Page 1

Alba León, AnnaV Buson.

Introducció. Xarxes locals. 1.- Definició de hardware i software. Hardware: és el conjunt de tots els elements físics que componen l’ordinador. Software: és el conjunt de programes que dirigeixen les tasques que executen els circuits elèctrics de l’ordinador. 2.- Elements d’un ordinador desde un punt de vista físic. Elements del sistema operatiu. · UNITAT CENTRAL DE PROCÉS (UCP): s’encarrega del control de l’ordinador. - Unitat aritmeticològica (UAL): té l’encàrrec de processar dades i permetre fer operacions simples. - Unitat de control (UC): duu a terme el control, genera els senyals necessaris per activar els elements de l’ordinador en funció de les instruccions. - Registres: memòria interna que proporciona les dades a la unitat aritmetocològica on emmagatzema el resultat de les seves operacions. ·MEMÒRIA PRINCIPAL: dispositiu que emmagatzema informació en forma de dades codificades en llenguatge binari. ·BUSOS: canals pels quals les instruccions, les dades i els senyals de control viatgen entre les diferents unitats físiques de l’ordinador. ·PERIFÈRICS: permet enviar i rebre informació del mon exterior a l’ordinador i a la inversa. - D’entrada: dispositius que permeten l’usuari introduïr informació a l’ordinador. - De sortida: dispositius que usa l’ordinador per mostrar resultats a l’usuari. - D’entrada i de sortida: envien i reben dades a l’ordinador. ELEMENTS DEL SISTEMA OPERATIU: es divideixen les tasques en petites agrupacions. - Gestió de processos. - Gestió de memòria. - Gestió d’arxius i directoris. - Gestió de l’E/S - Seguretat i protecció. - Comunicació i sincronització entre processos. - Intèrpret d’ordres.


3.- Classificació del software. · DE SISTEMA: aïlla els detalls específics de l’ordinador particular. Aquests programes estan constituïts per: - Sistema operatiu: permet treballar amb l’ordinador i s’hi instal·la la resta de tipus de software. - Drivers: programes que permeten que el sistema operatiu es comuniqui amb els perifèrics. ·DE DESENVOLUPAMENT: programes que permeten crear altres programes. Es solen dir llenguatges de programació i n’hi ha moltissims en l’actualitat. ·D’APLICACIÓ: programes que s’executen sobre el software de sistema i permeten que els usuaris facin tasques específiques. 4.- Definició de xarxes. Avantatges de treballar en xarxes. Definició de targeta de xarxa. Conjunt d’ordinadors interconectats entre ells que permet que aquests comparteixin recursos i informació. Els avantatges son: - Possibilitat de compartir perifèrics, com impressores. - Possibilitat de compartir informació mitjançant bases de dades. - Eliminació de dades disperses als ordinadors. - Possibilitat de disposar d’un control d’usuaris més exhautiu. - Possibilitat de de disposar de còpies de seguretat més ràpides i segures. Targeta de xarxa (NIC): permet configurar l’ordinador on s’instal·la i afegir-lo a la xarxa d’àrea local. 5. Tipus de xarxes segons l’extensió. Clau WEP Hi han cinc tipus de xarxes: - PAN (Personal Area Network) = Permet connectar dispositius a un ordinador vía Bluetooth. - LAN (Local Area Network) =Es la xarxa d’àrea local, i la seva extensió abraça, pel cap alt, un edifici. I normalment les aules d’informàtica solen tenir xarxes d’aquest tipus. - CAN (Campus Area Network) = La seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat. - MAN ( Metropolitan Area Network) = La seva extensió abraça edificis de la mateixa àrea metropolitana. - WAN (Wide Area Network) = La seva extensió abraça diversos edificis de localitats, provincies també pot passar que fins països diferents.


-6. Tipus de xarxes segons la disposició física dels cables amb fotos(o esquemes). Avantatges i inconvenients de cadascuna. -Topología en estrella. avantatges: • Si un ordinador es desconecta o es trenca el cable només queda fora de red aquest ordinador. • Fàcil d’agregar, reconfigurar arquitectura de l’ordinador.. • Fàcil de preveure conflictes. • Permet que tots els nodes es comuniquin entre sí de manera convenient. • El manteniment és mes econòmic i fàcil que la topologia. -Inconvenients: • Si el node central falla, tota la red es desconecta. • Es cara, ja que necesita mes cable.. • El cable viatja per separat del hub a cada ordinador..

- Topología en anell. avantatges: • El creixement del sistema té un mínim impacte en el rendiment. • Tots els nodes tenen el mateix accés. • Cada node actua com a repetidor, això permet que la xarxa tingui una gran extensió. Inconvenients: • Normalment és la més cara. • La fallada d'un node afecta la resta.

- Topología en bus. avantatges: • És senzilla d'implementar i estendre. • Normalment és la més econòmica. • La fallada d'un node no n'afecta la resta. Inconvenients: • Difícil d'administrar.


• • •

Longitud de cable i nombre d'estacions limitades. El rendiment disminueix en afegir-hi nodes. Si la fallada en lloc de en un node esdevé en el bus és difícil de detectar.

-Topología en arbre. avantatges: • El Hub central al retransmetre els senyals amplifica la potència e incrementa la distància a la que pot viatjar el senyal. •

Es permet conectar mes dispositius gràcies a la inclusió de concentradors secundaris.

Permet prioritzar i aïllar les comunicacions de diferents ordinadors.

Cablejat punt per punt per segments individuals.

Soportat per multitud de venedors de software y de hardware.

.Definició i comparació de switch (commutador) i hub (concentrador) El switch es un dispositiu que ens permet connectar diferents tipus de dispositius de xarxes com els ordinadors... i també crear topologies de tipus estrella. El hub és un equip de comunicacions que permet connectar entre si diversos equips en disposició o topologia d'estrella, i distribuir els paquets que rep des de qualsevol d'ells a tots els altres. Quan el switch no disposa de la capacitat que li permet generar la taula, envia la informació per mitjà de tots els seus ports, per la qual cosa el dispositiu seria menys intel·ligent i rep el nom de hub. .Mitjans de transmissió (aire i cables). Hardware necessari per fer connexions amb cadascun. Els mes estesos, i els més antics són els cables. concretament, els parells trenats que consisteixen en en quatre parells de fils trenats de manera independent i entre ells, recoberts d’una capa aïllant externa (cable UTP) i que al final de cada extrem tenen un connector RJ45. Hi ha altres tipus de clables. Hi ha altres tipus de cable de parells trenats en els quals l’aïllament i la seguretat són més grans: STP i FTP.


El cable UTP connecta la targeta de xarxa de l’ordinador a través del connector RJ45 amb els concentradors, mitjançant algun dels seus ports. Si utilitzem com a mitjà de comunicació “l’aire” necessitarem instal·lar dos components hardware en la nostra xarxa. D’una banda, una targeta de xarxa sense fil a través del port USB, i d’altra banda, un punt d’accés sense fil connectat a un switch, o a un switch sense fil. . Hardware necessari per connectar-se a internet. -Si l’ordinador que volem connectar no pertany a cap xarxa, es a dir, es tracta d’un ordenador aïllat, necessitarem un dispositiu que ens permeti passar els senyals digitals del nostre ordinador a senyals analògics, per poder ser transmesos per la línia telefònica. Aquest dispositiu, per tant, haurà de MODular i DEModular els senyals de l’ordinador i de les funcions que fa aqust dispositiu rep el seu nom. -Si l’ordinador que volem connectar a internet pertany a una xarxa d’àrea local, l’haurem de configurar amb els elements necessaris en cada cas, i a més. d’afegir-hi un dispositiu que ens permeti connectar la nostra xarxa d’àrea local a Internet. -Si el nostre objectiu es connectar ordinadors sense fil a internet podem substituir el punt d’accés sense fil per un encaminador sense fil.

. Xarxes sense fil. Connexions wireless. SSID. Entre les tecnologies sense fil més utilitzades cal destacar: -Infrarojos: Permeten la comunicació entre dos equips punt a punt, a través d’uns leds infrarojos. -Bluetooth: És una tecnologia amb la qual es poden posar dispositius sense fil per a ús personal, però a una poca distància. Wi-Fi: Es un sistema amb la capacitat de connectar ordinadors, impressores ... a la nostra xarxa, a través de l’aire. 7. Protocols de xarxa a Windows. L’Adreça IP. Tipus: -Protocol NetBEUI (NetBIOS extended user interface) Es un protocol de xarxa que no és complicat d’utilitzar, l’ha desenvolupat Microsoft per als sistemes operatius Windows 95 i Windows NT. S’utilitza per xarxes d’àrea local sense possibilitat de comunicació amb altres


xarxes locals. -Protocol IPX/SPXI (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) Ha sigut dissenyat per l’empresa Novell per a les seves xarxes locals netWare. -Protocol TCP/IP Es el protocol utilitzat per tots els ordinadors que es connecten a Internet, perquè es puguin connectar entre ells. El TCP/IP consta de cinc capes o nivells en els quals s’agrupen un conjunt de protocols: - Nivell 5 (aplicació) : -HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Es utilitzat per servidors web, per mostrar el contingut de les pàgines. -FTP (file transfer protocol). Permet la transferència de fitxers. - SMTP (simple mail transfer protocol) Es el que s’utilitza per intercambiar el correu electrònic entre servidors. -POP(Post office Protocol) Es el que emmagatzema els missatges de correu electrònic en un servidor de correu. -TELNET: permet la connexió a una aplicació remota des d’un altre ordinador. -Nivell 4(transport): Aquest nivell es el que s’encarrega de recollir la informació del nivell 5 i la fa arribar al destinatari. -Nivell 3 (xarxa): En aquest nivell es porten a terme dues funcions principals: 1. identificació de les estacions origen i destinació mitjançant les adreces IP. 2. L’encaminament de la informació, que està dividida en paquets, i això garenteix que el conjunt de paquets arribin correctament al destinatari.

-Nivell 2(enllaç): En aquest nivell es porten a terme totes les tasques de control de la comunicació. -Nivell 1(fisic): Aqui s’especifiquen els aspectes elèctrics, connectors i característiques dels mitjans de transmisió L’ADREÇA IP: es una seqüència de quatre nombres separats per punts, cadascun dels quals pot tenir un valors de entre 0 i 225 i que identifica cada ordinador dins de la xarxa.


Treball cooperatiu. Xarxes locals.  

Treball de informatica tema 1-2.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you