Page 1

K.Pitchaiah,(Advisor) K.sudhakar

Siva Raju Perakam, President,

KALPANA MEDICAL CUM FANCY CENTRE 29-6-22, Nakkala road, Suryaraopet,vijayawada - 2. Mo: 94409 13524, P: 2434064.

SRI GANESH MEDICAL & FANCY STORE Eluru road, Kottavantena Centre , VIJAYAWADA - 2 ph: 98492 74639; email:sivarajuperakam@gmail.com

Pawan Kumar

K.V. Someswara Rao Vice-President,

Siddhartha Medicals

D.Pharma

Executive member,

Sri Saibaba Medical & Fancy Nakkala road, Suryaraopet, VIJAYAWADA - 2, Ph: 6695008

Nakkala road, Suryaraopet, VIJAYAWADA - 2, Ph: 2431 330

D.v. Sai kumar

The Vijayawada Retail Chemists and Druggists Association VIJAYAWADA - 2.

Vice-President,

Samata Medicals stores Nakkal road, Suryaraopet, VIJAYAWADA - 2, Ph: 9396944040

36


ñ<√´>T∑ \ Vü≤≈î£ ÿ\H˚ ø±<Tä . .$ìjÓ÷>∑<ësT¡ \ Vü≤≈î£ ÿ\q÷ ø±bÕ&˚ ª msTT&øé ±øµ˘

|ü⁄s¡Twüß\+<äT |ü⁄D´|ü⁄s¡Twü\T y˚sj¡ ÷· nì eTVü‰ø£$ y˚eTq nqï#·+<ä+>± ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \˝À msTT&éø±ø˘ y˚sì¡ #Ó|Œü e#·TÃ. düV≤ü »+>± ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \+fÒ J‘ê\T, ãø±sTT\T, |æ+#Ûq· T¢ e+{Ï düØ«dt |üsy¡ TÓ qÆ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäqπø |ü]$T‘·+>± e⁄+{≤sTT. ø±ì Ç+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± msTT&éø±ø˘ dü+düú ‘·eT düuTÑÛ ´\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûqä ≈£î m+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔs√ Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\≈£î eTTK´+>± $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Vü≤≈£îÿ\≈£î, yê] #Ó‘’ H· ê´ìøÏ n+‘˚ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+ á dü+düú Á|ü‘´˚ ø£‘.· ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ dü+düqú T ˇø£ ñ<√´>∑T\ dü+düú e÷~]>± ø±≈£î+&Ü ˇø£ dü«#·Ã+¤ <äùdyê (mHéõz) dü+düú e÷~]>± ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. á dü+düqú T Ç+‘·e⁄qï‘·+>± r]à ~<ä&› +É ˝À sê$ ñ<äjT· uÛ≤düÿsY bÕÁ‘· eTs¡Te˝Òì~. dü+düú ÁbÕs¡+uÛ+Ñ qT+∫ ôdÁø£≥Ø>±, ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ, n<Û´ä ≈£îå ì>± |üì#˚d÷ü Ô eTT+<äT≈£î q&ç|+æ #ês¡T. ø±]àø£ dü«uÛ≤e+ ø£*–q Ç≥Te+{Ï dü+dü\ú T düV≤ü »+>± düuTÑÛ ´\ e´øÏ>Ô ‘∑ · nedüsê\≈£î e÷Á‘·yT˚ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüT+Ô ~. ø±ì msTT&éø±ø˘ Ç+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± düe÷»|üs¡yÓTÆq Á|üjÓ÷»Hê\ |ü]s¡ø£åD≈£î ≈£L&Ü ÁbÕ<Ûëq´‘· Çdü÷Ô ek˛Ô+~. Á|ü»\≈£î #Íø£>± \_Û+#˚ »q]ø˘ eT+<äT\ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&+É , eT+<äT\ cÕ|ü⁄\˝À <Ûsä \¡ |ü{øºÏ £ @sêŒ≥T e+{Ï n+XÊ\˝À Á|ü‘´˚ ø£ ÁX¯<∆ä rdüTø=+~. dü+düú Hêj·T≈£î&ÉT ñ<äjTY uÛ≤düÿsY $XÊK˝À Wwü<äÛ ìj·T+Á‘·D n~Ûø±]>± |üì#˚d÷ü Ô õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ düV≤ü ø±s¡+‘√ $XÊK|ü≥ï+ q>∑s¡ |ü]~Û˝À »q]ø˘ eT+<äT\≈£î dü+ã+~Û+∫ cÕ|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚jT· &É+ <ë«sê Á|ü»\≈£î #Íø£>± eT+<äT\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. uÛ≤düÿsY ùde\qT >∑eTì+∫q sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ »q]ø˘ eT+<äT\ Á|ü»\+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À rdüT≈£î sêe&É+ø√dü+ @ø£+>± sêÁwüºkÕúsTT˝À Á|ü‘˚´ø£ $uÛ≤>∑+ @sêŒ≥T #˚dæ, Ä $uÛ≤>±ìøÏ uÛ≤düÿsYH˚ ÇHé#êÛ sY>® ± ìj·T$T+∫+~. »q]ø˘ eT+<äT\˝À HêD´‘· e⁄+&É<Hä ˚ uÛ≤eq ø=+<äeT+~˝À e⁄+~. ø±ì n~ ì»+ ø±<äì uÛ≤düÿsY ‘Ó*bÕs¡T. ø£+ô|˙ Áu≤+&éù|s¡T‘√ ø±≈£î+&Ü eT+<äTù|s¡T‘√ ‘·j÷· s¡T ø±e&É+, eT<Û´ä es¡T\Ô Á|üyT˚ j·T+ ˝Ò≈î£ +&Ü H˚sT¡ >± ø£+ô|˙\ qT+∫ H˚sT¡ >± eT+<äT\ cÕ|ü⁄\≈£î düs|¡ süò ê ø±e&É+ e\¢ eT+<äT\T ‘·≈î£ ÿe <Ûsä ≈¡ î£ \_ÛkÕÔjT˚ ø±ì, HêD´‘·˝À m≥Te+{Ï ‘˚&Ü e⁄+&É<äì Äj·÷q ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüºkÕúsTT n~Ûø±]>± uÛ≤düÿsY ôV≤’ <äsêu≤<é, $»j·Tyê&É\‘√ düV‰ü nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À »q]ø˘ 16

eT+<äT\ cÕ|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚sTT+#ês¡T. Á|ü»\≈£î ‘êeTT ø=qT>√\T #˚dTü qÔ ï eT+<äT\ |ü≥¢ yê]øÏ ‘·–q+‘· ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\qï~ msTT&éø±ø˘ Á|ü<ëÛ q <∏´˚ j·T+>± e⁄+~. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î dü+ã+~Û+∫q Vü≤≈£îÿ\ >∑T]+∫ ‘·–q ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+, Ç<˚ düeTj·T+˝À qøÏ* eT+<äT\≈£î, HêD´‘· ˝Òì eT+<äT\≈£î ‘˚&Ü @$T{Ï? yê{Ïì m˝≤ >∑T]Ô+#ê*? >∑T]Ô+∫q ‘·sê«‘· me]øÏ |òsæ ê´<äT #˚j÷· * nH˚ ‘·sV¡ ‰ü düe÷#êsêìï Á|ü»\≈£î n+~+#·&+É ˝À dü + dü ú m+‘√ ø£ è wæ # ˚ k ˛Ô + ~. $ìjÓ ÷ >∑ <ës¡ T \qT #Ó‘’ q· ´e+‘·+#·jT· &É+ ø√dü+ >∑‘+· ˝À $»j·T yê&É ñ<äjTY uÛ≤düÿsY $»j·Tyê&É˝À |üì#˚dqæ ø±\+˝À ª H˚wqü ˝Ÿ ÁbÕC…øº˘ ÄHé ø£q÷‡´eTsY ny˚sHY dÓ t µ nH˚ |ü<øä∏ ±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä Á|ü‹ eT+<äT\ cÕ|ü⁄˝À eT+<äT\T ø=qT>√\T düeTj·T+˝À #˚j·Te\dæq |üqT\T, #˚j·T≈£L&Éì |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj÷· \‘√ uÀs¡T\¶ qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ‘·sV¡ ‰ü uÀs¡T\¶ qT sêÁwüº yê´|ü+Ô >± nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 80 XÊ‘·+ eT+<äT\ cÕ|ü⁄\˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á uÀs¡T\¶ qT dü+düú ‘·eT kı+‘· Ks¡TÃ\‘√ @sêŒ≥T #˚jT· &É+ $X‚w+ü . øπ e\+ e+<ä\ dü+K´˝À e⁄qï Wwü<äÛ ìj·T+Á‘·D n~Ûø±s¡T\ ø£+fÒ Á|ü»\qT #Ó‘’ q· ´e+‘·T\qT #˚jT· &É+ <ë«sê nÁø£e÷\qT q÷s¡TXÊ‘·+ n]ø£≥&º +É kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+<äì ñ<äjT· uÛ≤düÿsY n+{≤s¡T. n+<äTe\¢H˚ ‘·eT dü+düú n~Ûø±s¡T\‘√bÕ≥T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT ≈£L&Ü #Ó’‘·q´e+‘·T\qT #˚düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. n~Ûø±s¡T\T rdüTø=H˚ #·s¡´\ ø£+fÒ Á|ü»\T #Ó‘’ q· ´e+‘·T˝…‘’ ˚ qøÏ* eT+<äT\T, HêD´‘·˝ìÒ eT+<äT\ e+{Ï nÁø£e÷\T yê≥+‘·≥ ny˚ ‘·–bZ ˛‘êj·Tì nHêïs¡T. øπ s¡fi¯ sêÁwü+º ˝À Á|ü»\+<äs÷¡ #Ó‘’ q· ´e+‘·T\T ø±e&É+ e\¢ nø£ÿ&É qøÏ* eT+<äT\T, Hêdæsø¡ +£ eT+<äT\qT ny˚Tà kÕVü≤dü+ mes¡÷ #˚jT· s¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT dü+düú m+‘·|{ü wÏ +ºü >± e⁄+fÒ Á|ü»\≈£î n+‘· m≈£îÿe>± y˚T\T»s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

` ‘Ó\T>∑T‘√s¡D+ Á|ü‹ì~Û. $»j·Tyê&É.

ñ<äjTY uÛ≤düÿsY e÷qdü |ü⁄Á‹ø£ Jeq <Ûës¡ bòÕs¡à•


ìC≤sT røÏ. .J$‘· kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ! eTVü‰sêÁwü˝º Àì H√sTT&Ü˝À &çôd+ãs¡T 20e ‘˚B »]–q Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ Á&É>¥ø£+Á{À˝Ÿ Ä|ò”düsY‡ ø£qŒ¤&ÉπswüHé(msTT&éø±ø˘) C≤rj·T düe÷y˚XÊ\˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ≈Ÿ î£ #Ó+~q Wwü<äÛ ìj·T+Á‘·D $uÛ≤>∑+ ôV≤’ <äsêu≤<é düV‰ü j·T dü+#ê\≈£î\T sê$ ñ<äjT· uÛ≤düÿsY≈î£ J$‘· kÕ|ò\ü ´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ \_Û+∫+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ á |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Çs¡Te⁄]øÏ \_Û+∫+~. M]˝À yÓTT<ä{Ï e´øÏÔ eTVü‰sêÁwü≈º î£ #Ó+~q Wwü<äÛ ìj·T+Á‘·D n~Ûø±] <˚Xb¯ Õ+&˚ ø±>± s¬ +&√ e´øÏÔ ñ<äjTY uÛ≤düÿsY. <˚Xb¯ Õ+&˚≈î£ ñ<√´>∑ $s¡eTD #˚dqæ nq+‘·s+¡ á nyês¡T¶ \_Û+~+~. ñ<äjTY uÛ≤düÿsY≈î£ e÷Á‘·+ |ü<$ä ˝À e⁄+&É>±H˚ \_Û+#·&+É $X‚w+ü . 1995˝À Ä˝Ÿ Ç+&ç j · ÷ Á&É > ¥ ø £ + Á{À˝Ÿ Ä|ò ” d ü s Y ‡ ø£qŒ¤&sπÉ wüH(é msTT&éø±ø˘) ù|s¡T‘√ $XÊK|ü≥ï+˝À Wwü<äÛ ìj·T+Á‘· n~Ûø±s¡T\ dü+|òü÷ìøÏ ;»+ |ü&ç+~. á dü+|òüT+ @sêŒ≥T˝À sê$ ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡T. ÄHê&ÉT dü+|ò÷ü ìøÏ ‘=* n<Û´ä ≈£îå ì>± ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q

Hêsêj·TDkÕ«$T m+|æø£ ø±>±, ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ>± eTVü ‰ sêÁwü º ≈ £ î #Ó + ~q <˚Xb¯ Õ+&˚ mìïø£j÷· ´s¡T. sê$ ñ<äjT· uÛ≤düÿsY ôdÁø£≥Ø>± mìïø£j÷· ´s¡T. Ä ‘·sê«‘· sê$ 2001 qT+∫ 2003e dü+e‘·‡ s¡+ es¡≈î£ n<Û´ä ≈£îå ì>± @ø£Á^e+>± mìïø£j÷· ´s¡T. Ä ‘·sê«‘· 2004e dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. XÊK |üs+¡ >± Á|üdTü ‘Ô +· ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ndæôd+º &é &Ós’ ø¡ sº£ >Y ± e⁄+≥÷ Jeq<Ûës¡ ÁbÕC…øº˘ ÇHé#êÛ sY>® ± e⁄Hêïs¡T. Wwü<Ûä ìj·T+Á‘·D n~Ûø±]>± sêÁwüº+˝À mø£ÿ&É |üì#˚dæHê ìC≤sTTrøÏ e÷s¡Tù|s¡T>±, ìã<ä‘∆ ‘· √ |üì#˚jT· &É+ ñ<äjTY uÛ≤düÿsY Á|ü‘´˚ ø£‘.· $»j·Tyê&É, $XÊK|ü≥ï+˝˝À qøÏ© eT+<äT\T, HêD´‘·˝ìÒ eT+<äT\ ny˚Tà yê´bÕs¡T\ uÛsÑ ‘¡ +· |ü{≤ºsT¡ . n<˚ düeTj·T+˝À #·≥㺠<ä+› >± yê´bÕs¡+ #˚ùd yê´bÕs¡T\≈£î ùdïVü≤ Vü≤dü+Ô n+~+#ês¡T.

n_Ûq+<äq\T: msTT&éø±ø˘ J$‘· kÕ|ò\ü ´|ü⁄s¡kÕÿs¡+ \_Û+#·&+É |ü≥¢ Ç+&çjT· Hé »s¡ï*düTº j·T÷ìj·THé C≤rj·T øöì‡˝Ÿ düuTÑÛ ´\T, $»j·Tyê&É Áô|dtøu¢£ Ÿ |üPs¡« n<Û´ä ≈£îå \T nqïes¡|ü⁄ ÁãVü≤àj·T´, {Ï$ 10 ÇHé|ü⁄{Ÿ m&ç≥sY dæ.ôV≤#Y.$.$. dü‘´· Hêsêj·TD, msTT&é ø±ø˘ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T sê»uÛ≤qT, ~ $»j·Tyê&É ]f…˝Æ Ÿ ø¬ $Tdt‡º n+&é Á&É–dZ ‡ºt nk˛dæjT˚ wüHé Hêj·T≈£î\T ø¬ . |æ#÷ j·T´, $. •esêE, ø¬ .$. k˛y˚TX¯«s¡sêe⁄, &ç.kÕsTT≈£îe÷sY\T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± sê$ ñ<äjT· uÛ≤düÿsY ‘Ó\T>∑T‘√s¡D+ Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·q≈£î \_Û+∫q á |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ‘·q düVü≤#·s¡ Wwü<Ûä ìj·T+Á‘·D n~Ûø±s¡T\+<ä]ø° #Ó+<äT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT|üs¡+>± ‘êqT @~ kÕ~Û+∫Hê n~ dü$Twæº ø£èwæ‘√H˚ kÕ<Û´ä yÓT+Æ <äHêïs¡T.

<˚X¯+ yÓTT‘êÔìøÏ Ä<äs¡Ù+>± ì*∫q |ü<Ûäø£+ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üdTü ‘Ô +· Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± ìs¡«Væ≤düTqÔ ï ªªJeq<ës¡µµ |ü<øäÛ +£ s¡÷|ü•*Œ sê$ ñ<äjT· uÛ≤düÿsY. Ä]∆ø£ düs∞¡ ø£è‘· $<ÛëHê\ ø±s¡D+>± eT+<äT\ <Ûsä \¡ T $|üØ‘·+>± ô|s¡>&∑ +É ‘√ ù|<äesêZ\ Á|ü»\T eT+<äT\T ø=qT>√\T #˚jT· &É+ <äTs¡u¢ +ÑÛ >± e÷]+~. á dæ‹ú ˝À ù|<ä esêZ\ Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j÷· \H˚ ‘·\+|ü⁄‘√ »q]ø˘ Wwü<ëÛ \qT yê&ÉTø£˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+ <ë«sê ù|<ä Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j·÷\H˚ ‘·\+|ü⁄‘√ $XÊK|ü≥ï+ Wwü<ìäÛ j·T+Á‘·D n~Ûø±]>±e⁄qï ñ<äjT· uÛ≤düÿsY ˇø£ Á|ü‘´˚ ø£ |ü<øäÛ ±ìï s¡÷bı+~+#ês¡T. á |ü<∏äø±ìøÏ n|üŒ{Ï $XÊKõ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T XÊ´eT\ Á|ükÕ<é ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\|ü&+É ‘√bÕ≥T dü+|üPs¡í düV≤ü ø±s¡+ n+~+#ês¡T. <ë+‘√ »q]ø˘ eT+<äT\‘√ $XÊK|ü≥ï+ Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüŒÁ‹‘√bÕ≥T |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‘´˚ ø£ eT+<äT\ cÕ|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ì‘·´+ eT+<äT\T yê&˚ wüß>∑s,Y _|æ e+{Ï yê´<ÛTä \ ø£*–q yê]øÏ ácÕ|ü⁄\ <ë«sê ‘·≈î£ ÿe 17

<Ûsä \¡ ≈£î eT+<äT\T n+~+#·&+É ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á eT+<äT\T cÕ|ü⁄\T ù|<äesêZ\ Á|ü»\≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡>&∑ Üìï >∑T]Ô+∫q ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì Wwü<äÛ ìj·T+Á‘·D $uÛ≤>∑+ ªªJeq<ës¡µµ nH˚ |ü<øä∏ ±ìï s¡÷bı+~+∫, á |ü<øä∏ ±ìøÏ sêÁwüº ÇHé#êÛ sY>® ± ñ<äjTY uÛ≤düÿsYqT sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìj·T$T+∫+~. á Jeq<ës¡ |ü<øäÛ +£ <ë«sê $XÊK|ü≥ï+‘√bÕ≥T ôV≤’ <äsêu≤<é, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, es¡+>∑˝Ÿ e+{Ï nH˚ø£ q>∑sê\˝À »q]ø˘ eT+<äT\ cÕ|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚d+æ ~. Á|üdTü ‘Ô +· sêÁwü+º ˝À m+‘√ $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤düTqÔ ï Jeq<ës¡ |ü<øä∏ ±ìï Á|ü‘´˚ ø£‘q· T øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ ≈£L&Ü >∑T]Ô+∫+~. Jeq<ës¡ |ü<Ûäø£+ (»q]ø˘ eT+<äT\) $wüj·T+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\+≥÷ øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·« <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± nìï sêÁcÕº\≈£î ‘Ó*j·T#˚d+æ ~. Ç<˚ düeTj·T+˝À msTT&éø±ø˘ dü+düú Á|ü»\≈£î »q]ø˘ eT+<äT\ |ü≥¢ ‘·–q ne>±Vü≤q ø£*|æ+#·&+É e\¢ Á|ü»\≈£î m+‘√ y˚T\Tø£\T>∑T‘√+~.

Ravi udaya bhaskar  

This pages are part of Telugutoranam News Magazine of Deceber 2013 issue.