Page 34

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Activa

Realisatie Realisatie Realisatie 31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 € € €

Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva

15.793.995 3.697.095 22.252.027 41.743.117

Groepsvermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal Passiva

33.836.833 1.321.115 6.585.169 41.743.117

7.624.871 4.003.973 26.875.107 38.503.951

6.560.734 4.122.930 24.714.757 35.398.421

Realisatie Realisatie Realisatie 31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 € € € 30.720.678 1.245.079 6.538.194 38.503.951

28.113.134 2.976.844 4.308.443 35.398.421

JAARCIJFERS KENGETALLEN

GEDRAG, DATA EN PRIVACY

Van Spaendonck is in bijna 100 jaar gegroeid tot een vooraanstaande dienstverlener voor het MKB. Dit is mede te danken aan de professionele, betrouwbare werkwijze van onze medewerkers. Onze klanten vertrouwen erop dat we ondubbelzinnig en verantwoord handelen. Die waarden en normen zijn op een rij gezet in een gedragscode. We werken dagelijks met data van en voor onze klanten. Het lijkt zo eenvoudig dat we waken voor de geheimhouding van vertrouwelijke klantinformatie. Toch is dit voortdurend een aandachtspunt en zijn processen zodanig ingericht dat de kans op het weglekken van gevoelige informatie minimaal is. Dat brengen we in de praktijk met respect voor de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten, medewerkers en anderen met wie wij zaken doen. Daarnaast maken we onze medewerkers ‘cybersecuritybewust’ door een actief awarenessprogramma en investeren we continu in technische maatregelen. Samen groeien in een complexe digitale wereld.

2016

2015

2014

2013

Omzet in € * 1.000 19.175 18.342 18.225 17.306 Index (2013 = 100) 111 106 105 100 Brutomarge in € * 1.000 17.946 16.949 16.950 15.787 Index (2013 = 100) 114 107 107 100 Personeelskosten in € * 1.000 11.053 10.928 10.372 9.644 In % van de brutomarge 61,6% 64,5% 61,2% 61,1% Index (2013 = 100) 115 113 108 100 Bedrijfsresultaat in € * 1.000 3.609 2.424 3.316 2.659 In % van de omzet 18,8% 13,2% 18,2% 15,4% Financiële baten en lasten in € * 1.000 265 186 288 414 In % van de omzet 1,4% 1,0% 1,6% 2,4% Resultaat na belastingen in € * 1.000 3.116 2.607 2.608 2.280 In % van de omzet 16,3% 14,2% 14,3% 13,2%

Solvabiliteitsratio Werkkapitaal in € * 1.000 Current Ratio

81,1 79,8 79,4 19.364 24.341 24.529 3,9 4,7 6,7

34

Poweredby Van Spaendonck  

Samen groeien: verhalen en cijfers vanuit relaties, klanten en medewerkers.