Page 1

NyskapNing

Kompetanse

Ă…rsberetning & regnskap

Livskvalitet


millioner 1

- Summen av kapitalinnskudd til nyskapning, kompetanse og økt livskvalitet i Agder 2012!

Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetanse­­fond ble opprettet 8. september 2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Stiftelsens arbeid er regulert av egne vedtekter vedtatt av innskyternes kommune­styrer og av lov om ­stiftelser. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompe­tanse og nyskapningsevne i AustAgder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Innhold Møt tre tilskuddsprosjekter: 08 Arena helse- Forskning og innovasjon 09 Flødevigen - Marin forskning 11 eHelsesenter - UIA

02 03 03 06

Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre, administrasjon Virksomheten Midler

15 Regnskap & balanse 16 Noter 18 Revisjonsberetning

Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Når det gjelder ­forvaltningen av kapitalen skal den til enhver tid ­forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet.

Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. I følge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt ­legges til grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin ­realverdi. Den øvrige avkastning kan b ­ rukes det enkelte år til å fremme ­stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år.

Kontoradresse:

Aust-Agder utviklingsog kompetansefond Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal

Kapitainnskudd fra den enkelte kommune:

Bykle: Valle: Bygland: Evje og Hornnes: Iveland: Birkenes: Lillesand: Grimstad: Arendal: Froland: Åmli: Vegårshei Tvedestrand: Gjerstad: Risør: Sum:

2,0 1,0 0,5 1,0 0,5 4,0 20,0 80,0 120,0 4,5 1,0 0,5 5,0 2,0 2,0 244

02


2.

- rådsamling, styre, administrasjon

Ved rådsforsamlingens møte 15. juni 2012 møtte følgende representanter:

• Arendal kommune v/ Einar Halvorsen • Birkenes kommune v/ Arild Espegren • Bygland kommune v/ Leiv Rygg • Bykle kommune v/Jon Rolf Næss • Evje og Hornnes kommune v/Bjørn Ropstad • Froland kommune v/ Sigmund Pedersen • Grimstad kommune v/ Hans Antonsen • Lillesand kommune v/ Hege Marie Holthe • Risør kommune v/Atle Svendal (fullmakt) • Tvedestrand kommune v/ Jan Dukene • Valle kommune v/Tarald Myrum Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Iveland kommuner var ikke representert på rådsforsamlingens møte. Fra 15.06. 2012 er Gro-Anita Mykjåland leder av rådsforsamlingen. Nestleder er Jan Dukene. Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret har frem til 15.6. 2012 bestått av følgende personer med personlig evaramedlemmer: • Leder av styret Atle Svendal, varamedlem Tormod Vågsnes • Nestleder Terje Stalleland, varamdlem Anne Midtlien • Rolf Urfjell, varamedlem Kristin Bertelsen • Arne Thomassen, varamedlem Åshild Martinussen • Signe Sollien Haugå, varamedlem Kay Jeiskelid • Iren H. Aune, varamedlem Ingrid Skårmo • Marianne Landaas, varamedlem Reidar Grøsle Etter 15.6.2012 har styret bestått av følgende personer med personlige varamedlemmer: • Leder av styret Atle Svendal, varamedlem Tormod Vågsnes • Nestleder Terje Stalleland, varamedlem Anne Midtlien • Linda Jenssen, varamedlem Arvid Johannesen • Arne Thomassen, varamedlem Åshild Martinussen • Signe Sollien Haugå, personlig varamedlem Tarald Myrum • Irene H. Aune, varamedlem Ingrid Skårmo, • Marianne Landaas, varamedlem Reidar Grøsle

Styret er det øverste organet i stiftelsen, og det har i løpet av 2012 vært avholdt 6 styremøter. Styret har vært opptatt av å styrke sin kontakt med regionale virksomheter, samt å være oppdatert på status i prosjekter som går over flere år. I den forbindelse har styret bla hatt møte med Flumill, UiA, og Sørlandet sykehus. I 2012 har styret behandlet 46 saker. Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er forretningsfører og sekretariat for fondet. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh er daglig leder. Stiftelsen har ingen ansatte.

3.

Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre.

Virksomheten 3.1 Kapitalforvaltning. Styret har i 2012 fulgt gjeldende kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at en foretar en ­årlig vurdering av strategien. Styret har i 2012 foretatt en ny ­gjennom​­­­­­­gang av strategien for forvaltning av fondets midler for 2013, og vedtok å øke andelen av utenlandske aksjer med 5 prosentpoeng og redusere andelen av norske obligasjoner tilsvarende. Ellers opprettholdt styret samme sammensetning av porteføljen for 2013 som i 2012. Denne endringen ble gjennomført januar 2013. For alle aktivaklasser med unntak av eiendomsfond utlyste fondet høsten 2010 et offentlig anbud på kapitalforvaltningstjenester. Anbudet ble gjennomført i samarbeid med fondets rådgiver Gabler AS. På bakgrunn av anbudet inngikk fondet omkring årsskiftet 2010/2011 avtaler med følgende kapitalforvaltere: • DnB NOR Kapitalforvaltning AS – norske aksjer og norske obligasjoner • Nordea Investment Management AB - utenlandske aksjer • AllianceBernstsein – utenlandske obligasjoner

Samlet er det i 2012 en avkastning på 26,1 mill. kroner eller 8,1 %. Dette må sies å være et meget godt resultat. Til sammen­ligning kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks som best replikerer ­bankavkastning, for samme periode hadde en avkastning på 1,5 % , samt fondets drifts­ konto som har en avkastning på 3,5 % i 2012 . Av den samlede avkastning på 26,1 mill. kroner, har norske aksjer en avkastning på 2,7 mill. kroner mens utenlandske aksjer har en avkastning på 4,5 mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning på 11,7 mill. kroner og utenlandske obligasjoner bidrar med 5,6 mill. kroner. Eiendomsfond har gitt en avkastning på 1,6 mill. kroner. I 2012 er det en avkastning på 8,1%. Målt i forhold til referanseindeksene er det en ­meravkastning på 2,8 %. Norske aksjer har en avkastning på 12.2 % i 2012. Dette er ­­ 3,2 % under referanseindeksen. ­For uten­ landske aksjer er avkastningen på11,8 %. Det er en mindreavkastning på 6,0 % i forhold til referanseindeksen. For norske obligasjoner er det en avkastning på 7,2 %, noe som gir en mereavkastning på 5,0 % i forhold til referanse­indeksen. Utenlandske obligasjoner har en positiv avkastning på 8,4 %. Dette er en mer­ avkastning på 1,2 % i forhold til referanse­ indeksen. Når det gjelder eiendomsfond er det en a ­ vkastning på 5,2 % som er lik ­referanseindeksen. I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det at det i forvaltningen av utenlandske aksjer skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Midlene i utenlandske aksjer var i 2012 plassert i et Nordea fond som har etisk forvaltning.

Tabellen viser balansen pr. 1.1.2012 og pr. 31.12.2012 fordelt på aktivaklasser. Alle tall er i mill. kroner og prosent. Her vises også fordelingen på aktivaklasser slik de følger av vedtatt strategi for 2012. Aktivasammensetning mill. kr. 1.1.12 31.12.12 Utenlandske aksjer - valutasikret 38,4 Norske aksjer 22,1 Norske obligasjoner 163,5 Utenlandske obligasjoner 65,8 Eiendomsfond 30,6 Bankinnskudd 3,1 Sum 323,6

42,9 24,8 175,2 71,4 31,2 1,3 346,9

Fordeling på aktivaklasser i % 1.1.12 31.12.12 11,9 6,8 50,5 20,3 9,5 1,0 100

Strategi 12

12,4 7,1 50,5 20,6 9,0 0,4 100

12,0 8,0 49,0 20,0 10,0 1,0 100,0

Fondet hadde ved utgangen av 2012 en fordeling på aktivaklasser som var i s­ amsvar med vedtatt strategi for 2012. Det ble i 2012 ikke gjennomført noen r­ebalanseringer i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Når det gjelder ­avkastning var 2012 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Tabellen gir en oversikt over avkastningen av fondets midler i 2012. Avkastning i % Avkastning i mill. kroner Utenlandske aksjer Norske aksjer Norske obligasjoner Utenlandske obligasjoner Eiendomsfond Driftskontoen Sum

4,5 2,7 11,7 5,6 1,6 0,1 26,1

MeravPortefølje Referanseindeks kastning 11,8 12,2 7,2 8,4 5,2 3,5 8,1

17,8 15,3 2,2 7,2 5,2 1,5 5,3

-6,0 -3,2 5,0 1,2 0,0 2,0 2,8

04


Nyskapning innenfor områder som omsorg, e-helse og velferdsteknologi har fått ekstra fokus i 2012

ysk kA� JON 3.2 Tildeling av midler i 2012

I tabellen som følger gis det en oversikt over a ­ vkastningen av fondets midler i perioden en har drevet med aktiv ­forvaltning, dvs. i perioden 01.05.2004 – 31.12.2012.

Avkastning i mill. kroner

Tidsvektet akkumulert avkastning i %

Annualisert avkastning i%

Utenlandske aksjer 18,4 Norske aksjer 19,7 Norske obligasjoner 83,1 Globale obligasjoner 10,6 Eiendom 4,5 Driftskontoen 1,0 Sum 137,3

44,0 182,5 52,4 17,6 18,0 32,8 63,0

4,3 12,7 5,0 8,2 5,7 3,3 5,8

Ser vi på hele perioden med aktiv kapitalforvaltning av ­fondets midler, fra 01.05.2004 – 31.12.2012 er avkastningen på 137,3 mill kroner. Denne fordeler seg med en avkastning på 18,4 mill kroner i utenlandske aksjer, 19,7 mill kroner i norske aksjer, 83,1 mill kroner i norske obligasjoner, 10,6 mill kroner i globale obligasjoner og 4,5 mill kroner i eiendom.

For utenlandske aksjer inkludert valutasikring har veksten vært på 44,0 %. Norske aksjer har hatt en vekst på hele 182,5 %, norske obligasjoner har hatt en vekst på 52,4 %, globale obligasjoner har hatt en vekst på 17,6 % og eiendom en vekst på 18,0 %. Ser man på en gjennomsnittlig årlig avkastning, så ligger denne på 4,3 % for utenlandske aksjer, 12,7 % for norske aksjer, 5,0 % for norske obligasjoner, 8,2 % for globale obligasjoner, 5,7 % for eiendom og 3,3 % for driftskontoen. Tabellen viser avkastningen i % for perioden 01.05.2004 – 31.12.2012. For globale obligasjoner og eiendom er tids­perioden kortere. Akkumulert avkastning for denne ­perioden er på 63,0 %, eller 5,8 % årlig gjennomsnittlig avkastning. Dersom midlene hadde vært plassert i pengemarkedet har pengemarkedsindeksen gitt en akkumulert avkastning på 27,3 % i perioden. Det betyr at det i perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en meravkastning i forhold til pengemarkedet. Målt i forhold til referanse­ indeksen, har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond en årlig meravkastning på 0,9 %. Gabler AS har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetanse­fond i spørsmål knyttet til kapitalforvaltningen i 2012.

Aust- Agder utviklings- og kompetansefond har i årene 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 og 2012 delt ut henholdsvis 4, 7, 9, 8.5, 5, 8 og 8 mill. kroner. I 2009 og 2010 har fondet ikke delt ut midler. I 2008 hadde fondet negativ avkastning slik at det ikke var tilgjengelige midler til utdeling i 2009. I 2010 vedtok styret at avkastningen i 2009 skulle benyttes til å gjenopprette fondets realverdi og til å bygge opp bufferkapital. I 2012 vedtok styret at inntil 8 mill. kroner av avkastningen i 2011 skulle gå til utdeling av midler. I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det beskrevet fire hovedmålsettinger som søkes realisert ­gjennom fondets arbeid: • Økt kompetanse og nyskapningsevne • Sikring og etablering av arbeidsplasser • Gode levekår for befolkningen • Bidra til å styrke og videreutvikle UiA Totalt har Aust-Agder uviklings- og kompetansefond delt ut 49,5 mill. kroner i perioden 2004 – 2012. I 2012 mottok fondet 14 søknader på til sammen 13,1 mill. kroner i søknadsbeløp. 3 ­mill. kroner ble innvilget nye prosjekter og 5. mill kroner gikk til å følge opp prosjekter som går over flere år. Det har vært lagt vekt på at prosjektene som fikk innvilget tilskudd på sikt skulle bidra til å nå fondets målsettinger.

Høsten 2012 ble det innvilget søknader for til sammen 8 mill. kroner. Utlysning av midler til nye prosjekter ble spisset inn mot områdene omsorg, e-helse, velferdsteknologi. Målet er at prosjektene som fikk innvilget støtte vil bidra til å løse noen av de utfordringer og ­muligheter som bla ligger i Samhandlingsreformen. Flere av disse prosjektene er tenkt gjennomført over flere år. Forutsatt at prosjektene utvikler seg i tråd med fremdriftsplan og det faglige innholdet som beskrevet i søknadene, har styret vedtatt at en er positive til videre oppfølging av disse p ­ rosjektene. Det legges opp til en oppfølging av disse prosjektene, blant annet gjennom statusoppdateringer i tilknytning til de planlagte styremøtene. Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ser ut å ha en utløsende effekt i forhold til både igangsetting av tiltak og p ­ rosjekter som på sikt vil ha betydning for sikring og ­etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder. Sørlandet sykehus, UiA og ­Evjeklinikken som de siste årene har mottatt betydelig støtte fra kompetansefondet, er aktører som representerer store arbeidsplasser i regionen. De samme aktørene er også tunge premiss­leverandører for utviklingsaktiviteter som kan bidra til økt ­kunnskap, samt styrke nyskapningsevnen i regionen.

06


« Støtten har vært essensiell for å etablere SmartRescue-prosjektet. Gjennom midlene til en 3-årig forskerstilling har det vært mulig å samle forskningsressurser ved UiA rundt problematikken prosjektet behandler. I tillegg er forskerstillingen sentral i utdanningen av to doktorgradsstipendiater innenfor SmartRescue »

Tilskuddsprosjekt 2012

Arena Helse Forskning og Innovasjon

Professor Ole-Christoffer Granmo. 

Med vennlig hilsen
Tonje

“Finansieringen har vært avgjørende for å kunne etablere en node i Risør. Uten dette tilskuddet hadde det ikke vært mulig med arrangementer og aktiv rekruttering av lokale bedrifter.” Bedrift/prosjekt: Arena Helse Prosjektleder: Hilde Holm Tildelte midler: Kr 700.000

Aldring av befolkningen er en utfordring for kommunene. Økt behov for helse -og ­­omsorgstjenester øker behovet for ny ­tekno­­logi og nye tjenester. Arena ­Helse- ­Forskning og Innovasjon er en medlems­organisasjon som initierer og fremmer innovasjonsprosjekter innen velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon. Arena Helse-Forskning og Innovasjon (AH-FI) er basert på et tverrfaglig samarbeid mellom kommuner, brukerorganisasjoner, akademia og bedrifter. Målet er å trekke med bedrifter fra Aust-Agder. I første rekke er det ­ønskelig å rekruttere bedrifter fra Austregionen. AH-FI har derfor opprettet et lokalkontor i Risør. I samarbeid med blant annet Sørlandsporten Næringshage er potensielle bedrifter blitt identifisert og kontaktet til en felles idedugnad for å få igang nye prosjekter. Idedugnaden er gjennomført sammen med eksisterende medlemmer.

AH-FI vil bidra til å skaffe finanisiering gjennom å bidra til gode søknader og sette sammen gode partnere. På denne måten vil prosjektene ­stimulere til næringsutvikling gjennom produktutviklingsprosjekter. Arena Helseinnovasjon-navnet lever videre i et salgs -og markedsføringsselskap. Dette er en salgskanal som vil gjøre det mulig også for små bedrifter å få tilgang til det nye helsemarkedet. I tillegg kan selskaper med spennende teknolologi for andre sektorer gjøre bruk av sin kompetanse på andre områder, nemlig helse, uten at de selv må bygge opp en salgsorganisasjon for et nytt marked. AH-FI har utviklet et tett samarbeid med Høgskolen i Buskerud og har vært med å bidra til etableringen av Vitensenter helse og teknologi. Det er organisasjonenes vekststrategi å få til et tilsvarende samarbeid med UiA og E-helselaben.

Fra venstre: Ståle Sjåvåg, Hilde Holm

08


”Tildelingen var av vesentlig betydning for oppstart og videre realisering av det marine forskningssamarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og universitetet (UiA). Samarbeidet om forskning og undervisning øker i omfang. Neste utfordring er å styrke den marine forskningsgruppen med mål å søke om et Senter for fremragende forskning (SFF) i 2016.” Professor Dag Olav Andersen / Professor Halvor Knutsen

Tilskuddsprosjekt 2012

Flødevigen Marin forskning Bedrift/prosjekt: Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder http://prosjekt.uia.no/groups/marint/wp/ Prosjektleder/team: Professor Dag Olav Andersen, Institutt for naturvitenskapelige fag, Fakultet for teknologi og realfag, Universitet i Agder (UiA); Co-leder: Professor Halvor Knutsen, Fakultet for teknologi og realfag, UiA / Havforskningsinstituttet Flødevigen Samarbeidspartnere: CEES (kompetansesenter innen økologi), Universitetet i Oslo Tildelte midler: 1 mill kr per år 2012-2014

Universitetet i Agder (UiA) og Havforsknings­instituttet Flødevigen (HI) har tatt initiativ til en felles satsning for å styrke forsknings- og undervisningskompetansen i Agder innen kunnskap­­s­­­­ basert forvaltning av marine ressurser og marint miljø i kystsonen. Målet er at det i fellesskap skal u ­ tvikles et sterkere miljø som skal drive frem­ ragende forskning til støtte for en ­bærekraftig forvaltning av kystens ­marine ressurser. Samtidig skal det ­bidra til økt fagtilbud og styrket undervisnings­miljø ved UiA. Synergieffekten vil gi flere høykompetanse arbeidsplasser som på sikt vil resultere i økt verdiskapning i Agder-regionen. Tema som satses på i forbindelse med kompetanseoppbyggingen:

• Bruk av DNA-analyser og teknologi for å avklare om ulike kystarter er delt opp i ulike bestander, samt om det ­finnes lokale tilpasninger i ulike bestander. • Bruk av telemetri, m ­ erking-gjenfangst metodikk og lange tidsserier for å forstå naturlige variasjoner og ­betydningen av menneskelig påvirkning på kystarter som torsk og hummer. • Miljøforskning. Overvåking og forskning med sikte på å avdekke og forstå årsaker til og effekter av grunnleggende miljømessige endringer i kystøkosystem. • Tverrfaglig forskning. De seinere år er mye ny innsikt vunnet ved å koble sammen fagfelt som samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

• Kartlegging og verdisetting av marine ressurser. Fra venstre: Oppe: Yngvar Asbjørn Olsen, Enrique Blanco Gonzalez, Lorenzo Ciannelli, Dag Olav Andersen, Halvor Knutsen, Per Erik Jorde. Nede: Torkel Larsen, Audun Slettan, Marte Sodeland, Diana Catarino, Tonje Sørdalen, Carla Freitas, Kim Halvorsen, Rebecca Oomen.

10


Tilskuddsprosjekt 2012

eHelsetestsenter Universitetet i Agder (UIA) Bedrift/prosjekt: eHelsetestsenter Prosjektleder/team: Rune Fensli, Senter for eHelse, Universitetet i Agder Samarbeidspartnere: Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag og Devoteam Solutions, Grimstad Tildelte midler: kr 1,3 mill. Varighet: 2013 - 2015

”Støtten fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært viktig i arbeidet med å bygge opp den faglige kompetansen og etablere nødvendige fasiliteter til å bli et testlaboratorium for helsesektoren og aktuelle leverandører av ITløsninger til helsesektoren.” eHelsetestsenteret skal være et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø for standard­ isering og testing av velfrerdsteknologiske løsninger. Det skal muliggjøre evaluering av nye løsninger for omsorgsteknologi og dataløsninger for helsetjenesten. Dette vil føre til kompetanseheving i regionen.

Fra venstre: Øystein Heggernes Aanensen, Rune Fensli, Berglind Smaradottir, Martin Gerdes, Ragni MacQueen Leifson

Planene baserer seg på at det allerede er etablert lab-fasiliteter og en teknisk infrastruktur ved Campus Grimstad. Det er bygget opp som et «Mini HelseNorge». Klinikk-lab omfatter i dag både et pasienthjem/smarthus, helseklinikk/ fastlege kontor, sykehus, sykehjem og løsninger for mobile omsorgs­tjenester. Dette gir muligheter for realistiske ­scenario og utprøvingssituasjoner som kan involvere aktuelle brukere og testpersoner. Testsenteret vil ha fokus på ­pasientens situasjon med sensor­ teknologi og smart-husinstallasjoner, i tillegg til medisinsk teknologi for ­diagnostikk og overvåkning. Det skal arbeides med problemstillinger knyttet til standardisering og bruk av standarder. Dette er primært i forhold til velferds- og omsorgsteknologi, og i forhold til mobile løsninger for over­ våkning og monitorering av pasienter.

12


Endret praksis i forbindelse med tildeling av midler

Problemstillinger knyttet til Stiftelsesloven § 19 har vært tema og drøftet i styret til Aust-Agder utviklings- og kompetanse­ fond en rekke ganger, og styret har vært igjennom en omfattende prosess for å revurdere og endre praksis knyttet til tildeling av midler. Blant annet har en engasjert juridisk kompetanse for en gjennomgang av kompetansefondets tildelinger i lys av stiftelsesloven. Denne gjennomgangen viste at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ikke i nødvendig grad hadde tatt inn over seg Stiftelsesloven § 19 ved utdeling av midler i perioden fra 2005 – 2008.

Tildelinger - Organisasjoner og prosjekter 2012 Senter for Omsorgsforskning Sør - Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer Senter for eHelse og velferdsteknologi, UiA - Interaktivt system for langtidsbehandling og oppfølging

Med utgangspunkt i den juridiske vurderingen vedtok styret i 2011 etablert en ny praksis hvor det i 2012 ikke ble tildelt midler til kommuner i Aust-Agder, til virksomheter eid av kommunene eller til prosjekter hvor kommunene har et avgjørende eierskap. I løpet av våren 2013 har man i dialog med Stiftelsestilsynet kommet frem til at denne praksisen var noe strengt tolket og det ble igangsatt en prosess for å se på dette. Det blir utviklet egne tildelingskriterier for søknader fra kommunene, eller virksomheter eid av kommunene. Endret praksis vil tre i kraft ved utlysning av midler høsten 2013.

Beløp 220.000

1.300.000

Evjeklinikken - Etablering av eHelse testsenter

400.000

Arena Helseinnovasjon - Etablering av en node av Arena Helseinnovasjon i Risør

700.000

Agderforskning - Hva kjennetegner god kommunal praksis

400.000

Agderforskning - Program for levekårsforskning

Agderforskning - Kulnær - program for kultur og næring Agderforskning - Virkemidler for Regional Innovasjon (VRI) Agder

500.000 400.000 300.000

Evjeklinikken - Evaluering av Evjemodellen, langtidsstudien Universitetet i Agder - SmartRescue

300.000 700.000

UiA og Havforskningsinstituttet - Samarbeid om marin forskning, stipendiatstilling

1.000.000

Sørlandet sykehus HF - Utviklingsplan for avdelingsvise forskningsgrupper

1.200.000

Totalt tilskudd 2012

mpetanse 4. Økonomi

Videreføringer:

FLUMILL - Utviklingsplan for avdelingsvise forskningsgrupper Øyestad IF Håndball - Samhandlende måloppnåelse

ko Det er avsatt 10 millioner til neste års utdelinger -med fokus på kompetanse

100.000 480.000 8.000.000

For 2012 er det en samlet avkastning på kapital på kr 26 123 414. Driftskostnadene var på kr 589 105. Dette gir et resultat på kr 25 534 309.

Grunnkapitalen er på kr 244 mill. For å opprettholde fondets realverdi, så avsettes kr 2 160 769 til tilleggskapitalen. Kr 13 373 540 benyttes til å styrke bufferkapitalen.

Ved utgangen av året er dermed tilleggskapitalen på totalt kr 39 924 982, og bufferkapitalen er på kr 38 205 812. Fra årets overskudd er det også avsatt kr 10 millioner til utdeling av midler i 2013. I balanseregnskapet framkommer denne som ”fri kapital”. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Arendal 24. mai 2013

Atle Svendal Styreleder

Terje Stalleland Nestleder

Irene H.Aune

Arvis Johannesen

Signe Sollien Haugå

Marianne Landaas

Åshld Martinussen

John G.Bergh Daglig Leder

14


Resultatregnskap

Balanse Note

2012

Note

2011

Inntekter av finansielle eiendeler

Renteinntekter

124 182

235 954

7 640 434

7 688 358

Urealisert gevinst finansielle eiendeler

16 466 565

7 825 083

Realisert gevinst finansielle eiendeler

1 292 645

3 787 976

979 584

513 816

26 503 410

20 051 187

Opptjent rente verdipapirer

Andre finansinntekter Sum inntekter av finansielle eiendeler Kostnader vedrørende finansielle eiendeler Urealisert tap finansielle eiendeler

DnB Nor Kapitalforvaltning

1 198 055

4 834 591

Opptjente, ikke forfalte renter obligasjoner

2 583 732

3 303 904

Andre kortsiktige fordringer

52 420

Sum fordringer

3

171 450 173

155 376 014

Globale obligasjoner

3

71 383 136

65 827 089

Norske aksjer

4

24 801 849

22 107 000

Globale aksjer

4

42 946 616

38 428 855

Eiendomsfond

5

31 248 989

30 626 400

341 830 764

312 365 359

1 342 533

3 091 435

Sum omløpsmidler

347 007 504

323 595 289

Sum eiendeler

347 007 504

323 595 289

6

244 000 000

244 000 000

6

39 924 982

37 764 213

38 205 812

24 758 203

322 130 794

306 522 416

10 000 000

8 000 000

332 130 794

314 522 416

1 500

42 140

Kostnader verdipapirer

236 265

227 866

Renteutgifter

135 758

150 624

6 473

5 917

379 996

3 613 466

26 123 414

16 437 721

156 317

108 395

Grunnkapital

8 371

25 826

Tilleggskapital

25 000

25 000

Bufferkapital

6

Konsulenttjenester

220 550

274 692

Administrasjonskostnader

178 867

168 080

589 105

601 992

Andre finanskostnader Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler Sum avkastning av kapital

8 138 495

Norske obligasjoner

3 186 919

Realisert tap finansielle eiendeler

3 834 207

Finansielle omløpsmidler

0

Sum finansielle omløpsmidler Bankinnskudd

9

Egenkapital

Driftskostnader 2

Møtekostnader Revisjonshonorar

2011

Fordringer

Avkastning av kapital

Styre- og møtegodtgjørelse

2012

2

Sum driftskostnader

Sum bunden kapital Fri kapital

6

Sum egenkapital Årets overskudd/underskudd

25 534 309

15 835 729

Kortsiktig gjeld Overføringer

Leverandørgjeld

19 623

82 349

Avsatt til tilleggskapital

6

2 160 769

3 457 230

Skyldig skattetrekk

35 080

15 400

Avsatt til bufferkapital

6

13 373 540

4 378 499

Skyldig arbeidsgiveravgift

10 928

5 711

Avsatt til annen egenkapital

6

10 000 000

8 000 000

Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

14 785 000

8 938 750

25 534 309

15 835 729

Annen kortsiktig gjeld

26 079

30 665

Sum kortsiktig gjeld

14 876 710

9 072 874

347 007 504

323 595 289

Sum overføringer

Sum egenkapital og gjeld

7,8

16


Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Finansielle omløpsmidler: Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer som er børsnoterte og som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi. Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet. Note 2 - Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor Selskapet har ingen ansatte, og har derfor ikke plikt til å ha lovbestemt tjenestepensjonsordning. Det er utbetalt kr. 161 000 i styrehonorar og møtegodtgjørelse for 2012. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.

Revisors beretning 2012

Revisor: Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er kr. 25 000. Beløpet er inklusiv mva.

Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Aust-Agder utviklings- ­ og kompetansefond som viser et overskudd på kr 25.534.309. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, samt en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

NOTE 3 Norske og globale obligasjoner Pålydende

Ansk.kost

Bokført verdi

Markedsverdi

24 000 000 4 000 000 71 500 000 63 000 000

25 089 400 4 115 000 71 172 207 65 009 940 165 386 547

25 122 477 4 279 035 74 514 579 67 534 082 171 450 173

25 122 477 4 279 035 74 514 579 67 534 082 171 450 173

60 700 000 60 700 000

71 383 136 71 383 136

71 383 136 71 383 136

213,196,891

221,203,103

221,203,103

Antall andeler

Ansk.kost

Kurs pr 31.12.12

Bokført verdi

Markedsverdi

4 790,6801

24 300 000

5 177,1000

24 801 849

24 801 849

34 086,634

36 467 283 60 767 283

1 259,9300

42 946 616 67 748 465

42 946 616 67 748 465

Antall andeler

Ansk.kost

Kurs pr 31.12.12

Bokført verdi

Markedsverdi

280 000,00

28 140 000 28 140 000

111,6000

31 248 989 31 248 989

31 248 989 31 248 989

Grunnkapital

Tilleggskapital

Bufferkapital

Fri egenkapital

Sum

244 000 000 0

37 764 213 0

0 244 000 000

2 160 769 39 924 982

24 758 203 0 74 069 13 373 540 38 205 812

8 000 000 -8 000 000 0 10 000 000 10 000 000

314 522 416 -8 000 000 74 069 25 534 309 332 130 794

Stat og statsgaranti Kommunal sektor inkl. garanti Finans Industri Sum norske obligasjoner Alliance Bernstein - Global Plus Fixed income Sum globale obligasjoner Sum obligasjoner

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Dette gjelder også ansvar for intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

NOTE 4 Norske og globale aksjer Norske aksjer DnB NOR Norge Selektiv (III) Globale aksjer Nordea Stabile aksjer Global Sum aksjer NOTE 5 Norske eiendomsfond DnB Scandinavian Property Sum eiendomsfond NOTE 6 Egenkapital Inngående balanse 01.01.12 Utdeling av midler Tilbakeførte midler Årets overskudd Egenkapital pr 31.12.12

Note 7 - Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Det ble utdelt kr 8 000 000 i henhold til stiftelsens formål i 2012. Den vedtatte utdelingen er dekket av den frie egenkapitalen, jfr. Note 6. Midlene er ikke utbetalt pr. 31.12.12 og inngår i “Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt” under gjeld i regnskapet. Spesifikasjon av denne gjelden fremgår av note 8. Videre er det vedtatt å trekke tilbake ubrukte tilskudd på kr. 74 069. Beløpet foreslås tillagt bufferkapitalen. Note 8 Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt Vedtatt utdeling av midler 2012, rest ikke utbetalt Vedtatt utdeling av midler 2011, rest ikke utbetalt Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

8 000 000 6 785 000 14 785 000

Note 9 - Bankinnskudd Herav bundne skattetrekkmidler kr. 20 000.

Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond per 31. desember 2012, og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Ketil Raknes Registrert revisor Arendal Revisjonsdistrikt IKS

18


www.innoventi.no

www.aaukf.no

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Telefon: 37 01 73 22

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  
Advertisement