Page 1

GENERALITAT VALENCIANA CEIP “Verge del Remei” Castelló de Rugat (València)

Programa d’innovació educativa per ajudar a reduir el fracàs escolar a través de la realització d’activitats de promoció de la música al propi centre, en coordinació amb altres centres educatius de l’entorn. Aquest programa respon a la convocatòria que ha publicat la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació en la RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2012, publicada al DOCV en data 31 d’octubre de 2012.

Castelló de Rugat, 13 de novembre de 2012


Índex 1. Preàmbul 2. Justificació 3. Característiques generals del centre i alumnat participant en el programa 4. Activitats a realitzar durant el curs 2012-2013 5. Cronograma previst per al desenvolupament del projecte 6. Pressupost

1


1. Preàmbul El nostre poble, Castelló de Rugat, disposa d’una banda de música municipal (la Banda Unió Musical Benicadell), un grup de dances (Grup de Dances l’Ofra) i una rondalla pròpia (Rondalla de l’Agredolç). Per això i com no podria ser d’una altra manera, el nostre centre educatiu sempre ha viscut, i viu encara, vinculat i atent a l’expressió musical i de dansa del municipi. L’alumnat, de fa moltes promocions, participa intensament i activament d’aquestes dues vessants activitats culturals i artístiques tan genuïnament valencianes. No li és estrany cap cosa relacionada amb la música i la dansa perquè de fet, la viu i la veu sovint fora del centre, al carrer i a les pròpies cases. Són molts els pares i mares i moltes les llars que tenen membres practicants d’alguna d’estes dues disciplines. Avis, pares i mares, germans majors, oncles, veïns de la casa del costat... són els antecedents que molts alumnes porten ja normalitzats el primer dia de classe. Vénen al centre, diríem, predisposats i sensibilitzats en estes matèries i les tenen com la cosa més natural del món. Volem dir amb això que, per a este centre, la música i la dansa no sols no significa un element estrany per a la vida diària i acadèmica dels alumnes, sinó que, contràriament, suposa un compromís pedagògic i una opció d’estudi, vista la projecció posterior que els espera tant en l’àmbit de l’afició com en el professional. La Banda Unió Musical Benicadell o el Grup de Danses l’Ofra amb la seua rondalla, estan formats per alumnes o exalumnes del nostre centre i de l’IES Manuel Sanchis Guarner amb el qual ens hem coordinat per realitzar algunes de les activitats del programa que ens ocupa. Això ha fet, lògicament, que les activitats regulades al currículum escolar relatives a la música no es miraren mai com una part aïllada o al marge en la seua formació humana, sinó que s’entengueren com una base i un contacte sovint imprescindible dels seus estudis personals. L’Escola Musical de la Banda, el conservatori elemental d’Albaida o el

2


professional d’Ontinyent o el Centre del grup de dansa, han sigut i són la destinació de molts del nostres alumnes que acaben integrats en la banda o danses locals ja de majors. I això, el nostre centre no ho ha pogut ni pot ara, obviar ni desatendre. És més, ho desitja intensament, ho acull, promou i impulsa amb entusiasme. Estem compromesos socialment i formativament amb un fet natural que forma part de les característiques socials del poble, perquè vivim en una societat que li dóna valor i en té respecte. En aquest sentit, la nostra proposta d’activitats que passarem a desplegar en l’apartat corresponent, reflectirà un fet normal i diari a la vida del poble que el centre no fa més que recolzar i expandir. És cert que no tot l’alumnat acaba connectat amb la banda municipal o el grup de dansa, però l’escola és el seu principal proveïdor i el més natural aliat. Els valencians i les valencianes vivim la música d’una manera especial i pròxima, som els primers a tot l’Estat en percentatge social de coneixement o pràctica musicals al menys a nivell de bandes de música i estem recuperant els balls tradicionals i populars valencians. Però hi ha una faceta que dóna més mèrit i ompli d’utilitat tot açò que acabem de presentar: la relació que este fet “natural” musical i de dansa arrelat en la societat del nostre poble, té a nivell d’estímul formatiu i de complement pedagògic magnífic en la vida acadèmica d’aquells alumnes que la practiquen. Allò que fa molts anys que deduíem per observació directa, sabem ara amb dades reals i estadístiques contrastades que és cert: que l’estudi musical i de dansa aporta un antídot potentíssim contra el fracàs escolar. I el nostre centre, que està atent a les tradicions del seu entorn i que malda per la millor preparació del seu alumnat, no pot ni vol perdre l’oportunitat de millora que ofereix la present convocatòria.

3


2. Justificació Com venim plantejant des del començament, este projecte no naix ara ni està pensat amb una finalitat forçadament enfocada per a ser adaptada a la Resolució que convoca una acció educativa als centres docents lligada a la música. Però sí que la té en compte i busca adaptar-s’hi per ajustar la iniciativa als seus objectius específics. De primer, el projecte no s’entendria sense la col·laboració de les entitats del municipi a les quals està vinculat: Banda Unió Musical Benicadell i Grup de Danses l’Ofra. Estes agrupacions no sols busquen la implicació del nostre alumnat, sinó que són una finalitat per a molts dels nostres alumnes. D’ací la connexió ineludible que sustenta la relació mútua. Com també la connectivitat i coordinació que s’ha establert amb l’IES Manuel Sanchis Guarner del poble, com a destinació del nostre alumnat que no ha de veure interrompuda la seua iniciativa musical encetada amb nosaltres a l’escola de primària. En segon lloc, el projecte preveu un calendari pautat i té repartides les accions al llarg de tot l’any com es podrà observar al cronograma. Això fa que les iniciatives del professorat no s’improvisen, però sobretot, que la resposta de l’alumnat tampoc no siga oscil·lant ni capritxosa. Al nostre projecte, res no passa gratuïtament i tot està pensat esperant un benefici, una repercussió de profit acadèmic, de rendibilitat educativa finalment. A més a més, les propostes són viables, possibles i sostenibles, és a dir, estan en les nostres mans i no depenen d’imponderables externs que les exposen al risc de ser anul·lades. Finalment, tot i ser conscients de no estar desplegant res que no s’haja inventat o posat en pràctica, d’una manera o altra, en qualsevol altre centre educatiu, sí que reivindiquem amb entusiasme una complicitat i una motivació professional que ens lliga com a docents a qualsevol iniciativa que, com la present, pretenga millorar el procés educatiu del nostre alumnat, formar ciutadans honrats, capaços d’integrar-se en una societat respectuosa i culta com a persones responsables i participatives de els tasques comunitàries que el poble demana. 4


3. Característiques generals del centre i alumnat participant en el programa Context socio-econòmic Castelló de Rugat és un poble situat a la part oriental de la comarca de la Vall d’Albaida, al peu del Benicadell. Està equidistant entre Gandia, Ontinyent i Xàtiva uns vint-icinc quilòmetres. Actualment té aproximadament uns 2.400 habitants. La població ha basat tradicionalment la seua economia en l’agricultura, però ací s’ha mantingut una particular indústria ceràmica –ara en crisi- herència de l’antiga artesania de les gerres d’ús alimentari i altre tipus de ceràmica destinada a la construcció: rajoles, teules, taulells, etc.. A Castelló de Rugat hi ha 3 centres educatius:  L’Escola Infantil Municipal, que atén criatures d’un a tres anys.  El nostre col·legi públic “Verge del Remei”, amb alumnat de 3 a 12 anys.  L’I.E.S. “Manuel Sanchis Guarner” que imparteix E.S.O. i Batxillerat, amb alumnat del nostre poble i de 8 pobles més de la rodalia. A més hi ha l’Escola de Música de la Banda Unió Musical Benicadell, on assisteixen un important nombre d’alumnes del nostre centre, dels pobles veïns i de l’IES. Els educands de l’Escola de Música hi estudien els cursos del grau elemental i, en molts casos, segueixen els seus estudis musicals en Conservatoris comarcals. L’alumnat de l’escola de Música entra a formar part d’algun de grups musicals que organitza la mateixa escola: Banda Jove, Banda Unió Musical Benicadell, Xaranga, Orquestra Ars Nova, Grup de dolçaines, solistes de guitarra i de piano. També hi ha al poble formacions musicals independents, com ara el grup d’acordions de la Vall d’Albaida, la Coral i conjunts musicals (Jazz-ta-bé, Baraca Folk....). A més, el Grup de Danses l’Ofra i la seua rondalla, de la què algunes alumnes del centre en formen part.

5


Amb tot açò volem dir que a Castelló de Rugat hi ha una tradició musical important que, tant des de l’escola com des de l’Institut d’Educació Secundària reforcem i alhora aprofitem per complementar activitats curriculars en determinats moments que passem a detallar al punt 4. Les instal·lacions del centre El CEIP Verge del Remei és un col·legi públic amb 4 unitats en Ed. Infantil i 6 de Primària. L’edifici, construït fa 30 anys, compta amb una aula habilitada per a les classes de Música que necessita millores. Materials i recursos Pel que fa al material necessari per les classes de Música, caldria renovar-lo i adquirir nous instruments. L’aula de Música necessita recursos TIC i algunes reformes per insonoritzar-la. Personal docent El professorat de què disposa actualment el centre és el següent: 5 mestres especialistes d’Educació Infantil, 6 mestres d’Educació Primària, 1 mestra especialista d’Educació Musical, 1 mestra especialista de Pedagogia Terapèutica, 1 mestra especialista d’Educació Física, 1 mestra especialista d’Anglès i 1 mestra de Religió. Les relacions professionals giren al voltant de l’equip de cicle, per tal d’aconseguir una línia pedagògica coherent, efectiva i estable. Alumnat participant en el programa El programa que proposem involucra la totalitat de l’alumnat del centre que, actualment compta amb 202 alumnes matriculats. El professorat està igualment implicat perquè el desplegament del projecte comporta l’actuació i col·laboració de tutores i especialistes, així com també a les famílies en diverses ocasions.

6


4. Activitats a realitzar durant el curs 2012-2013 Les activitats del programa les classificarem en tres grups: A) Activitats organitzades pel centre B) Activitats organitzades amb el suport d’entitats col·laboradores C) Activitats organitzades amb coordinació amb l’IES Manuel Sanchis Guarner

A) Activitats organitzades pel centre: •

La música a les rutines A Educació Infantil, la música acompanya algunes rutines diàries. El ritme de les cançons

ajuda als més menuts a recordar millor el vocabulari i facilita la comprensió i expressió oral. A Primària, l’entrada a les aules va acompanyada de l’escolta d’una peça musical que canvia cada mes. Els temes d’enguany són del folklore valencià i es complementen amb un treball lingüístic que es du a terme a les classes i que esdevé quasi tots els mesos en el tema central d’una celebració conjunta. •

Lectoescriptura a partir de cançons

Ho portem a la pràctica introduint cada nou fonema mitjançant una cançó que el conté. Seguim el següent procés:  Escolten la cançó  Memoritzen la melodia i el ritme  Aprenen la lletra a base de llegir-la diverses vegades  Fan oralment una anàlisi del vocabulari i del missatge del text  Canten la cançó  Discriminen visualment la lletra del fonema a treballar  Fan activitats de treball lingüístic: completen el text mutilat de la cançó, l’escriuen,...  Treballen la gramàtica i l’ortografia natural partint del vocabulari de la cançó

7


El procés és motivador, emotiu (connecta amb les emocions dels xiquets/es), afavoreix la sensibilitat musical, facilita l’adquisició del sentit del ritme, amplia el bagatge cultural: folklore, tradicions, costums..., enriqueix el vocabulari, aproxima a l’alumnat al món de la poesia (rimes, imatges, poemes musicats), etc... •

La classe de Música

¿Què és la música per a les persones? ¿Què ens aporta? ¿Com la valorem? Cadascun de nosaltres donaria una resposta diferent a aquestes preguntes, però segurament tots arribaríem a una mateixa conclusió: la música és important, forma part de les nostres vides i ens enriqueix en tots els sentits. Ho sabem perquè ho vivim dia a dia i ho gaudim. Si ens centrem en la música com a matèria educativa, ¿tenim clar el poder de la música per a educar? ¿Considerem fonamental la música en la formació dels nostres alumnes? ¿Què aprenem realment a classe de música? El món de la música és grandiós i abasta infinitat d'aspectes i enfocaments que fan de la música un pou interessantíssim de coneixements. La música està repleta de qualitats educatives que hem d'aprofitar a tots els nivells. ¿Què aprenem en classe de Música? Com és lògic, en Música aprenem continguts musicals sobre diferents i variats aspectes: gèneres musicals, història de la música, la veu, agrupacions musicals, elements de la musica, etc. També aprenem a tocar instruments musicals, a portar el ritme d'una cançó, a entonar melodies actuals i antigues, etc. Un altre aspecte important és que la música ofereix als alumnes noves vies d'expressió i d'aprenentatge, fomenta la creativitat i contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques. •

Amb la música aprenem Matemàtiques i Llengua

Música i matemàtiques han estat sempre de la mà. Els primers passos de l'aprenentatge musical passa per aprendre la durada dels sons, els signes de prolongació, els compassos, etc. L'alumne està en contacte amb les matemàtiques des de que coneix les figures musicals

8


i comença a interpretar ritme, ja que el llenguatge musical està combinat de forma matemàtica. La música és un llenguatge universal que compta amb un vocabulari específic que els alumnes van aprenent amb el llenguatge musical. També és important treballar l'estreta relació entre text i música, analitzant la consonància entre els accents de les paraules i els accents rítmics. Els grans compositors sempre han comptat amb la col·laboració de grans escriptors per a les seues obres vocals. Les cançons a l'escola és un recurs fonamental en les classes de música i és una activitat molt motivadora per als alumnes. Aprenem també cançons en altres llengües i enriquirem el nostre vocabulari. •

La música ensenya valors

Entre els continguts i objectius propis de la matèria de música es treballen altres valors importantíssims en l'educació dels nostres alumnes. El respecte, el coneixement d'un mateix, la interculturalitat musical, l'ús responsable d'internet, la cura de la veu i l'oïda, etc, són valors que constantment es reflexen a les classes, en activitats i treballs dels alumnes. I és que la música és capaç d'expressar tot tipus de sensacions més enllà dels continguts objectius de la matèria. Per açò amb la música podem treballar temes com la pau, el maltractament, la tolerància, etc. •

Música a les celebracions

Al llarg del curs i, aprofitant les diferents celebracions que es treballen a la nostra escola, l’alumnat aprèn i interpreta cançons de temàtica diversa, la qual cosa enriqueix el seu bagatge musical. Es per això que, mai ens oblidem de programar el treball d’una cançó dins de la totalitat d’activitats que comporta la programació didàctica d’una celebració important. 9 D’OCTUBRE: La vespra del dia 9 férem un acte festiu al pati on interpretàrem diverses cançons valencianes. Els més menuts, foren moros i cristians amb el tema “Eram sam sam”. L’alumnat de 1er a 4t de Primària escenificaren “Rellotges de sol” del grup Baraca folk. I els xiquets i xiquetes de 5è i 6è ballaren una polka valenciana. Les famílies ens acompanyaren.

9


NADAL: La celebració del Nadal ve acompanyada, com ja és tradició tan a l’escola com a la societat en general, de l’escolta, memorització i interpretació de nadales. Al nostre centre, es preparen nadales en valencià, en castellà i en anglès. A més, aquestes cançons solen estar acompanyades d’instruments musicals que toquen alumnes del centre. Cada cicle aprèn tres cançons, una en cada llengua, que són treballades tan lingüísticament com a nivell musical. També, es prepara una cançó comuna per a la totalitat d’alumnes del centre que sol estar acompanyada d’imatges i lletra per a ser interpretada. Tot aquest treball es presenta al “Festival de Nadal”, que es fa a l’Auditori municipal, on acudeixen familiars i veïns del poble. DIA DE LA PAU. Cada any, en la setmana del 30 de gener, com és ja costum des de fa molts cursos, al nostre centre es fan una sèrie d’activitats relacionades amb la pau i la solidaritat. Dins d’aquestes activitats sempre hi ha el treball d’una cançó( escolta, memorització de la lletra, vocabulari, significat del missatge, ....) de temàtica relacionada amb la conscienciació dels problemes socials. El dia de la Pau, els xiquets i les xiquetes interpreten i dramatitzen la cançó en un acte que es celebra al pati de l’escola, on estan acompanyats pels familiars. CARNESTOLTES. El Carnestoltes és una celebració de caire alegre i de diversió. També la música, en aquesta ocasió està present. L’alumnat que forma part de les bandes musicals del poble, així com alumnes de l’IES, i dirigits pels mestres de música pertinents, formen un grup que assagen durant un temps cançons pròpies de xaranga. El dia de la festa de Carnestoltes, eixe grup de músics acompanya els xiquets i les xiquetes en la cercavila de disfresses que fem pel poble. PASQUA. Tenim en el nostre repertori musical cançons tradicionals típiques de Pasqua que, actualment estan perdent-se. Creiem que l’escola ha de fer una llavor de recuperació i, per això, en arribar la celebració de Pasqua, al nostre centre es recorden o s’aprenen cançons tradicionals d’aquestes dates.

10


La mestra de música, amb la col·laboració de la resta de mestres, treballa cançons com: “ La xata merenguera”, “ La tarara”, “ Ara vindrà Pasqua”, o altres. La vesprada del “berenar de la mona” dalt l’ermita del poble, els xiquets i les xiquetes canten les cançons, que poden anar acompanyades de jocs populars. TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ. Dins de la gran varietat d’activitats per a celebrar la Trobada, l’escola que les organitza, sempre ens proposa el treball d’una cançó. El nostre alumnat, durant un temps anterior a la data de la trobada escolta la música i aprèn la lletra. En cada sessió de música, la mestra especialista és l’encarregada de preparar el treball de la cançó. A més, cada dia, durant el temps d’esplai, els xiquets i les xiquetes l’escolten i van familiaritzant-se amb la lletra i la música. El dia de la Trobada és quan aquesta cançó serà cantada per tots els xiquets i xiquetes de la comarca que hi vagen. TEATRE ESCOLAR. El teatre escolar és una tasca quasi sempre present

a la nostra

programació. Al llarg del curs i, depenent de la temporització d’activitats, s’organitza la representació d’alguna obra teatral. El teatre sempre va acompanyat de música de fons i interpretació de cançons. En aquesta activitat, és la música la que serveix per a orientar els alumnes sobre els canvis d’escena, entrades i eixides de personatges, efectes especials, etc. L’escolta i reconeixement de cada melodia és imprescindible per a la interpretació de l’obra. FESTIVAL FI DE CURS.

Al pati de l’escola, per acomiadar el curs, cada grup balla a

l’escenari un tema treballat prèviament a les classes de Música i educació Física. Un èxit! •

Compartim amb les famílies el programa Cal que els pares coneguen el programa. Cal que sàpiguen que l’escola aposta per la millora qualitativa amb l’objectiu clar i rotund

de reduir el fracàs escolar. Aprofitant la reunió de final del primer trimestre, a les aules de Primària s’inclourà com a punt de l’ordre del dia la informació d’este programa, reforçat enguany per la present convocatòria arran de l’anàlisi dels resultats de la prova diagnòstica de maig de 2012.

11


B) Activitats organitzades amb el suport d’entitats col·laboradores 

Apunta’t a l’escola de Música A principi de curs es fan xarrades informatives a l’alumnat de primària sobre els estudis de música que es poden fer a l’escola de Música del poble. Es facilita la informació per matricular-s’hi per escrit als pares.

Anima’t a tocar! Professors i alumnes de l’escola de música fan diverses intervencions al llarg del curs al centre. Amb coordinació amb la mestra de música de l’escola, venen a fer senzilles exhibicions d’instruments per grups: corda, vent, percussió,...

Audicions didàctiques Les audicions didàctiques tindran lloc a l’IES Manuel Sanchis Guarner i a l’auditori Municipal, segons siga alumnat de l’IES o de l’escola de música respectivament.

Tallers -

Realització d’instruments amb material de reciclatge

-

Batucada

Classes de dansa valenciana Amb la col·laboració del grup de danses l’Ofra, l’alumnat aprendrà a ballar danses valencianes a l’escola.

Setmana cultural La setmana cultural d’enguany porta per títol “CONEGUEM LES NOSTRES TRADICIONS” i inclou música i dansa. Durant la setmana hi haurà exhibicions de balls apresos, batucada i cançons. La cloenda estarà animada amb un concert.

12


C) Activitats organitzades amb coordinació amb l’IES Manuel Sanchis Guarner •

Concert didàctic L’escola de música del municipi, amb alumnat del nostre centre i de l’IES, prepara un concert didàctic. Invita l’alumnat de Primària i de Secundària. El contingut del concert és comunicat al professorat de música d’ambdós centres educatius per a preparar l’alumnat per a l’audició.

13


Juny 13

Carnestoltes

Maig 13

Febrer 13

La pau

Abril 13

Gener 13

Festival

Març 13

Desembre 13

Novembre 12

Octubre 12

Setembre 12

5. Cronograma previst per al desenvolupament del projecte

Teatre

Setmana cultural

Festival

Música i rutines Lectoescriptura Classes de música Classes de matemàtiques i llengua Valors i música Celebracions

9 octubre

Compartim amb les famílies el programa

Apunta’t a l’escola de Música Anima’t a tocar! Audicions didàctiques Taller d’instruments Batucada Classes de dansa valenciana Setmana cultural “CONEGUEM LES NOSTRES TRADICIONS” Concert didàctic de l’escola de música Llegenda: Activitats del grup A, organitzades pel centre Activitats del grup B, organitzades amb el suport d’entitats col·laboradores Activitats del grup C, organitzades amb coordinació amb l’IES Manuel Sanchis Guarner

14


6. Pressupost ACTIVITATS DEL CENTRE grup A

MATERIAL

Música a les rutines Lectoescriptura Classes de música Classes de matemàtiques llengua Música i valors

CDs CDs CDs, instruments i Noves tecnologies a l’aula Amplificador de so per a l’exterior Micròfons

Celebracions Compartim amb les famílies el programa

INTERVENCIONS

COST PREVIST EN EUROS

-

60 10 850 1800

Taller de batucada Concert cloenda de la setmana cultural

-

-

Material divers -

Demostracions Concerts breus Grup Sedajazz Grup Sedajazz Grup de danses l’Ofra

0

1350 0

ACTIVITATS AMB ENTITATS COL·LABORADORES grup B

Apunta’t a l’escola de Música Anima’t a tocar! Audicions didàctiques Taller d’instruments Batucada Classes de dansa valenciana Setmana cultural “CONEGUEM LES NOSTRES TRADICIONS”

Material divers

0 180 180 195 195 600

Concert 1000

ACTIVITATS AMB L’IES MANUEL SANCHIS GUARNER grup C

Concert didàctic -

Agraïment i detall als músics

500 TOTAL

6920

A Castelló de Rugat, dimarts 13 de novembre de 2012 La coordinadora i Directora del centre

Anna Mª Vitoria Miñana, DNI 19986286-E 15

PROJECTE DE MÚSICA 2012-2013  

Aquest és un projecte que ens ha aprovat la Conselleria d'Educació per al curs 12-13.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you