönetmeni

Avni KAVLAK BELYA A. fi. Genel Müdürü Yay›n Kurulu Haldun fiAH‹N, Nihat UÇAR, Alican ATAY, Ali Tar›k HAT‹PO⁄LU, Alp Aykut ÇINGIR, Figen KOÇ, Nebi D‹KLE, Nursen TURAN, Tansel SEMERC‹, Seyithan Melih B‹NGÖL, Salih AKTAfi

¦ ¦ ¦ ¦

ALO RTÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 TELEFON ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 ALO MAL‹YE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 RUHSATSIZ VE KAÇAK KAZILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3404185

Foto Muhabirleri Kubilay ÇALIKO⁄LU, Evrim AYDIN, Toygar DÜNDAR, Koray AVCI ‹rtibat Adres: Ankara Büyükflehir Belediyesi Bas›n Merkezi, Akay Kavfla¤›/Bakanl›klar Tel: (0312) 410 91 00 Fax: (0312) 419 64 12 - 419 64 78 e-mail: basinyayin@ankara-bel.gov.tr Yay›n›n Türü: Yerel, süreli

Tasar›m BELYA A.fi. Bask› ‹maj ‹ç ve D›fl Tic. A.fi. Macun Mah. ‹stanbul Yolu 6. Km. A Girifli/Ankara Tel-Faks: 0312 397 91 40-397 41 54 Bask› Tarihi 5 fiubat 2008 Gazetemiz bas›n yay›n ilkelerine uyar.


Sa¤l›k 3

Nefes alan herkesi riske eden hastal›k I Nursen Turan

H

alk aras›nda “ince hastal›k” olarak nitelendirilen verem, bilinen en eski hastal›klardan biridir. 124 y›l önce Alman Patalo¤u Robert Koch, ilk kez tüberküloza neden olan “mycobacterium tuberculosis” basilini bulmufltur. Bulafl›c› olan verem (tüberküloz), son 50 y›ld›r tedavisinin bilinmesine karfl›n bugün bile insanl›¤› tehdit eden bir hastal›k olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bulafl›c› olmas› nedeniyle ayn› zamanda toplumsal bir hastal›k olan tüberküloz tedavisinin, kiflinin tercihine b›rak›lmayan bir hastal›k oldu¤unu belirten Hacettepe Üniversitesi Gö¤üs Hastal›klar› Ana Bilim Dal› Ö¤retim görevlilerinden Doç Dr. Salih Emri, dünyada halen 100 milyon kiflinin TBC basili ile enfekte oldu¤unu söyledi. Doç Dr. Emri, son y›llarda tüberkülozun (TBC) özellikle Afrika, eski Do¤u Bloku ülkeleri ile Güneydo¤u Asya’da AIDS (HIV) enfeksiyonunun yay›l›m›na ba¤l› olarak art›fl gösterdi¤ini belirterek, her y›l dünyada 1.7 milyon kiflinin bu

Doç Dr. Salih Emri

VEREM hastal›ktan öldü¤ünü, ülkemizde ise her y›l 50 bin kiflinin bu hastal›¤a yakaland›¤›n› kaydetti. Kifli ve toplum sa¤l›¤› için çok büyük bir tehlike ve ayn› zamanda oldukça sinsi olan “Tüberkülozu” hakk›ndaki sorular›m›z› Doç Dr. Salih Emri’ye yönelttik. >> Tüberküloz nasıl bir hastalıktır? Soludu¤umuz hava ile as›l olarak akci¤erlere yerleflen fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda yay›labilen verem bakterisinin yol açt›¤› mikrobik, bulafl›c› ve süre¤en bir hastal›kt›r.TBC basili akci¤er veya akci¤er d›fl› organlarda hastal›k meydana getirmektedir. En s›k görüleni ise akci¤er tüberkülozudur. >> Belirtileri nelerdir? Özellikle Akci¤er tüberkülozunun en s›k belirtileri; 2-3 haftay› geçen öksürük, kanl› balgam, gö¤üs a¤r›s›, kilo kayb›, halsizlik ve gece terlemeleridir. >> Kimler risk altındadır? Verem hastas› biriyle uzun süre kapal› bir yerde birlikte bulunanlar, toplu yerlerde yaflayanlar, sa¤l›k görevlileri, genel yaflam standartlar›n›n alt›nda hayatlar›n› sürdürenler, ba¤›fl›kl›k sistemini bask›layan ilaç kullananlar, AIDS, böbrek yetmezli¤i olanlar, fleker hastalar›, lenfoma, kortizon kullananlar ve yafll›lar risk alt›ndad›r.

>> Tüberkülozun tanısı nasıl konulur? Balgamda özel boyalarla basil aranmas›, hala tan› de¤eri en yüksek test olarak önemini korumaktad›r. Kesin tan› ise bakteriyolojik kültür yöntemleri ile konulur. Kültür sonucunda ayr›ca ilaç duyarl›¤› testleri de yap›l›r. >> Korunmak için ne yapmalıdır, tedavi yöntemi nedir? BCG afl›s› vereme yakalanma riski fazla olan ülkemizde tüm bebeklere do¤umdan 2 ay sonra rutin olarak önerilmektedir. Ayr›ca ilkokul birinci s›n›fta tekrarlanan PPD cilt testinin negatif ç›kmas›yla afl› tekrarlanmal›d›r. Hastan›n ilaçlar›n› ald›¤›ndan emin olunmal›d›r. Son y›llarda tüm dünyada geçerli yöntem ilaçlar› direkt gözlem alt›nda hastaya vermektir.I


4 Haber

14 y›lda

71 köprü-

I Seyithan Melih Bingöl

A

nkara Büyükflehir Belediyesi, 14 y›lda yapt›¤› köprülü kavflak ve yaya alt üst geçitleriyle araç trafi¤ini büyük ölçüde rahatlat›rken, en üst düzeyde yaya güvenli¤ini sa¤lamaya da devam ediyor. 1994 y›l›ndan bu yana gerçeklefltirilen projelerle, Türkiye’nin en modern alt ve üst

geçitlerine sahip olan Baflkent, bu süre içerisinde hizmete giren 71 köprü-geçit ve 94 yaya alt-üst geçidiyle trafi¤i en rahat kentlerin bafl›nda yer al›yor. Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› Ankara Su ve Kanalizasyon ‹daresi (ASK‹) ile Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›’n›n yapt›¤› üst yap› çal›flmalar›yla, 14 y›lda büyük oranda artan araç

say›s›na ra¤men, Baflkent trafi¤inde rahat, ak›c›, düzenli bir sistem oluflturuldu. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih Gökçek, 14 y›l önce Ankara’daki araç say›s›n›n 300 bin oldu¤unu, bu rakam›n 2006 y›l›nda 1 milyon 75 bin 926’ya ulaflt›¤›n› ve artarak devam etti¤ini belirterek, “Yani 2006 y›l› sonunda her 4 kifliye bir araba


Haber 5

geçit, 94 yaya geçidi Çetin Emeç Bulvarı üzerindeki Türk Ocağı Alt Geçiti-09:00

Çetin Emeç Bulvarı üzerindeki Öveçler Kavşağı-09:00

Baflkent’te 15 y›l önce 300 bin araç varken bir kavflakta ortalama 5 - 20 dakika aras›nda bekleniyordu. Melih Gökçek, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› olduktan sonra h›zla Ankara’n›n önemli trafik noktalar›na alt geçitler ya da köprülü kavflaklar yap›lmaya baflland›. Bu köprülü kavflak ve geçitlerin yap›m süreleri 2-3 ayda tamamlan›yor. Ancak, baz› çevreler bu geçit ve kavflaklara karfl› ç›karak, bunlar›n trafik yükünü kald›rmad›¤› iddias›nda bulunuyorlar. fiu anda Ankara’daki araç say›s› 1 milyon 75 bini aflt›. Yandaki foto¤raflarda görüldü¤ü gibi Çetin Emeç Bulvar› üzerinde 2 nokta var. Birisi her gün insanlar›n 5-15 dakikas›n› alan Öveçler Kavfla¤›, di¤eri ayn› hat üzerindeki hiçbir arac›n beklemeden geçifl yapt›¤› Türk Oca¤› Geçiti. ‹ki ayr› görüntüde de net bir flekilde görülüyor ki, yap›lan geçit ve köprülü kavflaklar Ankara’n›n trafi¤ine hayat vermifl.


6 Haber

14 y›lda 71 köprüdüflüyordu. Bu say› flimdi daha da artt›” dedi. ‹stanbul’da yine ayn› y›l rakamlar›na göre 2 milyon 450 bin 890 araç bulundu¤unu kaydeden Baflkan Gökçek, “Yani 5 kifliye bir kifliye araç düflüyor. Ankara’da kifli bafl›na araç say›s› ‹stanbul’dan yüzde 20 oran›nda daha fazla” diye konufltu. Baflkent’teki bu rakamlara ra¤men rekor sürelerde yap›lan alt üst geçitler ve kavflaklar sayesinde, trafikte herhangi bir s›k›nt›n›n yaflanmad›¤›n› anlatan Baflkan Gökçek, yap›lacak yeni köprülü kavflaklar ve yaya alt üst geçitleriyle de kesintisiz bir trafik ak›fl›n›n sa¤lanaca¤›n› söyledi. ‹lk belediye baflkan› oldu¤u dönemde bir vatandafl›n Akay Kavfla¤›’ndaki ›fl›klarda en az 30-45 dakika aras›nda bekledi¤ini veya bir yerden K›z›lay’a geliflin 1 saate yak›n zaman ald›¤›n› kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan› Gökçek, art›k vatandafllar›n geçit yap›lan kavflaklarda beklemedi¤ini, her yerden K›z›lay’a ulafl›m›n da 15-20 dakika gibi k›sa bir süreye düfltü¤ünü ifade ederek, flunlar› kaydetti: “1994 y›l›ndan bu yana Baflkent’te toplam 71 adet köprülü kavflak, 94 yaya alt-üst


Haber 7

geçit, 94 yaya geçidi geçidi ile köprü geniflletme ve yenileme çal›flmalar› gerçeklefltirdik. Bunlardan sadece Ça¤layan Köprülü Kavfla¤› devam ediyor. Ça¤layan da metro çal›flmalar›yla birlikte yürütüldü¤ü için uzad›. Tabi ki bu rakam flimdilik böyle. Bu y›l içerisinde do¤algaz›n özellefltirilmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan bölgelerde 54 adet daha köprülü kavflak yapmay› planl›yoruz.” Alt ve üst geçitlerin insanlar›n araçlar›yla h›z yapmalar› için de¤il, güvenli ve rahat bir trafik düzeninin sa¤lanmas›

için yap›ld›¤›n› da vurgulayan Baflkan Gökçek, “Biz yaln›zca rahat ve güven için de¤il, insanlar›n zamanlar›n› verimli flekilde kullanabilmelerini, daha az yak›t harcamalar›n› ve trafik stresinden daha az etkilenmelerini sa¤lamak için bu çal›flmalar› yap›yoruz” dedi. YAYA GÜVENL‹⁄‹ DE DÜfiÜNÜLDÜ Ankara’n›n bugün Büyükflehir Belediye s›n›rlar› içerisindeki nüfusun aç›klanan rakamlara göre 4 buçuk milyon oldu¤unu kaydeden Baflkan

1994 yılından beri gerçekleştirilen projelerle Türkiye’nin en modern alt ve üst geçitlerine sahip olan Başkent, bu süre içerisinde hizmete giren 71 köprü ve 94 yaya alt-üst geçitiyle trafiği en rahat kentlerin başında yer alıyor.

Gökçek, yaya güvenli¤inin de sa¤lanmas› için her türlü tedbirin al›nd›¤›n› bildirerek, flunlar› söyledi: “Tabi ki yayalar›m›z da mutlak suretle düflünüldü. Ankara’ya 14 y›lda yapt›¤›m›z toplam 94 yaya alt ve üst geçitle, yayalar›m›z da güvenli bir flekilde flehir içinde dolaflabiliyorlar. Bu yap›lanlara yaya geçitleri ile kald›r›mlarda yapt›¤›m›z geniflletme ve yenileme çal›flmalar›n› da ekleyebiliriz. Herhalde vatandafllar›m›z da bu çal›flmalar sonucunda Ankara’da yaflaman›n rahatl›¤›n› hissediyorlard›r.”I


8 Haber

Dikmen Vadisi’ndeki at›k su I Nursen Turan

A

nkara Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yap›m› sürmekte olan “Dikmen Havzas› At›ksu Rehabilitasyon Projesi” kapsam›nda infla edilen Dev At›ksu Tüneli’nin yap›m›nda yüzde 60 oran›nda ilerleme sa¤land›¤› bildirildi. Türkiye’de uygulanan ilk kentsel dönüflüm proje alan› olan Dikmen Havzas›’n›n altyap›s›n›n geniflletilerek yenilenmesinin amaçland›¤› proje çerçevesinde, yap›m› sürdürülen 1.975 metre uzunlu¤undaki tünel, mevcut binalar›n 60 metre alt›nda infla ediliyor. Yerin alt›nda ve klasik yöntemle infla edilen tünelin k›fl›n olumsuz hava koflullar›ndan etkilenmeden sürdürüldü¤ünü belirten ASK‹ yetkilileri, kaz› çap› 3 metre, beton kaplamadan sonra iç çap› 2. 40 metre olan tünelin inflaat›n› en k›sa süre içinde tamamlanarak, bölgenin alt yap›s›n›n güçlü bir hale getirilece¤ini söylediler. Dikmen Havzas› At›ksu Rehabilitasyonu projesinin, Dikmen Havzas›’nda henüz yap›m aflamas›nda olan Dikmen Vadisi Kentsel Dönüflüm 3. Etap Projesi ile 4.ve 5. Etap Projelerinin altyap› ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere projelendirildi¤ini ifade eden yetkililer, flunlar› söylediler: “Dikmen Havzas› At›ksu Rehabilitasyon Proje’si ile vadiye deflarj edilen at›k

Fotoğraflar: Toygar Dündar


Haber 9

tünelinin yüzde 60’› tamam

sular›n, yeni yerleflim yerleri de dikkate al›narak, yeni bir kolektör hatt› ile toplanmas› ve Ankara Çay›’na paralel devam eden Güney Kuflaklama Hatt›’na ba¤lanmas›n› öngörülüyor. Projenin tamam› ise toplam 10 kilometrelik bir alan› kaps›yor. Proje kapsam›nda devam eden tünel çal›flmalar›nda ise Dikmen 2. Etap park sahas›nda yer alan girifl a¤z›ndan devam edilmektedir. Zor zemin koflullar› alt›nda, mevcut binalar›n 60 metre alt›nda, klasik yöntemle yürütülen kaz› çal›flmalar›

yüzde 60 oran›nda tamamland›. Tünelin girifli Dikmen 2. Etap park sahas› bitiminde olup ç›k›fl› Kara Harp Okulu sahas›nda olacak.” Projenin 5. Etap Dikmen Vadisi bafllang›c› olan Oran Sitesi Eski Milletvekili Lojmanlar›’ndan bafllan›p vadi boyunca ilerlenece¤ini ifade eden yetkililer, “2. ve 3. etap birleflim noktas›nda kolektörün tünele girifli sa¤lanaca¤›n›” vurgulad›lar. Yetkililer projeye iliflkin flu bilgileri verdiler: “At›ksu tünel güzergâh›n›n 2. Etap bitiminden vadi yamac›ndan bafllay›p, Kara Harp Okulu arazisi içerisinde son bulacak ve daha sonra kolektör olarak devam edecek hat, Kirazl›dere’de bulunan askeri

alandan geçerek, mevcut Dikmen At›ksu Kolektörü güzergâh›n› takip edip, Atatürk Orman Çiftli¤i arazisi içinde Ankara Çay›’n›n kenar›ndan geçmekte olan Güney Kuflaklama Kanal›na ba¤lanacak.” Dikmen Havzas› At›ksu Kolektörüne deflarj verecek mahallelerde toplam 237 binin üzerinde bir nüfusa kanalizasyon hizmeti verilece¤ini söyleyen yetkililer, bu hizmetten yararlanacak mahalleleri ise flöyle s›ralad›lar: “Mürsel Uluç, Yukar› Dikmen, Hilal, ‹lker, Keklikp›nar›, Y›ld›zevler, Metin Akkufl, Naci Çak›r, Afla¤› Sancak, Yukar› Sancak, Afla¤› Dikmen, Malazgirt, Oran, ‹lkad›m, Osman Temiz ve Güzeltepe Mahalleleri.”I


10 Haber

ANKARA’DA SANCA

“Atatürk Lisesi”, fle 1 I Figen Koç

860 y›llar›nda do¤u ve bat› yollar›n›n kesiflme noktas›ndaki eyalet merkezi Ankara’ya, S›rr› Pafla vali olarak atan›r. Trabzon’dan tayin olan vali, Ankara eyaletinin ekonomisi bozuk ve yoksul görüntüsüne bakarak ara vermeden çal›flmalara bafllar. Ankara’da lise düzeyinde okul olmad›¤›n› gören vali, ‹stanbul’a bir rapor haz›rlayarak lise kurulmas› için gerekli izni ister. Lise binas›n›n yap›laca¤› yer olarak deve kervanlar›n›n konaklad›¤› yayvan bir tepe seçilir. Bugün Yüksek ‹htisas Hastanesi’nin bulundu¤u yere, halk aras›nda “Develik” deniliyordu. Ve lise binas›n› yapabilecek ustalar da Trabzon’dan getirtilir. 1887’de binan›n yap›m› sona erer ve 1889’da Ankara Atatürk Lisesi, o zaman ki ad›yla Ankara İdadisi aç›l›r. Ankara tarihine kat›lan bu ilk büyük binadaki ‹dadi, y›llar sonra II. Meflrutiyet döneminde Sultani ve Cumhuriyet döneminde de her Sultani gibi ad› Lise olarak de¤iflecektir. Ad› ister ‹dadi, ‹ster Sultani, isterse Lise olarak bilinsin bu heybetli yap› “Tafl Mektep” ad›yla flehrin tarihi dokusunda yerini al›r. Milli mücadele y›llar›na gelindi¤inde ise Ankara Sultanisi’nin gençleri günün geliflmelerini izliyor ve olup bitenler karfl›s›nda üstlerine düflen ne varsa yerine getirmek arzusuyla çaba gösteriyorlard›. Yurdun iflgale u¤ramas›n›n ard›ndan Mustafa Kemal Pafla önderli¤inde Anadolu’da geliflen milli mücadeleye katk›, Ankara Sultanisi’nde sadece ö¤rencilerin cepheye kat›lma iste¤inden ibaret de¤ildi. Ayn› zamanda 27 Aral›k’ta Ankara’ya gelen ve kurtulufl savafl› sürecini Ankara’dan bafllatan Mustafa Kemal ve arkadafllar›na bu Sultani’nin

muallimleri de gereken her türlü deste¤i veriyordu. Gönüllü olarak cepheye gitmek isteyen ço¤u ö¤rencinin yafl› tutmad›¤›

Fotoğraf: Kubilay Çalıkoğlu


Haber 11

ĞI OLAN TEK LİSE…

ehrin yaflayan tarihi için talebi reddedilirken, yafl› tutup kabul edilen ve cepheye kat›lan ö¤rencilerin ikisi de flehit düfler.

Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de toplanma karar› al›nd›¤›nda ‹stanbul’un iflgal alt›nda olmas› nedeniyle Meclis-i Meb’usan Zab›t Kalem Heyeti’nin toplu olarak Ankara’ya gelmesine imkan yoktur. Hamdullah Suphi Tanr›över bu görevi Ankara Sultanisi’nin ö¤retmenlerine verir. Ve ilk meclisin memurlar› ço¤unlukla bu Sultani’nin ö¤retmenlerinden oluflur. Milli Mücadele’nin hüküm sürdü¤ü y›llarda okulun ö¤retmen ve ö¤rencilerinin cephelerde savafllara kat›lmalar›, gazilik ve flehitlik mertebesine yükselmeleri, vatan müdafas›nda gösterdikleri üstün gayretleri ve vatanperver çal›flmalar› sebebiyle Ankara Atatürk Lisesi’ne Milli Mücadele sonunda Atatürk taraf›ndan ay y›ld›zl› sancak hediye edilir. Bugüne kadar itina ile muhafaza edilen Atatürk’ün bu kutsal emaneti, Atatürk Lisesi’nin en büyük gurur ve fleref kayna¤› olur. Bu Sancak halen lisenin bahçesinde bulunan 75. Y›l E¤itim Müzesi'nde sergilenmektedir.Atatürk Lisesi bu sanca¤a sahip tek lise olarak Anakara tarihindeki önemli konumunu hep korumufltur. Ankara Atatürk Lisesi’nde okuyanlar aras›nda; Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Faruk Nafiz Çaml›bel, Hilmi Ziya Ülker, Mustafa Nihat Özön, Orhan Veli, Oktay R›fat, Ayd›n Say›l›, Vehbi Koç, H›fz› Velidedeo¤lu, ‹hsan Sabri Ça¤layangil, Ahmet Muhip Dranas, Bülent Ecevit ve Hikmet Çetin gibi pek çok ünlü yazar, edebiyatç›, bilim adam›, devlet adam› flair ve sporcu isimler bulunuyor.I


12 Haber

Do¤algaz ‹halesi Yo¤un ilgi nedeniyle ihale 14 Mart’a ertelendi I Nursen Turan

A

nkara’da do¤algaz›n özellefltirilmesi için yap›lacak ihaleye firmalar›n yo¤un ilgisi üzerine ihale 14 Mart 2007 tarihine ertelendi. Baflkent Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. yetkilileri, baflkent do¤algaz da¤›t›m iflinin özellefltirilmesi için daha önce 26 fiubat 2008 tarihinde ihaleye ç›k›laca¤›n›n duyuruldu¤unu belirterek, gaz›n

özellefltirilmesine karfl› ç›kan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 5669 say›l› kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine açt›¤› davan›n red edilmesinin ard›ndan, yat›r›mc›lar›n ihaleye yo¤un ilgi göstermesi üzerine bu firmalara daha sa¤l›kl› bilgi vermek amac›yla ihale tarihini 14 Mart 2007 tarihine uzatt›klar›n› söylediler. Yetkililer, bugüne kadar ulusal ve uluslararas› 33 firman›n

flartname ve doküman sat›n ald›¤›n› belirterek, “ fiirket bünyesinde uzman bir ekip taraf›ndan oluflturulan Bilgi Odas›’nda flartnameyi alan firmalardan 9 tanesi ise daha detayl› bilgi almak için baflvurdu. Bu firmalar›n aralar›nda Gasporm, Merrill Lynch, Bosphorus, Zorlu, Gas De Franse, Sues Tractebel, Energaz, Nurol, Çal›k ve Gürifl bulunuyor” dediler.


Haber 13

ne “DEV”ler talip Yetkililer, Ankara’da do¤algaz da¤›t›m ve iflletme yetkisini elinde bulunduran EGO Genel Müdürlü¤ü’nün, do¤algaz›n özellefltirilmesine yönelik olarak, ç›kar›lan “5669 Say›l› Do¤algaz Piyasas› Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” kapsam›nda Baflkent Do¤algaz Afi’nin kuruldu¤unu ifade ederek, 1 Eylül 2007 tarihinde kurulan flirketin, bir yandan ihaleye iliflkin haz›rl›klar, di¤er yandan do¤algaz›n yayg›nlaflt›r›lmas› için gerekli alt yap› çal›flmalar›n› yapt›¤›n› söylediler. Baflkent Do¤algaz Da¤›t›m Anonim fiirketi’nin, Ankara’da do¤algaz da¤›t›m iflinin özellefltirilmesi için kuruldu¤u günden itibaren oluflturulan uzman ekipler taraf›ndan ilk önce “Tan›t›m Kitap盤›” haz›rlad›¤›n› vurgulayan yetkililer yap›lan çal›flmalar hakk›nda flunlar› söylediler: “Do¤algaz sat›fl›n› en yüksek de¤erden gerçeklefltirebilmek için akademik kadrodan oluflan bir heyet ile Ankara Büyükflehir Belediyesi De¤er Tespit Komisyonu taraf›ndan do¤algaz›n de¤er tespiti gerçeklefltirildi. Özellefltirme ‹daresi’nin yapm›fl oldu¤u özellefltirme ihalelerine kat›lan ya da flartname alan firmalara, Ülke genelinde tüm meslek odalar›na, bankalar›n yat›r›m departmanlar›na, elçiliklere, TOBB, TÜS‹AD ve MÜS‹AD’a mektup yaz›larak ihale hakk›nda bilgi verildi.

‹haleye kat›lmak isteyen firmalar›n sorular›na oluflturulan bilgi odas›nda detayl› olarak cevap veriliyor.” Do¤algaz Da¤›t›m ‹flinin Özellefltirilmesine iliflkin 5996 say›l› kanunun iptali için yap›lan baflvurunun Anayasa Mahkemesi taraf›ndan reddedilmesinin ard›ndan risk sevmeyen yat›r›mc›lar›n ihaleye yo¤un ilgi gösterdi¤ini ifade eden yetkililer, ihaleye daha çok firman›n kat›l›m›n› sa¤layarak, daha yüksek bir de¤ere özellefltirilmesi için ihale tarihini aç›lanan tarihten daha ileri bir tarihe almay› uygun gördüklerini vurgulad›lar. fiARTNAME ALAN F‹RMALAR Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar›n›n ard›ndan flartname alan firmalar flunlar: Bosphorus Gas Corporation A.fi, Zorlu Petrogas ve Petrokimya Ürünleri San. ve Tic, Energas Gas Elektrik Su Da¤. A.fi, Türkerler ‹nfl. Turizm Madencilik Enerji Üretim Tic. Ve San. A.fi, Ordu Yard›mlaflma

Kurumu, Fortis Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi, Ref Ref Gas Natural SDG S.A., Eksen Holdig A.fi, Çal›k Enerji San ve Tic. A.fi, Ongaz Do¤algaz Da¤›t›m San. ve Ticaret, Suez- Tractebel Enerji Tic A.fi, Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.fi., Limak ‹nflaat San. Ve Tic. A.fi., Koç Statiol Gas Topatan Sat›fl ve A.fi, Gürifl ‹nflaat ve Mühendislik A.fi., Merrill Lynch Yat›r›m Bank A.fi, Akfenhes Yat›r›mlar› ve Enerji Üretim A.fi., Promet ‹nflaat. Proje Kontrol Enformasyon. Tek. Tic. A.fi., Gas De Franse, Palgas Do¤algafl Da¤. San. Ti. A.fi., Elektromed Elektronik San ve Sa¤l›k Hizmetleri A.fi., Yetkin Yeminli Mali Müflavirlik, ‹fl Yat›r›m A.fi., Habafl S›nai ve T›bb› Gazlar ‹stihsal Endüstrisi A.fi., Aksa Do¤algaz Da¤›t›m A.fi., Udafl Uluslar aras› Dan›flmanl›k A.fi., HSBC Bank A.fi., Jpmorgan Chase Bank A.fi., Türk Ekonomi Bankas› A.fi., Caib Corporate Finanse Beratu, Essar ‹nvestments Limited, Eni S.P.A., ve Gassporm.I


14 Haber

BELKO kömürüne yo¤un ilgi I Nebi Dikle

B

aflkent’te havalar›n afl›r› so¤umas›yla vatandafllar›n BELKO kömürüne gösterdi¤i ilgi artarak devam ediyor. BELKO, Ocak ay›nda günlük ortalama 500 tonluk sat›fl performans›yla, Güney Afrika orijinli kaliteli ithal kömürü en ucuz ve h›zl› flekilde Ankaral›lara ulaflt›r›yor. BELKO’nun Baflkent genelinde 31 perakende sat›fl deposu ve 6 kömür sat›fl bürosu ile hizmet verdi¤ini ifade eden BELKO Genel Müdürü Celalettin Kaygusuz, BELKO’nun önümüzdeki günlerde daha da artabilecek kömür talebini karfl›layacak kapasitede oldu¤unu, k›fl mevsiminde Ankaral›lar›n s›k›nt›ya düflmesine izin vermeyeceklerini söyledi. KAL‹TE VE F‹YATI ‹LE TÜRYE’N‹N EN ‹Y‹S‹ Ankara’da kaliteli kömürün güvencesi BELKO, uygun fiyat ve vatandafla sundu¤u ödeme kolayl›¤›yla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Ankara Valili¤i Mahalli Çevre Kurulu kararlar› gere¤ine uygun niteliklerdeki ›s›nma amaçl› kömür BELKO taraf›ndan Baflkentlilere peflin 360 YTL’den, kredi kart›na ise 5 taksitte 380 YTL’den sat›l›yor. BELKO ad›n›n Baflkent’te kömürde bir marka olarak

an›ld›¤›n› hat›rlatan BELKO Genel Müdürü Celalettin Kaygusuz, satt›¤› kömürün verimi, temizli¤i ve uygun fiyat› ile vatandafllar›n güvenini kazand›¤›na dikkat çekti. 25 K‹LOLUK TORBALARDA BELKO 31 perakende sat›fl deposunda, 25 kiloluk torbalara konan kaliteli ithal parça kömürün tonunu peflin 360 YTL, kredi kart›na ise 5 taksit 380 YTL’den sat›yor. BELKO’nun ayr›ca 24 saat aç›k olan 211 06 00 Alo kömür hatt› ve ücretsiz olan 0 800 314 53 14 numaral› telefonlarla, 10 torban›n alt›na düflmemek kayd›yla kömür siparifli ald›¤›na dikkat çeken Celalettin Kaygusuz, kömür kalitesinin standartlara uymamas› durumunda

de¤ifltirilece¤ini ve vatandafllar›n ma¤dur olmalar›n›n önlenece¤ini söyledi. KAÇAK KÖMÜRE D‹KKAT BELKO Genel Müdürü Celalettin Kaygusuz, vatandafllar› sahte BELKO torbalar›yla sat›fl yapan kaçak kömür sat›c›lar›na karfl› uyard›. BELKO’nun mahalle aralar›nda gezici sat›fl yapan arac›n›n bulunmad›¤›n›, bunlardan al›flverifl yapan vatandafllar›n ma¤dur duruma düfleceklerini hat›rlatan Celalettin Kaygusuz, Ankaral›lardan kaçak sat›fl yapt›klar›ndan flüphelendikleri Kömür sat›c›lar›n› ve flikayetlerini 341 84 87 ve 88 nolu Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Çevre Merkez Amirli¤i telefonlar›na bildirilmelerini istedi.I


Kültür - Sanat 15

1930’lardan 2008’e ‹fl Bankas› ve Maliye Bakanl›¤› eski binas›


16 Haber

Ankara ‹tfaiyesi’nde ko A I Nebi Dikle

nkara Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤› uzman personeli, dünya standartlar›ndaki teknik donan›m› ve en üst düzeydeki görev bilinci ile hizmette s›n›r tan›m›yor. Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkan› Faruk Kurutuz, Ankara ‹tfaiyesi’nin, Türkiye’deki modern ve baflar›l› itfaiyecili¤in önderi oldu¤unu vurgulayarak “Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤› her biri konusunda uzman 567 personeli, dünya standartlar›nda araç ve teçhizat›yla en zor görevlerin üstesinden gelecek kapasitedir ” dedi. Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› 24 itfaiye grubunun, Baflkent’in co¤rafi yap›s› dikkate al›narak, de¤iflik semtlerde ç›kmas› muhtemel yang›nlara an›nda ve etkin müdahalede bulunacak flekilde konuflland›r›ld›¤›n› hat›rlatan Kurutuz, Daire Baflkanl›¤›’n›n yang›n söndürme, kurtarma ve benzeri amaçlarda kullan›lmak

üzere 134 araca sahip oldu¤unu belirtti. Ankara ‹tfaiyesi’nin kentin yap›s› ve artan yang›n riskini dikkate alarak her geçen gün araç park›n›, teçhizat›n›, gerekli k›yafet ve koruyucu maskelerini günün koflullar›na uygun olarak yeniledi¤ini kaydeden Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkan› Faruk Kurutuz, tüm ekiplerin ahflap, akaryak›t, elektrik ve metal yang›n› gibi de¤iflik

türlerdeki yang›nlara baflar›yla müdahale edecek kapasiteye sahip oldu¤unu vurgulad›. Alo 110 hatt›na, yang›n ihbar› alan bir grubun 35 – 40 saniyede tüm haz›rl›klar›n› tamamlayarak yola ç›kt›¤›na dikkat çeken Kurutuz, ekibin yang›n yerine 5 – 12 dakikada ulaflt›¤›n› kaydetti. PERSONELE KOMANDO E⁄‹T‹M‹ Ankara ‹tfaiyesi personelinin yang›nla mücadele konusunda, teorik bilgi ve pratik deneyimini, teknoloji ve günün flartlar›na uygun olarak sürekli gelifltiriyor. ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›’ndaki E¤itim Galerisi’nde verilen düzenli e¤itimle personelin fizik kondisyonu zirvede tutulurken, labirent ve kazan e¤itimiyle de personel karfl›lafl›lmas› muhtemel zor koflullara haz›rlan›yor. E¤itim Galerisi’nde atletik yetenek, güç ve dayan›kl›l›¤› gelifltirmeye yönelik koflu band›, merdiven, kondisyon bisikleti, ve a¤›rl›k


Haber 17

mando e¤itimi çal›flmalar›n›n yer ald›¤› kondisyon aletleri ile personelin zinde tutulmas› sa¤lan›yor. Ankara itfaiyesi, trafik kazalar›nda da, an›nda vatandafl›n imdad›na kofluyor. Ankara itfaiyesi’nin araç kazarlar›nda gerçeklefltirdi¤i kurtarma çal›flmalar›nda baflar›l› sonuçlar elde etti¤ine dikkat çeken Kurutuz, “Ankara ‹tfaiyesi kazalarda araç içinde s›k›flanlar› kurtaracak teknik donan›m ve uzman kadroyu da bünyesinde bar›nd›r›yor” dedi. Ankara ‹tfaiyesi’nin son olarak trafik kazalar›na müdahale için kurtarma filosuna dahil etti¤i 2 yeni araç, 27 ton kald›rma kapasiteli ve 95 tonluk kesme gücü ile 18 milimetreye kadar çelik kaportalar› kolayl›kla kesebilme özelli¤ine sahip ekipmanlar›yla, kurtarma kapasitesini en üst düzeye ç›kard›. ARAMA VE KURTARMA EK‹B‹ ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›’n›n özel e¤itimli köpekleriyle, Arama Kurtarma ekibinin göreve haz›r bekledi¤ine iflaret eden Kurutuz, Arama Kurtarma Ekibi’nin Ankara ve Türkiye’nin çeflitli yerlerinde meydana gelen göçük, çökme ve di¤er do¤al afetlerde, enkaz alt›nda kalan canl›lar›n kurtar›lmas›nda baflar›l› çal›flmalara imza att›¤›n› hat›rlatt›. fiu anda uluslararas› standartlarda enkaz alt›nda canl› kurtarma e¤itimi görmüfl 6 köpe¤e sahip olduklar›n› aç›klayan Kurutuz, 4 kurtarma köpe¤inin ise e¤itime devam etti¤ini belirtti. Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›’n›n bünyesinde 1997 y›l›nda oluflturulan Su Alt› Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye’de bulunan itfaiye teflkilatlar› aras›nda kurulan ilk hizmet birimi olarak dikkat çekiyor. Ankara ‹tfaiyesi’nin kahraman dalg›çlar› deniz, göl, gölet, barajlarda bal›k adam özelliklerini, su alt›nda arama kurtarma uzmanl›¤›yla bütünlefltirip güç görevlerin üstesinden geliyorlar. Kurutuz, Ankara ‹tfaiyesi’nin gurur kayna¤›n› Su Alt› Kurtarma Timi’nin hizmetini flu sözlerle aç›klad›: “5 uzman dalg›çtan oluflan Su Alt› Kurtarma Timi Baflkent’teki göl, gölet ve su birikintilerinde meydana gelen bo¤ulma olaylar› ve kazalar›n yan› s›ra, Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen su alt›ndan ceset ç›karma taleplerini baflar›yla gerçeklefltiriyor. Özel ekipler taraf›ndan birkaç bin YTL karfl›l›¤› yap›lan bu hizmet Türkiye’nin hangi bölgesinde olursa olsun kesinlikle ücret al›nmadan yap›l›yor.” I

Fotoğraflar: Evrim Aydın


18 ‹lçelerimizden

Hasano¤lan Belediyesi’nden sanayicilere destek

I Ali Tar›k Hatipo¤lu

H

asano¤lan Belediyesi’nce haz›rlanan 550 parsellik sanayi bölgesi, ifl adamlar›n›n yat›r›m yapmas›n› bekliyor. Belediye Baflkan› Ahmet Poyraz, alt yap›s› haz›r olan parsellere yap›lacak sanayi tesislerine her türlü hizmeti vereceklerini söyledi. Ankara Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› ilk kademe belediyelerinden Hasano¤lan Belediyesi Baflkan› Ahmet Poyraz, Hasano¤lan Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i(HAS‹AD) yöneticileri ile yapt›¤› toplant›da her biri 10’ar dönümlük ve yüzde 50 inflaat izinli 550 imarl› parselin sanayicilerin yat›r›m›n› bekledi¤ini söyledi. Büyükflehir Belediyesi’nin deste¤iyle alt

yap›n›n büyük ölçüde tamamland›¤›na dikkat çeken Baflkan Poyraz, sanayicilerin ihtiyac› olan ana yollar›n yap›m› için Büyükflehir Belediyesi’nden hizmet beklediklerini aç›klad›. Poyraz, sanayi bölgesine yap›lacak ar›tma tesisiyle Hatip Çay›’nda ki kirlili¤in de önüne geçilece¤ini belirterek, sanayicilere yönelik çal›flmalar› flöyle anlatt›: “Yat›r›m yapacak sanayicilere her türlü deste¤i verece¤iz. Bu amaçla HAS‹AD ile ortak haz›rlayaca¤›m›z projeye Avrupa Birli¤i’nden alaca¤›m›z maddi destekle bölgedeki sanayide çal›flanlara teknik e¤itim bafllataca¤›z. Di¤er yandan

Hasano¤lan’› çevreleyen bir kent orman› oluflturma çal›flmalar›m›z› da sürdürece¤iz. Orman Bakanl›¤› ile ifl birli¤i yaparak dikti¤imiz 100 bin fidanla orman alan›n› belirledik. Burada dikilen fidanlardan kuruyanlar›, yananlar› süratle yeniliyoruz.” HAS‹AD Baflkan› Çetin Tekin ise parselasyonu tamamlanan sanayi bölgesine 60 önemli firman›n yat›r›m yapt›¤›n› belirterek, Büyükflehir Belediyesi’nden Hasano¤lan Sanayi Bölgesi’nin kanalizasyon sisteminin yap›lmas›n›, do¤algaz›n ba¤lanmas›n› ve yollar›n›n bir an önce yap›l›p, asfaltlanmas›n› beklediklerini bildirdi.I


‹lçelerimizden 19

E¤itimin adresi PURSAKLAR I Nursen Turan

Fotoğraf: Kubilay Çalıkoğlu

E

¤itime verdi¤i destekle ön plana ç›kan Pursaklar Belediye Baflkan› Selçuk Çetin, 2008 y›l›nda da e¤itim ve ö¤retime verilen desteklerin artarak devam edece¤ini söyledi. Türkiye’nin en büyük beldelerinden biri olan Pursaklar’›n geçen y›llarda oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da flehrin geliflmesi ve tan›nmas›na olanak verecek hizmetlerle geçirdiklerini ifade eden Baflkan Selçuk Çetin yap›lan ve yap›lacak hizmetlerle ilgili flu bilgileri verdi: “Biz göreve geldi¤imiz günden itibaren ayn› tempo ve istekte hizmet verdik, proje ürettik. Pursaklar belde olmas›na ra¤men bir çok il ve ilçenin önünde hizmetler gerçeklefltirilmifltir. Sosyal ve Kültürel alanda yapm›fl oldu¤umuz kampanya ve projeler baflka kentlere örnek oldu. Alt yap› ve çevre düzenlemeleriyle kentimizin çehresini de¤ifltirdik.” Belediyecilik anlay›fllar›n›n sadece alt yap› ve üst yap› hizmetleriyle s›n›rl› olmamas› gerekti¤ini söyleyen Baflkan Çetin, “Biz bu anlay›flla yollar› asfaltlay›p kald›r›mlar yaparken, alt yap›y› güçlendirip, yeni parklar aç›p a¤açlar dikerken, bir yanda da ö¤rencilere k›rtasiye yard›m› yan› s›ra okullar›n ihtiyac› olan her konuda yanlar›nda olduk. ‹ki okulun kütüphanesini yapt›k, okullara kitap

yard›m›nda bulunduk. “Okuyan Şehir Pursaklar” kampanyas› ile kitap okuyup özetini getirenlere kitap hediye ettik ve bu kampanya ile 10 bin kiflinin kitap okumas›n› sa¤lad›k. “Cezaevleri Aydınlanıyor” kampanyas› ile Ankara ve civar›nda bulunan 18 cezaevine kitap yard›m›nda bulunuyoruz. Bu kampanya devam ediyor. Tiyatro’ya, sinemaya gitmeyi b›rak›n ne oldu¤unu bilmeyen vatandafllar›m›z vard›. Bunlar› buralara götürdük. Kültür Merkezimizde 5 bine

yak›n han›m hem spor yapt› hem de bir çok farkl› branflta aç›lan kurslara kat›ld›. Kapal› Pazar Yeri, El Ürünleri Pazar› ve Tebessüm Çars›s› aç›ld›. Hicret park› ve Camisi hizmete girdi. Bilimsel fiehircili¤in gelifltirilmesi için akademisyenler ve konunun uzmanlar›n›n kat›ld›¤› 2. fiehircilik Sempozyumu” yap›ld›” dedi. Baflkan Çetin, 2008 y›l›nda da Pursaklar Belediyesi’nin hizmetlerinin artarak devam edece¤ini belirterek, “fiehre bir meydan kazand›racak olan “fiehir Meydan› Projesi”, “Belediye Hizmet Binas›” Projesi, iki ayr› alanda toplam 46 bin metrekarelik Kültür Park Projesi, 10 bin metrekarelik bir Ticaret Merkezi ile Çocuk ve Kad›n Hastal›klar› üzerine Hastane, poliklinik ve hamam ile Ankara Kona¤› yap›m›n› gerçeklefltireceklerini bildirdi.I


20 ‹lçelerimizden

Park ve bahçeler bahara haz›rlan›yor

G

ölbafl› bahar aylar›n›n yaklaflmas›yla birlikte, yeflillendirme ve a¤açland›rma çal›flmalar›na bafllad›. Park ve Bahçeler Müdürlü¤ü yetkilileri, ocak ay› içerisinde yo¤un bir flekilde bahar mevsimine haz›rlan›ld›¤›n› söylediler. Ankara Büyükflehir Belediyesi ile ortaklafla olarak yeni aç›lan yollar›n a¤açland›rma çal›flmalar›nda da 1500 adet a¤aç dikildi¤ini ve a¤açland›rma çal›flmalar›na devam edildi¤i ifare eren yetkililer, baharda yemyeflil bir Gölbafl›’n›n vatandafllarla buluflaca¤›n› söylediler. Yeflili vatandaflla buluflturan park ve bahçelerin flehrin huzur köfleleri oldu¤unu kaydeden Gölbafl› Belediye Baflkan› Abdulnas›r Hafllak, “Gölbafl›’n›, Ankara’n›n en yeflil ve en huzurlu metropol ‹lçesi yapmak için gayret

ediyoruz ve h›zla çal›fl›yoruz” dedi. Karfl›yaka Mahallesi s›n›rlar› içerisinde de 3 adet park ihalesinin haz›rl›klar›n›n tamamlanarak ihale ilan›na ç›k›ld›¤›n› belirten Baflkan Hafllak, belediyeye ait serada

baharda kullan›lmak üzere 30 bin tohum çiçek yetifltirdiklerini söyledi. Baflkan Abdulnas›r Hafllak, bu aydan itibaren 43 elemanla birlikte park ve bahçelerin güvenli¤inin de sa¤lanaca¤›n› belirtti.I

Gölbafl›

Yafll›lar Evi sakinlerinin sinema keyfi

A

lt›nda¤ Belediyesi Do¤antepe Yafll›lar Evi sakinlerinden bir grup geçti¤imiz hafta “Beyaz Melek” adl› filmi izlemek üzere K›z›l›rmak Sinemas›’ndayd›. Sanatç› Mahsun K›rm›z›gül’ün yaz›p yönetti¤i ve baflrolünü oynad›¤› filmi oldukça be¤enen yafll›lar, filmde ifllenen konular› gerçekçi bulduklar›n› söylediler. Geçti¤imiz aylarda vizyona giren ve izleyicinin yo¤un ilgi gösterdi¤i “Beyaz Melek” tüm zamanlar›n en çok izlenen 11. Türk filmi olmufltu. Erol Günayd›n, Y›ld›z Kenter ve Arif Erkin gibi usta oyuncular›n rol ald›¤› filmden sinema elefltirmenleri de övgüyle bahsetmiflti.

Alt›nda¤

“Beyaz Melek”in giflede gösterdi¤i baflar› ve elefltirmenlerin olumlu tepkileriyle ilk sinema deneyiminden aln›n›n ak›yla ç›kan Mahsun K›rm›z›gül, Devlet Bakan› Nimet

Çubukçu ile bir protokol imzalam›fl ve filmin 18 Ocak-07 fiubat tarihleri aras›ndaki gelirinden yap›mc›ya düflen pay›n yüzde 50’sini huzurevlerine ba¤›fllam›flt›.I


‹lçelerimizden 21

Kazan Belediyesi’nde projelere devam I Seyithan Melih Bingöl

K

azan Belediye Baflkan› Lokman Ertürk, 25 y›lda ilçeye yap›lan yat›r›mdan daha fazlas›n› 3 y›lda gerçeklefltirdiklerini anlatarak, “Viran haldeki ilçemizde, bir ilde yap›lan yat›r›mlar kadar yat›r›m yap›ld›” dedi. Kazan’da yap›lan ve yap›lacak projeleri anlatan Belediye Baflkan› Ertürk, alt ve üst yap›, sosyal ve kültürel, yeflil alan ve ticaret gibi birçok projenin birarada yürütüldü¤ünü söyledi. Bu projelere k›saca de¤inen Baflkan Ertürk, “Vatandafllar›m›z›n öneri ve flikayetlerini ilettikleri Mavi-Ay birimimize flu ana kadar 1055 baflvuru geldi ve 986 tanesi ilgili birimlerle birlikte çözümlendi. Bunlar›n yan›nda da binlerce vatandafl›m›za cenaze hizmeti, asker ailelerine yard›m, ifl olana¤›, giyim yard›m›, e¤itim yard›m› ve nakdi yard›mda bulunuldu. Tabi bunlar›n yan›nda da yine birçok sosyal ve kültürel hizmeti birarada vatandafllar›m›z›n hizmetine sunuyoruz” dedi. TOK‹’nin Kazan’da yapaca¤› 504 konutlu proje ile, Müftülük sitesi inflaat›, Emniyet Müdürlü¤ü binas›, Hükümet Kona¤›, cami ve sa¤l›k oca¤› yap›m› için devam eden çal›flmalara da de¤inen Baflkan Lokman Ertürk, bu y›l bitirilmesi planlanan projelerden de bahsederek flunlar› söyledi:

Fotoğraf: Toygar Dündar

“fiu anda birçok mahalle ve köyümüzün içme suyu ihtiyaçlar› kalmad›. Ancak çal›flmalar devam edecek ve Kazan’da içme suyu almayan yer kalmayacak. Ayr›ca içme suyu ar›tma tesisimiz de bu y›l hizmete girecek. Do¤algaz çal›flmalar› flu anda Saray, TA‹ ve ilçe merkezinde tamamland› ve bu y›l yap›lacak çal›flmalarla do¤algaz almayan mahalle ve köyümüz kalmayacak. 2007 y›l›nda tamamlad›¤›m›z s›cak asfalt serimine bu y›l da ihtiyaç duyulan her yerde devam edece¤iz. Ova Çay› Vadisi’nin ›slah çal›flmalar›, park ve bahçe çal›flmalar›, flehir merkezinden bafllayarak ya¤mur suyu hatlar›n›n yap›m›, tamamlanan alt yap› çal›flmalar› ile

birlikte bordür, kald›r›m ile asfalt çal›flmalar›n› bu y›l içerisinde bitirece¤iz.” “KAZAN, TÜRK‹YE’N‹N EN GÜVENL‹ ‹LÇES‹” Baflkan Ertürk, Kazan’da kurulan MOBESE sistemiyle Türkiye’nin en güvenli ilçesinin Kazan oldu¤unu da kaydederek, “Bu sistemle Kazan’› 24 saat kontrol ediyoruz. Emniyet Müdürlü¤ümüzle yapt›¤›m›z ortak çal›flmayla, art›k suçlular Kazan’›n yollar›ndan geçmeye korkar hale geldiler” dedi. Mevcut Belediye Binas›’n›n da y›k›larak, yerine yepyeni bir iflmerkezi inflaa etmeyi düflündüklerini kaydeden Baflkan Lokman Ertürk, kentsel dönüflüm projelerine de önem verdiklerinin alt›n› çizdi.I


22 ‹lçelerimizden

Lalahan’›n Lalahan’›n

çehresi çehresi de¤iflti de¤iflti I Ali Tar›k Hatipo¤lu

A

nkara Büyükflehir Belediyesi’ne ilk kademe belediyelerinden Lalahan Belediyesi yapt›¤› çal›flmalarla Lalahan’›n çehresini de¤ifltirdi. Yollar›n›n tümü asfaltlanan, dü¤ün salonu, park alan›, yürüyüfl yolu, spor tesisi ve kapal› Pazar yerine kavuflan Lalahan’da yaflayanlar belediye baflkan› Zekeriyya Top’un hizmetleriyle kentli olman›n ayr›cal›¤›n› yafl›yorlar. Lalahan Belediyesi, beldenin geliflimi için gerekli alt yap› ve üst yap›ya yönelik yat›r›mlar›n gerçeklefltirilmesi sonucu kentsel hizmetlerinin tümünü alan belde halk›n›n takdirini kazan›yor. Sosyal ve kültürel geliflim için çeflitli aktiviteler gerçeklefltiren Lalahan Belediyesi’nin baflar›l› Baflkan› Top, ço¤u ilk kez Ankara d›fl›na seyahat etti¤ini söyleyen binin üzerinde Lalahanl›y›, Çanakkale’ye, Aksaray’a, Karadeniz’e düflük ücretle veya ücretsiz götürerek hemflerilerinin sempatisini kazand›. Baflkan Poyraz, belediye taraf›ndan hizmete aç›lan dü¤ün salonu ile belde halk›na e¤lence mekan› kazand›r›rken, gençleri, hizmete aç›lan park alan›, yürüyüfl yolu ve futbol tesisi ile kahve köflesinden ç›kartt›.

Baflkan Zekeriya Top, Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤land›ktan sonra beldelerinin köy havas›ndan kurtularak kentin bir parças› haline geldi¤ini anlatarak Büyükflehir Belediyesi’nce verilen destek sonucu yap›lan çal›flmalar› flöyle anlatt›: “Bölgemiz sanayi bölgesi olarak belirlendi. Do¤algaz ihaleleri bitti. Ana hattan isteyen do¤algaz› alacak. 21 ton s›cak asfalt döküldü. Asfaltlanmayan çok az yer kald›.58 bin metrekare kilit tafl› döflendi. Mahalle muhtarlar› için muhtar odas› yapt›r›ld› ve hepsine bilgisayar verildi. Bölgemizdeki sanayicilerle ifl birli¤i sonucu 8 derslikli ek bina yap›ld›.”I


‹lçelerimizden 23

Mamak’a yeni spor tesisleri

M

amak Belediye Baflkan› Gazi fiahin, ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen futbol turnuvas›nda birinci olan Refet Bele ‹lkö¤retim Okulu tak›m›n›n oyuncular› ile bir araya geldi. Ankara fiampiyonas›’nda Mamak’› temsil edecek ö¤rencilere her türlü deste¤i sa¤layaca¤›n› söyleyen Baflkan fiahin, ö¤rencilerin ücretsiz spor yapabilece¤i an az 5 tane spor salonunun da 23 Nisan’a kadar aç›laca¤› müjdesini verdi. Mamak Milli E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen futbol turnuvas›nda birinci olan Refet Bele ‹lkö¤retim Okulu futbol tak›m›n›n oyuncular› Mamak Belediye Baflkan› Gazi fiahin’in konu¤u

oldu. fiahin’in makam›na Beden E¤itimi Ö¤retmeni ve ayn› zamanda antrenörleri Mesut Güngör’ün refakatinde gelen minik futbolcular, kazand›klar› kupay› Baflkan fiahin ile bir kez daha havaya kald›rman›n mutlulu¤unu yaflad›lar. Baflar›l› miniklerle bir süre sohbet eden fiahin, 28 fiubat’ta bafllayacak Ankara fiampiyonas›’nda Mamak’› temsil edecek olan futbol tak›m›na her türlü deste¤i sa¤layaca¤›n› söyledi. fiahin, “Ö¤rencilerin ücretsiz spor yapabilece¤i an az 5 tane spor salonu 23 Nisan’a kadar hizmete sunulacak” diyerek, Mamak’a yeni spor tesislerinin kazand›r›laca¤› müjdesini de verdi.I

Sinema günlerine çocuklardan büyük ilgi

O

kullar›n 25 Ocak’ta e¤itim ve ö¤retime ara vermesinin ard›ndan, Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan “Ücretsiz Sinema Günleri”ne start verildi. Etkinlik, çocuklardan büyük ilgi gördü. Yaklafl›k 650 çocuk film izlerken, velileri de onlara efllik etti. Film sonras›nda da, belediyenin haz›rlad›¤› balonlar da¤›t›ld›. Saat 10:00’da ve 14:00’de olmak üzere her gün iki seans olarak gerçeklefltirilen sinema günleri, hafta içi her gün devam edecek. Çocuklara tatil hediyesi olarak düzenledikleri

bu faaliyete ilginin yo¤un oldu¤unu kaydeden Sincan Belediye Baflkan› Hasan Alt›n, yar› y›l

Sincan

tatilinin bitimine kadar bu gibi organizasyonlar›n devam edece¤ini söyledi.I


24 ‹lçelerimizden

Engelli vatanafllara bilgisayar sertifikas›

Y

enimahalle Belediyesi Engellilere yönelik çal›flmalar›na devam ediyor. Belediye bir yenili¤e daha imza atarak, e¤itilebilir engellilere yönelik düzenlenen bilgisayar kursunun ard›ndan 38 engelli vatandafl törenle sertifikalar›n› ald›lar. 9-19 yafl aras›nda engellilerin e¤itim gördü¤ü kursta bilgisayar kullan›m› e¤itimi uygulamal› olarak verildi. Kurs boyunca heyecanlar› eksik olmayan kursiyerler, teknolojinin vazgeçilmez bir parças› haline gelen bilgisayar› uygulamal› olarak ö¤renmenin mutlulu¤unu yaflad›lar. Kurslara Engelliler aileleriyle birlikte kat›ld›lar. Engelli vatandafllar›n toplumsal yaflama kazand›r›lmas›, rehabilite edilmesi ve sosyal hayata kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› amac›yla bir tak›m çal›flmalar yürüttüklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Baflkan› Ahmet Duyar, “Yerel yönetimler içerisinde toplumsal yaflam›m›zdaki en önemli rolü üstlenmifl olan kurulufl, flüphesiz ki belediyelerdir. ‹lçe halk›n›n

Yenimahalle sorunlar›n› en iyi bilen ve sorunlara çözüm üretecek olanlar da yine belediyelerdir. Belediye olarak engelliler alan›nda elimizden geldi¤ince iyi niyetli çal›flmalar› yapmaya çal›fl›yoruz” dedi.

Baflkan Özer, esnaf› ziyaret etti

V

atandafllar›n sorunlar›n› birinci a¤›zdan dinlemek ve belediye çal›flmalar› hakk›nda görüfl al›fl veriflinde bulunmak amac›yla çeflitli meslek kurulufllar› temsilcileriyle bir araya gelen Yenikent Belediye Baflkan› Emin

Yenikent

Özer,esnaf gezilerini sürdürüyor. Cumhuriyet Bulvar›,çarfl› içi merkezindeki esnaflar› ziyaret eden Belediye Baflkan› Emin Özer,esnafla görüflüp sohbet etti.Ziyaret s›ras›nda Belediye Baflkan› Emin Özer,esnaflar›n istek ve sorunlar›n› dinleyip Belediye çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi.” Yenikent’in ça¤dafl ve yaflan›labilir bir kent haline gelmesi için Belediye olarak çal›flmalar›n devam etti¤ini belirten Baflkan Özer, “Yenikent’li hemflerilerimin daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaflamalar›n› sa¤lamak amac›yla çal›flmalar›m›z› aral›ks›z sürdürüyoruz. Mahalle ve esnaf gezilerinde ,yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar› hemflerilerimizle istiflare etme imkan› buluyoruz.Daha güzel hizmetlere ulaflmam›zda fikirlerden istifade ediyoruz.Yapt›¤›m›z çal›flmalar›nda hemflerilerimizce takdir görmesi ayr›ca bizleri sevindiriyor” fleklinde konufltu.I


‹lçelerimizden 25

Bala’da çal›flmalar

SON SÜRAT I Alp Aykut Ç›ng›r

Fotoğraf: Toygar Dündar

B

ala Belediye Baflkan› ‹brahim Gürbüz, son y›llarda yapt›klar› çal›flmalar sayesinde Bala’n›n çehresinin de¤iflti¤ini belirterek, Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin ana cadde ve sokaklara yapt›¤› asfalt çal›flmalar›n›n kar ya¤›fl› ve so¤uk hava flartlar›na ra¤men müsait olan zamanlarda sürdürüldü¤ünü bildirdi. Asfalt yollar sayesinde vatandafllar›n çamurdan kurtuldu¤unu söyleyen Baflkan ‹brahim Gürbüz, Bala’n›n tar›m ilçesi oldu¤u için baz› günlerde ana caddesinde büyük araç kuyruklar› olufltu¤unu ve trafi¤in de s›k›flt›¤›n› aç›klad›. Gürbüz, “Y›llard›r ilçemizin tek büyük caddesi olan Atatürk Caddesi’ne alternatif bir yolumuz yoktu. Bala merkez içi ulafl›m› rahatlatmak amac›yla Büyükflehir Belediyesi’nin 2.5 kilometre uzunlu¤undaki Melih Gökçek Caddesi’ni araç trafi¤ine açt›k. fiu an hem ilçe içinde yol ve kald›r›m yenil e m e çal›flmalar›na

hava koflullar›na göre devam ediyoruz, hem de ilçe d›fl›nda duble yol çal›flmalar› sürüyor” diye konufltu. Baflkan Gürbüz, Bala ve köylerinde yak›n zamanda yaflanan depremin yaralar›n›n sar›lmaya çal›fl›ld›¤›n›, Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün flu an 254 kifliye kira yard›m›nda bulundu¤unu söyledi. Art›k a¤açland›rma çal›flmalar›na daha büyük a¤›rl›k verdiklerini kaydeden Gürbüz, Büyükflehir Belediyesi’nin 10 bin metrekarelik bir alanda içinde hal› saha, yaya yolu, voleybol ve basketbol sahalar› olan güzel bir park yapt›¤›n›, park›n altyap›s›n›n tamamland›¤›n› belirtti. Gürbüz ayr›ca, Bala Belediyesi’ne ait olan oteli de bafltan sona yenilediklerini söyledi. 1985 y›l›nda yap›lan otel binas›n›n bu güne kadar hiç bak›m› yap›lmad›¤›n› ve viran halde oldu¤unu belirten Gürbüz, ilçede büyük bir eksikli¤i giderecek olan otelin her türlü kapasitesini artt›rd›klar›n› ve hizmete haz›r hale getirdiklerini ifade etti.I


26 ‹lçelerimizden

Etimesgut’ta muhtarlara

E

Ankara Evi

timesgut Belediyesi, Ankara’da örnek bir uygulamaya imza atarak Etimesgut ilçesindeki muhtarlara, Ankara Evi fleklinde mahalle muhtarl›klar› kazand›rd›. Etimesgut Belediyesi örnek projesinde ilçedeki muhtarlar›n vatandafla daha konforlu bir ortamda hizmet verebilmesi için Ankara Evleri fleklinde dizayn etti¤i konutlarda 2 oda, lavabo ve mutfak bulunuyor. 42 metrekare olarak yapt›r›lan muhtar evlerinde, vatandafllar›n yaz›n s›cakta k›fl›nda so¤ukta d›flar›da beklememesi için oturma salonlar›na yer verildi. Mobilyalar› Etimesgut Belediyesi taraf›ndan karfl›lanan muhtar evlerine ayr›ca bilgisayar ve internet imkan› da sa¤land›. Etimesgut Belediye Baflkan› Serhat Kemal Y›lmaz, hizmet politikalar›nda uygulad›klar› ‘Önce ‹nsan’ anlay›fl›n›n bir ürünü olan Muhtar Evleri ile, 24 mahalle muhtar›n›n s›cak bir ortamda hizmet verdiklerine dikkat çekerek; “Muhtarlar›m›z, 10–15 metrekarelik dar odalarda hizmet vermeye çal›fl›yorlard›. Darac›k ve sa¤l›ks›z ortamlarda vatandafla hizmet vermeye çal›flan muhtarlar, muhtarl›klar›n yetersizlikleri nedeniyle, verimli olam›yorlard›. Kimi apartmanlar›n bodrum dairelerinde, kimi y›k›lmaya yüz tutmufl eski binalar›n üç befl metrekarelik odalar›nda kimi de, park içindeki küçük kulübe fleklindeki mekânlarda ifllerini yürütmeye çal›fl›yordu. Is›nma sisteminin bile olmad›¤› muhtarl›klar vard›. Bu flartlarda onlardan verimli hizmet beklemek çok zordu. Çünkü bir hizmetin kaliteli olmas› için fiziki flartlar›n›n yeterli olmas› gerekti¤ine inan›yorum” sözleriyle verilen hizmete aç›kl›k getirdi.I

GEÇEN HAFTANIN ÇÖZÜMÜ Tav›r

Tamir etmek Ans›z›n

A Büyüklük Sunma

A U¤rafl Sert

K Dördül Hidrojenin simgesi

H Bir hizmet hayvan› Bozulma

A Girdap Bahsetme

A

O

Foto¤raftaki sanatç›

Oksijenin simgesi

E

Gerçeklefltirilmesi zamana ba¤l› istek

N

D

E

A

Z

A

M

R

Z

M

E

A

Duman kiri

O Ham›z

Hücum

U

S

T

E

T

Sodyumun simgesi

N

A

E

S

A

T

R

S

L

E

K

K

T

I

Küçük tüccar

R

T

A

T

K

A

R

E

K

A

S

Av

Kauçuktan yap›lm›fl ayakkab› Eksikli¤i duyulmak

L

A

S

T

K

‹zmir’in bir ilçesi

E

B

A

T

A

T

K

R

Radyumun simgesi

R

A

F

E

R

A

T

Mitoloji Dizi

Bitkisel Düflkünlük

N

R

I

Z

A

A

N

A

F

Adale Mimar cetveli

H›zl›, seri K›raat

O K

Lezzet Nazik olan

Gözdeki canl›l›k

M

A

Dem

M

E

F

T

U

N

B

A

Fakat, lakin

A

M

A

Katar

K

E

R

V

A

N

Kafa

Piyasada etki

A

Yap›t

N

Tutkun

Bir gezegen

Ekmek

Bir ba¤laç Güç


Çengel Bulmaca 27

Haz›rlayan: Mehmet Acar Takip etmek

Denizli’nin bir ilçesi

Atefl

Birdenbire

‹tina göstermek

Foto¤raftaki sanatç›

Adam öldürme

‹laçla uyutma

Enerji

Bir ba¤laç

Sancak

Film hikaye metni

Yalvarma Genifllik K›saca “Anonim Ortakl›k”

Kirpik boyas› Bir toprak türü Efl, koca ‹lkel bir silah

‹spanyol sevinç nidas›

Vakit

Ayak

Asit

Beyaz

Oksijenin simgesi

Kalay›n simgesi

‹rin, yara

Tantal›n simgesi

Türk müzi¤inde bir makam

Çok az para

Hainlik

Karadeniz’de tekne çeflidi

Arapça’da bir harf

Kesintilerden sonra kalan

Ruhla ilgili

Mimar cetveli Radyumun simgesi Olumsuzluk öneki

Avrupa’da bir ›rmak Bir fleyden yana olma

Kedi yavrusu Kemiklerin içindeki madde Nikelin simgesi

Cet

Bir ço¤ul eki

Bir say›

‹stanbul’da bir semt Hareket bilimi

Pasak

Bir ba¤laç


28 Spor

Ankaraspor güç depoluyor

T

urkcell Süper Ligi’nde sezonun ikinci yar›s›na iyi bir bafllang›ç yapan Ankaraspor, milli maç nedeniyle lige verilen aradan faydalanarak gitti¤i Antalya’da güç depoluyor. Mavi – Beyazl›lar›n Teknik Direktörü Hikmet Karaman, tak›mlar›n ligdeki mücadelesini uzun soluklu bir maratona benzetti¤ini belirterek sonucun çok önemli oldu¤unu söyledi. Sezonun ikinci yar›s›na iyi bafllad›klar›n› vurgulayan Karaman, tak›m›n as›l kapasitesinin bu olmad›¤›n›, böyle bir kadronun daha iyi sonuçlar alarak yukar›lara oynayaca¤›n› kaydetti. Tak›m›n gelece¤iyle ilgili projelerde sa¤lam ad›mlar atabilmek için iki oyuncu daha almay› düflündüklerini sözlerine ekleyen Karaman, flöyle konufltu: “fiu an için orta sahada oyuncu eksi¤imiz var ve bu alana takviye yapmay› düflünüyoruz. Di¤er bölgelere bak›ld›¤›nda fena de¤iliz. Yeterli oyuncumuz var fakat alternatif oyuncular›m›z yok. Sakatl›k, ceza gibi durumlarla karfl› karfl›ya kal›rsak, de¤iflik oyuncular› farkl› bölgelere kayd›rma sorunu yaflar›z. Bunu yaflamamak için de ak›ll› ve gerçekçi bir transfer politikas› izlemek istiyoruz.”

Kendisini mutlu edecek en büyük faktörün futbolculara vermifl oldu¤u eme¤in karfl›l›¤›n› görebilmek oldu¤unu da belirten baflar›l› teknik adam, “Bunun karfl›l›¤›n› alabiliyorsan›z zaten devam› da geliyor. fiunu yenelim bunu yenelim dersen olmuyor. Bir fley yapmadan, emek harcamadan kimseyi yenemiyorsunuz” dedi. SAKAT FUTBOLCULAR HAZIR Öte yandan, kulüp doktoru Burak Kundurac›o¤lu, sakatl›klar› halen devam eden Hamilton, Eren, Muhammed Hanifi ve Batak’›n kampta uygulanan özel programlarla iyileflerek 21. haftada yap›lacak Kas›mpafla maç›na haz›r hale gelece¤ini söyledi. Ankara’daki hava koflullar›n›n kötü olmas›n›n futbolcular›n rahat çal›flmalar›na engel teflkil etti¤ini vurgulayan Kundurac›o¤lu, daha rahat çal›flabilmek için Antalya’n›n tercih edildi¤ini söyledi.I


Spor 29

Fortis Kupas›’nda Baflkent Tak›mlar› OFTAfi avantaj›n› kaybetti 0-0

F

ortis Türkiye Kupas› çeyrek final ilk maç›nda Kayserispor ile golsüz berabere kalan Gençlerbirli¤i OFTAfi Spor, kendi sahas›nda oynaman›n avantaj›n› iyi kullanamad›. So¤uk hava ve zeminin yer yer buzla kapl› olmas› nedeniyle futbolcular›n top kontrolünde zorland›klar› mücadelede, her iki tak›mda pozisyon üretmekte zorland›. Karfl›laflman›n ilk yar›s›nda ‹brahim ve Sandro ile iki pozisyonu de¤erlendiremeyen baflkent ekibi, ikinci yar›da ise Serkan’›n auta att›¤› topun ard›ndan kaç›rd›¤› f›rsatla avantaj

kaybedip tur flans›n› zora soktu. Gençlerbirli¤i OFTAfi Spor ald›¤› bu sonuçla evinde oynaman›n verdi¤i avantaj› iyi de¤erlendiremezken, konuk ekip Kayserispor ise zorlu

Gençlerbirli¤i Adana’da istedi¤ini ald›

F

0-1

ortis Türkiye Kupas› çeyrek final ilk maç›nda Adana Demirspor ile deplasmanda karfl›laflan Gençlerbirli¤i, ald›¤› 1-0’l›k galibiyetle istedi¤i sonucu alarak evine döndü. Turkcell Süper Ligde ald›¤› kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollar›n› ay›ran Gençlerbirli¤i, yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile ç›kt›¤› ilk s›nav›ndan baflar›yla ayr›ld›. Fazla pozisyonun yaflanmad›¤› ilk yar›da Erhan ve Mehmet Çak›r ile iki pozisyon yakalayan K›rm›z› – Siyahl›lar, ikinci yar›da rakiplerinin bask›l› oyununa karfl›n golü bulan taraf oldular. 66. dakikada y›ld›z futbolcusu Mehmet Çak›r ile 1-0 üstünlük yakalayan Baflkent ekibi, ald›¤› bu galibiyetle hem kötü gidifline dur dedi, hem de yar› final için önemli avantaj yakalad›.I

deplasmandan gol yemeden ayr›larak kendisi için önemli bir avantaj yakalad›.

Süper Lig’de 21. Hafta Maçlar› 09 Şubat 2008 Cumartesi ‹stanbul B.B. Kayserispor Galatasaray

- Ç.Rizespor . . . . . . . .13:30 - Befliktafl . . . . . . . . . . . . .14:00 - V.Manisaspor . . . .19:00

10 Şubat 2008 Pazar Ankaraspor Denizlispor Gençlerbirli¤i Gaziantepspor Trabzonspor Fenerbahçe

-

Kas›mpafla . . . . . . . . .13:30 Konyaspor . . . . . . . . .13:30 Ankaragücü . . . . . . .13:30 Sivasspor . . . . . . . . . . .13:30 Bursaspor . . . . . . . . . .15:00 G.OFTAfi . . . . . . . . . . .19:00

SÜPER L‹G 20. HAFTA PUAN DURUMU Tak›mlar

O G B M

A

Y

1.Galatasaray 2.Fenerbahçe 3.Sivasspor 4.Befliktafl 5.Kayserispor 6.G.Oftaflspor 7.Denizlispor 8.Trabzonspor 9. Ankaragücü 10.Konyaspor 11.Gaziantepspor 12.Bursaspor 13.‹stanbul B.B. 14.Ç.Rizespor 15.Ankaraspor 16.V.Manisaspor 17.Gençlerbirli¤i 18.Kas›mpafla

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

39 41 33 31 30 22 26 27 21 24 24 19 24 21 19 26 25 15

14 25 45 20 21 44 17 16 43 18 13 43 17 13 35 20 2 27 26 0 26 26 1 25 27 -6 25 35 -11 25 32 -8 24 22 -3 23 27 -3 21 40 -19 21 23 -4 20 33 -7 20 31 -6 18 39 -24 9

13 13 14 13 9 7 7 7 6 7 7 5 5 6 4 5 4 2

6 5 1 4 8 6 5 4 7 4 3 8 6 3 8 5 6 3

1 2 5 3 3 7 8 9 7 9 10 7 9 11 8 10 10 15

Av

P


30 Spor

Küçük dev adam I Nihat Uçar

A

nkara Büyükflehir Belediyesi ASK‹ Spor’a transfer olan Dünya, Olimpiyat ve Avrupa fiampiyonu rekortmen halterci Halil Mutlu, “4. kez Olimpiyat fiampiyonu olaca¤›m” dedi. Kariyerinde 3 Olimpiyat, 9 Dünya, 5 Avrupa flampiyonlu¤u bulunan ve 20’den fazla rekora imza atan Mutlu, 2000 y›l›ndan bu yana hiç bir kulüp ve kuruma ba¤l› olmad›¤›n› belirterek, 2008’in Olimpiyat y›l› olmas› ve bu önemli y›lda da birilerinin kendisine sahip ç›kmas›ndan son derece memnuniyet duydu¤unu söyledi. Cezal› oldu¤u ve sakatl›klarla u¤raflt›¤› 2005 y›l›ndan itibaren kendisini hiç kimsenin hat›rlamad›¤›ndan yak›nan Mutlu,

Ankara Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› ASK‹ Spor Kulübü’nün kendisine kap›lar›n› açt›¤›n›, sonuna kadar kendisine destek olacaklar›n› söylediklerini ifade ederek, eme¤i geçen herkese teflekkür etti¤ini kaydetti. Mutlu, 17 y›ld›r Türkiye’yi en iyi flekilde temsil etmek için elinden gelen çabay› sarf etti¤ini de kaydederek, flöyle konufltu:


Spor 31

ASK‹ Spor’da Halil Mutlu: “4. kez olimpiyat şampiyonu olacağım”

“Hedefimde öncelikle Nisan 2008’de yap›lacak Avrupa flampiyonas›’nda flampiyon olmak var. Daha sonra Pekin’de yap›lacak Olimpiyatlarda 4. kez flampiyon olarak dünya tarihine geçmek istiyorum. Yaflam›m boyunca belirledi¤im hedeflere hep ulaflt›m. Yeni bir hedefe ulafl›nca, insan kendisine yeniden hedef belirliyor. Amac›m

olimpiyatlarda 4. kez flampiyonlu¤u elde etmek ve sporu zirvede b›rakmak.” CEZA BEN‹ KAMÇILADI Uluslararas› Halter Federasyonu’nun 2005 y›l›nda doping nedeniyle verdi¤i 2 y›ll›k cezan›n kendisini adeta kamç›lad›¤›n› belirten Mutlu, flunlar› söyledi: “Her zaman söyledim. Böyle bir çirkinli¤in içerisinde hiçbir

zaman yer almad›m. Belki ka¤›t üzerinde cezal›yd›m ama vicdanen rahatt›m. Kendimi Türk halk›na karfl› daima sorumlu hissettim ve çal›flmalar›m› aral›ks›z sürdürdüm. Bir yerde insanlar›m›za yeni flampiyonluklar yaflatmaya kendimi mecbur hissettim. Bütün s›k›nt›lara inflallah de¤ecek ben buna kalben inan›yorum.” Bu arada, Pekin Olimpiyatlar›’nda mücadele edece¤i rakiplerinin durumlar›n›n ortada oldu¤unu de ifade eden Mutlu, genellikle yapm›fl olduklar› derecelerde gezindiklerini, fazla art›lar› ve eksileri olmad›¤›n› belirterek, flampiyonluk flans›n›n fazla oldu¤unu sözlerine ekledi.I


Fortis Türkiye Kupas› Oftafl - Kayserispor Adanademirspor - Gençlerbirli¤i

0-0 0-1

.....................

..................

29’da

Küçük Dev Adam Askispor’da Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor’a transfer olan Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu rekortmen halterci Halil Mutlu, “4. kez Olimpiyat fiampiyonu olaca¤›m” dedi. Cezalı olduğu ve sakatlıklarla uğraştığı 2005 yılından itibaren kendisini hiç kimsenin hatırlamadığından yakınan Mutlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün kendisine kapılarını açtığını, sonuna kadar kendisine destek olacaklarını söylediklerini ifade ederek, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini belirtti.

30’da

Profile for annekaz

Ankara Büyükşehir  

Ankara Büyükşehir

Ankara Büyükşehir  

Ankara Büyükşehir

Profile for annekaz
Advertisement